OP ZEE. Lsgerzaken. Q 'DE SOliDATEKrCOTJRAKTT Van gSöEB&g- Mei 1915 De twee broeders. In de Belgische legercour'anfc deelt een luitenant het volgende mede: In mijn compagnie dienden twee broers, de oudste als milicien van de lichting 1914, de andere als vrijwilliger. Onlangs moest de compagnie op voorposten aan het Yserfront. De twee broers werden als dubbelpost uitge zet op korten afstand van de Duitsche loopgraven groeven zij zich in. Tijdens een kortstondige beschieting door de Duitsche artillerie van het voQrterrein valt een granaat in de schuilplaats van den Belgischen dubbelpost: oen der schildwach ten wordt gedood, de ander blijft onge deerd. Op hem alleen rust thans de plicht te wakGn voor de veiligheid van zijn kamera den. Zoolang het dag is, kan hij niet wor den afgelost. Bovendien, bij bet achter waarts gelegerde gros van do wacht heeft men niets gemerkt van het drama, dat daar in het voorterrein is afgespeeld. Urenlang blijft de eenzame schildwacht naast het lijk van zijn broer den vijand waarnemen. Eerst, als na het vallen van de duisternis de aflos sing komt, mag hij toegeven aan zijn smart. De koning heeft den trouwen schild wacht het ridderkruis van de Leopoldsorde overhandigd. ENGELAND. De kosten van den oorlog. In een telegram de voornaamste cij fers van Lloyd George's begrooting reeds meegedeeld. Cijfers well j toonen dat deze oorlog reusachtige he '.ragen verslindt. Uit de uitvoerige verslagen van Lloyd George's begrootingsrede blijkt bijv. dat de minister de dagelijksche kosten van den oorlog thans op 2.100.000 p.st. berekend, waarbij dan nog komen de leeningen aan geallieerden en. dominions, die, als de oorlog nog een jaar zal duren, tot een bedrag van 200 millioen p.st. zouden stijgen. In de eerste acht maanden kostte de oorlog 360 millioen p.&t., onder welk bedrag ruim 52 millioen is begrepen voor voorschot ten aan geallieerden en dominions, zoodat de netto kosten van den oorlog ruim. 307.5 millioen p.st. bedragen. Een deel van dat bedrag werd gebruikt voor den aankoop van meel, vleesch, suiker en andere benoo- digdheden. De kosten zijn progressief. De vier eerste maanden kostten met inbegrip van de uitgaven voor de mobilisatie 102 millioen, de volgende vier maanden deden de kosten tot 177 millioen stijgen. Die geweldige oorlogskosten werden na tuurlijk op verre na nkt door de inkom sten gedekt en een reusachtig deficit blijft dus over, dat, als de oorlog tot- September duurt, ruim 523 millioen zou bedragen en als de oorlog bet gc' ri© begrootingsjaar nog wordt voortgezet tot ruim 862 millioen zal stijgen. Canadeesche verliezen. De oorrespondent van de „Times" te Toronto meldt, dat generaal Haykes, de - Canadeesche minister van militie, een offi- cieele mededeeling heeft gepubliceerd, waaruit blijkt dat de verliezen der Cana- deezen in de jongste gevechten bij Yperen ruim 6000 bedroegen. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oos-logsterrein. PARIJS. Ten noorden van Yperen sloegen de Fran6C-hen een nachtelijken aanval af die zich van Steenstraete dag hebben de Franschen een Duitsche loop graaf vermeesterd en hun linie naar voren gebracht tusschen Lizerne en heb Sas, waar zij meester zijn. De Duitschers deden geen tegenaanval. Ten Zuiden van Yperen deden de Duit schers een aanval bij Zwartelen op een loopgraaf de vorige maand door de Britsche troepen veroverd. Hun hevige aanval, waarbij zij ook nu weer van verstikkende gassen gebruik maakten, deed bun eerst deze positie verwerv De Britscbe troe pen echter deden vervolgens een tegenaan val en hernamen een deel der .verloren loop graven. In Champagne ten westen van Perthes mislukte een aanvalspoging der Duitschers .volkomen, evenals dat het geval was in de 'Argonnen, bij Four de Paris. Tusschen Maas en Moezel ontwikkelde zich sedert 5 Mei 's morgens vier uur levendige actie. De Duitschers beschoten heftig de Fransche stellingen bij Eparges en de Tranchee de Colonne. Tegen 10 uur deden zij op dit laat ste punt een aanval. Zij leden volkomen echec; het vuur der Franschen bracht hen voor de eerste Fransche linie, die intact bleef, tot staan. De Duitsche verliezen zijn hoog. De Franschen maakten gevangenen. In den morgen van 5 Mei deden drie regi menten een aanval op de onlangs door de Franschen veroverde stellingen in het Bois d'Ailly, voornamelijk op het gedeelte ten oosten van het bosch en het open terrein .van de bergkruin in het zuidwesten. Deze aanval slaagde in zooverre dat de Duitschers voet kregen in de eerste linie der Franschen, maar deze deden een tegenaanval, waarbij ze vrijwel dadelijk de helft van de berg kruin heroverden. De Franschen konden zich hier handhaven en deden tegen den avond een tweeden tegenaanval om ook de rest der stellingen, waarin de Duitschers waren doorgedrongen, te heroveren. De Franschen vorderden gemakkelijk. In het Mortmare-bosëh behaalden de Franschen een beslist succes. Zij veroverden hier ten oos ten van de eerder reeds gewonnen stellin gen aan den weg Flirey-Essey twee opvolgen de linies Duitsche loopgraven. De Fran- pchen verbonden deze onmiddellijk met de 0Ï£eu liniën en bevestigden er zich. Drie 'te- Meer clan eens hebben we dezer dagen melding gemaakt van bet torpedeeren van den Franschen pantserkruiser „Leon Gambetta". De Oostonrijksche onderzeesche vloot is hierbij eens in actie ge weest, want het was een Oosten- rljksche onderzeeër, de U 5, die het oorlogsschip tot zinken bracht. Dit had plaats in de Middelland* sche zee, aan de zuidkust van Italië, nl. bij kaap Louka. We geven hierbij een kaartje, waarop onze lezers die kaap kunnen vinden (nl. Kaap Santa Maria di Leuka) en die hun tevens een overzicht geeft van het zeegebied daar. De plaats, waar de „Loon Gambetta" zonk, wordt door oen kruis aangegeven. Men weet, dat slechts één deel der bemanning, nl. ruim 100 man, gered werd, de anderen kwamen in de golven om. De „Leon Gauibotta", in 1905 van stapel geloopen, was een kruiser van 12,600 ton, liep 23 zeemijlen en hal een beman ning van 710 koppen. genaanvallcn werden in den loop van vijf dezer gedaan maar met zware verliezen voor de Duitschers aan dooden en gevangenen afgeslagen. In den Elzas bleven de Franschen aan den noordelijken oever van F-eeht terrein winnen. Woensdagmorgen maakten de Franschen zich meester van een hoogte ten oosten van Sillakerivasen (cote 850) vandaar gingen zij vooruit in de richting van Steinbrück (900 meters van Metzeral). In den nacht, daarop deden de Duit schers een tegenaanval op de hoogte ten oosten van Sillakerivasen. Zij heroverden den top, maar het overige door de Franschen in de richting van de Fecht gewonnen ter rein bleef behouden en werd bevestigd. BEKLIJFT. Uit liet groot© hoofd kwartier wordt gemeldOver het ge heel front hadden hevige artillerie- gevechten plaats. Bij Yperen werden verdere vorderingen gemaakt door de inne ming van de hoeve Vanheule aan den spoorweg MessinesYperen. Eenige hon derden gevangenen en 15 mitrailleurs vielen in onze handen. In het boschterrein ten westen van Com- bres vielen bij een kleinen aanval 4 Fran sche officieren en 135 man, en 4 mitrail leurs in onze handen. Onze tegelijkertijd ondernomen aanval op het bosch van Ailly leidde tot heb gewenschte gevolg. De vijand werd uit zijn stelling ge worpen. Meer dan 2000 Franschen, onder wie 21 officieren werden gevangen genomen. Wij maakten twee kanonnen, vele mitrail leurs en mijnwerpers buit. De bloedige ver liezen der Franschen zijn eveneens zeer zwaar. Ten noorden van Florey en hij Croix des Cannes deed de vijand een aanval. Ten noorden van Florey drong hij op een plaats tot onze loopgraven door. Om een klein stuk terrein wordt nog gestreden. Aan alle ove rige plaatsen werden de Franschen terugge worpen. In de Vogezen is een aanval tegen onze stelling ten noorden van Steinbrück afgeslagen. LONDEN. Veldmaarschalk French be richt, dat er geen nieuws is aan het Brit sche front, behalve de verovering van ver schillende verloren loopgraven aan heuvel 60. Het gevecht duurt daar voort. Elders toonde de vijand geen neiging om aan te vallen. Op den Hartmannsweilerkopf. ZURICH. D© „Nue Zürioher Zei- t-ung" publiceert het- volgende tele gram van den kolonel Miiller. „Ik door liep Woensdag voormiddag de Duitsche stel lingen op Hartmannsweilerkopf en over tuigde mij persoonlijk dat de Duitschers al de voor hen strategisch "belangrijke en vrijwillig gekozen posities en observatie posten in bezit hebben. Een tegenoverge stelde bewering weerspreekt feiten. Inte gendeel liggen juist do Duitsche luisterpos ten op den met het nummer ,,956.5" aan gegeven vlakken top zeer dicht hij de Fransche luisterposten. Diefstal van levensmiddelen voor het loger. Binnenkort zal voor den krijgsraad te Hennes de behandeling beginnen van een zaak, welke groot opzien heeft verwekt. Negentien militairen, onder Wie een lui tenant van de administratie, worden ver dacht sinds maanden groot© hoeveelheden vleesch, besteed voor het garnizoen van Cherbourg, ten eigen bate verkocht te hebben. De minderen zijn hoofdzakelijk employés van de militaire slachterijen. RUSLAND. Van hat Oostelijk Ooriogsterrein. BERLIJN. De „Az. Eet" schrijft: Het eerst© belangrijk© gevolg \an de overwinning in West-Galicië voor Hongarije is, dat de Russen op de grens over de geheele lengte langs de smalle noordelijke strook van het Saroser kommitaat zijn teruggetrokken. Sedert maanden hadden de Russen hier gestaan en hun stellingen buitengewoon versterkt. Daar ten gevolge van de doorbreking van het Russische front hun van Konietsjna óver Alsopagoni tot ongeveer Baniavoelgy, res- pektievelijk Stropko, staande troepen ge vaar liepen in den rug te worden aangeval len, oordeelde de Russische legeraanvoering het raadzaam tot den terugtocht over te gaan. BERLIJN. Ten zuidwesten van Mitau, ten zuiden van Szadof en ten oosten van Rossieoie duren de gevechten nog voort. Ten noordoosten en ten zuidwesten van Kal war ja deden sterke Russische strijd krachten Woensdag herhaaldelijk aanval len op onze stellingen. Alle aanvallen mis lukten onder zware verliezen voor den vijand. Evenmin hadden de vijandelijke aanval len 6ucces op onze bruggenhoofden aan de Pilitza. Devesting Grodno is Donderdagnacht met bommen be worpen. In West-Galicië trachtten de achterhoe den van den vluchtenden vijand den onder bevel van generaal Mackensen staanden ver bonden troepen gisteren wanhopigen tegen stand te bieden, die echter op de hoogten aan den linkeroever van de .Wisloka boven en beneden de monding van de Ropa met krachtige slagen werd gebroken. Des avonds werd niet alleen nog op verschillende plaat sen de overgang over de Wisloka geforceerd, maar ook vaste hand gelegd de straat naar den Doeklapas en op het plaatsje van dien naam. In de streek ten oosten van Tarnof en ten noorden daarvan tot de Weichsel aan den rechteroever van d© Doenajets werd tot -in den nacht gevochten^, Hot aantal tot dusver gemaakte genen steeg tot ruim 40,000, waarbij dient opgemerkt, dat het hier een zuiver© front- aanval was. In de Beskiden aan den straatweg naar Loepkof, vordert de aanval der strijdkrach ten onder den generaal der cavalerie Von der Marwitz, samenwerkend in een verband met die van het Oostenrijksch-Hongaarscho leger, gunstig. PETERSBURG. Dc generale staf meldt Bij Libau had Woensdag een gevecht plaats met Duitsche torpedobooten Ten zuiden van Mitau en bij het dorp Beisagola werden voor ons gunstig erloopen schermutselingen geleverd. Aan den rechteroever van Ortsja sloegen wij in den avond van 4 Mei een heftigen Duitschen aanval af,die voorbereid was door een hevig vuur, dat anderhalf uur duurde. Wij brachten den vijand zware verlie zen toe. Ten oosten van den spoorweg van Mlawa slaagden wij er door een plotselingen aanval in om ons meester t© maken van de hoeve Pomiany. Op 5 Mei deed de vijand gedu rende zes uren onophoudelijke maar vruch- telooze tegenaanvallen. Voor de hoeve, die nog steeds in onze handen is, lieten de Duitschers ongeveer duizend dooden achter. Aan den linkeroev r van den Weichsel is het rustig. In Galicië is Woensdag de strijd tusschen den Weichsel en do Karpathen met hardnekkigheid voortgezet. Onder be scherming van een krachtig artillerievuur ging de vijand voort strijdkrachten samen te trekken aan den rechteroever van de D'oenajets. De voornaamste inspanning van den vijand concentreert zich in de richting Bretsj-Jaslo. Onze troepen leden zeer ter. gevolge van de superioriteit van de zware artillerie van den vijand, maar ook hij had duchtig te lijden van onze granaten en on:; geweervuur. In de richting van Stryj ontwikkelden we op 4 Mei ons succes. Het aantal gevangenen hier gemaakt beloopt 2000 soldaten en veer tig officieren. De vijand werd verslagen en over grooten afstand teruggeworpen. Aan den bovenloop van de Lomnitsja hadden we Woensdag eveneens eenige suc cessen. WEENEN. Ook de laatste Rus sische stellingen op de hoogten ten oosten van de Doenajets en de Biala zijn door onze troepen vermeesterd. Sedert tien u;ur Don derdagmorgen is Tarnof weder in ons bezit. WEENEN. Over het geheele slag front in West-Galicië dringen de ver bonden legers verder zegevierend voor waarts. Nog intact zijnde troepen van den vijand trachten in gunstige verdedigingsstel- lingen den snellen terugtocht te dekken. Sterke Russisch© strijdkrachten in de Beskiden worden door een flankaanval zeer bedreigd.De omgeving van Jaslo en Doekla is reeds veroverd. De vernietiging van het derde Rusische leger wordt voltooid. Het aantal gevangenen is tot ruim 50.000 man gestegen. Overigens is de toestand onveranderd. In het Oravadal werd een krachtige Rus sische aanval tegen den berg Ostry bloedig afgeslagen. Zevenhonderd Russen werden krijgsgevangen gemaakt.; TURKIJE. De actie In de Dardanelien. LONDEN. In het Lagerhuis legde minister Asquith een korte verkla-. ring af, waarin hij een overzicht gaf van d© krijgsverrichtingen aan de Darda nelien. Hij wees op de welgeslaagde lan ding der geallieerden op zes verschillende plaatsen en in het bijzonder op de vorde ringen van de divisie, die bij Sedil Bahr landde en die nu stevig verschanst is over een strook van twee mijlen dwars' over het schiereiland. De minister voegde hieraan toe, dat de operatiën worden voortgezet en onder zeer bevredigende voorwaarden voor uit gaan. Op 2 Mei werd door de Britsche en Fran sche strijdkrachten een nieuwe stap voor uit gedaan in het zuidelijk einde van het schiereiland, hetgeen eveneens geschiedde door het contingent van Australië en Nieuw- Zeelasd, dat bij Gaba Tepe was geland en dat versterkt was. KON STANTIN OPEL. Het hoofd kwartier meldtWoensdag is ten gevolge van onzfèm aanval "tegen den linker vleugel van den vijand, die zich bij Avi- boernoe bevindt, een vijandelijk bataljon vernietigd. Een deel van de zeer sterke verschansingen werd genomen en meer dan honderd geweren en een mitrailleur werden buit gemaakt. Woensdagavond kostte onze operatie tegen Sedel Bahr den Engelschen zware verliezen. Wij maakten bij deze gele genheid nog drie mitrailleurs buit en veel munitie. Tot dusver vermeesterden wij in het ge heel tien mitrailleurs. Op de overige oorlogstooneelen geen be langrijk nieuws. KAIRO.Een gewonde officier die Saribair den 2en dezer verliet, zeide, dat alle posi ties flink in orde waren en alle aanvallen gemakkelijk werden afgeslagen. Duitsche officieren dreven de Turken in benden, door bedreiging met hun revolvers, vooruit doch dezen namen steeds de vlucht voor onze bajonetten. De officier sprak met grooten lof over het mooie werk der gewondendragers, die soms drie mijlen ver, over moeilijk terrein en door diepe kloven hun patiënten moesten dragen, steeds alle rust weigerende. Hij verklaarde voorts dat de door de Engelschen uitgevoerde landing en het zoo snel vasten voet krijgen, boekdoelen zegt over de vol harding en hot initiatief der soldaten. Alles hing af van het individueel initiatief, ieder soldaat moest hier voor zichzelf zorgen. Voorzorgsmaatregelen. ATHENE. Volgens berichten uit Kon- stantinopel brengen de Turksche autoritei ten de onderdanen van de Ententemogend- heden, die zich nog te Konstantinopel be vinden, bijeen om hen naar Klein-Azië te zenden s ITALIË. De houding van Italië. BERLIJN. Het „Berliner Tageblatt" meldt, da.t in den politieken toestand, die door de quaestie tusschen Italië en Oostenrijk geschapen is, sedert Dins dag geen verandering is gekomen. Er zijp geen teekenen^ die op een verbetering van den 'toestand wijzen. Aan den anderen kant is er ook niets voorgeval len, wat als een verslechtering daarvan aan gemerkt zou kunnen worden. Fürst. von Bülow tracht voortdurend overeenstemming tot stand te brengen. Hij had gisteren op nieuw éen onderhoud met Sonnino. Het spreekt vanzelf, dat bij dit onderhoud de laatste voorstellen van Oostenrijk-Hongarije welke eergisteren der regoering van Italië nog niet bekend waren besproken werden. Hoe Sonnino, wiens geslotenheid bekend is, na het gevoerde onderhoud over do zaak denkt, is onbekend. Over het ver loop van den ministerraad, die daarna plaats had, werd ook niets bekend gemaakt. BERLIJN. Van zoover bekend is, hadden d© Garribaldi-feesten t© Quarto een kalm verloop. Ernstige inciden ten hadden niet plaats, hoewel door den ge weldigen toeloop van belangstellenden, dui zenden geen toegang tot het feestterrein konden krijgen. RO'MEi. D'e „Stampa" zegt:" In de audiëntie, die hij aan de Piemont- sche kooplieden verleende, zeide de Paus „Helaas schijnt de deelneming van Italië aan den oorlog onvermijdelijk. Ik ben daar over diep bedroefd, want die zal ten gevolge hebben, dat de geheele Europeesche Christenheid in den oorlog zal worden ge wikkeld." BERLIJN. Aan het „Berl. Tage blatt'' wordt uit Rome gemeld, dat het telegram van den koning bijzon der opzien gebaard heeft vanwege de daarin voorkomende passage over den in Rome geboren republikein Mazzini, als eerste heraut van de vaderlandsche vrijheid. Tot dusver had de koning zich nooit op Mazzini beroepen, evenmin als zijn vader koning Umberto. Dit beroep op de nage dachtenis van Mazzini hoeft onder de gege ven omstandigheden een bijzondere be- teekenis. Mede opmerkenswaardig is de passage in het telegram waarin de Koning spreekt van de roemvolle toekomst van Italië. Uit allo berichten blijkt duidelijk, dat de redevoe ring van Gabriele d'Annunzio een koorts achtige geestdrift ontketend heeft, die ge heel Italië meesleept. Aan de „Voss. Ztg." wordt uit Rome ge meld, dat de „Italia" van een betrouwbaar persoon zou hebben vernomen, dat naar men in politieke kringen van meening is, de be- slissing in de eerstkomende dagen vallen, zal. De vroegere Oostenrijksche minister van buitenlandscbe zaken, werd gisteren te Rome verwacht. Hij is van alle volmachten voor zien, en is de overbrenger van de nieuwe voorstellen van Oostenrijk. Aan den anderen wereld een oorlog voor China zou beteeke- nen; hij kent de militaire zwakheid van zijn land en de kracht van de tegenpartij en weet, dat deze reeds 60.000 man in China heeft geland, dat do Japansche vloot gereed is voor den Jangtse-niond te verschijnen. Ook weet hij, dat de mogendheden, van wie hij hulp kon verwachten, thans door den oorlog in Europa in beslag zijn genomen en dat de eenige mogendheid, dio nog zou kunnen helpen, li.l. Amerika, geen vinger zal verroeren dat is gebleken uit de uit latingen van diplomatieke zijde, waarbij plotseling gewezen werd op do onbeduidend heid van bet handelsbelang van Amerika in China. De het meest erbij betrokken landen, Engeland en Amerika, zullen in stilte de vuisten ballen en toezien boe a,an het Japan sche ultimatun zeer snel vrijwillig of onvrij willig zal worden voldaan. Daarmede zal in China hetzelfde beginnen als in Egypte geschiedde. Men zal moeten afwachten in hoeverre de concurreerende volkeren later den natuurlijken voorsprong, dien het na burige eilandenrijk daar heeft, zullen kun nen inhalen. Engeland's politiek_ in het Oost-Aziatische vasteland keert zich thans tegen dat land zelf. Japan en China In het Engelsche Lagerhuis. In het Engelsche Lagerhuis zijn den minister van buitenlandscbe zaken vragen gesteld omtrent de verhouding van China en Japan. Sir Edward Grey verklaarde, dat naar hij reeds eer zeide, de mede- deelingen hem door de Japansche regcering gedaan vertrouwelijk waren, zoodat hij er niet over kon spreken. Het was den minis ter niet bekend dat tot dusver eenige offi cieels juiste mededeeling omtrent de ge stelde eiscken was gedaan. De arbeiders afgevaardigde Showden vroeg daarop: Moe ten we hieruit opmaken, dat de minister niets zal doen nu Japan, door militair ge weld het heeft reeds 60.000 man in China zijn gezag aan China opdringt? Bedenkt de minister dat we door verdrags bepalingen verplicht zijn de integriteit van China te handhaven en is hij van zins deze als een „vodje papier" te beschouwen en in het geheel niets t© doen? Sir Edward Grey antwoordde dat er in zijn antwoord niets was dat ziilk een opvat ting rechtvaardigde. De zaak is dus, zeide hij: De Japansche regeering heeft ons ver trouwelijk inlichtingen verstrekt en naar ik meen ook aan enkele andere regeeringen, over haar eiscken jegens China. Ik achtte deze zaak van het hoogste belang en al kan ik geen nadere verklaringen doen, ik kan meedeelen, dat wij met de .Japansche regeering in overleg zijn geweest zoowel over de bepalingen van het Engelseh- De Russen zijn over 't geheel een godsdienstig volk. In geen leger ontbreken natuurlijk de geestelijken, maar in het Russische treden zij vaker op den voorgrond dan in de andere. Bij schier eiken beginnenden aanval worden de Russische troepen door de popes (priesters) gezegend. Hier zien wij bijv. Russische troepen in loop graven in Galicië gebogen liggen om den zegen der geestelijken te ontvangen. kant meldt de „Secolo", dat de socialisti sche afgevaardigde Bissolati met Salandra oen onderhoud heeft gehad, en ondanks de reserve, die de ministerpresident heeft moeten maken, toch den indruk gekregen heeft, dat er geen verandering in de houding van het Kabinet is ontstaan. De Turijnsche „Stampa" meldt, dat de Paus al het mogelijke gedaan heeft om Italië's deelneming aan den oorlog t© ver hinderen. Hij heeft stappen gedaan bij den keizer van Oostenrijk, om dezen t© be- 1 wegen, dat Oostenrijk er in zou toestemmen, aan Italië territoriale concessies to doen, om den vrede te bewaren., ATHENE. Volgens bericht- uit Kon stantinopel heeft de Italiaansche regeering cle onderwijzers van de Italiaansche scholen teruggeroepen. BERLIJN. De „Frankf. Zeitung" verneemt van haar Berlijnschen cor respondent In Berlijnsche diplomatieke kringen bestaat geen zekerheid of het juist is wat door Fransche en eenige Italiaan sche bladen beweerd wordt, n.l. dat Italië het in stilte eens is met Frankrijk en de andere Entente-mogendhedenmocht dit zoo zijn, dan behoeven toch altijd verdere onderhandelingen op het laatste oogenbük niet uitgesloten te zijn. Vóórdat het beslis sende officieele woord gesproken is, mag men hopen, dab" het nog tot oen vergelijk en tot handhaving van den vrede tusschen de tot nog toe verbonden mogendheden komt. Natuurlijk overvalt niets den leiders van de Duitsche politiek en het legerbe stuur men kan erop vertrouwen, dat met elke mogelijkheid reeds lang rekening is gehouden. JAPAN. 1 Japan's"ultimatum aan China. TOKIO. Aan China is een ultimatum gericht mot den eisch, binnen 18 uur te antwoorden. TOKIO. Naar gemeld wordt is het Ja pansche ultimatum aan China aan de mo gendheden medegedeeld, met een verklaring over het optreden van Japan. BERLIJN. Het „Berl. Tageblat" zegt in een artikel over het ulti matum aan ChinaDe gedachte, dat bij alles wat thans reed3 geschiedt, nog een oorlog in het Verre Oosten kan komen, heeft iets verbijsterends. Het is nog twijfelachtig of Joean Sji Kai, die een meester is in het voeren van onderhandelingen, zal antwoor den met een botte weigering. Hij weet, wafc^bij d'en^tegeawpordigen toestand Jn de Japansche verdrag in het algemeen als over de Britsche commercieele belangen in het bijzonder, in verband met de Japansche eischen.; ZWITSERLAND. Oorlogsgenoegens der bewoners van Bazel. Nergens schijnen de bewoners van een groots stad zoo goed en tevens ongestoord do groote en kleine oorlogsvliegtuigen te kunnen gade slaan als te Bazel. Er is ook veel variatie van nationaliteit daarbij op te merken. Voor al in de vorige weok waren do demonstraties en manoeuvres niet van de lacht. Zoodra men in de verderop aan den Rijn gelegen plaatsen St. Ludwig, Huningen, Neu- enburg, Müblheim, Kanderen, Wol bach en Lor- rach de fabrieksfluiten hoort gillen, stroomt de Bazeler bevolking naar de uitziclitspunten, welbekend aan de Zwitserscho reizigers die te Bazel vertoefden. Ook de daken worden dan Levolkt en men slaat met aandacht bet bij zondere schouwspel gade. Vooral als er boven St. Ludwig gevlogen wordt is dat goed te volgen. Majestueus komen de reuzenvogels aan drijven- Men kan hen volgen mot de binocle, al zittende op een dak en zich verbeeldende een bioscoopvoorstelling bij to wonen. Helaas blijkt spoedig de werkelijkheid! Wanneer toch die vliegtuigen, zoo mooi verlicht door de zon en, door bet berglandschap lager schij nende dan zij werkelijk zijn, door hun vijan den bemerkt worden, barst het kanonvur 'los. Bommen ontploffen, eerst beneden do vlie gers, dan al hooger en booger. Rookwolkjes omringen den vlieger en dio wollige, gele of bruine rookslierten blijven in do warmo lucht, drijven en wijzen nog langen tijd dear gevolg- den weg aan, a.ls 't zog %-an een zeeboot. De Bazeler jeugd kijkt ook naar het schouw spel en klapt in de handen bij elke barsten- do bom. Maar daar, aan den overkant van den Rijn, waar de schoten vallen en ook de vliegers zich in dat opzicht niet onbetuigd laten, is het ge vaarlijk en lacht alleen de dood. Een correspondent van do „Manchester Guardian" die te Bazel is, schrijft over de Zeppelins aan bet Meer van Consbanz. De loodsen dier groote luchtschepen worden om ringd door een wacht van gewapende motor- booten. Op hot land staan vele batterijen en een reusachtige ballon-captif rijst boven het meer uit. Op oen soort platform onder dien ballon bevinden zich machinegeweren die los branden als vijandelijke vliegers naderen. En dat doen zij nu en dan. Via Schaffbausen na deren zij en soms gelukt" 't om ook boven bot meer te komen en de Zeppelins te naderen. Volgens dien Engelschen correspondent moet, bij een aanval van 10 a 15 Engelsche en Fran- ècfco vliegers, er één dwars over het meer zijn gevolgen en over de steigers en Zeppelin- werkplaatsen van Friedriehshafen. Zes bom men werden geworpen bet-geen een paniek onder de 2000 werklieden veroorzaakte. ,Ook p.an .Obersdgrf, ineen anjer gedeelte Kennisgevingen voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. Invitatiën, Dankbetuigingen, Menu's - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk - B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst. ormamirtt-Tatoletten vorniBtisen de bacterlën<eyan verkoudheid, influenza, angina, roodvonk enz., in mond «n keel en beschermen en Besmetting.^ teg van dc Rijnprovincie, waar do Mauserfabrieken gelegen zijn, brachten vijandelijke vliegers een bezoek, en wierpen daar, volgens dien corres pondent-, een vijftiental bommen. Dat hebben center de bewoners van Bazel niet kunnen zien. Zij bobben trouwens reeds ge noog to zien in bun onmiddellijke nabijheid. D© „Katwijk" en cSe MederSandsche regeering. Een Berlijnsche correspondent seint: „Ik verneem dat in zake de „Katwijk" een overeenkomst tusschen de Duitsohe en Nederlandsche regieringen is tot stand gekomen, die weldra ojienbaar gemaakt zal worden." In den grond geboorde schepen. QUEE.NSTOWN, De „Gayo Romano''' meldt, dat ze Woensdagmorgen door een Duitsche duikboot is aangevallen. De duikboot schoot een torpedo a-f, die echter miste. Men veronderstelt, dat dit dezelfde on derzeeër is, die Woensdagavond ter hoogte van Kinsale de „Earl of Chatham" dn den grond boorde. WHITBY. Een Duitsche duikboot heeft in de Noordzee den t rei Ier Merry Isling ton" in den grond geboord,- De beman ning is! t© Whitby aan wal gebracht. Een Finsch schip in een Noorsohe haven. BERLIJN. Het Finsche stoomschip Urania" heeft op d© reis van Huil naar Archangel, Tkomsoe aan gedaan, ter reparatie van machinerieën. Het ontving van de Noorsche autoriteiten bevel om binnen 24 uren uit te stoomen, anders zou het geïnterneerd worden, daar de Urania" soldaten eu officieren aan boord had. Het schip had een grooten om weg gemaakt over de Noordzee, ten einde de vervolging door een Duitsche onderzee boot te ontgaan. Volgens zeggen .waren de militairen Engelsqhen. De „Gathay" verongelukt. LONDEN. Do bemanning en passa giers van de stoomboot naaï China bestemd, is te aan wal gebracht. Het schip is op een mijn gestooten of getorpedeerd. Het zonk in twintig minuten. Menschenlevens gingen niet verloren. (Het s.s. Cathay", groot 4076 br. tons, gebouwd in 1898, behoorde aan de Akties Dot Ostasiat-ike Ivompagni, te Kopenhagen.) De Gulfüght, BERLIJN. De „Berliner Lokan- anzeiger" verneemt over Kopenhagen uit Washington dat de Noord-Ame- rikaansehe stoomer Gulfüght" "waarschijn lijk niet getorpedeerd is maar op een mijn stootte. Duitsche schepen voor de Atlantic Fruit Company. NEW-YORK. De stoomschepen „Sarina" en „Sybiria" van de HamburgAmerika Lijn zijn aangekocht door de „Atlantic Fruit Company" voor de vaart tusschen Now-York én West-Indië. Naar men zegt werd 30.000 voor elk stoomschip betaald en zouden Engeland en Frankrijk den ver koop hebben goedgekeurd. Hofbericht. Naar wij vernemen werden door de Konin gin op den verjaardag van Prinses Juliana, behalve van Nederlandsche corporatie-s en vereeniginge», van tal van in Nederland verblijvende Belgen, ook van leerlingen van Belgische scholen in Nederland, telegram men en brieven ontvangen, waarin uiting werd gegeven aan hun gevoelens van dank baarheid jegens Nederland. Onder eenige fraaie bloemstukken die naar het Huis ten Bosch voor de Prinses werden gezonden, waren er ook van hier te lande vertoevende groepen van Belgen. Hare Majesteit heeft aan allen dank doen overbrengen Oudst© Jandweeriichtmg naar huls. Op 15 Mei a.s. worden de dienstplichtigen der oudste landweerlichting, wier diensttijd onder normale omstandigheden zou geëin digd zijn op 1 Augustus 1914, Voor zoover ■ij zulks zelf' wenschen en voor zoover zij geen rang bekleeden of daarvoor in oplei ding zijn, in het genot van yoorloopig (klein) verlof gesteld. Aan het kader dezer landweerlichting kan geen verlof worden -verleend; evenmin aan het landstormplichtige kader dat onder do wapenen is. Echter zullen de sergeants en korporaals (behalve de fouriers) beboo- rende tot den landstorm en tot de lichting landweer 1907 zooveel mogelijk worden werkzaam gesteld in of nabij hun woon plaatsen tot hulp bij de opleiding van den vrijwilligen landstorm.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2