L F, mij niet te klein." OPRIilllINO VAN 21001 STUKS BATTERIJEN Laatste Berichten. Ter overname aangeboden f Damspel. f NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. Voor S1CCOD, H.H. Militairen. Koe moe! il solliciteeren P. ik. KOHIWGS, voor 13 Mei a.s. l|f Sjf vier millioen F. VAN GAME l COMP. 4 VOLT. 4 VOLT, Firma JAM HELLING ZW0L8GHE PAARDEK- El VEEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ. Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws. Gemobtllseerden PREMIE: voor de Lezers van De SoSdatencourani 3SD© Oorlog in België". Diü &3CXX-iID!/IL"X".tüXVCOTJJUAI*! "J-" "xzetix aaonaag^t» i^a.e>i ~X"!E»Xo ihefc liuis weldra in lichtelaaie. Eén der rechters, die ihefc archief van zijn kamer wilde redden, is gestikt in den rook. Talrijke brandweerlieden werden ge jond. De lan<Dengtc van Gallipoli. In ouder dom sou een ander slagveld van den Euro- pee6clien Oorlog, en wel Gallipoli, liet wel licht van de verwoeste Vlaamsche stad win nen. En speelt Yperen een rol in onze eigen rV'aderlaudsche Geschiedenis, een der be langrijkste bladzijden der Algemeen© Ge schiedenis heeft op dit Turksche schiereiland betrekking. Men zou kunnen teruggaan tot de helden geschiedenis van Miïtiad^s, toen al de oevers der Egeïsche Zee nog Grieksch waren, en dits het bezingen waard Mkrar van veel A'roeger is de Gr.ieksche Sproke, waarin verteld wordt van de lieflijke Hero, die zich eiken avond tot het fulpen water van den Hellespont neerboog, en daarover met haar vlammenden fakkel figu ren teekende, teneinde voor haar harts- vriend gan den overkant van het breede wa ter haar verliefde teekens op den snel- Jrlietenden stroom neer te schrijven. ,Was het de bekoring van dit klassieke signaal-station wat den Engelschman lord Byron even groot dichter als zwemmer.1" bewoog, van deze plek de ongeveer vijf kilometer breede zee-engte over te zwem men? De kust van Gallipoli is evenwel van ge- ■iringer uiterlijke aantrekkelijkheid dan men zou denken. Schrijver dezer ondervond daar eens een iriuchtere teleurstelling, toen hij, met Hero ïsche en Byronsche reminicensies in het hart, zijn schip, van het zuidwesten komende, de "Straat der Dardanellen zag binnenloopen. De ingang is daar Breed, doch de zee-sngtö .vernauwt zich spoedig, en de koers gaat 'dicht genoeg langs deu Europeeschen oever, bin zich' een indruk te vormen van de kale eentonigheid van de lage rotsige kust van het schier-eilaud van Gallipoli. Door den scheepskijker gezien vallen, naar hun bouw trant" die geweldige Dardanellen-kasteelen fean de zuidpunt bitter tegen. Aan hun stra tegische waarde dacht toen niemand bij ons aan boord van de „Dana©"het was dap pais em vree Langs den strandloozen muurwand, ge kalkt met een gramver wit dan de soms kaat sende blankheid der Engelsche krijtrotsen, tuurde ik nu door den kijker naar oen klei nen inham, waaraan een spichtige populier de wacht hield, en waarachter m'n verbeel ding het graf zocht van de heerlijke Hero zelve, haar la ais ten, geloofden fakkel naast zich'in den eeuwigen slaap. Daartegenover wilde ik door den onwilli- gen ecbefepskijiker aan den voet van den 'vuurtoren van Nagara op den vooruitsprin genden Hleiu-Aziatischen oever volstrekt de overblijfselen terugvinden van de scheepsbrug, die de pontonniers van Xerxes hier over den Hellepont sloegen. Maar geen spaander bleek er meer van over Toen ik weer naar den Europeeschen kant da yërgroot-glaz'en richtte, of er dan aan het strand van Gallipoli wellicht van Alex ander's versterkte kamp een enkel aanden ken restte, ...daar liet ik verbaasd den s.cheepskijker zakken. Ik behoefde er de gla zen niet om af te vegen. Ik kon het op die paar kilometer met het bloote oog wel zien Heel de rotsige oever stond daar vol haas tig-wentelende molentjes, wel geen Hol- landsehe poldermolens waren het, slank vaa rompbouwhet waren van die ge- drongen molen-blokken, waarboven het wen telend gewielc roesde van yier haastige grijp armen. „Kallipolis" noemden de schoonheids- minnende Grieken indertijd hun stad, van wege haar blanke schoonheid. Maar dat moet wel lang geleden zijn, dat de Schoone Stad dien naam waard was, tot een troepje bijeen-sehooierende, lage huizen van smoezelige klei verleelijkt zij sedert. En dus kijkt de Dardanellen-vaarder daar liever vooruit, noordwaarts, de breede bui gingen van de Marmora'sche oevers langs, om links en rechts, aan het eind van deze blauwe binnenzee, de droom-pracht te zien opschemeren van Stamboel en Skoetari, de bleeke minaretten-stad: IConstantinopel. ...Doch zóóver hebben de geallieerden de oogen nog niet geslagen 1 -F.: Zwart 1 dam op 8. .Wit 3 dammen op 18, 42, 49, Wit speelt en wint. Hoe? 'Auteur Manoury. Zwart. f; ill L HÉ Wit. Zwart 1 dam op 21. Wit 3 dammen op 9, 28, 35. - Wit spoelt en wint. Hoe? Lezer! Tracht nu eens deze vraagstukken, die niet moeilijk zijn, op te lossen, alvorens de oplossingen hieronder te raadplegen. Zij zijn. slechts een tcopassing van het behandelde.. Oplossing Lade ment. Wit 1. 12—26! Vormt de kolomme. 1. Op 2-520 volgt wit 2 2. 27—38! Zwart heeft nu geen vluchtveld meer. 3. 48—25 4 38—43 25 48 5. 2837 en wint. (A.) Op 253, wit 2713. Winnende tempo zet, met steeds de middelste cl'am Tan de ko- lonne, zwart 3—25, wit 139, zwart 2-3:3, wit 2817, niet winst. Zwart 25—48 (A.) i 28—17. i Emhden. (Driokoekwinsf.). Zwart Oplossing V Wit 1. 42—18 Vormt den driehoek (18,48,49). Indien zwart- speelt op de lijn 2-3-5, wit geeft den witten dam 48 op 30 en speelt daarna 1840. Indien zwart speelt op de lijn 326 geeft wit den dam 49 op 21 en speelt daarna 1831. Oplossing Manoury. (Driehoekwinst) Wit - Zwart 1. 9—25 Zwart is nu op dezelfde wijze verloren als in het vraagstuk van Einden. Wie iets niet begrijpt vragö het. Hij wordt in de correspondentie beantwoord. Vraagstuk O. Blankenaar. Tot "V, oensdag a.s. wachten wij oplossingen van dit -vraagstuk. „Het Damspel", officieel orgaan van den Nederlandsehen Dam bond. De administra teur, die heer K. Kooiman Dzn. te Rotterdam deelt ons mede, dat op aanvrage aan zijn adres: Bergschelaan 172a. aan militairen gra tis een nummer ter kennismaking wordt ver zonden. Alles, deze rubriek betreffendte richten tuin den h eer J. Mij er, Graaf Flor isstraat 15 zeul 3 dammen XI. Auteur J. G. Lallentent. Uit het boek van Metz. Kolonuewinpt., Zwart. if fij, fk 'si '8 m j m i ÊL - Wit. Zw^rt 1 dam op 25. Wit 3 'dammen op 12, 27.,28. Wit ep^lt en wint. Hoe? Aiutepr Van Emdén. Zwart. "VXjt, De Koningin-Moeder kocht op de tentoon stelling van Pulchri in Den Haag een schilde rij van mej. Johanna van Deventer, Kar met paarden. UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd en aangesteld tot officier van ge zondheid 2e klasse de arts Indisch leger G. A. S e d e e. Verlengd met 2 jaren de detachee ring bij bet Nederlandsch leger van den le luitenant der infanterie en den le luitenant militaire administratie. W. vanderP o e 1 en" G. G. P. d e R e u v e r, beiden van liet Indisch leger, tliaus leeraren bij den hoofdcursus te Kampen. Het Kamerlid voor Fraueker, <5: lie.er Heils- dingen, is plotseling vrij ernstig ongesteld ge worden. Gemeld wordt, at hij lijdende is aan cholera nostras. Zware brand te llpendam. Een brand, die zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben, brak omstreeks 9 uur Vrijdag morgen in de smederij van den heer G. O u d e j a n s te llpendam uit. Deze smederij wordt begrensd door de gasfabriek, waar een groot aantal vaten benzine en gasoline opge stapeld lagep. De huizen, die naast de sme derij liggen, zijn gedeeltelijk van hout, terwijl ook de Hervormde Kerk in de onmiddellijke nabijheid ligt. In een oogwenk stond de smederij in volle vlam, terwijl ook de winkel van den heer T>. Brouwer en het huis van mej. Wal Habenstoin dreigden in brand te geraken, daar de tusschenschotten van hout zijn. Drie handspuiten van llpendam ©n ©en groot aantal militairen, die daar ingekwartierd zijn, begonnen direct met het blusschen van den brand, waarbij de veldwachter De Boer de leiding had. 1© voren waren reeds de vaten uit de gasfabriek verwijderd zoodat het vaar vocï ontploffing vermeden was. De Amsterdamsche brandweer werd met het oog op de brandbare omgeving dn de Kerk straat gewaarschuwd en een automobiel-stoom spuit was op weg naar llpendam, doch kon bij Watergang terugkeeren, daar de brand weer van llpendam en ook een spuit van Purmerland binnen het uur den brand meester waren. De smederij was verzekerd. De smid kon slechts een paar boeken en ©enig geld redden. Zijn huis werd geheel in de asch gelegd. De burgemeester van llpendam was wegens huiselijke omstandigheden juist toen de brand uitbrak, niet in het dorp aanwezig. De houding van Italië. BERLIJN,. De ,,Voss. Zeitung" schrijft: Hoewel men in goed onderrichte kringen de Itaiiaansche (juaestie nog steeds zeer ernstig inziet, is er 'nog niets gebeurt wat aanleiding geeft tot de meening dat zij verscherpt is. Wij verwachten de besluiten dio de. Itaiiaansche regeering nemen zal, hoe die ook zullen uitval len, volkomen rustig en niet zooals de „Secoio" uit Londen verneemt, mc-t zorg en vreeze, Japans ultimatum aan China. LONDEN. Volgens berichten uit Tientsin aan de „Morning Post", is het ultimatum gis teren (Donderdag)avond ingegaan. De Japan- sche troeppn uit Moekden worden samengetrok ken langs den Zuid-Mantfijoerijsclien spoorweg. Voor de verdediging van China zijn tot dus verre geen militaire maatregelen gpnomen. WASHINGTON. Bryan, do Amerikaansclie minister van buitenlandsclie zaken, herhaalde de verzekering, dat de Ver., Staten blijven, vast houden aan de open-deur-politiek en het be houd van de territoriale integriteit van China. Hij zeide, dat de belangen van dc Vereenigdo Staten uitsluitend eischen, dat de onderhande lingen tusschen China en Japan tot een bevre digend besluit- zullen leiden voor beide naties, en .crus zullen bijdragen., tnfc het bevorderen van den wereldvrede. De Amerikaansche regeering denkt er echter niet aan een ander, bij trak taat gewaarborgde rechten af te staan; het is haar dan ook niet gevraagd, noch door China, noch' door Japan, om eenig verkregen recht op te geven., .LONDEN. Reuter verneemt, dat Japans laatste nota aan China nog verdere wijzigingen bevat van de oorspronkelijke voorstellen, en dat de Japansche gezant te Peking zijn uiter ste best zal doen, om een vredelievende oplos sing te bereiken. 'TOKIO. De correspondent te Peking van de „Nachi-nachi Slümbun" meldt: Donderdagavond deelde de Chiuoesche regee ring aan den Japanscheu gezant Hioki mede, dat zij tot een overeenstemming wensckte te komen, betreffende eischen van Japan, waar door een strijd zou worden voorkomen. PEKING. De aanbieding van het ultima^ turn Vrijdag verwachtende, heeft China gister avond aangeboden bijna alle Japansche eisehen aan te nemen, en voorstellen gedaan betref fende de rest. TOKIO. Het ultimatum zou Vrijdagnamid dag door Hioki aan de Chineesche regeering worden overhandigdde termijn eindigt dus Zondagavond zes uur. Zoo China de gestelde voorwaarden niet aanneemt, zal Hioki Peking verlaten. Leger en vloot hebben bevel zictrge- reed te houden, om zich onmiddellijk naar iedere aangewezen plaats te kunnen begeven. Van het westelijk Oorlogsterrein. PARIJS. Een Duitsche aanval had Donder dag tiigen het einde van den dag plaats in do Argonnen, bij Bagatelle, doch mislukt© volko men. s Op het. geheel© overige deel van heb front, voornamelijk ten Noorden van Yperen, en in de omstreken van Va-ucjuois hadden slechts herige a-rtilleriegevechten plaats. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Do „Loknl Anzeigor" meldt: Tarnow is sedert hedenmorgen 10 uur in ons ■bezit: de inneming geschiedde uit heb zuiden »?n liet oosten. Thans rukken de .verbonden troepen in noordoostelijke richting op, om zich te richten tegen de vijandelijke afdeelïn- gen, die op de heuvels, westelijk van de Mid den-"Wislokar-rivier, standhouden. 1 De veroi»?ring van Tarnoiv.als verbindings centrum van de naar den Weïclisel en do ihsloka uitstralende spoorlijnen en straat- ogen, ging gepaard met een grooten oorlogsbuit. De terugtocht van het vei> slagen derde Russisch leger onder Radko Di- mitrief, door heb leger van generaal Macken- sen op den voet gevolgd, ging hereids tot in liet gebied van Jaslo en rlen Doekla-pas. Het derd»? Oostenrijkseh© leger van Borowie ver- eenigde zich met dat van géneraal Mackensen, waarmede het reeds voeling had gekregen. Do tusschen de beide legers geklemd»? Russische Beskidentroepen trachtten op wanhopige wij ze aan de omklemming te ontgaanzij leden echter voortdurend de zwaarste verliezen. ïel- kens geven afdeel ingen zich overliet aantal gevangenen is de 50.000 reeds ovtn-selireden. De verbindingsstraat Tarnow-Phsno wordt door de Russen met de grootste krachtsont wikkeling gedekt, om hunne kolossale voorra den te kunnen wegroemn, doch staat reeds onder het geschutvuur dei- hondgenootcn. Do uit Hongarije wijkende Bussen worden door Bordewic zonder genade vervolgd. »m zijn ook Oostelijk van den Iupkower-pas in vollen af tocht. - Te lezen schriftgedeelten voor de week van 9—16 Mei Zondag 9 Mei: I Cor. 15 vs. 1228. Maandag 10 Mei: I Cor. 15 vs. 2949. Dinsdag 11 Mei: I Cor. 15 vs. 5058. Woensdag 12 Mei: I. Cor. 1.6. Donderdag 13 Mei: Hand. I vs. 112. H emel v a a r tsd a-g Vrijdag 14 Mei: II Cor. 1. Mei: TT Cor. 2. eek van 1623 Mei: 16 MeiIT. Cor. 3. II Cor. 4. TI Cor. 5 vs. 1--9. II Cor. 5 vs. 10—21. TI Cor. 6. II Cor. 7. TT Cor. 8. selirïftlèzing zou willen Zaterdag 15 Voor do Zondag Maandag 17 Mei: Dinsdag 18 Mei: Woensdag 19 Mei: Donderdag 20 Mei Vrijdag 21 Mei: Zaterdag 22 Mei Wie bovenstaande olgen, maar niet in het bezit is van een Nieuw Testament, geve hiervan kennis aan het Bijbel- huis, Heerengraoht 366, Amsterdam. (74) een z. g. a. n. grijsgroene vaandrigsuët- rusting (inf.) voor smal persoon, bestaande uit korte jas, broek, lange jas, fietsjskker, 2 petten, shako met pluim, föuragêres, enz. Brieven AJgem. Advert.-Bureau „Proosdjj", Dordrecht. is het beste en goedkoopste adres bij: W. H. BEVER100, te ROTTERDAM, Rozeslraat 50, Tel. 7575, St. Jacobstraat 16 en Burgemeester Hofmansplein 72. Engelsche OorlogsmarschIt's a long way to Tipperary en Hollandsche Mobilisatie- Marsch op de gramaphone. (42) ECHTE S0CIN T1R0LER HARMONICA'S. onfeilbaar middel tegen transpiree- rende Voeten. 40 ets. per flacon. gjlgP" Aambeien-Zalf. Geen last meer van die pjjnljjke én bloedende Aambeien, per potje 50 ci. Verkrijgbaar Lelie-Apotireek, Leliegracht 4 en Drogisterij Roeiof Hartstr. 43, Amsterdam. Op Zee. QUEEWSTOWN, 7 -Me!. (Routor.) Het groote stoomschip „Lusitania" van de Cunard- lijn is getorpedeerd en gezonken. Er is assistentie gezonden. LONDEN, 7 Mei. (Réute r.-,De directeur van de „Cunard Company" hóeft aan de „Liverpool Evening Express" me- degedeeld, dat de „Lusitania" gezonken.is op 8 mijlen afstand van het station voor draadlooze telegraphie op Oldhead of Kin- sale (aan de Zuidkust van Ierland ten wes ten van Queenstown). LONDEN, 7 Mei. (Reuter.) De „Cu- nard Company" ontving het volgende tele-' gram: „De ..Lusitania" is hedenmiddag te 2 uur 33 hij Kinsaio aan de Zuidkust.van Ierland gezonken".)' .-,i LONDEN, 7 Mei. (Reuter.') Op 'de „Lusitania" bevonden zich 29.0 nassagiers eerste klasse, 662 tweedeklasseen 361 derde klasse De bemanning telde 665 koppen. De admiraal-commandant te Queens town heeft een groot aantal kleine schepen afgezonden naar de plaats, waar de „Lusi tania" zonk. Ondergeteekende bericht, dat lij ruim voorzien is in alle soorten verpakte en w onverpakte. Chocolade 5 en 3 c. reepen, 2 Nogablokken, Mosselen, Cremreepen, N.ogareepen, rolletjes pepermunt en t.al Van andere artikelen. a Uiterst concurreerende prjzen. Steeds voorhanden de bekende Manoeuvre-reepen j "2 -Kwatta.;. g Aanbevelend s J. DE LEVIE, n Westeinde 79, Den Haag. Teteph. 4607. Gids voor ALLE betrekkingzo ekenden. Honderden slaagden hierdoor in goede be trekkingen. Alom verkrjgbaar, óók bj Uitg. ZILVER, Kortenaerstr., Rotter dam. Prijs 25 ets. Sigarenverzendltuis van Rsamsdonk (Holland), levet'f U de geurigsfe merken. Aarzel niet, neem proef en {ge zult meer dan voldaan zijn en steeds van mj bijven betrekken. Bestel bij kwantum, bjv. onderling en men ontvangt extra korting. Vraagt eondities. Het zjn alle uitgezochte merken, wier kwaliteit ongeëvenaard is. De dageljks binnenkomende herhaalde orders zijn daarvoor het volste bewjs. Neem proef en bestel Qingaand per'jjostwissel. Zie voor'merken advertentie van vorigen of Volgenden Zondag. Fabrikaat G. S. IVIAaJOBE, Tilburg. Aanvragen van militairen uit de prov. Gronin gen om veriof voor aanstaanden hooitijd moeten doch liefst zoo spoedig mogelijk worden gezonden aan ons Provinciaal Bemiddelingsbureau, Con certhuis, Poeiestraat, Groningen. De aanvragen moeten per briefkaart geschieden en vermelden naam ©n voornamen voiuit geschre ven, woonplaats vóór d© mobilisatie (gehucht of dorp en gemeente) rsgimsnt, bataljon, compagnie of ander korps en korpsonderdeel, waarbij men dient en de plaats, waar men gedetacheerd is. Voor later ingekomen aanvragen kan niet worden ingestaan, dat zij zullen worden behandeld. Er mag slechts ééne aanvrage om verlof wor den ingediend. Hef Bestuur van den Groninger Landbouwfond J. B. WESTERDUK, Voorzitter, G. MINDERHQUD, wnd, Secretaris. DE RECÓRD 51 GAREM VAN MED E R LAMD. i .MKRiHoinV; cM^€vdd*t'«emJ VERKRUGBAAR BU MEER QAri ;hqllaHd Wij verklaren hiermede dat gedurende een tijdruimte van vijf jaren niet één procent van onze geheele productie naar het buitenland werd uitgevoerd, terwijl toch onze omzet in doorsnede met ongeveer sigaren per jaar toenam, Eindhoven. voor Engeiand' bestemd, dosh konden door de tijdelijke sluiting der EngeisGhe havens niet op tijd afgeleverd worden. Deze houden gegarandeerd 4 Vofft en worden tegen de volgende prijzon opgeruimd: toll SO tot 40 stuks 13 ct. feil 40 fOO 12' 2 ct. teil lOO 500 12 ct. de aflevering geschiedt uitsluitend tegen ontvangst van postwissel met de volgende verheoging: tot en met 25 stuks 20 ct., tot en met 40 stuks 25 ct. tot eil met 100 40 ct., tot en met 500 1.— j Ferdinand BoSsfraaf: 30 AMSTERDAM. TELEPHOON Z. 111©. - (46) Gevestigd te ZWOLLE. KaflïÉoirera s Weezenland 2 en 3. VASTE PREMIËN. Dekstieren, Paarden en Runderen- VERZEKERING VAM JAAR TOT JAAR. Verzekert tegen waste (ss,teirDïiëff8Dekhengsten, xanaf 1,40, schadevex-goeding tot 90 pCt. DegeBÉjk© fiferzekes'óngswsïoiipwaaipden. Directe uitbetaling van verliezen. Adjunct-Directeur: S. J. EOORDA. Directeur: G. H. J. TERVOERT, HjksveeaHs. Op plaatseD, waar nog niet vertegenwoordigd, AGENTEN, doch met kennis van Paarden en Vee, gevraagd. 0e Maafscliajiiiij geniet de hooge eer de paarden van H. Hl. de Koningin-Moeder verzekerd te hebben. Afd. Schriftelijke Cursussen. KEIZERSGRACHT 153 AMSTERDAM. Curaforium Mr. Dr. C. F. SCHOCH. Jhr. Mr. L. H. VAN LENNEP. Dr. H. C. PRINSEN GEERLIGS. Prof. DrvH. D.J. BODENSTEIN. Wilt gij uw vrijen tijd ten nutte maken Wilt gij u ontwikkelen, ten einde met meer kennis in de burgermaatschappij terug te koeren, zoodat gij uw positie zult kunnen verbeteren? Of wilt gij u voor een examen voorbereiden Zoo ja, vraagt dan omgaand ons gratis prospectus. Daarin leest gij, dat wij 112 schriftelijke cursussen organi> seeren in talen, handelswetenschappen, techniek, alg. ontwikkeling, enz. Alle cursussen worden geleid door Leeraars H. B. S. Billijke condities. Goede resultaten. Speciale leergangen voor de practijk- diploma's, aiie acten L. O., M. O. en het Staatsexamen. Heden is verschenen bij de Firma GEBR. GRAAUW te Amsterdam, Singel 1©2, TeS. 6460, Dit werk bevat 75 Photographieën, gedrukt op kunstdrukpapier op formaat 23 x 32 cM.; hst geheel geeft een waar beeld over de verwoestingen in België en is een verzameling van groote waarde. De prijs bedraagt slechts f ©.SO. Franco door geheel Ned. voor f 0.55 na ontvangst van postzegels of postwissel. fa, Ondergeteekende wenscht als lezer van De Soldatencourant te ontvangen van de Fa. GEBR. GRAAUW, Singel 192, Amst. ex. D© Oorlog in België. Afgehaald 0.50, fr. p. p. f 0,55, welk bedrag hierbij gaat. WOONPLAATS HAAM

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4