Zondag 25 April 15t5 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Hï.m Ö]5TJ¥g 45,000 exèmplaren. Onder redactie van D. MANASSEN. MISLUKT. Dobbelman's SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.496S. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI- REN 0 CENT, ABONNEMENT 1.50 PF.R DRIE MAANDEN. Voor Advort«nt;vn wende men zi- !i tot het Alj;. A<ivertentte-Boreaa ROCMA&Ce», Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drukkerij .Jacob van Cam pen" N. Z. Voorburgwal 234-210 (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onre Administratie, PaJcstrinaatroat 10, Amsterdam. Prijs der Advertentiën per regel 30 cent. Bjj abonnement reductie Een afdceling Indische troepen in Engelsehen dienst. Wij zien ze hier op den terug keor van hot strijdtooneel; ze zijn in zwaar gevecht geweest met de Duitschers bij Neuve Cbapelle. Bij den hevigen strijd daar speelden deze Indische troepen volgens de Londensclie telegrammen een belangrijke rol. Een voorname stelling, Port Arthur genaamd, werd vooral door hun toedoen genomen, maar voor dien tijd moest er uren lang, met groeten moed en zelfopoffering, om gestreden worden. Cantino-fcoutJeï-s. Cantinc-Imiic'ers, die zich met tien vorkoop van onze „SoJdatercoourant" wilien belasten, worden vriandeSIjli verzocht ons dit even te wHion berichten, zoo mogelijk met gelijktijdige vermelding van hot verlangde aantal. De voor waarden van verkoop berichten wij dan dade lijk. De complete „Soidatsneourant". Door r43devicrking van velen, die ons over gebleven nummers terug zenden, zijn wij thans in stast r.nzen vriondsn een plcizior te doen sn complete verzamelingen van de „Soldatcncourant" af te leveren tsgen den gewonen prijs van 1 ct. per stuk vrachtvrij, uitsluitend aan het militaire adres van da aanvragers. Wie dorhaive do eersto 1G0 nummers ver langt, zendo ons 1 aan postzegels of post wissel too met verzoek cm toezending en dui delijk adres. Eik nummer meer tot het nu verschenen no. 107 kost natuurlijk 1 cent meer. Da expeditie geschiedt gratis. De Nederlandsche Veldpost DOOK P„ 3£»JA5HiKSE, Directeur Hoofdc:cpeditic Veldpost. III. Do onvolledige adresseoring van correspon dentie voor reservesergcanten vindt, zijn oor- scak in hun vertrek van do depot-bataljons dei- brigades naar bet veldleger. In don regel ko men 7.ij bii die brigade van het veldleger tot wier depotbataljon "zij behoord hebben. Een «erste eisch is dan echter, dat zij onmiddellijk na aankomst bij hunne nieuwe compagnie hun adres opgeven aan pooit ALBERT BERN AED« Uit de „Nieuwe Courant'.) Ie. den facteur van liet depotbataijon 2e. dsn .facteur ian het bataljon waarbij zij zijn ingedeeld eii, bij den compagnie facteur Je-, aan allen met wio zij geregeld'Cofrespoa- dceron 4e. aan de administraties van de couranten on tijdschriften waarop zij zijn geabonneerd. Denk cr vooral aan nooit een burger-adres op to geven, b.v. Steenweg 171 Wouw of zoo. maar steeds regiment, bataljon, compagnie en divisie. Do post ïcst geen raadseltjes op, evenmin de facteurs. Wie geregeld zijn correspondentie wil ontvangen meet zelf voor goede adresx-cn zorgen. Voor men wil gaan klagen tegen ande ren over slechte of langzame entvangst van correspondentie stelto men do band in eigen boezem en vrage zich af. of wel alles geütan is om de adressen zoo volledig en duidelijk mo gelijk te maken en ziot. steeds zal bot me?, culpa nw antwoord zijn. Sc.hi ijf ook nooit naar huis: ik zit hier, of ik zit daar. of ik ben bij dio en die, want het gevolg daarvan is. dat uwe correspondenten onmiddellijk nw -militaire adres over boord gooien en de eersto do beste verplaatsing uw geheole correspondentie in de war stuurt. Bij vertrek weet niemand immers waar hij been gaat en al weet bij de plaats, bij weet dan toch niet bij wicn. bij wordt inge kwartierd. En wie denkt er aan om telkens bij aankomst in een nieuw kantonncmcnt aan <lo vorige kwartiergevers zijn gewijzigde adres op te geven? Welk adres wordt opgegeven als ♦willige bataljons bij elkaar in tenten worden ondergebracht? Ik hoop, dat allen hiervan goede nota zullen nemen en alleen hun militair adres zullen opgaven en er steeds op zullen ha meren dit alleen en vooral geen ander op hun ne stukken te vormeidon, dan zal ook steeds de veldpost getrouw aL een hond je overal volgen en overal vinden,' al zit je midden op do hei of in den uitersten uithoek. Dan wordt cok voorkomen, dat door schuld van buiten de pos terijen staande persoibn do stukken in ver keerd® banden komen. Wat hier voor reserve (Slot.) 't ,Was twee dagen later. JiLeifc avondappèl was geho-nden, in do kribben lagen lange rijen slapers, bijna al les was binnen. In het midden brandde het gas laag als een lcanrrvlammetjHet licht der ccrridarkntaarn viel van buiten door de grcexalagQ ruiten, getemperd tot een matte schijn. Daarin verwezen! ijk ten vreemd geampu teerde doelen van kribben en bedden, vloer- planken, tafels en banken, tot een baan grauwe werkelijkheid, uit den donkeren chaos er om heen. Meijer lag nog wakker. Hij luisterde on tuurde naar de deur, die. riet te onderscheiden was uit het duister van den hoek. De torenklok slceg, de slagen dreunden traag heen door de ijle nachtlucht, langna- galmend met zwaargonzende trillingen, clic na den laatsteen slag neg aanzweemden zachter «n zachter De deur kraakte en ging opes. In d« vage schemer van het- lioht uit da spng doemde do omtrek van hst toehtschot flauw ep. Een gestalte kwam binnen. In bet lioht zag hij dat het Hartraat was. Korporaal, fluisterde hij. „Ja," Hartman zette zich op hot voeteinde. ,,Va>j3 H^as maöjseerfc." - ,,Had ik hem hot geld maar niet gegeven." „Opeens schrokken zo op, de deur schudde hevig, de kruk ging heen en weer, toen lew am er iemand bin ren niet bonkende pas sen die onregelmatig ncerplompten. Een gestalte naderde, gierde onverwacht zij waarts uit, met slappe bewegingen van on bestemde spieren, en greep zich krampachtig aan de pilaar der galerij Het licht viel o-vcr hot bleek© gezicht, de lodderige cogen zochten onzeker. „Van Mons!" fluisterde Meijer. Hij waggelde verder. Iu het duister achter bleef hij staal. Er Monk een scherpe slag tegen het krib- bl-ad, hard doorbonzend met dof ijzergc- rommel. „Zeg he je lucifers", hikte hij. ,t Bleef even stil. Dan trapte de beslagen schoen weer tegen het kribblad. Meijer sprong op. „Daer ligt- korporaal Zevenhuizen, als die wakker wordt..." Hij ging op den muzikant toe. „Hè je lucifers." „Neen Van Mens, kom ga nu naar bed." „Als je geen lucifers hebt, ga dan zelf naar je nest." Weer schopte hij tegen de krib, de slaper bewoog onrustig. He- zeg hob j© lucifers." „Ga naar bed," smeekte Meijer. Van Mens zag verwonderd om. '"t licht werd hoog gedraaid. De kamer helderde op. „Ha korporaal Hartman een toffe jon gen wat." Hartman nam hem bij dc arm. Hij ging gewillig, f. trojlisi .lacfch eeü- /IsmujjjB sergeanten gesc-brcvnn is geldt natuurlijk voor alle militairen, die in de depots naar het veld leger of omgekeerd vertne-kken. De facteurs der depots norden er aan herin nerd, dat het strafbaar is om stukken voor mi litairen, die naar hot veldleger zijn vertrokken, na te 'zenden met onvoldoende adres. Kan «Ie betrokken administrateur geen regiment en bataljon opgpven, dan moeten do stukken be waard blijven, tot den nadere iudeeling bekend is, of zoo deze niet ontvangen wordt, moeten de stukken a'Is onbestelbaar worden terugge zonden. Wat voor de infanterie is vermeld geldt natuurlijk evenzeer voor do andere wa pens. Vooral aan de militairen tot bet le re giment veldartillerie beboorende wordt herin nerd aan hunne familie en kennissen op te ge ven bij welke batterij of afdeeling zij zijn inge deeld, en wat bet treinpersoneel betreft, dik wijls verzuimt dit te vermelden bij welk onder deed bet is ingedeeld. Iedereen zal toch na kun nen gaan, dat een brief voor Jan Klaassen, treinsoldaat- le regiment- veldartilleri onmo gelijk de ruim 130 onderdooien van do -Ie divi-. 6ie kan afwandelen cm Jan Klaassen te vin den. Hij zelf weet natuurlijk waar hij zit, en vindt liet nu de natuurlijkste zaak van d»> we reld, dat de veldpost dar- ook weet. omdat hij de auto a! eens gezien heeft, alsof die auto zien kan. dat bij .Jan Klaassen was. Do wielrijders van de jcgimentspatrouilles verzuimen herhaaldelijk te vermelden bij welk- regiment zij zijn ingedeeld. Denk er aan, datj bij iedere divisie 6 regimentspatronilles zijn en de veldpost stukken met onvoldoende adres -'n- verbiddelijk terugzendt. De wielrijders bij de compagnieën wielrijders moeten hun adres op-( feven 1 O. W., 2 G. W. enz. Doen zij dit niet,;' an laten de afzenders ..wielrijders weg en] het adres wordt: b.v.: J. Green 4c compagnie, 4e divisie. Gevolg is onbestelbaarheid, daar bij ied< bataljon infanterie een 4e compagnie is, di 6x3= 18 4o compagnieën en de compagnw vtldpioniers maakt mee de compagnie wie! ders samen 20 4c eompagniën Iij iedere divi: De veldpicniers varen in :t zelfde schuitje. j Een enkele maal komt een adres voor mei/ le cornpio He bataljon regiment gen iet roepen. De telegrafisten en telefonisten gelieven er aan te denken, dat de le compagnie verspreid is over het goheele veldleger, dat zoo'n adres dus ten eenenmale onvoldoende is. Niemand vergote op to geven bij welke divisie of zelf standigs brigade zijn onderdeel is ingedeeld en lezï vooral do adressen in no. 101 nog eens goed na. Ik hoop, dat na 't lezen van deze re gels do stroom van stukken met onvoldoend adres zal opbonden, blijkt dit niet het geval, dan zullen de nalatigen door mij worden be kend gemaakt. Het zijn echter niet alleen de militairen, die tot- bet veldleger behooren, die zich schuldig maken aan onvoldoende vermelding van bun adres, die van het- bezettingsleger zijn even sier dig. Herhaaldelijk komt bet voor, dat stuk*- ken voor miliciens in forten waar infanterie, artillerie en genio bij elkaar gelegerd zijn, don naam van het fort dragen zonder vermelding van bet onderdeel waarten de geadresseerden behooren. Wanneer nu voor eenzelfde fort meerdere facteurs zijn aangewezenneemt een der facteurs zoo'n brier mee. Blijkt liet-, dat geadresseerde niet bij zijn onderdeel is, dan neemt bij den brief rnee terug naar 't postkan toor onder vermelding van d© onbestelbaar heid. Nu krijgt de facteur van een der andere onderdeden den brief mee. tot hij op zijn be stemming is. Da onaangename gevolgen van de late ontvangst of de niet-ontvaugst der stuk ken komen ten laste van den afzender of don geadresseerd© of van beiden. Heu vermelden van het onderdeel, zonder opgave van fort, werk. batterij, enz. geeft bij de enorme ver spre idheid der onderdeden aanleiding tot veel zooken met niet altijd iet gewenste te gevolg. Een ieder zorg© dus, dat de posterijen de stuk ken met den eersten oogopslag terecht kunnen brengen, te meer da-ar bestelling van uit het veldpost- of espeditiekantoor in" d© stellingen en linies niet geschiedt. Ge toestand in den reuzenstrijd. Dit is en blijft een wonderlijke oorlog, een die steeds gespot heeft en blijft spotten met de ervaringen van alle vroegere. Bijna negen maanden duurt hij reeds en bijna zeven maanden is er geen verandering in, geene ten minste, die van beteekenis is. trek van verstandhouding. „Toffe jongen, wat korporaal" en genoe- gelijk krabbelde hij na. „Toffe jongen", „toffe jongen". Meijer volgde aarzelend. Onverwacht nikte Van Mens zicli los en keerde zich tot Meijer. „Moet je soms vijf gulden hebben?" Hij keek een oogenblik verstoord en onze ker voor zich. Achter de gefrone.de rimpels van zijn voorhoofd tobde de idee van zijn schuld en hij haatte Meijer sinds lang. Dan werd liet hem duidelijk. Zijn oogen begonnen alelijk te schitteren, -Meijer had liet, expres gedaan. „Ga weg, vent, zie jc die melkmuil korpo raal met die blauwe kringen onder zijn oogon." Meijer stónd onbewegelijk. Van Mens duw de het hoofd meer naar voren. Uit zijn valsch vertrokken mond hoonden bijna on hoorbare klanken. Toen werd de ander lijkwit, de verschrikte pupillen lagen starend op het puilend oog wit. „Ellendeling", hijgde hij. Dan grepen ze elkaar, hielden zich om strengeld, eon hoofd beukte tegen de tafel 7& vielen. Hartman trachtte ze te scheiden, uit de bedden zagen slaapdronken gestalten toe. Plotseling schimde een licht over het pelo ton. Hartman zag op. Achter ging een man met- een lantaarn, het schommelend licht- deed plekken schijn ijlen door het duister der schaduwen. De commandant van de wacht volgde, „Van Mens'" De muzikant liet Meijer los, rop(& in arrest." Op het Oosterfront is er wat meer een heen en weer, een op en neer gaan der groote strijdmachten, op het wester blijven, die als twee bijna onwrikbare muren tegenover elkaar liggen. En als we nu eens meenden recht te hebben om wat anders, wat be slissends te verwachten, wordt steeds onze hope beschaamd. Het offensief der Dnit schers zoowel als der Franschen in Noord- Frankrijk is op niets uitgeïoopen en men betwist elkaar nu weer enkele meters loop graven. Na de inneming van Przeravri kregen de Russen troepen vrij, zeide rocn, en nu zouden zo zich wel een weg banen door en over de Karpatbcn. Zij hebben het beproefd, reeds weken, ze beproeven 't nog. maar het gelukt bun niet. Misschien is er in de laatste weken nergens heftiger gestreden dan daar en de legerautoriteiten weten groote stukken te vertellen van de ontzettende verliezen der... tegenstanders, maar een verandering in de posities zien wij er niet. Da laatste berichten omtrent den strijd in de Karpathen luiden wel eigenaardig. Wij hebben er van weerszijden, en nu be weren zoowel de Russen ais de Oosten rijkers, dat zij de aanvallen der vijanden hebben afgeslagen, en dat deze laatst© groote verliezen hebben geleden. Met andere woorden beweren do Russen, dat de Oosten rijkers, en dezen, dat de Russen het offen sief hervatten, maar dat zij leelijk schip breuk leden. Overigens stemmen de Rus sische en Oostenrijksche telegrammen over een, dat in 't overige deel van 't Oostelijk terrein, dus in Polen, Galicië, de Bukowina slechts plaatselijke a rt-illeriegev echten en schermutselingen plaats hadden. Men hield daar dus den strijd gaande, meer niet. Het lijkt ons toe, dat- het op het Wester- rront in de laatste dagen niet anders gaat. De berichten zijn buitengewoon sober. Zij meten breed uit een gevecht om heuvel 60, waar de Duitschers eeo aanval op deden, die afgeslagen werd, en maken verder gewag van enkele aanvallen, die blijkbaar weinig beteekenis hadden en in elk geval zoo goed als zonder succes waren. In het bosch van Apremont, bij St. Mihiel, in den Elzas, wonnen de Franschen een paar linies loop graven, wat natuurlijk niet veel beduiden kan, Eu cp zeel De berichten zijn er even mager. Men behoeft zich niet te verbeelden, dat de vloten der groote mogendheden zich in den strijd wagen, blijkbaar zijn ze daar hief. 'voor gebouwd. Ais wij denken aan onzo vroegere oorlogen met Engeland, wor den we weemoedig. Er zijn geen de Ruytors en Trompen meer naar 't schijnt, maar zij hebben ook geen gelegenheid zich te toonen. De onderzeeërs, die in 't vorborgen werken, spelen in dezen krijg de eerste rol. Men stelle zich de Ruyter voor, die eenige han delsschepen ging vernielen, of Tromp bezig met hetzelfde werkje, Tromp, die bij Duins den vijand van zijn eigen kruit gaf, opdat hij maar zou opkomen en kunnen vechtenNil melden de telegrammen, dat er weer het oen of andere handelsschip in den grond geboord of opgebracht is, dat is alles, wat er gebeurt. Deze oorlog is inderdaad steeds meer een strijd der vernieling, van een belangrijke actie als het forceeren der Dardanellen kwam totnogtoe niet veel terecht, alweer een bewijs, dat de vloot m een oorlog van heden betrekkelijk weinig waarde heeft: alleen een groot landingsleger zou de geal lieerden tot hun doel kunnen brengen. X>it zou er nu geland zijn wordt beweerd, maar bevestigd neg niet-. Overigens vernieling overal, iu België en Noord-Frankrijk niet alleen, in het Oosten ook. De Duitechers hebben hoog opgegeven van de verwoestin gen door de Russen in het Ocsten van Prui sen aangericht. Uit St. Petersburg wordt nu gemeld, dat de Duitschers niet minder hardhandig in Polen zijn opgetreden. 5500 dorpen hebben zij verwoest, 1000 zijn ge heel in de asch gelegdde totale schade in Polen wordt- eeschat op vijf milliard gulden. Er zullen zeker tientallen van jaren voorbij Hij ging overrompeld en half ontnuchterd. De korporaal volgde. Meijer stond daar alleen, hijgend. Het bloed perste door de aderen van hoofd en hals, het sidderde door zijn pezige polsen. „Daar zal wat voor je opritten", klonk bedompt een stem. En de korporaal Zevenhuizen, die rich weer Ixdiagelijk in de dekens rolde zei, tocli nog geërgerd. „Ik zal je helpen om na het- avondappèl te „vechten" Ga naar je bed. Eu de ande ren „zwijgen". Hij legde rich te bed. Siapeai ken hij niet, iu ziju koortachtig hoofd woeldeu angsten om de komende «diende van de provoost, en wroegend zei hij rich telkens „?t Is mijn schuld, dat hij nu naar de klas gaat, ik had m© moeten inhouden, "t Is mijn schuld." Van Mens lag in de kleine cel op ziju bïits. De zen scheen docr d6 getraliede ope ning boven. Kleine stofjes .wemelden onrus tig in de stralende koestering van het licht. Hij zag nadenkend tce. De idee viel hem in, dat het allen wereld jes waren, die dwatlaen door een licht heelal. Hij vergat dat hij in een oei zat en peinsde of de wereld misschen ook een stofje was in een zonnestraal. To-an blies hij als een baldadig kind in de schitterende wemeling en de gestoorde werelden dwarrelden radeloos dooroen, hij joeg zo uit het licht in het duister en doem de zo weg in het niets. Zoo was hij herig. Opeens draaide de sleute] stroef grin zend d<jor slot, hc-y rdoJselcfo de tfcur ging gaan, voordat de bewoners der getroffen 6t-reken den ontredderden toestand geheel te boven zijn. BELGIË. Troepenverplaatsing. Men schrijft ons van de Belgische grens Er hebben in België zeer sterke troepen verplaatsingen plaats. Overal worden de Duitsche wachten van onze grenzen terug getrokken of staan ze gepakt en gezakt ge reed. Eenige dagen geleden werden de vrijwil ligers, ongehuwden, gehuwden zonder kin deren of met een kind teruggehaald en ver zameld; de anderen schijnen nu te zullen volgen. Het tram- en treinverkeer in België is ook gewijzigd, 's Nachts en overdag gaan treinen heen en weer met gedoofde lichten en gordijntjes voor do ramen, om niet te laten zien in welke richting ze vol of leeg gaan. Overal is verhoogde actie. Er komen de laatste dagen overal weer meer Belgische vluchtelingen over onze grens, zelfs met levensgevaar. DUITSCHLAND. Een luchtgevecht. IiONDEN. De Doily News verneemt uit Geneve, dat Dinsdag langs den Rijn tus- sclien Bazel en Istein gedurende twee uren een luchtgevecht is geleverd. Duizenden waren getuige van dezen strijd in de lucht. Vier vliegers der geallieerden werden door een overmacht aangevallen. Zij trokken dus terug, maar keerden later met versterkin gen terug en vervolgden toen de Duitsche vliegers Aanmaak van oorlogsmaterleel in Dultschland. Uit Dresden wordt aan de ..Now.York "World" gemeld, dat in Duitechland zoo goed als alle fabrieken met de fabricatie van grana ten bezig zijn. Do schrijver, de heer Roder, rond de Saksische Mach ine fabriek te Chemnitz druk aan het vervaardigen van onderdeden van dnikbooten. De Duitsche admiraliteit moet den arbeid van het bouwen van dnikbooten over geheel Dultschland hebben verdeeld, ten einde do blokkade van Groot-Britannië te kunnen be spoedigen. Do verschillende onderdeelen wor den. wanneer zij gereed zijn, naar het centraal depót gezonden, waar men ze bijeenvoegt. Het afzoeken van het slagveld. Een officier van gezondheid beschrijft in den ..Berliner Lokal Anzeigerhoe hij met twaalf hospitaal-soldaten, tegen het vallen van den avond, een slagveld in Russisch Polen naar gewonden afzocht: Ik had den weg op mijn kaart geteekend. Hij was niet moeilijk te vinden. Ik liet mijn paard drar ven. Stil volgde de afdeeling hospitaal soldaten. Eerst ging het een heuvel op, daarna door een dal. Toen zag ik reeds als een donkere silhouet aan den avondhemel dsn rand van het bcsch en rechte daarvan begon het- slagveld. Gelukkig was de lucht holder en tie maan stond reeds tamelijk hoog, zoocat men zich orienteeren kon. Allengs zagen wij de sporen van den slag. Weggeworpen geweren, ransels, pafcroon- tasschen, petten, doode paarden, een verla ten machinegeweer en doode Russen. Als zandzakken zagen zij er uit in het schemer licht in hun aardkleurige mantels. Het aantal docden werd steeds grooter. Ik moest afstijgen. Het paard wilde niet verder. Waarheen ik het ook wendde, steeds bleef het staan. Ik liet halt houden. Da wagen meest achter blijven. Vier draagbaren werden er af gehaald. Ik liet de mannen zich verdeeleu over een zoo breed mogelijk front, ongeveer vier meter tusschen elke twee mannen en daartusschen een draag baar, zoodat wij een keten vormden van 50 meter Stap voor st-ap gingen wij voor waarts Het was heel vermoeiend en moei lijk, het ging verschrikkelijk langzaam. Telkens liet ik na een paar minuten stil houden en dan luisterden we. Niets anders hoorden wij dan het verre gekrijsch van eenige kraaien. Tn het westen was nog een bloedrood© streep te zien van het avondrood en achter ons zagen wij het schijnsel van hefc bi vak vuur onzer troepen. Alles was stil op het veld des doods. Dokter, daar schreeuwt er osn!'1 Wij luisterden. Ja, de onderofficier had gelijk. Heel zacht, maar duidelijk te koo- ren trof ons oor oen zacht klagend geroep. Wij hielden halt-. En ik liep niet twee dra gers in de richting van het geluid. Iet® donkers toekende zich af tegen het gel® zand. Toen wij dichter bij kwamen zagen wij, dat het ceri haag was. Het gejammer klonk steeds naderbij, blijkbaar aan den anderen kant van de haag, waardoor eerst een doorgang gemaakt moest worden. „Hier, hier!'' riep oen schorre stem. Een paar stappen nog en wij wren er. D® eiectrisehe lampen vlamden op e.. een was bleek gezicht staarde ons aan. „Water, water, au mijn b?«n." Dikke tranen rolden over de bleekc wan gen van den armep man. Vlug kreeg hij een kroe3 thee. Het was een van onze dragonders. Em scherf van een granaat had zijn linkerschouder verbrijzeld en pen tweed© stuk had het paard gedood, dat met een opengescheurden buik zoo gevallen was, dat het been van den soldaat onder zijn last l>egraven was. Wij moesten nog andere mannen roepen, om het paard voor zichtig op zij te schuiven. De enkel wa* tweemaal gebroken en de arme kerel leed gruwelijke pijnen. Een groote dosis mor phine bracht -hem weldra in een vasten /map, en toen wij terug gingen snurkte hij reeds voor twee. Toen wij zorgvuldig verder zochten, kwa men wij aan een begroeide plaats. Hel scheen de maan er op. Plotseling zie ik rechts van me een geknieldcn man, het geweer aan den schouder. Ik weifelde. Zou net gezichtsbedrog zijn? De maan speelt ons dikwijls parten. Wat wilde hier op het veld des doods een knielende schutter? Ik moest zien, wat het was. En liet de anderen wachten, ging in een hoog om den schut ter, om uit het bereik van het maanlicht in de schaduw van de boomen te komen. Op vijf pas afstand riep ik hem toe. Hij verroerde zich niet. Met twee sprongen was ik bij hem. Het was een van onze scherp schutters. Terwijl hij het geweer aan den schouder hield, gereed om te schieten, trof de doodelijke kegel hem in het hart. Hij zou omgevallen zijn, indien zijn bajonet hem niet tegen gehouden had. Wij legden hem onder een boom, dekten hem met tak ken toe en bonden zijn zakdoek om een der I takken, opdat de begravingscommissie hem den volgenden dag zou kunnen vinden. Wij moesten verder, om te redden wie er nog te redden was. Wij kwamen reeds dicht bij de rivier, teen wij duidelijk om hulp hoorden roepen. Niet jammerend, klagend, doch met volle, krachtige stem. Het was ©sn Berlijner. Hij lag met een stukgeschoten voet te midden van Russen. „Goddank, dat ge komt, dokter. Zoóiets zou ik niet graag nog eens beleven!" Ik keek naar de wond. Het voetgewricht scheen verbrijzeld en wel door een elag met de kolf van een geweer. „Hoe kom je hier iusschen al die Rus sen V' „Wij kregen bevel een stormaanval te doen. En wij hebben de bende nagezeten. Hier deze mannen om mij, heb ik om zeep gebracht. Toen heeft me een van die kerels open en stappen klonken in de gang. Hij schrok op. Nu kwamen zo hem halen voor de Klas van Discipline. Weer schrijnde een sleutel, nu in de eigen deur, hij veelde zich gekneld, zijn maag krampte ineen, het scheen heem of de sleu tel door zijn hoofd draaide». „.Soldaat Van Mens, ben je gereed?" „Jawel sergeant-." „Korporaal, breng hem op het com pagniesbureel." Toen hij langs de cel van Meijer kwam schreeuwde hij„Ongeluk, heb je nu je zin? Ik ga naar Vlissingen." 't Bleef stil in die cel. En hij ging, tusschen de soldaten. Een oogenblik kwam hij in opstand. Hij* zag den korporaal tersluiks a=n. De plaats was ruim en leeg. Zou hij weg- Ioopen? Maar rij gingen zóó gewoon, zóó zeker, dat hij voelde hoe onzinnig het zou zijn. Bij het bureau wachtten ze. De sergeant-majoor deed de deur open. „Ga maar zoolang naar de chambree en wacht daar „Jawel, majoor!" 't Was stil op de chambree. De morgenzon zeefde met tec-r, schril licht door de ver weerde ruiten. De kamerwacht richtte de kribben, de stroozakken waren gladgetrok- ken, de vierkant gevouwen nachtlegers la gen ordelijk op de geschudde kassens, en de heldere tafels stonden in één lijn cp den geveegden vloer met de banken er naast. Van Mens zette rich aan tafel. D© soldaten stonden zwijgend achter hem. Hij zag den korporaal aan of hij iets wilde •ragen- Karnemelkzeep met het Anker. In 't gebruik de voordeeligste Toiletzeep. Alom verkrijgbaar. Men lette echter vooral op het gedeponeerd Fabrieksmerk ,,HE1 ANKER" „Wat wil je?" „Korporaal, mag ik nog één keer spelen? Dan kan ik het nieit meer doom' „Neen, Van Mens, de sergeant kan zoo komen." „ik zal even naar de deur kijken, korpo raal." De korporaal kreeg medelijden, hij wist dat Meijer er niets op tegen zou hebben, on danks alles. „Goed, Van Mens," als je zachtjes speelt." Hij nam de viool voorzichtig uit de kast-, drukte haar zacht tegen rijn wang en boeg het hoofd. Zijn vingers trilden zenuwachtig en d« strijkstok streelde de snaren zacht en innig. Do ontroerde vicol weende droef, dan klaag de ze luider, zijn vingers grepen heftiger, de stok streek schrijnender, en de klanken snikten uit het instrument met hooge angst kreten. Ze luisterden zwijgend. De melodie zong voort. En de viool wrong rich als een verlorene, aan de hals van den man, die haar ging verlaten. Opeens krijschte een wanklank, een sprongen maar krulde pijnlijk op. Van Mens zag wild om rich he^n en radeloos, van wanhoop hief hij het instrument op en sloeg het tegen een knop der bedkrib. Het stompe ijzer dreng versplinterd ir den weW-~ormden bodem. Toen smeet hij 't van rich af De ueui ging open. De sergeant kwam binnen, zorgvuldig streek hij de plooien uit zijn hagelwitte handschoenen...... „Soldaat Van Menswe gaan!"-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1