Ecbt Turksche Tabak mij niet te klein." Laatste Berichten. lakensch uniform fa jongens rooien ^Cigaretten1 gemaakt m HBO VERZEKERING IHER EXTRA PREMIE, Zwüserselie Maatschappij van levensverzekering en Lijfrente WEERBAARHEiDSLOTEN Oemoljiiiseerden De Oorlog in België". 1' Amat eur-F'otografie ADVERÏENTIËN GEVONDEN 33 Directie voor Hedorland: Min Ml te Amsterdam, Iel. li 5510 Inspecteur, Magazijnstraat 13, Tilburg. IS vier millioen F. VAN GARD1NGE CQMP. Bureau tsl Pubüoiteit van Wetenschappelijk Nieuws. Ommi 4 DB SOXjDATENCOURAKTT van vrljöag 7 Mei 19 1E5. X i t na a vele de i wij/ dee wei het blei WQ€ be* woe ken Dri vei dei ba: 3 Dn ku tir off ba scl kr N< Bchormer van gaas om den bak en om de oleander makenalleen de kruin werd vrijge laten. Do lijsters zijn teruggekomen en nu zit (ora met Staring te sproken) „hot wijfje ge rust, op een viertal eitjes neder" en des mor gens en des avonds hoort men weer dowel luidende fluittonen, het .aangenaam gezang van do „turdus morula".. Moordenaar gearresteerd? 'Do harmonicaspeler Johannes Biogers, hij- genaamd Jantje Donks, do vermoedelijke dader vaat den moord to Itoozendaal, is to Antwer pen gearresteerd, Boschbrand. To Loon-op-Zand woeddo* Zaterdagmiddag een hevige boschbrand. IIonderden 11. A. jon ge ou ondere mast mot heiüo zijn een prooi der Vlammen geworden. Do schado is nog niet te schatten, beloopt duizenden guldens. Ge lukkig kwam cciYi afdeeling militairen onder "t eoiumartdo van een luitenant uit Udenkout en dezo slaagde or eindelijk in do vlamiron to stuiten. Ook voor liet natuurschoon is de verwoesting jammer. De verbrande perceelon liggen in do omge ving van hot ..Huis Tor Hoid» en bebooren grootondepls aan de Jieeren. dr. Geluk to 's-Ha- go en Leuiiro to Udonhout. ('sH. Ct.") Door een adder gebeten. Tijdens een oefening der troepen bij Oostor- beek werd Maandagmiddag een korporaal door eon adder in den duim gebeten. Do man zoog terstond don beet uit, maar dit mocht niet liaten. Door een officier van gezondheid werd onmiddellijk naar Arnhem om een serum ge telegrafeerd, maar dit was niet aanwezig. Ter stond werd besloten den duim te amputeeren, doek het gif had al te voel vordering gemaakt, zoodat besloten werd den patiënt ijlings naar hot militair hospital te vervoeren. De toestand van den man moet ernstig zijn. („Gold.") Vindersloon. In zijn jongste zitting besloot de Raad der 1 gemeente Mook aan oen antiquair een kist o verkoopen, die vóór ongeveer 40 jaar aldaar gevonden was. Een der raadsleden herinnerde I zicfb, dat den vinder toen een belooning was j 'toegezegd, indien do kist verkocht werd. In- |dion de man nog leeft, zal bij deze belooning hnu ontvangen. Aleida moest gewasscheoi werden 1 1 Uit Herwen en Aerdt meldt ,,Do Geld." Aerdt voor een oogenblik in rep en roer! 'Aleida moest gewasschen worden! Dit ongeluk kig schepsel met weinig verstandelijke vermo gens was in den loop der tijden dermate ver vuild en onderkomen, dat zich de overheid ver- s plicht achtte bier krachtig in te grijpen. Haar huis was reeds gereinigd en gewit, de bak met jt 'boonenstaken, die het bed met onderlagen l moest voorstellen, en do zakken, die dienst als f dekens deden, waren opgeruimd, vijftien krui- 'wagens mest, dio zich in haar dagelijksck ver- li blijf van lieverlede hadden opgehoopt, waren f verwijderd en de woning was mot groote moei- to weder in goeden staat gebracht. Nu moest de arme vrouw eeno beurt hebben! Ook Leida i moest gewasschen cn gereinigd worden. Maar wie zou voor zóó'n baantje to vinden zijn? Op 1 vriendelijk ven-zoek wilden zich twee eerwaarde zusters voor dit menseklievend werk leenen. Met borstels, zeep, handdoeken, enz., gewa pend, begaveu zij zich naar Leida's woning, doch deze, lont geroken hebbende, wildo dezo weldoensters der menscbheid niet binnenlaten. Eindelijk werd do deur geforceerd en.... Leida ontsnapte, na eene kleine worsteling met dege nen, die haar uit hare ellende kwamen verlos sen, door een sprong uit het venster te wagen •en smeerde 'm. Na eene inspannende jacht, werd ze door onzen gemeenteveldwachter B. ■met behulp van anderen gegrepen en naar hare woning teruggebracht. Spoedig was zij na een Icraclrfcig woord der ziekenzusters gekalmeerd en. liet zij zich de reiniging en de'wassching i .welgevallen. De-oorlog en ds vogels. Men vraagt mij aldus Jac. P. Thijsse :ïn D. L. N. of de oorlog van invloed kan zijn op de bewegingen der trekvogels? Ik vrees ven wel, nd. wanneer de terugkee- rende vog'els soms vaste rustplaatsen hebben nn het gebied der loopgraven. De dalen van 'de Rhone, Saóne, Moezel en Maas zijn trelc- -wegen en :t is zeer wel mogelijk, dat in de Ar- 'gonnen sommige gezelschappen de kluts kwijt raken. Het is daarom nog al van belang, om dit voorjaar goed aanteekening te bonden van 'de data. van verschijning en van de talrijkheid der trekvogels. Probeer ook eens, om van die rustplaatsen te vinden hier in Bloemendaal hebben wij zeer duidelijk een pleisterplaats voor witte kwikstaartjes. Tot nu toe heb ik :-t vol- I gende genoteerd: Spreeuwen normaal vroeg en zeer talrijk. Tjiftjaf vroeger en talrijker dan verleden jaar. F it is later en minder talrijk. Ooievaar later on minder talrijk. Roodst aartje later en min der talrijk. Nachtegaal veel later. Kwikstaar tjes normaal en even talrijk. Zwaluwen on regelmatig en minder talrijk. Koperwieken normaal en zeer talrijk. Tapuit later en minder talrijk. Elders kan 't natuurlijk anders zijn. Onder oen mededeeling uit Noordwïjk aangaande het vinden van ceu groot aantal doode vogels aan het strand, do meesten vol teer, schrijft Thijsse: Van het aanspoelen van in teer cn olie ge buide doodo vogels wordt mij ook bericht uit Engeland, door mijn vriend Patterson. Hij vermoedt .dat do olie afkomstig is van veron gelukte duïkbooten. Ook bij don ondergang van do-Bliiclier moeten veel meeuwen omgekomen zijn. Intusscken zijn ook wel vóór den oorlog in olie verongelukte vogels aangespoeld. De lo luitenant H. C. van der Bijl van hot To regiment infanterie is benoemd tot luitenant-adjudant bij het 3e bataljon van ge noemd regiment. Bombardement in de Willcmstraat. Gisteren is door een surnumerair der politie, geassisteerd door eenig© agenten, een man naar het bureau geleid, dio in staat van dron kenschap op liet dak van zijne woning in de Willemstraat was geklommen en daar met dak pannen naar de voorbijgangers wierp. Ernstig ongeluk. Men seint ons uit Rotterdam? Woensdagmiddag is aan de bierbrouwerij „Do Oranjeboom" een amoniakbuis gespron gen, dienende bij de ijsfabricage, waardoor een kelder vol giftige gassen is geraakt. Dit zal een groot aantal werklieden het leven kosten. Men kan hen dio in den kelder waren niet hereiken, uit vrees voor erger. Thans is de brandweer bezig om den kelder van do schadelijk» gassen te ontdoen. Nader kan omtrent het ernstig ongeluk het volgende worden meegedeeld: Het was tegen twaalf uur, dat in den bier kelder No. 4 een hevige knal werd geboord, althans volgens verklaring van sommigen, het geen er op wijzen zou dat een der aanmoniak- b ui zen is gesprongen. Er waren op dit oogen blik vele personen daar ter plaatse werkzaam behalve personeel van de brouwerij daar men bezig was om onder leiding van den in genieur H. Hankardt betonvaten te constroee- ren. Onmiddellijk na het ongeval verspreidden zich wolken ammoniak door do ruimte schoon •men aanstonds overging tot het dichtdraaien van kranen. De meeste werklieden, met het prikkelende gas lekend, trachtten een goed heenkomen to zoeken en zoo kwamen de direc teur Grimswer, do bovengenoemde ingenieur en een aantal werklieden naar buiten, zij het dan ook zoo benauwd, dat men hen moest trachten bij te brengen, waartoe teen vijftal doctoren op het terrein aanwezig waren. Spoedig was ook de reddingsbrigade ter plaatse met roo.khtelmen systeem-Koenigs en systeem-Va jen. Het personeel kon echter niets uitrichten daarmee, w ijl zij met de situatie niet bekend waren. Toen deden zich do timmerman Lieshout, dë kuiper H. Kuhn en de machi nist Van Eek do helmen voor en wisten daar mee velen hunner mede-werklieden te redden. Do brandweer ging er voorts toe over om met 17 stralen water te sprenkelen, tenein de door een verbinding van het gas met wa ter dit onschadelijk te maken. Niettegenstaande alle pogingen tot redding zijn toch een drietal werklieden slachtoffer van het ongeluk geworden. Het zijn de kuipers Ph. Kittel, J. v. d. Bergh en Julius Quander, de eerste en de laatste Duitschers. Zij werden om 3 uur levenloos naar buiten gebracht. Een der andere werklieden is nog bewusteloos naar het ziekenhuis vervoerd. De kazernebi-and te Delft. Het zeer uitgebreide onderzoek naar de oorzaak van den kazemebrand te Delft heeft, naar we vernemen, tot nu toe niet het ge- wenschte resultaat opgeleverd. Sportdemonstratie. 8 Mei a. s., des avonds om S uur, zal in het iuterneermgskamp te Harderwijk een demon stratie worden gehouden voor do militairen. Deze demonstratie bestaat in schermen, worste len en boksen. Aan deze demonstratie zal worden deelge nomen door den bekenden schermmeester L. van Humbeek uit Amsterdam en eenige van is de aanéeütaamsfe Ib&zigSzeid te veïcSe, 3u cfle Sorters, 5ra het kamp, aars boerd enz. De militair is in de gelegenheid belangwekkende herinnerings-momenten vast te leggen. Voor tiet afwerken tier Kieken zorgen wij, als U daar zei5 niet voor in de gelegenheid is. Denkere Kamer is onnoodig. U stuurt uwe opnamen aan ons en krijgt alles goed afgewerkt terug. Prijslijst yan Toestellen, in eik formaat en 'voor iedere beurs, (van af ƒ4.95) op aanvrage, tevens gaarne alle gewensciite inlichtingen. Volledig onderricht gratis IVEN^ CO. Winkets en Verzendzaken gevestigd te DEN HAAG NIJMEGEN AMSTERDAM GRONINGEN 124 Noordeinde 13 v. Berehenstr. 184 Rokin 3 KI. Pelsterstraat zijne leerlingen, leden van do Amsterdamsche Sohormclub, door de athleten Ploeger en Van Leeuwen uit Amsterdam, den professeur in schermkunst, en boksen O. Ha,niet, de Bel gische professours d'escrimo Leribaux, Colen, Davó cn Brassino-.en den sergeant-majoor K. van Hulsson, van de Militaire Gymunstiek- sclrool te Utrecht. Door de deelneming van bovengenoemde hee- rcu, wacht den militairen een mooie demon stratie., Van het Oostelijk Oorlogsterreïn. W F/EN EN. Do terugslag van do overwinning begint merkbaar to worden. Het Russische Be&kidonfronC Zboro-Stroplco-Lupkof is on houdbaar geworden. Aangezien de verbonden troepen onder voortdurend succesvolle gevech ten van het Westen togen Jaslo en Zinigrod verder opdringen, is de vijand in don Weste lijken sector van het Ivarpatheufront sinds he denmorgen vroeg in vollen terugtocht nit Hon garije, door do Oostenrijksch-Hongaarscho on Duitsohe troepen vervolgd. De Russen, zijn over ccn front van ongeveer 150 K.M. verslagen en onder uiterst zware verliezen tot don terugtocht gedwongen. Elders over het algemeen geen verandering. BERLIJN. Rapport van den generalen staf: Uit 'het zuidoosten aangezette Russische aan vallen op Rossicnce werden afgeslagen. De vij and wordt vervolgd. Bij Kalwarja zoowel als noordoostelijk van Socwa-llri en oostelijk van Augustowo mislukten talrijke Russische aan vallen. Wij maakten daar in het geheel onge veer 500 Russen krijgsgevangen. Op het overige front hadden verschillende infanteriegeveclitcn plaats, welke alle in ons voordeel afliepen. De aanval van de Duïtsche en 0..-H. troepen ten noorden van de Woudkarpathen werd giste ren reeds dooi-gezet tot voorbij de derde op nam estelling der Russen, die over het geheele front teruggeslagen, teruggingen op de WLs- loka. De grootte der overwinning blijkt hier uit, dat ten gevolge van de doorbreking de Russen den noordelijken vleugel van hun front- stelling in de Woudkarpathen zuidwestelijk van Doekla beginnen te ontruimen. De snelheid, waarmede ons succes werd be reikt, maakt heb onmogelijk in cijfers een overzicht te geven van den oorlogsbuit. Vol gens do voorToopig ingekomen rapporten schijnt liet geheel der k r ij gsge van genen tot dusverre ruim 30,000 man te bedragen. PETERSBURG. De generale staf bericht, dat de vijand den 3en Mei niet ageerde tegen Libau en Mitau, door de Russisohe troepen bezet. Tusschen Weichsel en Karpathen kwamen op 2 en 3 Mei geleidelijk gevechten tot ontwik keling. Vijandelijke troepen slaagden er in naar den rechteroever van do Doenajetsj over te steken, maar ons vunr verhinderde hun ver deren opmarsen. De strijd neemt een hijzonder heftig karakter aan in de streek bij Taukhoff en Rietcli, waar do vijandelijke artillerie groote hoeveelheden projectielen verschiet. "Wij maakten in tegenaanvallen vele honderden krijgsgevangenen. Wij konden constabeeren, dat hier Duitsche veldtroepcn optraden, die voor liet eerst aan hot Karpathenfront streden. In de richting van Stryj in de omgeving van Golonetsjko werd do verbitterde strijd voort gezet. Een der hoogten daar ging achtereen volgens drie keer in andere handen over, maar den 3en Mei namen wij haar definitief; wij namon ongeveer 1200 man en vijf officieren ge vangen, terwijl drie machinegeweren dn onzra handen vielen. Bij do bronnen van de Switza trachtte de vijand onze flank te omsingelen, doch dit mis lukte geheel en ook daar maakten wij gevange nen en dwongen den vijand in wanorde terug te trekken. Schepen getorpedeerd. LONDEN. De bemanning der drie treïlers uit Huil, de „Jolentho", de „Hero" en de „Northwardo", die in de Noordzee tot zinken gebracht zijn, meldde bij aankomst te Huil dat, terwijl zij in de Noordzee visebten een Duitsche onderzeeër verscheen, die hun ge lastte daarmede nit te scheiden. De beman ning moest in de booten gaan en zich van do schepen verwijderen. De treilers werden toen door de bemanning van den onderzeeër tot zin ken gebracht. De bemanning der treilers roeide omstreeks acht uur, en trok ten slotte de aandacht door een hemd aan den mast te bevestigen. De „Hero" poogde te ontkomen, maar na een opwindende jacht, die uren duurde, kwam de onderzeeër zoo dicht bij het sohip, dat geweer vuur kon worden geopend, waarna de schipper het verstandig oordeelde te stoppen. LONDEN. Hier zijn zes treilers, n.L de Hector", „Progress",. Rugby", Coquet', „Northward'ho" en „Bofrwhite", door Duitsche duïkbooten in de Noordzee in den grond ge boord. De Russisohe Zwarte Zee-vloot. PETERSBURG. Onze vloot in de Zwarte Zeo beschoot den rechtervleugel van do Tsja- taldj a-stel ling en het kustfort Kaxabornou. Aan de Dardanellen. PARIJS, 5 Mei. (Reuter.) Een via Athene van Mytilene ontvangen telegram bericht, dab tijdens de operaties aan de Dardan'ellen een Turkscli regiment in de pan is gehakt, en dat de geallieerden we derom 1000 man krijgsgevangen hebben gemaakt. De vloot der geallieerden bombardeert de forten en do Turksche kampementen. China en 'Japan, TOKIO, 4 Mei. (Reuter.) Naar men verneemt, heeft het kabinet, daar het ant woord van China op de door Japan gestelde eischen onbevredigend was, besloten, dat aan China een ultimatum zal worden ge steld. Naar verwacht wordt, zal het keizerlijk besluit to dezer zako spoedig worden uitge vaardigd en zal het schiereiland Kwantoeng in staat van beleg worden verklaard. Vuurtoren afgebrand. GEPLE. Een hier aangekomen zeilschip had bemerkt, dat de Langslcear vuurtoren ten zuiden van Maxiehamn op de Aalands- eilanden (in de Bothnische Golf) gistermor gen was afgebrand. Daar kort te voren twee ontploffingen waren gehoord, veronderstelt men, dat de vuurtoren door vijandelijke oorlogsschepen in brand 19 geschoten. Sergeant In ïndië vermoord. Blijkens een nit Nederlandsbh-Indië ont vangen telegram is een Europeescli sergeant op weg van Palopo naar Enrekang (gou vernement Celebos en onderhoorigheden) door roovers vermoord. grijs oflicierslaken, zoo goed als nieuw, te koop aangeboden. Prijs f 47.— Brieven No. 3764 aan Adv. Kantoor "W. BEETS, Singel 372, Amsterdam. Zondagavond bij het verlaten der Veerboot Enkhnizen, een beurs met eenig geld. Terug te bekomen na bewijs van eigen dom en tegen vergoeding der Advertentie- kosten. D. GAASTRA, H. M. Nautilus Helder. Cïgaretten fabriek I. VAM KERCKHOF, Amst. De aandacht van alle militairen wordt gevestigd op onze volgens speciaal reglement, voor hen die tot de Reserve-militie of landweer behooren, tot een bedrag van ten hoogste f 19.000 per hoofd. Beroepsmilitairen betalen voor de dekking van het oorlogsrisico een zeer geringe extra premie. Vraagt inlichtingen, prospectus, etc. aan de te ZUR8CH, (orsder drievoudig Staatstoezicht) a - OF - DE RECORD SIGAREN VAN NEDERLAND. (KRiNDErm ^ROPKTHEHV ^UIUSPPTT^ ^nAooaUGLfls) VER KR UG BAAR BU MÉÉR DAR loon .Sigarenwinkeliers Fabrikaat F.var GAROIRGE&C- eiNohoven HOLLAND Wij verklaren hiermede dat gedurende een tijdruimte van vijf jaren niet één procent van onze geheeie productie naar het buitenland werd uitgevoerd, terwijl toch onze omzet in doorsnede met ongeveer sigaren per jaar toenam. Eindhoven. Op 1 Juli van elk jaar, tot en met 1929 een trekking. Prijzen 80,000; 40,000; 30,000; 10,000; 5,000: 1000, enz. In de trekking van 1 Juli aanstaande loten 6000 nummers nit, met prijzen als volgt: Hoofdprijs f 40,000 1 van 10,000 10 1 van f 5,000 1,000 enz. In het geheel geen nieten; minste bedrag van uitloting altjjd f 3.dus meer dan de koopprjjs bedraagt. Origineele loten, reehtgevende op deelneming in alle trekkingen, voorloopig sleclits '2.65 per stuk; bij 10 stuks of meer 2.50; toezending franco per post, na ontvangst van postwissel of aangeteekenden brief, fgecn postzegels) aan M. v. d. BEEK's Hof-Boekhandel, Prins Hendrikstraat 84 en Fred. Hendriklaan 109, 's-Gravenhage. Trekkingsljjst van 1 Juli wordt gratis toegezonden. Daar deze loten eiken dag duurder kun nen worden, is spoedige aankoop aan te bevelen. Afd. Schriftelijke Cursussen. SINGEL 276 AMSTERDAM. Curatorium Mr. Dr. C. F. SCHOCH. Jhr. Mr. L. H. VAN LENNEP. Dr. H. C. PRINSEN GEERLIGS. Prof. Dr. H. D. J. BODENSTEIN. Wilt gij uw vrijen tijd ten nutte maken Wilt gij u ontwikkeien, ten einde met meer kennis in de burgermaatschappij terug te keeren, zoodat gij uw positie zult kunnen verbeteren? Of wilt gij u voor een examen voorbereiden Zoo ja, vraagt dan omgaand ons gratis prospectus. Daarin leest gij, dat wij 112 schriftelijke cursussen organi* seeren in talen, handelswetenschappen, techniek, alg. ontwikkeling, enz. Alle cursussen worden geleid door Leeraars H. B. S. Billijke condities. Goede resultaten. Speciale leergangen voor de practijk- diploma's, alDe acten L. O., M. O. en het Staatsexamen. Fabrikaat G. S. MAJOIE, Tilburg. AVVgEEURfr Vj jj PREMIE: voor de Lezers van De Soldatencourant. Heden is verschenen bij de Firma GEBR. GRAAUW te Amsterdam, Singel 192, Tel. 6460, Dit werk bevat 75 Photographieën, gedrukt op kunstdrukpapier op formaat 23 x 32 cM.; het geheel geeft een waar beeld over de verwoestingen in België en is eon verzameling van groote waarde. De prijs bedraagt sleclits f O.SO. Franco door geheel Ned. voor ff 0.55 na ontvangst van postzegels of postwissel. Ondergeteekende wenscht als lezer van De Soldatencourant te ontvangen van de Fa. GEBR. GRAAUW, Singel 192, Amst. De Oorlog in België. Afgehaald 0.50, fr. p, p. 0-55, welk bedrag hierbij gaat. WOONPLAATS;

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4