Soldaten Marschlied Kommies- „Oe Oorïog in België". HITS KHi-SUMSUÏ Eufgau tot Publiciteit van fetasliappglijk Hieuws. Gemobiliseerden DE SOLDATETSTCOUR A TXTT "Vr\~n aondag SS t Nieuw® Uitgaven, Damspel. Gemengd Nieuws. Laatste Berichten ADVERÏENÏSËN NEnERLANDSGH BIJBELGENOOTSCHAP. SI CCOD, J1AX BLOKZIJL. PREMIE: voor de Lezers van De Soldatencourant, 6e Brief van Marjan aan Koes. (Van scrg. G Persklomp.) Mijn lieven Kees ik ben er op bekomen Da kaj ik'houw toch echt nio kunnen droomen, Dat g'in zooveel plaatsen al gekomen zijt, Mo dunkt voor jouw is dat een aardigheid. Da g'op 'ne mooien wegloopt, dat kan me uie schelen, De hommelesatie begint me te vervelen, Mar komt er oorlog, doet oo zaken dan Voor oe koningin, oe land, en oe Marrejan. In Roosendaal daar moet het aardig wezen. Daar woont 'ne veearts, die heef ons koei ge nezen. Jammer da zoo vroeg go van daar weer henen moest, Mar da geeft niks, go weet het hó „Rust, roest". In Bergen op Zoom zal het oe wol behagen, En liefste Kees, ik wou oe ook wat vragen, Ziiie aan do Schelde, denk er dan is an, Da ge een kaart stuurt aan oo Marrejan. Veel nieuws van hier da valt er nie te melden, 't Is alles net zooals we 't vroeger stelden, Alleen ons verreken is dood gegaan, Da hebben we nouw in de grond gedaan De verdere familie is nog goed in orde Zeg, zou de vrede nog nio haast geteekend worden, Als 't afgeloopen is kom dan maar weer vlug an Bij oe eigen meid, oe lieve Marrejan. En die Aprilmop is ook mooi geworren, Hier leggen ze ons ook al in do lorren. Weet jo wat hij ons do vrouw van Plakker zin Do Engelschen rennen al Zeeland in. Zeg, h'edde ook al eens ooster gegeten, Vader zeit ..ze zijn or", en die kan 't weten, Die was in Bergen als heel jonge man, Dus is 't zoo .geloof me, Marrejan. Woensdag hen ik de Bossche Markt wezen be kijken, 'k Most 'n nieuw varken koopen, da zal bigske oe wel lijken, '*k Zag er een,'dat 'n mooi bigske e) was. 'k Heb 't gekocht hij Peterke van Sas, Hij wou me twaalf gulden laten betalen, Maar ik zee toen „do duivel zal oe halen", Ik kreeg 't veur tien, nou weet j'er alles van, Ik schef er uit met 'n kus van oe Marjan. Marjan. G. PERSKLOMP. Bigske jong varken. Sport. Regelifig van den Rondmarsch door de Stelling van Amsterdam. Vonderdag 29 April 1915. De deelnemers logeeren in de Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam door de welwillende zor gen van den commaudant van het Depot-Batal jon der VTIe Ïnfanterie-Brigade. Avondappèl 10 uur n.m. Vrijdag -50 April 1915.. M a r 3 o li r o u i 9. 'Aant. Uren. K.M. 7.30 v.nt. Aantreden voor het Stelling- hoofdkwartier in het Amstel- Hotela S.Afmarseh naar Tolhuis a 4 11.45 Bdiksloot 6.5 Ilpendam 14.7 Rust. 12.30 n.m. Vertrek van Ilpëndam «ju 2.15 Purmerend 4 »- 20.2 4.15 Spijkerboor 6 28.5 Rust. 4.45 Vertrek van Spijkerboor naar Knollendam 32.5 6.45 W'ormerveer j 36.5 7.15 Middageten in de „N. Soc." ze W'ormerveer. 9.Avondappèl. Logies: „N. Soc." te Wormèrveer. Zaterdag 1 Mei 1915. Marschrpiite. 7.30 v.m. Afmarseh van Wormerveer naar Den Ham, Veldhuis, St. Aagiendijk 1Q.30 Beverwijk 12.2 Rust. 11.— Vertrek van Beverwijk naar Santpoort 18.4 Spaarndam 21.2 2.30 lïaarlem >- 25.7 R n s t in de Infante riekazerne. 3.15 n.m. Vertrek van Haarlem naar Vijfhuizen31.2 6.30 Hoofddorp38.7 7.Middageten te Fort Hoofd dorp. 9.Avondappèl. Logies: Fort Hoofddorp. Zondag 3 Mei 1915. Marschroute. 5.v.m. Afmarseh van Fort Hoofddorp '7.30 Aalsmeer6 9.30 Uithoorn 14.5 Rust. 10.Vertrek van Uithoorn naar De Nes en Ouderkerk 25.1 1.30 n.m. Amstelveen 28.3 Rust. 2.15 Vertrok van Amstelveen 3.45 Aankomst in het Stadion 35 Logies: Oranje-Nassau kazerne te Amsterdam. Maandag 3 Mei 1915. Per eerste gelegenheid terugkeer naar de standplaatsen. W1ELRIJDHN. 24 uur-rit. Van de 230 deelnemers aan den wed strijd zijn niet minder dan 129 mili tair. Trouwens zullen do verrichtingen dor militairen in dezen rit mc-t bijzon dere belangstelling zijn te volgen. Ieder is be kend, dat, op gror.d van de ondervindingen, 'opgedaan in den huidigen wereld-oorlog, tal van huzaren-escadrons in wielrijders-escadrons zijn omgevormd. En deze wielrijders-esc-adrons zijn met maandenlange training in prachtige conditie geraakt. Als staaltje van hetgeen onze militaire wielrijders presteeren, mag wel gel- den de rit van den sergeant, die van uit Breda i naar Leiden kwam gepeddeld om daar voor 30 kameraden to komen inschrijven en die, na 'n boterhammetje, koelbloedig den terugweg .weder aanving en.... tot een goed einde bracht, j En nu komt uit Breda de 1ste luitenant Mathon met 33 man! Dat deze ploeg een best- figuur zal maken, staat, op grond van inlich tingen, hij ons vast. Maar ook Dcetinch?m on HellevOetsluis zen den vertegenwoordigers. En beste! Do civilis ten, onder wie veteranen van eertijds groote bekendheid, zullen zich heel goed moeten hou den, willen zij de zege, procentsgewijze, niet aan de militairen zien komen. Intusschen, wat belooft deze rit over 't ge heel een succesI rechterzijde en den bovenkant van bord kunnen voorkomen. f j 'JX II I m m - iij w~w Wit. Zwart 1 dam op S. Wit 3 dammen op 23, 48, 49. Zwart. *8. m Wit, Zwart 1 dam op 30. Wit 3 dammen op 16, 23, 26. In den eersten stand wordt do winst ver kregen door 4830 en 2340. Of door 4821 en 23-37. Ook hier brengt een der witte dammen van de basis, de zwarte recht tegenover een an deren witten da-ra en wordt de zwarte ten slotte gevangen door opoffering van den 3den witten aam. Zoo ook in -het tweede voorbeeld, waar ge wonnen wordt door 268 en 237. Of door 1643 en 23—37. Op de aangrenzende lijnen. De „aangrenzing" (la contiguïté) is een stand, waarin tweo dammen aangrenzende lij nen bezetten, zóó dat ze gelegenheid geven tot den valstrik der coulissen. In onderstaande voorbeelden zijn het de witte dammen 35, 40 en 2, 17 die aangren zende lijnen beheerschen. Zwart. m Wit. Zwart 1 dam op 11. Wit 3 dammen op 21, 35. 40. Wit wint hier door 407 en 218. Zwart. ■M Zwart 1 dam op 49. Wit 3 dammen op 28, 17 en 2. Wit wint hier door 1721 en 2S11. Hiermede zijn de voorbeelden van colonne- winst, driehoek-winst en aangrenzing, do drie verschillende vormen, waaronder de coulissen- valstrik kan voorkomen, behandeld. Nu vol gen vraagstukjes op dit thema. Alles, deze. rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mij er, Graaf Florisstraai Jo Amsterdam, 2 dammen tegen 1. X De driehoek* Deze positie is afgeleid va» de colonne. De volgende twee diagrammen stellen t'weft stel lingen vc«r op do basis en de linkerzijde van 4ietT_dambord", de .colonne,ppjde Prof. dr. G. W. Kernkamp, Do Europecsche Oorlog. VII „Vergissing of Opzet," Uit gaven van H. D. Tjeenk Willink en Zoon, ie Haar lem. De zevende aflevering reeds. Weer een doorwrocht overzicht van de gebeurtenissen der laatste weken. De titel heeft ditmaal weer betrekking op een deel van don inhoud, nl. op het torpedeeren der ..Medea" en het op brengen der „Zaanstroom" en ..Batavier V" door de Duitsehers. In den breeds bespreekt de hpogleeraar de quaestïe, of hier vergissing of opzet in 't spel is. Doch vooraf geeft de schrijver een overzicht van den toestand op de oorlogsterreinen, voornamelijk in het Oos ten, voor het Westerfront heeft hij maar één bladzij noodig, en op zee. Behandeld wordt do strijd in Polen en Galieië, maar ook den aanval op de Dardanellen en de nieuwe actie der Duitsehers op zee, cn steeds geeft de hoogleeraar daarover zijn eigen ideeën. We krijgen dus allengs in <lit werk een overzicht van den oorlog met do beschouwingen van een wetenschappelijk man, die er zijn eigen ge dachten over heeft laten gaan. Poldaten-Marschlied, tekst en muziek van Mas Blokzijl, uitgave van Drukkerij „Jacob van Campea", to Amsterdam. Mas Blokzijl, do makker van Plsoisse, do bekende zanger en dichter, heeft voor onze mannen in Leger en Vloot een Marschlicd ge maakt- Op een marschlicd kan men natuurlijk marcheeren cn daarvoor zijn do woorden on de muziek uitstekend geschikt. Maar we vermoe den,..dat ookjnjiten d® -ïaarpeinuren pn#s ■sol daten dit lied zullenzingen en dat men bet weldra zal hooren in alle kantounomenten, in alle forten, op alle schepen. Het is er als voor gekniptde woorden, geestig en schalksch dik wijls, a-uimoeren reeds en do melodie is vrooli.de, opwekkend en voor iedereen mee te zingen. Tiet zeer degelijk en duidelijk uitgevoerd muziek werk is bovendien heel goedkoop, kost maar 20 ets. De Emmabloem, To 's-Gravenhage was men over de resulta ten van den verkoop Woensdagmiddag al zeer tevreden. Het ging zelfs zóó goed, dat de in gereedheid gebrachte voorraad bloemen onvol doende bleek cn men de oude bloemen in den verkoop moest brengen, welke verleden ja ai- waren overgebleven. Het heden aanvankelijk aangeboden bloempje was van liehtrose kleur. Do straat-verkoop van des ochtends alleen in de stad, en dus zonder Scheveningen en ongerekend nog wat in fabrieken, op scho len en in ziekenhuizen werd verkocht, brac-ht ongeveer f 3600 op. Een belangrijk hooger be drag wordt verwacht als opbrengst van den middagverkoop mot dien van Scheveningén en op do fabrieken, scholen en andere inrichtin gen er hij. Werd reeds vermeld, dat II. M. de Koningin- Moeder op Hare ochtendwandeling hij ver schillende jonge dames liet bloempje kocht, ook vernam men, dat H. M. do Koningin, met het Prinsesje uilgereden, onderscheidene verkoop sters verblijdde door bloempjes te koopen, natuurlijk ook voor een goeden prijs. Heb aantal verkoopsters bedroeg een kleine driehonderd. Do opbrengst der Emma-bloemen collecte te Amsterdam, bedraagt globaal berekend 8000 gulden. Een vliegmachine. Donderdagmorgen was ten noordwesten van Amsterdam een vliegmachine (eendekker) zicht baar. De monoplane cirkelde eenige minuten in de buurt. Door een krant. Een paar weken geleden werd uit Amster dam aan de firma B. v. Z. te Zutphen een partij leder gezonden. Toen het pak aldaar Aankwam, bleek echter het leer verdwenen; er zaten alleen steenen en papier in liet pak. De politio deed onderzoek en het bleek al spoedig, dat de diefstal in Zutphen niet kon hebben plaats gehad, maar dat de ontvreem ding in Amsterdam moest gebeurd zijn. Het onderzoek werd daar voortgezet en spoedig had men verdenking op iemand, hoewel het bewijs niet dadelijk te leveren was. In Zut phen was echter bij den rommel in het pak een Russische krant gevonden en het bleek, dat bedoelde persoon die in het bezit gehad had. Het duurde dan ook niet lang, of do man be kende, en toen nu het onderzoek werd voort gezet, werden nog een zes- a zevental diefstal len tot klaarheid gebracht. (A. Ct.) Diefstal. De Rechtbank te Groningen veroordeelde de JL9-jarige schippcrsdcchter te Delfzijl wegens diefstal van f 1150 ten nadeele barer ouders tot 4 maanden gevangenisstraf. Haar vrijer, een schippersknecht, die een gedeelte van dat geld (f 815) meenam, om het aan een weg nabij zijn woonplaats in den grond te verstoppen, werd tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Desertie uit een provoosthuis. Voor den zeekrijgsraad te Willemsoord stond terecht een matroos 3e klasse, beschuldigd van desertie terwijl hij, dienende aan boord Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord, preven tief gedetineerd was in liet pro voosthuis aan den wal aldaar, door in den avond van 14 Maart 1915 van daar te ontvluchten en zonder vergunning afwezig te blijven, tot hij op 19 Maart d. a. v. te Koog aan do Zaan door de politie is gearresteerd. Bekl. beleent; hij wilde zijn zieken broer be zoeken. Hij had reeds van te voren een paar onderofficieren in het provoosthuis en eenige van zijne medegedetineerden medegedeeld te zullen ontsnappen, maar niemand wilde hem ;elooven. In den avond van 14 Maart jl. is hij er in geslaagd de schroeven, waarmee het slot van zijn gesloten celdeur bevestigd waren, los te draaien, is toen, na de deur met een stukje papier weder diclitgeklemd te hebben, naar boven geklommen en heeft van een der dakven sters de ijzeren spijlen aan een zijde losge schroefd en ze omgedraaid tot een opening ont stond om hem door te laten. Gedurende de rondo in het gebouw hield hij zich stil en ver borg zich. De fiscaal, het ten laste gelegde bewezen ach tende, eischt veroordeeling tot 3 weken mili taire gevangenisstraf. Mr. Kraakman, optredende voor den be klaagde, betoogt dat het ten laste gelegde geen strafbaar feit oplevert. PI. refereert zich aan wat liij vroeger voor den Krijgsraad opmerkte in de zaak van een schepeling, die gedeserteerd was uit de kazerne to Amsterdam. Artikel 145 Crimineel Wetboek spreekt van .,den bodem waarop hij dient". Die woorden zijn toen door den Krijgsraad zoo uitgelegd, dat ieder die van de plaats waar hij zijn diensten moet verrich ten wegblijft, er onder valt. Maar het zitten van beklaagde in hot provoosthuis als preven tief gedetineerde is toch geen dienst doen. Mocht de krijgsraad echter van oordeel zijn dat het feit door beklaagde gepleegd, wel vol doet aan art. 14-5 Crim. Wetboek, dan vraagt pleiter clementie met het oog op hot weinig' ernstige van de desertie. 0. Ce Internationale taal leert U zeer ge makkelijk door zelfstudie. Leerboek A. BLr r. Esperanto In 20 lessen 50 ct., 2e druk. Uitgever W. ZWAGERS, Rotterdam. Verboden Dagblad. Zooals wij reeds meldden is de lezing van het „Volksdagblad", dat te Amsterdam wordt uitgegeven, voor allo militairen verboden. Thans heeft het legerbestuur bepaald, dat wan neer blijkt dat dit blad ter lezing wordt gelegd in voor militairen toegankelijke opeubure in richtingen de toegang tot die inrichtingen moet worden verboden. Tevens zullen als liet blad in de kwartieren wordt aangetroffen, de bezit ters of verspreiders daarvan worden gestraft. („Avp.") De „Zevenbergen". Zooals bekend, heeft de Nederlandscho ge zant ie Berlijn op 25 Maart jl. aan de Duitscho regeering de bedenkingen van die van Neder land kenbaar gemaakt wegens het in gevaar brengen van lier stoomschip „Zevenbergen", in do nabijheid van welk schip twee bommen waren neergeworpen uit een vliegtuig, voerende de Duitsche onrlogsvlag. Naarwij vernemen, heeft de Duitsohe re geering aan do Nederjandsche regeering bereids een rapport betreffende liet op haren last in- gesteld onderzoek overgelegd. Do daarin ver melde gegevens omtrent do omstandigheden, waaronder een Dnitsch vliegtuig op genoemden datum zich in de Noordzee in de nabijheid van een Nederlandseh stoomschip heeft bevonden, zijn echter zon verschillend van dje, welke de „Zevenbergen" betreffen, dat do Nederland se lie regeering onder aanwijzing der verschil punten thans als hare meening heeft doem kennen, dat het Duitsche appoix geen betrek king kan hebben op het vliegtuig, dat do bom men in de nabijheid van do „Zevenbergen" heelt geworpen. Zij heeft mitsdien de Duitsohe legeering verzocht om eeu- nader onderzoek in te stellen. De Duitsche vloot in de Noordzee. BERLIJN. Officieel. De Duitsche hoog- zeevloot deed in den laatsten tijd herhaalde lijk kruistochten in de Noordzee, en kwam daarbij tot in de Engelsche wateren, zonder dat op een dier tochten Engelsche oorlog: schepen werden aangetroffen. De vaart op Engeland. Een correspondent te Rotterdam meldt van V rijdag: Werd Donderdag nog maar alleen gedacht aan ecu tijdelijke staking van de vaart op Lon den, blijkbaar gaat do maatregel van de En gelsche regeering, waarvan de oorsprong nog in het duister ligt, veel verder. Althans er is sinds gisteren geen enkele beurtboot uit En geland hier aangekomen en de aangekondigde afvaarten van hier naar verschillende Engel sche havens, als Leibh, Hull. Grimsby enz., zijn ingetrokken. Vermoedelijk houdt echter dit laatste verband met het niet afkomen der schepen uit Engeland. Symphonle-orkest van geïnterneerden. De Minister van Oorlog heeft toestemming verleend aan het symphonie-orkest van Bel gische militairen, geïnterneerd te Amersfoort, om Inmne medewerking te verieenen op do liefdadigheids-soiree, die op 24 April te Breda ton bate der Belgische vluchtelingen zal gege ven worden. Dit symphonie-orkest bestaat uit 1.5 bekroonde virtuozen (allen le prijswinners van B'elgische conservatoires), Voor den vrede? BELIJX. Fritjhof Nansen gaat naar New-, York. Het cloc-1 der reis wordt niet vcrmc-ld, maar or is reden aan te nemen, dat hij een bijeenkomst gaat bijwonen, dio een aantal ma nnen van beieeken is uit neutrale landen in Amerika zullen houden, tot voorbereiding van een krachtige vredespropaganda. Zij rekenen daarbij op den steun van President Wilson. (Een telegram van dezelfde strekking komt 'ook uit Christiania. Red.) Van het Westelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Officieel wordt door het groote hoofdkwartier gemeld Gisteren, in den avond deden wij in het front Steenstraate-Langemarck een aanval op de vijandelijke stellingen ten noorden en ten Noordoosten van Yperon. Over een breedte van 9 K.M. drongen onze troepen door tot op de hoogte, ten zuiden van Pïlkem, en ten oosten daarvan. Tegelijkertijd overweldigde zij, in een artUleriegeveokt, een overgang over het kanaal van Yperen bij Steenstrate, en het Sas waar zij zich op den westelijk© oever vastzetten. De plaatsjes Langemarck, Steenstraate, het Sas en Pilkem werden genomen. Minstens 1600 Fransohen en Engelschen, 30 kanonnen, waarbij vier zware stukken Engelsch geschut, vielen in onzo handen. Tusschen Maas en Moezel was de actie weer wat levendiger. De artilleriegevechten waren, bijzonder hevig bij Combes, St. Mihiel, Apre- mont en N. O. van Flirey. Vijandelijke aanvallen hadden slechts plaats in het boschterrein tussohen Ailly en Apre- mont. Hier drongen de Franschen op enkele plaatsen in onze voorste liniën door, doch wer- óïn weder gedeeltelijk uit de veroverde loop graven verdreven. De strijd wordt daar voort gezet. Het door ons genomen plaatsje Embesmenil, te W. van Avricourt, werd gisteren door de Fransehen in brand geschoten en door onze voorposten ontruimd. De hoogten ten Noorden en ten Zuiden van het plaatsje houden wij echter bezet. PARIJlS. Het middagcommuniqué luidt: ln den avond van 22 April hadden.vrij leven dige gevechten plaats in België in de bocht van dé Yser ten noorden van Dis mui den. De Belgische troepen sloegen een aanval op het kasteel Vicagno af en brachten den vijand zware verliezen toe. Ten noorden van Yperen gebruikten de Duitsehers een groote hoeveelheid bommen met verstikkende gassen, waarvan de werking on dervonden werd tot 2 K.M. achter do Fran- sche linies. Hierdoor moesten de Fransehen retireeren hij het Yserkanaal in westelijke riohfcing ed bij Yperen in zuidelijke richting. De Duitscho' aanval werd tot staan gebracht. Een vorwoede tegenaanval stelde de Fran sehen in staat het terrein terug te winnen, waarbij zij talrijke gevangenen maakten. In den sector Reims had eon artillerieduel plaats. - In de Ar.gonnen hij Bagatelle deden de Duit sehers een, trouwens weinig beteekenenden aanval, die werd afgeslagen. Nabij 'St. Mihiel in het Aillyhosch namen de Fransohen door een aanval ten oosten en ten westen van onze onlangs veroverde stelling 700 meter loopgraaf en maakten zij een hc#i- derdtal krijgsgevangenen. In heb hosch van Apremonh veroverden de Fransohen in een stormaanval twee achter el kander gelegen loopgraven bij het punt, ge naamd ToteMc-Vacbe. Op dit punt sprong de Duitscho linie vooruit in de Fransche stelling, van welken toestand de Fransohen veel last ondervonden. Talrijke gesneuvelde Duitsehers bleven op het govechtsveld liggen, de Fransohen maakten een 50-tal gevangenen. In den Elzas hieven de Fransohen terrein winnen op beide oevers van de Fecht. Op den linkeroever zijn do Fransohen meester van liet punt, waar dé Fecht en een linker-zijrivier sa menvloeien. Op den rechteroever bereikten zij Schliesslech, waardoor zij terrein wonnen in de richting van Metzeral. Fransche vliegers gedood. Naar de „Bas. Nachr." melden, vond een patrouille in liet Rardtboscli hij Ottnvarsheim tusschen Mühlhausen en den Rijn een half vernietigd Fransch vliegtuig. Twee vliegers lagen er dood naast, een luitenant en sergeant. Men vermoedt, dat het een der Fransche vlieg machines is, welke onlangs een bezoek brach ten aan het oefeningsterrein Neuenburg, doch door het op hen afgegeven vuur verdreven wer den. Zoowel de lijken als de machine droegen de sporen van talrijke schotwonden. De Tsaar to Lemberg. PETERSBURG. De 'J'saar reed door de propvolle straten van Lemberg naar het paleis van den gouverneur, waar hij op liet halkon verscheen. In antwoord op de toejuichingen van liet volk dankte da Tsaar voor de ont vangst en eindigde zijn toespraak met een: Lang leve het machtige en ondeelbare Rus land Een tramongeluk te Berlijn. Over con vreeselijk tramongeluk te Berlijn, waarbij ongeveer 15 personen omkwamen, wor den de volgende bijzonderheden gemeld Een tramwagen kwam Woensdagnacht m snelle vaart van de Brandenburger Poort aanrijden, Tengevolge van den modderigen grond sprong do wagen bij een zeer scherpe bocht op den hoek van de Sommerstrasse en de Reichtagsufer uit de rails en vernielde een stevig ijzeren hek, waarna de wagen met de passagiers ongeveer t wintig in het water viel. Dp wagenbestuurder en do conducteur sprongen op het laatste oogenblik er af, maar allo passagiers vielen mot don wagen in de diepte. De brandweer begon dadelijk, mot behulp van schippers, het reddingswerk. Bij liet gele schijncel der zoeklichten, die de plaats des ohheik hel verlichtten, zag mén den. wagen op I-ijlt kqnu jn v.t wj) tei^bggon. _.\>r b°(' jj^laan der ruiten kon men slechts vier passagiers. I Kop©r©rï 011 Ib©u4©n min of meer gewond, redden. i BLAASINSTRUMENTEN Op dezelfde nlaats reed hev vorige jaar een t-, p„,nD«,, ~ji t? - .?t£bta' bijna-Te watlfdoch hrtVr» 4 Sa hudd W kok ttgen. J. OOJ1ES, WOTTW. Te lezen schriftgedeelten voor de weck van 25 ApriW-2 Mei: Zondag 25 AprilRora. 14 vs. 18. Maandag 26 April: Rom. 14 vs. 9-23. Dinsdag 27 April: Rom. 15 vs. 14—33. Woensdag 28 AprilRom. 16 vs. 1—-16. Donderdag 29 AprilRom. 16 vs. 116. Vrijdag 30 April: Rom. 16 vs. 17—-27, Zaterdag 1 MeiI Cor. 1 Voor de week van 2—9 Mei: Zondag 2 MeiI Cor. 2. Maandag .3 Mei: I Cor. 3. Dinsdag 4 MeiI Cor. 4. Woensdag 5 MeiT Cor. 12. Donderdag 6 MeiI Cor. 13. Vrijdag 7 MeiI Cor. 14. Zatérdag S Mei: I Car. 15 vs. I11. Wie bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar niet in het bezit is van een Nieuw Testament, geve hiervan kennis aan het Bijbelhuis, Heerengracht 366, Amsterdam. (ri) Buitenmodel grijsgroen uniform in goeden slaat ter over name gevraagd. Er. le'tt. R 43, Alg, Adv.- Bur. ROUMA Co., Amsterdam. BAARDGROEimiDDEL „FlXOT.IJt" werkt bewonderenswaardig op dea groei van ,'dcn Knevel. Waar slechts kleine 5 haartjes aanwezig f zijn, zal zich spoe- d ontwikkelen, veelvuldige aanbevolen andere middelen voor veel hoogero prijzen,zijn niet beter. Slechts 11 te verkrij- in doozen van &0 Cts., f 1.50 2.50 (port es tra). Aanwijzingen door twee Doktoren over het toepassen van do Elootrioltsit op den haargroei beschreven ia een boekje, tegen Inzending van f 0.25; het wordt gratis toegevoegd bij bestelling van 2 doozen van 90 Cts. Zonding togen rembours door do Firma PAUL KOCH t« Arnhem, Ho.32. otsfeiibaas» maildeH 4egen 4s*anspiree- rende Voeten. 40 cts. per flacon. Aambeien-Zalf. Geen last meer van die pijnlijke en bloedende Aambeien, per potje 50 ct. Verkrijgbaar Lelie-Apotnask, Leliegracht 4 en Drogisterij Roelof Hartstr. 43, Amsterdam. Sigaren verzendhuis van P. A. KONINGS, Raamsdonk (Holland) garandeert U de fijnste en meest bekende merken uit vijf dor beste fabrieken van ons land. Na postwissel ontvangt men 1C0 Sigaren franco. Eevne (bolknak) ƒ2.— de Beste Vijfjes ƒ2.— fijne smaak; El Globe 1.80; Sempre Avanti 'f 2.50' Onze Glorie ƒ2.50; Victoria Rcgia (licht) f 3.— Quo Vadis (pittig, vol aroma) 3.— Elisab'etli Bas (pittig, klonk, vol aroma) 3.— Flor de Valerio (licht) 3.— Imperio del Mmido (licht, aangenaam) ƒ4.— Mylord ƒ5.— Jovialidad 6.—Flor de Luxe 10.—, franco per 50 Ramon Cervera 12.50, franco per 50. examen. Voliedige schriftelijke opleiding In 1913 en 14 meer (dan honderd geslaagden. Groot geïllustreerd prospectus van 30 bladz. met uitvoerige inlichtingen, lijst van geslaagden gratis en franco bij den Directeur BK. v. d. EFSÖE&, Groningen, Postbus 79. Deze advertentie staat uitsluitend I in het Zondagsnummer. (65) Voor is het boste en goedkoopst® adres bij: W. H. BEVERL00, te ROTTERDAM, Rozestraat 50, Te!. 7575, St. Jaoobstraat 16 en Burgemeester Hofmansplein 72. Engelsche OorlogsmarschIt's a long may to Tipperary en Hollaiidsche Mobilisatie- Marsch op de grainaphone. (42) ECHTE S0CIN TIR0LER HARMONICA'S. Afd SIN6SL Schriftelijke Cursussen. 276 ASfiSTEKDAPA. Curatorium Mr. Dr. C. F. SCHOCH. Jhr. Mr. L. H. VAN LENNEP. Dr. H. C. PRINSEN GEERLiGS. Prof. Dr. H. D.J. BODENSTEIN. Wilt gij uw vrijen tijd ten nutte maken Wilt gij u ontwikkelen, ten einde met meer kennis In de burgermaatschappij terug te keeren, zoodat gij uw positie zult kunnen verbeteren? Off wilt gij u voor een examen voorbereiden Zoo ja, vraagt dan omgaand ons gratis prospectus. Daarin leest gij, dat wij 112 schriftelijke cursussen organi- seeren in taïen, handelswetenschappen, techniek, alg. ontwikkeling, enz. Allo cursussen worden geleid door Leeraars H. S. Billijke condities. Goede resultaten. Speciale leergangen voor de pracfljk» diploma's, alle acten L. O., M. O, en het Staatsexamen. Zooeven verscheen bij Drukkerij „JACOB VAN CAM PEN" Keizerrijk 9 (N. Z. Voorburgwal 2.3-1240), Amsterdam: („Maat* a/s tie vijand morgen op de grenzen komt") Tekst en JVlwasiek van Prijs: 20 cent. Alom verkrijgbaar of rechtstreeks toezending door de "Uitgeefster ua ontvangst van het bedrag pei' 'postwissel of in postzegels. (72) Heden is verschenen bij de Firma GEBR. GRAAUW te Amsterdam, Singel 192, Tel. @460, Dit werk bevat 75 Photographie3n, gedrukt op kunstdrukpapier op formaat 23 x 32 cM.; het geheel geeft een waar boeld over de verwoestingen In België en Is een verzameling van groote waarde. De prSSs IbedK-aaiigt «Secfot® f O.SO. Franco floor geheel Ned. voer 0.55 na ontvangst vau pestzagels ef postwissel. Ondergeteekende wanscht als lezer van De Soldatgncourant te ontvangen van de Fa. GEBR. GRAAUW, Singel 192, Amst. e*. De Oorlog in België. Afgehaald 0.50, fr. p. p. 0,55, wefk bedrag hierbij gaat, WOONPLAATS;./, - NAAM; BONc

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4