Drie Soldatenliedjes „De Oorlogskas" Laatste Berichten. Fortyne begunstigt alleen kË, i osü busje waagi. ZE RAKEN De Oorlog in België" r 4 van woensdag 31 Üïpx-il 1915. JNieuwe Uitgaven. Gemengd Nieuws. A D VERTEN Tl ËN SIGAREN. Kosmos Marechal Niel STENOGRAFIE RIÉNTS balt. KUS SSLS? b'"m' I DIRK WITTE. WEERBAARHEIDSLOTEN, HOOFDPRIJS 40000 GULDEN BON 'IDES lot heil van's Lands belang, waar dan verkre gen worden krachtige, lenig-slerko jongeman nen, die ontberingen langen tijd kunnen ver- dragon en de grootste moeilijkheden kunnen overwinnen. SOLiD ATEN COUR A]\TT Militaire Huisvlijtwedstrijden. De tentoonstelling van voorwerpen, door mi ll itairen der forten Nichtevccht, Winkel on Abcoude, gedurende do mobilisatie vervaar digd. werd Vrijdagavond gesloten. Talrijk nas de opkomst van lien, die van de prijsuitdeeling getuige wilden zijn. Met moeite konden do militairen, dio prij- i zen gewonnen hadden, zich door de talrijke aanwezigen een weg banen naar de bestuur,s- tafel en luid'gejubel volgde, als de medailles aan de kameraden werden getoond. Dat vooral do winnaar der grooto zilveren medaille voor amateurs, uitgeloofd door H. M. do Koningin, de lieer K. L. Biaber, to Xieli- terecht in garnizoen, geestdriftig werd toege juicht, laat zicli denkeu. Ziehier do namen der overige winnaars van een eersten prijs: I. Schilderen en teckcucnW. van Nie wenhoven. (Xichtovecht II. Iloutsnydcn (am.l: Yólmnr. (Winkel) III. Koperwerk: Bult, (Abcoude). IV. Houtzagen (am.): Do Vries, (Ab- i- condo). V. Gemengde groep: G-. Dikes, (Nichte- vecht). Na do uitreiking der prijzen schaarden do leden «Ier Militaire Zaugvereeniging"te Ab- coude zicli om him wakkeren, ook in Anistor- 1 rlani welbekenden directeur, den lieer Frans 'Hpsselanr en vooral in dezo ernstigo tijden klonk bijzonder mooi, wat die krachtige jongo j. mannen liet vaderland in ..Holland's Glorie" van R:eh. Holl toezongen' Fu wie voelde zijn ,7 hart niet sneller kloppen bij het kernachtige Ave Cesar van Fred. J. Roeske? Onder grooto instemming der aanwezigen 'dank: pastoor dr. D. A. W. Sloot, lid «lor plaatselijke commissie, in een slotwoord deze i zanger'-', dio zich den geheoleu winter geoefend hadden. Mevrouw Roos Wasman, lid der plaatselnke I commissie, dankte hij in 't bijzonder, en dan ook de jongedames, die- honderden loteu, r oor 1' de aanstaande verloting hadden verkocht'. In een geestig antwoord dankte de heer 'S Braber namen de militairen en riep den tal- I rijken wapenbroeders blijmoedig toe: Nu tij V hier mceston zijn. welnu dat zij er zich dan k ook allen 111 schikken 1 Met opgewektheid zong men ten slotte het „Vv'ien Neorlandscli Bloed." N. v. d. D. 5de Brief van Kees aan Marjan. (Van sergeant G. Persklomp.) Lief: re Marjan 't is al zoo lang geleden. j'Dat ik 00 schreef,, 'k docht ge wordt ontc- 7vreden, F11 daar ik nouw veel nieuws heb opgedaan Wil ik oe da maar weer eens schrijven gaan, Tn Xispen hebben we al zitten brommen En dachten, zal er dan geen end aan kommen, Want lang op een plaats zijn daar hou ik nie van, 'k Ben veul te kummelijk da weet je Marrejan. Naar Rosen da al zijn wc toen heengetogen; 't Was mooi weer da zog ik ongelogen En 't was ook ginnen al to slechte weg Dus luidden we lol. da weet je ook wel zeg; Die oude kerels déden niks ar, zingen "k Had van plezier nog wel kunnen gaan sprin gen; De heelc zaak bezongen ze nou en dan Zooals: „Op die bergen", en nog meer Marrejan Ziet ginds in do groona weide, Loopt een boerenknaap zich moe, Ilij houdt cr steeds ijverig De wacht, bij zijn meesters koe. Zi«t don knaap daar staan op z'n klompen. Een bloom in do groeno wei. Met z'ji glinsterend oog en z'n roodo wangen, Een sehoono telg u.it den boeren rij. Dit zijn nu do bloemen, dio bloeion, Ilier bij ons op 't platte land, Veel 6chooner dan do roos van plantsoenen, Kn van den ijdelon stadschen stand. W. J. KOENDERS, mil.-korp., fort Westervoort. Alleen zijn. (Van milicien W. II. van Loon.) Avonddonker, vèr-klakkendo klanken van lato wandelaars langs singelgazon; langzaam wegglijden van 't wiss'len eu wnnken der wereld, die rusten gaat, rusten waarom? Zacht glijden weg de horinncringsklanken, 'n vric-nd is gekomen en is weer gegaan; 'k kan niet begrijpen: nooit keert hij weerom... mijn ziele, ga rustenrusten waarom? Jezus, nog nimmer hebt Gij mij verlaten, altijd tot U keert mijn ziele zich heen. O, laat mij nooit die mijn vriend eens was, haten Dim pas, o Heiland, dan ware ik alleen. Halfweg. v. L, Van Kamer No. 6. (Van mil. G. Derkx.) G each to mijnheer de nxlacteur Ook wij kloppen even aan uw deur; Er werd toch in uw blad geschreven Een versjo van kamer Xo. 7. Over masientjes en nog zoo meer Daarom ook iete van ons dit keer, En vragen wij in uw blad express Een kleine ruimte voor kamer 0. Want daar gebeurt van allerhand Door den jongsten tot den oudsten klant, Daar zie je ook ouwe kerels liggen, Tussohen hot meerendeel van jonge biggen. Daar ligt een tamboer en een korporaal Waar do heelo kamer voor gaat aan den baal Met mooie meisjes gaan ze allen vrijen, "t Zijn de knoopen, die kaar steeds verleiem Pi ij hun meerdere loopen ze in de gaten, Want 't zijn werkelijk flinke soldaten, En geloof me, ik zeg liet hier maar rond, Dat als er soms eens oorlog komt, Wij zul'en strijden voor don grond. Waarop ook eens ons wiegje stond. Dan scharen we ons om <1 edele vrouwe, Bij honderd duizenden getrouwen; Dio liefde en leed toch met ons doelt, En menige, wonde heeft geheeld, Door woord en daad als koningskind, Door heel haar volk zoo teer lx-mind. Vooraan zal staan die kamer 6 En volgen zal dan wel de rest. Wjj laten Xeêrland dan eens zien, Hoo dierbaar ons is, onze Wilhelmien. G. DERKX. mil. 2e Reg. Inf. II Bat, 3c Comp Kamer 6. toiro bevatte sedert uitsluitend operetten; vóór dien tijd was er meer afwisseling, n.l. drama's en blijspelen geweest. In 1892 volg de weer een nieuw trekken van den eenen schouwburg naar den anderen; bet waren: De Artis (Hollandsche) Seliouwburg (Kreeft cu Buderman)Profc, Holl. Schouwburg, Palcis voor Volksvlijt (De la Mar en Barendse), Van Lier. Eindelijk in 1S98 kwam bij weer terug bij Prot. Sedert Sept. 1911 gaf Kelly, ver bondon met Lagemau, matinees en maak ten zij eene tournee door ons land. In het laatste jaar trad hij wederom op in Frascati. Postdiefstal ontdekt. Naar do V. II. Ct. verneemt, is ecu der be ambten van het postkantoor te 's-Gravenhage Donderdagavond op heeterdaad betrapt op diefstal van poststukken. Tegen bodoeldon be ambte bostonden reeds gcruimen tijd zware ver moedens van oneerlijko handelingen, to meer, omdat hij zeer onsolide leefde. Donderdagavond werd daarom opzettelijk in één der bijbussen een brief gepost, waarin on der getuigen een muntbiljet van 10 was geborgen, terwijl op do enveloppe stond ..aan- teekenen", Bij het gereedmaken voor verdere expeditie werd deze brief opgevraagd, doch Hij bleek vermist- Ic zijn. Onmiddellijk werd bet personeel gelast het lokaal niet te verlaten de besteller die bedoelde wijk gereden had, en tegen wien do vermoedens van diefstal be stonden, poogde zich onder een of auder voor wendsel to verwijderen, doch hem werd op dui delijke wijze te verstaan gegeven dat zulks overbodig was. De recherche, die reeds aanwe zig was, ging n.I. dadelijk bij bedoelden bestel ler tot fouiileeriug over en vond spoedig het biljet van f 10. Do dader wilde eerst nog ontkennen, dat het - geld van diefstal afkomstig was. Óp die mogelijkheid had men echter gerekend en daarom de nummers van het verzonden biljet genoteerd. Natuurlijk kwamen die geheel over een met de nummers van het biljet dat op den. besteller gevonden werd. Do verdachte viel daarop door de mand. Trawler getorpedeerd. LONDEN, 19 April. (Reuter). De trawler „Fermo" van Grimsby rapporteer de beden bij zijn aankomst aldaar, dat de trawler Vanilla" gisteroclitend iu de Noordzee getorpedeerd is door een Duitschen onderzeeër. Da Vanilla" zonk onmiddellijk. Do ..Ferme" was op slecht* 300 M. afetands en was op de Vanilla" afgevaren om te trachten de bemanning op to pikken, maar werd daarin verhinderd, doordat de onder zeeër een torpedo lanceerde. Dezo miste echter. De ,,Fermo" voer daarna rich spoe dig terug. Eenen Engelsehman heet 'n nieuw lied uitge vonden En da bezorgt ons zooveul leuko stonden Nimt oe long mee, zingen zo telkens weer Op co geweerriem en weet ik wat al meer. Vandaag of morgen gaan ik 't is probeeren Dieën boelen mop van buiten te gaan leereu En als ik 'm nok mar eens gauw ken dan Kom ik 'm is zingen veur jouw, beur Marrejan. Een dag daarna zijn we verder weer getrokken '1 IVas mar 3 uur, ik wij er nio om jokken, Toen we er aankwamen liepen wc nog met stoom Kn zaten toen in Bcrregcm op Zoom; Daar licddo nou dicë grooto Schcldersiroom, Daar zoo ze zeggen duikhooten door komen; Mar 'k zeg 'c oe zoo eerlijk as 't maar kan: 'k Hé niks gezien, nee niks nie, Marrejan. Eu as 'F er eene is durft to wagon Mc zonnen duikboot ons to kommen plagen En dook io dan geleuf mo mar gedwee Hij kon er op reck'nen, ik dook niet 'm mee! M:ir da's geswets, zoo as 'k hoor in vertrouwen 1 Eenen Aprilmop om ons veur do gek te houden Xou weet ilc niks meer en eindig dus weer dan. Met 11'en dikken zoen veur jouw, hoor Marrejan. G. PERSKLOMP. De wereldoorlog. (Wijze: „Er ruischt langs do wolken".) Grenadier J. H. Enters zendt ons het vol gende Nog dreunt bet kanon, en nog knettert 't Nog vallen de helden op 't slagveld ter neêv Nog zijp'len do velden van tranen en bloed. Nog hoersclit het verderf en nog flikkert do gloed Treurig, treurig! treurig do kreet. De kreet van verwoesting, van jammer en leed. Hoe lang nog zal duren die vrees'lijke strijd? Die slachting van menscken, die spannend© tijd? Wie zal het ons zeggen? Wie cijfert hot uit? Wie teekent den vrede, in Oost en in Zuil? Niemand, niemand, niemand dio 't weet Hoe lang nog zal duren, die oorlog, zoo wreed. Slechts God kent den duur van dit wereldge richt Do maat van het lijden, het juiste gewicht; Wanneer zal bereikt zijn het Goddelijk doel. Dan komt er weer vrede, na '.s werelds gewoel. Vrede, Vrede, zal 't dan weer zijn; Verlichting na zorgen, verkwikking na pijn. Leer Gij ons, o Heer! maar steeds beter ver staan, W»t G'ons hebt te zeggen door al Uwe daan! Dat ootmoed eii schuld meer vervullen ons hart Ons leven geheiligd mag worden door smart! Trek ons, trek ons tot U, o Heer! Dan looft U ons leven; dan prijzen w' U meer. Oud-Sabbinge. P. W. v. d. LINDE, lloofd der School. De veldbloemen om 't fort bij Westervoort, (Van mil. W. J. KOENDERS.) H ier prijken gpen geurendo rozen, In een majestucuso rij. En vindt men geen trotsche eiken, Bij ons in do oenzamo wei. Hier snerpen folio winden, En voeren in triumph een enkel blaadje tv i- mcc! Do watorzon, dio grauwt er, Gelijk aan het strand der zee. Maar hier in do eenzame weide, Bij t distel- en doorngewas. Ontluiken zeer aardige bloempjes. In 't groen van het komende gras. Daar ontvouwt in aanlokkende kleuren, Het veldbloempje zich rustig 011 vrij, En lacht er van hemclschen vrede, Jn haar mooie feestkleed ij. Hier prijken geen sehoonc dames, Geen odele freules op 'fc eenzame land, Maar flinke boeren-meiskons. _j. De bloem van den boerenstand- Documenten voor de Econo misch© Crisis van Nederland in oorlogsgevaar. Een zeer belangrijke uitgave al is zij ze ker geen lectuur voor iedereen is oji touw gezet door do afdeeling „Docmnentatio" der Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, met medewerking van het Xederlandseh Registra- tnurburcan' Zo geelt nl. in verschillende af leveringen en. seriën documenten uit, betrek king hebbende op do économisch® toestanden in ons vaderland tijdens don staat van oorlogs gevaar. Wij weten, dat door den reeds bijna negen maanden durenden toestand onze maat schappij voor een deel is ontwricht, dat zeer velen de eigenaardige situatie, waarin ons land verkeert, gpvoelen, er onder lijden, niet wei nigen financieel ook, en 'fc gevolg is, dat er zeer vele bijzonder© maatregelen moesten wor den genomen. Welnu, duze uitgave vertelt ons op uitvoerig gedocumenteerde wijze, hoe 011s land den invloed der oorlogstijden ondervond en wat er gedaan is om dien invloed zoo ge ring mogelijk te maken. Het gaat niet aan, hier >»:l!s een lJeknopt overzicht t© geven van wat do boekjes bevatten, maar wie iets ver langt. te weten omtrent de steun-beweging, de spaarbanken-crisis, do scheepvaart-toestanden, de niaatmgelcu des rijks en van do verschillen de gemeenten, de leeuingsquaesties, en hon derden dingen meer. ziet zich hier licht ont stoken. 't Zijn boekjes vol dorre cijfers en namen, vol feiten, maar interessant en instruc tief. Drie Soldatenliedjes, woorden en muziek van Dirk Witte. Uitgave G. Alsbach en C'o., t© Amster dam. We ontvingen drie aardige soldatenliedjes ter recensie, waarvan de auteur, Dirk Witte, werkelijk allo eer heelt, 'b Zijn inderdaad een drietal leuke, moppige liedekens, op gemak kelijk te zingen wijzen. Een l:»?etje ondeugend zijn ze 6oms wel, maar hoort dat- nu eenmaal niet er hij, als we van soldatenliederen spro ken? Ze keetnn..Soldatenliedje". ...Aspirine" en „do Peren". Het laatst© bedoelt de gebak ken peren, waarmee iemand nog al eens bljjffc zitten. Wo twijfelen er niet aan, of onze jon gens zullon deze liedjes spoedig zingen, ook omdat niemand minder dan Pisuisse ze reeds hier en daar heeft laten hooren. I)o firma Als bach en Co. zorgde voor een zeer net uiterlijk pn een fraaien druk. Moord to Roosendaal. Het tweede slachtoffer van den moord te Roosendaal, do heer J. Th. Vermeulen, is Zaterdagmorgen in liet gasthuis aldaar over leden. Door het poken in de kachel. Toen d© 1-5-jarigc dochter van den heer Leij- ten te Tilburg Zaterdagavcnd in de ouderlijke woning bezig was met het poken in do kachel, viel het vuur uit d© kachel, waardoor haar kleeren vlam vatton en bijna gehoel aan haar lichaam verbrandden. Met verschrikkelijke brandwonden werd zij, na voorloopigo genees kundige hulp, in hopeloozen toestand nanr het ziekenhuis vervoerd. De kachel ontploft. Op !t kantoor der firma Swane, sigarenfabri kanten te Waalro bij Eindhoven, sprong eens klaps do kachel uiteen; dit ging met ©en lievi ge ontploffing gepaard. Daar het grootste ge- deelt© der bedienden afwezig was, liep alles zonder ongelukken af. Van een der kantoorbe dienden werd een stuk zijner keeren afgerukt dcor een brok rondvliegend ijzer allo ruiten sloegen stuk. Waarschijnlijk bevond zich dyna miet onder de kolen. Do wichelroede. Vóór eenigen tijd werd door den man met de wichelroede bij de gasfabriek t© Winterswijk naar water gezocht. Het aluminium staafje wees een waterader aan op eene diepte van 30 a 40 M. Als gevolg hiervan droeg de gascom- missi© eene Leeuwarder firma op eene boring te verrichten. Hot resultaat is op niets uit- geloopen," want er werd tot 60 M. geboord en toen men in het gesteento terecht kwam, werd besloten mot boren op te houden. Chineezon verwijderd. Op verzoek van den territorialen bevelheb ber in Zeeland heeft de politie te Middelburg Zaterdag vijf Chineezen aangehouden cn uit Zeeland verwijderd. (V. R. Ct.) De verjaardag van tien Prins. Geheel in overeenstemming met hert voorbeeld door het Hof zelve gegeven, werd Maandag de verjaardag van Z. K. II. onder de tegenwoor dige tijdsomstandigheden slechts herdacht op sobero wijze en niet weinig uiterlijk vertoon. Alleen van de openbare gomeentegebouwen, uit de gezantschapsgebouwen en uit de particuliere woningen in de residentie waren do vlaggen ont plooid. Zoowel ten Paleize het Huis ten Bosch, waar do koninklijke familie thans intrek heeft ge nomen als in het Paleis aan het Koordeinde' te 's-Gravenhage lagen registers voor gelukwen- schcn gereed, op welke druk geteékend werd. Maandagnamiddag te halt' twee ontving de Prins in het Huis ten Bosch den luitenant-gene raal M. B. Rost van Tonningen, ondervoorzit ter. en jhr. Ernest von L0011, lid van liet hcofd- comité van het Ncdcrlandscho Roodo Kruis, ten einde den Prins-voorzitter naméns hét Roode Kruis bij gelegenheid van zijn verjaardag har telijk geluk te Avensehen. Ten kwart voor twe.e ontviug Z. K. H. een vertegenwoordiger van de Commendery Neder land der Johannitcrorde. waarvan de Prins aan het hoofd staat ,om Z. K. H. de gelukwenschen namens den Commendery over te brengen. >)U verzenden als proëi'; 1^2 Prima 2- ets. KnakSea SOOl^JtSte^f51200 Borneo's, iOOPanatelIa's(3cts.siöaarl Iranco onder rembours 4.50. Sigarenfabriek „JAVA", Nijmegen. - - -vajrisico Zjj. berekent alleen de werkelijke onkosten. Vraagt volledig prospoctusl Oe DtreciïeH. TOP, Amsterdam, Adm. de Ruyterweg 29 Heidebrand. Zondagnamiddag heeft onder do gemeente luburg een hevig© heidebrand gewoed. Velo hectaren brandden af. Oorzaak onbekend. Legerzaken. J Ph Kelly, t Op ruim zeventig-jarigen leeftijd is een der meeat bekende acteurs van ons land over leden.Wie heeft hem niet gezien, hem dio in elke rol dadelijk kerkenbaar was, omdat hij steeds zich zelf gaf, en toch. altijd amusant Avas. Kellv, zijn voorletters zullen niaar weinigen kennen, juist omdat hij zoo goed bekend was als Kelly", - had een oer- komische kracht, een gave uit.zich zelf, die de menschen altijd aan 't lachen bracht, alleen door zijn optreden reeds. Johannes Philip Kelly werd 12 Augustus 1854 te Amsterdam geboren, Ilij begon op 13-jarigen leeftijd, na do lagere school, oen leerperiode bij een rijtuigschilder en v;ie- sclde achtereenvolgens in alle mogelijke baantjes: goudsmid, rijtuigmaker, kruide nier, lithograaf, binder. Op het boekbinden is eindelijk bet too- neekpelen gevolgd. Kelly verbond zich al gauAv met Jacqui, daarna met Nieuwen- liuis en ten slotte met de Gekrs. Gulp, Avaardoor liij in Groningen te land kwam. Het was een rondtrekken door het geheele land, gepaard met allerhande dikwijls 3'luchtigc. meestal minder aangename avonturen. Ton slotte kwam hij Aveer terug in Amsterdam in de Keizerskroon, was ver volgens met Pierre de Boer en Henri Mor- riëil in Tivoli. Daarna ging hii over naar Frascati, directie Prot. Aan dit gezelschap bleef hij dertien jaar verbonden. Het reper- Weldevegeils. De Ct." meldt uit Wesfcergo: Do be wering, telleen jare opnieuw a-ornomen, dat de weidevogels, inzonderheid de kieviten, op onze hoogere kleistreken in aantal steeds afnemen, wordt ook dit jaar weder bevestigd. Op uit gestrekte velden, waar ze tot voor weinige jaron nog in menigto a^oorkwamen, ziet men ze niet meer. Is het echte, oude type van den Friesehen eierzoeker, do man, die met een net over den hoed gebonden, den gcheelen langen April dag in de a eklen ronddwaalde, reeds lang ver dwenen, do weinige beroepszoekers, dio onzo streek gedurende do laatst© jaren nog telde, hebben, behoudens een zeer enkele Aiitzonde- ring. het bijltje er nu ook bij neergelegd: de moeite wordt niet meer beloond, de niet onbe langrijke a-oorjaarsverdienste van Aoorheeu moet ïiitbli.jven. Er is wel eens door deskundigen beweerd, dat do vanellus vanellus (kievit) eerlang tot de uitgestorven vogels zou belmoren. Afgaande op het aantal eieren, dat op onze markten wordt aangevoerd, en hetwelk vrij stationnair blijft, komt men evenwel tot de conclusie, dat de kievit van de hoogere kleistreken meer en meer naar «1e lage, ingepolderde landen onzer provincie verhuist. Een kleinzoon van Gladstone gesneu-^id. Onder de gesneuvelden in Vlaanderen be hoort, naar avo in de „.Times" lezen, het parle ment .si id Gladstone, een kleinzoon van den grand old man. I)e heer Gladstone behoorde als 2©-luitonant tot het corps Royal Welsh Fusi liers, en Avas pas den lëden Maart naar het l'ront. vertrokken. Hij is het tweede parlementslid, dat gesneu veld is liet eerste was de heer Arthur O'Neill. Zijn snem'elen brengt den zetel a'an Kilmarnock Burgks vrij. De Koningin hoeft aan het op de „Werf Con- rad'.' t© Haarlem in aanbouw zijnde tweede dopötschip voor onderzeebooten, den naam doen geven van „Cornelis Drebbel", een Ne- derlanasche Avis- en natuurkundige, geboren te Alkmaar in 1572 ©11 uitvinder van eon onderzee boot, wolke in het jaar 1630 op d© Theems be proefd werd. Bij beschikking van den Minister van Oor log is bepaald dat het bewij3 van toestemming tot het aangaan van eene verbintenis als vrij williger bij den Landstorm niet moet inhouden dat den vrijwilliger toestemming wordt ver leend voor eene bepaalde landstorm-afdeeling, doch. zuiver moet zijn gesteld en verklaren, dat hem wordt vergund 9m zich te verbinden als vrijwilliger bij den landstorm. Aangezien het organiek aantal vrijwilligers van het reservekader bij het 7e Regiment Infanterie aanwezig is, kunnen bij vermeld regiment, voorloopig alleen ter vervulling van openvallende plaatsen, vrijwilligers van het résorvekader worden aangenomen. Bij beschikking van den Minister van Oor log is er mot betrekking tot de inkwartiering met voeding de aandacht op gevestigd, dat on derofficieren boven den rang van sergeant majoor (opperwachtmeester), alléén dan mot a'oeding voor Rijks rekening bêhooren te wor den ingekwartierd, wanneer binnen ten hoog6to ©en half uur gaans van d© bebouwde kom» waar hun huisvesting is verleend, geen gelegenheid voor.hen bestaat om zich tegen betaling be hoorlijke voeding te verschaffen en zij ook niet aan do soldatenmenag© ter plaatse kunnen deelnemen. Aan den commandant van het wielrjjders- dcpöt, opgericht voor den verderen duur het tijdvak, dat het leger nog op voet van I oorlog is, is het gezag van korpscommandant V-erleend, 1 Gedurende den tijd dat het leger gemobili seerd is, zijn de voorschriften en tarieven voor het militair vervoer per spoor, tram en stoom boot van toepassing op de bij het leger dienst doende personen, die onderworpen zijn aan de militaire wetten en reglementen en in uniform gekleed. De hiorvoren bedoelde personen boneden den rang van onderofficier, die een militair of burger plaatsbewijs tegen dadelijk© betaling verlangen, moeten evenals dc overige mindere militairen, bij het koopen en bij het «•ontrolee- ren van dat bewijs, een verlofpas of marsch- order vertoonen. De „Katwijk". Naar heb ,,Hdbl." verneemt heeft de Duit- sche regoeiing uit eigen beweging aan den Nederlandschen gezant een verklaring van do volgende strekking gedaan Noch bij haar, nocli bij dc Duitscho marine heeft, zooals vanzelf spreekt, eenige bedoeling be staan, dab ©en aanval op een Nederlandsch schip zou worden gedaan. Men neomt niet temin do mogelijkheid aan, dat ten gevolge van een ongelukkig toeval de „Katwijk" door een Duitscho onderzeeboot is in den grond geboord. Aanstonds na liet bekend worden van het gebeurde is door de Duitsche regeering een onderzoek bevolen, en zij ver zoekt aan die van Nederland, raededeeliug t© doen van de door deze ontvangen offir cieele rapporten betreffende de feiten, die aanwijzingen kunnen opleveren. Indien het onderzoek uitwijst, dat de „Katwijk" door een Duitsche duikboot is .in den grond ge boord, dan zal de Duitsche regcering niet aarzelen haar levendig leedwezen te be tuigen cu volledige schadeloosstelling toe te zeggen. Italië en de oorlog. Volgens een bericht, door het bureau H a v a s verspreid, wordt aan de Zwitser- sche bladen uit Weenen medegedeeld, dat volgens telegrammen uit Trentino een oor log met Italië op handen is. Volgens hetzelfde bericht maakt men zich aan de ambassade te "Weenen gereed voor heb vertrek en zouden verschillende tot de diplomatie behoorende Italianen reeds de Oostenrijksche hoofdstad verlaten heugen. Do Italiaansche attaché militaire is van zijn reis naar Italië niet teruggekeerd. Zou de wensch bij deze mededeeling niet de vader der gedachte zijn? De „Giornale d'Italia" deelt mede, dat de geallieerden, teneinde Italië te animee- ren tot deelneming aan den oorlo" van plan zouden zijn troepen door Servië en Montenegro heen tegen Oostenrijk te laten oprukken. Van het Westelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Uit liet groote hoofdkwartier wordt gemeld Ten zuidoosten van Ypcren wer den do Engelscben uit de nog bezet gehouden kleino doelen der stelling a-érdreven. Door een krachtigen aanval links van den spoorweg Yporen-C'ommines trachtten zij gister avond zich weer in het bezit der hoogtestelling te brengen. Dc aanval mislukte onder zware verliezen. Do luitenant-A-lieger Garros werd bij Ingel- munster ten oosten A an Rousselaere gedwongen te landen en gevangen genomen. Tusschen Maas cn .Moezel ging de dag voorbij met artilleriegevechten. Een zArakko aanvals- poging der Franschen tegen de stelling van Combres wérd door ons vuur in do kiem ver stikt. I11 de Vogezen mislukten twee Fransche aan vallen tegen de door ons genomen zadelstelling ten westen van den Reiclisackerkopf on een aanval tegen de. hoogten ten noorden van Stei- nerbrückna zware verliezen trokken de Fran schen terug. BERLIJN. De „Voss. Ztg." verneemt uit Bazel, dat op de Fransche zijdo nabij do Voge zen groote toebereidselen voor oen nieuw offen sief plaats .hebben. De posities worden overal versterkt; in Belfort staan goed uitgeruste Engqlschè ambulancen gereed, ter opneming van gewonden uit de komende zware gevechten in den Boven-Elzas. Sigaren - - OE BESTE - - Van 2 tot 10 cent per stuk. Bestelt dus nog hedoi. een. of meer loten 5 ,25 cent a au de Groote Eindhovenschn 'Verloting, goedgekeurd bjj Kon. Besluit van 11 April 1914 No. 57. 1500 prachtige Prijzen. 100,000 loten. lste Prjjs Dogcart bespannen met paard, waarde 1000; '2de, Schilderij, Avaardc ƒ750: 3de, Motor- rijwiel, waarde 525: 4de, Slaapkamer-Ameublc- 1 ment, Avaame 275 6de, Brandkast, waarde 1/225; 9de, Singernaaimachine, Avaard'e f 122.50 10de, DamesrijAviel, Avaanle 110: lldë, Heeren- rjjwiel, waarde ƒ.105; voorts Schilderstukken, Luxe Lamp, Rijwielen, Spreekmachines en andere artikelen van kunst cn smaak. Trekking zonder uitstel 28 April f915 in het openbaar onder toezicht der politie. Pr jjs per lot slechts 25 cenï. TrekkingsljjstB cent. B;j" bestelling van 5 loten zend ik u 3 dagen na de trekking de lijst gratis en franco. Zend dan nog heden een bedrag in postzegels ©f per postwissel aan den Hoofdagent J. W. C. SOETERS, Puntenburgerlaan 38. Amer«fnnv« 2.;>s\ti Zelfonderricht 80 ct. - Verkrijgbaar in den I oekh- 01 anders na toezending v. postw. 80 ct. aan RtRXTS BALT Den Haag. „Als correspondent-typist ben ik op een I j der grootste technische kantoren gepl. en (w. g.) F. K. M. Jr. te R. imi MilI I I voor eene zangstem met pianobeaeleidina- do©»* No. voor eene zangstem met pianobegeleiding, door 1 Soldatenliedje f0.50. No. 2 Aspirine f 0.50. No. 3 De Peren f 0.50. Aardige coupletten,, cp pittige wijze eenige typische trekjes uit het soldatenleven weergevend; succesnummers voor uitvoeringen in de forten, kampementen, enz. De bekende vertolker van de z. g. „levensliedjes", JEAN LOUIS PISUISSE, heeft ze terstond in zijn répertoire opgenomen. Verkrijgbaar bij iederen muziek- en boekhandelaar en bij de uitgevers G. ALSBACH Co., Amsterdam. op, dus wees er bij, vóór 't te laat is. 1 Juti a.s. heetft de groote trekking plaats der j Premieleening, groot: EEN MILLIOEN GULDEN, (geoorloofd bij Ministeriëele Resolutie), I waarbij dien dag totaal 8000 prijzen worden getrokken, waarvan do bedraagt, bovendien een grootaantal prijzen van 10.000, 5000, 1000 enz. Weerbaarheidsioten hebben Geen Nieten; elk nummer is vast een prijs; dus geen risico. Heele Loten, dus Heele prijzen, de volle f 40.000 Avordt dus uitbetaald. Deze Premieloten zijn verkrijgbaar tegen: 3 maandelijksche stortingen, elk van f 1.50 of 2 maandelijkschc stortingen elk van f 2.25, zonder verdere bijbetaling. Elke kooper ontvangt de trekkingslijst, waarop alle getrokken nummers (dus ook van vroegere trekkingen) voorkomen, gratis; voor ieder ander kost ze 15 cents. Wilt gij nog deelnemen aan de Groote Trekking, stuur dan uw posttvissel «"geen zilverbons of postzegels, daar dezo meestal ons kantoor niet bereiken), aan de NATIONALE BANK. Gedempte Oude gracht 63, Haarlem, cn 't verlangde wordt U onmiddellijk toegezonden Cis. Heden is verschenen bij de Firma GEBR. GRAAUW te Amsterdam, Singel 192, Tel. 6460, nit hai>»t 7K nu.r.....u:.u- ■-» -- 51 w Dit werk bevai 75 Photographieën, gedrukt op kunstdrukpapier op formaat 23 x 32 cM.; het geheel geeft een waar beeld over de verwoestingen in België en is een verzameling van groote waarde. Dc prijs bedraagt slechts f O.SO. Fiancó door gclioel Ned. voor f 0.55 na ontvangst van postzegels of postwissel. Ondergeteekende wenscht ais lezer van De Soldatencourant te I O ontvangen van de Fa. GEBR. GRAAUW, Singel 192, Amst. ei. De Oorlog in België. Afgehaald 0.50, fr. p. p. 0.55, welk bedrag hierbij gaat. WOONPLAATS NAAM:

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4