Legerzaken. Marinezaken. C e r r esp o n d e n t i e. Uit Leger en Viest «DE SOEDaTËlM üOUR AISTT van zonöag as April 1913 Nederlandsch Gezantschap bij het Vatioaan. Wij lezen in ,,De Maasbode": ,,Nu omtrent de reis van mgr. dr. Nolens reeds een en ander is gepubliceerd geworden, kan het nuttig zijn mee te deelen, wat ons daaromtrent verder bekend is uit de beste bron. „Mgr. Nolens is naar Rome vertrokken op verzoek $n met een opdracht van onze „Zijn zending houdt verband niet het voornemen onzer Regeering, om tot herstel vaq de Nederlandsche vertegenwoordiging bij het Vaticaan te geraken. „Tri verband met de diplomatieke usanties mag worden aangenomen, dat, bij een ge lukkig slagen zijnor zending, mgr. Nolens als aangewezen moet worden beschouwd voor den nieuw te vestigen diplomatieken post. „Dat de keuze van mgr. Nolens gelukkig heeten mag, zal zoo goed als niemand be twisten, die den bijzonderen tact kent, waarmo9 de voorzitter der R. K. Kamer fractie weet op te treden. Zoodat met grond gehoopt mag worden, dat hij in zijn moeilijke opdracht zal slagen. „Voor Nederland's positie en oen moge lijke krachtige moewerking tot het verkrij gen van den vrede en aan de verschillende zegenrijke bemoeiingen des Pausen, moet cok do gelukkige stap der Regeering wor den toegejuicht. „Koningin en Kabinet hebben door deze daad getoond Nederland's belang te ver staan." De „Nieuwe Courant" voegt bieraan toe: „Dat het hier althans voorloopig een bij zondere missie geldt, zouden wij behalve uit de woorden van de „Maasbode" die van „een mogelijke krachtige medewerking tot het verkrijgen van den vrede" spreekt, ook afleiden uit hetgeen ons eergisteren uit Vaticaansche diplomatieke kringen ter oore kwam, n.l. dat dr. Nolens' zending in ver band staat .met verschillende uitlatingen van den Paus over vredesbemiddeling. Men schijnt het mogelijk te achten dat Nederland het Vaticaan in staat zou stéllen van de diensten der Nederlandsche diplomatie ge bruik te maken, zoodra de Paus in overleg met onze Regeering r-u meenen, dat het gunstig oogenblik voor het aanbieden van bemiddeling daar is." Engeische post. Wij lezen in de „N. R. Ct dat van heden af de post weder met de Harwich- boot wordt verzonden. Vrijdagnacht heeft de vrachtboot „Brussels1' de post meege nomen. Uit Vlissingen bericht men ons Vrijdagmorgen is hier binnengekomen bet Engeische stoomschip „Copenhagen" met do Engeische post aan bcord. Deze post werd met den trein van 1.27 uur naar Holland verzonden en Vrijdagmiddag zou de ^open- hagen" met de pest weder van hier naar Engeland vertrekken. Onze Londensche correspondent seint, dat, naar hij verneemt, voorloopig tweemaal per week mails naar Nederland zullen verzon den worden per Engeische scheepsgelegen heid. Niemand weet hoe lang de dienst gestaakt zal blijven. Vele Nederlanders, die naar het vaderland wilden terugkeeren, zijn „ge strand". Uit de „Staatscourant". Bij K. B. zijn, mot ing. van 1 Mei, benoemd bij den prov. staf. tot luit.-kol., prov. adi. in terecht, majoor M. Q. Buys Ballot, 3e reg. veld-art"; bij den staf der art., tot majoor, kapt. IT. C. C. Hackstroh, 2e reg. vost.- art.b/h 3e reg. veld-art., tot majoor, kap. W. H. Doorman, v/h korps; b/h 3o reg. vest.-art., tot majoor, kap. V. A. J. Bloem en P. V o r z ij 1, ondorsch. v/h le reg. veld-art. en le reg. vest.-art. Bij K. B. zijn in hunnen rang en ouder dom van rang overgepl. bij don gen. staf, majoor El. C. Fortanier en lisp. J. M. J. H. Lamboov, ondersch. v/d staf der inf. en v/h 17de rog. inf. Bij K. 15. is kap. dor inf. T. van der Ploeg eervol ontheven uit zijne functie van comm. in het landweerdistr. Leeuwarden. -Bij K. B. is, mot ing. van 1 Mei, aan luit.-kol. W. A. E. Mansfeldt, prov. adj. in Utrecht, en den majoor C. H. Carbin, v/h 3e rog. vest.-art., voor zooveel eerstgen. betreft op aanvrage, beiden ter zake van langd. dienst, onder toekenning van pensioen resp. van 2300 en 2550, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Bij K. B. is benoemd tot tijd. paardenarts 2e kl. de veearts J. B. F. S o 1 k e s. Epidemischs ziekte In Amersfoort. Ingevolge nader advies van den inspecteur van den geneeskundigen dienst beeft de op perbevelhebber nader het volgende bepaald Aan te Amersfoort in garnizoen zijnde mili- Tijdpasseering. Luitenant G. O. van Doorn, uit Hedel, zendt ons het volgende aardigheidje: tairen mag verlof naar elders worden verleend, in geval van bepaalde n o o <1 z a k e 1 ij k h e i d, zoodat verlof voor genoegen is uitgesloten. Do chef, die het verlof verleent, zal zorgen, dat de met verlof vertrekkenden te voren door den geneeskundigen dienst zijn geïnstrueerd omtrent de gevaren, die zij wellicht aan an deren, vooral aan kinderen, zouden kunnen brengen en omtrent de wijze, waarop dit zou zijn to voorkomen. Verloven van elders naar Amersfoort kun nen weder op -den gewonen voet worden ver leend, mits den belanghebbenden wordt aan gezegd, dat de toegang tot kazernes en mili taire ziekeninrichtingen voor hen strikt is verboden. De garnizoenscommandant te Amers foort neemt maatregelen om den toegang van militairen, van elders komende, tot de mili taire inrichtingen te beletten. Verplaatsing van militairen naar Amersfoort of van daar naar elders mag al leen geschieden in dringende geval- 1 e n. Ult da Staatsoourant. Bij bescb. v/d. Min. van Marine is luit. t. z. lste kl. P- M. van R i e 1, mot 24 dezer eervol ontheven van het bevel over Hr. Ms. „Freyr" en dit bevel opgedragen aan luit, ter zee lste kl. JF. Osfcen. 1. Op 1, 2 en 3 liggen 3 centen; op 10, 11, 12 drie dubbeltjes. 2. Do centen moeten langs do lijnen op do plaats der dubbeltjes komen en omgekeerd. 3. Geen twee voorworpen op één nummer. 4. Op do uiteinden van een lijn geen voorwor pen van verschillende soort. 5. Om beurt een cent cn een dubbeltje langs één lijn verschuiven. Oplossing i^plgt volgende week, G. v. D., Kra-hbendijke. in No. 104 der „S.C." staat alles omtrent het dragen van de pet ver meld. Verlof naar België kunt u aanvragen. Het verkeer is echter zeer moeilijk en ook van hot Duitsche consulaat hebt u daarvoor een pas noodig, b.v. van den Duitschen consul te Vlissingen, wien u schrijven kunt. Red. D. K., Tilburg. Ruilbcrichten worden sinds langen tijd. na de betreffende circulaire van den Opperbevelhebber, niet meer in ons blad opge nomen. Red. G. K., Zutphen. Het Iandbouwvcrlof is een uitbreiding van het gewone verlof, dat er dus o. i. in opgenomen is. Voor uw andére vraag verwijzen wij naar do breedvoerige mededeeling in deze rubriek in het vorig nummer onzer courant. Red. Korp. v. d. E. en anderen te Breda, Land weerman te Almkerk, mil.-serg. P. d. B. te Nedcrweert, mil.-korp. M. T. en mil. J. K. tö Roosendaal, P. F. te Delft en anderen. Wij kunnen niet beter doen, dan u verwijzen naai de betreffende Ministerieele aanschrijving in ons vorig nummer te dezer plaatse opgenomen. Daarin staat alles, wat dezo quacstie betreft en ons er van bekend is. Red. Gemobiliseerde Korps Pontonniers. Wij ont vingen uw niet-geteekend schrijven uit Dord recht. waarvan wij goede nota zullen nemen. In alle bepalingen omtrent verlof wordt het voorbehoud gemaakt dat rekening met de eiscben en de belangen van dienst moet ge houden worden. Een zaak, die niet door een couranten-redactie, doch uitsluitend door de verantwoordelijke militaire chefs beoordeeld kan worden. Red. S. m. i. G. J. do N.. Rijnauwen. Het eerste deel van uw verslag hadden wij reeds van andere zijde ontvangen en stond in No. 106 der „S.C.". Red. „Weetgraag". Ten hoogste vier dagen ver goeding voor levensmiddelen. Red. W. D., Ede. Uw vraag of gewoon verlof door buitengewoon verlof beïnvloed kan wor den, moet bevestigend beantwoord worden.. R e d. A. J. S., Vlissingen. 't Klinkt wat moppig, maar 'tis toch goed bedoeld. Vraag' het de „N. R. Ct." eens, dio 't vérmeldde. _t Is een samenvoegende uitdrukking voor de in oplei ding zijndo militie-officieren. Red. Het tegenwoordige adres van den mil. G. v. E 1 s w ij k, 7o Reg. Hospitaalsoldaat, wordt gevraagd door mil.-lcorp v N. J. Veenboer, 4e Div. 7e Brig. 18-1-3 4e Veldpost. Vorloren Voorwerpen. Begin Maart j.l. liet ik in don trein van Amsterdam naar Roosendaal een stafkaart lig gen. Dezelve was opgerold en op wit linnen geplakt en is hét- blad uo. 2 (Tilburg) van staf kaart Breda. Zoo deze gevonden is, verzoekt onderge- teekende beleefd om terugzending. Mil.-sergeant H. C. MAADE, le Cie., 3e BatT 7e R.I. IVe Div. Veldleger. Ned. Roede Kruis. Men schrijft ons uit Arnhem Woensdag heeft in do omgeving van Arnhem een oefening van hot lloode Kruis plaats ge had, welko werd bijgewoond door Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Het terrein van de oefening waren de land goederen „Warnsbprn" van mr. H. W. J. Fockema en „Lichtenbcck" van mr. S. J. Graaf van Limburg Stirum. Uitgegaan werd van do veronderstelling, dat een gevecht had plaats gehad tusschen een Noorder- en een Zuidorpartijwaarbij een hon derdtal gewonden waren gevallen. Tot hulpverleening aan de gewonden waren op Warnsborn twee hulpverbandplaatsen op gericht, één op het „Hooge Erf en één op het „Lage Erf". Nadat de "gewonden, soms door Roode Kruishonden, in de bosschen waren op gespoord, werden zij zooveel mogelijk met eenbeids-veldbrancards naar de hulpverband plaatsen gebracht. Van hier volgde met ver schillend materieel, voor gewondentransport ingerichte boerenwagens, leger-ziekenv. agens, automobielen enz. overbrenging naar de hoofd- verbandplaats, ingericht in en bij het koets huis van de Lichtenbeek, waarvan dr. Frijling, officier van gezondheid le klasse uit Ede, chef was. In de hoofdverbandplaats was alles voor hülpverleening aanwezig. 'Het koetshuis en eenige tenten in de nabijheid daarvan waren tot opneming van de gewonden ingericht, dia hier naar den aard hunner verwondingen in groepen werden ingedeeld. Daarna volgde het transport naar het evacuatie-station, ge vestigd in een der wachtkamers van het sta tion Oosterbeek—Laag. Vandaar zouden de ge wonden worden vervoerd naar de plaatsen waar zij verder verpleegd zouden worden. Bij do hoofdverbandplaats op de Lichten beek was een veldtelegraaf- en telephoon-sta- tion (stationswagen afd. telegraaf enz.) opge steld. Dat station was telegrafisch met de evacuatieplaats en telephonisch met de hulp- vorbandplaai^pn verbonden. Een groote verbandwagen van een groote hoeveelheid materiaal voorzien was mede aan wezig. Hot transport der gewonden na3r de Lich tenbeek veroorzaakte een levendig verkeer met auto's en andere voertuigen voor zieken transport. Z. K. H. Prins Hendrik sloeg met veel belangstelling het opsporen van gewonden in de bosschen cn het leg den van het eerste verband gade. In de hoofd verbandplaats nam Z. K. H. o.a. kennis van eenige improvisaties op het gebied van zieken- vevvoor, o.a. van een rijwiel door oon eenvou- digo inrichting voor het transport van een gewonde geschikt gemaakt en van een wagen van de Lochemscke transporteolonno ingericht om 10 gewonden leggende te vervoeren. Vervolgens begaf de Prins zich naar het evacuatiestation, dat onder leiding van den officier van gezondheid prof. V. d. Hoeve stond. Daar stond een militaire trein gereed voor het verdere vervoer van gewonden. Do gehecle oefening, staande onder leiding van majoor Koster, dirigeerend officier van gezondheid 3o klasse, slaagde uitmuntend. Ook namen daaraan deel de Roode Kruis- transportcolonnes uit Arnhem, Lochem, Assen en Zwolle. Tijdens de oefening maakte do luitenant- vlieger Coblijn, opgestegen op de Kemperheide, een korte vlucht tot boven de Lichtenboek. Tal van autoriteiten bewogen zich in den loop van den morgen op het terrein van de hoof d vc rba ndplaats. Mr. J. Graaf van Limburg Stirum stelde zijn landgoed voor deze oefening beschikbaar, en werkte in alle opzichten tot het welslagen daarvan medezorgde o.a., dat het den gewon den en hun verzorgers aan niets ontbrak. Z. K. H. Prins Hendrik was des morgens te 9.25 per trein te Arnhem aangekomen en bracht terstond na aankomst een bezoek aan mejuffrouw Oolgaardt in haar woning aan den Utreehtschen weg. Z. K. H. overhandigde mej. Oolgaardt, die het Roode Kruis Hospitaal Steygerwalt ter beschikking stelde, het Eere- kruis van verdienste van het Ned. Roode Kruis. Xa afloop der oefening gebruikte Z. K. H. do lunch ten huize van den voorzitter algemeen leider van het Roodo Kruis-eomité Arnhem, L. G. A. Graaf va:i Limburg Stirum, en ver trok te omstreeks drie uur per auto naar Het Loo en keerde Woensdagavond te 's-Gra- venhage terug. Van het fort bij Rijnauwen. Serg.-majoor G. J. de Nooy meldt ons: Nog vele ontspanningsavonden zijn in voor uitzicht. Zoo zou Donderdag 22 April optreden de heor Burlage met humor, afgewisseld door zang. Donderdag 29 April zal vermoedelijk een lezing worden gehouden over Coöperatie, door den heer Calmthout, eveneens met lichtbeelden. Mocht de mobilisatie nog lang duren, dan werpt zij in alle geval dit nut af, dat door de vele lezingen en voordrachten, vooral op weten schappelijk en geschiedkundig gebied, veel tot de ontwikkeling der mannen heeft hijgedragen. Wie helpt? Sergeant Hollermann schrijft ons Bij de artillerie te Xaarden bestaat het voor nemen een schermclub op te richten. Wij be zitten echter geen oefenmateriaal. Zijn ér ook schermvereenigingen die ons daar aan kuntfen en willen helpen De bedoeling is, fleuretten, sabels, maskers en handschoenen. Antwoorden worden gaarne ingewicht door J. HOLLERMANN, Sergt. L.W.-Artillerie te Naarden. Eon succesavond van het „Trio Mobiel" in de cantina te Harderwijk. Korp. J. Herrendorf schrijft ons: Aangemoedigd door het enorme succes van verleden week, besloot het „Trio Mobiel", be staande uit de heeren A. Lernmens (piano), A. W. Deltenre (viool), Kas de Kleijn (zang en 1 Wij hem achterna, éók ln galop. Bij het Raad- I huis stond een schildwacht. Door luid geschreeuw en veel armgezwaai bracht hij het paard tot staan, zoodat wij hot laatste gevangen konden nemen. In op tocht torkken ivo terug, don uitbreker zege vierend tusschen ons medevoerend. Door do vrecselijko herrie, waren er vele burgers wak ker geworden, die nu met half dicht geknepen oogen en verwarde haren hun hoofden nieuws gierig buiten do venster* staken, om den zon derlingen stoet te zien voorbijtrekken. Eenige kijksters. die net deden, alsof zij verlegen waren, draaiden, bij onze nadering, schuchter hunne hoofdjes om, omdat de koelé nachtwind, rustigjes ecu hemd deed heen cn weder wappe ren. hetwelk door den wilden jacht per onge luk was vrijgekomen. Bij den stal aangekomen, liep de boer kalm tegemoet en bedankte ons lackénd voor de verleende hulp. Eerst nn kwamen we tot de ontdekking, dat het niet ons paard, maar dar van den boer was! We deden net of wo het wel wisten, maar konden toch niet lachen. Om ons te troosten, gaf de baas toestem ming, om allemaal den volgenden dag een gla« bier te gaan drinken in „De verstopte kraan" als we tenminste nog 5 centen hadden. We gingen ons reeds koud geworden wolletje maar weer opzoeken (Vive la Stroozak) en droomden weldra van Scalp-jagers, Cowboy's en Buffalo Bill's, wellicht ook van den Malie-Molen of ezeltje rijden in Scheveningen. F. M. t. B. Het schoeisel. Landweersoldaat V., vakman op dit gebied, schrijft ons Zooèven lees ik in een Buitenlandsch Leder- technisch blad een artikel over „Waterdichte schoenen", wat voor ons waterrijk Nederland en speciaal thans voor ons leger, van nut kan zijn. Hierbij eeno vrije vertaling: „Allerwege wordt geklaagd dat het schoeisel, vooral in de natte loopgraven, niet dicht te houden is. Dit euvel is voorzeker van groote beteekenis voor den soldaat te velde, waar het water een groote rol speelt. Als men met vuile, natte schoenen thuis komt, zoo moet men deze niet eerst drogen, daarna zuiveren en insmeren; maar eerst afwasschén en tranen en dan op eenigen afstand van eene verwarmde plaats ophangen, nadat men wat hooi of stroo in den schoen gestopt heeft. De tegenwerping, dat alsdan de vochtigheid door het vet verhinderd wordt op te drogen, is bezijden do waarheidde vochtigheid ontwijkt door dé binnenzijde. Op deze manier behandeld, kunnen de schoe nen niet hard worden, haren vorm niet ver liezen of den voet tijdens het marcheeren drukken. Eene gewichtige vraag iswelk smeersel moet men gebruiken? Er is sléchts een goed smeermiddel en dat is de traan van den zeevisch en den zeehond, die wel zeer kwalijk ruikt, maar zeker dicht houdt. Alle andere oliën of vetten, zooals vaseline, geweervet, machineoliën of dergelijke zijn niet in staat de poriën £oed te sluiten." Een tooneel uit den strijd in de Dardanelles 't EDgelsche oorlogsschip „Vengeance" bombardeert de forten daar, en het moet dat gedaan hebben met veel kracht. Maar zoo wijs zijn de Turken indertijd geweest, dat zij zeer sterke forten langs de zeeëngte hebben aangelegd, al hadden ze zeker niet gedacht, dat zij da*.r ooit door Engelschen zouden worden aangevallen. De forten beantwoordden het vuur der „Vengeance" en wo zien de granaten in 't water vallen, dat in kolommen opspuit. Het Engeische oorlogsschip zelf werd intusschen niet geraakt, ten minste niet ernstig geteisterd. declamatie) wéder een gezolligen avond te geven. Nog meer dan den vorigen keer hadden zij veel eer van hun werk. Vooral do heer Kas de Kleijn oogstte veel succes van zijn met zorg gekozen ropetoire. Hij belooft voor de toekomst een goed acteur. De heerën Lemmens en Del tenre speelden zeer verdienstelijk, hetwelk uit het uitbundig applaus van do aanwezigen af te leiden viel. Wij zeggen den heeren Lemmens, Déltenre en de Kleijn nogmaals onzen dank. Nieuw-Schoonebeek. Korp. J. Stern schrijft ons nit Nieuw- Schoonobcck Ten huize van onzen boer, H. Steffen, waar wij met ons 12 zijn ingekwartierd, was het gisteren voor hem de trouwdag. Den 2en avond werd ons een feestavondje bezorgd, wat goed in den smaak viel. omdat hier zoo weinig wordt gedaan voor het Detachement. Wij werden dan goed onthaald op eten en drinken en menig fijn sigaartje werd opgerookt. Onze feestelijke bijeenkomst wérd opgeluis terd door muziek en voordrachten. Aan den eenen kant hadden wij pleizier en aan den anderen kant weer verdriet. Geruchten waren ons nl. ter oore gekomen, dat wij deze maand zouden ruilen, maar even later kregen wij bezoek van den lcapitein-groeps-comman- dant, die ons kwam mededeelen, dat 15 Mei do ruiling zou plaats vinden. Onze afstand om met verlof te gaan om tram of spoor te be reiken is 5 uur gaans. De Avond-merrie. Mil. F. M. ten Bosch schrijft Ons uit Etten: Het is onze gewoonte geworden om de3 avonds na negenen de slaapmandjes op te gaan zoeken; en als je dan een kwartiertje later boven komt, is alles reeds in diepe rust, uitge zonderd een paar kaartspelers, die dan de ge legenheid het best achten om hun verlies of winst van dien avond te bepalen, meestal het eerste. Gisteravond, de dorpsklok geeuwde juist elf malen, werden we plotseling opgeschrikt door een geweldig harden slag onder ons, die het huis op zijn grondvesten deed dreunen. Geheel ontdaan vlogen enkelen van ons naar beneden, blootsvoets cn in hun onderbroek. Eén was er, die inderhaast 1 schoen en 1 sok had aange trokken, een tweede, zijn binnenstc-buiten ge keerde laago jas, de derde had zijn kepi ach terste voren op, een ander kwam met de ledige veldflesch aangehold, vermoedelijk om zich te kunnen verdedigen tegen een eventueclen aan val. Do overgeblevenen waren te zeer ver schrikt, dan dat zij konden opstaan, dus kropen zij maar voorzichtigheidshalve iets die per onder de dekens. Toen do slaapdronken luidjes in den stal kwamen, was er juist een paard bezig, het overgebleven stuk deur, hetwelk nog aan de héngsols bengelde, er uit te trappen en met succes. Want oogcnblikkelijk daarna rende de t knol weg, in galop de werf af en het dorp in. Van het Pantserfort IJmuidan. Na het behalen van ons staatsdiploma voor machinist en machinist-stoker op 20, 21 en 22 April brengen ondergoteekenden, allen miliciens van de 2e compagnie hun welge- meenden dank aan don weledl. heer Joh. Plu. Indien de mobilisatie tot het verleden mag behooren, zullen wij steeds met een waardee- rend gevoel donken, aan de lesuren in het pro jectielmagazijn doorgebracht. R BHJR. P. ADRIOHEM. W. H. KOELEMEIJ. W. JAS. J. H. v. BAHLEN. C. F. SCHILDERT. H. N. ESCHWÉILER, Dankbetuiging, Langs dezen weg betuig ik mijn hartelijken dank aan mijn Compagnie, die mij Vrijdag heeft vereerd met een cadeau ter gelegenheid van mijn huwelijksdag. In de eerste plaats mijn hartelijken dank veer de gevormde commissie door de heeren I. de Zwarte, Failo en Willi. J. Post, dan aan mijn Compagnies-Commandant, Officieren, Onder-officieren en manschappen van de 3de Comp. le Batj. 5 Reg. Inf. Ik zal het in core houden en in het burger leven nog dikwijls aan mijn Comp. en de mobilisatie denken. Milicien-soldaat, B. SCHULZLER, 5e Reg. Inf. le Batj. 3e Comp. SPORT. Competitie Groep C. Sergeant M. Schönfeld schrijft ons: Uitslagen van gespeelde wedstrijden.: „Zuidwijkermeer"—A. B F. Uitgesteld. „Krommeniedijk"„Velsonfort" 10 „Veldhuis"„St. Aagtendijk" o0 w.n.o. Programma 27 April: „Zuidw.meer"„St. Aagtendijk". 28 April: „Veldhuis"„Velsenfort". 29 April: „B. B. F."„Krommeniedijk". De stand der competitie is nu als volgt: Gesp. gew. gel. verl. p. goals gem. Krommenie dijk 4 4 0 0 8 123 2.— A. B. F. 3 2 0 1 4 107 1.33 Velsenfort .6 3 1 2 7 20—7 1.16 Zuidwijker meer 5 2 1 2 5 12—11 1.— Veldhuis .5 2 0 3 4 14—15 0.80 St. Aagten dijk 5 0 0 6 0 2—28 0.— „Krommeniedijk"„Velsenfort" 10 Als om 12J uur begonnen werd, stellen do elftallen zich op het véél te smalle terrein op als volgt; De naam „Dne-gracnieu m nog ai ei-.ua genoemd ïu de laaiaie weken. Hot is een dorp aan den linkeroever der Yser, waar vaker om gestreden is. Het eerst is het dorp door de Dnitsche kanonnen beschoten tn de Duitschers nestelden er zich. Maar nu rukten de Engelschen en Belgen er met hun geschut tegen op en opnieuw werd het overblijfsel van 'tdorp beBchoten. Wat er van overbleef, zien we hierboven. We zien er de puinhoopen van het tramstation, maar nog altijd wordt daarom gestreden op de heftigste manier. Ten slotte echter bleven de Belgen en Engelschen er de meesters. „Krommeniedij k" Hercenrath v. d. Lee guyk r. Hasselt Luiff Rikkerink Volk Rinker Bien v. Eist v. Leeuwen O Visser Koning Kooger v. Geel Ipema Zijlstra Harencarspel Preuniger Jockems v. Rijn v. d. Wakker „Velsenfort". Deze ontmoeting tusscben dé twee ernstige candidaten voor het kampioenschap kenmerkte zich door buitengewoon vurig spel. Beide ploe gen betraden het veld met het vaste voor nemen om te overwinnen, waarbij ten slotte „Krommeniedijk" de gelukkige is geweest door pl.m. 15 minuten voor het einde het eenige punt van den wedstrijd te maken. Do wedstrijd zelve had geen aangenaam verloop. Het piibliek, dat wel wat al to veel door den bril der Krommeniedijkscho clubkleuren keek, was door hun herhaaldelijk bemoeien met do uit spraak somtijds méér dan hinderlijk tegenover grens- en scheidsrechter. Vóór do rust wegen beide elftallen vrijwel tegen elkaar op met tnsschenbeide „Kromme niedijk" iets in do meerderheid, maar door slecht schieten hebben ze geen succes. Rust komt dan ook met blanken stand. ..Krommeniedijk", dat nu den wind tegen krijgt, \erandert zijn opstelling, v. Leeuwen gaat achter en met 4 half backs wordt verder gespeeld. De geheele verdediging van „Velsen fort" werkt enorm, speciaal Zijlstra, v. Rijn en Harencarspel blinken uit. De vleugel Koning-Visser combineert schitterend, maar Koning wordt te goed bewaakt. Als hij dan een oogenblik wordt losgelaten, volgt een echot, dat goed door Hercenrath wordt weggewerkt. Een niet vér genoeg naar voren gespeelden bal belangt dan bij Bien, dio geen fout maakt en het is 10. Hoe de oranjo-witten ook zwoegen, de tijd verstrijkt meer en meer, maar de ge lijkmaker blijft uit. In deze periode redt v. Hasselt meermalen schitterend. Bijna denken wo „Krommeniedijk" nogmaals te zullen zien scoren, als tijd wordt gefloten. Bij „Krommeniedijk" waren keeper, midden voor. linksbuiten en rechts-back goedbij „Velsenfort" Zijlstra beter dan ooit. Haren carspel evenals v. Rijn en Jockems onver moeid. De reeds genoemde vléugel Koning-Visser als altijd goed. Do rechtervleugel was absoluut onvoldoende. Een gelijk spel had m. i. de verhouding beter weergegeven. M. S. De Limburgsche competitie. Mil.-sergeant Van Ewijk schrijft ons: Gisteren werd in Venlo de tweede wedstrijd gespeeld voor de competitie, tusschen de lo Cie. en het Depot Bataljon. Ditmaal kwam het laatste veel sterker uit dan do vorige week. Hot gebrek nan kennis van do spelregels trad her haaldelijk bij beide elftallen op den voorgrond, waaronder het spel niet weinig leed en de taak van den scheidsrechter zeer onaangenaam was. Over het spel valt niet veel te schrijven. Beide elftallen misten een schutter in de voorhoede, yoodat vele ballen over of naast geschoten wer den. Soms werd heel aardig opgebracht, steeds zonder resultaat, behalve oen welgericht schot v-i i den rechtsbinnen van do le Cie. dat fraai doel trof. Na de rnst was de le Cie. voortdurend ster ker. het doel van den vijand werd herhaaldelijk beschoten. Op gelukkiger wijze kwam het tweede doelpunt, toen de link^b nnen tegen den onderlat schoot en den bal achter de doellijn in de handen van den doelverdediger terecht kwam. In den stand 20 voor de le Comp. kwam geen verandering meer. Competitie 7e Reg. 3e Bat. Mil. Kieft schrijft ons Onder leiding van den lsten luit. Sicherer ving Maandag de 1ste competitiewedstrijd van het 3o Bat. 7e Reg. aan. De opstelling was als volgt': 4e Comp. Serg. Reuzenaar Scrg. De Groot Mil. De Vries Serg. Hofstra Serg. Marsfelder Mil. Welsch Mils. Ebing Sieck Nijlmis Klaverstijn Lever 2e Comp. Mil. Prim Sërg. Blaauw Mil. v. d. Pot Mil. Glilckier Serg. Vis Mil. Tisseur Mils. v. Voorst Achthoven Serg. Zweedijk Mils. Theeboom Éifert Klokslag 2 unr werd het signaal tot den af trap gegeven, alras werd het spel door de 4e Comp. beheerscht. De milicien Klaverstijn wist door prachtig samenspel het eerste doelpunt te forceeren, wat weldra door een 2den, een schit terenden kopbal van denzclfden speler werd gevolgd. Intussehon moest jammerlijk Serg. Blaauw van de 2e Comp. wegens een blessuur aan den hiel uitvallen, waardoor hun elftal, alhoewel een invaller werd toegestaan, ver zwakt werd. Nu en dan werd het spel verplaatst naar de helft van de 4e Comp., zoodat hun keeper, die schitterend werk leverde, enkele malen reddend moest optreden. Nadat eenige malen zijn doel bestookt was, ontving Serg. Marsfelder den bal van den keeper, die hem prachtig opbracht, overgaf aan Klaverstijn, dio hem zuiver voor zette en door Nijhuis onhoudbaar wérd ingezet. Nog 10 minuten waren er te spelen voor rust, toen op ongelukkige wijze een fout be gaan werd door Serg. Do Groot, hetgeen ge straft werd met een strafschop, onhoudbaar door v. d. Pot genomen. De stand werd hier door 31waarmede de rust inging. Na de thee had de 2e Comp. niet véél meer in te brengen, behoudens enkele doorbraken, geleid door den serg. Zweedijk, die echter stuitten op het hechte backspel van de 4e Comp., vooral serg. De Groot deed bier uit stekend werk. Aan de andere zijde, was Serg. Zweedijk in do verdediging gegaan, dio zulk prachtig werk leverde, dat de 4o Comp., niet tegenstaande haar o verwacht, nog slechts 2 maal door Mil. Nijhuis het vijandelijke doe! kon doorboren. Het einde kwam alzoo met 51, waarmede de 4e Comp. welverdiend haar eersten competitiewedstrijd won. De wedstrijd mocht zich verheugen ln do belangstelling van de heeren Officieren en manschappen van de 2e en 4o Comp. Een nacht op grenswacht. ;Door mil. M. Krekelberg.) Vrees'lijk lang duurt zulk een nacht, Doorgebracht aan de grens op wacht. Plechtige stilte heerscht allomme, In de bosschen hier rondomine; Als niet de wind met hev'ge vlagen, Die zoete rust wreed komt verjagen. In der dennen nachtgefluister, Heen en weer geschud in 't duister, Schijnt hij sarrend ons te vragen: Hoe lang nog kan ik u plagen? Traagzaam kruipen d' uren voort, Aangegeven door een actoord, Dat wij van uit gindsehen toren Ieder uur weer kunnen hooren. Tot bij 't eerste morgengloren, De haan zijn vroob'jk lied doet hooren, En eind'lijk aan den oostertrans, Do zon verschijnt in vollen glans; En dan met haar grooten luister, Dra vervangt het nacht'lijk duister. Maar niet altijd heb j' op wacht, Zulk ec-n mooien, stillen nacht. Soms kun je niet uit 't schilderhuis komen, Daar do regen valt bij siroomen En jo hoort niks dan 't geklater Van do druppels in het water. Dan moet men soms duchtig vechten, Tegen den slaap, die ook zijn rechten Wil doen gelden, want cm d' and'ren nacht, Is men hier bijna steeds op wacht. Bij het lezen van mijn klachten Over do sombre, lange nachten, Heeft er misschien wel eens een gedacht, Dat wij in zoo'n donk'ren nacht Wel eens onzen plicht vérzaken, En alleen in naam maar waken, Doch die heeft het lekker mis, En ik denk dat 't beste is, Daó hij zelve eens komt kijken. Dan zal hem dit wel spoedig blijken. •Ta, steeds ïullen wij met open oogen, Iedereen naar best vermogen, Zoolang tot w' eind'lijk gaan van hier, Onzen plicht doen met pleizier. En wat ons ook nog zij beschoren, Holland, dat gaat rooit verloren, Maar toch blijven wij altijd hopén, Dat d' oorlog spoedig op 'n eind zal loopen, Ja. dat 't spoedig vrede zij. Blijft on»n wensch ten allen tij. Mil. M. KREKELBERG. 4de Comp. 3de Bat. 13o Reg. Inf. Buiten den strijd. (Van mil. C. Jonker.) Uren. dagen, ontelbare weken, Trokken als «en schim voorbij Reeds zijn negen maanden vei streken, Nog is ons Holland vrij. Wie had ooit durven denken, Toén Mars om offers vroeg. Dat hij ons geen haar zou krenken; Hij heeft immers nooit genoeg. Heel Europa stond in vuur en vlam. In allo landen greep men moed; Ook Holland dat niet achter kwam. Mobiliseerde toen met spoed. Driehonderd duizend getrouwen, Grepen dadelijk naar 't zwaard Nagestaard door hunne vrouwen, Vérlieten zij huis en baard. Om aan do roepstem gehoor te geven, Van ons dierbaar Nederland. Liever door den kogel sneven, Dan ons landje aangerand 1 Het waren toen angstige uren, Nabij en dreigend het gevaar; Maar als levende muren Staan zij nog aan de grenzen klaar. Maar als door een wonder, Heeft Mars ons den rug gekeerd; Doch ginds rolt nog kanongedonder, En daarom blijven wij gemobiliseerd. Mocht men ons landje schenden, En ons mengen in den strijd, Dan zullen wij 't front wenden, Dapper en tot des dood bereid. Doch laat ons allen hopen, 't Is ome heilige wensch, Dat het niet verder zal loopen, Dan 't bewaken van de grens. C. JONKER.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3