Laatste Berichten. advertentiën. „De Oorlogskas" MILITAIRE MlUKMU't Gemobiliseerden r»E SQIjDATElXrcoURAKrT van Gemengd Nieuws. Woensdag SG Jvr©i Italië in den Oorlog, van nel Dorlogsnsico SIGAREN. Voor W. H. BEVERL00, Kosmos Marechal Niel Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws. MOND-ORGELS, grootste keuze, Zwolle, firma D. ANSINGH Co. 'Arme moedor, arme kleine, Ja, gij ziet hem eenmaal weer, Maar hiernamaals, niet op aarde: gaatje etierf op 'fc veld van eer. ARNOLD BURKSEN, Meinacht. (Van mil. korp. J. Kuypers.) Statig zinkt de dagvorstinne Achter verre wouden neer, Badend in een rooden vuurgloed, Onder wolkjes fijn en teer. Op den zooien zuoht der winden Zweven fijne geuren aan, Om-en-om daalt stilte neder, Be natuur wil rusten gaan. Uit de donkerten der bosschen, Onbekend aan 't zoekend, oog, Stijgen zilverreine klanken Van den nnchtigaal omhoog. Nu eens ruischen zij in trillers Statig over 't aardrijk heen, Ban verzweven zij alleugskens. Beinend, dalend, op en neer. O, gezegend! echoone vrede, Bie ons al deez' schoonheid brengt, Ach, ga ook naar verre streken Boor soldatenbloed gedrenkt 1 IJl! ontplooi uw blanke wieken! "Waar men u zoo lang verwacht j Breng ook daar den stillen vrede, Zooals hier in dezen nacht. B&r gen-op-Zoom. JK. Een blijk van waardeering. De Keizer heeft het volgende schrijven ge wricht aan de weduwe van kapitein-luitenant .'iWeddiger: ,,Er is mij medegedeeld geworden, rdat bij den ondergang van do onderzeeboot, J1 waarover uw echtgenoot het bevel voerde, ook izijn order Pour le Mérite en het IJzeren Kruis ^eerste klasse zijn verloren gegaan. Zij zullen Lu opnieuw gegeven worden, als een herinnering vaan zijne heldendaden. Het gansche vaderland betreurt met u het verlies van uwen echtgenoot, j;'die zich onvergankelijken roem voor zichzelf en i-de Marino verworven hoeft, en die zal voort- bleven als een voorbeeld van moed en kalme /.vast/beradenheid „Geraffineerde" dieven. i**.; In den nacht van 14 op 15 Mei werd van Fleit terrein der vetfabriek te Naarden een fvat geraffineerde olie ontvreemd, terwijl in [den nacht van 19 op 20 Mei d.a.v., toen de pverklieden van 12 tot 12^ uur rust hadden, [in dézen korten rusttijd twee dergelijke vaten Bwerden ontvreemd. Elk vat is 197 K.G. zwaar. ftVan de daders geen spoor. Baas beven baas. Be SO-jarige burgervader van Boekei heeft iinog een krasseren baas boven zich: de heer H. G. van Everdingen, die 16 dezer herbe- i inoemd werd tot burgemeester te Beusichem, (wordt binnenkort 84 jaar. (Ned.) In beslagneming van paarden, r Omtrent de inbeslagneming van 10 paarden ëdoor de grenswacht te Fleringen vernemen wij nader i Er waren door de grenswacht te Fleringen en ,Vriesenveen bijzondere maatregelen getroffen in verband met berichten omtrent paarden, die in den Achterhoek, nabij Almelo, stonden voor Buitschland bestemd schenen te zijn. Een cordon van patrouilles was opgesteld. Omstreeks half een gisternacht werd een der patrouilles in den Harbrinkhoek gepasseerd door een aan tal drijvers met een grooten troep paarden. Be patrouille volgde do bende, die echter spoedig onraad bespeurde, en met achterlating van de paarden op de vlucht sloeg. Op het geluid der 6choten van de patrouille kwamen eenige soldaten toegeloopen, die erin slaagden 10 paar den op te vangen. Be smokkelaars wisten echter te ontkomen. Een viertal petten werd op het [terrein gevonden. Be paarden zijn naar Flerin- !gen gevoerd. Aan do grens, o. a. op de Bruine- 'haar, werden door de patrouilles gisternacht 'zoogenaamde luisterposten ontdekt. Een dezer iposten, een landbouwer uit Langeveen, werd ^gearresteerd en naar Vriesenveen overgebracht, i. Nader vernemen wij nog, dat de paarden ver boerd zijn van uit de boerderij van een zekeren Smit in den Achterhoek. Aan den straatweg naar Tnbbergen, nabij den vroegeren tol, zijn ze aangehouden. Be marechaussee stelt een •streng onderzoek in; verschillende personen zijn reeds in verhoor genomen, o. a. de boven genoemde S. en een paardenhandelaar uit Enter i(gem. Wierden). r Be paarden zijn over het algemeen prachtige I dieren. Een heeft een schampschot aan een der achterbeenen opgeloopen. Er gaan ook geruch ten, dat een der geleiders zwaar gewond zou zijn, doch een bevestiging van dit gerucht kon- den wij niet krijgen. Door de stoomtram gedood. Zaterdagmiddag werd een zekere Rissel te ■Beverwijk, terwijl hij per rijwiel langs den Vel- zer straatweg Teed, door de stoomtram gegrepen en gedood. Engelsche torpedo. De te Zoutkamp aangebrachte torpedo is ^Vrijdag door een luitenant en een sergeant- Jmajoor uit den Helder, gedemonteerd en wordt per eerste gelegenheid met de „Hunze" naar (Amsterdam vervoerd. Het is gebleken een En- Jgelsché torpedo te zijn. („N. R. Ot.") Bloemen naar de hospitalen. Men meldt aan de „N. R. Ct.", dat op ver- •zoek van het hoofdbestuur van de Algemeene nVereeniging voor bloembollencultuur, de bloe- jmisten naar de hospitalen in Engeland en {Duitschland ieder 600 kisten afgesneden bloe- fmen hebben gezonden. Be verzending naar /•Frankrijk en België is onmogelijk gebleken. Mobilisatie-huwelijk. ji Men schrijft aan de „N. Ct." Hoe mobilisatie een huwelijk kan bespoedi- •gen. leert ons de volgende geschiedenis. Hij was (onderwijzer eener groote Zuid-Hollandsclio ge- (meente, welke gehuwden onderwijzers, die on- ?der de wapenen zijn geroepen, volle salaris (waarborgt en ongehuwden de helft. Zij onder wijzeres eener plattelandsgemeente. Van trou- •wen was echter nog geen sprake. Tot mobilisa- >tie gelast werd. Toen waren in oen ommezien ide papieren in orde en binnen een paar weken 'een tweetal ambtenaren in den echt verbonden, rdie anders wellicht betere tijden zouden hebben j afgewacht. Nu kon het evenwel niet beter. De ,-vrouw immers is bij het onderwijs gebleven en de jonge onderwijzer, die als sergeant bij een ijder infanterie-regimenten dient, geniet, behalve '.de soldij als zoodanig zijn volle traktement. j,Een slechten tijd financieel dan maken de jonggehuwden derhalve niet door. Een oorlogsziekte. Naar mate de granaten sterker worden, l/treedt ook meer een typische oorlogsziekte op, [die granaat-contusio of granaat-commotie wordt genoemd en ontstaan kan als in de on- j middellijke nabijheid van iemand een granaat voorbij vliegt of ontploft, zonder dat de be- trokken persoon eenig lctsol krijgt. Desniette- min vertoonen deze personen dan soms meer of minder ernstige ziekte-verschjjnselen, dio f liit de meest verschillende symptomen van hersens en zenuwen zijn 6amen gesfeld. Het kan soms zelfs voorkomen, dat ongedeerde sol- daten dood neervallen. Veel vaker echter dan een snelle dood komt eene bewusteloosheid j.voor, uren en zelfs weken lang kan duren. pAls niet bewusteloosheid intreedt, komen sto- fingen yao het bewustzijn voor, begeleid door toevallen en spiertrekkingen en epileptische verschijnselen, sidderen enz. Do patiënten kla gen over hartklopping, duizeligheid, slapeloos heid, onrust, opgewonden oorlogsdroomen, herinnerings-obsessies. Eerst heeft men voor dit alles physische oor zaken gezocht. Bijv. de verandering van den luchtdruk door de ontploffing. Men heeft ook gedacht aan een zuiver meohanisclien sch'ok van de hersens en de sympathische zenuwen. Deze factoren spelen ook stellig een zekere rol, maar beslissend schijnen zij niet te zijn. Van veel grooter beleekenis is, volgens den Thübingschen psychiater, professor Caupp, die zijn ervaringen opgedaan heeft in de hospita len van het dertiende legercorps, de psychische toestand van het individu tegenover (ïo ont ploffing. Professor Caupp schrijft daarover iu de „Beitrage zur kliniselien Chirurgie"Als men liét groote materiaal, dat ter beschikking stond, zoo zegt hij schiftte, dan bleek, dat do ziekte minder van do hevigheid van do ont ploffing, dan van do psycliischo structuur van hot slachtoffer afhangt. Psychisch labiele, zachtaardige, onmilitaire, op persoonlijke on gemakken lievig reagecrenao menseken, wer den veel heviger aangetast dan gezonde, wils krachtige „moedige" karakters. Er is dus een aangeboren psychopathische aanleg. Daarmede stemmen ook do verschijnselen nan het lichaam overeen, die met traumatische hysterie overeen stemmen. Be hevige psychische storing, die .ich als hewustzijn-storing uit, staat in volko men tegenstelling tot de hoogte van het effect, die ze deed introden. Het is een starheid zon der eenig waarneembaar effect en gaat ge paard met een volkomen stilstaan van het asso ciatieve denkvermogen. Vaak vertoonen zich sporen van angstige spanning hij de patiënten, die gedeeltelijk op angstfantasieën en zinsbe drog berusten. De patiënten doorleven dan met alle teekenen van angst tooneelen nit den strijd, bukken zich voor granaten, doen zon der hun omgeving te herkenen aanvallen op andere patiënten, die zij voor Fransclien of Engelschen houden. Een vorder bewijs voor de psychopathischen aanleg van de aan granaat- contusie lijdenden, is dat men met een sugges tief-psychologische behandeling den toestand met groote zekerheid verbeteren kan. Rust en vriendelijk toespreken hebben een gunstig ge volg. Allen genezen. Bij do genezing bestaat echter de neiging onder invloed van psychische indrukken in den ouden toestand te vervallen. Juist de symptomatische gelijkheid van deze recidive zonder do uiterlijke aanleiding van een granaat-ontploffing bewijst, dat er geen licha melijke schokken noodig zijn om een granaat- oontusie te veroorzaken. 1913. Ontploffing In een fabriek van explosieve stoffen. Aan de „Kölniscke Zeitung" wordt uit Stockholm berichtVolgens het aldaar ver schijnende „Dagblad" was de indertijd ver melde ontploffing op de fabriek van explo sieve stoffen bij Petersburg niet liet gevolg van een brand, maar van een vooraf be raamden aanslag van de reviolutionnaire partij. Aan dezen aanslag nam ook een ko lonel deel. Twintig personen zijn in hechtenis geno men. Vijftienhonderd arbeiders werden slachtoffer van de ontploffing. Ook de ma- terieele schade is zeer groot. Een spoorwegongeluk In Engeland. Bij Gretna, acht mijlen van Carlisle aan de Schotsche grens, heeft een van de ergste spoorwegongelukken plaats gehad, die ooit in Groot-Britannië voorkwamen. Men was juist bezig den locaaltrein op een zijspoor te brengen, toen te zeven uur eeu troepen met 490 officiex-en en manschappen Wij deden nog meerToen Italië blikken vol begeerde wierp over onze gronzen, waren wij, om heb bondgenootschap en den vrede te bewaren, bereid tob groote, pijnlijke offers, welke ons vaderhart na aan het hart gingen. Maar de bogeerigheid van Italië, dat meent gebruik te moeten maken van den huidigen toestand, was niet te voldoen. Het noodlot neemt dus zijn.loop. Tegen den machtigen vijand in het noorden hebben mijne legers, in trouwe kameraadschap met die van mijn doorluch- tigon bondgenoot, den reusachtigen strijd gedurende tien maanden volgehouden. De nieuwe, verraderlijke vijand in het zuiden is voor hen geen nieuwe tegenstander. De groote herinneringen aan Novaro, Morta- ro, Custozza, Lissa, die de trots mijner jeugd waren, de geest van Radetzky, aar hertog Albrechb en Tegetthoff, die in mijn land- en zeemacht voortleeft, zijn mij een waarborg, dat wij ook naar heb zuiden de grenzen van de monarchie met succes zul len verdedigen. Ik groet mijne in den strijd beproefde troepen en vertrouw op hen en hunne aanvoerders, ik vertrouw op mijn volken, die voor hunne offex-vaardig- heid mijn innigsten vaderlijken dank ver dienen. Ik bid den Almachtige, dat Hij onze vanen zegene en onze rechtvaardigen zaak onder Zijn genadige hoede neme. FRANZ JOSEPH. STUERGKH. Gemeenteraden ontbonden. WEENEN, 23 Mei. (W. B.) De Keizer heeft den gemeenteraad van de stad Triest ontbonden TRIEST, 23 Mei. (W. B.) Bij beschik king van den stadhouder van Triest is de gemeenteraad der stad Görz ontbonden. J Mededeeling aan de vreemde vertegenwoordigers. Een onafzienbare menigte trok naar het hoofdplein, waar vóór het gebouw van den j gouverneur een vaderlandslievende betoo- begon. De stadhouder riep driemaal: „noch" voor den keizer, waarmee de me nigte instemde. Op de Oostenrijksche open bare gebouwen werden de vlaggen gebe- schen en de Oosteni-ijksche opgewondenheid duurde den geheelen avond. trein van de Royal Scots, op weg van Sterling naar Liverpool, op don lokaaltrein inliep. Het gevolg van de botsing was vréeselijk. De troepentrein werd in elkaar geschoven. De exprestrein van Londen naar Glasgow reed op den verongelukten trein in, en on middellijk daarop sloegen de vlammen uit. Het vuur verspreidde zich met groote snel heid. Vreeselijke tooneelen volgden. Dade lijk werd het reddingswerk aangevat, ge- neesheeren en de brandweer snelden te hulp, maar de hevige brand maakte hulp verleening zeer moeilijk. Tegen den middag waren Vijftien dooden al gevonden, maar men weet, dat er nog meer onder het puin liggen en men vreest, dat het aantal dooden ten minste 100 zal bedragen, terwijl daax-- naast honderden gekwetst zijn. De meeste ongelukken kwamen voor onder de troepen. Tot dusver, zoo werd Zaterdagavond uit Londen geseind, zijn 73 lijken gevonden. Hiertoe bebooren die van de passagiers van den slaapwagen van den exprestrein, die onherkenlxaar verminkt waren. Uit de verdere berichten omtrent het spoorwegongeluk blijkt, dat vreeselijke too neelen zich afspeelden in het veld langs den spoorweg, waarheen zich de overlevenden, soldaten en burgers, sleepten of waarheen ze gebracht werden naar de geïmprovi- j seerde ambulances. Vrouwen en zelfs kin- I deren uit de huurt brachten voedsel - en water aan de ongeluklcigen. Het treurspel werd nog verschrikkelijker door de ontploffing van de patronen in de tasschen der soldaten, die in de vlammen omkwamen. Toen het vuur zich uitbreidde, was het gevaar groot dat ook de munitie- kisten, die achter in den troepentrein wer den meegevoerd, zouden ontploffen. Maar onmiddellijk begonnen de ongekwetste offi cieren en soldaten de munitie in veiligheid te brengen. Zoo voorkwamen zij een nieuwe ramp. Uren nog na de ramp werden kreten en gesteun gehoord van onder het puin. Soldaten die in Frankrijk waren geweest verklaren, dat het tooneel aan het slagveld herinnerde. ROME, 23 Mei, 9 uur 's avonds. (S t e- fani Agentschap.) Ontvangen te Amsterdam 24 Mei 6.4 's morgens.: Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deed heden een telegrafische mededeeling toekomen aan alle ltaliaansche vertegen woordigers in den vreemde, waarin uitvoe rig wordt uiteengezet, dat de betrekkingen met Oostenrijk-Hongax-ije nu geëindigd zijn de, de Regeering nu rekening houdende met wat voorafging en gesterkt door de uit spraak van het parlement en de indrukwek kende betoogingen in het land, besloten heeft, om niet langer te wachten en reeds vandaag (dus 23 Mei) uit naam des Ko- nings aan den Oosteurijkschen gezant Rome zal vei-klaren, dat Z. M. zich sedert morgen (dus 24 Mei) beschouwt als te zijn in staat van oorlog met Oostenrijk-Honga- rije- Gelijkluidende bevelen zijn geseind aan den Italiaanschen gezant te Weenen, hem verzoekende, dit aan de betreffende Regee ring te willen mededeelen. Sonnino onder- teekende dit telegram. Te Rome. ROME, 24 Mei. (W. B.) De gezant schapsreferendaris Hindenburg begaf zich 's namiddags te 5 uur naar het Consulaat, waar hij, in opdracht van prins Biilow, in verband met het afbreken van de betrek kingen tusschen Italië en Oostenrijk-Hon- garije, om de passen voor den Duitschen ge zant verzocht. Met twee extra treinen ver laten von Biilow, het personeel van het ge zantschap en de Beiersche gezant bij het Quirinaal, alsmede de Pruisische en Beier sche gezanten bij het Vaticaan hedenavond Rome. De trein van den prins vertrekt te 9.30 en zal den volgenden ochtend te 9.30 te Chiasso aankomen. Te Rome is het volkomen rustig maar jp dit oogenblik is het afbreken van de offi- cieele betrekkingen daar nog niet bekend. De eerste aanvallen. LONDEN, 24 Mei. (Reuter.) Een officieel bericht uit Rome deelt mede, dat vloot- en luchtaanvallen op Porto Corsinï, Ancona on Barletta zijn afgeslagen. Oostenrijksch legerberlcht. WEENEN, 24 Mei. (W.B.) Officieel wordt bekend gemaaktNadat de staat van oorlog was ingetreden, hebben op eenige punten van de Tiroolsche grens kleine ge vechten plaats gehad. In het grensgebied aan de kust vertoonde de ltaliaansche cavalerie zich bij het grens plaatsje Strassold. Te Weenen. WEENEN, 24 Mei. (K o r r. Bur.) De vaderlandslievende betoogingen die reeds beide voorgaande dagen, naar aanleiding van de bedreiging van Oostenrijk-Hongarije door de vi-ocgere bondgenooten plaats Von den, bereikten hedenavond haar hoogte punt. Nadat tegen negen uur 's avonds de oorlogsverklaring van Italië en het keizer lijk manifest door extra-edities bekend wa ren geworden, vormden zich door de geheele stad spontaan groepen die door de straten trokken, liederen zingende en „hoch's" uit brengend op den keizer en toespraken hou dende bij de openbare'gebouwen en monu menten. Officieren en soldaten werden geestdrif tig begroet. De indruk van de handelingen van Italië uitten zich door het geroep van ..Weg met Italië, weg met de verraders.' Botsingen hadden niet plaats. 0p het Westelijk oorlogstooneel. Fransche legerberichten. PARIJS, 23 Mei. (Reute r.) (Avond communiqué.) In de geheele streek ten noorden van Atrecht duren de gevechten, die gevolgd zijn op de door de Duitschers in den afgeloopen nacht geleden nederlaag, voort. Op sommige punten zijn zij zelfs van buitengewone hevigheid. De Engelschen hebben vorderingen ge maakt ten oosten van Festubert, wij zijn eenige honderden yards vooruitgegaan ten noordoosten van de kapel van Notre Dame de Lorette en hebben daar een aantal krijgs gevangenen gemaakt. Wij veroverden een reeks loopgraven ten noorden van Neuville en een groep huizen van het dorp. Op de andere plaatsen is het rustig. Verhaal van den ooggetuige. LONDEN, 23 Mei. (Reuter's bij?. FRANKRIJK. Een manifest. WEïJNEN, 23 Mei. (W. B.) Een extra- editie van de „Wiener Zeitung" publiceert den volgendeii eigenhandigen brief van Keizer Fi-anz Joseph: „Waarde graaf StürgkliIk draag u op bijgaand manifest ter kennis van mijn volken te brengen. Weenen, 23 Mei. Franz Joseph. Aan mijne volken, De koning van Italië heeft mij den oor log verklaard. Een trouwbreuk, waarvan de geschiedenis de weerga niet kent, werd door het Koninkrijk Italië gepleegd aan beide bondgenooten. Na een meer dan 30-jarig bondgenoot schap, gedui'ende hetwelk het zijn prondge- bied zag uitbreiden en tot nooit gedachten bloei geraakte, verliet Italië ons in de ure des gevaars en ging het met vliegende vaandels over naar het kamp onzer .vijan den. Wij hebben Italië niet bedreigd, zijn aanzien niet gesmaald, zijn eer en zijn be langen niet aangetast. Wij zijn onze plich ten als bondgenoot steeds trouw nagekomen, Italië met onze bescherming gedekt toen het te .velde trol?., Welkomstgroet van het Fransche leger aan het ltaliaansche. PARIJS, 24 Mei. (H a v a s.) De minis ter van Oorlog.zond aan de generaals Joffre en Gourand het navolgende telegx-am: Wij ontvingen van onzen gezant te Rome het volgende telegram: Van morgen 24 Mei af beschouwt Italië zich in staat van oorlog met Oostenrijk-Hongarije. Onze troepen be groeten met groote vreugde deze nieuwe actie van onze Latijnsche zuster. Getrouw aan zijn roemrijke erfenis verheft Italië zich om zich te scharen aan de zijde van onze bondgenooten en deel te nemen aan onzen strijd van beschaving tegen barbaarschheid. Ons tot onze wapenbroeders van gistex-en en van morgen richtende met een hartelijk „welkom" begroeten wij in hun tusschen- komst een nieuw ondei-pand voor de einde- lijke overwinning. Geteekend Millerand. De diplomatieke vertegenwoordiging bij den H. Stoel. De „Maasbode" bevat een particulier te legram uit Rome, dat de „Giornale d'Ita- lia" verklaart, dat het bericht als zou door de Itah'aansche regeering een verklax-ing zijn afgelegd, dat in geval van ooidog het ver blijf van diplomatieke vertegenwoordigers tij den J. 'Stoel van d6 staten, waarmede Italië zich in- ooidog zou bevinden, niet - worden toegestaan, van grond ontbloot Ï3.. OOSTENRÏJK TRIEST, 24 Mei. (Korr. Bur.) Op het bericht van de oorlogsverklaring van Italië verzamelde zich groote menschenmas- sa's voor en om het ltaliaansche consul-ge- neraal-gebouw en begonnen auti-Italiaan- scho uitroepen te doen hooren. Toesnellende wachten ^verijdelden elke yerdere poging. dienst.) Onze actie gedurende de eerste helft dezer week bestond bijna geheel in het ver- sterken en uitbreiden van de terreinwinsten gemaakt op 16 Mei. Het terrein, door ons veroverd, vormt hier uitstekende gedeel- teu in het vijandeli jke gebied, het "eene ten zuiden van Richebourg l'Avoué, het an dere ten noorden van Festubert. De operaties, ondernomen op 17 Mei, hadden ten doel de ruimte daartusschen te veroveiren. Daai-in slaagden wij. Onze troe pen vielen zoowel van het noorden als het zuiden den vijand in dit gebied aan. Ge leidelijk verdreven wij hem uit al zijn loop graven. De Duitschers, aan drie zijden op gedrongen, aan een kruisvuur eu hevig ge schutvuur blootgesteld, hadden het zwaar te verantwoorden. Meer dan driehonderd hunner gaven zich over Nadat onze troepen zich vereenigd had den, werd de vijand nog verder oostwaarts gedx'oiïgen en verjaagd uit de eene stelling na de andere. In de nabijheid boerderij Cour de l'Avoné In de nabijheid der boerderij Cour de l'Avoué tusschen La Quinque Rue en Ri- chebourg l'Avoué hadden verschrikkelijke tooneelen plaats. Het gevecht was op het hevigst, toen het overschot van een Sak sisch bataillon, dat overgebracht was uit hét noorden, aankwam. Besloten hebbende zich óver te geven, begaven de mannen zich naar' onze linie. Onze infanterie, deze be weging niet begrijpend, begroette hen met een hagol van kogels, waarop de overgeble- venen stil bleven staan, de geweren neer- j wierpen en de handen omhoog staken. Een zwaaide met een witte lap. Zoodra de Pruisische infanterie zag wat de Saksers van plan waren, openden zij snelvuur uit de flank op de Saksers. Het bleek dat Duitsche artillerie, hoogstwaar schijnlijk Pruisische, meer naar het oosten, eveneens van hetgeen gebeurde telefonisch in kennis gesteld was, daar kanonvuur on middellijk werd geopend op de Saksische infanterie en in dit gecombineerd vuur, vielen spoedig de meeste Saksers. Geen vreemder schouwspel is er dezen oorlog afgespeeld, dan toen die massa's in het grijs gekleede soldaten, staande met opge stoken handen, te midden van dooden en stervenden, gedood werden door hun eigen kameraden, voor de oogen. van de Brits die infa.nterie. Het feit, dat de slachtoffers van deze slachting Saksers waren, betreuren wij daa rzij zich ridderlijker en minder wreed betoond hebben dan de Duitschers of Beieren In den namiddag waren reeds twee mijlen van de vijandelijke stelling door ons ver overd. Bij heb vallen van den avond was de geheele Duitsche loopgraaf van het Zuiden van Festubert af tot Richebourg l'Avoné in onze handen. Tot onze voldoening dood den wij in den loop van den dag ongeveer 60 Duitschers "gekleed in kihaki van onze gesneuvelden. Deze mannen waren opgetrok ken naar een onzer loopgraven, terwijl een hunner in uitstekend Engelsch riep „Schiet niet, wij bebooren tob de garde grenadiers." Een officier die zich naar hen toe begaf, werd onverhoeds onder schot genomen doch gelukkig niet geraakt en zijn mannen, be dacht op een mogelijk verraad, openden onmiddellijk het vuur en deden eeu bajonet- aanval, waarbij alle Duitschers gedood wer den. In den avond van 18 Mei hadden wij een terreinwinst van 500 meters op een front van 1200 meters. Sinds den 26sten maak ten wij 608 gevangenen, waarvan 44 ge wonden. Ook veroverden wij talrijke machinegewei'eu ENGELAND. LONDEN, 24 Mei. (Reuter.) De Times" zegt: De reden dat Lansdowne toe stemde aan de Regeering deel te nemen is de urgente noodzakelijkheid om Grey te helpen, wiens oogen in den laats ten tijd hem veel last, veroorzaken. Als de tijd zal komen, dat Grey in staat zal zijn om nu en dan vacantie te nemen dan moet „Buiten- lai dsche Zakeu" in handen zijn van compe tente plaatsvervangers. Het vertrek van Lord Fisher naar Schotland bracht geruch ten in omloop, dat hij niet zou terugkee- ron en dat admiraal sir Henry Jackson ge- poemd wordt als zijn opvolger,. 0p Zee. De actie aan de Dardanelles KONSTANTINOPEL, 23 Mei. (W. B.) Het hoofdkwartier berichtAan het Dar- danellenfront deed de vijand, die bij Se- dul Bahr staat, gistermiddag onder be- schex-ming van het vuur van zijn batterijen en zijn vloot een krachtigen aanval. Niet tegenstaande de vijand aanzienlijke verster kingen had gekregen, sloegen onze troepen den aanval totaal af. De vijand liet meer dan 2000 dooden achter op het verlaten gedeelte van het slagveld. Bovendien maakten wij een ma chine-geweer buit.' Tijdens het gevecht viel een door ons vuur beschadigd vijandelijk vliegtuig in zee. Onze verliezen in het gevecht, dat negen uren duurde, bedroegen slechts420 ge wonden en 43 dooden. Onze batterijen aan den oever der Dar- danellen brachten aan de vijandelijke schepen en batterijen bij Sedul Bahr, die aan den strijd hadden deelgenomen, groote schade toe. Een onzer batterijen aan de kust van Klein-Azië trof driemaal - een pantsersc-hip van het type —Majestic", dat daarop den ingang van de zeeëugte ver liet. Een ander schip van het type „Yen" dat het eerste verving, werd door twee granaten getroffen. Van de bedienings manschappen dezer batterij werden er zes gewond. Bij Ari Boernoe geen verandering. De 25 jaar oude kanonneerboot „Peleng- i-deria" werd hedenmiddag door een vij andelijken onderzeeër in den grond ge hoord. De kanonneerboot schoot, tot zij onderging, op den onderzeeër, welks lot onbekend is. Van de equipage van de kanonneerboot sneuvelden twee man, tei^wijl de anderen ongedeerd bleven. Van de andere fronten valt niets be langrijks te vermelden. Een slachtoffer van het grenstoezicht. Het „Eindh. Dagbl." meldt uit Luvk- gestel: J Hedennacht is het eerste slachtoffer van het verscherpte grenstoezicht gevallen De Belg v d L. is nabij de Postelscho abdij m de heide door twee Duihiche cava- ensten aangehouden en toen hij trachtte te vluchten, doodgeschoten. Zij berekent alleen ,l.i werkelijke onkosten. Vraagt volledig prospectus! De Directie H. TOP, Amsterdam, Adm. de Ruyterweg 29 y, (j verzenden als proef': 2b ets. Knakjes uitstekende Borneo's 100PanaieIla's(3cts.slgaar] franco ondar rembours 4.60. De bemanning van de „Emden" KONSTANTINOPEL, 23 Mei. (W, B.) Een extra-trein met geredden van de „Emden" is hedenmiddag aan het hoofd station van de Anafcolischen Spoorweg, die rijk versierd was met Duitsche en Turksche vlaggen, aangekomen. Ook waren alle stoomschepen in de haven gepavoiseerd. De. equipage van de „Emden" en anderen voeren daarop met een Turkschen torpedo- vernieler naar Serai Boenxoe. Daar werden zij opgewacht door den Duitschen ambassa deur met de leden van de ambassade en het consiilaat-generaal, den minister van oorlog, den minister van marine, den generaal-veld- maarschalk v. d. Goltz-pasja, vertegenwoor digers van het Turksche leger en de Turk sche marine, deputaties van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang, van de vloot- vereeniging, van de commissie voor de nationale verdediging, de Roode Halve Maan, het stedelijk bestuur en de Duitsche kolonie. Onder het spelen van het Keizerlied ging i men aan wal. Daarop trok de bemanning I met muziek voorop door het park en de straten. Hun marsch leek een triomftocht. De bemanning begaf zich vervolgens aan boord van een Duitsch stoomschip, waar logies voor haar was ingericht. Sigarenfabriek „JAVA", Nijmegen. Is het beste en goedkoopste adres bij: te ROTTERDAM, Rozestraat 50, Tel. 7575, St. Jacobstraaf 16 en Burgemeester Hofmansplein 72. Engelsche Oorlogsmarseh: It's a long wan Ttpperary eu Hollandsche Mobilisatie- Marsch op de gx-amaphone. (42) ECHTE S0CIN TIR0LER HARMONICA'S. Sigaren - - DE BESTE - - Van 2 tot 10 cent per stuk. Mr. Dr. H. C, Afd. Schriftelijke Cursussen. KEIZERSGRACHT 153 AMSTERDAM. Curatorium s Dr. C. F. SCHOCH. Jhr. Mr. L. H. VAN LENNEP. PRINSEN GEERLIGS. Prof. Dr. H. D. J. BODENSTEIN. Wilt gij uw vrijen tijd ten nutte maken Wilt gij u ontwikkelen, ten ende met meer kennis in de burgermaatschappij terug te keeren, zoodat gij uw positie zult kunnen verbeteren? Of wilt gij u voor een examen voorbereiden Zoo ja, vraagt dan omgaand ons gratis prospectus. Daarin leest gij, dat wij 112 schriftelijke cursussen organ!- seeren in talen, handelswetenschappen, techniek, alg. ontwikkeling, enz. Alle cursussen worden geleid door Leeraars H.B.S. Billijke condi*ies. Goede resultaten. Speciale leergangen voor de practijk- dipioma's, alle acten L. O., M. O. en het Staatsexamen. 2^ cent Sigaar ZAMPA 3 GOETKE 4 HARALD 5 LA FLOR DE BAN A 10 Speciaal Handwerk. GEB R. VAN SETTEN, Nederl. Sigarenfabriek, Gouda. Int. comm. Tel. 414 bijzonder lage prijzen. Bij bestelling van 6 stuks in eens 10 °/0 korting en franco levering. Merk VTilitiiire Muziek 70 cents aan drie kanten bespeelbaar 95 Vraagt prijsopgave

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4