Kommies- Laatste Berichten. Dankbetuiging. MILITAIRE MQND-HARMOHIKA's ®§r taieien Zalf. Fortona begunstigt alleen die een lansje waagt. Damspel. S 1 0 m Mi 'il% |j j|H Jt •§k iii JBjfill 3§ taf h 1 Gemengd Nieuws. ADVERTENTSËN Voor W. H. BEVERLGQ, NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. PIT De Beste "91 Kommies, Hulpkeurmeester, Postbeambte, 4 33E SOILiDA'i'ülNCOURAlXrT Van ZSondag XX April X 9 X Bk. 4/1 13 2/II 12 4/II 12 12 12 i/n 3/1 3/II 13 13 13 1/1 2/1 de stand wordt; doelp. gew. gel. verl. put. 20 v.—fc. gem. 10 3 37—15 1.54 9 18 54—25 1.50 6 2 4 14 37—16 1.17 7 5 14 29—18 1.17 5 I 6 11 21—30 —.92 .85 5 R 10 3043 —.77 1 12 2 955 15 Aan Holland en 't Hollandsche Leger. ("Van den oud-sergeant D. van Noort). Holland, niemand zal ontkennen, Dat go uw eigen kranig houdt, Trots het inutciilajidseli geschetter Bleef je toch maar bitter koud; Steunend op jo Krachtig leger, Deed jo openbjk je plicht, Toondo je aan mv belagers, Steeds een eer-c-lijk gezicht. Holland klein, maar Holland dapper, ;Werd reeds vóór een eeuw gezeid, Maar, dat je zoo bent gebleven, Toon jo in decz' droeven tijd. Al hel) je geen millioenen-leger. Al ben je maar een kleine swat, Men zal zich nog wel eens bedenken, Vóór men uw belangen schaadt. De staatslui, dit u thans rogeeren, Nu, die mogen er wel zijn, Het zijn up to date mannen, Zonder vrees, eu zonder schijn. Kalm, rustig, vastberaden, Mijden z'elko rots en klip, En stuiten naar do volle ruimte, Ons klein, nmr rijkbeladen schip. En als dit, trots beleid en kennis, Door den storm wordt meegesleept, Door dien orkaan, die heel Euroop Tot razernij heeft opgezweept; "Welnu, dan zr.l men ondervinden, Dat men u liet strafloos hoont, En dat ge aan "t bruut geweld van buiten. Gave, scherpe, tanden toont. Dan zal uw kkm, maar kranig leger, Zeker toonen u at het kan, Dan zal het koude bloed weer koken En, ik ben er zeker van, Dat do wereld zal verbazen, Van !t geen uw leger dan prestee#, En zien zal hoe een kleine natie, Tegen overmacht zich weert. Holland, laat je niet verleiden, Houdt jo mannen bij elkaar, "Want. ga i© zo huistoe sturen, •Heusch, dan tart je het gevaar. Holland, 't is jouw krachtig leger, Dat jo voor oen ramp behoedt, En rake slappen uit zal doelen, Als het voor jo vechten moet. Dus mannen, flink den kop naar boven, Geen gemopper, geen gezeur, "Want door ongeduldig morren. Maak je gaten' in do deur, D:o ons landje houdt gesloten, Voor den „nwelkomen gast, Dien wij bier niet mogen dulden, Daar hij in ons milieu niet past. En als dan 't. einde is gekomen, Van de wereldworsteling, Die over heel het oud Euroop Een dichten, zwarten sluier hing, Dan is ons i-'ml verschoond gebleven, Dan zingen wij veiteend van zin, Een loflied, ter cere van het leger, En onz' beminde koningin. D. v. NOORT. 1) Bovenstaande coupletten werden dezer dagen door den dichter voorgedragen te Wil; lemstad en vonden zooveel applaus, dat hij ons vroeg ze in de Soldatenoourantop te nemen, wat we gaarne doen. Red; Soldatenmode. (Van Sergt. C. Persklomp.) Wijst Vrije vrouwen Wat in de soldatenkringen Steeds de overhand meer krijgt, Wil ik heden hier bezingen, 't Is de mode, die daar dreigt. Evenals in groote steden Wil men daar nu ook aan doen In do dorpen hier heneden, Met een tijdelijk garnizoen. Onderlaatst zijn uitgegeven Broeken van een nieuw fatsoen, Met halve pijpen, om het even, Als die dingen maar voldoen! Met die lialvepijpsche broeken Staan er nu op eiken hoek, Je hoeft ze niet ver te gaan zoeken: 'n Imitatie harembroek. Vroeger zag j'alleen de teenen; Van de kuiten vast geen spoor; Nu ziet men de spillebeenen, Daar zorgen de poeties voor. Dat ze minuten moeten werken, Eer dat om de beenen zit, Daarvan laten ze niets merken, 't Is immers de laatste snitl Vroeger droegen ze de snorren Met twee punten groot of klein; Nu zijn ze daarop aan 't morren,- Effen, kort moeien ze zijn. Tegen d'onderlip geen baarden, Zooiets zou nu heel niet staan, Dus laat men als groote waarde 'n Mobilisaticsikje staan. Als z'een borreltje gaan drinken, Is 't met de mode ook weer mis. Ik wed, als ze zitten klinken, 't Geen borrels ,maar ritmeester is! Heeft men 'n goed kwartier getroffen, Heet de vrouw zonder gona, Bij diegenen, die goed boffen J5iet meer vrouw maar hospita. fteloof gerust, dat de soldaten Met de wereld zich verstaan, En bij menig aardig meisje Wel eens ooit een blunder slaan! Maar dat mag nu ook wel wezen, Want met korte broek en poeties aan, Zal zoo iemand zonder vreeze, Wel ooit een kuiteflikker elaan. G. PERSKLOMP. Sport. Een tweede openlucht demonstratie. Op 2 Mei a.s. zal de Centrale Sportcommis- eie in het Stadion haar tweede openlucht demonstratie geven, die nog schitterender be looft te worden dan die van 28 Maart j.l. Het is de bedoeling, dien dag ook reeds 's ochtends te beginnen met de atletiekwedstrijden voor militairen over 400 en 800 meter. Daarna wordt een zeer belangrijke korfbalwedstrijd gehouden tusschen het Amstcrdamsch twaalf tal en een Zuïd-Hollandsch twaalftal, voor welke ontmoeting door den Amsterdamschen Korfbalbond een wisselbeker is beschikbaar gesteld. Vervolgons bestaat er grooto kans dat er een le klasse-voetbalwedstrijd zal wor den gehouden, waarvoor boreids zijn uitge- noodi.gd de Oostelijke kampioen Vitesse'en de Westelijke le klasser H. V. V. Bovendien heeft dien dag in het Stadion de aankomst plaats van den 3-daagschcn afstandmar.sch rondom de forten in do stelling van Amster dam. Een welvoorzien programma dus, dat zich ongetwijfeld in de belangstelling van een groot© massa toeschouwers zal mogen verheu gen. Een gedeelte der ontvangsten wordt we derom oan het Steuncomité afgedragen. Alles, deze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mijer, Graaf Florisstraat 15 Amsterdam. 3 dammen tegen 1. VIII. Hier volgen 2 voorbeelden van een eenvou dige winst op do triotrac-lijnen. Beide voorbeelden zijn van den Franschen problemist Blonde. Zwart. 1 1gW-, 6 11 lÉH 'MA 16 21 1 a a lit, Hf 26 rr-- Él 31 HJ fjf^ jjj! 36 A%fM, y/>'Wê 41 tip jpi 46 II"' 'llPP ë/A Zwart 1 dam op 6. Wit 3 dammen op 16, 18, 23. Wit. Zwart. 1. 23—45 Belet zwart, zooals gij clra zien zult tte ont vluchten van de lijnen 6/50 of 1/45. Zwart heeft nu slechts één lijn tot zijh-Joe^ schikking en wel die van 1 t-ot 50. Daar hij om te kunnen ontvluchten het midden van het 'hord moet opzoeken is dus do beste zet 1. 6—28 Wit laat hem echter niet ontvluchten en speelt daarom 2. 16—11 286 3. 45—50 Het vonnis van zwart is met dezen zet ge veld, want op don eenigen zet, die hem nog overblijft 61 speelt wit 50451 In het volgende voorbeeld is de winst iets aardiger, omdat dó zwarte dam los (niet aan den rand) staat. Dit maakt de winst in een vraagstuk altijd lastiger. Zwart. Wit. Zwart 1 dam op 40. Wit 3 dammen op 6, 11 en 19. Wit. Zwart. 1. 19—35 Laat zwart slechts de beschikking over lijn 1/45, want op 4049 zou wit winnen door 11—44. 1. 40—23 Indien zwart 4045, wit 1150, zwart. 4523, wit 35—40, zwart 2345 en wit blok keert den zwarten dam door 61. 2. 35—40 23:45 3. 6—1 Laat zwart alleen nog ruit 50 oveT. 3. 45—50 4. 11—6 5045 Zwart's laatste gang. 5. 6—501 De Coulissenwïnst. Om tot dezen winst te geraken is het noödig, dat 2 dammen, twee aangrenzende coulissen (lijnen) beheerschen, zooals op onderstaand diagram de dammen 47 en 48 de lijn 47/15 en 48/25 beheorschen. De dammen dienen een zoo danige n stand in te nemen, dat door het offe ren van een dier beide dammen, de zwarte dam op de lijn wordt gebracht, die door de andere dam beheerscht wordt, opdat bij den volgenden zet de zwarte dam genomen wordt, door den 3en dam op te offeren, in dit geval dam 2-3 Zwart. r m IS Kt m Iffj :Jp§ |Ép jus üii mi - ;:i iLVf §j§ ff jjjj BS jj§§ j§§ Wit. Zwart 1 dam op 3. Wit 3 dammen op 28, 47, 45. De winstaang telt 3 zetten als volgt: Wit. Zwart. 1, 47—20 3:25 2 25—39 25 -43 3. 48 neemt den zwarten dam. Op dezen eindgang zijn vele moeilijke ver borgen wiustgaugen ir, 3 tegen 1 gebaseerd. De „coulissenwïnst'' kan in 3 verschalende vormen voorkomen, genaamd lo. De kolom (La ixolonne). 2o. Do driehoek (Lo triangle). 3o. De aanraking (La contiguïté). Gevaarlijk spelletje. Woensdagmiddag waren een aantal kinderen van zes a acht jaar op de Bloemgracht te Am sterdam bezig met een handkar te spelen. Op een gegeven ©ogenblik konden de kinderen de kar nier meer houden en deze reed het water in. Vier kinderen geraakten te water waarvan drie betrekkei ijle spoedig weder op het droge wertlon gebracht. Per auto-ziekenwagen wer den zij naar het Binnengasthuis vervoerd. Een van do kleinen werd lerenloos opge haald. Het ongeluk te Hansweort. Betreffende het ongeluk, dat is voorgeval len aan boord van liet Rijnschip „Jordaens"', van schipper Neij te Hansweert, verneemt de „Tel." nog do volgende bijzonderheden: De 16-jarige Belgische jongen Charles Seeldra- gers, zoon van schipper Seeldragers, van de ,,St. diamond", had een paar maanden gele den. bij hot overladen van koper uit een an der schip, zich een cylindervormig voorwerp, dat thans blijkt te zijn een hagelpatroon, toe geëigend. Reeds meermalen had hij dit gevaar lijk stukje speelgoed uit elkaar genomen en men dacht niet aan gevaar. Zaterdagmiddag was hij bij de familie Neij aan boord en wilde hi' ook daar do patroon toonen toen deze uit elkaar sprong met het noodlottig gevolg, dat Seeldragers ernstig aan hand en arm verwond werd en dat do krocht van Neij De Muste ge naamd, en drie dochtertjes va.u Neij, respoc- t ie vel ijk 12 jaar, 3 jaar en zes maanden en een zoontje van 5 jaar meer of minder erg aan armen, boenen en gelaat werden verwond. Ernstig was echter do verwonding van 't 4- jarig dochtertje, die aan het golaat boven liet linkeroog werd getroffen. Dit meisje en Charles Seeldragers zijn op medisch advies naar het gasthuis to Middelburg vervoerd, terwijl de andere getroffenen in de ziekenbarak to Hans- weert werden verbonden. Moordaanslag. Dinsdagmiddag kreeg do landweersoldaat H. N., woonachtig aan de Oude Eemnesserstraat te Hilversum, én pas wegens strooperij uit hechtenis ontslagen, twist met zijne vrouw. De ruzie liep zoo hoog, dat do man, hot blijkbaar met woorden niet meer afkunnende, een mes van do tafel greep en daarmede zijn vrouw een dusdanigen steek aan den hals toe bracht, dat zij kermende ineenzeeg. In haar bloed badende werd zij opgenomen, waarna zij op last van de doctoren Sael en Dagevos, die spoedig aanwezig waren en de eerste ge neeskundige hulp verleenden, naar de R. K. Ziekenverpleging werd vervoerd. Haar toestand is op het oogenblik redelijk te noemen. - "De dader kwam zich zeiven ten politie- bureele aanmelden, waarna hij oogenblikkelijk in arrest werd gesteld. Een waardevol kistje gevonden. Te Oranjewoud bij Heerenveen is een geld kistje gevonden aan den kant van een sloot. Jongelui uit Heerenveen, die het vonden, brachten het naar hun ouders, die den offi cier van justitie waarschuwden. Het kistje werd toen geopend en bleek te bevatten ruim f 200 aan zilvergeld en verder bankpapier, tot een gezamenlijk bedrag van f 687. Verder quitanties en polissen ten name van den heer Teitsma te Leeuwarden. Al dadelijk viel de verdenking op een 18-jarig meisje, dat bij den heer Teitsma diende en op de kermis te Oranje woud nog al veel geld uitgaf voor snuisterijen. Do justitie arresteerde haar. Zij moet bekend hebben het geldkistje te hebben weggenomen. Do Malversatiën te Culpen. „De Maasbode" verneemt nader over do door den postdirecteur Darcis gepleegde malversa tiën, dat reeds jarenlang door de bevolking der gemeente Gulpen werd gefluisterd, dat op het postkantoor dingen gebeurden, die niet in den haak waren. Do postdirecteur en zijn gezin leefden als vorsten. Men vermoedt, dat do verduistorde bedragen tezamen wel een halve ton groot zijn. O.a. moet de postdirecteur zich gelden hebben toegeëigend voor allerlei gesi muleerde werkzaamheden van hulppostboden, waarvoor hij zelf de quitanties in hun naam teekende. Bij de arrestatie bleek, dat de post boden van een en ander niets wisten en dat zelfs quitanties waren geteekend voor werk zaamheden, verricht door een postbode, die reeds anderhalf jaar geleden is overleden. Ongeluk In de Rotterdamscho haven. Het nieuwe stoomschip „Tjisondari", van de Java-China-Japan-lijn, Woensdagavond van Vlissingen aangekomen te Rotterdam, is mid dellijk de oorzaak geweest van een hoogst droe vig ongeval in laatstgenoemde haven. Het stoomschip werd opgesleopt door twee sleepbooten der firma Wilton, de „Enginee ring" en de „De Boer". Op een oogenblik kwam de „Engineering" dwars voor den boeg van het schip en werd door do „Tjisondari" overvaren. Do boot zonk onmiddellijk, de ge- heele ejuipag© naar de diepte meenemende. Deze bestond uit den kapitein J. C. Braam, den machinist P. Storm, den verhaalder J. van Dam, den stoker E. Kramer en den dek- knecht A. Jonker. De lijken zijn tot dusver nog niet gevonden. Do andere sleepboot kwam hij het ongeval in aanraking met do juist passeer en de „Bata vier IV" en beschadigde den steven. De levonsmiddelenvoorraad in Duitschland. Men schrijft aan de „N. R. C." Veel wordt er geschreven over de duurte en tevens over do schaarschte van vele artikelen in het Duitsche rijk, maar men vergeet daarbij wellicht, dat ook hier te lando hooge prijzen voor vele gebruiksartikelen worden betaald, ja dat deze prijzen zelfs nog hooger of althans even hoog zijn als die in Oost-Friesland, dat aan de provincie Groningen grenst, en waar de toe standen in normale tijden zoo weinig van de provincie Groningen verschillen. Nu de oorlog reeds meer dan 8 maanden duurt, is er in Oost-Friesland door de eiken dag in werking tredende nieuwe verordeningen of bepalingen van overheidswege, een toestand geschapen, die weinig-1 verschilt met dien vóór den oorlog. Op velerlei gebied is zelfs meer beweging, bij land- en tuinbouw wordt vooral op meerderen oogst aangestuurd, allo voorzorgen voor den winter van 1915/16 zijn genomen. De opbrengst van den geheelen oogst, als het weder niet min der gunstig is dan in 1914, kan op pl.m. 40 meer geschat worden dan in 1914. En do voorraden levensheil oef ten? Blijkens de tellingen, die door de rijksregeering ge houden zijn, kan worden verwacht, dat genoeg kan worden gebruikt tot de nieuwe oogst er is. Een gevolg van die telling van voorraden van levensmiddelen is zelfs, dat nu meer tarwemeel mag worden gekocht dan in de maanden Januari en Februari j.l. En do duurto der levensmiddelen? Erwten en boonen zijn zeker duur. Ze kosten 45 pfen- nïge op zijn minst per liter, maar in Holland zijr. deze peulvruchten evenzeer slechts tegen prijzen van 2227 cent per liter te bekomen. betaald. ruim met aardappelmeel vermengd. Red. N. R. C.) In de provincie Groningen is do prijs van 8 ponden brood ook reeds 52 cent, is 6£ cent per pondin Rotterdam kost 9 ons brood thans 23 cent. In Oost-Friesland en elders zijn do men- schen gehouden per hoofd en per week slechts 3£ pond brood te gebruiken. Ook voor kleine kinderen wordt dit gerekend. Het overdoen van brood van het eene gezin aan het andere is streng verboden en wordt zelfs met 500 mafk boete gestraft. Echter is op bezuini gingen hier en daar zelfs een premie gesteld, Aardappelen kosten in Duitschland gemid deld 5£ mark per H.L., d.i. 3.30, voor welken prijs (en dikwijls hooger) ook hier to lando wel aardappelen om dezen tijd worden verkocht. Spek kost in do provincie Groningen en el ders in Nederland tot zelfs 60 cent per pond, in Oost-Friesland f en 'ook in grootere plaat sen van Duitschland) 1.05 mark, is 63 cent, de prijs van het vlcesch is er 1.10 marlt per pond, is 66 cent. Men ziet dus, dat de prijzen in Oost-Fries land voor enkele levensbehoeften weinig ver schillen met die in de province Groningen ol elders hier to lande. Verhaspelde spreekwoorden. Zie hier nog een aanvullende bloemlezing Als de wijn is in den man, is de fleseli leeg. "Wie zijn billen brandt moet den dokter halen. Holle 'vaten zijn leeg. Na regen zijn de pannen nat. Wie geeft wat bij heeft, houdt niets over. Hoe ouder, hoo beleefder. Men kan nooit weten, hoe een koe aan mond en klauwzeer komt. Wie met pek omgaat, zal wel schoenmaker zijn. Een rotte appel in de mand is niet lekker. Hoo meer zielen, hoe minder plaats. Wie niets heeft, moet het zien te krijgen Druiven zijn duur. Van andermans leer moet men afblijven. Hofberichte**;. De Koningin heeft Vrijdagochtend in audiëntie ontvangen den lieer Von Kühl- maun, belast met. de tijdelijkek waarneming van het Duitsche gezantschap, gedurende het aan den heer Von Muller verleend ver lof. Prins Hendrik In de hoofdstad. Z. K. H. de Prins heeft Vrijdagmorgen eenigo voordrachten bijgewoond in de eerste en do vierde sectie van het Natuur- en Geneeskundig Congres. Daarna bracht de Prins een bezoek aan de natuurwetenschappelijke tentoonstel ling, welke ter gelegenheid van dit congres in „Arfcis" gehouden wordt. In „Artis" gebruikte Z. K. H. den lunch met het congresbestuur, Medo zaten aan verschillende sprekers van het congres en inzenders van de tentoonstelling. Na den lunch werd de bezichtiging der ten toonstelling voortgezet. Vervolgens hoorde Z. K. H. de voordrachten aan, welke in de twee de algomeene congresvergadering werden 'ge houden door do Jieeren dr. D. Bos en mr, J. H. Ahendanon. Te zes uur keerde de Prios per auto naar 's Gravenka.g© terug. Verlof voor candidaat-semeonte-secrotarls. Omtrent het verleenen van verlof voor examen voor candidaat-gemeente-soerotaris, zie „Legerzaken" meldt een order van den opperbevelhebber van land- en zeemacht nader: Het examen bestaat in twee gedeelten. Het schriftelijke zal worden afgenomen op 26 en 27 April a.s. en het mondelinge op 31 Mei en volgendo dagen. In verband" hiermede zal door den korpscom mandant of door den chef, die als zoodanig moet worden beschouwd, boven en .behalve het voor heb eigenlijke examen benoodigde ver lof, aan bovenbedoelde categorie van perso nen een verlof' worden verleend van drie da gen vóór den aanvang van het schriftelijk exa men en van drie dagen voor het begin van het mondeling examen. Na afloop van het examen zullen de adspi- ranten den daarop volgenden dag met de eer ste gelegenheid naar hunno standplaatsen te- rugkeeren. Duitschland en Nederland. Elclers in dit blad zal men een telegram vinden, waarin gemold wordt, dat Ie Lon den slechts verzekeringen tegen ©èn oorlog tusscken Duitschland en Nederland ltondon gesloten worden tegen 40 Hieruit blijkt, dat te Londen ernstige geruchten van zulk een oorlog liepen en de „Times" bespreekt die ook. Het blad zegt, dat indien de bron dier geruchten gevonden kon worden, men zien zou, dat zij verspreid worden niet in het belang van Engeland, maar van Duitschland. Het Duitsche diplomatiek© en journalistieke vermogen om verkeerde voor stellingen te wekken zou met profijt in Hol land en op andere plaatsen gehruikt kun nen zijn en zou de opwinding in Londen verklaren. „De „Times" geeft daarom in overwe ging zeer sceptisch tegenover dergelijke oor logsgeruchten te staan en niet mede te hel pen om ze te verbreiden. De „Times" geeft dan verder een verklaring van de positie van Nederland, die buitengewoon moeilijk is, maar het Nederlandseke volk heeft zich met zorg onthouden van elke offensieve ma nifestatie en de oorlogvoerenden kunnen er zekor van zijn, dat Nederland geen inbreuk op zijn rechten zal dulden, ofschoon het zich niet aan de verliezen en verwoesting van een oorlog zal bloot stellen zonder een voldoende reden. „Mochten de Duitschers ter uitvoering van eenig al te slim plan willen pogen Holland aan te vallen, dan zal Holland zonder eenigen twijfel dien aanval afslaan. Maar die mogelijkheid uitsluitende, kan men verwachten, dat de Nederlandsche regeering niet zal afwijken van de gedrags lijn door haar vastgesteld ten ©inde in de toekomst de integriteit en onafhankelijk heid van het land te handhaven.". Vrijwillige Landstorm. Na een rede van den oud-luitenant-kolonel jlir. E. R. C. van Boso werd Donderdagavond op iniaticf van de heerea C. Stolle Jr., H. P. Geldermau, P. J. Gelderman en W. F. Stolle, oud-officieren der voormalige schutterij te 01- denzaal, een afdeeling van den Vrijw, Land storm opgericht, aanvankelijk met 46 leden. Meer dan 300 personen woonden de vergade ring bij. Over den Vrede. BERLIJN. Het Italiaansche blad „Stampa" publiceert een onderhoud met een voormalig gezaghebbend'staatsman, die de mecniug uitte, dat de wereldoorlog niet tob den winter zou duren. Frankrijk zou niet meer zoo lang weer stand kunnen bieden, niet omdat hot aan gold, maar omdat liet aan manschappen gebrek beeft. Zeker zou Engeland den uithongcrings- oorlog tegen Duitschland willen voortzetten en beproovgn hot conflict te rekken, maar dit stelsel zou het geduld van zijn bondgenooten uitputten. De staatsman geloofde ook niet aan een forceering der Dardanellen. Do voor don oorlog beslissende groote bot sing verwachtte hij tegen den zomer, zoodat tegen Nieuwjaar do vrede zou kunnen getee kend zijn. Duitsch legcrberioht. BERLIJN. Uit het groote hoofdkwartier wordt gemeldUit het geheel fk elkaar gescho ten plaatsje Driégrachten aan den Yser werden de Belgen weder verdreven. Twee Belgische officieren, 10Ü man en 2 mitrailleurs vielen daarbij in onze handen. In antwoord op do beschieting van do achter onze stelling gelegen plaatsen, werd Reims, waar groote concentratie van troepen en bat terijen werd waargenomen, met brnndgranaten boworpen. Tc- noorden van Beau Sójour, ten noord- cêstov» van Lo Mesnil, ontnamen we den Fran sehen gisteravond verschillende loopgraven. Twee mitrailleurs werden buitgemaakt. Twee pogingen tot herovering, in den nacht onderno men, waren zonder resultaat. In de Argonnen mislukte oen aanval, waarbij do Franschen opnieuw bommen gebruikten met bedwelmende gassen. Do gevechten tussohen Maas en Moezel du ren mot toenemende heftigheid voort. De Franschen hadden bij do aanvallen, die ook nu weer resultaat misten, zware verliezen. In do Woevre-vlakte deden do Franschen des morgens en 's avouds zonden succes aanvallen. Zij deden sterke yersehe strijdkrachten deel nomen aan do poging om do Maashoogten hij G'ombrcs to vermeesteren Do aanval op het Solouse-bosch ten noorden van St. Mihiel mislukte door onze hindernissen. In het bósch van Ailly gaan we langzaam vooruit. Ten westen van Apremont mislukte een Franscli offensief. De Fransehe aanvallen ten noorden van Flirey bloedden dood in ons artil lerievuur. Het kwam ten noorden en noord westen van dit plaatsje tot een verbitterd handgemeen, waarin onze troepen de overhand' verkregen en don vijand terugwierpen. Allo aanvallen der Franschen hier waren zonder resultaat. Ook in het Le Prêtre-b.oscli wonnen de Franschen geen terrein. Een vijandelijke poging om het door ons bezette dorp Besanger- la-Grande, ten zuidwesten van Chateau Salins, te nemen, mislukte. Aan den Sudelkopf werd een soldaat van bet Fransehe 334sto regiment, gevangen genomen, die dum-dumkogels bij zich had. Aan den Hartmannsweilerkopf vond slechts een artille riegevecht plaats. Van het Oostelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. De „Bcrlinor Lokal Anzeiger" verneemt: De berichten, over den strijd in de Karpatben luiden gunstig. Aan do westzijde van het front brachten do Russen nieuwe ver- sterkingo .nop, de been'doch zij konden den aanval niet voortzetten, door de zware ver liezen. In het dal van de Laborcza en oostelijk daarvan rukken do Duitsch-Oostenrijksehe troepen vooruit. De ontelbare Russische lijken, die op de slagvelden liggen, doen de verliezen nog gjooter schijnen, dan aanvankelijk werd aangenomen. Hier wordt spoedig een belang rijke wijziging in den toestand verwacht. In Oost-Galieië werden op 7 April pogingen door onze linies te breken bij Ottinya met bloedige verliezen afgeslagen. OP ZEE. Portugeesch zeilschip in den si'ond geboord. LONDEN, 9 April. (Reuter.) Een Duitsche onderzeeër heeft het Portugeesche zeilschip „Douro", van Cardiff naar Oporto, geladen met kool, in den grond geboord. De bemanning'ontsnapte en is te Swansea aangekomen Mijnon aangedreven. KOPENHAGEN. Volgens berichten uit Christiania dreven in de laatste dagen aan de kust van Noorwegen 160 mijnen aanhet zijn bijna alle Engelsche en slechts zeer weinig Duitsche mijnen. Alle Duitsche mijnen waren door liet losraken van do verankering on schadelijk geworden. Aan den onderzeeër ontsnapt. LONDEN. De kapitein van het s.s. „The seus", die dezer dagen te Liverpool aankwam, deed een verhaal van een opwindende jacht op zijn schip door een onderzeeër in de Noord zee. Op 29 Maart, ongeveer 40 mijlen Z.W. van den vuurtoren van Bishop rock, word een onderzeeër waargenomen op 3 mijlen afstand. Do kapitein liet met volle kracht stooroen, doch geleidelijk haalde do onderzeeër op do „The seus" in, en seinde liet schip te stoppen. Van dit sein werd geen nota genomen; toen werd sein gegeven„te stoppen anders zal gevuurd worden." Het vuur werd geopend met een machinegeweer, en een kanon van 7.5 c.M. Toen werd het sein gegeven, dat het schip moest worden verlaten door do bemanning; maar de „Tlieseus" stoomde door, en de on derzeeër poogde aan het achterdek van het schip te komen, klaarblijkelijk om het te kun nen torpedeerenmaar de kapitein liet het schip voortdurend van koers veranderen, zoo dat ten slotte de onderzeeër de vervolging op gaf. De „Tlieseus" \v£s echter wol ernstig be schadigd. Hiermede betuigen wij onzen hartelijke»! dank aan den Kapitein, Officieren, Onderofficieren en min deren van het Eerste Korps Wiel rijders voor de trouwe vriendschap en de laatste eer bewezen aan onzen lieven IWlan, Zoon en Be huwdzoon en Broeder. Uit aller naam: Weduwe N. DE JONG. N. J. VAN DEN BERG. is het beste en goedkoopste adres hij: te ROTTERDAM, Rozestraat 50, Tel. 7575, St. Jacobstraat 16 en Burgemeester Hofmansplein 72. Engelsche OorlogsmarschIVs a long way to Tipperary en Hollandsche Mobilisatie- Mars ch op de gramaphone. (42) ECHTE S0CÏN TIROLER HARMONICA'S. Te lezen schriftgedeelte voor de week van 11—18 April Zondag 11 AprilJoh. 21, vs. 1—14. Maandag 12 April: Joh. 21, vs. 15—25. Dinsdag 13 April.- Mare. 16, vb. 15—18. Woensdag 14 April: Matth. 28, vs. 16—20. Donderdag 15 April: Kóm. 5, vs. 1—11. Vrijdag 16 April: Kom. 6, vs. 1—11. Zaterdag 17 April: Rom< 6, vs. 12—23. Voor de week van 1825 April Zondag 18 April: Rom. 8, vs. 1—11. Maandag 19 April: Rom. 8, vs. 12—17. Dinsdag 20 April: Rom. 8, vs. 17—27. Woensdag 21 April Rom! 8, vs. 2839. Donderdag 22 AprilRom. 12, vs. 18. Vrijdag 23 April :Rom. 12, vs. 921. Zaterdag 24 AprilRom. 1-3. Wie bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar niet in hot bezit ia van een Nieuw Testament, geve hiervan kennis aan het Bijbelhuis, Hcerengracht 366, Amsterdam (70) IVillKielT: instrumenten in zeer groote keuze voorradig, als Mondorgels Harmonika's, Gramophones en Platen. HOORTTipparary, Soldatenleven aan de grenzen, Weder!. Mohilisafiemarsch, enz. in het van ouds bekende adres van vertrouwen Fabriékin}ORPHEUS Wesie Wagenstraat 132] ROTTERDAM. Aanbev. (48) J. P. GANTEVOORT, Telefoon IG28Q. Werktuigkundige. Verbeter uw handschrift! Door den bekenden Schryileeraar A. NA WIJN is uitgegeven: Methode voor zelfoefening In 15 lessen Praetischc Handleiding ter verkrijging van vlug, loopend schrift, met voorbeelden. Pry's 60 ct. In den Boekhandel verkrijgbaar. Na ontvangst van postwissel a 65 ct., franco p. post van de Uitgeefster N. V. Heerenveensche Boekhandel te Heerenveeu. examen. Volledige schriftelijke opleiding In 1913 en 14 meer dan honderd geslaagden. Groot geYiliasttreerd prospectus van 30 bladz. met uitvoerige inlichtingen, lijst van geslaagden gratis on franco by den Directeur R3. v. d. BROEK, Groningen, Postbus 70. Deze advertentie staat uitsluitend in het Zonilagsirammer. (65) Geen last meer van die pynlyke en bloedende Aambeien, per potje 50 ct. Verkrijgbaar Lelie Apotheek, Leliegracht 4 en Drogisterij, Roelof Hartstr. 43, Amsterdam Bestelt dus nog heden een of meer loten a 25 cent van de Groote Eindhovensche Verïotïwg, goedgekeurd bjj Kon. Besluit van 11 April 1914 No. 57. 1500 prachtige Prijzen. 100,000 loten. lste Pry's Dogcart bespannen met paard, waarde 1000; 2de, Schilderij, waarde ƒ7503de, Motor rijwiel, waarde 52Ö: 4de, Slaapkamer-Ameuble ment, waarde 275; 6de, Brandkast, waarde ƒ225; 9de, Singernuaimachine, waarde 122.50 10de, Damesrijwiel, waarde ƒ110; 11de, Heeren- r ij wiel, waardo ƒ105; voorts Schilderstukken, Luxe Lamp, Rjjwielen, Spreekmachines en andere artikelen van kunst en smaak. Trekking zonder uitstel 28 April 1915 in het openbaar onder toezicht der politie. Pry's per lot slachts 25 cent. Trekkingslyst 6 cent. By bestelling van 5 loten zend ik u 3 dagen na de trekking de Jyst gratis en franco. Zend dan nog heden een bedrag in postzegels of per postwissel aan den Hoofdagent J. W. C. SOETERS, Puntenburgerlaan 38, Amersfoort.' tyd om te beginnen voor de studie voor Taal Bekenten is APRIL. Militairen betalen het halve lesgeld. Cursus a S 1.50 per drie maanden. Cursus Engelsch f 2.50 per drie mnd. Vraagt Studiegids No. 3, waarin-een verslag van een Kommiesexamen. J. H. VAN DER VLIET, Blauwburgwal 18, Amsterdam. ELCK WAT WIL'S: ALTIJD WAT GOEDS. Uitmuntend zyn altijd: ANNIE 2 ct,.: EFECT0S 2^ ct.: EIGENDOM 3 ct.; EXCELLENT 4 ct.; HERMINA 5 ct.; ANTONIO o ct.; HILDA 6 ct.: LA V0CA 8 ct.; PAX MUNDI 10 ct. Alleen aan gemobili- seerden worden, na ontvangst van postwissel, minstens 100 Sigaren franco toegezonden.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4