No. 120. Zondag 23 Mei 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. GEMASKERD. Oorlogsnieuws. Oplaag 45,000 exemplaren. Onder redactie van D. MANASSEN. Draagt elkanders lasten. Gezondheidsleer, Dg toestand in den reuzenstrijd. SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE JEN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM. TELEFOON Z.4S68. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI- REN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertentiën wende men zich tot het Alg. Advertentie-Bureau ROUMA&Co, Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drukkerij „Jacob van Campen" N. Z. Voorburgwal 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie, Pal es tri n astraat 10, Amsterdam. Prys der Advertentiën per regel 30 cent. By abonnement reductie Zij zal en zij wil helpen, i Zij heeft provinciale comité's gesticht, ten einde zich fn verbinding te stellen met werkgevers op alle gebied en zoo noodig j helpt zij ook financieel. Maar voor de verwezenlijking van dat doel is geld noodig, veel geld. En zult gij dat alles willen aanvaarden als een gift! Neen gij zult het niet alleen aan ande ren te danken willen hebben. Nu, gij allen, soldaten van welken rang ook, laat nu allen hooren den kreet „Ver- eenigt u". Maak van de Vereeniging tot Steun Uw Vereeniging. Maak ervan een© vereeniging, die groot is en machtig, die beschikt over een groot kapitaal om te kunnen weerstand bieden aan da ellende, die mogelijk volgen zal. En wanneer het Nederlandsche Volk ziet uwe pogingen om u zelf te helpen dan zal het u met in den steek laten. Ik vraag u geen groote offers; O, neen, ik weet te goed dat dat niet kan, maar... vele kleintjes maken een groote. Verbindt u allen tot wekelijksche stor ting van b.v. 1 Cent dan geeft dat al een paar duizend gulden telkenmale. Vereenigt ,u dus en vormt een groot fonds, welk fonds gij dan kunt stellen ter beschikking van de Vereeniging tot Steun enz. 19 Mei 1915. H. A. A. SITSEN, Eerste Luitenant, lie Reg. Inf. In dezen oorlog is „dekking zoeken" een der voornaamste en der noodzakelijkste dingen. En 't komt er blijkbaar weinig op aan, waarachter men zich dekt, ook de gevallen vijanden zijn daarvoor zeer goed bruikbaar. Zoo verbergen zich hier Duitsche soldaten achter de lijken van Schotsche vrijwilligers, wier positie zij hebben veroverd. De korenschoven staan er nog waarachter de Schotten dekking namen en die nu ook ten goede komen aan de Duitschers. Maar de granaten der vijanden zullen hun daar ook wel weten te vinden; met. verschrikkelijk geweld- springen ze uiteen. MEDEDEELING. Losse exemplaren van ,,De Soldatencourant", ter aanvulling van verzamelingen, worden door ons dadelijk na aanvrage toegezonden. Bij de aanvraag moet voor elk verlangd exemplaar 1 cent aan postzegels worden ingesloten. De exemplaren met den geheelen Esperanto* cursus verzenden wij na ontvangst van 15 cent postwissel of postzegels. De GEHEELE tot nu toe verschenen oplaag der „Soldatencourant" verzenden wij na ont vangst van ft.postwissel of postzegels. Tofc u allen, onderofficieren, korporaals en soldaten, die tengevolge der mobilisatie van het Nederlandsche leger onder de wa penen zijt geroepen, tot u allen richt ik dezen oproep. Gij allen zijt uit uw werk gehaald o zoo noodig pal te staannioor ons onaf hankelijk volksbesta-n, om zoo noodig daarvoor goed en bloed te offeren. .Veel, zeer veel nadeelen heeft dit ver-' De stad Parijs is in een staat van alge- meene opwinding. Op de hoeken der stra ten staan groepjes personen ijverig de laat ste nieuwtjes te bespreken en iederen nieu ste nieuwtjes te bespreken en iederen niea- achtige haa6t ondervraagd. Wat is er aan de hand Is de oorlog ver klaard? Neen, :t is iets veel verschrikke lijkere dan een openbare oorlog! 't Is een onzichtbare, onaanvalbare, onverwinnelijko vijand, die de stad veroverd heeft, een demon, die in de duisternis werkt met dynamiet, verwoestingen en wanhoop, 't Schijnt een aanval van een woeste horde van Vandalen, wier zending in deze wereld is, de schoone Seine-stad te verwoesten en geen enkelen steen op den anderen te laten. Reeds een maand geleden hebben de Parijzenaars tevergeefs hun geheime politie ter huïpe geroepen. Zij zijn machteloos tegenover dien onzicht baren vijand, en nu eens in dit, dan weder in een ander kwar tier verschijnt hij, verwoest een der won deren der stad en dompelt vele huisgezin nen in rouw en ellende. Zij roepen luid om wraak en komen in opstand tegen de detectieven, tegen de regeering en zelfs tegen zich zelf en gissen en raden, wie toch wel die gruwelijke ge- weldonaren mogen zijn. In een der kamers van de bureaus van geheime dienst in de rue-Jerusalem, zit ten twee mallnen in een ernstig gesprek; de een is een man van middelbaren leef tijd, lang en recht, met opgeric' hoofd en ijzer-kleurigen snorde andere is een gezet, tamelijk jeugdig pereoon met doordringen de, donkerbruine oogen en een gelaat, waaruit een onverzettelijke vastheid van karakter en groote wilskracht spreken. ,,Wat denk je van den brief 1'i vraagt de oudste der twee. Onbeschaamd, drommels onbeschaamd", antwoordt de ander, ,,en wat meer is, ik ben er zeker van, dat zij het zullen doen pok." ""iEn den brief bij, hot jight houdend. blijf onder de wapenen met zich gebracht; maar ook veel, zeer veel wordt gedaan om de "nooden Ontstaan door dit verwijderd houden van huis. en hof te lenigen. En regeering en volk brengen vele en groote offers. .Maar straks, wanneer het gevaar is ge weken, wanneer gij terugkeert naar uwe haardsteden, wat zal dan gebeuren? Hoe velen onder u zullen niet denken met angst en met beven aan dat oogenblik van terugkeer tot het gewone leven! Hier is een zaak hard achteruitgegaan. Ze moet weer op de been worden geholpen. Maar waar geld te krijgen Daar is eene betrekking door een ander ingenomen Ginds is geen werk meer, ten minste niet op het oogenblik. Hoe velen onder u zullen zich geplaatst zien voor een buitengewoon moeilijk raadsel Overal zult ge d,e vraag hooren weer klinken: Wat nu? Wat nu? En zeer velen zouden misschien onder gaan. Maar daar is een „Nationale V er- eeniging tot steun aan mili cien s." hij nogmaals: „Monsieur. Uw publieke gebouwen zijn slecht gebouwd, zij vallen ineen, tenzij Ravroche en Derplantz in vrijheid gesteld worden. Zij zullen andere binnen een week in puin liggen en daarna zullen wij u be zoeken." „Zij doen het, Paul'.', antwoordde het hoofd der politie met groote stappen de kamer op en neder loopende. „Wij moeten een beslissenden stap doen of anders 6taan morgen al de Parijzenaars voor onze deur. Al die onheilen komen door een man, die hier zijn trawanten heeft. Neem dien man gevangen en zijn trawanten zijn verstrooid. Hij is hun hoofd en zij zijn geheel aan hem onderworpen. Hij moet gearresteerd wor den en gij, Paul, zult dat doen." De jonge man 6tond op en salueerde. „Zijn naam?" „Hij heeft er wel een dozijn. Hij is nu in Venetië. Gij gaat daar hedennacht nog naar toe, brengt hem mede, en roem en positie zijn door u verworven. Maakt ge echter een misslag, dan ziet ge Parijs nooit weder." „Ik zal niet falen." „Ga dan, meldt je bij de politie aan en men zal je alle mogelijke hulp verschaffen. Een uur later stapt een deftig uitziend persoon op het platform van een trein aan „la gare de l'esfc" en werpt zich in een hoek van een compartiment eerste klasse. Zijn eenige mede-reiziger is een gentle man van een aristocratisch uiterlijk en een vroolijke prater, zoodat de tijd' in een om mezien voorbij vliegt. Zij wi élen hun kaartjes, want Paul is nu een Parijzenaar, die voor zijn pleizier op reis is, en bij 't scheiden doet Paul de belofte, gedurende zijn verblijf in Venetië, Prins del Oro eens te komen bezoeken. Een zwaarmoedige regen valt onophou delijk in het noordelijk Italië en ontmoedigt den reiziger die de „Koningin der Adria- tische Zee" bezoekt. Behalve eenige gondeliers, die staan te wachten op de aankomende reizigers, is de lagunen-stad bijna geheel verlaten en me lancholiek druipt het water met zijn een tonig getik-tak van de.droevig uitziende .leest huizen on de straat* door J. P. BIJL, officier van qezondheid. Zoo is de algemeene indruk, dien Paul van de „bruid der zee"' ontving, niet zeer gun stig te noemen. Hij roept een gondelaar aan, en na hem bevolen te hebben, waar- hoen hem te roeien, neemt hij plaats. Binnen een paar minuten is de tocht af- geloopen en het hoofd-bureau van de Vene- tiaansche politie binnentredende, maakt hij zijn verlangen kenbaar. „Uw opdracht is een zeer gevaarlijke", antwoordt een der aanwezigen. „De man, dien gij zoekt is nu zeker al van uw komst alliier onderricht, en dus zij u de meeste voorzichtigheid aanbevolen.... Saturnus is de bijnaam waaronder hij meest gaat, „Saturnus en zij Satellieten", en deze zijn over de geheele aarde verspreid. „Waar kan ik hem vinden?" „Hem vinden? 't Zal moeilijk zijn in Ve netië een stap te doen, zonder hem te zien of van hem te hooren; de weelde en rijk dom van den Prins del Oro is overal bekend." „De Prins del Oro!" riep Paul in de grootste verbazing, „is hij daar...?"- Saturnus, juist Vs „Waarom hebt u liem dan niet dadelijk gearresteerd, dat zou toch niet moeilijk ge weest zijn!" „Neon, de moeilijkheid zou zijn, om te be wijzen, dat do prins del Oro in eenig ver hand staat met Saturnus. Saturnus jnoet gearresteerd worden. Kan hij bewijzen, dat hij prins del Oro is, dan kunnen wij hem niets maken, en wij kunnen ook niet be wijzen, dat hij Saturnus is. AJs Saturnus beweegt hij zich ond-r zijn bondgenooten, als prins del Oro kent hij ze in 't geheel niet. „Begrijpt u mij?" „Perfect." „Morgenavond geeft Saturnus aan zijn Satellieten een gemaskerd feest, dat is een goede gelegenheid, gebruik die." In de dichtbevolkte straten en gangen, in. de buurt van het Canal de Mestre, is het Carnaval een carnaval van de vage bonden en dieven van Venetië in vollen gang. Paul is in een gondel op weg er heen. Hij js vergerold yan dri$ geheime politie-agea-_ poppen, waaruit een paar dagen later de mug to roorschijn komt. Deze is in 2 a 3 weken volwassen en gaat dan zelf eieren leggen. Uit deze beschrijving volgt dus, dat do mug het meest optreedt in plaatsen waar veel stil staand water is, waar veel plassen, poelen, moerassen zijn. Ons land leent zich daarvoor dus bijzonder goed. Ze houden z;eh overdag bij voorkeur op jn duistere beschutte plaatsen om tegen den avond uit hun scibuilhoeken te voorschijn te komen en steken het meest op die uren. Ze verplaat sen zich niet gemakkelijk en vliegen zelden verder dan 1 KLM. Wanneer het weer kouder wordt, zoeken ze beschutte donkere plaatsen op als kelders, stal len, gangen, takkenbossn enz., om bij bet wanner worden van het weer daaruit te voor schijn te komen. In dezen tijd van het jaar hebben ze dus reeds voor een deel eieren gelegd in dc plassen en poelen, die men in ons polderland zooveel aautreft en htet zal nu mogelijk zijn, maatrege len te nemen om te voorkomen, dat de eierèu of larven zich tot muggen kunnen ontwikkelen. Zooals wij zagen leven de larven in het wa ter, vlak onder de oppervlakte om zoodoende lucht te kunnen krijgen. Een gewoon middel om ze te aooden is dan om te voorkomen dat zg lucht krijgen, ze dus te laten stikken. Het meest gebruikelijke middel daartoe is petro leum. Werpt men op 1 vierk. M. wateropper vlak 1 a 2 eetlepels petroleum, dan wordt dat geheele oppervlak er door bedekt, do larven kunnen geen lucht krijgen ©n sterven binnen 24 uur. Natuurijk kan men niet ieder water zoo behandelen, een meer of een beek zal men moeilijk met een laagje petroleum kunnen be dekkenook bakken waarin water is voor het vee, zal door toevoeging van petroleum, er niet smakelijker op worden, eveneens zal een viseh- rljk water er niet beter op worden. Daarente gen zal men plassen, poelen, greppels gemakke lijk op die wijze van muggenlarven kunnen be vrijden en het zijn, zooals wij bespraken, juist die stilstaande w aters, die bij voorkeur door de muggen opgezocht worden als broedplaats. Nog op andera manieren kan men de ont wikkeling van de eieren tegen gaan en wel door het water in beweging te brengen. Men ziet dan ook dat in stroomende riviertjes in het midden geën larven to vinden zijn, wel daarentegen aan den kant tusschen het riet, waar het wateroppervlak stil is. Ook kan men allerlei larvenetende dieren te hulp roepen. Zoo eten b.v. waterjuffers en hun larven met veel genoegen de muggenlar ven op. Hetzelfde doen kokerjuffers, watcr- wantzen, schorpioenen en meerdere insecten die op het water leven. Ook watersalamanders zijn groote liefhebbers van muggenlarven en sommige vissefcen even eens. Zoo b.v. de goudvisch. Ten slotte is het mogelijk om door planten geheele wateroppervlakte te bedekken en ijden. Als zoo danig komt b.v. in aanmerking het eenden- kroos. nt.tt Muggen en malaria. II. Zooals wij zagen, zijn er talrijke soorten muggen, waarvan de meeste evenwel niet in staat zijn de ziekte over te brengen. In ons land komen vooral 2 soorten over, n.l. de anopheles of malaria-mug en de culexA an deze is alleen eerstgenoemd© in staat de malaria over te brengen. Deze beide soorten mug zijn gemakkelijk uit elkaar te houden. De malaria-mug heeft zwarte vlekjes op de vleugels en is daardoor donkerder gekleurd dan de culex. Ook is de houding, die ze aannemen wanneer ze ergens zitten, verschillend. De culex heeft de kop ge bogen naar de plaats waarop hij zit, terwijl het achterlijf evenwijdig aan die plaats is. De malaria-mug daarentegen is niet gebogen, (39 maar recht, het geheele lichaam staat schuig-fdaardoor de luchttoevoer af te op het plak waarop de mug zit. Slechts het wijfje steekt. Het mannetje leeft niet van bloed, maar van plantaardig voedsel. Ze zijn to onderscheiden, doordat het man netje aan de tasters, die aan den kop-zitten, talrijke fijne haartjes heeft, terwijl de tasters van de wijfjes glad zijn. Wil men de muggen met goed gevolg ver delgen, dan is een eerste vereisehte dat men ljun levensloop kent. Uit talrijke onderzoe kingen nu is gebleken, dat ze hun eieren leggen in water, bij voorkeur in kleine plasjes, in watervaten, in natte greppels enz. In water, dat in sterke beweging is, worden ze niet ge legd. De eieren van do malaria-mug liggen afzonderlijk in het water, die van de culex kleven aan elkaar en vormen een hoopje van pl.m. 4 m.M. Na korter of langer tijd, bij warm zomer weder in ongeveer 2 a 3 dagen, komen uit de eieren de larven te voorschijn. Deze zijn onge veer 1 m.M. lang en leven vlak onder de oppervlakte van het water, om zoodoende lucht te kunnen krijgen. Do larven van culex hangen loodrecht aan de oppervlakte van het water, die van de malaria-mug raken over hun geheele lengte het wateroppervlak aan. De larven veranderen na 2 tot 3 weken in Italië in den oorlog? 'i Lijkt er meer dan ooit op. Op het oogenblik, dat we dit schrijven, \S de krijg nog niet geproclameerd, maar de re geering heeft er thans de macht toe. In de z't- ting der Italiaansche Kamer van Donderdag heeft de volksvertegenwoordiging aan de regee- ring de uitgebreidste volmacht gegeven in geval van oorlog. Dit w il m. a. w. zeggen, dat do regeering thans het heft volkomen in handen heeft, dat zij over Oorlog of vrede kan beslis sen, tenzij ze ten eene of andere zijd© wordt gedreven door het volk. Doch dan wordt zj zeker gedrongen naar den oorlgg, want de oorlogzuchtigen vormen, het blijkt ook uit het Votum in de Kamer, in Italië de meerderheid Intusschen wachten we uit Rome verdere be ten, waarvan er een als gondelier dienst doet. Nu is hij aan wal. Daar viert Saturnus, de man die geheel Parijs doet beven, feest in Venetië. De dans van Saturnus en zijn Satelieten. In het midden van de ruimte, waarin Paul, vergezeld van twee mannen, binnen was getreden, na eerst bet wachtwoord ge geven te hebben, stond een figuur, gekleed in een vuurroode domino met lange puntige schoenen, en een eveneens rood masker voor 't gelaat. Onbeweeglijk stond hij te midden van den troep joelende en tierende gemaskerden. Een troep mannen en vrouwen, het gela.t vuurrood, de oogen met bloed beloopen van opwinding, schreeuwde en zong als een soort Bachana- liën-koor. Daar slaat het drie uur van een naburigen toren. Alle stemmen zwijgen, een doodsche stilte heerscht eensklaps onder de menigte en Paul houdt zijn adem in. Plotseling gaan alle lichten uit, en van uit de duisternis komt een wild gezang, dat allengs in kracht toeneemt, terwijl ieder vers eindigt met het refrein: „Dood aan spionnen en de politie." Bevende aan alle ledematen, wachtte Paul op de dingen die komen zouden, en het scheen hem alsof van alle kanten dol ken dreigend op hem gericht waren. De stemmen komen steeds nader en Paul, die het- niet langer kon uithouden, grijpt een der aan den kant staande palen en klimt, met de behendigheid van een door vijanden vervolgde jaguar naar boven. Daar ziet hij door een open venster de lichten der laguna-stad schitteren. Plotseling hoort hij twee kreten en daar na een doodelijke stilte en als bij instinct gevoelt hij, dat het zijn twee metgezellen zijn, die door de bloeddorstige bende ge dood zijn. Wat is dat... Men heeft hem bemerkt; een zwarte do mino met een flikkerend mes tusschen de witte tanden, achtervolgd hem. Te weifelen is gelijk met sterven. Paul vindt het beter om beneden te lig gen met een gebroken nek, dan om op de plaats doodgestoken te worden. Snel grijpt bii zijn rggotefis. en de aanvaller richten af, en telegrammen zullen ons heden wel nieuws brengen Iets merkwaardigs uit Engeland: er komt. eon. wijziging in het Britsehe ministerie. Welk© die precies zal zijn, weet men nog niet, maar wel zal er een coalitie-kabinet worden gevormd, d.w.z. een ministerie uit de verschillend© par tijen in het Lagerhuis. D© liberalen vormen daar de meerderheid en de regeering xs dus, dat komt overeen met het parlementaire stel sel, ook liberaal. Maar naast de liberalen zitten er in het Lagerhuis bijna evenveel unionisten, zegge conservatieven, en in het Hoogerhuis, iat eenter in de laatste jaren veel van zijn invloc I heeft verloren, vormen die do meerderheid - Bovendien is er een betrekkelijk groote arbei derspartij, die eveneens wel eens in do opposi tie is. Deze fracties zullen nu in dezen onge- wonen tijd cok deelnemen aan de regeermg. Enkele leden hiervan kwamen in botsing met de meerderheid van 't gouvernement, één, Cliurrliill Winston, de minister van marine, met den eersten zeelord der admiraliteit Lord Fisher. Dit alles gaf aanleiding, dat er reeds lang gesproken werd van een wijziging van bet Brit sehe kabinet, en thans heeft do eerste niinist'-r Asquith verklaard, dat het daartoe zal komen. Doch veel meer heeft hij niet verteld en nog open gelaten welke nieuwe mannen in de regeering zullen komen. Doch dat daaronder eenige leiders der oppositie zullen zijn en op zijn minst een lid dc-r arbeiderspartij, schijnt zeker. Men moet daaruit echter niet opmaken, Asquith verklaarde het in Bonar Law, de lei der unionisten insgelijks, dat deze wijziging eenige verandering zou brengen in de oorlog voering. De krijg z al met alle mogelijke kracht, worden doorgezet en alle middelen zou den worden gebruikt om dien voor de ge allieerden zegevierend te doen eindigen. Op den algemceneu toestand zou do kabinets wijziging dus geen invloed hebben. Overigens valt er bitter weinig nieuws te vertellen. Van liet Westerfront nog wel het minste. Daar blijkt in de laatste dagen het weer slecht te zijn, we lezen van zwaren mist en modderige wegen, die het vechten haast onmogelijk maken. Hier en daar schij nen dc geallieerden enkele successen te heb ben behaald, onze 'lezers zullen er melding van vinden in ons oorlogsnieuws. In 't Oosten valt al evenmin eenige wijziging in den algemeeen toestand te berichten. De Russen blijven 3an do onfortuinlijke hand naar 't schijnt: zij vielen aan bij de Njemen. bij Jaroslaw, bij Przemysl. maar werden, volgens de Duitsche en Oosten- rijksc'ne berichten, overal teruggeslagen. Bij de laatstgenoemde plaats zouden de Oosten rijkers tot den tegenaanval zijn overgegaan en stormenderhand eenige stelingen van den snel-vlucktendcn vijand veroverd hebben. Maar groote overwiningen zijn dit niet, en in de laatste dagen schijnt de toestand op de oor logsterreinen maar weinig te zijn veranderd, In de Dardanellen is er in de actie der ge allieerden nog steeds weinig voortgang. Vol gens de berichten der Turken durven de Engel- sche oorlogsschepen na het torpedoeren der ..Goliath" de zeeëngte niet meer in. En te lande zouden de Turken den vijand steecfe ver der terugdringen. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Het groote hoofdkwartier meidt Nevelig weder belemmerde Woens dag in Noord-Frankrijk de gevechts actie. Op de Loretteheuvel maakten wij kleine vorderingen. Bij Ablain werd een nachtelijke vijandelijke aanval in een gevecht van zeer nabij afgeslagen. Tusschen Maas en Moezel was de artilleriestrijd zeer heftig, 's morgens begonnen de Franschen ten Oosten van Ailly over een breed front een aanval die overal gedeeltelijk in een verbitterd man-tegen-man gevecht werd af geslagen. tot dicht bij hem genaderd is, geeft hij vuur en de man stort met een doffen kreet achterover. Waanzinnig van angst springt hij nu naar beneden en komt in zee terecht. Dit was zijn geluk, want, goed duiker en zwem mer als hij was, kostte 't hem niet veel moeite, een in de nabijheid liggende gon del te bemachtigen en er mede weg te roeien. De bleeke maan schiet haar stralen op het water en juist als hij een donkeren zij gang vindt, om er zijn gondel in te sturen, hoort hij een wilden kreet, die hem vertelt, dat hij verraden is. Ofschoon hij alle krachten inspant, win nen de vervolgers toch op hem. Hij kan zoo goed niet roeien als de Venetianen. Daar rechts is weer een donkeren gang; snel schiet hij er binnen en wacht. Zouden zij hem vinden? Paul staat ont- zettenaen angst uit, de aderen van zijn voor hoofd zijn gezwollen door de ongehoorde krachtsinspanning. Zou hij ooit weer levend uit Venetië, de stad der misdaden, komen'? Hij hoort in de verte stemmen, die al dich ter en dichter bijkomen. Hé, wat was dat? Is er een gondel in de nauwe opening gekomen Hij hoort geplas, dat steeds nader komt. 't Lijkt wel wat op een zwemmer. Paul leunt over den gondel en ziet een persoon, gekleed als Pierrot, met moeite zwemmende. Een oogenblik later is hij in de duisternis verdwenen en Paul hoort niets meer. Daar komt eindelijk ook de processie, met zijn walmende toortsen aan. Zij schijnen den zwemmer bemerkt te hebben, want een kort bevel „licht" wordt gehoord, en ook Paul ziet den zwemmer, nu tegen den oever ge worpen, roerloos liggen. „Hij is dood, de spion is dood," klinkt het in koor. Aan het begin van het kanaal zag Paul nu Saturnus staan, in al zijn af schrikwekkende glorie, omringd door zijn satellieten. Langzamerhand verwijdert zich nu de vreeselfjke stoet en weldra wordt de kalmte van het in den maneschijn glinsterende wa ter weder door niets gestoord Paul verlaat nu zijn schuilhoek en be geeft zich naar het centrum der stad. „Zij zijn machtiger dan ik dacht," mom pelt hij, „maar; ik zaljlagen, Fortuna De Liller oorlogskrant. In het „Berliner Tageblatt" leest men een beschrijving van de in den bats ten tijd zoo vaak geciteerde „Lilbr Kriegszcitung". In een groot© Franscho drukkerij heeft d© redactie z:ch geïnstalleerd. Dagelijks verschijnen daar :n een opbgo van 23,000 exemplaren de I „letzte Kriegsnachrichten'die naar !t front i gaan. En wekelijks voor de Franschen do j •„nouvelle» do la dernièro semaine". Komt er J een overwinningsbericht, bijvoorbeeld uit de Ivarpathon, dan werkt men met grootsteed- sche haast aan eon bulletin, dat een uur later aan allo hoeken van de straat is aangeplakt. Hot lievelingskind der drukkerij is echter dc „Kriegszeitung". Als aeze 's avonds tus&ohen zes en zeven uur verschijnt, dan is er gedrang in do straat van ongeduldige soldaten. Aan doorkomen is geen denken. Dat geschiedt alle drie dagen. Do oplage bedraagt thans 70,000 exemplaren, dio door automobielen in pakket ten van 500 stuks over de generaal-commando's van het leger worden verdeeld. Op de redactie-tafel komen dagelijks ont zaggelijke bundels brieven van soldaten. Dezo wenden zich met al hun wenschen en behoeften tot het blad. De een wil een cither hebben, een ander wil weten wien hij zijn plannen voor een nieuw gebruik der ballon-kanonnen mag voor leggen. Een derde vraagt of de wasbuste, die in den kelder van het museum verstopt is, werke lijk het oorspronkelijke beeld is van het „mooie ineisjo van Lille". De vierde wenscht een on feilbaar middel tegen insecten bekend te ma ken. Het blad had niet eens de medewerking van de redactie noodig, zooveel schilderingen van gevechten, stemmingsbeelden, militaire opstellen, loopgraafvertellingen, wetenschap pelijk© waarnemingen, gedichten, teekeningen, veldpreken, enz. krijgt het ingezonden. Hono rarium krijgt niemand, maar daarvoor wordt het blad ook aan het geheele... leger toegezon den. Het vijftigste nummer, dat den 18 Mei moet zijn verschenen, zou een jubileumnummer worden. Reeds dagen te vören was men bezig mei het drukken Tan een kunstbijvoegsel in twee kleuren. ENGELAND. Een nationale regeering. LONDEN. Er heerscht© lieden heel wat bedrijvigheid in Dovmingstrcet (straat in Londen, waar de meeste ministeries gevestigd zijn; in de taal der dagbladen gewoonlijk het ministerie van buitenlandsche zaken). Lord Lansdowne, Balfour, Bonar Law en Chamberlain confereerden met den eersten minister, die te voren reeds bezoek had ont vangen van Lord Crewe, Grey en McKenna. Lord Fisher bracht een bezoek aan Mc Kenna op het ministerie van binnen- landsche zaken. Mc Kenna bezocht Lloyd George in diens woning. Laatstgenoemde woonde een confe rentie bij met de leiders der oppositie in de woning van den -premier. Een oogenblik voordat rij zich bij As quith vervoegden, was een boodschapper van Buckingham, palace (d©6 Konings resi dentie) gekomen met een lijvig pak. Later kwam Lord Stamfordham, de par ticuliere secretaris van den Koning, bij MEN LETTE bij het koopen van onze KARNEMELKZEEP vooral op ons gedeponeerd Fabrieksmerk „HET ANKER" en weigere onvoorwaar delijk alle andere soorten. Een geregeld gebruik dezer Zeep maakt de handen blank als sneeuw, het gelaat zacht als fluweel. ALOM VERKRIJGBAAR. NIJMEGEN. schijnt mijn bondgenoot© te zijn geworden; zij denken nu dat ik dood ben en dus zal de gevangenneming van Prins del Oro veel ge makkelijker gaan. Ik hoop dien schurk nu gauw in handen te hebben. Wat een geluk -ai dat zijn, wat een weldaad voor veien. Het hoofd der organisatie verpletterd... dan zal ik ik, Paul Bacheaux, groot en geëerd zijn. Falen! Ik kan niet falen; ik zou niet meer naar de rue Jerusalem durven terug- keeren, duizendmaal neen! Wanneer ik del Oro nu zag, zou ik alles wagen om hei» te vatten. Aristocraat of vagebond, hij za.' mij niet ontsnappen." Zoo voortloopende ziet hij twee mannen in druk gesprek en hij hoort juist het slot daarvan. Den langsten van hen herkent hij... 'tis prins del Oro! De kortste zegt: „De drie spionnen zijn dood, wij zijn voor verrassing gewaarborgd." „Voor 'x, oogenblik ja," antwoordt del Oro, „maar zij zullen het er niet bij laten. Morgen nacht aan den Grand Counsil, aü revoir." De mannen scheiden en Paul loopt den pseudo-prins del Oro-Saturnus, achterna. Als bij instinct voelt hij met de hand in den zak, naar de handboeien. Saturnus houdt stil voor een huis en opent de zware deur met een sleutel. Juist als hij de deur binnentreedt, werpt Paul zich op hem, omklemt hem met beide armen en werpt hem onverhoeds op den grond. Daarna hoort men een geknars van een toe gaand slot en Prin3 del Oro, de arristocraat, Saturnus, de vagebond, is gevangen. „Ha, Prins," zegt Paul sarcastisch, „nu is 'fc uit, je dag is gekomen." Wij zijn weer in Parijs. De menigte wacht op de Place de la Roquette, om aen ver schrikkelijke, den vagebond te zien, die hun zooveel angst heeft doen uitstaan. Daar wordt de gevangenis geopend. Een man, blootshoofd en met ontblooten hals treedt naar buiten. Een.doodsche stilte heerscht er, die ook niet verbroken wordt, al3 een lichte kreet wordt gehoord en de aardsche gerechtigheid uitgeoefend is en de menigte zich weder 'erspreidt.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1