©F ZEE. 2 De duikbooten-oorlog is nog aan den gang. Bijna geen dag gaat er voorbij, of een of meer handelsschepen, meest van Eugelschen oorsprong, maar ook enkele neutralen worden getorpedeerd en zinken meestal. We zien op ons plaatje hierboven, hoe een Duitsche onderzeeer een torpedo afschiet tegen een Engelsch koopvaardij schip; de onderzeeer is onder water en alleen de punt. van den periscoop steekt er boven uit. Links in den hoek zien we een afbeelding in doorsnedè van den onder- zeëer, met de torpedo-lanceerbuis, de machine en den periscoop. Emmanuel Jt eerst Engeland bezocht in 1891. Hij was toen nog Kroonprins. Hij vertoefde daar toen gelijktijdig met Keizer Wilhelm, toen nog maar drie jaar op den troon in Duitschland gezeten. De Italiaansche prins verkondigde te Lon den direct dat hij niet kwam voor zijn ver maak maar om wat te leeren. De season" was dan ook betrekkelijk reeds over en ,,iSociety" was bezig de wereldstad te ver wisselen voor haar buitenverblijven of voor 't buitenland. Maar hier en daar kon de prins nog ontvangen worden o.a. op Hat field waar Lord en Lady Salisbury den hoogen gast te logeeren hadden. Toen twee jaar later de toemalige Kroon prins van Engeland op de villa Borghese een groot feest bijwoonde en daar den Ita- liaanschen Kroonprins ontmoette, werd de vriendschap tusschen beiden gesloten. Bij zijn geboorte, 11 Nov. 1869, was Vic tor Emmanuel een zeer teer kind, wiens leven aan een zijden draad scheen te zullen blijven hangen. Alles werd aangewend om hem in 't leven te houden en langzamer hand kwam hij er boven op. Onder de wel wat al te Spartaansche opvoedingsmethode van kolonel Osio, een methode die toen in Italië zeer werd gecritiseerd, begon hij zijn eerste studies. De kolonel doorstond de cri- tiek koelbloedig en antwoordde daarop slechts: ,,Een Koningskind mag niet ver troeteld zijn. Hij moet algemeen ontwikkeld worden. Eenmaal een ezel blijft een ezel!" Later werd Victor Emmanuel met hart en ziel militair en is dat gebleven. In 1895, na het tot majoor en kolonel gebracht te hebben, kreeg de Prins het bevel over het 10e legerkorps. Een jaar later huwde hij prinses Elena van Montenegro, een der zeer schoone dochters uit het land van Koning Nikita, geboren te Cettinie 27 December 1872 en sedert haar huwelijk ka tholiek geworden. Een van zijn eerste daden toen hij koning werd (in 1900) was de pensioenen te. ver- hoogen van oudgedienden. Hij bezoekt als Koning, ook reeds in vredestijd, voortdurend de kazernes. H ijgaat nauwkeurig de ver zorging der manschappen -na, laat zich zelfs altijd in die kazernes hetzelfde maal opdie nen als de soldaten krijgen, houdt veel van militaire revues en nog meer van z.g. gar- nizoens-,,verrassingen", bestaande in het alleronverwachts zich. incognito onder de officieren mengen. Zelden heeft men den Koning van Italië in „politiek" gezien. Bijna altijd is hij in uniform en wel in klein-generaals-tenue. Persoonlijk is hij zeer ontwikkeld, ook in de rechtswetenschappen en tot zijn par- ticulieré liefhebberijen behoort het verza melen van munten. Als zoodanig is hij herhaaldelijk genoemd in de numistmatische geschriften. Tot aan den dood van zijn vader, Koning Humbert, die zooals men weet te Monza vermoord werd door Gallano Brerchi, een anarchist, was 't zeer onrustig in Italië ge weest, maar Koning Victor Emmanuel liet direct een zeer krachtige proclamatie uit vaardigen en alle partijen begrepen dat het zaak was geworden om zich vaster om den Koning aan te sluiten. Als sportman maakte de Koning van Italië zich ook eenigen naam. Die sportzin schijnt hij ge- erfd te hebben van zijn grootvader Victor Emmai.uel II aan wien Napoléon de Mili taire Medaille, waarvan we nu ook weer in Frankrijk zooveel hooren, schonk. Hij muntte zeer uit in het schieten met pijl en boog en is een stout automobielrij der, Met zijn zeiljacht de ,,Yéla" (de naam van de Koningin) heeft hij alle Middel- landsche Zeehavens bezocht. Het Italiaan sche Hof is bekend voor de strenge etiquette die er heerscht, die echter niet zoo over dreven is aJs aian het Spaansolie. Men zegt, dat heb Quirinaal een voorbeeld voor vele hoven kan zijn en d'Annunzio kan gerust aam de hooge vrouwen die op de Italiaansche troon zit een dergelijk lied wijden als Ten nyson aan Koningin Victoria „Her Court was pure, her life serene." In de eerste maanden van den oorlog zond een Italiaansche dichteres aan Koning 'Albert van België een vers waarin zij ver klaarde dat Italië geen grooter droefheid kende dan toen niet aan de zijde van Bel gië te kunnen meehelpen aan de verdedi ging van 's lands vrijheid, waar indertijd toch Italië's zonen, ook zoo hard hadden gestreden voor de vrijheid van hun land. Thans kan die droefheid verdwijnen, nu Italië, zij 't ook indirect, de zijde van België heeft gekozen. (Zie verder laatste berichten.) BELGIË. Woelingen te Luik. Uit Luik wordt d.d. 17 Mei aan do „N. R. Ot." geschreven omtrent woelingen, die in die stad plaats hadden. Het 8ohrijv6n luidt: Hedenmorgen werd de pasteibakkerij van den heer Jozef Thy&sen, in de Sint Marga- rethastraat, in het midden van de stad, door een woedende bevolking aangevallen. Volwas senen van beide geslachten sloegen deuren en Ttamptn in. Binnen plunderden zij allee en ver- melden meubels en gerief. Een Duitsche wacht, door een onderofficier aangevoerd, moest tusschenbeide komen. Negen personen, onder wie vier vrouwen, werden aangehouden en achter de grendels gezet. Verder blijft een Duitsche wacht van tien soldaten, vergezeld van een politieagent, in de straat standhouden. Anderzijds en tezelfdertijd deed zich een zware samenscholing van dreigende mijnwer kers voor, bij den ingang van de kolenmijn Sint Margaretha, ook gelegen in het midden van de stad. Men -belette den binnenwillenden arbeiders er aan 't werk te gaan. Men dreigde de meesters en ging zelfs tot erge handtaste lijkheden over op een werkbaas, die geslagen en gekwetst werd. Do politie, die haar commissariaat in de buurt heeft, in do Hullosstraat, kwam tusschen beide. Ze bezit echter tegenwoordig geen ander wapen dan. de sabel, kon wel eens in 't ronde slaan, waarbij een arbeider nog al erg aan 't hoofd werd gekwetst, doch zo kreeg steenen, blokken, stoics]agen uit alle richtingen op het lijf. De razende menigte trok zelfs de Hullos straat in, om het commissariaat van politie te gaan bombardeeren met steenen en te bestor men. Krachtig optreden kon hier echter af doende baten. Tien aanhoudingen werden gedaan. Een agent werd erg gekwetst. Hem werden slagen -met een zwaren paal toegebracht. Een inspec teur, een hulp-commissaris en andere agenten kregen wonden, werden gekneusd, geslagen of ges teen igd. Het socialistisch kamerlid Bologne, hier zeer geacsht, kon eindelijk de dreigende me nigte toespreken en wat bedaren, sraodat men voor verdere onlusten voorloopig niet meer vreest. De woelingen begonnen eigenlijk Woensdag van verloopen week, den avond voor Hemel vaartsdag en wel enkel in de koolputten van Ans en Glain, noord-westwaartsche buurt van Luik. Deze beid© -gemeenten maken met do stad een geheel uit. De arbeiders vroegen verhooging van loon, omdat alles wat zo aan levensmiddelen noodig hebben, met den dag en gedurig opslaat.- De aanvraag werd door do mijnbestuurders afge wezen. De mijnwerkers riepen de staking uit in den put „Bure el Jotte", gemeente Glain. Verloden Vrijdag, 14 Mei, stonden er in de Glainstraat jonge mijnwerkers tegen de politie op, die hen nauwelijks had aangekeken. Het waren er een duizend, zij handelden als beze tenen, trokken de zware eikenhouten palen, in do afsluiting van den weg tegen heb spoor, uit den grond, zochten steenen overal en bereid- i den een aanval in gelid. De politie stond on machtig. Ze moest, zoo goed als weerloos, toe- kijken toen de muiters do nachtarbeiders be letten aan het work'te gaan. Wie morgen nog poogt te komen werken, wordt afgeranseld, huilde de menigte. Zelfs zeer bejaarde arbei ders woelden mede. Raad hielp niet. We sterven liever door don kogel dan van honger, riep een dier versleten slovers uit. Thans wordt gestaakt in de. mijnen Aumo- nier, Espérance, Espérance-et-Borme-Forfcune. De mijn Espérance-en-Bois werd reeds op 14 Mei gesloten. Overal elders in en rond Luik werkt' men onverstoord. Zoo zijn de feiten. .Laat ons echter onmid dellijk zeggen ongehoorde buitensporighe den natuurlijk hier -buiten gelaten dat onze burgerij alweer, zooals meestal in de jongste jaren, onzo moedige mijnwerkers genegen'.is, dat velen volmondig hun eisehen goedkeuren. Wat toch vragen ze? Verhooging van loon om meer brood te kunnen koopen. De kolenmijnen betalen nog de 2 vijfden van bot loon van vóór den oorlog. Het werk is veel harder, wel niet langer, omdat de mijnwerkers geen ontplof fingsmiddelen meer mogen gebruiken en omdat ze, zeer onvoldoende gevoed, geen weerstand kunnen bieden aan de vermoeienis. Ze krijgen, zooals elkeen, 300 gram brood per kop. Dit zou voldoende zijn, kleine kinderen laten wat over voor volwassenen, indien daarbij een mid dagmaal met vleescb, aardappelen en groen ten kwam, indien er boter of vet in voldoende hoeveelheid bij was. Die aankoopen kan het te gering arbeidersloon niet dragen. Zoo is 't be wezen, dat de man het met 300 gram brood daags niet volhouden kan. Een afvaardiging heeft zic-h tot den heer burgemeester Kleyer'gewend. Wat kon hij ant- woordon? Hij verklaarde zich onmachtig om iets te doen. „De overheid, zei hij, heeft wel op 6 October 1914 den prijs van de eetwaren vastgestcdd, doch sedertdien zijn do granen on gehoord gestegen. Steeds met dezelfde klacht: „brood te duur, hoeveelheid onvoldoende", hebben de arbeiders de hulp ingeroepen van den heer Grógoire, voorzitter van do besten dige deputatie uit onzen provincialen Raad. Zaterdag, om 2 uur, werdon zo door II. Gró goire en M. Laboule, de eerste vooruitstre vend liberaal, do tweede sociaal-demokraat, in verhoor genomen. Juist kwamen deze twee heeren thuis van een bijeenkomst met do liee- ren Van Hougaerdcn, Kamerlid, zoon Van Hougaerdcn en Tras&nster, drie van de voor naamste hoofdmannen van onze nijverheids- streek. Vooral van Hougaerden, die tot de ge matigde liberale financieele wereld behoort, is zeer invloedrijk. Hij is bereid met zijn mede helpers alles te doen, wat maar mogelijk is, om de arbeiders voldoening te geven. Men zal, naar 't schijnt, trachten te onderhandelen met Holland, meer bepaald met Maastricht, om een voorraad brood te krijgen, waardoor elko arbeider een verhoogd rantsoen van 250 gram kosteloos zou kunnen ontvangen. Heden vergaderen de bestuurders van al de koolput ten, om daarover te beraadslagen, Intussdhen dreigt de staking uitbreiding fe nemen, alhoewel ze, zooals ons de partijsecre taris van den socialistischen mijnwerkersbond, do -heer Yansenne, verzekert,; -bij de -groote meerderheid niet gewild is5 DUITSCHLAND. Carency. Uit een soldatenbrief in dë „Leipziger Neuesten Nachrichten" blijkt hoe moeilijk de positie van de Duitsche troepen in het derp Carency reeds geruimeu tijd geweest is. In dezen brief heet het: Ons vooruit geschoven geschut staat in een volkomen in elkaar geschoten dorp op de zui delijke helling van den zoogenaamden Lorette- berg, dab nog half in het bezit van do Fran- schcn is, in Carency. Dit nest is van drie kan ten door den vijand ingesloten en kan overdag niet met troepen bereikt worden. Moer dan twee man mogen zich niet op den weg ver- toonen. In dit dorp is een half in elkaar gescho ten kelder, ons telefoonstation, met drie tele fonisten en de bediening van het geschut. Do Lorettc-heuvel is een van de moeilijkste stellin gen, die wij hier moeten vasthouden. Reeds als men het terrein beschouwt, beseft men onmid dellijk welke groote voordcelen de Franschen hier op ons hebben. Daarbij komt nog, dat de gevechten die hier geleverd worden door het fanatisme van de Franscho soldaten vreesclijk verbitterd zijn. De Notre Dame de Lorette is een der meest bekende bedevaartsoorden van Frankrijk. De burgers achter ons front willen nooit gelooven, dat de Lorette-kapel in onze handen is. Doet men een toespelling daarop, dan krijgt men altijd: jamais, jamais ten ant woord. Daaraan is niets te veranderen, maar verder voorwaarts komen wij ook niet, omdat het geheele gebied met alle middelen van de moderne techniek versterkt is. De stellingen zijn hier zoo ingewikkeld, dat bijvoorbeeld eenige loopgraven vandaag Duitsch en morgen Frnnsch zijn en omgekeerd. Wij hebben den groeten Duitschen aanval van den dorden Maart op do Lorette meege maakt. Drie dagen van onafgebroken donderen van het geschut. Wo waren toen een aanzienlijk stuk verder gekomen. Sedert dien tijd heerscht, met uitzondering van de voortdurende artillc- riegevechtcn, steeds volkomen rust. Eerst den 15 April zijn de Franschen weer op de gedachte gekomen ons aan te vallen en het gelukte hun ook de „preelcstoelstelling", een zuidelijke uit- loopcr van de Loretto, waarom reeds zooveel ge streden is, onder een moorddadig ondersteu- ningsvuur van de Fransche artillerie te nemen. Op de daarachter liggende hoogte hebben wij een nieuw steunpunt en bovendien komt nu onze artillerie veel beter tot haar recht. Een Incident. BERLIJN. Toen de Italiaansche ambassadeur Vrijdagavond bet ambas sade-gebouw verliet, snelde uit het kleine troepje, dat voor de ambassade stond, een opgeschoten jongen de open auto mobiel van den ambassadeur achterna en sloeg dezen den hoed van het hoofd, echter zonder hem zelf te raken. Iemand uit het publiek pakte den jongen beet en gaf hem, voor hij hem aan de politie overgaf, een wel verdiend pak slaag. Zoodra de Rijkskanselier het gebeurde vernam, zond hij, denzelfden avond nog, een adjudant naar den ambassadeur om dezen zijn leedwezen overhet gebeurde te betuigen, terwijl de staatssecretaris van bui- tenlandsche zaken hem een schriftelijke verontschuldiging zond. ENGELAND. Coalitiekabinet in Engeland. De „Times" bevestigt dat lord Lans- downe lid zal zijn van het nieuwe kabinet. Maar uit de mededeelingen van de „Times" blijkt verder, dat er nog tal van moeilijk heden zijn op te lossen. Zoo bijv. zegt de „Times" zullen de Schotsche parlements leden er zeker niet iu toestemmen, dat de mini-ster voor Sohc-'.' ..d niet lid zal zijn van het kabinet we deelden reeds mede, dat men het aantal kabinetsleden wil be perken en natuurlijk geldt ditzelfde voor de Ieren wat den cl ief-secretary van Ier land betreft. Opmerkelijk is de groote waardeering die de heer Lloyd George tegenwoordig vindt in de kringen, die vroeger geen kwaad genoeg van hem konden spreken. De „Times" meent dat vooral een spoedige oplossing moet worden gevonden van de vraag, welke de positie zal zijn van Lloyd George. De vraag is of hij aan dè schatkist zal blijven of op zal tred©n als hoofd van een nieuw departement voor den aanmaak van oorlogsmateriaal. De „Times" is van oordeel dat het 't best zou zij-n als hij aan de schatkist bleef. D'at is de opvatting van de City. Sedert de oorlog begon, zegt het blad, is de meening over minister Lloyd George in de City veranderd van eene van wantrouwen en argwaan in een van groot vértrouwen. De financiers der City zijn niet bekeerd tot de financieel© denkbeelden van Lloyd George, maar z.ij willen een man behouden als kanselier van de schatkist, wiens moed en krachtige werkzaamheid in dezen tijd zijn gebleken. Zij achten hem den man, die tegen de.i toestand is opgewassen. Vooral ook zou men het verkeerd achten, dat Lloyd George nu weg zou gaan van zijn departe ment, nu hij juist in nauwe persoonlijke relatie is gekomen met do ministers van financiën van Frankrijk en Rusland. Een nationale regeering. LONDEN. Behalve de benoeming van Hen derson (tot president of the Local Govern ment Board) is er geen wijziging in den po litieleen toestand gekomen. Er heerscht ech ter groote bedrijvigheid, zoowel bij de regee ring als de oppositie. Balfour bracht een be zoek aan Asquith en deze ontving tevens Lord Crewe, McKenna en Lord Haldane. Laatstgenoemde bracht ook een bezoek aan Grey. Lord Kitchener. LONDEN. Terwijl Vrijdag in de City betoogingen werden gehouden voor Kitche ner, bevatten Zaterdag de bladen tal van uitingen van waardeering voor lord Kitche ner. Ten sterkste wordt geprotesteerd tegen de aanvallen door een deel der bladen tegen hem ondernomen en men verklaart dat het ondenkbaar -is dat een nieuwe regeering zou worden gevormd, zonden den organisator van de overwinning. De „Morning Post" zegt dat de beschul- diging dat Kitchener h.et leger onvoldoende van brisante middelen voorzag, volkomen ongegrond is. FRANKRIJK. Van hei Westelijk Ooriogsterrein. LONDEN. Veldmaarschalk French meldt, dat er Vrijdagavond een hevig artille- riegcvecht is geleverd ten noordoosten van Festhubert en eenige infanteriegevechten. De Britten maakten verder vorderingen ten zuiden van le Quinque Rue. PARIJS. Ten noorden van Yperen deden de Duitschers een tegenaanval ten oosten van het kanaal yan \Yperen, die echter mislukte. De Engelsche troepen sloegen een hevigen aanval ten noorden van La Bassée af en brachten den vijand zeer hevige verliezen toe. In den sector ten noorden van Atrecht beschoten de Duitschers óp 22 Mei de Fransche stellingen buitengewoon hevig. De Fransche artillerie beantwoordde het vuur met succes. Niettegenstaande deze beschieting ver overden de Franschen weder eenige huizen ten noorden van Ablain en maakten zij krijgsgevangenen. Ten noorden van Neuville brachten de Franschen door hun vuur een aanval der Duitschers tot staan. In den nacht van 22 op 23 Mei deden de Duitschers verscheiden tegenaanvallen, zii werden echter overal teruggeslagen en leden zeer zware verliezen. Twee dezer tegenaanvallen waren gemunt op het noordoosten en zuidoosten van het plateau van Notre Dame de Lorette, de aanvallers bereikten echter de Fransche linies niet. Twee andere waren gericht op de Fransche stellingen te Neuville-St. Vaasb in het dorp en op het kerkhof en meer zuidelijk in de buurt van het „Laby rinth." Op één enkel punt kregen de Duitschers een oogenblik voet in een der voorgescho- ven Fransche loopgraven, zij werden er echter uit verdreven en lieten een groot aantal krijgsgevangenen in handen der Franschen. In Argonne lieten de Duitschers een groot aantal mijnen springen in de nabij heid van de Fransche stellingen, waarna zij trachttten met een groot aantal troepeu de ontstane holen te bezetten. De Fransche infanterie wierp hen terug en bracht hun onder een regen van bommen en granaten groote verliezen toe. Het plan der Duitschers mislukte totaal. BERLIJN. Bij Givenchy zijn gevechten op korten afstand aan den gang. Zij nemen een voor ons gunstig verloop. Meer zuidelijk sloegen wij aanvallen der Franschen aan den weg Bethune-Lens en aan den rug der Lorette-hoogte af. Ten noorden van Ablain gelukte het den vijand door een nachtelijken aanval in een klein gedeelte van onze voorste loopgraaf voet te vatten. Ten zuiden van Neuville wonnen wij door een aanval eenig terrein, namen 90 Fran schen gevangen en maakten twee machine geweren buit. Tusschen Maas en 7 "oezej hebben wederom hevige artillerie-gevechten plaats gehad. E-en aanval van den vijand in het Le Prêtre-boech werd afgeslagen. RUSLAND. Van hei Oostelijk OorSogsïerrein. PETERSBURG. Rapport van den gene- ralen staf Den 19en maakten en-ze troepen zich Ook ten zuiden van de Njemen mislukte een naohbelijke vijandelijke aanval ten noorden van Pilizwicki. Van het zuidoostelijk oorlogsbooneel va.lt niets te vermelden. Admiraal Von Essen f. PETERSBURG. Admiraal von Essen, bevelhebber van de Oostzee-vloot, is over leden aan longontsteking. OOSTENRIJK. Przemysl. BERLIJN. Aan het „Berl. Tagebl." wordt uit Weenen geseind Franz Molinar, de correspondent van de „Az. Est" bericht aan zijn blad: „De vereenigdo Duitsche en Oosten rijksch- Hongaarsche legers hebben op het oogen blik Przemysl reeds zoodanig omsingeld, dat alleen het oostelijk gedeelte van de stad uaar den kant van Lemberg uog open ligt"., De Hongaarsche landstorm. BOEDAPEST. De staatscourant bevat een oproep van de lancbtormpliohtigen in den o-uderdom van 18 en van 43 tot 50 jaren. Wat de uitrusting en oproeping tot den actieven dienst van deze lichtingen ba- treft, hieromtrent zal later beslist worden. De toestand te Triest. BERLIJN. De „Lokal-anze-iger" meldt uit TriestEr is een merkwaardige verandering in de politieke stemming gekomen. De Italiaansche sympathieën zijn verdwenen, ook het Itaü^ansch sprekende deel van de bevolking is uiterst verbitterd op de ophitsers tob den oorlog. Een algemeens vlucht van de zoo genaamde bevrijders begint. Zeventig duizend menschen vluchtten uit Triest naar het binnenland. TURKIJE. Aan de Dardanelles KONSTANTÏNOPEL. Het Hoofd kwartier berichtAan het Darda- nellen-front deed de vijand in den nacht van 19 op 20 Mei een aanval op onzen rech tervleugel, die echter tengevolge van onzen tegenaanval mislukte. Ook werden aanval len op ons centrum en onzen linkervleugel met groote verliezen aan de zijde van den vijand afgeslagen. Deze liet in zijn over haaste vlucht 80 dooden in de loopgraven achter. Vrijdag heeft in de-zen sector, geen ge vecht plaat3 gehad alleen wierp een vlie ger met succes bommen, waarvan er een op een groot transportschip viel. Donderdag deden de geallieerden bij Sed- dul-Bahr, onder bescherming van het scheepsgeschut, een onverhoedschen aanval op onzen linkervleugel. Zij hadden echter goen succes en werden door oen tegenaan val met de bajonet verdreven staande overeenkomst tusschen Roemenie en Italië, welke Roc-menië verplicht tegelijk met Italië aan don wereldoorlog deel te ne men, benevens de aankondiging, dat de Kroonraad besluiten zal nemen, ben ik van bevoegde zijde gemachtigd te verklaren, dat de politiek van Roemenië in geen enkel opzicht aan do besluiten van Rome gebon den is. Er is veel meer reden aan te nemen, dat koning en regeering, de tegenwoordige politiek der neutraliteit, zoolang als moge lijk zullon blijven voeren. ZWEDEN. De neutraliteit van Zweden. STOCKHOLM. De ochtendbladen be vatten een telegram uit Londen, waarin -wordt medegedeeld, dat de onder-secretaris van buitenlandsche zaken .opeen desbetreffende vraag in het Lager huis mededeelde, dat de vertegenwoordigers van Groofc-Britannië, Frankrijk en Rusland in Augustus 1914 hadden verklaard, dat deze rijken de neutraliteit en onafhanke lijkheid van Zweden zouden eerbiedigen en waarborgen, zoolang Zweden neutraal bleef. Het „Telegrambyrau" is gemachtigd te bevestigen, dat ook Duitschland een derge lijke verklaring aflegde en dat deze verkla- ring geen aanbod of verplichting van Zweedsche zijde als voorwaarde stelde of ten gevolge had. VEREENIGDE STATEN. De Amenkaanscho nota aan Duitschland. PARIJS. In een artikel over het voorstel om. de quaesties, die door de Amerikaan; di© nota aan Duitsch land zijn opgeworpen, aan ©en scheidsge recht te onderwerpen, zegt d „New York Tribune" Wij hebben geen scheidsrechter lijk uitspraak van noode. Duitsche marine officieren he-bbe-n Amerikaa/iische mannen, vrouwen en kinderen gedood. Daarbij is ge§n sprake van een concrete quaestie of van een recht, dat het noodig zou maken een of andere rechtbank uitspraak te laten doen. De Duitsche staatslieden en hunne vor sten zonden aan hunne natie een beteren dienst bewijzen, wanneer zij de woorden van den president ernstig ter harte namen. ZUBD-AFRIKA. Generaal Kemp. Uit Johannesburg wordt aan de „Times" geseind, dat de rebellenleider Kemp weldra wegens hoogverraad zal terechtstaan. Een millionnair gesneuveld. Sir George Farrar, een Zuid-Afrikaansch millionnair, is gesneuveld in Duitsch-Zuid- AVest-Afrika. Hij werd in 1859 in Enge land geboren. Nadat hij zijn studie had vol tooid, begaf hij zich ais ingenieur naar Zuid-Afrika. Bij aankomst aldaar bedroeg zijn vermogen 30, terwijl hem eenige jaren geleden 8,000,000 geboden 3rd. voor zijn bezittingen aan den Rand. Hij nam deel aan de Jameson Raid en werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie. CHINA. De Vereenigde Staten en China. TOKIO. Volgens bijzondere berichtgevers te Peking heeft de regeering t.e Washington China naar aanleiding van de onderteeke- ning van het verdrag met Japan gewaar schuwd, dab daardoor geen inbreuk mag worden gemaakt op rechten van Amerika. Het bericht uit Clvina wordt hier druk besproken. Ziehier nogmaals de „Lusitania", die door een onderzeeër getorpedeerd, in zinkenden toestand verkeert. We krijgen hier een overzicht over de groote mailboot. Het voorste gedeelte er van duikt reeds onder water; de voorsteven is reeds ver- i^dwenen. Nog rocken de pijpen en het schip is nog in beweging, de schroeven draaien, doch de machines zijn stuk en er kan geen tegenstoom worden gegeven. We zien, hoe een paar overvolle booten zich verwijderen van de mailboot en in de verte komen eenige schepen aan om hulp te bieden. meester van een vijandelijke stelling bij het dorpje Koerchany, waarbij zij eenige honderden krijgsgevangenen maakten en mitrailleurs veroverden. Ten westen van Shawli trekt de vijand over e&n aanzienlijke frontbreedte terug. In. de omgeving van Rossieny kreeg de vijand eenige versterking; een gedeelte van zijn strijdmacht ging over naar den linker cover van de Doebissa. Op den linkeroever van den Weichsel ble ven wij met succes den vijand van nabij bestoken in het gebied ten zuiden van den spoorweg RadomKielee; wij wierpen hem van Opatoff terug op het front SI oepi anoveliLagoff Op het Galicische front werd de strijd den 19en met groote verbittering voortge zet. Ti.isschen den Weichsel en Przemysl ver spreidde de vijand zich een weinig op den rechteroever van de San met zijn centrum in de omgeving Sieniowa; maar op de beide flanken, aan den kant van den Weichsel tus schen TarnobrzejOelanof en aan de zijde van Przemysl nabij Tytejenpy, behaalden wij belangrijke voordeelen in een heftig ge vecht aan den linke, ever van de San. Tusschen Przemysl en het groote Djester- moeras bereikte de heftigheid van de vijan delijke aanvallen het hoogtepunt. De vijand leed vooral zware verliezen bij zijn herhaalde pogingen om het front iu den sector GoessahoefKroekenitza te door breken. In de richting van Stryj werden den 19en en in den morgen van den 20en verbitteren de gevechten geleverd, w.arvan de uitslag nog onbekend is; ten noorden van Ba'le- khof nabij Bonia echter heroverden wij in een welgeslaagden tegenaanval verschillende den vorigen avond verloren loopgraven. Nabij Kolome® blijft de vijand, na ver sterkingen gekregen te hebben, zich hand haven. BERLIJN. In de streek van Schawl! deden -wij een aanval op den Russisohen linkervleugel, versloegen dien, namen 1600 man gevangen en maak ten zeven machinegeweren buit. Nachtelijke tegenaanvallen van den vijand mislukten. Aan de Doebissa werden vrij hevige nachtelijke aanvallen der Russen op do linie Missioeny-Zemigole afgeslagenduizend gevangenen bleven in onze handen. Vijandelijke schepen trachtten dicht bij den ingang in de zeeëngte een aanval op onzen linkervleugel door hevig vuur te steu nen, onze voorgeschoven batterijen echter op de Anatolische kust beschoten de vijan delijke schepen met succes en troffen twee daarvan herhaaldelijk. Van de andere oorlogstooneelen valt niets te vermelden. LOND'EN. Een communiqué aangaande de operaties aan de Dardanellen zegt, dat cl© Fransche en Engelsche troepen aanzien lijk terrein wonnen en nieuw ingenomen stellingen versterkten. Alle Turksche aan vallen werden afgeslagen. De Turksche verliezen bedragen 7000 man, van wie 2000 man werden gedood. Onzo verliezen bedragen niet meer dan 500 man. ROEIWENlë. Roemenië's houding van Duitsche zijde belicht. 'BERLIJN. Bladen te Boecharest berichten, dat de ministerraad Vrij dag zich bezighield met een Rus sisch aanbod omtrent Roemeniös medewer king in den oorlog.De Russische voorstel len zijn als onaannemelijk afgewezen. Roe menië blijft voorloopig neutraal. De Roe- meensche bladen, zelfs de „Adeverul", an ders sterk pro-Russisch, zijn diep veront waardigd over den beleedigenden toon van de Russische nota. Rusland heeft door zijn dreigen en drijven en ten slotte door zijn brutaliteit ook Frankrijk en Engeland in een moeilijk parket gebracht. Onder deze omstandigheden zal zelfs de Italiaansche oorlogsverklaring geen indruk meer maken. De „Lokal-Anzeiger" prijst hoogelijk de staatsmanskunst van Bratianu, die de ge vaarlijkste oorlogsdrijvers als Continescu en Filipescu wist te muilbanden, zoodat het volk thans de zegeningen inziet van zijn kloeke, sterke en patriotische leiding. Ook het Roemeensch© volk is tot grooter rijp heid op politiek gebied gekomen en zal niet meer zoo gemakkelijk aanbijten op hot lokaas van de Entente. BERLIJN. De correspondent van het „Berliner Tageblatt" te Boecha rest schrijftDe beslissing van Ita lië heeft talrijke nieuw© agenten der Triplo Entente hierheen gebracht, die zich alle van die zijde verspreide tendentieus© berichten, zooals het bericht van een be- Nodorl. gaffolschoener gezonken. De Nederlandscho stalen gaffelschoener „Oceaan", kapitein en eigenaar J. G. Mulder, van Groningen, is tijdens mist nabij Longships in aanvaring geweest on gezonken. De beman ning is gered, maar de vrouw van den kapitein is verdronken. („N. R. Ct.") De „Pantelelmon" getorpedeerd. Volgens het te Boecharest verschijnende „Tageblatt" is het Russische pantserschip „Panteleimon", metende 12780 ton, ter hoogte van Midia in de Zwarte Zee getor pedeerd en met 1400 man gezonken. Het schip had een transport troepen aan boord. Van de opvarenden zou niemand gered zijn. Do „Glenholm" getorpedeerd. LONDEN. Hot schip „Glenholm" van Liverpool werd Vrijdag op 15 mijlen ten zuidwesten van Berchaven getorpedeerd. De bemanning is gered. (De „Glenholm" was een schip van 1804 ton bruto, dab zich op reis bevond van Iquique naar een Engelsche haven. Red.) Trawler gezonken. LONDEN. De trawler „Angelo"- van Hull is Vrijdag jl. in de Noordzes gezonken, vermoedelijk ten gevolge van het stóoten op een mijn. L-e bemanning begaf zich in de booten en werd opgenomen door een Noorsch schip die se overbracht naar een trawler, die naar Huil vertrok. Het VIctorla-Kruis verleend. LONDEN. Aan den commandant van den Engelschen onderzeeër „E 14", die onlangs wist door te dringen in de Zee van Marmora, daar een Turksch transportschip in den grond hoor de, hetgeen een paniek veroorzaakte bij de Turkscho scheepvaart, is het Victoria-kmis verleend. Ook de andere leden van de bemanning werden gedecoreerd. Do scheepvaart gestremd. BERLIJN. (Verbeterd bericht.) Heb „Berliner Tageblatt" verneemt uit OhiassoHet Italiaansche ministerie van marine maakt bekend, dat de scheepvaart in de Adriati&che Zee gestaakt moet worden. In dc Oostzee. Uit Kopenhagen wordt aan de „Daily Chronicle" geseind, dat in de Oostzee ter hoogte v'Jn de Zweedsche kust een groote zeeslag tusschen Duitschers en Russen heeft plaats gehad in verband met een Duit sche landaanval op Riga. Het heet, dat Riga door de Duitschers is genomen. In de Zwarte Zee, PETERSBURG. De generale staf meldt, dat aan de Klein-Aziatische kust don 20en Russische troepen werden ontscheept, dat de tegenstand van den vijand was gebroken; zij vernielden de kaden en steigers ten oosten van Eregli. Het hospitaalschip „Ophelia". BERLIJN. Naar aanleiding van het von nis van het Engelsche Prijzenhof betref fende heb Duitsche hosDitaalschin „ODher

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2