Corresponden tie. JJit Leger en Vloot Gemengd Nieuws. ATEKTCOIJ£ia:rfffci'*rvan Zïoiiaas - 1VIC1 1915 3 gen is gaandeweg zeer toegenomen, zoodafc het bedoelde kader daarbij onontbeerlijke idiensten zal bewijzen. De diensten van het hoogere en admini stratieve kader van de onderhavige lichtin gen landweer en landstorm kunnen bij den troep nog niet worden gemist. Uit de „Staatscourant". Bii K. B. is benoemd b/h 3de reg. vest.-art., tot res.-2de-luit., do vaandrig M. M. Cou- v e, v/li korps. jjij K. B. is benoemd b/d inf. der land weer, tot res.-2de-luit., do serg.-maj.-adm. v/d landstorm N. van Zanten. Bij K. B. is aan le-luit. op non-aetiv. v/d genio JH. A. van der Hoeven, op ver zoek, m. i. v. 25 Mei, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend, en tot 2-5 Juli 1918 be noemd tot res. le-luit. b/h reg. genietroepen. Bij K. B. is bij het leger in Ned.-Indié benoemd en aangest tot tijd. off. v. gez. 2do kl., do arts J. Westerling. Bij K. B. is de gep. luit. t. z. 1ste kl. ri. de Boor, op aanvrage, in zijnen rang en zijne bij ontslag behaalde anciënniteit in actie ven dienst gesteld, onder stilstand van het hem verleende pensioen. Bij K. B. is kap. J. G. Haas. v/h lödo reg. inf., ter zake van tijdelijke ongesteldh., cw non-activ. gesteld. Bij K. B. is pensioen verleend aan: L. I M. Lelieveld, wed. L. Nvan d er Knaap, korp.-torpedomaker, f 130; J. S. M., T. A. J., S. C. M., A. J. J. en B. J. M. N ij ssen, kinderen uit het huwelijk van wij len den torpedomaker-majoor B. N ij ssen, f 220. Verbannen. De territoriaal-bevelhebber voor Overijsel, Gelderland en Drente heeft met ingang van heden in zijn gebied, waar de staat van beleg is afgekondigd, bet verblijf ontzegd aan G. J. Game, lompenkoopman te Oldenzaal, wijl zijn verblijf in genoemd gebied in 's lands belang gevaarlijk wordt geacht. Adressen gevraagd. De directeur van het hoofdexpeditiekan- 'toor van de "Veldpost verzoekt opgave van onderetaande adressen: J. W. S 1 o o t, jur. cand. 9 R.I. 4e div. B. Vletter, 4e comp. 28 L.W. \V. F e n n e m a, depot G. J. Ie comp. J. Sneelooper, muziek 2e batt. 4e divisie. LudwigLaeren, le comp. 3e bat. JohanvanderVelde, IR. V. A. o divisie. P. J. L. van Homers, res.-sergcaut Wijk aan Zee. FruntUrlus., te Tilburg. Ondergeteebende veraoskt beleafd opgane van adres cVr navolgende personen: J. L. v. d. Werf, sergt. 3e regt. vest. Artie. CIi. Snel, mil. sergt. le compie. pioniers I divisie. D. Verboom, mil. sergt. brigade grenadiers on ja gers. D. Dral, mil. sergt. vest. axtie. A. v. Arnhom, mil. waclitm.. 3 R. V. A. O. DE RAADT, fourier. Korte Slanseastraat 14, Leiden. B. L. W. S. Wij zul'on er eens over spre ken. Red. A. d. M. Redactionecle dankbetuigingen ènz. plaatsen wij natuurlijk kosteloos. Red. P, V., Oisterwnk. Dat valt op het oogenblik niet te zeggen. Red. A. v. C. L. W.-rorg., Boskoop. Op beide ■vragen luidt het antwoord: ja! Red. A. L. V., Den Haag. f 0.10 per dag. Red. Mil. R. Retranckement. Wénd u tot uwen compagniescommandant. Red. M. Y. te Z. U bent slechts bijkok. Een vasto kok heeft de gestelde toelage, niet^als men voor enkele dagen dienst dcet. Red. X. to Huiseen. Miliciens der infanterie, die voor eerste oefeningen langer dan 18 maanden onder de wapenen zijn geweest, genieten een sold ij verhoog i n g van f 0.03 per dag. Red. J. O. te Maastricht, Ja. Red. A. A. T. M. to Den Haag. Zaken op den dienst betrekking hebbende worden niet door een couranten-redactie, maar door uw militai re chefs uitgemaakt. Vraag het dus uwen on- middel'lijkon chef. Red. E. Z., Tilburg. Spreek er met uw compag niescommandant over en bevorder zelf zooveel mogelijk de deelname der wielrijderscompag- niën bij een 24-uur-rit. Red. v, L., Hellevoetsluis. Aanbevelingen van za ken, uit oogpunt van winstbejag ondernomen, behooren in de advertentiekolommen tehuis. Red. B. M. v. S. Rilland Bath. Nog niet lokend. Zullen het. bericht zoodra mogelijk in ons blad plaatsen. Red. F. Sch. te Deventer. Uw compagniescom mandant zal u hierop het antwoord kunnen geven. Red. H. O. v. d. P., Den Helder. Uw gedicht wordt geplaatst, zoodra wy ruimte hebben. Ieder krijgt bij ons 'zijn tourt, maar bij plaats gebrek moet 'het belangrijke nieuws en de ver slagen voorgaan. Red. Nationale Chrlsten-Onderoftlcleren-Vereenlging. Men zendt ons ter plaatsing het volgende Gewestelijke vergadering te Leiden op He melvaartsdag in het Tehuis voor Militairen, Morschweg to Leiden. Leider A. T. van Oosterom, Voorzitter v/h. Hoofdbestuur. 1. Tcekenen van de presentielijst door allo aanwezigen. 2. Opening om 91 uur v.m. 3. Openingswoord door den leider der ver gadering. 4. Mobilisatiearbeid. Inleider v. Hevningen, lid v/h. Hoofdbestuur, o. Rondvraag. 6. Sluiting morgen-vergadering. Pauze te 12.30 v.m. 2 uur n.m. Opening middagvergadering. Opwekkingsreao door majoor J. C. H. Schol ton. Veldprediker Ie Divisie: „Onze roeping als Christen in den mobilisatietijd" Referaat door den hoer R. A. den Ouden, Leeraar aan een kweekschool te Rotterdam: „De verheffing onzer weermacht op zedelijken grondslag" Sluiting der vergadering 4.30 n.m. Alle onderofficieren, die instemmen met doel en grondslag der Vereeniging hebben vrijen toegang. Houdt uw eigen stand hoog! Een officier schrijft ons uit Den Helder Benige maanden geleden, toen de EngeLsche geinterneerden in Groningen kwamen, hoorde ik van een kennis, lioo het publiek dat in groote massa was opgekomen, het groote ver schil opmerkte tusschen de houding der En gelsehen en van onze soldaten, die hen be waakten »?n hoe zelfs hier en daar spottende opmerkingen over onze militairen te hooren waren. 11c maakte hen natuurlijk attent op het feit, dat do Engelschen veel meer sportman zijn dan wij en deze geinterneerden waarschijn lijk voornamelijk beroepsmilitairen waren. Een paar woken geleden las ik in liet Han delsblad", hoe een landweerplichtig© protest aanteekende tegen het feit .dat een landweer man in een revue op een bespottelijke manier was voorgesteld op het tooneel. terwijl het pu bliek dit blijkbaar toejuichte. Vat 16 toch de reden van dit gebrek aan enthousiasme van het publiek voor do landsverdedigers, zijn eigen zoons, broers en echtgenooten M.i. dit, dat de landverdedigers zelf zich dikwijls als mili tair niet op een voldoende hoog standpunt stel len, geen militairen geest hebben of willen heb ben. Waarom konden de jongens, over wie kor poraal Van der Gessen in no. 109 van De Sol- dateneourant" een los bericht plaatste, met geraak den marsch naar Alkmaar maken? Om dat ze het wilden en omdat ze er con eer in stelden, flink to zijn en niet achter te blijven (na afloop was van vermoeidheid zelfs niets te bespeuren). Als al onze landweerplichtigen óók dat gevoel hadden, nu ze toch eenmaal onder do wapenen zijn, dat ze er niet voor hun plezier zijn. heb ik al wel tientallen malen moeten hooren on lezen, en zich ook als militair cp een hoog standpunt stelden, zou de geringschattende opinie van hot publiek ook zeker veranderen. De goeden niet te na gesproken, want er zijn er heel wat, die zullen weten, dat ze zelf gren aanleiding geven voor den spotlust van het publiekmaar ik voor mij heb het treurig gevonden, dat ook een paar keer uit het pu bliek de opmerking moest hooren, als een troep voorbijtrok „Voor die zou het zeker goed 'zijn, als wij in oorlog kwamen! Zou die les niet te duur zijn EEN OFFICIER. Uitvoering Batterijen a/d. Overeindschen weg. Sergeant Baks schrijft ons uit -Utrecht: Wconsdag j.l. werd er in onze cant ine weder om een uitvoering gegeven, waarvoor was aan gezocht de alom gevierde humorist den heer Aug. de Laat. Deze humorist oogstte veel bij val. Wij zagen hem in verschillende karakters als ook in coupletten en telkens wist hij zijne toehoorders een daverend applaus te ontlok ken. Na afloop werd genoemde humorist door onzen commandapt gecomplimenteerd met zijn behaald succes en besloot Z. Ed. Gestr. den heer De Laat binnen 14 dagen wederom te laten optreden, 'zoodat ons eerstdaags weder om een gezellige avond te wachten 6taat. Kantonnement „Bodegraven". Mil.-sergeant L. v. d. Hoeven schrijft ons uit Bodegraven: Den oen Mei maakten degenen, die zich daar voor vrijwillig opgaven, een fietstocht van Bodegraven over Woerden. Linschoten. Mont- foort, IJselstein. Vreeswijk, Vianen, Everdin- gen, Culemborg, Beusichem, Zoelmond, W. b. Duurstede, Cotlien, Houten, Utrecht, Harme- lcn, Woerden naar Bodegraven, onder leiding van den len luitenant Bunschoten. Het behoeft geen betoog dat deze tocht voor velen onzer een welkome afleiding was, te meer daar we hiermede een afstand hebben afgelegd, welke allo vorige tochten overtrof. Op Prinsessedag toch maakten we een fietstocht naar Schevc- ningen (terug via. Leiden). Hoewel dit een flinke afstand is te noemen, is die nu verre overtroffen. In aanmerking genomen, dat we al meer prettige fietstochten aan luitenant Bunschoten hebben te danken, en op initiatief van ge noemden officier indertijd een muziekcorps werd opgericht, waardoor hij onzen troep zoodanig aan het marcheeren wist te gewennen, dat wij, artilleristen, marschen maakten van ruim 35 K.M., is een woord van hulde aan zijn adres zeker niet overbodig. We zijn luitenant Bunschoten zeer dankbaar voor de aangename manier, waarop hij dergelijke tochten organi seert, en onzen comp. comm. kapt. Wilkens, voor zijn toestemming tot dergelijke veraange naming van ons dienstleven. Aan kap.t Wilkens en luit. Bunschoten zul len we, ook straks in het burgerleven, met achting en dankbaarheid denken. H. Van fort bij RIJnauwen. Mil. korp. Posma schrijft ons van fort Rij- nauwen Dinsdagavond gaf 't Utr. Salon Orkest on der leiding van den Irer K. Das een uitvoe ring in onze cantine. Do stukjes, die ten bes te weiden gegeven, vielen nxir in den smaak en werden moester! yk gespoeld. Opdat echter niet alleen muziek oas zou bezighouden, be trad in de pauze een milicien, Hamburger van geboorte, de „Bühne"' en verraste ons op een met diep gevoel gezongen lied „Vom stol run Fels am Rhein". Do voordracht ook van dit stuk was innig mooi. Na <1© pauze deed onze zanger zijn bost het orkest bij te staan met zijn haritonatem. Dat do avond goed slaagde, behoeft geen nader betoog. Van fort Pampus. Mil. J. Raven schrijft ons van fort Pampus: Dinsdagavond 4 Mei hadden wy wederom het genoegen de bezetting van Pampus een gezellig»?n avond te zien bereid door onzen ka meraad Posthuma. Wist Posthuma ons reeds tweemaal te vergasten, nu heeft hij allen even wel doen genieten en wel van den zang van hot dameskoor „Polyhymnia" van Weesp, waarvan P. directeur is, en van do muziek van de Weesper Kamermuziekverecniging „Kunst genot" eveneens onder leiding van P. Dat er workelyk genoten is, daarvan getuigden de ademlooze stilte tijdens zang en spel en b?fc da verend applaus na elk nummer. Na afloop bracht de commandant dan ook namens allen, aan alle medewerkende leden en aan P. in 't bijzonder, een hartelijk woord van dank uit, hetwelk volle instemming vond by de aanwezigen. Nog dikwijls hopen we dat P. voor ons een dergelijken avond zal orgauisecren. Dankbetuigingen. Ondergeteekendo betuigt hiermede zijnen bartel ijken dank aan H. H. officieren, onder officieren, korporaals en manschappen van de 4de comp. v/h. 41ste landw. batt. voor het prachtige en duurzame cadeaus, bij gelegenheid van zijn huwelijk, ontvangen. ALB. VAN DER MEIJS. Hiermede betuigt ondergeteekende, ook na mens zijn echtgenoot©, zijn hartelijken dank, aan de H. H. onderofficieren, korporaals cn manschappen, Tan het 3e eskadron, le regt. huzaren, voor de fraaie cadeaus, mij ter hand gesteld ter gelegenheid van ons huwelijk den len April j.l. L. v. d. OUDENALDER, Korp.-kok. le regt. huz. 3e esk. cavalerie-brigade. Mil. H. Vierhoven 6chijft ons: Alle militairen behoorende tot de 3e comp. 2e batt. le reg. inf. betuigen hun hartelijken dank, aan den milden gever, voor zijn geschenk afgedragen aan den weled. gestr. heer comps. command., kapitein Huberot en hetwelk door laatstgenoemde voor een goed doel voor ons besteed zal worden. Namens alle militairen der compagnie, H. VIERHOVEN. Verloren voorwerpen. Zondagmiddag van Amsterdam naar Hoek v. Holland reizende, en in Den Haag overstap pende, heb ik in dien trein een pakje laten liggen in het bagagenet, inhoudende een marine- frok in een courant gewikkeld. Den eerlijben vinder wordt opzending verzocht aan P. v. Leeuwen, zeemilicien kustwachter, Post 30 Hoek van Holland. Govonden voorworpen. De militair, die een bajonet met scheede en gordel no. 43S6 A L.W. I verloor, kan die terug bekomen bij den stationschef te Breda. Daar zijn insgelijks in bewaring eenige kleino pakjes, een met. Meeding enz. gevuld brood zak en een grijze onderofficiersmantel. De eventueel© eigenaars daarvan bunnen zich aan melden bij de stationschef bovengenoemd. Oplossing Tijdpasseering. Mil. Jan Harm schryft ons: De oplossing van den geachten inzender der „tydpasseeriiig" in No.Ill gepubliceerd, zoude iets meer makkelyk onthoudbaar kunnen zyn, door de oplossing, zooals o g. die begin vorige week na 2 uur arbeid heeft uitgewerkt, van cyfor 1 af te beginnen en dus als volgt te om- schryven: 1 naar 8 3 naar 4 10 id. 5 12 id. 7 2 id. 9 to 10 id. 5 11 id. 6 O O 1 id. 8 3 id. 4 d d 9 id. 10 12 id. 7 C 6 id. 1 8 id. '6 4 id. 11 5 id. 12 7 id. 2 9 id. 10 5 id. 12 en 6 id. 1 3 id. 3 JAN HARM. De slapende Schildwacht. (Van mil. A. F. Heinrichs.)" 'b Is nacht; daar in 't heldere stargèflonker Staat hij op post, de jeugdige soldaat. Zijn oog doorvorscht het onheispellend donker, Zijn brein is vol van list en van verraad. Hij denkt aan huis, want nog zoo kortgeleden Tevree gelukkig bij zijn oud'renpaar, En nu helaas ligt alles in 't verleden, Hij moest ten krijg, wat viel het scheiden zwaar. Ontmoedigd zet hij op 't gras zich neder, Vermoeid sluit hij het nat betraande oog. Een zoete droom herhaalt hem alles weder; Een dank'bre beê stijgt uit zijn hart omhoog, Zijn moeder blikt hem zoo lieflijk tegen En roept hem toe: „Mijn zoon doe steeds je plicht, Een flink soldaat is 't Vaderland ten zegen. Hij ziet zijn bruid, het engelreine wicht. Maar eensklaps wordt hij uit het zalig dvoomen Gewekt, toen men op post hem slapend vond; Geboeid, door eigen makkers meegenomen En voor den krijgsraad bracht men hem terstond. Uw slapen bracht ons allen in gevaar. Den dood, geen ander lot is uw beschoren, Hij valt in wanhoop neer met veel gebaar. Komt, voert hem weg, hij krijgt zijn lot voorwaar De tijd is daar: "do handen saamgebonden, Geblinddock, plaatst men hem nu voor het front, De kogels vliegen uit een tiental monden, Doorschoten valt hij op den grond. Zijn laatste woord is: leef gelukkig Moeder, Uw zoon ziet gij op aarde nimmermeer; Lief Bruidje, boven bij den Albehoeder Ontmoeten wij elkander eenmaal weer. A. F. HEINRICHS. Huldo aan de zeemacht. (Yan matroos W. B. Visser). Mijnheer de redacteur, Ocli, stel mij niet teleur, Maar plaats in do .Soldatenkrant, Dit reisje over Nederland. Gerijmd door een marineklant, Aan bcord van Hr. Ms. „Noord-Brabant Want sinds wij zijn gemobiliseerd, Hebben velen ons met oen gedicht vereerd En daarom wil ik cok eens probeeren, Wat bij elkaar te praktiseeren. Als ik zoo eens in uw courant ging lezen, Dan las ik verzen die zonder vreezen, Het Nederlandsche leger prezen. Ook ac-httc ik het niet. gelogen, Dat men geen schending kon gedoogen, Van onze neutraliteit. Maar allen zonder onderscheid, Die onze grenzen wiiden overtreden, Met ons vuur te overreden, Om ieder zoo te kunnen keeren; Of ale men soms uit nood het ging probeeren, Dadelijk to gaan interneeren. In 't kort elk gedicht getuigt ervan, Dat men zal staan als één man. Ik noem het jongens van De V it. Waar nog Hollandsch bloed, in zit; Maar 't zijn meestal gedichten van 't land, Die ik lees in uto courant. Zoodoende zou men in het burgerleven Alleen 't vertrouwen aan ons leger geven; En daar kan ik slecht tegen. Als men de vloot achteruit ging zetten, Daarom zal ik trachten het to beletten Ook onze zeemacht 16 present, Bij het gebeuren van een incident. Want wie onze vloot schaart bij de prullen En weg durft cijferen gelijk de nullen, Zou wel eens i'*elijk kunnen smullen, Dat wij hom met water gingen vullen. En het hem voorgoed doen onthouen, Dat onze granaten slecht zijn te kauwen. Reken ook op onze artilleristen, Dat ze geen kogel gaan verkwisten; Neen, ze schieten altijd raak. Is dit niet bewezen vaak Maar ik zal niet meer gaan snoeven, Want als wij den oorlog nog eens moeten proeven, Dan zal het geen betoog behoeven, Dat wij staan op losse sohroeven. Want sluit er ons maar niet van buiten, Trots dat wij zijn kornuiten, Die liever vogels hooren fluiten, Dan op een oorlog te moeten stuiten En door kogels te worden begroet. Maar als hét soms wezen moet, Bezitten wij ook nog Hollandsch bloed En zal de vijand door ons worden begroet, Met granaten in overvloed, Totdat ons vuur hem om den vrede smeeken dcet. Want hier kan ieder vast op aan, Dat wij geen stapje wijken gaan. Geen ding zij, hoop ik, wisser, Zoo toeken ik my, W. B. VISSER. Mil icien-Matroos a./b. Hr. Ms ..Noord-Brabant", Oost, West. (Van mil. P. Dijkgraaf.) „Oost West" en „Binnen 't best", 't Is waar, 'k mag me er in verheugen, Maar 'k zag het op een kroegje staan. Ik zeg, dat is beslist een leugen. „Oost West." en „Binnen 't best", 't Is waar, ik durf het vast beweren, Maar binnen in een kroeg te gaan, 'k Raad 't allen aan, gaat 't niet probeeren. Amsterdam P. D. Liefdesverklaring van milicien Hannes Spekkoek. (Van sergeant G. Persklomp.) Gooien dag, Marietje Wijen, 'k Wou jou is we vragen gaon; Wilde nie met mijn gaon vrijen, Want ge staot me deksels aon, Altied a'k veurbij marcheer, Voel 'k m'n hart onrustig kloppen; Want ik zie oe eiken keer, Als ge sokken zit te stoppen. Zoo veur 't. raom, zoo heel alleen Zitte gij dan mar te kijken; En 'k docht, 'k marcheer er heen, Want zoo'n meiske zou me Ijjken. Kijk nouw nie zoo akelig kwaad, En schei uit met dat geraas; 'k Zie zoo graag oe vol gelaat, Net 'ne zutemelksche kaas. 'k Zal de sokken wol ophouwen. Als ge een bal er van maken gaat; En als wo dan later gaan trouwen. Loop 'k met jou steeds graag op straat. 'k Zal oo mooie kleeren koopen, Net als Mie van Jan de Haan Laat me toch gin blouwke loopen, 'k Zou me dan vermoorden gaon! Nouw, Marietje, 'k mag dus hopen, We zullen dus verkeeren gaan En dan vlug naar 't stadhuis toe loopen, Gif m'en kust da's gouw gedaan! PERSKLOMP, Brief van een Milicien aan zijn meisje (Van art. O. J. v. Leeuwen.) Ik moet jou nu, raijo lieve meid, Eens oven schrijven, hoo k het maak Want 't wordt zoo zachtjes aan weer tijd, Dat ik alweer naar huis to© raak. Ik ben gezond en zeer tevreden Ook eten doe ik als een beer, Dat is dan ook geheel do rede Dat zij mij noemen ..Dikke heer". Je ziel, dat het mij hier dus goed gaat, En Donderdag dan ;s t mijn tijd, Dat ik met 21 uur verlof gaat- En daarom ben ik zeer verblijd. Dan kom ik met den trein van vieren Van uit Den Helder naar je toe Dat zal je dunkt mij wol pleizieren Doch zeg vooral niets tegen je „Moe", Want als zij hut to weten kwamen Dat jij mot mij uit wand'lon gaat, Dan zou ik mij waarachtig schamen Als zij weer kabaal maakte op 3traat- Kom mij dan van den trein afhalen Doch, kleed je een beetje netjes an, Ik weet nu niets meer, dus 1000 malen Gegroet van je liefhebbenden Jan. C. J. v. L, Lento-komst. (Van landweersoldaat A. Noordwal.) Ontwakine, herleving, hernieuwing is het lied, Dat ge jubelt over dood en zijn macht; De winternacht wijkt, nu nieuw leven gebiedt, O lieflijke lente! Volkeer lijk in pracht! .Wat dor leek en doodsch, wordt tot heerlijken luister Uw adem kust alles wat kiemt hier beneên Ge maakt vrij wat voorheen bekneld zat in 't duister, En 't al looft uw komst, vaar uw voet is getreên. Ja, uw beeld, schier bespot in deez' sombere dagen, Biedt vernieuwing des levens, hoe indroef 't ook schijn; Uw lichtglans zou ruwheid en wreedheid ver jagen, Wou 't schepsel, gelijk d'aard, maar ontvan kelijk zijn. O lieflijke lente, hier 't hoogste verlangenl Kom met uw Jicht in deez' droeve vallei 1 Neig hoofden en harten, doe trillen uw zangen, Doe leven wat wegstierf, maak alles weer blij! A. NOORDWAL, landweersoldaat. Geeft Vrede, o Heer! (Van Landweerman Jos. Verlegh.) Wanneer men den blik eens over d'aarde laat gaan, Dan zal men verbaasd staan te kijken. En momp'len: is d'oorlog nu nog niet gedaan? Wanneer zal de vrede toch blijken? Dorpen en steden verbrand, De nood stijgt naar allen kant, De grond is bezaaid met lijken, (bis) Refrein Thans stijgen smeekbeden omhoog tot den Heer, Door harten vol eerbied bewogen; Uw kind'ren zijn in nood, ach, geeft vrede ons weer. En welvaart, die wij allen beoogen. In 't midden van den Europeesehen strijd, Omgeven door groote kanonnen, Daar ligt een klein landje, ten spijt, wie 't benijdt 't Is Nederland, nooit overwinnen. Den roem van 't voorvaderlijk geslacht, Werd onlangs nog luisterrijk herdacht, Daar is nog geen strijd begonnen, (bis) Refrein Thans stijgen smeekbeden omhoog tot den Heer, Door harten vol eerbied bewogen Uw kind'ren zijn in nood, geeft vrede ons weer, En welvaart, die wij allen beoogen. Geeft Vrede, o Heer, dien stillen vree, Die ons allen zoo wreed heeft verlaten. Wij smeeken u, Vader, verhoor onze bee. I.aat uw kind'ren met langer meer haten Geeft wijsheid, beleid en verstand, Aan hen, die regeeren het land. Alsook aan regeerende staten, (bis). Refrein Dan treffen geen oorlog-, geen rampen ons meer, Dan wordt alles weer als te voren. Dan vallen er wel slagen, doch die doen geen zeer, Ach, wil onze bede verhooren! JOS. VERLEGH, 43. L. W. Batt. 2 Compie, Roode KruisHied. (Van sergeant W. J. Rotteveel). Wijze: „Het gebed van den Landman". Daar waar het bloed van zooveel dapp're lieden Bij stroomen vloeit, en dus de aarde drenkt, Waar tal van jonp> levens hcnenvlieden. Daar waar men slechts aan dood en lijden denkt, Daar blinkt een ster, te midden van de wolken. De Hoop des krijgers, strijdend ver van huis: 't Symbool der liefde, omvattend alle volk'ren, Het is het teeken van het Roode Kruis. Refrein Aan u dit lied, Apostel van de menschheid, Het is aan u, dat 't Roode Kruis, haar aan schijn denkt: Henri Dunant, uw naam blijft onuitwisehbaar. Gegrift in 't hart van elk Die strijdt voor -t Vaderland (bis). JV. J, R. De oorlogvoerenden zijn natuurlijk fel op contrabande en sy doorzoeken het aange haalde goed, voor zij het weer vrijgeven. Ze vergenoegen zich daarbij niet met even een mand, zak of baal te openen en er in te kijken. Hier zien wij Engelsche tolbeambten bezig om met Röntgen stralen balen wol te onderzoeken. Onnoo- dige moeite, zal men zeggen Maar heeft men bij ons geen rubber gevonden, verborgen in pakken tabak? Mijn tent. (Van korp. C. Caals.) 'k Woon in een tent van 3 bij 4, Maar extra-ruimte, haast geen zier, Twee kribben staan er naast elkaar, Voor eenzaamheid dus geen gevaar. Mijn „slaapje" is een best© vent, En voor menage steeds patent, We hebben dikwijls veel pleizicr, In onze tent van 3 bij 4. Maar op een dag kwam de fourier, In onz© tent van 3 bij 4, En sprak tot mij: „zeg korporaal," „Die teat van jou, 't is een schandaal, Die hoort niet op de kamer hier, Al meet hij ook maar 3 bij 4." „Pardonfourier", zei ik parmant, „Ik kreeg haar van den luitenant, „Want 't kan verbazend tochten hier „Zonder die tent van 3 bij 4." Hij ging dus heen en sedert dien, Heb ik hem niet meer weergezien, Dus wonen wo nog met pleizier, In onze tent van 3 bij 4. En duurt de mobilisatie Tang, Toch maken wij ons heusch niet bang, Want dan breng ik mijn vrouw naar nier, In onze tont van 3 bij 4. Gezelschap krijgen we genoeg, 't Zij 's avonds laat, 't zij 's morgens vroeg, Soms zit de heele vrienden scha ar Als haring in en op elkaar. Ja steeds is er bij ons vertier, AI meet mijn tent maar 3 bij 4. En wordt er afgepresenteerd, En 'k heb voor 't laatst gesalueerd, Welt in mijn oog misschien een traan, Als 'k van mijn tent scheidon gaan. Als 'k or aan donk, breekt 't hart me schier. Adieu! mijn tont van 3 bij 4! ROUGE. Gearresteerd. De Nederlandsche grenswacht aan de Poppe te De Lutte (gem. Losser) heeft Woensdagmor gen gearresteerd twee landbouwers uit Gilde- haus (Pr.) toen ze genoemde grenswacht met 50 gulden trachtten om te koopen, om hun de gelegenheid te geven, paarden over de grens naar Duitsehland uit te voeren. Beiden zijn onder militair geleide naar Almelo gebracht. Oe kazernebrand te Oelft. Het uitgebreid onderzoek in den kazerne- brand te Delft, dat nu reeds twee maanden aan den gang is, heeft geen ander resultaat gehad, dan dat alle in voorloopige bewaring gehouden militairen, wegens gebrek aan bewijs, weer op vrije voeten werden gesteld. („D. Ct.") De ontploffing te Rotterdam. Het onderzoek naar de ontploffing van het ongeval in de bierbrouwerij d'Oranjeboom te Rotterdam, heeft volgens do „N. R. Ct." uit gemaakt, dat het als volgt is geschied: Men was bezig met het brengen van leeg fust uit kelder 10 naar kelder 4. Op het oogenblik dat een dezer fusten in een ketting boren de ope ning van kelder 4 hing, brak van dien ketting een schalm, waardoor het fust duikelde en te gen den muur sloeg, waarlangs de ammoniak- leiding loopt. Door den 6chok sprong de lei ding, ze knapte af bij een verdunning. De lei ding verkeerde door de lage temperatuur van den ammoniak, die onder een druk van twee atmosferen stond, in brozen toestand. Door een adder gebeten. In verhand met het bericht van „De Geld.", dat te Oosterbeek een soldaat door een adder gebeten werd, deelt men aan dit blad thans mede, dat het toegediende serum van professor Spronck die uitwerking heeft gehad, dat de soldaat dezer dagen naar het hospitaal te Arnhem zal kunnen worden overgebracht. V. n amputarie van het gebeten en vergiftig de lichaamsdeel is thans geen sprake me». Een wolkbreuk. Heerlen heeft Woensdag gezwommen in een wolkbreuk. Een onweersbui zette omstreeks half een in den middag de geheel© plaats in minder dan twintig minuten tijds een halven meter diep onder water. Vooral naar de zijd© van het station was het 't ergst, het geheel© emplacement stond blank. Straatverkeer was voor een korten tijd onmogelijk, auto's gingen tot het portier door het water. Toen de bui voorbij was, kreeg do burgerij handen vol werk om het in kelders en gangen gestroomde water weder naar buiten te werken. De brandweer hielp ten slotte mede om de kelders ledig te pompen. Midden- en Noord-Limburg hebben geen overlast gehad. Gelukkig echter heeft men ook daar don lang verwachten voorjaars- regen gekregen. De 3000ste. Hot bekende Zilver's „A. N. P." (Algemeen Nederlandsch Plaateingsbureel voor Kantoor personeel). opgericht te Amsterdam in April 1908, en thans uitsluitend te Rotterdam gerres- tigd, plaatste deze week den 3000sten candi- daat in eene betrekking. Een gerechtsgebouw verbrand. Dinsdagmorgen i6 to Madrid brand uit gebroken in een gebouw uit de achttiende eeuw, waarin de rechtbank was gevestigd. Ten gevolge van gebrek aan water stond We worden hier verplaatst in een interneeringskamp in Duitsehland. Franschen «n Russen huizen er broederlijk samen. Natuurlijk hebben zij er hun spelen, hun lectuur, maar niet geheel en al zijn zij aan de ledigheid overgegevenze moeten ten deele voor zich zelf zorgen. Zoo zien we de krijgsgovaDg^oen Jiier bezig do aardappelen Weer een tafereel uit den verwoeden strijd bij Neuve Chapelle, waar Engel schen en Duitschers elkaar eiken voet gronds betwistten. We zien hier een aanval der Duitschers, die het zwaar te verantwoorden hebben. Een munitie-colonne wordt be stookt door geschutvuur, een wagen wordt omgeworpen, een ruiter valt neer met zijn paard door de kracht van een ontploffende granaat.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3