Gemengd Nieuws. DK SOIjX)A.TE]VOOTTBLA]NrT van vrijctag V mel 19X3 O Uit de Harskamp. Sergeant Van Dijk schrijft ons; Voor ons landweerlui was 't alles behalve aangenaam, dat wij den 27sten der vorige maand naar de Harskamp moesten vertrokken. De Harskamp is voor don soldaat wat do Moo- kerhei voor don borger is. Men gevoelt er zich verlaten. Als men dat bedenkt, kan men zich onze vreugde voorstel len, toen wij hoorden dat eenige artiesten zich belangeloos beschikbaar stelden om ons wat op te vroolijken. Dank zij do bekende hulpvaardigheid van den heer Noppen geen vreemdeling voor do lezers der Soldatcneouraiit kwamen hier Vrijdagavond mej. Roxvald, pianiste uit Am sterdam en de heeren Van Bommel, harvton der Fransche Opera en de Zoete, violist uit Den Haag. Dit drietal zorgde voort 't mu zikale gedeelte, ter» ijl Noppen op hoogst ver dienstelijke wijze- eenigo voordrachten en lui- migo coupletten ten beste gaf. Wat luisterden we aandachtig naar 't hoog staande spel van mej. .Itowald, hoe bracht de heer Van Bommel ons in verrukking met zijn Hollandsche liederen, hoe vol en krachtig schalden onze mooie zangen do zaal in, en hoe sleepte de heer Zoete ons mee met zijn schit terend gevoelvol vioolspol. Muisstil was t toen do zachte tonen van Sehumanns Traume- reien fluisterend door de cantine gingen. Droomend luisterden we toen en velen onzer werden door deze eenvoudige en toch zoo schoono melodie weemoedig gestemd. De heer Noppen deed onzen lever schudden, vroolijko lach weerklonk jammer was 't dat de stijve Hollander zich zoo moeilijk geeft en hij zich er wat voor schaamt om in 't guitig ge meenschappelijk lied zich wat op te vroolijken. Dankbaren waren ellen gestemddoch niet volda-an. Waarom? We xvtfden nog zoo graag eens van zoo'n avond genieten En dat zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren, 10 dezer. Soldaten, teeken die dag met een rood kruisje aan! Uitvoering van do Ondsrofficiers-Vereenlging „De Mobilisatie-club" te Schoonhoven. Mil.-sergeant G. Das schrijft ons uit Schoon hoven In den jaro 1424, zoo boeken onze oude, glo rieuze historiebladen, in den jare 1424 werd Aelbrccht Beylinck te Schoonhoven door den snooden Floris v?.n Kijfhoek levend begraven. Veel is sindsdien over deze stad gekomen, velerlei was bet, waardoor zij zich vermaard maakte; echter, geen roem, die zij met zooveel echt Hollandsche hardnekkigheid handhaafde als deze: dat men er zoo goed levend begra ven. kan worden. Te meer valt daarom te vaardeeren, wat op Donderdag 29 April en Vrijdag 30 April door de onderofficieren van Schoonhoven ge daan is'. Hoe onverwoestbaar heeft zich het leven getoond in die mannen, die den eenen avond Schoonhoven's militairen, den anderen avond do burgerij met hun voordrachten, sport en muziek vermaakt hebben. Het kluchtspel „Een of eene" schilderde de fatale gevolgen van het slordig lezen van een telegram aan baas Krollees voor ..Eene Koning komt bij u lojrceren", wat baas Krol en zijn vrouw cn zijn knecht er uit maakten, nl. ,,Een Koning komt bij u logeeren", en ge hebt de clou van liet verhaal. De grappigste situatie gaf .ongetwijfeld do aubade door do Zangvoroonïging ..Aurora", aangeboden aan den zonderlingen koning, die voor zijn bittertje de fijnste wijnen laat staan. Kostelijk was hier de aanvoerder der zangers (sergeant Knoet). Ook de andere spelers (Van Slijpe als baas Krol, Bonsema als zijn vrouw, Harmsen als burgemeester, Cramer als de knecht, Biisch als de koning-student, Heykoop als de veldwach ter) hebben ons vaak hartelijk doen lachen. VoOr de pauze cenige kleinere voordrachten van minder beteekenis en eenige liedjes bij de guitaur, voorgedragen door sergeant Hev koop en op 't programma aangeduid mot „Humoristische Coupletten". Te bescheiden, heer Heykoop. wat ge gaaft was boter dan wat „humoristische coupletten" plegen te zijndaar hoorden we de ziel van j het volk spreken, waar in Artistonleven" gezongen werd van onbegrepen leed, daar voelde je bet weer, dat innige welbehagen in het oeisentimenteele, vertolkt in. Woord en melodie evenzeer. En was dat een „humoris tisch couplet", dat lied met het refrein: ..Ze zijn voorhij, die, vier vervlogen jaren, We zijn op weg naar 't lieve vaderland". Neen, oude kasjang, daar spreekt wat uit die liederen zing ons er nog dikwijls van voor, je repertoire is nog lang niet uitgeput. Do afdeeling Sport was vertegenwoor digd door lo. eon colonne geweer, onder leiding van sergeant Schouwenburgkranig en vlug afgewerkt, een waardige opening van den avond2o. vrije en orde-oefeningen, onder lei ding van denzelfde3o. turnen aan lioogrok, waarbij het werken van Schouwenburg en Tange door allen bewonderd is, in de eerste plaats wel door hen, die weten hoeveel stuur en dwang over het lichaam geeischt worden, wil men toeren als den reuzenzwaai in zijn macht hebben. Rest nog iets te zeggen over het muzikale gedeelte. De sergeant-majoor Van L i n d en de sergeant Knoet gaven twee vlot ge spoelde pistonduetten te hooren en voorts werd de avond door eenige musici onder leiding van den heer Van W a g e n i n g e n opgeluisterd. De Depotcommandant dankt© alle spelers en werkers voor den aangeboden avond. Zelf aan wezig op den avond voor de militairen be tuigde hij, hoezeer het hem sympathiek was, dat de uitvoering ten bate van het Schoon- hovonsohe Steuncomité herhaald werd en toonde zich inzonderheid ingenomen met de De Fransche vlieger Garros. De luchtvaart-afdeeling van het Fransche leger heeft een inderdaad ernstig verlies ge leden: Garros is in handen der Duitschers gevallen en thans in krijgsgevangenschap. Hij is niet alleen een der bekendste Fran sche vliegers, maar van de geheele wereld. Hij was een der eersten, die zich in Frank rijk aan de vliegsport wijdde, maar wist ook later, toen er zooveel mededingers kwa men, zich te handhaven onder de grootsten en beroemdsten. Hij was het, die in 1912 van Toulon uit over de Middellandsche Zee vloog naar Bizerta aan do Noordkust van Afrika en vandaar in zijn vliegmachine over Napels en Rome terugkeerde. In dezen oorlog heeft hij zich meer dan eens onder scheiden, zooals men weet. beoefening der sport en do gebleken resul taten. Do tweedo avond werd door een bal gevolgd. Wanneer zaf de vrede geteekend worden? Sergeant G. Persklomp schrijft ons: Volgcndo berekening doet ons zien, wanneer dit gebeuren zal. De groot© oorlog van Napoleon duurde van 1812±1813. Do Fransch-Duitseho oorlog duurde van 1870 1871. De huidige oorlog loopt van 1914191-5. Tellen we do twee jaargntal- len van iedoren oorlog afzonderlijk op, dan krijgen we tot uitkomst 1812+1813 36 25, 1870+1871=37 41. 1914 1915 =38 29. Telleu we nu van ieder getal do twee voorste en twee laatste cijfers op dan wordt dit voor het eer ste 3 6 9 en 2+5 7. De vredo van oorstge- noemden oorlog werd geteekend op den 9den van de 7de maand, dus 9 Juli. Met het vol gende getal doen we eveneens en krijgen tot uitkomst 10+5 dus do vredo na den Franech- Duitschen oorlog werd geteekend op 10 Mei. Volgens deze voorbeelden moet dus nu de vrede worden geteekend op den 11de van de 11de maand, want 3+8 11 en 2 9=11 of op 11 November. „Cantemus Domino" opnieuw naar Pannerden. Men schrijft ons uit Arnhem Het was j.l. Woensdag voor den tweeden keer, dat „Cantemus Domino" 'n avond j© zou geven voor de bezetting van het fort te Pan nerden. Aan de uitvoering van 16 Nov., toen deze kleine -muziek- en zangcompagnio aldaar ook reeds wat kunst en vroohjkheid had ge bracht, was een herinnering van blijde verruk king bijgebleven. Niet te verwonderen dan ook, dat „Cantemus Domino", die den roep vooruit heeft, met vreugde werd verwacht. Dit zou reeds blijken bij do aankomst. Het gezelschap toch werd opgewacht door officieren met soldaten en muziek van het fort, en aldus marekeerend ondor die opwek kende tonen was Jiet gebouw „Gijsbrecht van Amstel" te Doorenburg, waar de uitvoering zou plaats hebben, spoedig lorei kt. Opnieuw was het weder superieure kunst in piano- en vioolensomble (van Joh. Jansen en F. Verhorst) en harmonieuzen kwartetzang (van P. Frequin, J. van Gijn, Th. Groos en A. Wolf) die at wisselden met dolle operetten, zoo dat ieder bier zijne gading vond. Dat al die veelsoortige nummers op immer keurige, dikwijls hoogartistieke wijze werden vertolkt, doch ook de komische terzetten steeds Tintelden van fijne veelzijdigheid der talenten van dit amateurgezelschap, dat zich gedurende de reeds lange mobilisatie zoo gohool belang loos geeft, spreekt van zelf. Al die mooie nummers van het rijke pro gramma hier to recenseeren, meenen wij na bovenstaande algomeene waardeeringswoorden wel te mogen nalaten. Indien wij echter een operette (Burger huwelijk op hot platteland) toch speciaal vermelden, is dit niet. alleen, om dat dit komisch terzett zoo melodieus en grap pig werd voorgedragen en de enseeneering er van ook zoo geheel in stijl w as gehouden, doch vooral wegens een bijkomstige omstandigheid. Hiervan w ïst de zeer sympathieke fortcom mandant in zijn dankwoord op een leuke (zelf noemde hij 't „ondeugend©") manier te pro fiteered De bruidegom was namelijk de le tenor (P. F.) van het kwartet en, zoo meend© kapt. Snijders, het moet opgevallen zijn, dat hij deze rol zoo natuurlijk vervulde, dat ook niet te verwonderen is, want binnen enkele dagen za! hij werkelijk Bruidegom zijn. En terwijl in de zaal zijn heusclie Bruid mede aanwezig was, werd dit toekomstig echtpaar, dat niet „op het platteland", doch „in de stad", in het lrr.relk /al treden een hartelijk „Wang zullen zij leven" toegezonden. (In deze operette was do heer Th. V., lid der kun.stz.nmge St. Ca- thai ine ver., oen hovo bruid). De goed gevuldo zaal was opgetogen van dankbaarheid xoor deze Arnhemsohe amateurs, wien ook nog door den heer v. <1. I>oo in een zeer hartelijke speech werd dank gebracht voor de genotvolle avonden, na eerst don hoogge- achten kapt. J. A. Snijders zijn© erkentelijk heid io hebben betuigd voor de organisatie etc. De heer H. Pauwen kwam het gezelschap complimenteeren Onder hetzelfde hooge en prettige geleide werd de terugmarsch naar de bovenreeërs we- der aanvaard. En met een traan van weemoed over het afscheid, dat niet spoedig wilde g»3- nomen worden, werd weder zee gekozen naar Arnhem, dat dank zij de voortreffelijke leiding van den commandant van do booten, die ook zeer voorkomend steeds is geweest, spoedig was bereikt. C. G. De „Varende Zangers". Mil. S. H. Pietersma schrijft ons: Men zit veelal een weinig verlegen met de vraag: „wat zullen wij voor de ontspanning onder co militairen doen? "t Is waar. het ant woord is veelal moeilijk, men schudt niet een- twee-drie een flink tooneelstuk uit den mouw men heeft niet steeds een harmonie" of „.fan fare" te zijner beschikking, niet steeds is een redenaar aanwezig of een voordrager. En toch wil men gaarne een genotvollen avond voor militairen organiseeren. Welnu, Zondag 2 Mei had ik het gencogon, een avond mee te maken, zooals ik weinige in dezen, mobilisatietijd mee gemaakt hob en... we zijn in Tilburg op het gebied van uitvnoringen een beetje verwend, dank vooral aan hot „comité voor lees-, schrijf- en conversatiezalen", dat welhaast eiken avond iets bijzonders organiseerde voor do mi litairen. In het Leopatronaat dan traden Zon dag 2 Mei voor een helaas niet groot aantal militairen, do „Varende Zangers" voor het voetlicht. In andere plaatsen zal men het ir©t mij eens zijn, wanneer ik verklaar, dat do „Va rende Zangers", do heeren G. H. Goossens ©n W. Galesloot uit Utrecht, uitstekend de kunst verstaan, om militairen te deen genieten. En zij doen dat niet alleen, door zelvo te zingen, hoewel ook dat een werkelijk genot is, dank vooral aan de groot© musicalo talenten der bside heeren maar vooral door het publiek mee te laten zingen. En dat gaat drommels goed' Zoo goed zelfs, dat allen versteld stonden over liet 6Ucces daarvan Het ging in don beginne een weinig moei lijk, maar spoedig klonk luide door do zaal het mooie: „Geen overpad". Met gevoel, met enthousiaerr© klonk het refrein vooral door de zaal „Wij zijn neutraal en houen van vree", „Wij blijven neutraal en vechten niet mee!" En het door den heer W. Galesloot gecompo neerde „Huzarenliod" hoe natuurlijk werd dat gezongen, vooral door de be redenen" en als dan het steeds weder kcerendo „Ketteke letteko rctteke ket" door de zaal klonk, was het, of huzaren te paard door de zaal galoppeerden in bliksemsnelle vaart! Do liefdesverklaring van „Pier d© Manden maker" was ook leuk gezongen. Nog dient ver meld. dat (hot nieuwe lied: „Aspirine", voorgedragen door den heer G. H. Goossens een ovorweldigen bijval vond. Werkelijk wo bobben genoten, overheerlijk en wij blijven do „Varende Zangers" dankbaar voor do aangename uren, ons verschaft door hun zang en muziek. Als „de zanger(6), die trek (ken) door hot land" gaan zij door het land alom zingend als midtlelecuwsche trouba dours. Op dien tocht ga het hun wel, ook, ter wille der ontspanning onder de militairen! De Passagiers. Mil. F. M. ton Bosch van het 3o reg. Veld Art. zet zijn beschrijving aldus voort: Alvorens onze Stoomtram-Passagiers te be schrijven, of althans een poging daar too aan te wenden, gevoel ilc mij verpliclit, u eerst nog eenigo kleine bijzonderheden aangaande do stoomtram zelve aan d© weet te brengen. Daar onzo stoomtram des winters ook dienst doet, gebeurt bet wel eens, dat hij door tegen wind of iets dergelijks niet in staat is, voor den donker thuis te zijn. Daarom heeft men in eiken coupé twee van do modernste verlich- ting.sapparaten in do tegenover elkaar liggen de hoeken opgehangen. Het zijn petroleum lampje*, die nadat'zij zijn aangestoken, ook werkelijk een xreinig licht geven. Somstijds boorsel it er daarom wel eens een Egyptische duisternis in de B.-sch tramwagens en dat komt dan om dat do olio op is, of het glaasje gebroken of nog iets andor.s. Dan zijn er tij dens de wintermaanden nog kachels aanwezig. Maar dat is nog niet alles. Er staan, heel dik wijls zelfs nog kolenbakken bij, en dc onont beerlijke pook ontbreekt ook ni»;t. Branden dat die kachels kunnen; „verschrikkelijk" in con woord! Het is echter jammer, dat zij alléén maar willen of kunnen branden, als or w©inig of in 't geheel geen passagiers zijn. Zoo koud als het des winters is, zoo bran dend heet kan het er des zomers zijn. Het is wel gebeurd, dat blanke menschen do coupé binnen stappen, en weinig© uren daarna als negers weder te voorschijn kwamen. Zoo iete kwam in don winter ook wel eens voor, maar dan had do rookend© kachel er schuld aan. Do streek, waar do stoomtram doortrekt of kruipt, is nogal heuvelachtig en de lijn daar bij nogal zig-zagachtig, zoodat je als passagier nu eens heen en wêer, dan eens op ©n neer ge slingerd wordt, soms ook wel eens op beide ma nieren tegelijk. Het is precies d© beweging van een klein zeeschip, dat op de deining danst, doch daarop zal jo do zitdeelen niet zoo l©- zeeren. Boven bedoelde beweging is heel goed voor kleine kinderen, die door den kinkhoest worden geplaagd. Do wagen slingert hen zoo onerbar melijk dooréén, dat hooren en zien ze vergaat Zooals van zelf spreekt, behoeft men ze, wan neer zo door een hoestbui overvallen worden, niet op den rug te kloppen, daar zorgt onze Tram wel voor. En als do grootere menschen van het geschud en gestamp niet misselijk worden, dan kun je er vast op rekenen, dat zo geen last van zeeziekte hebben. Laatst moest ik per tram naar den tandarts te R. Het regende dien dag geweldig, en ik werd op geweldig») wijze gemarteld door de kiespijn. Ik klom op den tram, en stootte bij het binnenstappen mijn been tegen een houten been van één der medereizigers. Ik vroeg, zoo maar voor den vorm „Pardon" en kréég, zoo maar voor den vorm „Pardon", hetgeen ge paard ging met het werpen van een paar nij dige bKkken, bepaald voor mij bestemd. Mijn kiespijn had me, misschien wel van den schrik, verlaten, maar toch wilde ik naar den tand arts. Hoe moedig hè? fj'nel had ik een hoek plaatsje opgezocht, en daar zat ik nu, over geleverd aan de grillen van Onze Tram. Te genover mij ook in een hoekje zat een man, zoo to zien, een zeemanhetgeen des te meer kon verondersteld wordefiomdat hij geen last van zeeziekte scheen t© hebben. Hij was juist begonnen, een paar fonsche boterhammen met zure haring en zoete abrikozen-jam heel sma kelijk naar binen te werken. Naast hem zat spel was voortreffelijk. Het was een gelach van belang. Door wei wil lende medewerking van mej. Fredorika Mulder voor zang cn den reserve-sergeant Ilerm. J. Mulder Jr. voor piano, werden drio nummers gezongen. Onder groot© stilte zong deze jeugdige zangeres drie bedoren, zuiver, krachtig van toon. Zij gaf blijk van veel studio cn technischo ontwikke ling. Wanneer wij ons niet vergissen is mr»j. Mul der leerlinge x an Mengelberg en medewerkster van Toonkunst. Do ser^anton lianen en v. Vossen gaven drie viooLnummere, welke veel succes troffen. Na de pauze word het verder© deel van het programma ingenomen, door een blijspel van „Mobilia", do welbekende militaire toonool- x+reomgmg van Krimpen a d. Lek. waarvan 1st© luitenant Ksmeier voorzitter is. Gespeeld werd „Een huishoudster", in een bedrijf, van 8. Reide. Do lioercn Nicuwcnhuizen, Willcring v. d. Berg cn Bruggemeyer speelden het succes volle stuk vlot en toen bet doek viel was er een oorverdoovend applaus. De heer AVillering, alhoewel een goed acteur, moet luider sproken Achter in do zaal was hij menigmaal onver staanbaar. De hoeren v. d. Berg en Brugge- mcior waren flink in rol en oogstten als sol- liciteerende gouvernantes bij don heer v. Moor- winden. een onvergetelijk succes. Do heer Nieu- wenhui>©n vertolkte zijn rol juist, en zijn spel deed ons aangenaam aan. Om half 11 was do voorstelling afgeloopen. Toen nog even voor de buffetten en werd er 11 uur avondappèl ge blazen. Manschappen naar do barakken, x willende medewer! ©rsfstère) naar do groot© steden. Zaterdagavond bij het 7e Regiment. Mil. P. Dwars schrijft ons: Mag ik nog ©ens bij u aankloppen om te ver tellen, hoo onze met talent zoo rijk gezegende makkers zich wederom hebben uitgesloofd om op Zaterdagavond ons pad te verlichten. U moet nl. weten, dat de groote pers bij ons geheel heeft afgedaan; do nieuwtjes daarge laten die weten we trouwens al lang uit do Soldatenkrant rnaar die stroom van be richten uit Den Haag telkens, daar zou je kippevel xan krijgen. Stelt u voor daar stond cnlangs in dedat je Zaterdagsmiddags er zoo maar vandoor mag gaan tot Zondagavond toe. Maar mijn liev© menschen waar wou dat heen? Flora op d©n pot laten gaan? Neen hoor, even goede vrienden, maar daar komt niets van in. Eerst je pasje bij onzen directeur laten afteekenen ten bewijze dat je de voor stelling van az hebt geslikt en kom dan b.r. Zondagmiddag terug als je wat lent opgeknapt en zeg voor do feestcommissie{do nieuwste legerorders zonder mankeeren op. Óf dachten jelui soms, dat wo voor stoelen en banken gingen spelen. Maar troost u beste vrienden, reeds licht het dn het Oosten en „alles zal rech kom" na de mobilisatie! Daar waren dan om maar eens een greep te doen de hoeren Geuze en Roland als GEZELLIGE AVONDSPELEN. Een gevaarlijke slingerproef. Wij weten, dat, als wij een wijnglas geheel mot water vullen en er een stuk stevig papier overheen dekken, orn het indr ngen van lucht te verhinderen, het papier door do dstnipkrings- Neuve Chappelle, dat vormt nog altijd een glorierijke bladzijde voor de Engelschen in de geschiedenis van dezen oorlog en niet ten onrechte gaan zij er prat op, dat zij daar belangrijke vorderingen hebben gemaakt. Maar er is zeer fel gevochten, fel en hardnekkig, ook van den kant der Duitschers en de Engelschen hebbon het niet alleen niet gemakkelijk gehad, maar ook hier en daar moeten wijken voor een al te harden aanval der Duitschers. Een dier voor hen minder gelukkige momen ten zien we hier afgebeeld op ons plaatjeeen afdeeling Engelsche troepen wordt verrast door een Duitsche en moest zich terugtrekken. een baas met een grooten krommen neus; en aan dien neus hing""een heel groot© druppel, tegen d©n baas aangeleund zat een niet al te oude vrouw en twee jongens van êen jaar of 9. Do jongens waren, zooals ik hoorde, al een half uur aan 't vechten om een kwatta-solda- teken. TMn laatste werd liet soldaatje door de jongens wreed vanéén gescheurd en do strijd was geëindigd, doch niet voordat de oudste der twee den jongsten, zijn pas gestreken, blauwe kraagje van het matrozen pakje aftornde. Ton slotte kregen ze elk een paar flinke oorvijgen van hun moeder en de vrede werd gesloten. Vlak naast mijn persoontje, zat een nog jonge moeder, met een zuigeling, die volgens mijn opinio zoo geen aanleg, dan toch zeker heel veel ambitie scheen te hebljon voor de edele zangkunst. De klein© was tenminste danig zijn stern aan 't oefenen. Naast de vrouw met den kleine schreeuwer zat een marskramer, die net aan 't schuiven en schuren was, alsof hij met een baal jeukpoeder tegelijk was bestrooid. Het geschuur werkte zelfs zoo aanstekelijk, dat de man met het houten been telkens aan het laatst genoemde voorwerp moest krabben. Bij mijn terugkeer des avonds aan het Tram station zag ik dat aan den achtersten wagen van de Stoomtram een roode lantaarn hing. Vroeger was dat niet het geval. Do conducteur verteld© als antwoord op mijn vraag „Waarom dat roode licht er hing" dc volgende gebeurtenis. Eenige jaren geleden reisde er een dokter in de train van B. naar R. Onderweg stapte hij uit om in een woning zoowat J uur gaans van do tramlijn verwijderd een patiënt tegaan bezoeken. Daar hielp hij een nieuwen wereld burger de oogen openen. Direct daarop ging bij weg en stapte vlug door, om de stoom tram die doorgereden was nog te kunnen inhalen. Toen is hij echter met het hoofd zoo danig te gen do tram opgeloopen, dat allo passagiers door elkander rolden en m intens dachten dat de wereld verging". Vanaf dien dag dateert de roode lantaarn. Nog een laatste waarschuwing aan ben, dio wilV-n medoreizen. Waagt het niet, 'zonder eerst afscheid te hebben genomen van de we reld en vooral te zorgen, dat uw testament in ordo is, denk dan onder hot schrijven daarvan aan F. M. T. B. Uit Sloter. (N.H.) Men schrijft ons uit Sloten Zaterdagavond 1 Mei vond <3© officieele ope ning der militaire eantino in het sectorpark Halfweg plaats. Reeds ongeveer 7 uur was de zaal geheel gevuld en waren ten half acht ure do gereserveerde plaatsen, door de officieren en onderofficieren, met hunne dames, ingeno men. De animo was zoo groot, dat toen de directie de heeren Brouwer en Vestdijk, 800 manschappen hadden toegelaten de deuren mostcn gesloten worden. "Ie militairen Arends en Hoogeraad gaven eenige voordrachten ten bc«te, welk© met veel succes bekroond werden. Korporaal Arends Drie® en Marie, die aller harten veroverden met het hartroerend refrein „de Amsterdamsehe xnaisies, dat bennen leuke Baisies" „die Amsterdamsehe ventjes dat zijne faine prentjes' (Dries on Marie strijken elkaar onder de kin en kijken liefkoozend). Geuze verhaalt alleen voortgaand van een plattelandsrekruut, dio den Utrechtschon Dom wil bestijgen en onderweg een afdalende huis moeder vraagt hoo lang ze zoo rond geloopen heeft (den wenteltrap nl.) en krijgt openhartig ten antwoord „zeven maanden ;u»rop hem de schrik om het hart slaat „hij heeft maar verlof tot tien uur". Gelukkig duurt het lichtzinnig genre niette lang ons regiment staat toch al in kwaden reuk zege men Roland komt op en geeft in een monoloog o. a. een on verbeterlijken koster. Om bij de sterren te blijven, noem ik u den coupletzanger Siliakus van wie ge zelf moet gaan hooren of gaf Speenhoff de première? „Zoo besjokken heb ik Holland nog nooit gezien", zelfs soldaten durfde hij erin belachelijk te maken, ce geux. Daarna zingt. Cauverin met roerend pathos het ons dierbaar geworden: „Reviens, reviens ton absenoe a brisé ma vie, Je veux retrouver tout mon bonheur perdu, etc. Van Sam de Vries den welbekenden - is weer zooveel goeds te zeggen dat ik vrees hem nog over het paard te leuren; in „de Kurassiers'' van Pol de Mont rende hij voort oxer wolfskuilen en bloedpia» n van vier schwadrons op den vijand los onder het over stelpend vuur der kanonnen. Stelt u zich in het volgend nummer dezen met roem beladen ridder voor als zekeren mijnheer Jodocus Kik- kerbil van alle zwier ontbloot die trouw lustig genoeg is om een huwelijksadvertentie te plaatsen en haast twee tonnen gouds te trouwen, do ziel. Jodoeus draagt een uitheemsch oranjege- bloemd vest, een witte chrysant in liet knoops- fat van zijn gekleede jas, daaronder uit een raai geruite broek, stellig een kleedij die een huwclijkscandidaat op jaren verleidelijk maken kan. Maar Iaat ik u er niet alles van vertellen Barbarossa zat trouwens ook vooraan als ik goed gezien heb men zegt toch dat ons voortreffelijk toonee!gezelschap oen tournee in <Mn omtrek gaat maken en *x ij daarvoor gast- voorstellingen terug krijgeneen prachtig idéé om de goede krachten uit. te leenen. De décors deden ditmaal voor Flora Amstelstraat niet onder do firma's Hendriksen Van Pasv. d. Sanden stelden hun pakhuizen dis ponibel maar ook de regie verdient een extra pluimpje. Stiens en de heeren van het orkest 7© regi ment verleenden wederom hunne op hoogen prijs gestelde m©dexverking en genoten w© dit maal in het bijzonder van een fluitconcert door deze wijze een slinger, welken ge vrij «ter kunt laten schommelen, zonder dat bet gli valt. Niet alleen kan men een kléin glaa gedi rende een gehoolen dag zoo laten slingeren maar de proef gelukt /.©If* met een groot glaa met water en kopergeld gevuld. Do proefnemrr zal wel doen, met wat kaars vet aan don rand van het glas t© doen. om d« aankleving aan het karton to vermeerderen-. en vooral de proef eerst met een onbreekbaar glas to verrichten. De beweging der aarde. drukking zich zoo krachtig tegen den rand van het glas hecht, dat wij het snel onderst liovon kunnen koeren zonder dat ér een druppel uit wegloopt. Deze proef kan aldus gewijzigd worden: Steek een draad door het midden van het kar ton, waarmede ge het glas wilt bedekken, leg er een knoop in, opdat do draad niet kan terugschieten en maak d<> opening in het kar ton met een weinig was dicht, om elk indringen van lucht te voorkomen. Hang het glas door middel van dien draad aan een haak in de zoldering, en ge hebt op IAls ge zacht gekookte «:<Ten «et, verzuim dan niet do volgende proef to nemen, die altijd gelukt cn zeer vermakelijk is. Maak den rand van uw bord een weinig nat, teeken met wat dooier (go ziet de verf itt dicht bij de hand) eene zon met gouden stralen op uw bord, cn nu kunt ge met oeno halve eier- schnal aan een kind do dubbele wenteling der aarde om haar eigen as en om de zon duidelijk maken. Plaats daartoe de eierschaal op den rand van hét bord; al# go hieraan met cm lichte handbeweging eene behoorlijke helling geeft, zal do schaal snel om haar eigen as gaan wentelen, terwijl zij zich tevens langs den rand van het bord verplaatst. Do geringe aankleving, welke wordt teweeg gebracht door water op den rand van het bord, is voldoende orn te beletten, «lat do schaal door do mi'ldelpuntvliedéndo kracht van den rand afzwaait. «Jen heer D. Althof. Over vele ander© ver- dienst hjko medewerkers een onder maal: het is nu in ons garnizoen tijd om onder de wol te ga,m- P D. Verconiging tot Onderling Genoegen, Bezetting Werk aan het IJ voor Diemerdam. Kan. AV. de AA'aal, le secretaris schrijft ons: Voor leden en gen««odigden onzer vereeni- ging trad 1.1. Donderdagavond een gezel schap dames en heeren «jp onder leifling van den heer J. H. Bcrgmarfn uit Amsterdam, die tevens als „loopend programma" fungeerde en hierbij herhaaldelijk do lachspieren der aan wezigen in beweging wist t© brengen. De uit voering werd begonnen door den heer D. lloest, die een paar pianonummers ten gohooro bracht. Deze bekwame t-n bekende pianist on componist deed dit op hoogst artistiek© wijze. Daarna declameerde mej. Grctha Meijer onkelo gedichten, die blijkens In t applaus eveneens zeer in den smaak vielen. Deze werden gevolgd door zangnummers van mevr. J. ,C'. Bcrgmann Vollers en den heer Joh. Jansen. Met klank vol geluid en aangename voordracht worden door eerstgenoemde enkele eenvoudige liedjes gezongen, die gevolgd werden door een tweetal Vlaainsche liedjes van den héér Jansen. Daarop vroeg do heer D. Frenkel de aandacht voor eenige goochelnuramers. die door do handigheid waarmede zij xverden uitgevoerd allen in ver bazing brachten. De daarop volgende pauze werd door den heer Bcrgmann aangevuhl met het vertellen van eenige anecdotes, die een har- tel ijk gelach uitlokten. Na dc pauze droog mej. Meijer wederom een tweetal gedichten voor, terwijl mevr. Berg- maun en de beer Jansen met veel gevoel j enkele duetten uit bekende opera's ten gehoor© brachten. Als laatste nummer op het goed ver- zorgde programma kwam voor de heer H. Schutte, humorist, die met zijne voordrachten een welverdiend applaus inoogstte. In de rij der door onze vereeniging georgani seerde uitvoeringen maakte deze avond, welke tevens als slot van het winterseizoen bedoeld was, een zeer goed figuur. Wie helpt aan een voetbal? Namens mil. G. J. Driessen, behoorende tot het detachement Vesting-Artillerie te Rilland (Zeeland) doen wij een beroep op hen, die «lit detachement aan het bezit of aan liet tijdelijk gebruik van een voetbal kunnen helpen. Men schrijft ons dat daar ter plaats© geen ander vermaak is, zoodat het detachement zich met voetbalspelen h<+4 wat aangename afleiding zou weten te bezorgen. Dankbetuigingen. Hiermede betuig ik mijn h2rtelijken dank voor do vele belangstelling, dio mijn wapenbroe ders hebben te kennen gegeven door mij een geschenk te doen toekomen, hetwelk bij mij mijn leven lang «le heriuncring zal levendig houden, hoe plf-izierig ik met hen tijdens «le langdurige mobilisatie heb gediend. Het is het 4e lieg. Veld. Artillerie, 3e Baterij. 2e Divisie. B. 'QUINT. Bij gelegenheid van mijn huwelijk, Donder dag 29 April, werd ik aangenaam getroffen, door de blijken van belangstelling, die ik van mijn kameraden ondervind. Inzonderheid, de 4e seetie, kader en manschappen, betuig ik mijnen hartelijken dank vcxir het prachtige geschenk mij toeg<*zonden. Zij hebben daarmee bewezen, dat ze hun kameraad, toen bij dezen stap «leed, een aangmamo herinnering aan zijn mobilisatietijd wilden Jaten. Inmiddels nog maals hartelijk dankend. Mil. sold. J. VEERHOEK. 14e Reg. 1 Bat. 2c Comp. 4e Sectie. SPORT. Sport bij' het 3e Reg. veld-Art. De Sportcommissie schrijft ons: Daar wij in onze Soldatencourant herhaalde malen lezen v3n wedstrijden op sportgebied, zoo heeft zich bij de 4e batt. 3 reg. ve!d-art. een commissie gevormd orn ook vergelijke nel- strijden t© organiseeren. Door bijdragen is die commissie er in geslaagd 8 prijzen beschikbaar te stellen. Zondag j.l. heeft zij haar eersten wedstrijd uitgeschreven beslaande uit 51 K M. en 2Qfi M. hardloopen. Voor de 5J K.M. had den zich 12 deelnemers en voor de 2C»1 M. 1') deelnemers aangemeld. Hoewel het w«yler niet zeer gunstig was, slaagde de wedstrijd uitste kend. Do eerst-aankomende 5^ K.M. mil. Michielse, zilveren med., tweede mil. l)e Smit, bronzen mod., 3o Dobber, 4© v. 't Hof en 5e v. d. Berg. 200 M. hardloopen le korp. .T. Michon, 2e mil. korp Do AVit en 3e mil. P D< ij. Jammer voor den mil. P. Spierings, die bij de eind streep kwam te vallen, maar toch drn poedel prijs kreeg, een horlogeketting uitgeloofd door den xraclitm. Dekker. De Commissie hoopt spoedig weder een wed strijd te geven. Ook dankr 7.ij hen, die tot wel slagen aan dezen wedstrijd hebben geholpen. Do t'fortcommifsie. ATachtm. J. v. MARRELO. AVachtm. DEKKER. Mil. J. v. LEUSDEN. Mil. P. DEIJ. Mil. Th. A'AMEULEN. Van Fort ,,'t Hemeltje", Mil. A. Groen Jr. schrijft ons van fort ,,'t Hemeltje" Dikwijls verwonderd© het mij, dat er in d© Groep Lunetten geen voethal-competitie werd opgericht; en ik kon mij hieromtrent geen j andere verklaring g«-v«n dan dat er t© weinig animo in onze Groep was. Eenige dagen g<-l«vlen ve-nam ik dat er moeit© genoeg was gedaan, «loor mij niet ko kenden. Maar op het Groep-Stafkwartier wa» men zek« r «lat hiervan niet* k«»n k'jmen «laar er verscheiden© forten geen elItal bezaten. Ik ben daarna op onderzoek uitgeweest en tot de overtuiging gekomen dat «lo navolg'-nde forten zelfs oen zeer goed elftal bij elkaar kun nen brengen en sommige niet alleen één maar wel twee. Jlet zijn; Fort A'echten. Fort 't Hemeltje. Fort Jutphoa*. Fort Lunetten Batterijen aan Overeindsehen weg. Is dit niet voldoende; immers, ja? Zoo«lat ik derhalve b».'- leefd aan h'-voogdo personen mag verzoeken al het mogelijk© in het werk te willen stel len dat ook wij, evenals in andere Groepen, een competitie krijgendan weet ik in den geest van do bezittingen van (^ovengenoemde forten en batterijen te handelen. V/eer een 24-uurs-rlt. Op 13 en 14 Mei a.s. zal weer een 24-nurs- rit gehouden worden, 't Zit blijkbaar in de 'lucht. Ditmaal betreft h©t een rit voor motorrij wielen met zijspan wagen, driewielig© motor rijtuigen en vierwielig© cyolecare. Do start heeft plaats op 13 Mei Hemelvaartsdag) 12 uur 's middags. Ieder deelnemer zorgt voor zijn eigen mann<-lijken passagier. Het parcours is als volgt Weg vak I. Amsterdam (Darracq Palace) Di emc rbrugMn idenN aardenRirenEe ni nes Soestdrjl: AmersfoortHoevelaken Voortri ui zenMillingenApeldoorn (bij kerk links af fiaar}—Zutphen (Zaadmarkt, Hotel du Soleil). Wegval: II. ZutphenGorsselDeventer 01-=t AVijheZwolleStaphorstMeppol Steen wijkAVolvegaHeeren v«©n (Hotel Jo- rireen). Wegvak III. ITeerenwenAkkrumIrnsum Leeu warde n Hardegar ijpB> li ten post\ris- vlietGrijpekerkNoordiiornZuidhomGro ningen. Wegvak IV. GroningenHarenVriesAs sen MeppolStaphorstRouxwenZwolle (Stationsplein Wegvak V. ZwolleHeinoRaai teXijverdal Wierden Almel«>BomcDeldenGoor- Diepenh©imIxvh«-mZutphen. Wegvak VI. ZutphenBrammenDieren De Steec:V.-lpA -nhemEdeWoudenberg ZeistDe BiltUtrecht (Tredenburg). Demonstratie in het Stadion. In de opgaaf dor uitslagen van «1© atletiek wedstrijden bij bovenbedoeld© demonstratie zijn eenige onjuistheden geslopen, welk© wij hieronder herstellen. De deelnemers Janssen en Delsen behooren niet tot het Amsterd. politiecorps, maar tot do vesting-artillerie in Amsterdam. Verder is «le winnaar van den 2«lcn prijs niet v. Rijn (Edam), doch Jansen (Edam). Twee kinderen verdronken. Een droevig ongeluk is Zondagavon«l om streeks zeven uur te Amsterdam gebeurd. Aan de Dijksgracht bij 't Oosterdok waren drie kin deren, twee meisjes en een jongen, bij een vlet aan het spelen. Een der !- indoren wilde uit de vlet op den wal springen, terwijl een ander op hetzelfdo oogenblik van den wal in het bootje springen wilde. Daarbij botsten zij tegen elkaar, met het gevolg dat beiden, het 9 jarig zoontje cn het 7-jarig dochtertje van een havenbeambte, in he t, water vielen en in de diept© verdwenen. Het andere meisje snelde naar huis om to vertellen wat er gebeurd was, doch kwam onderweg een vriendinnetje tegen aan wie z;j het meedeelde. Beiden gingen te rug, voorbijgangers werden gewaarschuwd even als de vader der drenkelingen, dio hen mei een collega-havenbeambte ging zoeken. Het knaapje werd opgehaald door «ten vader, hot meisje door den anderen havenbeambte. Po gingen om de levensgeesten wed«-r op to wek ken mochten helaas niet meer baton. De gestrande vliegers. Omtrent den vaandrig A'on Frankenburg «-n den len booLsman Kaspar, beiden van de Duit sche marine, die, na het «ingeval in zee met hun vliegmachine, op het lichtschip Noordhin- der waren gebracht cn van daar naar Vlissin- gen, is thans door «lo Nedorlandscho auto riteiten beslist, «lat zij vrij zijn als schipbreu kelingen, die buiten de interneeringsbepalingen vallen. De moord te Medemblik. Men meldt ons uit Medemblik In verband met den moord op den heer Schage is Zaterdag het parket uit Alkmaar den geheelen d3g hier geweest Vergezeld door de heeren Scharen en Van Ledden Huis- bosch uit Amsterdam werd huiszoeking gedaan in een drietal woningen en con verder onderzoek op dc plaats van het misdrijf ingesteld. Dankbare lijsters. Men schrijft ons uit Edam Op de stoep van een huis alhier staat in een houten bak een laag oleanderboompje. Daarin bouwde oen lijster het no-:, tot op zekeren morgen oen kat het verschcuwl© en da eitjes gebroken werden. De bewoner van het huis liet nu een be-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3