a me, SE SOIjDATENCOURANT van Vrijdag- 3 O April 19 13 Jongh tot voorz. van den eersten keurings- raad in Zeeland en als zoodanig benoemd voor de lichting 1916, de gep. generaal-majoor J. H. Mak kink. („St.-Ct."> eohriftelijk beantwoorde vragen. Op desbetreffende vragen van den heer Duy- maer van Twist heeft de Minister van Oorlog geantwoord, dat omtrent het verleenen van verloven ter zake van den hooibouw een over leg gaande is. De Minister is bereid te zijner tijd aan de Kamer medcdeeling te doen van de genomen beslissing. V/arköüjko dicr.st voor Vaandrigs. De .Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de eïsch, dat een Vaandrig ten minste 2 maan den in -.ijn rang werkelijken dienst moet heb ben verricht, om ia aanmerking te kunnen komen voor eene benoeming tot Reservc-tv.ee- do-Lr.itenant, ook in tegenwoordigen tijd ge handhaafd blijft. Zoolong het leger niet gedemobiliseerd is, behoeven evenwol do voordrachten cot benoe ming van Vaandrigs tot reserve officier niet op vastgestelde datums to worden ingediend, zoodat die voordrachten kunnen worden in gezonden zoodra do betrokken Vaandrigs aan allo eischen voldoen. ïntusschen is liet niet meer noodig. dat een Vaandrig om te worden voorgedragen, langer dan een jaar zijn rang moet hebben hekleed (!n zako menage-geld zie Laatste Berichten.) SViarinezaken, Uit do „Staatscourant". Bij K. B. is, met ing. van 26 April, be noemd tot luit. ter zee 3sie kl. b'd Kon. Mar. reserve, voor den tijd dat Nederland zich in oorlogsgevaar of in oorlog zal bevinden, de gew. luit. ter zee ls/te R L. D ij k h u i s. Bij K. B. is, mot ing. van 24 April, be vorderd tot adelborst lsto kl. bij do Kon. Mar. reserve, de Imitcugcw. adelborst bij die ies. A I-lcssing. Bij K. B. is a/d eervol uit den zeedienst ontsl. luie. ter zee 2de kl. C. Mörzer Bruv n s, met ing. van 1 Maart, met afwij king van het advies van den Mil. Pensioen raad, ingev. artt. 2 sub 3, 9, 19, 20, 24 en 26 der Pensioenwet voor do zeemacht 1902, toege kend een vernieuwd pensioen van f 1022 'tjaars, onder intrekking van het pens. van f 1001, hora verl. bij K. B. van 10 Juli 1914 no. 59. „Onze Vlooi". In een Dinsdagavond to Enschede gehouden vergadering word besloten tot oprichting van een afdeeling Enschede en omstreken van do Neder 1. Vereeniging Ouzo Vloot". Ruim 100 leden traden toe. Do „Zeeland" en „Gelderland". Ingevolge besluit van 24 April wordt Hr. Mr. pantserdekschip ..Zeeland", thans aange wezen voor buiten), dienst, op een door den Min. v. Marino vast to stellen datum in dienst opgelegd en is met bedoonden datum luit. t. z. Ie klasse D. E. Keus eervol ont heven van de tijdelijke vaarn. van het bevel over Hr. Ms. „Gelderland": kap. t. z. F. C. TV. Moor rees eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. „Zeeland"kapt. t. z. H. TV. G. van B1 o y s w ij k Ris eervol ont heven vr.n do betr. v. insp. der marine-art. en hem opgedragen het bevel over Hr. Ms. „Gel derland" do waarn. der betr. v. insp. der marino-art. tijd. opgedr. aan kapt.-luit. t. z. C. T. t o f f o 1 a a r. Bij bosoli. v/d. Min. v. Marine zijn: luit. t. z. lsto kl. O. Aronstein gepl. in do dir. to Willemsoord on J. G. Tollenaar gepl. n/b „Gelderland"; id. 2de kl. F. A. Gast man n, J. E. Tie ij or Ranneft, C. T. Bol laan, H. Niouwenhujs en TV. A. de Jong; adelb. lsto kl. Kon. Mar.- res. A. Hossing; off. v. gez. 1ste kl. J. J. L ou worse; off. v. adm. 2de kl. A. J. Teljer; off.-mach. 2de kl. J. Zei Is tra en D. W. Claasen. allen gepl. a/b. „Gel derland" luit. t. z. 2;io kl. R. K wa st gepl. a/b wachtschip te Willemsoordoff. v. adm. lsto kl. W. H. C. ten Brummeler, die nende a/b. vachtschip te Willemsoord, gest. t. besc.h.off. v. adin. lsto kl. C. Mathol gepl. a/b. wachtschip te Willemsoord; id. 2e kl. D. W. Go sink gepl. a/b „Van Speyk". Correspondsn tie. OpgeletBelangrijk! De Directeur van het Hoofdexpeditiekantoor van de Veldpost to 's-Gravenliage deelt mede, dat voor onderstaand© personen corresponden tie icq zijnon bureel© berust. Sergeant G. Bettin ger, uit Soerabaia. Mil. A. van K e s t o r e n, 3 II 4 R. I., uit Arnhomia. Kcrp. S. Sietsma, Treinafd. Ie Reg. "Veld-Art. R. Boov, korp. Ho Reg. Inf. F r a n z U r 1 u s, uit Pietermaritsburg. Voor sergeant Bettingor laatste op roep. Indien vóór 2 Mei geen bericht inkomt, gaan do stukken terug naar do afzenders. Vrager fort IJniuidon. Wat elders gebeurd is, wete.i wij niet. Zie do mededeeling in in No. 107 onzer courant. Dat is een officieel stuk. Red. A. H. P., Ede. In No. 107 van ons blad in deze rubriek staat de officieel© aanschrijving in dezo zaak. Inderdaad wordt daarin 1 Decem ber 1914 genoemd als datum van ingang dor vergoeding van levensmiddelen. Do aanschrij ving werd echter 19 Maart gegeven, maar volgdo op een vroegere, dio ons onbekend is. De door u genoemd© regeling is juist Meer dan vier dagen wordt bij gewoon verlof niet gegefen. Red. Krap. P, v. d. B„ Middelburg. In zoo'n ge- tuéïVfc dl) volgende gewone verlofbeurt weer ia Worden afgebracht. Red. H. J. M„ Oisterwijk. U moet uw wcnsch tot het doen van dat examen aan uw onmid- dellijken chef kenbaar maken. U kunt dan tevens vernomen, of ©r geëxamineerd wordt en waar. Red. TI. v. Gigch, 1-30 L. W. I. Zulke redactio neel© berichten kosten natuurlijk niets. Daar doen wij ieder dio iets verloren hooft graag eon pleizicr mee. Do „Soldatencourant" is daarvoor. We zenden u nog een exemplaar toe. Red. A. v. A., Utrecht. Verlof kan niet opge zameld worden, dus doet u gewoon op uw toerbeurt mee. Langs militair-hiearchieken weg bij den inspecteur van den Gen. Dienst. Red. Mil. H. E., Bnarle-Nassau. Do zaken, welke u zoo vriendelijk zijt aan ons oordeel te onderwerpen, worden door uw onmiddellijken chef uitgemaakt. Red. Korp. v. d. W. to M. Uw gedicht, al is er hier en daar wat goeds in, is nog niet geschikt voor opneming in ons blad. Red. Korp. J. d. B. to M. Uw gedicht is nog niet, wat het moet zijn, beste vriend; „zoon" rijmt niet op „lood" en dreigt" niet op „strijd". Itcd. Wio kan inlichting geven, omtrent een shako, dio ik den 24en April heb laten liggen in den trein van Vlissingen naar Rozondaal C. H. Bösker, 4e comp. 3e hat. 3e reg. inf., 3e Divisie Veldleger. Verlaren voorvjerpen. Wie kan omtrent een koppel en bajonet in lichting geven, die door mij zijn achter gelaten in den sneltrein van 621 uit Amsterdam. In Geldermalson overstappend bemerkte ik pas mijn verlies. Wap>n-no. is 4336 a. koppelplaat gemerkt L.TV. M. v. Gigch, 39 Bat. L.W. Ccmp. Van ondorgoteekende is in den trpin van Maarheeze naar Haarlem een overjas wegge raakt. Van don vinder wordt beleefd bericht verzocht aan P. Schouten, 10e rog. inf. 3e bat. 3e comp., Ie divisie veldleger. Voor de ledige uren. De Nederlandsch© Vereeniging „Onze Vloot" afdeeling: „Mobilisatie", looft twee prijzen, één van f 10 en een tweeden van f 5, uit voor dc onderofficieren en min dere schepelingen der Koninklijke Marine, dio liet beste gedicht maken op bet woord „S t o rm w eer." Voorwaarden:' le. Het gedicht moet 9 regels groot zijn en de eerste letters van de opvolgende regels moeten het woord „Stormweer" vormen. 2e. Het gedicht moet betrekking hebben op het opgegeven woord. 3e. De gedichten moeten uiterlijk den lOen Mei a.s. met de vroegpost bezorgd zijn aan het adres Hoofdbestuur „Onzo Vloot", Stationsweg 89, Don Kaag. 4e. Elke mededinger mag slechts één ge dicht toezenden. ,5e. In de beslissing van de door bet Hoofdbestuur benoemde Commissie moet berust worden. Over deze beslissing wordt niet in correspondentie getreden. 6e. De twee beste gedichten worden met onderteekening van de namen van de dich ters gepubliceerd in de „Soldatencourant". 7e. Elke inzender moet duidelijk zijn naam, rang en volledig militair adres opgeven. Een volgenden keer zal een prijsvraag uitgeschreven worden voor een gedeelte der Militairen van het Leger. Het Rcodo Kruis te üpendam. Men schrijft ons: Het heelo dorpje was uitgeloopen, en wie zich niet in do ruime kerk bevond, stond aan de deur der huizen in de dorpsstraat. Ook uit den omtrek waren velen naar het. be vlagde Ilpendam. getrokken, dat gisteravond een kort bezoek kreeg van don Prins. Voordat de auto met don prinselijken standaard daar aankwam, klonken door de straten van het Noord-IIollandsche plaatsje de claxons van do stelling-auto's, dio o.a. generaal Opliors t, stellingcommandant, ko lonel Van der Moor, van den militairen geneeskundigen dienst, en majoor V o go 1, chef van den staf, in do stelling brachten. Deze militaire autoriteiten wachtten met ge neraal ToEnet, hoofdcommissaris van hot Nederlandscho Roodo Kruis, jhr. mr. Wit ter t van Hoogland, hoofd-comité-lid, burgemeester St o 1 k en ds. Buisman buiten het kerkgebouw vau de Hervormde Gemeente den Prins op, die, vergezeld van zijn adjudant, jk r. Backe r, tegen half acht arriveerde. Zooals we reeds meldden, wa3 het doel van het bezoek van den Prins, om de menschen, dio in den sector Ilpendam wonen, op_ te wek ken een afdeeling van liet Roodo Kruis in dit gedeelte van d© stelling Amsterdam te, stichten. In de kerk was het zeer vol, allo banken, stoelen en do gaanderij waren geheel bezet; velo burgemeesters, doktoren en verpleegsters van omliggende gemeenten waren tegenwoor dig- Toen de Prins plaats had genomen, heklom generaal Tonnot een spreekgestoelte, dat vóór den preekstoel was opgericht, en gaf een kort overzicht van do inrichting van den mili tairen geneeskundigen dienst in do stelling Amsterdam. In den loop van zijn uiteenzet ting zeide generaal Tonnot, dat in Amster dam, onder leiding van don steiJingcomxnan- dant, den stollingarts en prof. Rotgans alles zeer mooi voorbereid is voor oorlogsgeval. Er kan voor 10.000 bedden gezorgd worden, ter wijl dit tot 14.000 opgevoerd kan worden. Do militaire geneeskundige dienst kan niet alles doen; dan zou do organisatie in vredes tijd to duur worden. Daarom is dè hulp van do bevolking noodig. Wij hebben noodig, aldus ging do generaal voort, vrouwen, dio zich beschikbaar stellen om te helpen. Gediplo meerd© zusters kunnen alleen volledige hulp verleenenook de hulp van helpsters zal ©-.■li ter worden gewaardeerd. En dan kunnen de vrouwen, die niet opgeleid zijn. huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Do burgerarjscn zullen zich beschikbaar moeten stellen, om Jicfc werk van da militairo artsen te steunen. Do mannen kunnen zich verdienstelijk maken, orn zieken en gewonden te transporteeren. Daartoe i,s echter ook een opleiding noodig. Do hulp blijft plaatselijk. Generaal Tonnot besloot met de hoop uit to spreken, dat zijn beroep op de vaderlandsliefde niet tevergeefsch zou zijn. Hierop sprak de Prins enkele woorden, aan generaal- Tonnet dank brengend voor diens duidelijk en helder beioog. Do Prins steldo daarop in het licht, dat dezo bijeenkomst ge houden is op initiatief van don stellingcom- mandant. Om op alle eventualiteiten voorbe reid te zijn. is het stichten van een lloodo Kruis-comité in dit gedeelte van do stelling van groot nut. De Prins gaf daarop het woord aan jhr. V.'itterb van Hoogland. In groot© lijnen en enkele trekken gaf jhr. Wit-tert van Hoogland een schilde ring van de taak van het Roode Kruis. Hij schetst© o.a. eerst het werk van de transport colonnes, die 25 man sterk zijn en twijfelde niet, of er zouden personen gevonden wor den. dio in hun vrijen tijd dit menschlievend werk zouden voorbereiden. Wanneer de staatsplicht hot g©biedt, dat do landszonen voor da verdediging van den va- derlandschen bodem optrekken, dan moeten zij, als zij gewoed zijn, op een goede verple ging kunnen rekenen. Op dit terrein kan het particulier initiatief hulp bieden, niet alleen, omdat do staat dit niet alleen kan doen, doch ook omdat eon der schoonste burger deugden is, dat do eene burger den ander© helpt. Dit moet niet door den staat zelve belemmerd worden. Dank zij het krachtige initiatief van Prins Hendrik is het Roode Kruis, om het centrale lichaam te worden, om bij allo eventualiteiten steun te geven, niet in strijd met andere ver- eenigingen, welke hetzelfde doel beoogen, doch in de grootste harmonie en samenwer king daarmee. Er moet een nood-ziekc-ninrichting tot stand komen, waarin minstens 20 bedden zich be vinden, terwijl voor de verpleging noodig zijn 2 geneesheeren, 2 verpleegsters en drie help- sters. Het N". O. gedeelte van de stelling moét I zich vormen tot één comité. Spr. besloot met te zeggen, dat hij hoopte, De door muziek begeleide en afgewisselde gymnastieknumrners door de leden der E. M. G. V., onder leiding van den directeur der Vereeniging, den mil. korp. Van Sein,gen, loernar gymnastiek M. O-, vonden een goed gunstig onthaal. Voor de clou van den avond zorgden de dames van Utrecht's „Athèa", welk© onder leiding van (ion lieer Vermeulen, leraar gym- nick M. 0., veel schoons te zien gaven. Do heer Van Herwaarden zorgde weer voor liet humoristisch gedeelte, van welke taak hij, ge tuige het daverend applaus, bij zijn optreden, zicii prachtig gekweten heeft. Do versierde zr.al gaf een fcc-tclijk aanzien. Verschillende ii.ii. officieren merkten w© op. Do voorzitter der Vereeniging. do heer Westerling, dank to in welgekozen woorden allen die bijgedragen hadden tot het welslagen van den avond. Eon feest bij het 6e Reg. Infanterie. Sergeant Do Blok schrijft ons het volgende: Dinsdag 20 April '15 was het feest in ona kantonnement, een waarlijk, echt militair feest, voor liet 6o reg. inf., op dien datum toch werd don heer M. J. B e e 1 e n, adj.-ond.- off. vaandeldrager van genoemd regiment, do gouden medaille voor zes en dertig jarigen trou wen dienst uitgereikt. Te elf uur in. zou de plechtigheid plaats hebben. Zoover do diensten, als grenswacht, opleiding enz. het toelieten waren allen van het Co reg. aangetreden; van elders waar onderdeelen van het regiment gekantonneerd waren, kwamen troepen, alsmede do staf mu ziek ten eind© aan do plechtigheid deel te nemen. Wat ons, en zeker ook vooral d«?n jubilaris, het meest verraste was zeker wol dar ook de divisie comt., de generaal-majoor v. Terwisga, alsmede de brigade eoremt., de kolonel Gre- vink, met hunne adjudanten, waion overge komen ten eind© bij de uitreiking tegenwoor dig to zijn en onzen vaandeldrager liet eerst to kunnen geluk ivenschon. Onnoodig to zeg gen dat deze laatste zich zeer vereerd gevoel- Leek het weder aanvankelijk triestig, op het oogenblik waarop de keer commt. van het 6© reg., de It.-kol. Pothof f, met welgekozen woorden den jubilaris toesprak, kwam toch het zonnetje door, als wilde het meer kracht en luister bijzetten. Nadat den jubilaris het goud op do borst was ciïspeld, werd door het geheel© regiment gedefileerd, wat voor alle toeschouwers, voor al voor de hondorden burgers een schoon schouwspel opleverde, te meer men hier zei den zoo iets heeft medegemaakt-. Hiermede was echter het feest nog lang niet afgeloopenongeveer half twee werd de heer Beelen met zijn gezin geleid naar do be stuurskamer van het gebouw van „do Kath. Kring", in welk gebouw ook de R.-K. Militai ren Vereeniging is gevestigd. Daar was voor ('t> verbaasde blikken van hem en zijn familie een tentoonstelling opgericht van de cadeaux, hem door de verschillende afdeel in gen van het regiment, alsmede militaire vereenigingen, waarvan hij bestuurslid is, op zijn gouden feest aangebeden. Hot was werkelijk een aangrijpend moment, GEZELLIGE AVONDSPELEN. Een touw als weegtoestel. volgcrido wijze kunt go van een «tuk i willekeurige dikte, eene uitstekend© geplaatst, bot gewicht vau Jrct kuiken aan. Deze balans wordt gemaakt van bindtouw, stevig koord of zelfs van een ketting, naarmate het to wegen voorwerp minder of meer zwaar is; zij is zeer gevoelig en in voldoend© mat* jui*t voor hot wegen vau huishoudtLijko ho- h oef ton. oimlen aan do spijkers vast. Van een Btevigen in tweeën gesneden wandalmanalc maakt ge de schalen, welke go met vier touwtjes aan het grooto touw vastmaakt, ter weerszijden op 25 cM. afstand van den knoop. Het middelste deel van het touw met den knoop, dat dus 50 cM. lang is, zal dan een horizontalen stand aannemen. Plaats een stevig papier achter dat horizon tale deel en merk de plaats, waar de knoop zich bevindt, als uwe balans in rust is, inét een pijltje. Legt ge nu het ccn of ander, ©en kuiken bijv., op do een© schaal, dan is het evenwicht verbroken, en het middelste deel van het touw neemt een meer of minder schuinen stand aan, waardoor de knoop zich niet meer recht vóór het pijltje bevindt, dat tot merk dient. Door gewone gewichten in de an dere schaal te plaatsen, kunt ge den knoop weder op do oorspronkelijke plaats terugbren gen; wanneer aldus het evenwicht hersteld is en do knoop zich dus weder volkomen nauw keurig vóór het pijltje bevindt, wijst de som der gewichten, welk» gij in de schaal hebt Stel n voor een theekopje op de punt van een tafelmes to zetten. Wat go daarvoor noodig hebt, is zeer weinig en gemakkelijk to krijgen, als go aan tafel zit. eene kurk, een© vork, en... wat handigheidanders niets I Klem do kurk in het oor van oen theekopje, wel stevig genoeg, dat zij goed vast blijft zit- ten, maar niet zoo hard, dat hot kopjo doof wordt. Stéék de vork in de kurk over het oor been met twee tanden san elk© zijde, én zorg dat do steel van de vork min of meer onder het kópjo komt. Daar het zwaartepunt nu verlaagd is, kunt ge het kopjo op do punt van een mes zetten en aoor heen en weer schuiven do juisté plaats zoeken, waarop het in evenwicht kan blijven. Daar d© onderzijde van het kopjo waarschijnlijk verglaasd is, moet ge zooveel mogelijk zorgen, dat do hand, waarmede ge hot mes vasthoudt, niet trilt, daar anders het kopjo zeer licht van het més afglijdt; begin maar met do rechter hand bij den steel van do vork te houden, opdat ge Jioni snel kunt grijpen, als het kopje valt. Nog een laatsten vriendenraad wil ik u geven: drink uw kopjo leeg, voordat go do proef doet! Aan het front bij de Aisne in het noorden van Frankrijk. Daar gaat geen dag voorbij, dat het kanon er niet speelt, de granaten door de lucht vliegen en in brand schieten, wat er nog overeind staat. Maar nu en dan komt ook infanterie in actie: een afdeeling wordt gelast om de loopgraven te verlaten en een aanval te doen. Zoo eene geeft onze plaat te zien. Franschen en Duitschers rakken in stormpas tegen elkaar op en verderop zijn ze reeds handgemeen. Bij Neuvo Chapelle hebben de Engelschen, zooals men weet, aan hetWesterfront, een overwinning van belang behaald, en zij gaan daar wel prat op, wat niet meer dan natuurlijk is. Ziehier hoe een Engolsche teekening weergeeft een deel van 't gevecht daar, van het tweede Lincoln-rogiment, dat in oen hovigen strijd is gewikkeld met de Duitschers, op dozen reeds één loopgraaf heeft veroverd en hen nu aanvalt in de tweede. Het gaat er zeer warm toe en er vallen dooden en gewonden. Op don voorgrond zien we hospitaalsoldaten een gekwetste, verbinden. dat allen zouden medo werken, cm in dit dool een comité to stichten, dat den militairen geneeskundigen dienst zou steunen. Do Prins zeiöe, dat hij jlir. Witterfc van Hoogland hartelijk dankte voor het gespro kene. Daaruif zal duidelijk geworden zijn, wat de taak is van het Roodo Kruis. Het is van het hoogste belang, dat hier materieel en ook personeel tot stand komt, zoowel trarisport- coloninos, als noodziekenhuizen. Mag ik van do vergadering aannemen, dat het bestaand© comité overgaat in een vast Rood© Kruis Comité. (Apulaus). D© Prins verzocht hierop jhr. Wittert met ©en lijst voor bijdragon rond t© gaan, en ver zocht zijn naam daarop bovenaan t© plaatsen met 1000. Het bleek later, dat er nog voor f 280 door de aanwezigen geteekend was. De Prins betrad daarop nogmaals het spreekgestoelte, om dit resultaat to vertellen. Hij zeido voorts, dat hij vertrouwde spoedig de mededeeling t© gemoet t© zien, dat te Ilpen dam een comité was opgericht, en zeido allen allerhartelijkst dank voor do talrijk© opkomst. Terwijl het orgel het „Wilhelmus" deed hooren, verliet do Prins het Kerkgebouw. De 24-uursrIt en onze militairen. Res. 2© luitenant Charles Stoer schrijft ons: „Daar u volgens het artikel in den „Solda tencourant" van Zondag j.l. belang stelt in den nu reeds afgeloopen 24 uursrit, zult u het zeer zeker ook interessant, vinden to vernemen dat er van het le Bat. 13 Regt. Inf. ook ©en groep- jo van vier deelnemers gevormd was. Een van do vier was ondergeteekendo zelf, de andere drie, di© zich onder mijn commando gesteld hadden waren do sergt. Laumon en v. d. Venne en de wielrijder ordonnans Prinssen. Alle vier zijn we zonder strafpunten weer in Den Haag aangekomen." (In no. 109 der „S. C." namen wij reeds den gelicelen uitslag op, maar wij zijn luitenant Stoer erkentelijk voor deze aanvullende bijzon derheden. Red.) Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragen van militairen van 11 t/m. 17 April 1915: Equipage H. M. „Zeeland" f 17.65; Bijdrage van milicien-korporaals en stukrijders der 6e Batt. 2o Reg. V. A. 20.40; 3-II-4 Landweer Art. 14.0S; Off., onderoff. en minderen 1-3 R.-I. f 69.40Militairen in een stolling H. f 500; Bezetting fort Kwakel 17.45; 2e. Comp. Kol. Reserve, Nijmegen, 50. De Penningmeester, Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn. 's-Gravenhago, 19 April 1915. Feestavond ir\ Ede. Sergeant C. Boissevain schrijft ons Aangemoedigd door haar succes op den 12 Dec. gaf de Edescho Militaire Gymnastiek vereniging den 24en April wederom ccn uit voering, welke vlot .en prettig yap stapel liep. waarop door do verschillende afgevaardigden en deputaties deze cadeaux met eenige toe passelijke woorden werden overhandigd. Tot zelfs het 42e L.W. Bat., welk bat. tijdens de •mobilisatie als IIIe Batalj. aan het 6o Regt. is toegevoegd, heeft zich niet onbetuigd ge laten en een zeer schoon cadeau aangeboden. Alles weer te geven, wat hierb.j gesproken werd zou mij te ver voeren; van één toespraak wil ik echter eenige woorden trachten weer te geven, daar zij mij, alsmede alle aanwezigen, onvergetelijk zullen blijven. Namens de ond.- off. veroen. „Kameraadschap zij ons Doel", werd door den afgevaardigd© een korto doch zeer schoon© tcespraak gehouden. Wijzende op de steeds kameraadschappelijk© gevoelens van den jubilaris, kwam hij vanzelf op de nood zakelijkheid van kameraadschap onder militai ren onderling en liet daarbij duidelijk uitko men dat in geen enkelen stand kameraadschap zoo noodig is en ook zoo schoon tot uiting kan komen ab juist bij militairen. Hij wees daarbij op onzo naburen waar officieren van hoog tot laag met soldaten schouder aan schou der vechten en levon on waar dagelijks, ieder uur, ja ieder oogenblik,' de schoonste staaltjes van kameraadschap tusschen hen kunnen wor den waargenomenwaar allen van kcog tot lang steeds de 'zelfde gedachten en wenschen hebben. Toen alle cadeaux waren uitgereikt, was het de fcourt aan den jubilaris om allen te danken, doch hij was niet in staat, door het groot aan tal, do volgorde vol te houden. Hoewel in 't be gin de aandoening hem het spreken zooal niet geheel beletro. dan toch uiterst moeilijk maak te. heeft hij iéder uit de volheid van zijn borst mede namens zijn huisgezin, bedankt" Hij zeide o. m. dat hij hoewel steeds zijn lest- ge daan hebbende, zijn© plicht zooveel als mogelijk is to betrachten, zich nooit had kunnen voor stellen zoovele vrienden verworven te hebben, heb heeft hem en z\jn gezin dan ook buitenge woon getroffen en vereerd, zooveel blijken van vriendschap te mogen ontvangen en spr. be looft dan ook zich deze vriendschap steeds waardig te 'zullen toonen. Ook zijn superieu ren dankte hij hartelijk voor de vele stoffelijke blijken van waardeering. Hierna wordt de jubilaris en zijn gezin naar de groote en prachtig versierde zaal van ,,de Kath. Kring" geleid, welke zich inmiddels geheel gevuld heeft met officieren, onderoffi cieren en soldaten. Aan eene prachtig versier de tafel voor in de zaal worden zij verzocht plaats te nemen, alwaar ook de reg. commt., verschillende hoofdofficieren en officieren, alsmede eenige dames hebben plaats genomen. De muziek geeft eenige prachtnos.. waarna het scherm van het tooneel opgaat en het pe- kende trio, de hh. J. en A. Toeten en J. Ver- meeren, ond.-offic. van het zesde reg. een door hen zelf vervaardigd feestlied ten ge hoor© brengen, van welk den jubilaris een exemplaar werd overhandigd. Het luid applaus en het uit volle borst door allen mede gezongen refrein: „Hij leve lang^ in vreugde en vriendschap" enz. bewees dat allen instem den met de woorden van dit lied. Dan komt onz© bekende karakterkomiek P. v. Hees, sergt. 40 LW: op do planken met een voordracht, getiteld „de fechoonmaakmisère". Voor allen, cl© v. Hees kennen, beha?: ik niet 1 te zeggen dat dit no. in goedo aard© viel, trouwens het luid gelach en applaus na afloop bewees dit dan ook. Nog eens krijgen wij bovengenoemd trio t© hoortn met „de drie kaalkoppen" niet alleen lat dit een buitengewoon mooi© voordracht is, doch ook de zang daarbij is werkelijk schoon te noemen, vooral als dit gebeurt zooals het hier plaats had. Hierna had dan ook zeker 1 <ie pianist, mil. W. v. d. Heuvel 1-3 6 R.I. een groot aandeel aan; deze v. d. Heuvel heeft niet alleen bewezen een begaafd pianist t© I zijn, doch ook een persoon die als het ware I geboren i3 vcor zangleeraar. Kortom, _de hh. Voeten en Vermeeren behaalden met dit num- I mer een groot succes. Na de pauze werd tot slot een blijspel opge- I voerd. „Het is geen boer wijs te maken ho© i een soldaat aan den kost komt", hetwelk zoo- danig gcepeeld werd, dat ondergeteekendo, anders totaal niets gevoelend voor dergelijk© stukken, zich bezeerd hoeft van het lachen; i hij heeft dan ook nimmer een blijspel door i dilettanten zoo flink zien spelen. De twee sol daten uit het stuk (sergt. v. Hees en soldaat Martens) waren dan ook onbetaalbaar in hunne rol, terwijl de kastelein (sergt.-maj. Klinkspoor) met zijn vriend Wijsneus (soldaat Vlugt) samen zoodanig speelden met hunne quasi domme streken, dat het publiek het uit schaterde. Gezegd mag dan ook woTden dat dit feest is geslaagd, zooais er maar weinig kunnen sla gen. Daarbij komt nog eene zeer korte voor bereiding. Het 6e Regt. en zeker de jubilaris en diens gcz:n zullen dezen dag dan ook niet spoedig vergeten. Na afloop van de uitvoering (5 uur) kwa men jubilaris, gezin, deputaties, commissie leden en spelers nog een poosje gezellig bijeen in de sociëteit van „de Kath. Kring". Dat het daar nog een half uurtje vroolijk toeging behoef ik zeker niet to zoggen. Kalf zee ging echter de heer Beelen met zijn gezin naar de Kloosterschool, alwaar het Reg. Bureel is ge vestigd en hetwelk voor dezen dag door het personeel van dit bureel met behulp der zus ters van dezo school prachtig was versierd. Door do Eerw. Zusters was den heer Beelen en gezin een diner aangeboden; ook een be wijs dat hii zich ook hier reeds vriendschap heeft verwonen, na afloop, waarvan zij allen vertrokken, teneinde het gouden feest verder in huiselijken kring t© vieren. D© BI., sergt. 6 R.I. Depót Bataljon VIII Inf. Brigade. Sergeant G. Wol tors schrijft ons: Het is nacht, niets verbreekt de stilte dan het eentonig gestap van den schildwacht voor mijn raam. Slapen kan ik niet, mijn gedachten zijn overal en dwalen af naar dien grooten wereldoorlog, naar huis, den dienst, omgang met collega's, courantenberichten, verhalen van ellende, veroorzaakt door dezen oorlog, enz. enz. Stil. wat houdt mij thans weer bezig? Waar zit ik over te denken? Och, het was ook zoo n gewichtige dag, de dag dat onze compagniescommt-, de WelEd.- Gestrengen Heer Schuitemaker afscheid nam van zijne compagnie. Er kwam ©en order, (hoovelen komen er niet in deze dagen en laten on3 betrekkelijk koud, omdat wij gewend zijn aan veranderingen) waar wij ontsteld over waren. Onze compagnie was opgeheven, ellen werden verplaatst, ver strooid. Het was of een bom tusschen ons ge worpen was. Acht maanden samen gewerkt, met elkaar geleefd, wat waren wij aan elkan der gehechtWij merkten het onmiddellijk als iemand mankeerde. Och, laat ik daarover zwij gen, ieder militair voelt wat dat wil zeggen. Wat waren de oefeningen prettig. Vaderlijk gingen ouzo officieren met ons om, er werd samengewerkt en ieder van ons, soldaten, kor poraals en onderofficieren voelde een band, een band van oprecht© toewijding. Vaak kwam de gedachte bij mij op, wat zou zoo'n compagnie niet kunnen doen als ons land werd aangeval len? Wonderen zouden gebeuren. Het mocht niet langer zoo zijn. Uit elkaar! Dat was een slag voor on3, niemand bleef. Zonder dat we het merkten, stonden wij bij elkaar en bespraken het geval. Veel werd ge praat, ons gemoed was vol en we moesten daar aan uiting geven. „Laten wij gezamenlijk op een kiek gaan en onze officieren er een aan bieden." dat was aller uitroep. Prachtig idee! Maar het kwam anders nit, dan wij dachten. Onze chef kwam het te weten ©n draaide toen hot lijstje om, zoodat hij er ons een pre senteerde! Hiorto© waren wij dan op een mid dag t© zarnen gekomen en onder zgêr waardee- rende woorden, reikt© hij ieder van ons een foto over! Wat een oogenblik! De woorden van onzen gewezen chef grepen ons aan en allen waren ontroerd. De oudst© van de aanwezig© onderofficieren, a© serg. 1© kl. Veenenaial trad toen naar voren en bedankt© namens de compagnie in een paar gloedvolle woorden voor de aangeboden foto's, tevens de hoop uitsprekende, dat, mocht er weer een nieuw© compagnie worden opgeridat, wij allen weer aan zijn zijde mogen medewer ken, tot vorming van jonge soldaten en tot heil van ons zoo dierbaar vaderland. Daarmede was d© plechtigheid afgeloopen. Nog eenmaal zullen wij te zamen komen om onzen gewezen chef een foto aan te bieden, voorzien van allo handteekeningen. Mogen er in ons leger m<x>r zulk© compagnieën zijn, dan ook weet ik zeker, dat, mocht ons land in den oorlog gewikkeld worden, de zege aan onze zijde zal zijn. G. W. 2© Comp. Dep. Batx Vill I. B. Uit Sloten. Men schrijft ons uit Sloten: Dezer dagen word in de cantine een concert gegeven, hetwelk door pl.m. 600 manschappen, onderofficieren en officieren werd bijgewoond. Onder meer traden als beroepsartisten op de quartisten C. R. d© Groot van Amsterdam, terwijl onder groote technisch© begeleiding van mejuffrouw K. Stemmer van Amsterdam, den ordonnanco G. Geers, eenige nummers ten best© gaf, als bariton. De heer Geers is geen onbekende onder d© militairen, en ook hier viel hem een groot succes ten deeL Do heer en mevrouw Haverman, solisten, hadden faunnè welwillende medewerking toegezegd, doch wa ren door ongesteldheid van mevrouw Haver man (Bertha Post) verhinderd, deze avond te helpen opluisteren. Later zullen ook deze artisten ton onzent medewerken. TVij deelen tevens medo, dat wij elk© acht dagen muziekavonden zullen organiseeren. Een heengaan. Mil. E. Vonk schrijft ons: Somber klonk het ons in do ooren, teen wij vernamen, dat onz© commandant ons moest verlaten. Zoo ineens, zoo p'iots<4ing ais een bliksemstraal aan den helderen hemel. Ruim acht maanden is luitenant van Blarkom m©t ons geweest. Wij zagen hem niet gaarne heen gaan. Niet licht zullen we hem vergeten. Ook d© honden missen luitenant's liefkoozingen. Zo keken droevig dien morgen, alsof zij het be grepen, dat nun meester wegging. Ja, met één woord, allen lof voor luitenant v. Blarkom. Dat hij nog lang mag leven, is de wensch van velen, ja, van allen k3n ik wel zeggen van do i MitraiÜeurseoldaten van het 4© Reg. Inf. E. A. TH. VONK. Hondenbaas. Van fort Krommeniedijk. Men schrijft ons uit Krommeniedijk: TVij passeerden hier Zaterdag 1.1. een bijzon der genoeglijken avond ter gelegenheid van de bevordering tot onderofficier van onzen popu- lairen korporaal P. F. J. v. Raaphorst, en de bevordering tot korporaal van onzen wapen broeder TV*. Meerwaldt. Heel intiem en knusjes waren de manschappen der eerste sectie op een der kamers bijeengekomen, waar in feeste lijke stemming eenige uren werden doorge bracht. Van alio zijden kwamen de geluk- wenschen tot onz© nicuw-bevorderden in telkens andere woorden, welke echter hierin allen ge lijk waren, dat zij de hoop uitspraken dat Raaphorst en Meerwaldt voor onze sectie be houden mochten blijven. Aan voordrachten geen gebrek. Heel aardige Engelsche zangnummers Tan onzen Ameri kaan, en van cenzelfden een bijzonder aardig berijmd verslag van een medegemaakt „Fami liepartijtje". Voorts kwam plots onzo stille bescheiden David, die men anders bijna geen woord hoort zeggen, uit den hoek met een paar zeer geestige voordrachten„De Rood Kope ren" en: „Hoe ik met de zestien reed". Nog dient vermeld een „Italiaansche Ballade", zëer vlot door onzen kamergenoot J. Dibbet3 ten beste gegeven, en do zangen van „Heintje". Door milde stroomen limonade werden de dorstig© kelen telkens gelaafd, terwijl andere versnaperingen niet waren vergeten. Mede door d© krachtig© hulp van Maurite liep alles vlot van stapel. Zooals gezegd, wij sleten daar hoogst ge zellige uren, dio door ons nic-t spoedig zullen, vergeten worden ,en vooral bevorderlijk zijn voor de beste verstandhouding, waarin wij reeds 10 maanden met elkaar verkeeren. Wij vertrouwen dat het allen aangenaam zal zijn in hun met zooveel graagte gelezen „Sol datenkrant'ook eon kleine herinnering aan uren te vinden EENIGE BEWONERS VAN KAMER 4,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3