Bist nenSarsd. Legerzaken. Marinezaken. Carres p o n d e nt ie. Uit Leger en Vioot DE SOLDATENCOURANT van Woensdag- 26 HVLei 1913 V VRAAGT V? AMSTERD. BANK J - 'ia" verneemt liet Wolffbureau van bevoeg de zi jde De ..Ophelia" was 17 October des namid dags na ontvangst van het bericht over een tor pedoboo ten gevecht voor de Nederland- sche kust van Helgoland naar het gevechts terrein gezonden om de overlevenden aan boord te nemen. Het hospitaalschip werd aldaar door Engelsche oorlogsschepen aan gehouden en naar Yarmouth gebracht. Zooals later bleek was de mededeeling, dat de Ophelia" als hulp-hospitaalschip was ingedeeld, niet door de als tusschenpersoon optredende neutrale mogendheid aan de Engelsche regeering overgebracht. De Duitsclie regeering protesteerde tegen het vasthouden van de Ophelia" en eischte de vrijlating van het schip. De Engolsche regeering bracht in plaats daar van het schip voor het Prijzenhof, dat het tot goeden prijs verklaarde, op grond, dat het diende tot militaire doeleinden. De ..Ophelia" was tot hospitaalschip inge richt. Het is natuurlijk, dat het schip nimmer anders gebruikt is dan volgens de bepalingen van de Haagsche Conventie be treffende hospitaalschepen. Hofbericht. H. M. de Koningin-Moeder zal Dinsdag middag een bezoek brengen aan de Sophia- Stichting te Scheveningen. Het overlijden van den Deenschen gezant. Vrijdagavond nog is namens de Neder- landsche Regeering een telegram van rouw beklag gezonden naar de Regeering van Denemarken, wegens het overlijden van den. Deenschen Minister-Resident bij het Neder- landsche Hof, den heer Do Grevenkop Cas- tenskjold. Zaterdagmiddag heeft de Minister van Buitenl. Zaken, jhr. dr. Loudon, bij den broeder van den overledene, den lieer H. d© Grevenkop Castenskjold, gezant van Dene marken te Londen, een bezoek van 'rouw beklag afgelegd in het Hotel des Indes. Hare Majesteit de Koningin liet terzelf der plaatse den broeder van den overledene Weer valsche zilverbons. De nieuw© zilverbons van f 2.50 blijken ook al weer vervalscht t© kunnen worden. Bij een onzer groote geld-instituten t© Amsterdam zijn gisteren twee valsche zilvei bons ontvangen. Wanneer men de valsche niet vergelijkt met de echte, dan valt het niet zoo gauw op, dat men nagemaakt© zilverbons heeft. Zij hebben ook een water merk in vet er in gewerkt. Vergelijkt men de valsche echter wel met d© echte, dan blijkt dadelijk, dat de randversiering en de letters van lichter blauwe kleur zijn, dan op de echte. Ook is de afdruk lang niet zoo scherp, doch zelfs eenigszins vlekkerig. J. J. Stookcr f. Te Hilversum is hedennacht op 69-jarigen leeftijd overleden do oud-kapitein-luitenant-ter- zee J. J. Stooker. De. overledene werd te Helder geboren. Hij was reeds als 13-jarigo knaap adelborst en ging na eenige jaren als zee-officier naar Indië, waar hij 12 jaren verbonden was aan het departement van marine to Batavia. In 1890 wegens gezondheidsredenen als kapi tein-luitenant gepensionneerd, maakte hij zich nuttig ten opzichte van verschillende instellin gen. Bijna 25 jaar was hij voorzitter van de com missie ljclast met het afnemen van het examen voor machinist, tot de oprichting van welk in stituut hij den stoot had gegeven. Ook werd hem meerdere malen door de Regeering in ma rine- en schecpvaartzaken om advies gevraagd. Verder was hij o.a. president-commissaris van de Gooischo Stoomtram. Zijne verdiensten wer den verschillende malen erkend. Zoo was hij ridder van de Militaire Willemsorde, in de orde van den Nederlandschen Leeuw en van verschillende buitenlandsche orden. M. J. Kleijer. t Zaterdag is hier ter stede overleden de heer M. J Kleijer, gep. officier van gezondheid 'e kl. O.-I. leger, wonende te Nijmegen. Hij bereikte den leeftijd van 56 jaar. Tijdelijk benoemd. Bij K. B. is tijdelijk benoemd bij het res.- pers. der landm., bij het wapen der art., bij het le reg. vest.-art., tot res.-2e-luit. de mil.- serg. G. Das, van het korps. Naar Curacao. De militair-apotheker 2e klasse O.-I. leger P. Vierhout, die voor 3 jaren wordt ge detacheerd bij de landmacht in West-Indië, is bestemd voor Curasao. Teruggave van betaalde vergoedingen wegens kostwinnerschap. De Minister van Oorlog, gelet op de talrijke aanvragen om spoedige teruggave van door de gemeenten bij voorschot betaalde vergoedingen, wegens kostwinnerschap, brengt in het algo meen ter kennis van de burgemeesters, dab et die teruggave de meeste spoed wordt betracht. Het is in de huidige omstandigheden evenwol niet mogelijk om de terugbetalingen aan alle gemeenten zoo spoedig tot stand te brengen als veelal wordt gewenscht. Daarom wordt er bij deze de bijzondere aandacht op gevestigd, dat de burgemeesters zich, zoo dikwijls dit met het oog op den stand van de gemeentekas noodig blijkt, desgewenscht telegraphisch rechtstreeks tot den Minister van Financiën kunnen wenden om een voorschot op de uitbetaalde vergoedin gen. Het bedrag van het voorschot (de voorschot ten) mag evenwel niet hooger zijn dan het to taal bedrag, hetwelk de gemeente aan uitbe taalde vergoedingen van het Rijk te vorderen heeft. Bij de inwisseling van de ter voldoening van die vorderingen door het Departement van Oorlog afgegeven assignatiën, wordt het als voorschot ontvangen bedrag voor zooveel moge lijk met den betaalmeester verrekend. (St.-Ct.) Verbod van toegang tot eenige Noordzee- eilanden aan buitenlanders, De commandant der troepen op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog; Overwegende, dat het wenschelijk is, inge volge het bepaalde in art. 23 der wet van 23 Mei 1890 (,.St. hl." 128) don toegang tot meergenoemd gebied te regelen overeenkom stig de eischen der algemeene veiligheid Verbiedt met ing. van 1 Juni den toegang van deze gemeenten aan alle niet-Nederlan- ders, onverschillig van welke n at ion a b'te it, ge slacht of leeftyd. Van dit verbod zijn uitgezonderd: lo. alle niet-Nederlanders als bovenbedoeld, welke op heden reeds in genoemd gebied zijn gedomici lieerd; 2o, niet-Nederlanders aan wie op schrif telijke tot mij gerichte duidelijke gemotiveerde aanvrage, door mij eene bijzondere vergunning tot verblijf in een van bovengenoemde gemeen ten is verleend, aan welke vergunning door mij bijzondere voorwaarden zullen verbonden worden. Overtreding van dit verbod wordt ingev. art. 49 van gen. wet gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden. (»,St. Ct.") Toelatingsex. Cadettenschool. De Min. van Oorlog heeft benoemd in de commissie, door welke, in Juli en Aug., het ex. voor toelating van jongelieden als cadet bij do Cadettenschool to Alkmaar zal worden afgeno men Tot lid en voorz.gep. kol. der inf. H. J I n d e w e y, Amersfoort tot leden: K. W. Walstra, 1. R. H. B Alkmaar; dr. L. M. Klinkenberg, ic Gem. Gymn. aldaar; kap. der inf. W. Raat v/h. legerdep. bat. B; dr. J. M. Smit, dir. li. H. B. S., WarffumN. Kranenbor Jesse, leeraar id., te Alkmaar; F. H. Hol miillor, id. id. to HoornJ. A. V r k u y 1 id. Cadettenschool; J. J. Becker Elzin- g a, onderw. opb. 6chool voor U. L. O. te Am sterdam G. M. van Krieken, leeraar gem. H. B. S. te Briclle; B. van der Werff, id, It. H. B. S. te Meppel tot secretaris: res.-Io-luit. J. A. La dage, v/h. dep.-bat. Vd'o inf.-brigade. Genoemde leden zullen, in do volgorde waar in zij zijn genoemd, resp. exajpineeren handteekenen, rekenkunde, stelkunde, meet kunde, natuurkunde, geschiedenis, aardrijks kunde, Nederlandsche taal, Fransche taal, En gelsche taal, Hoogduitsche taal. Voorts zijn in bedoelde commissie benoemd tot plaatsv. lid en voorz. A. Buy ten dijk, hoofd van onderw., waarn. dir. der Cadetten school, tevens ezamin. voor handteekenen plaatsv. leden: le-luit. T. H. Schol, (tevens plaatsv. secr.) v/h. dep.-bat. Vde inf.-brigade, voor reken-, stel- en meetkunde; res.-le-luit. J. A. L adage, v/h. dep.-bat. Vde inf.-brig, voor natuurkunde; le-luit. C. H. F. Th ie me, v/h. dep.-bat. VlIIste inf.-brig., voor ge schiedenis; le-luit. J. I'. van Pelt, v/h, dep.-bat. IXdo inf.-brig., voor aardrijkskunde. P. J. R a u w e r d a, hoofd op. 1. sch. 's-Gra- venhage, voor Ned. taal; J. B. Tielrooy, leeraar Cadettenschool, voor Fransche taal; L. van Rossen, leeraar gem. H. B. S. met 3-j. c. te Rotterdam, voor Hoogd. taalJ. N. van Beek, leeraar Cadettenschool, voor En gelsche taal. (St.-Ct.) Landstorm. Te Breskens is een afdeeling van 'den Vrijwil, ligen landstorm met 17 deelnemers opgericht. Verschillende berichten. Ten gevolge van de in de Pensioenwet voor de Landmacht 1902 aangebrachte wijziging in de titulatuur van het kader der Kon. Mare chaussee zijn de titels opperwachtmeester, wachtmeester en brigadier bij dat wapen vallen en daarvoor in de plaats gesteld de ti tels van respectievelijk adjudant-onderofficier, opperwachtmeester en wachtmeester. Bij Kon. besluit is bepaald dat verlofs- officieren, die dienst verrichten als officier gezondheid, gedurende den tijd dier dienstver vulling de uniform behooren te dragen, als voor officieren van gezondheid is vastgesteld. Ten gevolge van het groot aantal verzoek schriften van militairen, dat dagelijks het de partement van Oorlog bereikt en welker be handeling bij hot Departement en de autoritei ten der Landmacht vaak meer tijd en inspan ning eischt dan is overeen te brengen met de beteeken is dier verzoekschriften en met het ge volg dat daaraan kan worden gegeven, heeft de Minister van Oorlog den commandeerenden officieren aangeschreven hij voorkomende gele genheid op gepaste wijze aan hunne onder! rigen in herinnering te brengen dat de Minister zich vooral in aeze tijden de bevoegdheid voor behoudt om op verzoekschriften, welke voor in williging niet vatbaar zijn of waaraan geen an der gevolg valt gegeven te worden dan het louden van aanteekening in een sollicitanten- register en dergelijke, niet een persoonlijk antwoord te doen geven of een duidelijk uit gesproken beslissing te nemen. Bij Ministerieele beschikking is bepaald dat in het tijdvak van 1620 Juni a.s. zullen worden ingelijfd de dienstplichtigen der lich ting 1915, toegewezen aan het korps ponton uiers en bestemd voor het tweede in to lijven gedeelte. ling en opbonwing, ■ceks vergaderen. Hr. Ms. „Heemskerck". Hr. Ms. pantserschip „Heemskerck" heeft Donderdagavond Paramaribo verlaten om, na ■nog even Curasao te hebben aangedaan, naar Newport News to vertrekken. Adressen gevraagd. Sergeant-majoor B ij 1 te Oude-Tonge ver zoekt opgave van de adressen ran mils. v. d. Donk. S m e k e n s, v. d. H o e f f, v. K u ij c k en Laming, allen op 11 Dcc. '14 gedetacheerd van uit Oude-Tonge. M. 'R., korp., Amsterdam. Na overlegging van een verklaring van den geneesheer, die u behandeld heeft, kan u voor den duur uwer ziekte tehuis soldij en menagegeld uitgekeerd worden. Wend u daartoe tot uw sergeant-maj.- adm. Red. J. E., Delft. Ongeschikt. Red. P. de V., Delft. Neen. U moet uw beurt weer afwachten. Red. J. de G. Roosendaal. Met overlegging van een attest van den behandelenaen arts kan u over alle dagen 6oldij en menagegeld worden uitgekeerd. Uw onmiddellijke chef beslist r de noodzakelijkheid van vrij vervoer. Uw menagegeld voor 1 x 24 uur is voor den ver trekdag. Yoor den dag van terugkeer wordt geen menagegeld uitbetaald. Red. C. K., Boskoop. De rang van den Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht is Generaal. Red. Ned. Militaire Bond. Men schrijft ons: Gisteren werd te Utrecht, onder voorzitter schap van den geneivaal-majoor J. G. M. Schoon, van Apeldoorn, de jaarvergadering gehouden van deii Ned. Militairen Bond. Vertegenwoordigd waren 11 afdeolingen. In de verslagen der afdeelingen werd de toestand der verschillende tehuizen besproken In Arnhem werd tijdens de mobilisatie een tweede tehuis geopendde tehuizen te Amers foort, Assen en Bergen-op-Zoom hadden een •rij druk bezoek. In Breda kon het bezoek eel grooter zijn. In ljelft werd een tweed? tehuis ingericht; vóórdat het geopend was werd echter liet garnizoen weggenomen. In Doesburg, Dordrecht, Ede, Gorinchem, Gouda enz. was Het becoek vrij geregeld. Te Gouda hebben ongeveer 20,000 bezoekers na 1 Aug. van het tehuis gebruik gemaakt. Harderwijk wordt druk bezocht door Belgische geïnter neerden. Te Den Helder en Hellevoetsluis was het bezoek buitengewoon. Den Helder en Nijmegen betrokken een nieuw tehuis. Zutphen heeft zijn tehuis moe ten vergrooten. Te Utrecht vermeerderde het aantal bezoekers na de mobilisatie aanmerke lijk. Onder de bezoekers vormde zich een club tot onderlinge ontwikkel w ier leden twee maal De^ ontvangsten en uitgaven bedroegen f 13.789, met een saldo van 636. De toela gen aan de afdeelingen bedroegen S100. Dankbaar werden do subsidies dor Regeering vermeld. Het ondersteuningefonds voor huis vaders wijst een eindbedrag aan van f 3346, het reservefonds van f 702. Het ledental is thans 1210 en het aantal begunstigers 2435. Beide zijn sinds het vorig jaar een weinig ge stegen. De herdenking van het 40-jarig bestaan van den Bond kon niet doorgann. Het aantal af deolingen verminderde met één en is thans 30. De aftredende bestuursleden majoor Roose boom en kolonel Van Stcin CallenfeLs werden inet bijna algemeeno 6temmen herkozen. Ds. an Noort, voorzitter van het Ned. Jongelingsverbond, brengt namens het Verbond zijn heihvenschen over. Spr. hoopt nog altijd op een nader contact tusschen beide Bonden. De eerste stappen daartoe zijn mislukt. Het \erbond denkt nu een sectie op te richten voor het werk onder militairen. Daarvoor is contact wenschelijk De voorzitter hoopt dat dit contact, dat afgestuit is op den Bond van Geref. Jonge- lings-Veroenigingen, nog spoedig tot stand kome, desnoods zonder medewerking van an dere jongelingsbonden. Spr. verwacht echter altijd nog opheldering to ontvangen van den Bond v. Geref. Jongelings-Vereenigingen. Hierna word pauze gehouden. In de middagvergadering kwam een statu tenwijziging aan de orde. Deze wijziging is o.a. noodzakelijk door de gebrekkige financi eel© regelen door het feit, dat er drie soorten leden zijn en doordat verschillende afdeelin gen eigen statuten en rechtspersoonlijkheid hebben, waarin de statuten van den Bond niet voorzien. De grondslag blijft vastgesteld als van ouds: Do beginselen die ten grondslag liggen en de werkzaamheden van den Bond zijn uitgedrukt in den Bijbel, het Woord van God, als richts- snoer van geloof en levenevenals het doel ,.het behartigen van de godsdienstige, zede lijke en verstandelijke belangen van den Neder landschen militair van Land- en Zeemacht. De financieel© verhouding van het hoofdbe stuur tot de afdeelingen gaf aanleiding tot levendige besprekingen. De gewijzigde statu ten worden echter nog niet geheel behandeld. De vergadering zal tegen 2 Juli a.s. opnieuw worden bijeengeroepen om de behandeling der statutenwijziging voort te zetten en te be ëindigen. Een driedaagsche marsch. ?rgeant F. M. Penning schrijft ons Res uit Arnhem Woensdagmorgen zouden we de 4e com pagnie, commandant kapitein Arriëns voor enkele dagen op stap gaan. Maar toen het Dinsdag al maar door druilerig motregende, had menigeen er een zwaar hoofd in. Marchee- ren in den regen, bivakkeeren op den natten grond 't waren geen schitterende vooruit zichten. Den volgenden morgen, toen we om vier uur werd het stil en a! heel gauw wandelde alleen de schildwacht nog tusschen de tenten rond. icr uur er uit, en gauw ook. anders kreeg jo do heel© tent op ie hoofd, do afbrekers waren onverbiddelijk, 't Koude water verdreef de laat st»? slaperigheid, do ransels worden weer ge pakt en toen de noodigc thee en „kuch" naar binnen was gewerkt ging het er wc-r vandoor. We bewonderden 't kasteel Stavorden, 't hel witte gebouw in den donkeren vijver, omzoomd door statige beuken, zagen op den verderen weg naar Lcuvenum mooie bosvhon en kwamen langs verschillende landpaden om J] uur in Put ten aan, w aar we tot 12 uur do gelegenheid had don koffio te drinken. Do bockhandels loverden den sr-Iirijflustigen en dat waren er heel wat ansichten, er van stond zelf y'n mooie kamer af om de koopers op tafel, kast en muur hun schrijfruimte vol te laten pennen. Langs een omweg kwam de troep in Voorthnizen, waar nog heel wat liters water werden ingeslagen, 't Begon warmer te worden en vandaar ging het naar Barneveld, waar de tweede nacht zou wor den doorgebracht. De tenten stonden nog eer der dan N Woensdags en de bruine boonen met spek lieten zich goed smaken. Het daarna verdeelde bier verhoogde bij de meesten de vroo- lijkheid. l eien gingen nog per boerenkar of loopend naar 't dorp van Van Schaffelaar, maar om 9 uur lag alles weer onder de wol. Vier uur was 't den volgenden dag weer reveille. Nadat brood en koffie de nodige ver kwikking hadden gebracht en onze kapitein een opwekkend woord had gesproken, werd de weg naar Lanteren ingeslagen. Hier maakte een hospitaalsoldaat zich verdienstelijk door een draai-orgcltjo van 'n zigeunerinnetje om te han gen 't kwam hem onder de kin en n! tjingelend de gelederen langs te gaan. 't Kind trippelde er met 'n soldatenpet achteraan en haalde 'n aardig sommetje op. Kwart over tien waren we in Ede. Uit den keukenwagen, die in do schaduw van de kerk was opgesteld, werd thee verstrekt en men kon de meegenomen boterhammen verorberen. De aalmoezenier kwam ook een kijkje bij ons ne- mijn, en betuigde den kapitein z'n tevredenheid over de stemming van den troep, terwijl hij ons tevens een aardige verrassing bereidde in den vorm van sigaren. Half twaalf weer op pad. In het bosch voor de Lichten heek wer de laatste rust gehouden. Even verder kwam de Regimentsmuziek ons tot algemeeno bevrediging tegemoet, en gaf een van haar mooiste nummers ten beste. De pas werd vlugger, naarmate we Arnhem naderden; ieder deed z'n best de vierde Compagnie een flink figuur te laten slaan, vooral tegenover hen, die wisten, dat er 110 K M. waren afge legd. En 'k geloof, dat het lukte, "t Was een prachtmoment, toen we daar een drom men sehen er omheen vlak langs 't gedreun van den trom en 't geschetter van het koper 't ka zerneplein binnenzwenkten. Een korie maar krachtige speech van onzen kapitein, een luid hoera uit twee honderdvijftig kelen en de drie daagsche marsch was geëindigd. Velen zullen er met aangename herinnerin gen aan terugdenken't samenleven ver van de gewone omgeving had 'n eigenaardige be- In Noord-Frankrijk. Er is in de laatste dagen zeer hevig gevochten op het Westerfront. De geallieerden wisten, dat de Duitschers groote troepenmachten naar het Óósten hadden gezonden en terwijl deze een harden kamp bestonden en overwinningen be haalden in Galicie, deden Fran sche en Engelsche troepen ern stige aanvallen op de vijandelij ke linies, vooral ton zuidwesten van Lille (Rijssel). Er is daar verbitterd gevochten en de gealliëerden hebben er blijk baar wel eenige successen behaald. Vooral de Duit- 8cho posities bij Fienrbaix. Richebourg, Vermeilles, en by Carencv, Neuville en Arras werden hevig aangevallen. Dij Carency en Neuville wisten den Fransche inderdaad veld te winnen en maakten zij een aantal gevangenen. Ook verdreven zij de' Dnitechera uit eenige loopgraven en be zetten die. De legeraanvallen der Duitschers waren echter hardnekkig en zij schijnen van hot verloren terrein iets terug gewonnen te hebben. Ons kaartje geeft een overzicht van dit strijdterrein en er staan tal van bekende plaatsen op. Het torpedeeren van de „Lusitania" heeft groote opwinding verwekt, niet alleen in Amerika, meer nog in Engeland. De gevolgen dier opwinding bleven niet uit, de groote massa trad in vel© EDgelsche steden op tegen de Duitschers, drong hun win kels en huizen binnen en vernielde de inrichting. We zien hierboven, hoe zij daarbij te Londen te werk zijn gegaan. De winkelinrichting beneden is eerst zoo goed als ver woest; nu gaat men over tot de bovenverdieping, waar het huisraad der Duitschers het moet ontgelden. Een sofa wordt uit het raam geworpen, opgevangen door be reidwillige handen en misschien op een hoop geworpen, die later in brand wordt gestoken. De politie kon weinig doen aan deze uiting van volkswoede door 'fc bekende wijsje van: „Op de hei..." werden gewekt, bleek het weer, zooal niet zon nig dan toch droog. Dadelijk werden de dekens rollen gebonden en opgeladen, nog de laat ste hand aan de uitrusting, eten, en zes ston den we, deu ransel met 't bruine tentmateriaal op den rug gereed voor den afmarsch. Na enkele oogenblikken ging het de muziek voorop de poort uit, Jansbinnensingel, Apel- doornsche weg, even voorbij den Koningsweg links af naar Deelen, dat er met z'n groene akkers schilderachtig ligt tusschen de dood- sche hei. t Duurde geruiraen tijd voor we in Hoender- loo weer eens andere dan soldatengezichten zagen. Hoezeer dat werd op prijs gesteld bleek telkens uit do luidruchtige vroolijkheid waar mee ccn eenzaam werker of een Veluwscho oerman op de heipaden werd begroet. Vooral t schoone geslacht kon zich als gewoonlijk in de belangstelling verheugen. Dwars door t meest woeste deel der Veluwe zandverstuivingen en kniehooge hei ging het via Hoog-Buurlo met z n frissche groen een oase in de woestijn, en halte Assel naar de Soerensche bosschen, die een van de mooiste gedeelten der route vormden. De sta tige beuken, de kudde herten in de verte, het stille Aardhuis 't was de stevige klimpartij wel waard. Een uur later hadden we 't doel van onzen tocht, het Uddelermeer, voor ons. De geweren stonden gauw aan rotten, de uitrusting werd afgelegd en we hadden de gelegenheid op te merken, in welk een mooi plekje we waren he iand. Daar lag dan de vermaarde plas in een dunnen nevelsluier; 'n witte zwaan zacht voort glijdend langs het overliet. Ginds de landelijke boerderij, achter ons de Hunnenschans, waar heks moet hebben gehuisd, die met haar minnedranken de harten bcheerschtc. Aantreden". Ja, 't was al half vijf en we moesten nog onder dak komen. Nu, voor stroo gezorgd en de lange tenten waren gauw in elkaar gezet. Dadelijk daarna zat ieder zich goed te doen aan de rnpenstelcnstamp en konijnenbout, door do volijverige koks onder- pg in de keukenwagen klaar gemaakt. Na het eten gingen schoenen en sokken uit i wandelde de halve compagnie rond in het heerlijke koele water. Je kon je er eens lekker wasschen en terwijl jo eetketel schoonmaken. En al kreeg je alles er niet uit, en zwom er wel eens 'n donderpad naar binnen, je was terreden met zoo'n waschgelegenheid. De stem ming was perfect. Velen wandelden nog naar de boerderij of naar 't „dorp", maar tegen 9 bet oogenblik van naar bed gaan koring, de kameraadschappelijke geest werd er door bevorderd, de band tusschen de officieren en manschappen versterkt. F. M. PENNING. Uit Abcoude. Mil. He inricht schrijft ons: Op 20 Mei had de reserve-kapitein dr. M. de Hartog een feestavond georganiseerd voor de groep Abcoude. De Artillerieloods was in een feestgebouw herschapen en toen het half aoht sloeg, was er geen plaatsj'e dnbezet. Als vertegenwoordiger van generaal Snijders, die verhinderd was, verscheen generaal Hooge- boóm, die expres uit Den Haag was overge komen, in do zaal. Ook waren aanwezig de groepscommandant, overste Noest, overste Vo gel en overste Van Thiel; verder waren aan wezig de fortcommandant kapitein Vis en vele andere officierén. Als nummer een trad op St. Aagtendijks muziek-ensemble. welk© met de beide nummers, das Zigeunergrab en de Rigoletto, enormen bijval oogstte. Daarna trad op het- duo Clïnge Doorenbos, welke met hun eigenge maakte liedjes en muziek bij elke voordracht de aanwezigen deden schudden van 't lachen. Daarna kregen wij te zien een soldaat zich noemende Van Biene, die zich ontpopte als te kunnen wedijveren met den besten FDgel- schen dancer; zijn succes was enorm. Vervol gens optreden van den humorist Poetskoke, welke tilt Udenhout was overgekomen. Bij monde van een landweerman werd aan den res.-officier van gezondheid di M. de. Hartog, van de bezetting van 't fort Abcoude, een souvenir aangeboden. 't Was 11^ uur toen alles was afgeloopen en door generaal Hoogeboom dank werd ge bracht aan kapt. dr. M. de Hartog voor den gczelligen avond, die den soldaten was bereid. Uit Fijnaart. Men schrijft ons: Eindelijk weer eens wat nieuws uit het taille en rustige Fijnaart. Langen tijd scheen het. of alle militair leven dood was, en toch dat niet het geval, n.l. het militaire muziekkorps alhier heeft zich in den tijd van a 3 maanden dat het bestaat opgewerkt tot een tamelijk goed korps en de marschen ouverture's, concertstukken en andere groote stukken, getuigen dat er veel ambitie en op offering en kennis heerscht onder de muzi kanten. Hopen we, dat nu, bij toenemen van het korps en zijn ambitie de noodeakelijken hulpbronnen niet uitdrogen. Aanstaanden Don derdag 27 Mei is het korps van plan aan de Fijnnartsche burgers en militairen een con cert aan te bieden op de Kiosk. Te hopen is dat onder het uitvoeren van het program het publiek sympathie en eerbied voor do muziek zullen toonen door vooral geen kabaal te maken of door loopen of praten het schoone van een stuk te doen verloren gaan voor een waren muziekliefhebber. Tevens was het de wensch van allen dat de zóó noodige hulp en steun niet zal achter blijven; opdat het korps op den ingeslagen weg kloek zal kunnen voortgaan om zoodoende bij machte te zijn dikwerf een concert te kunnen aan bieden aan en voor de Fijnaartsche burgerij en alle militairen on hun menige gezellig»- uurtjes te bereiden, waarvoor aok hier bij voorbaat hartelijke dank wordt gebracht door een MUZIEKLIEFHEBBER. Van een luitenant, die bij zijn manschappen bemind is. De volgende mededeeling vonden we in de ,,N. Heng. Courant'' Ernstig ongesteld was ze geweest, het meiske van den luitenant. Eerst hadden do mazelen het erg aangepakt, en nauw hersteld, werd ze nogmaals ziek, veel erger dan eerst. Thans was het longontsteking en ten slotte pleuris, die haar teer leventje zoo bedreigde, dat weinig hoop op behoud bestond. De genees heer had injecties toegediend en, meer vol doende laan den jr.ensch drr veelsbecVoefde ouders dan wel met de verwachting, dat de be handeling vrucht zou dragen, kreeg het patiëntje nog een inspuiting. En zie, de bijna vervlogen hoop keerde weer. patiëntje's krach- I ten kwamen langzaam terug en de vader, die bang, heel bang van zijn garnizoen naar huis was gekomen, keerde daar mee nieuwen moed en dankbaar weer. De savonds verzocht één zijner manschappen ham te mogen spreken, hetgeen niet kon wor den toegestaan, wijl de daarvoor bestemde tijd was verstreken. Het verzoek werd echter drin gend herhaald onder mededeeling, dat het hier gold een zaak van persoonlijken aard. Hier tegen kon de luitenant geen bezwaar hebben en met den landweerman meegaande, werd hij ge bracht voor zijn aangetreden troep, uit wier midden één der mannen eenvoudige woorden sprak, die getuigden van medeleven met den chef, stil medeleven zoowel in de bange uren, die voorbij waren, als in de gelukkige van thans. En om met daden te toonen, wat woorden mogelijk nog niet voldoende vermochten, werd den leider aangeboden... een groote pop in Twentsch eostuum voor het herstellende doch tertje van den geliefden chef. Uitvoering voor ds militairen te Oosterhout. Mil.-telegrafist Jos. Taeymans schrijft ons nit Oosterhout Was heb verleden week mej. Schuit die ons van hare declamatiekunst deed genieten, Maan dagavond vroegen de heer en mevr. Farber onze aandacht voor deze kunst. En wij kunnen reeds dadelijk aanvangen met te zeggen, dat wij vele oogenblikken onder den indruk van hun spel zijn geweest. Zoo hoorden we allereerst ..Vorstenplicht" van Nestor de Tière, welke voordracht ons een kijkje achter de diplomatieke schermen gaf. De heer F. gaf ons hier waarlijk fraai spel te ge nieten en de plastiek der voordracht was w el verzorgd .,Hot jurkje" van Wertheim en ,.Na 16 jaren", beide van het dramatische genre, toonden ons eveneens de goede spelkwaliteiten der kunstenaars. Declamatie heeft, evenals alle andere kunsten, haze moeilijkheden en zij stelt aan voordracht en plastiek geen geringe eischen. Aan deze eischen hebben de heer en mevrouw F. zeer zeker voldaan Na deze dramatische schetsen voigden eenige blijspelen en vergeten we niet te vermelden de monoloog „Bankbreuk", die de lachspieren der aanwezigen danig in beweging bracht. Ook als tooneelspelers hebben de optredenden zich on derscheiden. Na de pauze werden nog eenige coupletten van humoristische strekking voorgedragen, ter wijl mevr. F. met lieve stem eenige romances zong. Het blijspel „De oude Kluif stok en zijn Kaatje" vormde het slot van dezen gezelligen avond, die rijk aan afwisseling was. In de zaal heersehte eene Oostersche tempe ratuur, hetgeen echter niet belette, dat de zaal tot het einde toe eivol bleef. Na afloop der ver schillende nummers werd telkens luide geap plaudisseerd. Als naar gewoonte (want het is sinds lang traditie) verzorgde sergeant Pels met zijn quin tet met veel smaak het muzikale gedeelte, die door deze medewerking niet weinig bijdroeg tot het welslagen van dezen avond, welken wij danken aan de samenwerking van den kapitein Rooseboom en het Comité. Smeed het Ijzer Grenadier K. Drong schrijft ons: Onder dit opschrift schrijft de redactie van ..Neerlandia", orgaan van het Algemeen Neder- landsch Verbond, in het Meinummer het vol gende Er is nu voor alle leden van het A. N. V., die er toe in de gelegenheid zijn en willen medewer ken, een mooie propaganda te maken onder de Nederlanders uit het buitenland, welke door den nood gedwongen thans op vaderlandschcn bodem vertoeven. Daar zijn in do eerste plaats de vele dienst plichtigen, uit hun buitenlandsche betrekkingen geroepen om mede „pal te staan aan de grens", daar zijn ook velen, die buiten de grenzen hun bestaan bedreigd of tijdelijk vernietigd ziende, naar het vaderland zijn teruggekeerd, om betere tijden af te wachten. Al deze buitenlanders, die tot onzen stam behooren en veelal zich niet bekommeren om, of geheel onbekend zijn met onze beweging, kunnen in dezen tijd van verhoogd nationalisme door onze leden, die met hen in aanraking komen, gemakkelijk bewerkt worden voor het lidmaatschap. In kazernen en stellingen, op posten en marschen, in familiekringen en ver gaderingen, is er gelegenheid te over de aan- 1 dacht dezer buitenlanders te vestigen op het A. N". V. en zijn streven. Als zij later weer uitzwermen, kunnen zij ons over heel de wereld van nut zijn. Het hoofdkantoor (AVijnstraat 8L, Dordrecht), is gaarne bereid hun verschillende lieschriden te zenden ter nadere kennismaking rnet doel en streven van het A. N. V. Men zend© hun naam en adres. Lezers van de „Soldatencourant". wenscht gij meer te weten omtrent het A. N. V., schrijf een briefkaart aan den administrateur en gij ontvangt de in bovenstaand artikel bedoelde bescheiden. Op verzoek zijn kosteloos groene zegeltjes verkrijgbaar. Dankbetuiging. Hiermee betuigt ondergetcekende nit naam van de 1 C. 3 B. R.-f. zijn hoogsten dank aan do vereeniging O. Z. V. voor het gratis toeken nen van een nieuwen voethal. Hoogachtend. mü. B. SCHWARZ, 1 C. 3 B. R.-L Mijn Koningin, (Van milicien L. van Hoorn). Mijn Koningin heet AVilhelmien Zij woont heel ver ginds in den Haag Was t niet zoo n eind, ge zoudt eens zien Ik ging er henen nog vandaag; En weet U wat ik dan wou, Daar in die verre stad den Haag, Ik bracht Haar bloempjes rood wit blauw, Die mag mijn Koningin zoo graag. Zie. Koningin, zoo zei ik dan, Nu kom ik niet bloempjes rood wit blauw, Maar als er tens oorlog kwam. Dan Tocht ik voor U met moed en trouwl Tilburg. LEONARD VAN HOORN, Naor 't circus gewist. (Van sergeant G. Persklomp.) Nou ben 'k er gewist naar 't circus, o, hé! Jcnge, jonge, jonge, wa viel me da mee. Heel den i>oel was elektrik verlicht, De menschen die zatc-n as hering zoo dicht. In de miaden zag 'k zand met 'no rand erom, Ik stond mar te Kijken en hieuw me mar 6tom. D'r kwamen urst peerden in den hippedroom, Di© liepen mar los zonder zadel of toom In de midden zag 'k zand met 'no rand erom, vuust, Zoo mee en den gaf ie de peerden een punst, En da draaide mar rond as n been in do snert; Wilde wel geleuven aa 'k er mislijk van werd? Toen zag 'k oenen dwerg en dio makt© mar lol En joeg med z'n zweep 'n klocht ganzen op hoL Mar wa'k toon zag, nog schaam ik me dood, A k er aon denk worren m'n wangen nog roodj Daor kwam mo 'n dame te peerd aangerejen En toen ik die zag keek ik mar naor benejem, D'r rokken te kort. d eren hals veul te bloot 'c Waor net of do duvel as vrouw binnen schoot. Later ho'k gcheurd, dat da zoo most zijn Anders waor 't nie sjiek, anders waor 't nio fijn, Toen da was gedaon, toen zag 'k er een paor, Die dansten en sprongen mar over elkaor, Zoo moo: as ze sprongen 't is wa te zeggen, Een vlooi zou 't daor togen af motten leggen. Dan nog een paor rijers en toen ging 'n vrouw De tango aon 't dansen op een endje touw De wel twee meters hoog gespannen wa« Nou hurre da vond ik toen wel kras Ze danste en sprong en ze ree op :n fiets Al over die koord, sodejnin. da was iets! 'k Docht nog zoo: „Meiske dalijk val d'r af Dan hcdd'oe bekomst, dan hedd'oe straf!'' Mar t was nie waor, net zoo frisch en gezond As urst, stond 't springertje weer op den grond Dan zag ik nog olifanten en drommedaors Met slurven en bulten, da was me wa raors. En daor stond me zocwaer hoog boven in de tent Boven op n stang ene levend© Tent; Die sprong en die vloog zoo maor zonder fafc- soen Net as bij ons de eekhorentjes doen. Een dame ging aon den anderen kant hangen Met derre kop omlaog en begon hem to van gen. Ze was zeker bang, di© bezorgd© vrouw, Dat er da ventje soms vallen zon. Nog zag 'k er beesten van een raor figuur, Die vraten mar yiscb, 'k gleuf haring in *fc zuur; Da waren zeeleeuwen, die makten muziek Of gingen ketsebailen. 't was manjifiek. Da is zoo wat al wa 'k er van heb onthouwen Nee nee, aa te zien kan 'ne mense nio berou- wen. As go 't goed wilt zien neem mijn plaots, ga d'oo gang, 'k Stond bovenaon op den darden rang. G. PERSKLOMP. OD het Veld van Eer. (Van korp.-tel. A. Burksen „Moetje", klinkt het uit het bedje, ,.Moe. wanneer keert pappie weer?" „Moes vertel, waar is hij henen", ..Zeg toch, dat hij wederkeer." „Paatje zal wel spoedig komen", „Lier zijn schat, nu slapen gaan", ..Bid voor hem. mijn kind, mijn ahes", 't Moederoog bedekt een traan. „Lieve Heertje klinkt het smeekend Uit het mondje van het kind, „Lieve Heertje in den Hemel", „Zeg, waar ik mijn paatje vind", „Laat hem spoedig wederkeeren". ,,'k Zal heusch braaf zijn, lieve Heer", „Amen", en het blonde kopje Legt zich moe ter ruste neer. Zwaar gewond door 's vijands kogel Ligt op 't slagveld stervend neer Een 6oldaat en van zijn lippen Klinkt het: ,,0, bescherm nen, Heer*!, Hij ziet in die laatst© stonde 't Meisje en een jonge vronw, 't Kindje vraagt haar Moeder smeekead; „Moesje, komt papaatje gauw?/!'

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3