xjjas &oijDATEJirüouKABJl'r van vrijöag mei XOXS I, Be ro porus. OOSTENRLM-HONGARIJE, TURKIJE. VEREENIGDE STATEN. Marinezaken. Legerzaken. OP ZEE. Binnenland. Correspondentie. Uit Leger en Vloot 9 Uit de Egeïsche Zee komt men door de Dardanelles naar Konstantinopel, de Turksche hoofdstad, uit de Zwarte Zee door den Bosporus. Hier is dus de weg, dien de B-ussiscke vloot moot volgen, en dien zij ook heeft pogen te volgen. We hebben nu en dan ge lezen van Russische oor logsschepen, die kustplaat sen aan den Bosporus of Turksche schepen daar be schoten. Naar 't schijnt, totnogtoe zonder veel suc ces. Ook langs den Bos porus liggen versterkingen en de Russische eskaders moeten zorgen, dat ze bui" ten de vuurlinie daarvan blijven. Toch iS or hiel en daar wel schade aan gericht, en de aanvallen der Russen waren wel iets meer dan „betoogingen", zooals de Turken willen doen voorkomen. Daar de aanvallen waarschijnlijk herhaald zullen worden, geven we hier een kaartje van de Bosporus en om geving. n'aat viel op de Grande Place en doodde vele burgers. Het stadhuis, het station en j de kazerne werden getroffen. Ongelukkiger- I wijze werd ook het militaire hospitaal °ge- j deeltelijk verwoest en vele gewonden er in werden gedood. Het arsenaal, dat eigenlijk het doel van den vijand scheen te zijn, bleef ongedeerd. In een der voorsteden ver woestte een granaat vier kleine huizen, alle bewoners kwamen om. In een ander ver woest huis vond men onder het puin de lij ken van vier jonge kinderen en een vrouw. Drie dames die zich in een kelder hadden verborgen, ontkwamen ternauwernood aan den dood toen een granaat vlak voor het huis insloeg. De correspondent waarschuwt dat als de j Duitsckers ooit de Fransche kust zouden i kunnen hereiken, D'over eveneens beschoten zou kunnen worden. De vijand zou dan meester van het Kanaal zijn, zegt hij. Dat is een gevaar dat Engeland nog bedreigt. De Temps", de beschieting van Duin kerken besprekend, zegt: De nader mededeelingen over de beschie ting hebben de lezing van het betrokken officieele communiqué, waarbij het bom bardement werd toegeschreven aan Duit- eche oorlogsschepen uit de Belgische kust, niet bevestigd. Het was ook moeilijk aan te nemen, dat een Duitsch pantserschip of een Duitsche kruiser zich vrij zou kunnen bewegen in de Noordzee of het Kanaal, de waakzaamheid versfehalkend van de eskaders der bondge noot-en en herhaaldelijk Duinkerken en om- gevang beschietende met projectielen, van 30.5 en 33 c.M. Duinkerken is tot driemaal toe bescho ten, n.l. Woensdagmorgen van acht tot twaalf uur; Donderdagmorgen van elf tot half twee, en ten slotte Vrijdag tusschen vijf en zes uur 's avondg. Er was dus alle grond om te veronder stellen, dat op het meest vooruitgeschoven punt van de Duitsche stellingen batterijen land- of marinegeschut waren opgesteld, waarmee de vijand Duinkerken kon. bom- -bardeeren. Het eerste ge-schut kan zijn van 30,5 c.M., het marinegeschut van 38 c.M. Het is waarschijnlijk dat de Dtiitechers in de onmiddellijke nabijheid van Westende een of meer stukken van 30.5 en van 38 c.M. in stelling hebben gebracht. De af stand van Westende tot Duinkerken is 32 K.M., hetgeen ongeveer de grootste schoots afstand is van het marinegeschut van'38 c.M., hetwelk, te land opgesteld, verder kan schieten dan van boord. De Temps" houdt zich overtr:gd, dat de opstelling vau het- Duitsche geschut bij Westende spoedig zal zijn uitgevonden. Het is zeker, dat dit bombardement in geenerlei verband staat met het vooruit brengen van het vijandelijk front. RUSLAND, Van hef Oosfeüjk Oorlogsterrein. BERLU. Rapport van het groote hoofd kwartier Het aantal bij de vervolging naar Mitau krijgsgevangen gemaakte Russen steeg tot- ruim 4000 man. Een hernieuwde aanval der Russen zuid westelijk van Kalwarja werd "geslagen. Wij maakten 170 gevangenen. Evenzoo mislukten Russische aanvallen zuidoostelijk van Augustowo onder zware verliezen voor den vijand, die daar boven dien aan gevangenen vier officieren en 420 man verloor, terwijl 2 mitrailleurs werden buitgemaakt. Ook bij Jedwaboso, ten noordoosten van Lomtsja, werd een nachtelijke aanval der Russen afgeslagen. Het offensief tusschen de Woudkarpa- then en den Roven-Weichsel maakte goede vorderingen. De buit van de eerste dagen beloopt 21.500 gevangenen, 16 kanonnen, 47 mitrailleurs en een nog niet te schatten hoeveelheid oorlogsvoorraden van allerlei aard. WEENEN. In trouwe wapenbroeder- schap hebben de Duitsche en. Oostenrijksch- Hongaarsche verbonden troepen een nieuwe overwinning behaald. Bij den terugtocht der Russen na onze overwinning in den slag bij Limanowo (West-Galicië) is het goed versterkte vijan delijke front tusschen Weichsel en hoofd kam der Karpathen in geheele uitgestrekt heid vermeesterd. In den voortgezetten aanval bevochten de Oosten.rijksch-Hon- gaarsohe en Duitsche strijdkrachten ook gisteren aan het geheele front onder de oogen van den legeropperbevelhebber, aarts hertog veldmaarschalk Friedrich, nieuwe successen. Zij drongen onweerstaanbaar naar het oosten voort en dwongen de Rus sische strijdkrachten tot overhaasten terug- tocht. De beteekenis van het geheele resul taat :6 nog niet te overzien. Het aantal der tot dusver gemaakte krijgsgevangenen is tot ruim 30.000 man gestegen en neemt ieder uur toe. In de talrijke veroverde stel lingen der Russen is een ontzaglijke hoe veelheid oorlogsmateriaal buitgemaakt. Bij den eersten buit bevinden zich 22 kanonnen en 64 mitrailleurs. Aan alle overige fronten is de toestand in het algemeen onveranderd. PETERSBURG. De Generale Staf be richt dat de vijand den 3en Mei niet ageer den tegen Libau en Mitau, door de Russi sche troepen bezet. Bij Rassieny hadden schermutselingen plaats. Op den linkeroever van de Njemen, ten Noorden van F-ibr en Nareff en op den linkeroever van den Weichsel tot aan de Pilitza is de toestand ongewijzigd. Vele dorpen werden door ons al vechtend geno men tusschen Net-ta en Egrzna ten noorden van het groote moeras. De Duitschers vielen onze posities aan op den linkeroever van de Omoeloff over een breed front, doch werden gedwongen tot een overhaasten terugtocht, met achterlating van hun dooden en gewonden. Meer zuide lijk van de Pilitza dééd de vij&nd, goed ge dekt door krachtig artillerievuur, herhaal delijk aanvallen. Bij Lopoesjino naderde de vijandelijke infanterie op 2 Mei tot op 200 pas onze loopgraven. Den daarop volgenden nacht werd zij door onze tegenaanval met groote verliezen teruggedrongen en maakten wiji hunne loopgraven onbruikbaar. Op eenige punten trachtte de vijand de Nida over te komen, maar door hevige tegenaanvallen moest hij ten slotte den geheelen linker Nida-oever ontruimen. Aan den Weichsel bij Krasneff zetten de vijand, die zich geconcentreerd had voor onze posities rich krachtig vast in zijn veld- versterkingen. In den nacht van 3 Mei wer den deae troepen vernietigd doer bajonet- aanvallen waarbij wij 400 man en 9 offi cieren gevangen namen. Tusschen Weichs en Karpathen kwa men op 2 en 3 Mei geleidelijk gevechten tot- ontwikkeling.- Vijandelijke troepen slaagden er in naar den rechteroever van de Doenajetsj over te steken, maar ons vuur verhinderde hun verdéren opmarsch. De strijd neemt een bijzonder heftig karak ter aan in de streek bij Taukhoff en Rietch, waar de vijandelijke artillerie groote hoeveelheden projectielen verschiet. Wij maakten in tegenaanvallen vele hon derden krijgsgevangenen. Wij konden con- stateeren, dat hier Duitsche veld troepen optraden, die voor het eerst aan het Kar- pathenfront streden. In de richting van Stryj in de omgeving van Golonetsjko werd de verbitterde strijd voortgezet. Een f-v hoogten daar ging achtereenvolgons drie keer in andere han den over, maar den 3en Mei namen wij haar definitiefwij namen ongeveer 1200 man en vijf officieren gevangen, terwijl drie machinegeweren in onze handen vielen. Bij de bronnen van de Switza trachtte de vijand onze flank te omsingelen, doch dit mislukte geheel en ook daar maakten wij gevangenen en dwongen den vijand in wanorde terug te trekken. In den Kaukasus. PETERSBURG. De Generale Staf van het Kaukasus-leger berichtOp 2 en 3 Mei hadden in de streken van Trans-Tsjorok en Otly weinig beteekenende gevechten plaats. In de streek van Khoi en Dilmon zijn onze troepen na een gevecht van drie dagen tot een krachtig offensief tegen het Turk sche legerkorps van Khalil bey overgegaan en hebben het een volledige nederlaag toe gebracht. Hoe groot de verliezen der Turken zijn, valt af te leiden uit het feit, dat na het ge vecht meer dan 3500 lijken van Turken op het slagveld lagen, 900 alleen in den cen- iralen sector van de gevechtslinie op een front van 800 pas. Te Dilman namen wij een Turksch hos pitaal met het geheele personeel. De vervolging van den verslagen vijand duurt voort. Een doode Stad. In de „Voss. Zeitung" vinden wij de volgende beschrijving van den huidigen toe stand te Odessa In geen andere stad van het groote Rus sische rijk heeft de oorlog zulk oen .stilstand veroorzaakt als in Odessa. De haven is uit gestorven. Eenige lege en verlaten stoom- booten liggen aan de kaden, eenige barken, die in den zomer nog uit Pyraeus gekomen zijn, liggen in stille hoeken van de groote haven. Enkele in het grijs gekleede wachters staan in de nabijheid van den oever met het oog op de mogelijkheid van een alarm. Een alarm heeft echter nog niet plaats gehad -;edert ojv een avond heb gerucht verspreid werd, dat do „Goeben" in zicht was. Se dert dien avond hoerscht er volkomen rust. Buiten breken de golven op do steeuen pier en binnen is er ternauwernood eenige beweging .in den gladden waterspiegel. Geen rook, geen zeil, geen schip, geen gedruisch. Ook de verbinding met de naburige kleine steden bestaat niet meer en de stoom booten hebben reeds lang de vaart lange den oever gestaakt. Zij houden zich verborgen in den moncl van do Dnjepr, waar zij "beschermd zijn tegen kanonnen van Ofcsjakof. Do vuil© pleinen en straten van do bene denstad zijn verlaton. Winkels en restau rants zijn gesloten. De depots hebben geen waren meer, en do wachters liggen voor de geopende deuren in de zon te slapen. Ver stomd is het gezang, liet schelden en schreouwen in alle talen; en het gewone roepen van do bootwerkers. Te land cn te water heerschb volkomen stilte. Des daags is liet to one el echter nog niet zoo verrassend als 's nachts. In gewone tij den wordt de strook tusschen de pier en de oevers door duizenden lichten bestraald. Ver naar achter dat van den vuurtoren,met zijn rood en wit licht. Meer nabij, dat van tallooze lampen; paars en geel, groen en rood van de lichten van schepen, die aan.do kade liggen of in- én uitloopen. Verder nog de groote vlammen van de hooge booglam pen en het flauwe schijnsel door de vieze ruiten van de havenkroegen. Dat licht is verdwenen en duisternis heerscht alom. Een herkeuring. WEENEN. Uit de resultaten van de keuringen van de lichtingen landstorm- pliehtigen, geboren in de jaren 1878 tot en met 1894, gehouden van 1 Octo ber tot 31 Dec. 1914, is gebleken, dat de keuringscommissies niet overal denzelfden maatstaf aanlegden. Er zal derhalve op last van de legerautoriteiten van 25 April tot 15 Mei een nieuwe keuring van de bovenver melde landstormplichtigen worden ge houden. De actie in West-Galicië. WEENEN. Dé oorlogscorresponden ten meldenNa een inleidende be schieting op 1 Mei begonnen Zondag morgen nog honderden kanonnen pro jectielen te werpen op de door de Russen met alle middelen van de versterkingskunst bevestigde stellingen aan Doenajetsj en Biala en langs den straatweg Gorlice-Zhoro. De indruk van de kanonnade was reeds overweldigend, maar nog grooter was de uitwerking ervan. Door den chaos van stukgeschoten ijzer- draadversperringen, vernielde dekkingen Russische lijken, drongen daarop de Duitsche en O.-H. troepen in een onweer- staanbaren aanval over een front van ruim veertig K. M. de Russische stellingen aan den zuidelijken vleugel aan weerszijden van Gorlice binnen, alles ter neder werpend wat tegenstand 'durfde bieden. De laatste weerstand werd gebroken; wie niet vluchtte werd gedood of gevangen genomen. De achtergelaten kanonnen en mitrail leurs en de weggeworpen geweren bewijzen den grooten omvang van het behaaldo succes. Reeds den vorigen avond waren- Oosten- rijksch-Hongaarsehe troepen aan den noor delijken vleugel begonnen den overgang te forceeren over de Doenajetsj nabij de uit monding in den Weichsel. Ook deze moei lijke operatie gelukte. De Russische stellin gen werden Zondag bestormdtalrijke krijgsgevangenen werden gemaakt. Ónze troepen zetten zich vast aan de overzijde van de rivier. Het resultaat van beide aanvallen was een doorbreking van het door de Russen onaantastbaar geachte front, dat Midden- Galicië en vooral de westelijke flank van hun in de Karpathen zich vastgezet heb bende hoofdmacht moest dekken. Tegenover dit succes verliezen de gevech ten in de Karpathen in beteekenistoch kan worden geconstateerd, dat ook daar mooie resultaten zijn bereikt. Actie in de Dardanelles KONSTANTINOPEL. Het groote hoofd kwartier deelt mede: Om het 'be perkte terrein, waarop de vijand zich bij Ariburnu bevindt te vergrooten, be- beproefde hij Maandag met zijn linkervleu gel een nieuwen opmarseh, doch werd ten gevolge van onze tegenaanvallen met gi-oote verliezen eerst teruggeworpen in de zeer rotsachtige dalengten en daarna naar den oever gedrongen. Inmiddels veroorzaakte ons artillerievuur brand op een der trans portschepen en de andere transportschepen verwijderden zich toen snel. Maandag werd het pantserschip Aga memnon", dat Bulair trachtte te Inschie ten, door vier granaten getroffen. Het moest zich terugtrekken, daar het niet meer vuren kon. Bij een ontmoeting van onze gendarmes met zeven gewapende matrozen, die met officieren geland waren uit een onderzeeboot op het onbewoonde eiland Bedrab in de A.egeïsche Zee, werden laatst genoemden gedood. BERLIJN. In een bericht aan de „Vossische Zeitung" wordt de stand van zaken op Gallipoli als gunstig afgeschil derd. De Fransche berichten over de actie tegen de Dsrdanellen waren volkomen on juist en ook de .Engelsche berusten op fan tasie. De eigenlijke strijd gaat thans tegen de bij Sedil Bahr gelande troepen. De ge vechten zijn voor het Turksche leger moei lijk, daar het terrein snelle bewegingen be moeilijkt en de tegenstander zijn geweldige scheepsartillerie in het gevecht brengt. Niettemin is aan het bestendig succes van het vijfde leger niet meer te twijfelen. In Konstantinopcl is de toestand zeer opge wekt. Allen wedijveren in zorg voor de bin nengebrachte gewonden. Volgons berichten bij gevangenen gevonden zouden de Eugel- schen reeds 10,000 man hebben verloren, terwijl generaal d'Amado (die bij Sedil Bahr zich bevindt) herhaaldelijk op verster king der landingstroepen aandrong. LONDEN. (Officieel.) Do Turken heb ben gedurende den nacht van 1 op 2 Mei hevige aanvallen met een sterke legermacht gedaan op de Stelling der geallieerden aan de Dardanellen., waarbij zij voortdurend nieuwe troepen, in het vuur brachten. De geallieerden-sloegen niet alleen deze aanvallen af met ontzaglijke verliezen aan de zijde van den vijand, maar zij hervatten ook het offensief en verdreven den vijand uit zijn stellingen.. Wij rukken nu het binnenland van het gezant der Fransche Republiek te's-Graveu- sehierciland binnen. - hage aan zich te doen voorstellen. ITALIÈ Italië en de oorlog. ROME. Het kabinet heeft, na een be spreking van den internationalen toestand, besloten, dat geen enkel minister Rome zal verlaten. Duitschland en de Vereenigd© Staten. Do verhouding tusschen dezo beide landen lijkt thans zeer gespannen. Men is in Amerika slecht te spreken over Demburg, aio als Duit sche bemiddelaar is opgetreden, en niet minder slecht over eene advertentio in verschillende Amenkaansehe bladen. Dezo advertentie, uit gaande van het Duitsch gezantschap to Was hington, beeft veel ontstemming gewekt: zii luidt als volgtJ Reizigers dio voornemens zijn een reis over den Atlantisclien Oceaan te ondernemen, vordt herinnerd dat er oorlog heerscht tusschen Duitschland on zijn bondgenooten en Groot- Bntanmë en zijn bondgenooten; dat do oor logszone de wateren om do Brïtscho eilanden omvat; dat in overeenstemming met de for- raeolo kennisgeving van do keizerlijk Duitsche regeering schepen die de vlag voeren van Groot-Britannof een van zijn bondgenooten bloot staan aan vernietiging in doze wateren; en dat reizigers die door do oorlogszone reizon op schepen van Groot-Britannie of een zijner bondgenooten dit dus op eigen risico doen. Keizerlijk Duitsche ambassade, Washington April 22. WASHINGTON. President Wilson heeft het plan te kennen gegeven om in éénzelfde nota het torpedeere-n van de ,,Gulflight", het verdrinken van Thrasher, een passagier van de ..Falaba", en de andere aanvallen door Duitschers op Amerikaansche schepen gedaan, te behandelen. AFRIKA. In Duitsch-Zuldwest. KAAPSTAD. De strijdmacht van Botha, bezette op 2 Mei Otjimbingwe zestig mijlen ten noordwesten van iWndhoek. Achten twintig Duitschers werden gevangen geno men, onder wie officieren. De verliezen aan Zuid-Afrikaansche zijde waren drie gesneu velden en twee gewonden. JAPAN. China en Japan. TOKIO. De ministerraad heeft verga derd. Naar men vermoedt, heeft hij "de quaestie van een ultimatum aan China be handeld. De Japansche bladen achten het zenden van een ultimatum een uitgemaakte zaak en zijn van oordeel, dat China met zijn ant woord op de gewijzigde eischen van Japan alleen heeft getracht de zaken te rekken. Een dankbetuiging aan Nederland. Eén Londensche berich.-gever seint: In dc Maandag onder voorzitterschap va_ den bisschop van Londen gehouden verga dering van het zendinggenootschap voor zeelieden stelde de heer Cecil Croft, die een bezoeik bracht aan Groningen, een motie voor om dank te betuigen aan de Neder- landsche regeering voor de behandeling der Britsche geïnterneerden. Dé heer Oroft verklaarde, dat de Britten uitnemend wor den behandeld. De Nederlanders deden veel voor de mannen, en tusschen deze en het Nederlandsche volk heer3chten de beste gevoelens. Uit de „Staatscourant". Bij besch. r/d. Min. van Marine is kap. t. z. A. Pieren, met 3 Mei eervol ontheven van do betr. van cliof van den dienst der onderzee booten en gest. ter besch., do luit. t. z. 1ste k], M. W ij t eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. „Triton" en belast met bovengem. betr., en id. 2de ld. T. Akkerman belast met het bevel over Hr. Ms. „Triton". Bij besch. v. d. Min. van Marine is de be volen overplaatsing van luit. t. z. 1ste kl. J. H. G. Kremer ingetrokken en zijn luit. t. z. 1ste kl. P. M. van Riel en id. 2do kl. I. J. van den Bosch onderscli. met 8 en 6 dezer gepl. a./b. wachtschip te Willemsoord. Bij besch. v. d. Min. v. Marine is de uit O.-Jndië tcruggek. luit. t. z. 2de kl. A. J. J. Ie Roy met 10 dezer gepl. a,/b. „De Ruyter", Uit de Staatscourant. Bij K. B. zijn benoemd' tot res.-2e-Iuit. b/h. 15c reg., de vaandr. L. C. J. Kruyne, v/h. korps, b/h. 10e reg. de vaandr. H. van Ni e u w e n h u i z e n, v/h. korps. Bij K. B. is aan res.-2e-luit. W. B. Mey- b o o m, 2do reg. veld-art., ter zake van onge- sehiktk. voor de verdere waarn. v. d. milit. dienst, wegens lichaamsgebr., eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Bij K. B. is kapt. der inf. van het Ncd.- Ind. leger mr. P. A. F. Blom, thans a la suite van de kol. reserve, op verzoek eervol uit den milit. dienst ontslagen. Bij K. B. is: met ing. van 1 Mei aan den landstormpl. le-luit. D. E. da Co sta, in dienst gesteld bij het depótbat. der IITde inf.- brigade, ter zake van lichaamsgebr., onder toe kenning van een pensioen voor den tijd van 1 jaar van 411, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Bij K. B. is benoemd bij de art. der landm., tot res.-2de-luit., de landweerpl. serg. T. J. Hout, r/d. art. der landweer. Op het plaatje hierboven worden wij eens weer terug verplaatst naar de Aïsne, aan welks oevers sedert October zulke dikwijls geweldige gevechten hebben plaats gehad. We zien er hierboven een van de Duitschers tegen de Fransche loopgraven bij Vaillj'. In stormpas snellen de gehelmde strijders tegen de Fransche versterkingen in, velen vallen natuurlijk, maar het is hun 'in dit geval toch-gelukt de Fransc.hen uit hun loopgraven te verdrijven en daarna over de Aisne terug te werpen. Yailly werd bij deze gelegenheid bestormd en door de Duitschers bezet. Een schip getorpedeerd. LONDEN. De stoomboot „Minterne" is Maandagmorgen ter hoogte van de Scilly- eilanden zonder waarschuwing getorpedeerd. De bemanning werd opgepikt, nadat ze den geheelen dag in een kleine boot te midden van een hevigen storm had rondgezwalkt. Een gevecht van een Duitsch luchtschip met Engelsche duikbooten. BERpLIJN. Op 3 Mei leverde een Duit sche m arrne-1 uchtïch ip in de Noordzee een gevecht met verschillende duikbooten. Het wierp op de booten bommen en boorde een van de booten in den grond. Dé duikbooten beschoten het luchtschip met kanonnen zonder het te treffen. Het luchtschip keer de behouden terug. Het Fransche pantserschip „Languedoc". Met groote plechtigheid is in den vroegen morgen van den eersten Mei op de werf te Bordeaux het nieuwe pantserschip „Lan guedoc" van stapel geloopen, in tegenwoor digheid van den minister van marine Augagneur, talrijke autoriteiten en duizen den toeschouwers. De „Languedoc" behoort tot een nieuwe reeks pantserschepen. De zware artillerie zal worden opgesteld in draaibare geschut- torens, welke elk vier stukken zal bevatten. Dé bewapening zal bestaan, uit twaalf kanonnen van 64 c.M., 24 kanonnen van 14 c.M., benevens ze3 onderwater-lanceer- buizen. De snelheid van het schip zal 21 knoopen bedragende equipage zal sterk zijn 44 officieren en 1"'0 minderen. Waarde van. schepen. De invloed van den oorlog op de waarde van schepen, blijkt uit bet volgende: 26 jaar ge leden werd in Amerika gebouwd het stalen zeilschip „Brynhilda" voor 75,000 dollar; na 16 jaar in do vaart te zijn geweest, en toen de waarde van zeilschepen sterk was achteruit gegaan, is het verkocht voor 25,000 dollar; thans is het weer in andere handen overgegaan voor 73,000 dollar. („Ned. Zeewezen"! H. M. de Koningin-Moeder heeft Dinsdag avond te 5£ uur ontvangen den heer Henri i Allizé, teneinde dezen thans als definitief Benoeming. De le luitenant adjudant G. J. Huy- b r e g t s e van het 7e regiment infanterie is benoemd tot regimentsadjudant bij genoemd regiment. Lichting 1916. Daar het zich laat aanzien, dat de wet hou dende hÜ zoude ro maatregelen met betrekking tot de lichting 1916 eerst zal kunnen tot stand komen nadat do keuringsraden hun zitting zul len hebben aangevangen en alsdan voor som mige militieplichtigen een gedeelte van den termijn voor hot aanvragen van herkeuring gesteld reeds verstroken zal zijn, terwijl ten aanzien van dezen de bedoelde termijn op zijn normalen duur bepaalt dient to blijven, heeft do Regcoring, uit overweging ook, dat bet bovendien raadzaam is eenige ruimte te laten tusschen het in werking treden van do wet en de keuring van de personen, txs wier aanzien de bedoelde termijn wordt verkort, hij nota van wijziging voorgostold t© bepalen, dat met betrekking tot de ingeschrevenen omtrent wie door den keuringsraad uitspraak wordt ge daan na 30 Mei 1915, in art. 61, eersto lid, der Militiowot in de plaats van „tien dagen" wordt gelezen „vijf dagen". Landstorm. Do Landstormafdeeling „Utrecht I" heeft Maandagavond een goed geslaagde propaganda- avond gehouden in de groote zaal van heb „Park Tivoli" aldaar. Heb woord werd gevoerd door don comman dant van heb corps genietroepen, kolonel Schob fer, door den gep. luitenant-kolonel jhr. C. M. E. R. C. von Bose en door majoor Nierstrasz, adjudant van den inspecteur van den Vrijwil- ligen Landstorm. Een 200-tal personen meldde zich voor den Vrijwilligen Landstorm aan. Ver. gepens. officieren Ned. I. Leger. In tegenwoordigheid van het voltallig be stuur en van voor liet meerendeol gepension- noerde opper- en hoofdofficieren had Dinsdag middag an Diligontia te \s-Gravenliago, onder presidium van luitenant-generaal P. A. Sckel- tns, de jaarlijksche algemeono vergadering plaats van do Kon. Vereeniging van gepen- sionneerdo officieren van liet Nederl. leger. Na goedkeuring van het jaarverslag werd het woord verleend aan den voorzitter der commissie, belast met het nazien der rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar. Deze commiesio bestond uit genei aal-majoor P. O. Goltkoff en den luit.-kolonel .E. van Rijs- een en jhr. D. Barchman Wuytiers. Een voor het bestuur zeer waardeerend rap port werd uitgebracht en met veel lof gewag gemaakt van do uitstekende boekhouding en keurige administratie van den secretaris-pen ningmeester. kapitein R. H. Driessen. Generaal Schol tus was heb hijzonder aange naam deze gunstige verklaring van de commis sie t© hebben mogen liooren.. Ook door het bestuur kan niet anders ge tuigd worden aan dat do secretaris sedert jare: met^ lust en ijver zijn werk verricht en alli administratieve bescheiden het kenmerk dra gen van juistheid en netheid. Hot voorstel van hot bestuur om de uitkeer ring van den hijslag ook dit jaar weder te doeu plaats hc-bhen, werd bij acclamatie aangenomen, evenals het voorstel tot het vorleenen van een onbepaald krediet tot hot toekennen van on dersteuning aan leden, weduwen en weezen. De aan do beurt van aftreding zijnde be stuursleden, majoor O. L. Vinkhuizen en ka pitein H. J. F. van Overveldt, werden met op twee na algemeene stemmen herkozen. Adressen gevraagd. De directeur van het hoofdexpeditiekan- toor van de Veldpost verzoekt opgave van onderstaande adressen: J. W. S 1 o o t, jur. cand. 9 R.I. 4e div. B. Vletter, 4e comp. 28 L.W. W. Fennema, depot G. J. le comp. J. Sneelooper, muziek 2© batt. 4© divisie. Ludwig Laeren, le comp. 3e bat. JohanvanderVelde, IR. V. A. 4e divisie. P. J. L. van Hemers, res.-sergeant Wijk aan Zee. FranzUrlus., te Tilburg. A. Sclï. te Halfweg. Wend u tot het Konink lijk Nationaal Steuncomité te Den Haag, Koninginnegracht 35. Red. H. J. Bergen-op-Zoom. Dat knnnen wij niet uitmaken. Vraag het uw onmiddellijken chef. Red. Weetgraag Amersfoort. Wend u tot het Kon. Nat. Steuncomité, Koninginnegracht 35, Den Haag. Red. B. Q. 4e Reg. Yeld-Art.. Wij hebben uw dankbetuiging redactioneel geplaatst. Dat kost u niets. Red. Mil. korp. M. O. H. Etten. Een verzoek daartoe indienen bij uw onmiddellijken chef. Red. Onderzoek, Delft. Een zeker aantal dienst jaren wordt vereischt. Vraag het uwen ser geant-majoor. Red. Korp. J. H. v. d. B., Soesterburg. Alles daar omtrent is in no. 104 van ons blad medege deeld. Red. H. S., Middelburg. Alle soldij-genietenden, dus ook gij, ontvangen menage geld. We zenden u No. 110 van ons blad, waar alles onder Laat ste Berichten staat. Red. A. J. H. K. Milligen. In no. 47 en no. 98 is deze zaak in ons blad volledig vermeld. U moet uw eigen Soldatencourant trouw lezen, want wij blijven niet aan 't herhalen. Red. Mil. korp. J. B. Moergestel. Na uw buiten gewoon verlof, moet go uw beurt op gewoon verlof weer afwachten. Red. C. L., Utrecht. Wij gelooven het wel, maar geven u in overweging om het bij uwen com pagniescommandant aan te vragen. Red. J. A. v. d. SI. Onder laatste berichten in No. 110 van De Soldatencourant staat alles nog eens breedvoerig medegedeeld. Meer we ten wij ook niet en wij kunnen niet steeds het zelfde zeggen. Red. F. J. H. Den Haag. U kunt het per request vragen, maar twijfelachtig is het of in dezen, tijd ontslag verleend kan worden. Red. Serg. V. d. Hart, Neuzen. Voorzitter van deze commissie voor tijdelijke Militaire Te huizen is ds. J. E. Vonkenberg te Zwijnd'recht, secretaris de heer J. Wijnbelt te Zwolle. Red. v. O., Deventer. Wij kennen de betreffende bepalingen niet. Red. Korp. W. P., Arnhem. Het dcél is de ver lichting met kunstlicht van voorterrein enz., waarvoor het park over de noodige 'zoeklichten beschikt. Red. J. v. d. Gr., Giessen. U hebt op niet meer recht dan op hospitaalsoldij. Red. B. v. Str., Woudrichem. Militairen gaan voor, dus hebben we voor uw bijdrage geen plaats. Red. Sergt. H. v. B., Aalten, 't Is in orde be vonden. Adm. A. v. Deudekom sergeant der Genie, Cava leriebrigade, zoekt het adres van zijn collega uit Antwerpen G. Vreeke, korporaal dor Ves ting Artillerie, waarschijnlijk stelling Am sterdam. Gevonden voorwerpon. Gevonden: 1 degen met onderofficiers- sabelkwast en 1 paar sokken te bevragen gar nizoensbureel Dordrecht. Verloren voorwerpen. Dinsdag 27 April met den trein van 1.33 uit Krabbendijke naar Rotterdam reizende, heb ik in den trein laten liggeneen pakje inhouden de 1 zwart wollen trui gemerkt W. v. d. P. en een pakje inhoudende 1 sigarettenkoker, op het pakje een adres voor Rotterdam. De vin der wordt beloofd verzocht het op to zenden onder rembours aan den milic. W. M. v. d. Plaat, 3e Reg. Inf. 1 Bat. 1 Comp. 3 Divisie, Veldleger.) L.l. Vrijdag 'in den trein van 1.38 uit Lei den, richting Den Haag, een portemonnaio verloren, .inhoudende een briefje van 10, een briefje van 25, ongeveer 8 zilver en p.m. 15 portretjes. Tegen belooning terug to bezorgen bij serg'. Gelens, le Compie V.-A. Sectorpark, Halfweg. Verloren een zilveren spoor- en post-horloge. Tegen goede belooning terug te bezorgen: B. Th. Hendriks, 3e Reg. Veld.-Art. 7e Batt 3—4 R. H. en 4—4 R. H. Opper-wachtmeestcr v. Capello schrijft ons: Donderdagavond 29 April haddon wij het ge noegen, dat de vereenïging „Wij weten wat wij Willen" van het 3-4 R. H. voor het 4-1 R. H. een uitvoering gaf, welke zeer goed is geslaagd. Wat hebben ons die heeren dilettanten la ten lachen, laten schateren! Om het.program ma in zijn geheel te vermelden, zou te veel plaatsruimte vragen. Het geheel was zeer goed verzorgd. Wat kleeding, enz. betreft, daarvoor komt een groot aandeel van het succes van dien avond toe aan dc leden, die niet voor het voetlicht kwamen. Hot spel was zeer goed wel kwamen er spe ciale krachten te voorschijn, doch daar allo le den, en ook de Kan. der R. A. Groenouwo, met zijn pianist het beste gaven, zullen wij dio niet ve nnelden. Leden van do vereeniging de 5 W's nogmaals onzen dank, <l:ti u reeds op den avond der uit voering door den fung. eskader comdt. is ge bracht, voor do genotvollen avond ons bezorgd, en oen spoedig tot weerziens, zoo wij niet spoe dig domobiliseeren.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2