DE {SOTj.:d j./All3XTOQXT JFS. aTXT'j- van Ziondag escs April iqi ©P ZEE. Binnenland. 2! 53 ïn de Karpathen. In de tweede helft, der vorige maand, na den val van Przemysl, hebben de .Russen opnieuw den aanval in de Karpathen geopend. Het doel was door te dringen in Hongarije, in de groote vlakte daar, zooveel gunstiger strijdterrein dan het ruwe, rotsige en onherbergzame gebergte der Karpathen. In den beginne scheen dit offensief te slagen; een Russische troepenmacht trok over de Karpathen op een punt en bezette daar een paar Hongaarsche dorpjes, maar werd er vastgezet. Sedert is er in den strijd in de Karpathen nog weinig of geen verandering gekomen. Er wordt nog steeds hevig gevochten, maar wanneer de beslissing zal vallen is niet te zeggen. We geven nog eens weer een leerzaam en duidelijk kaartje van de Karpathen. Wij zien daarop de passen, waarom vooral gestreden wordt, de Dukla-, Lupkow- en TJszok-passen. Nog altijd houden de Oostenrijkers, bijgestaan door de Duitschers, die bezet eu de hevige aanvallen der vijanden in de Laborcza- en Ondawa-dalen mislukten tot nog toe. Van weerskanten schijnen zeer groote verliezen geleden te zijn. Maar de strijd duurt, zooals we zeiden, nog steeds voort, en volgens de jongste berichten, zouden de Rnssen versterkingen hebben gekregen. op mijn voet getrapt, zoo dat ik bleef lig gen. Hoe is het, hebben wij gewonnen?" ,,Ja, oude vriend, gewonnen en ongeveer 5000 gevangenen gemaakt." „Dat is prachtig, dokter, dat verheugt mij. Neen, neen, geen morphine. Ik houd het zoo wel uit. Maar daar ginds, daar moeten er ook nog een paar liggen. Een poosje geleden heb ik hooren steunen!" Wij vonden deze gewonden. En toen we tegen elf uur doodmoede in het bivak aan kwamen, hadden wij in den wagen acht en op de baren drie ernstig gewonde Duit schers eu Russen. Een stormaanval. Een pakkende beschrijving van een Duit- schen stormaanval in het westen wordt in de „Scbaubühne" gepubliceerd. „Na veel moet en werk, veroorzaakt door iet slechto weer, kwam bet bevel tot den stormaanval. Het werd plotseling een drukte en beweging van belang. Zelfs aan de nietigst© dingen werd er gedacht. Overal was men in de weer. Waar niet gewerkt werd, kreeg men bijzonderheden ingeprent over het verloop van een stormaanval. In een grooto kalksteengrot, die in de glans straalt van het pas aangelegd electrische licht, is de staf van het regiment onder gebracht en voor dezen stormaanval het personeel van den geneeskundigen dienst. Het zou meer werk krijgen, dan wij dachten. Wij zijn allen goedsmoeds, al kijken we ernstig. Door de telephoon wordt meegedeeld hoe laat het op dit oogenblik precies is en alle horloges worden gelijk gezet. Ik spreek mat een oude ren kameraad. Met een handdruk neem ik afscheid van verschillende vrienden, die ik later of stervend of in het geheel niet terug zag. Wij zijn van de soldaten niet te onder scheiden. Ook ik draag mijn stormbagage. Precies op de minuut is het artillerievuur be gonnen. Nu beginnen ook de zware artillerie en de mijnwerpers te werken. Men kan de verschillende schoten niet meer onderschei den. Huilend komt van de vijandelijke zijde liet antwoord aangevlogen. Niemand kan ge- looven, hoe onverschillig men op zoo'n oogen blik is. Het donderen van de kanonnen ver dubbelt de energie. Men hoort de vijandelijke granaten niet meer, men wacht alleen met spanning op het moment, dat hot bevel voor den stormaanval gegeven zal worden. Reeds be ginnen de geniesoldaten de eigen hindernissen uit den weg te ruimen om gaten te maken voor de storm-colonnes. Van den overkant fluit het geweer en machine-geweervuur. Onze artillerie houdt even op. De Franschman ver wachten thans onzen aanval. Bij den vijand vullen zich de loopgraven. Daar vuurt onze ar tillerie opnieuw met volle kracht. Men ver moedt dat er rechts bij den vijand machinege weren opgesteld zijn in een langgestrekte loop graaf achter draadversperringen. Daar slaan met angstige nauwkeurigheid onze zware pro jectielen in. Geweldige kluiten aarde vliegen de hoogte in, vermengd met palen en stuk ken hout en ook wel met menschelijke ledema ten. Een gekraak, dat alleen gehoord wordt in het algemeen rumoer, door hem, die er acht op slaat, verkondigt het springen van een mijn dio endor den grond gelegd was tot bij de voorste vijandelijke loopgraven. Een blik op het horloge. Nog een paar seconden maar. De artillerie schiet verder naar voren. „Vooruit!" wordt er bij ons gecommandeerd en onze storm- colonne rent langs de ladders de loopgraven uit, steeds voorwaartsMet de kolven en de handgranaten hebben wij na een gevecht, dat uren duurde, het doel bereikt. Steeds moer kunnen wij on9 succes overzien. Een ding staat vastwij hebben overwonnen. De gevangen genomen Franschen steken een sigaret aan. Ik wilde er een hunner zoo'n ding uit zijn mond slaan. Maar toen dacht ik: Waanm eigenlijk? Zij zijn toch mannen, zij hebben ■ev6n dapper gevochten als wij. Zij hebben dit genot werkelijk wel verdiend". FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. LONDEN. In het laatste verslag van den „ooggetuige" in het Britsch© hoofdkwartier ■worden ©enige aanvullingen gegeven van het Fransche communiqué over het gevecht om hoogt© 60. Even om zeven uur Zondagmor gen deden de Duitschers een hardnekkige aanvalspoging. Zij rukten in gesloten for matie op. Eenigen tijd hield het handge meen aan. Uitnemende diensten bewezen in dezen stand van het gevecht onze motor mitrailleurs, die terwijl ze voorwaarts reden op de naderende massa's vuurden, terwijl de artillerie de gelederen met granaatkar tetsen teisterde. De tegenaanval werd afge- elagen, met zware verliezen voor den vijand, die als gewoonlijk ongeneigd was zijn neder laag te aanvaarden. Den geheelen Zondag door werden troepen tegen onze loopgraven geworpen en eenmaal, tegen den avond, slaagde de vijand er in voet te krijgen aan den zuidelijken hoek van onze stelling. Dit was echter slechts een tijdelijk voordeel. Te zes uur deed onze infanterie een charge met de bajonet en verdreef de Duitschers. Zoo werd onze positie verzekerd en een uur later hadden we den heuvel volkomen bezet. De Puitsche verliezen waren zeer veel grooter dan de onze. De zeer hardnekkige tegen stond van den vijand was een gevolg van Ïm4 feit, dab de stelling een groote uitge strektheid in de richting van Zillebeke be- üeerscht. LONDEN. De „Times" verneemt d.d. 22 April van zijn correspondent in Noord- Frankrijk: Sinds de verovering van hoogte 60 Zaterdagnacht hebben we geen oogenblik rust gehad. Voortdurend donderde 'snachts het geschut, waarop dan heftige infanterie- aanvallen volgden. De wanhopige onafge broken Duitsche aanvallen werden Donder- dag afgeslagen. Een vijandelijke flankbewe ging in de richting St. Eloi is mislukt. PARIJS. Het communiqué van Woens dagmiddag meldt In België werd een aanval gedaan op de loopgraven, door de Engelsche troepen ver overd bij de hoogte No. 60 bij Zwartelen de aanval werd afges^gen. De Duiteehu verliezen op dit punt bedragen sedert 17 April 3000 a 4000 man. In Champagne bij Ville-sur-Tourbe poogden de Duitschers een aanval te onder nemen; de Fransche artillerie belette hun uit de loopgraven te komen. In de Argonnen, bij Bagatelle, bad een plaatselijke maar krachtige aanval der Duitschers plaats, die echter in het Fran sche vuur mislukte. Tussehen de .Maas en de Moezel sloegen de Franschen verschillende aanvallen van ongelijken aard afenkele ervan waren niet meer dan verkenningen. Een had plaats in het Bois d'Ailly, vijf ia het Bois Mortmare, een in het Bois Le Prêtre. De Franschen deden een aanval ten Noorden van Flirey en namen daar op nieuw een Duitsche loopgraaf. De Fransche troepen zetten zich daarin vast en verbon den haar aan de reeds vroeger genomen loopgraven. De Fransche winsten in de laatste dagen loopen dus over een onafgebroken front van 700 Meter. De Duitschers lieten meer dan 300 dooden op het terrein achter. In Lotharingen hadden artillerie-duels plaats. In den Elzas sloegen de Fransche troe pen gemakkelijk een aanval op den Hart- mannswoilerkopf af, die door een hevig artillerievuur was voorbereid. Fransche vliegers wierpen bommen in Woëvre op het hoofdkwartier van gene raal von Strautz, en in het groothertogdom Baden in Lörrach op een electrisch kracht station. RUSLAND. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. WE ENEN. In Russisch Polen en West-G-alicië hadden afzonderlijke ar- tiJ1 eriegevechten plaats Aan het front in de Karpathen werd een nieuwe aanval op onze stellingen aan en ter weers zijden van den Uszokpas bloedig afgesla gen. Bij de heftige aanvallen, die deels in het krachtige vuur van onze artillerie mis lukten, deels door tegenaanvallen der in fanterie werden afgeslagen, leed de vijand weder zeer zware verliezen. Voor een onzer herhaaldelijk aangevallen stellingen liggen alleen al meer dan 400 lijken van Russen. Het infanterie-regiment no. 12, de Honved- regimenten no. 2i en 22 en de bij den strijd betrokken artillerie onderscheidden zich vooral. Twaalfhonderd Russen werden ge vangen genomen. Aan de overige doelen van het front van de Karpathen en in Zuid-Oost Galicië en in de Boekowina kwamen slechts plaatselijke artilleriegevechten en schermutselingen voor. PETERSBURG. Het hoofdkwartier in de Karpathen meldt De Oostenrijken beproefden op 20 April en in den nacht van 21 April aanvalleu op onze stellingen ,-.an het front Telepotsje Roenicina. Het offensief van den vijand werd door onze tegenaanvallen verijdeld bij deze tegenaanvallen werd van de bajo net gebruik gemaakt. De vijand trok na zware verliezen op zijn stellingen terug Aan d& overige sectoren van het front hadden in het algemeen slechte plaatselijke vuurgevechten plaats. Aan de Dnjester. BERLIJN. Mem seint uit Gura Humora (Boekowina) aan den „Berl. Lok.-Auz Bij Zaleszyki (stad in Galicië aan den linkeroever van de Dnjester op de grens van Boekowina) vernielde de Oostenrijksche artillerie de verbindingsbrug tussehen den linker- en den rechteroever van de Dnjester, waar de Russen op de hoogte van Boekowina stellingen h: dden aangelegd. De Russen trachtten toen met pontonbooten aan den linkeroever van de Dnjefj'er to komen, maar dit werd hun belet; de artillerie vernielde ook de pontonbrug. De daar liggende Russen zijn van hun leger afgesneden, alleen 's nachts is doormiddel van schuiten verbinding mogelijk.. De Tsaar. PETERSBURG. De Tsaar is te Lemberg, in Galicië, aangekomen. In het Russische hoofdkwartier. Een Amerilcaansche geneesheer, die u^n oor. log meemaakte mot het Russische Rood© Kruis, schrijft aan do „Tiiglich© Rundschau": Het Russische hoofdkwartier ligt slechts enkele kilometers achter het front. Daar dit front in het Russische leger dikwijls verandert, is het een reusachtig werk telkens weer het grooto apparaat snel mobiel te maken. Reeds eemge malen kon liet Russische hoofdkwartier door de Duitsche kanonnen beschoten worden en bij Insterburg schoolde het niet veel of hot werd gevangen genomen. Tot het Russische hoofdkwartier behooren ongeveer 500 officieren, generaals en officieren van den generalen staf, adjudanten, ordonnan sen. Verder zijn er in het hoofdkwartier een aantal geestelijken. De veldgodsdicnst-oefening wordt er gehou den doar den metropolitaan van Moskou, wier? de Tsaar een prachtige altaar-auto schonk. In het hoofdkwartier heerscht een onafgebroken loven. Automobielen ratelen, cavaleristen komen aangereden, rennen weg, fietsers en motor-fiet sers brengen en halen berichten. In de telefoon centrale staan 300 toestellen, die voortdurend gebruikt worden. De generalissimus bewoont een huis uit asbest, »it drie kamers bestaande, dat vlug uit elkaar genomen en weer in elkaar gezet kan worden. Hij betrekt niet graag een ander kwartier. Voortdurend vreezend door de hand van een moordenaar te vallen, wil hij niet door hem onbekende personen bediend wor den. Omtrent den grootvorst is er veel verteld, dat dengene, die zijn leven een paar dagen kou waarnemen, een lachen afdwingt. Hij is niet de genotzuchtige, zooals hij in verschillende bladen beschreven is. In het veld leeft hij een voudig, neemt genoegen met den allereenvou- digsten soldatenkosi, wanneer het niet anders gaat. In tegenstelling tot zijn neef, den Tsaar, die steeds vergezeld wordt door verplaatsbare keukens. Het is een fabel, dat do grootvorst eenigo generaals, die echec leden, afgeranseld heeft. Integendeel, grootvorst Nicolai Nicolaje- witsj ontvangt do generaals, die een nederlaag leden, met groote beminnelijkheid, geeft hun persoonlijk zelfs wel eens een hooge klasse van het Androas-kruis. Dikwijls zelfs eerde hij deze generaals, maar dan op heel bijzondere wijze. Het doorbreken van do Duitsche troe pen uit do omsingeling bij Lodz werd gewe ten aan den Russischen generaal Plantkewitsj, die niet bijtijds den ijzeren muur sloot, to lang zaam en moeilijk opereerde. Nicolai isicolaje- witsj liet dezen generaal met zijn divisie enkel© weken later optreden tegen een uitnemend ver. sterkte stelling van do Oostenrijkers in de Karpathen, oen stelling, die voor onneembaar gold. Nicolai gaf den generaal bevel deze po sitie to veroveren, het kosto wat het wilde. Do divisie werd door het moorddadig vuur der Oostenrijkers geheel vernietigd. Onder den berg van lijken lag ook de doodo Russische gene raal. Nicolai Nieolajewitsj ondervraagt do gevan gen genomen Duitsche officieren dikwijls per soonlijk. Ik was getuige van een dergelijk on derhoud. Twee vliegerofficieren, die in de Rus sische linies landen moesten omdat hun toe stel onklaar geraakt was door Russische grana ten, werden voor den grootvorst gebracht. Een der officieren was aan den arm en den schou der gewond. De Duitsche officieren antwoord den niet op de vragen omtrent de stellingen van het Duitsche leger. Toen de grootvorst oök met bedreigingen niets bereikte, brak hij het verhoor af, liet den beiden officieren wijn brengen en den gewonde door zijn geneesheer verbinden. Do grootvorst heeft in zijn omgeving stellig geen vrienden, hij gaat door voor afstootend en hard en voor de waarde van een menschen- leven heeft hij niet veel eerbied. Toen men hem do verliezen meldde van do nederlaag in Oost-Pruisen, deed hij alsof hij het aantal dooden en gewonden niet hoorde. En hij zei alleen: 500 kanonnen zijn niet ge makkelijk te vervangen. Voor de 150,000 Russische soldaten, die bij Tannenberg vielen, had hij geen woord over. OOSTEföRIJK-HOWGARIJE. In de Boekowina. WEENEN. Volgens particuliere tele grammen aan de bladen uit Tsjemowitsj wordt sedert twee dagen ten noordoosten van Tsjernowitsj voortdurend gevochten. De Russen gebruikten de steenen op heb kerkhof te Bojan om er barricades van te bouwen. Een vijandelijke vlieger, die bommen boven Tsjernowitsj wierp, werd door een Duitscbe „Taube", na een langdurigen strijd in de lucht, neergeschoten. Dp Rus sische officier was dood, zijn vliegtuig ver nield. De Karpathenstrljd. BERLIJN. De bijzondere correspondent van het „Berl. Tageblatt' seint uit Eperjes: Na de betrekkelijke rust aan den Dukla- pas ontstond tengevolge van het initiatief, genomen door onze troepen, een heftige strijd. In de lijn Kosjany-Radama brachten wij onze linie een weinig vooruit. Een Rus sische poging om vanuit Konieczua hun rechtervleugel te verlengen mislukte. Wij wierpen de Russen terug over een afstand van zes K.M. naar Kanczorva-Usku. Het Russische offensief in de Doekla-omgeving kan als geheel gebroken worden beschouwd. TURKIJE. De actie tegen de Dardanelles BERLIJN. De „Corriera della Sera" meldt De voor de nieuwe miitaire actie tegen de Dardanellen en Klein-Azië bestemde troe pen zijn reeds vertrokken. Zij bestaan uit Australiërs en Nieuw-Zeelanders, terwijl een tamelijk sterk contingent Britsche en In dische troepen tot bewaking van Egypte achterbleef. EGYPTE. Aan het Suez-kanaal. BERLIJN. De,,Secoio" meldt uit Kairo, dat de Turken voor 't eerst m 't Suez-kanaal een mijn zouden hebben geworpen, die tus sehen kilometerpaal 24 en 34 zuidelijk van Port-Said, tussehen het station Tineh en Kantara, werd ontdekt. De Engelschen ver bazen zich hoe ondanks de bewaking het leggen der mijn mogelijk is geweest. Een telegram uit Cairo meldt omtrent de scher mutselingen, die zich aan den oostelijken oever van het Suez-kanaal afspeelden Vol gens de jongste berichten blijven de Turk- sehe troepen in El Arisj geconcentreerd en wachten daar slechts de vermindering van het aantal van do voor de verdediging van Egypte bestemde troepen af, om tegen het Elan aal op te rukken. ITALIË. Dultschland en Italië. BERLIJN. De „Stampa" bericht, om trent een onderhoud tussehen Sena tor Cafara d'Andria en Vorst Bülow, waarin deze zou gezegd hebben, dat hij zeer ontgoocheld zou zijn indien de onderhandelingen tussehen Oostenrijk en Italië niet tot een goed einde zouden leiden. Mochten deze totaal mislukken, dan zou Duitschland zijn bondgenoot Oostenrijk bijstaan en dezen moeten ondersteunen. Dergelijke verwikkelingen zouden zeer te betreuren zijn en voor Duitschland een bittere ontnuchtering geven, wijl Italië en Duitschland sedert den slag van Legnano steeds op vriendschappel ijken voet verkeer den. Het „Giornale d'Italia" weerspreekt de door Secoio en Messagero verspreide geruchten, dat vorst Bülow voorbereidselen tot zijn vertrek uit Rome treft, en reeds zijn villa te Rome verkocht zou hebben. Even onjuist is het gerucht, dat vele Duit sche kooplieden hun zaken aan Italiaansche vertrouwelingen verkochten. Waar is slechts, dat Duitschers, welke Italië ver lieten, aan Italianen volmacht gaven om hun zaken voort te zetten. Onlusten. BERLIJN, In Fanna nabij Udine hielden tweeduizend persouen een be tooging tegen de duurtezij riepen voor hot stadhuis om brood en werk, en wierpen met 9teenen. De gendarmerie was machteloos; de troepen moesten de orde herstellen. In Empali hielden de vrouwen een betooging tegen den oorlog; zij dron gen het station binnen en beletten liet ver trek van een trein. Een Nederlandsen schip aangehouden. BERLIJN. Het „Berl. Tagebl." meldt uit StockholmHet Neder- landsche zeilschip „Albatros" met een la ding oud ijzer is ten zuiden vau Gifle in de Oostzee door een Duitsche duikboot aange houden. Nadat de lading en de scheepspa pieren waren onderzocht kon het schip de reis voortzetten. Opgebracht© treilers. Woensdagmiddag zijn twee van de 12 op Zon dag j.l. naar Cuxhaven opgebracht© treilers te IJmuiden teruggekomen. Do ,,N. R.. Ct." ver nam, dat zij werden aangehouden door een groep van twee ongemerkte Duitsche torpedo- booten, met bevel achter elkaar op te stoamen naar Cuxhaven. D© twee zeer snel varende torpedoboot&n bleven rond de opstoomende treilers stoomen, opdat er geen zou ontsnap pen. Op enkele treilers stapten ter bewaking een onderofficier en twee matrozen, zwaar ge wapend, aan boord. Een der onderofficieren vertelde, dat de troilers opgebracht werden, omdat ©en Engel- scho trciler onder Ncderlandsche vlag en mer- vijls is door Duitsche schepen een aanval op hen gedaan. Op 17 April werd eten vijande lijke onderzeeër in den grond geboord. Waarschijnlijk zijn ook andere onderzeeërs ■vernield, met volle zekerheid kan dit eohter niet geconstateerd worden. Een Noorsche boot genomen. LONDEN. Lloyds bericht dat mededee- lingen zijn ontvangen, dat de Noordsohe stoomboot „Brilliant" van Sarpsborg naar Londen door do Duiteohors genomen is. (D© „Brilliant" is een stoomschip van 846 ton van db reederij Fred. Olsen te Christiania.) BERLIJN. Ofschoon de Noorsche Ameri- kalijn zich vrijwillig onder Britsche controle heeft gestold bij 't innemen van lading en de Britsche consuls daarbij hun medewerking verleenen, houden de Britten nog steeds schepen van die lijn aan. Niet minder dan drie van die schepen liggen tegenwoordig in Kirkwall. Woensdag werd het groote stoom schip „Christianiafjord" onmiddellijk voor de Noorsche territoriale grens op twee uur afstands van Bergen naar Kirkwall terugge stuurd. Het bericht hiervan bereikte Ber gen op de middagbeurs en wekte groot mis noegen, De „Mamjou". LONDEN. In 't Lagerhuis deed de heer Macmamara mededeeling van bij zonderheden over den Turkse hein aanval op 't transport schip „Manitou". Hij deelde mede, dat de „Manitou" die troepen aan boord had, door een Turksche torpedoboot, die uit Smyrna ontsnapt was, werd aangehouden. De be manning en de troepen kregen last het schip te verlaten, waarvoor een termijn van acht minuten werd gegeven. De torpedoboot vuurde toen drie torpedo's op het schip af, die echter het,doel misten. De torpedoboot werd verjaagd door Britsche torpedobootja- gers, die naderden en het schip vervolgden. Ten slotte werd het schip door de eigen be manning op strand gezet; het werd vernield en de bemanning werd gevangen genomen. Toen de troepen het transportschip verlie ten sloegen twee booten om, in het eene ge val ten geyolge van het breken van een da- vid, in het andere geval klaarblijkelijk door overlading. De actie tegen de Dardanellen. KONSTANTINOPEL. Het Engel sche slagschip „Agamemnon" be schoot en vernielde het grafmonu ment bij Boelair van Soeleiman pasja, den eersten Turkschen hcerscher, die de Dardanellen ovsrstak. Het monument, dat De Duitschers hebben hun Oostelijke provi lën reeds meer dau eens gezuiverd van Russen; toch is 't eigenaardig, dat dezen telkens hier en daar terngkeeren-. Zoo waren ze ook verdreven uit Oost-Pruison, maar in 't midden van Maart trokken Russische troepenmachten daar weer binnen, bezetten en verwoestten eenigo dorpen en kwamen ook te Memel. Drie dagen laDg hebben zij daar huisgehouden, toen kwam er een Duitsche afdeeling troepen, die hun vandaar en later over de grens joeg. Wo zien hierboven iets van de gevechten in Memel; den aanval der Duitschers op de Russen, die al spoedig den aftocht bliezen. ken gesnapt werd, toen hij aan het mijnen strooien was onder de Duitsohe kust. Yan het oogeniblik der aanhouding door d© terpedobooten af en het aan boord komon der Dnitseho militairen, waren de Nederlandscho schippers het gezag kwijt. Zij waren allen vis- schende geweest, volgens aanwijzing hniten het verboden gebied. Over da vangst had men niets meer t© vertellen. D© fijnere vischsoorten, als tong, tarbot en griet, verdwenen bij aankomst in diverse expresselijk daarvoor medegebrachte zakken; de andere vischsoorten werden gelost en verkocht, geheel buiten de equipage om. Den schippers werd vergund don wal op to gaan, doch alleen onder geleide van een onder officier. Hun werd echter gezegd, dat zij met collega's geen woord mochten wisselen. Alle scheeepspapieren en journalen waren in beslag genomen on werden aan een onderzoek onderworpen. Na afstempeling werden ze aan de troilers, die weder vrijgelaten werden, te ruggegeven. Do treilers, die niet naar Ham burg behoefden op te stoomen en meerendcels geen steenkolen meer hadden, werden van pro viand, kolen en ijs voor 7 dagen voorzien en mochten vertrekken. De schipper van een der Woensdag terugge keerde treilers werd Zondag na de vrijlating aangehouden door een Duitschen onderzeeër, die een schot loste en wien men weer de scheepspapieren moest toonen. Na inzage van de Duitsche contrólemerken werden ze zonder eenigo opmerking teruggebracht, doch een on derofficier kwam een zootje visoh vragen, waarop onze Nederlandscho visscherman hem een mand visoh van den laatsten trek medegaf. Gevraagd naar de reden van het opbrengen van 6 treilers naar Hamburg, wist hij geen an dere oorzaak op te geven, dan het niet in orde zijn der scheepspapieren en journalen. Eon Engelsoho stoomtrawior naar eon Duitsche haven gebracht. De van een tocht terugkeerende Duiteohe on derzeeër heeft voor eenige dagen dön Engel schen stoomtrawior „Glancarie", aan de Schöt- sche luist nabij Aberdeen, genomen en is met dit stoomschip langzaam varende zonder eem ge ontmoeting .over do geheole Noord»?© naar een Duitsch© Noordzoo-haven gestoomd, waar hij het schip binnengebracht heeft. Eon Engeisch slagschip beschadigd? BERLIJN. Uit betrouwbare bron wordt medegedeeld, dat bij den Zeppelin-aanval op de Tyne ook een 'Engel&ch slagschip ern stig zooi zijn beschadigd, Engelsoho onderzoeërs In den gr=nd geboord? BERLIJN. In den laatsten t' zijn her haaldelijk Engelsche onderzeeërs in de Duit sche Bocht van de Noordzee gezien en dak- een voorwerp van national© vereering is, diende niet voor militaire doeleinden. In de aangrenzend© dorpen bevonden zich geen militairen. Dë Engelschen maakten door huD optreden inbreuk op de bepalingen der Haagsche conventie ©n op de door Turkije en Engeland onderteekende conventie, vol gens welk© tempels en andere heiligdom men bij een eventu©elen oorlog ontzien zou den worden. Wij protesteeren tegen het Engolsohe optreden. LONDEN. De correspondent van de „Dai ly News" te Athene verneemt uit Saloniki, dat Britsche troepen in de Golf vau Enos geland zijn en de stad bezet hebben. De ■vloot der geallieerden bombardeerde ver schillende plaatsen op de Boel air-engte, waar de Turken langen tijd gewerkt hebben aan versterkingen. Itallaansoh schip opgebracht. KONSTANTINOPEL. Naar uit Alexandretto wordt gemeld, legde de Fransche kruiser „Destrée" beslag op de lading van het Italiaansche stoomschip „Washington", uit sinaasappelen, huiden en andere goederen bestaande. „Scheeps.ooren", In de „Public Opinion" lezen wij n beschouwing over een merkwaardige uit vinding, waardoor draadlooze berichten en waarschuwingen onder water overgebracht en gehoord kunnen worden. Dbor deze uit vinding krijgt het slagschip „ooren", waar door het mijlen ver de schroef van een duikboot kan hooren. De commandant van een schip kan zijn orders geven aan een duikboot en zelfs is het mogelijk, dat duik- booten met elkaar spreken door middel van deze onderzeesche, draadlooze telefonie. Deze „soheep60oren" waarschuwen ook, wanneer ijs-bergen in aantocht zijn en het toestel zou dus de „Titanic" gered kun nen hebben. D© echo's van ijsbergen werden n.l. op een afstand van zes of acht mijl gehoord en men hoorde deze niet alleen in het toe- stol in de hut, maar ook de officieren kon den deze duidelijk in hun salon vernemen. De uitvinder van deze „soheeps-ooren" is prof. R. A. Fesseuden van de Submarine Signal Co. te Boston. Hij was een van de pioinors op het gebied der draadlooze tele grafie en was geassocieerd met Edison. Mr. Cleveland Moffet heeft den uitvin- Kennisgevingen voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. Invitatiên, Dankbetuigingen, Menu't - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk - B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562, hoek Vijzelstraat, Amst Enkele lepels daags sterken zenuwen en lichaam. 20.000 Artsen erkennen dit schriftelijk. der geïnterviewd voor de „American Ma gazine". Daaruit blijkt dat elk schip twee van deze trilling-opnemers noodig heeft, waardoor men de richting weet, waaruit een signaal komt. Een teer instrument neemt d© verschillende maten van intensiteit van het geluid op. Het tosstel aan de eene zijde van het schip hoort het signaal duidelijker, dan op de andere zijde. Door het boven genoemde instrument kan een scheepsoffi cier precies zien uit welke streek van het kompas het signaal komt en dan kan men den afstand tussehen het slagschip en den ondergedoken onderzeeër berekenen naar mate de intensiteit, waarmee meu het ge luid hoort, dat natuurlijk minder wordt, naar mate de afstand vermeerdert. Op ©en tabel ziet de offici©r dan dus ook den af stand. Een slagschip kan van den onderzeeër, wanneer hij geen vijandelijke is, in cod© hooren, hoe snel hij vaart, de richting enz. Het is duidelijk, dat een slagschip de bewegingen van een ondergedompelde duik boot kan controleeren en daardoor een enorm voordeel heeft boven de schepen van den vijand. Een kruiser, gesteund door een half dozijn onc~die diep onder water varen, kan gemakkelijk een heel eskader Dreadnoughts verslaan, die tegen dit nieuwe gevaar niet bestand zijn. Met oscillators kan een slagschip zien, terwijl onderzeeërs in de diepe wateren kunnen aanvallen, volgens de orders, welke zij van boven ontvangen. Uw uitvinding maakt, dat de Dread nought praktisch hulpeloos is? vroeg Mof- fett. Dat is juist voor dreadonughts, die niet de trilling-opnemers hebben, maar in het tegenovergestelde geval kunnen deze met electrische ooren wel luisteren en het geluid van de schroef van een vijandelijken onderzeeër op een afstand van twee mijl hooren. Beteekeut dat, dat een slagschip tegen een onderzeeschen aanval beveiligd is Er is een groote mate van veiligheid. Zouden de drie Engelsche kruisers, die door Duitsche onderzeeërs tot zinken zijn gebracht, ontsnapt zijn, wanneer zij deze trilling-opnemers (oscillators) hadden? Zeer zeker. Wat zouden zij gedaan hebben? Zoodra zij het geluid van de schroef vernamen, voordat de Duiteohe torpedo's gelanceerd waren, zouden zij van koers hebben kunnen veranderen en volle kracht vooruit gestoomd zijn. Voorts deelde de uitvinder mede, dat de Duitsche raid op de Oostkust van Engeland nooit plaa/ts kon gehad hebben, wanneer de Britsche dreadnoughts voorzien waren van de trilling-opnemers. Op de Amerilcaansche slagschepen „Wyoming", „Delaware", „Utah" ©n „Florida" en op de onderzeeërs D 1, D2, K 1 en K 2, zijn de toestellen geïnstal leerd. Wij zijn er niet alleen in geslaagd, al dus de uitvinder, om op grooten afstand draadlooze berichten tussehen onderzeeërs te zenden, maar op korten afstand, als ©en halve mijl, konden wij van de eene duik boot naar -de andere spreken. Ik zeg b.v. tot den seiner„Roep kapi tein zoo-en-zoo aan de telefoon," en ©en oogenblik later kan ik de stem van den kapitein hooren. Het toestel van Fessenden zendt de signa len door het water, ni"t door de lucht. H°t geluid gaat door het water met een snelheid van 4.400 voet in de seconde en door de lucht met een van 1.100 voet. Door het toestel wor.'rn de onderzeesche kloksignalen nutteloos en daardoor wordt het vraagstuk van de maatregelen tegen aanvaring opgelost. Het systeem van onderzeesoh seinen is zeken" een soort van draadlooze telegraphic onder water. Om berichten door het water te zenden, zonder draad is het alleen noodzakelijk, dat de oscillator streep en punt seint, volgens het Morse-systeem. Deze seinen worden in den telefoon-ontvanger op het andere schip ontvangen. Wij hebben berichten ontvangen op een afstand van 32 mijl; met grooter© oscilla tors en sterke sitroomen kan men de onder water-trillingen vele honderden mijlen over brengen. Hofbericht. Z. K. H. Prins Hendrik zal Zater dagavond oen ruiterfeest bijwonen, dat, ten behoeve van het Haagsche Steuncomité, dien avond voor c' tweede maal (Vrijdag vorige week had n.l. de eerste uitvoering plaats) zal plaats heb ben in de Washington manege aan de The- reciastraat te Den Haag. Deze ruiterfeest avonden 9taan onder het beschermheerschap van den opper-stalmccster van H. M. de Koningin, C. A. Baron Bentinck.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2