No. 97 Woensdag 31 Maart 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Eene ontmoeting met Chinsesche Zeeroovers. Dobbelman's Oplaag 45,000 exemplaren. E SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE'EN ADMINISTRATIE PALESTRIN ASTRAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z. 1968, DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI REN 8 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor Advertentie» wende men rteh lot het Alg. Advertentio-Bureau ROl'MAJtCo, Heerengra'-ht 226 Amsterdam, totde Drukkerij „Jacob ran Campen" N. Z. Voorburgwal 284-240 iKeizerryk 9) Amsterdam of tot or.ze Administratie, Palcstrinaatraat 10, Amsterdam. Pr ij a der AdvcrtentiPn per regel 80 cent. By abonnement reductie. Hier zien wij een Duitsche loopgraaf genomen door de Engelschen. He plaat en 't verhaal zijn ontleend aan een Engelsch blad en vooral 't laatste zal wel wat te optimistisch zijn gekleurd 't Zou'en nl. maar twee Engelschen, een luitenant en een sergeant, geweest zijn, die de Duitgchers verrasten, en hen, zelf verborgen blijvende om den hoek, met revolvers beschoten, terwijl de Duitschers geen tegenweer konden bieden met hun geweren, zonder zich bloot te geven. Da Duitschers, veel meer tegenstanders vermoedend, staken in 't laatst de hand" op en gaven zich over. Zes tien Duitsche soldaten, bovendien '20 gewonden, werden krijgsgevangenen gemaakt- Geen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant" wordt Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. Een waarschuwend woort! aan ae In de vorige week hebben te Utrecht gtraatrelletjes plaats gehad, waarbij ook militairen betrokken waren. Dit geeft ons aanleiding een ernstig waarschuwend woord tot de kameraden te richten. Wij leven in een moeilijken tijd, een tijd die veel van ons allen en zeker het meest van leger cn vloot eisohfc. In tijden van dreigend oorlogsgevaar, waarin we nog steeds verkeeren, zijn leger en vloot „de stut en het betrouwen" van heel de natie en het doet dan ook dubbel pijnlijk aan, wanneer we een deel van onze weermacht al zou dit nog zoo'n klein deel zijn uit den band zien 6pringen. Do soldatenrok eischt, naast een hoog eergevoel, vee! zelfbeheersching niet alleen door tucht en discipline opgelegd, maar ook door het gevoel van eigenwaarde ontleend aan de wetenschap, dat ieder soldaat van lioog tot laag deel uitmaakt van de macht, waarop H M. do Koningin en Haar Re geering thans moeten kunnen bouwen tot verdediging van onze rechten en van onze onafhankelijkheid. In het groote gezin, dat leger en vloot heet, kan niet alles zóó op rolletjes gaan of er blijft men denke daarbij maar aan het kleine particuliere gezinsleven wel iets te wensehen over. Maar men voor- home, dat van een mogelijk prikkelbare of geprikkelde stemming misbruik ge maakt wordt door eon bende straat-schui mers, die gij in elke groote stad vinden Ik bevond mij na een onderzoekingstocht ia de omstreken van de stad Tu-tscliufu, op mijn terugreis naar de stad Kusan, aan boord van een jonk, geheel met Chineczen bemand Wij waren zoowat 40 mijlen van den moiicl der rivier Minkiang verwijderd, toen plotseling, omstreeks 4 uur de9 namiddags, dre Chiueesche kapitein en stuurman mij no hut binnenstormden en bleek van schrik mij mededeelden, dat twee roovcrschepen op ons vaartuig aanhielden. Daar ik mij koortsig gevoelde, had ik mij juist ontkleed °m wat te gaan rusten. Die onverwachte ptoornis kwam mij dus zeer ongelegen en ik trachtte de beide mannen te overtuigen, aat zjj zich zeker vergist hadden en voor rooversccpc-u hadden aangezien wat slechts onschuldige visschersvaartuigen waren. De stuurman verklaarde op grond van zijn on dervinding, dat hij zich onmogelijk kon ver gissen en drong bij mij aan op liet dek to kunt, om met soldaten vóórop ongeregeld heden uit te lokken. KameradenHeel Nederland is trotseh op dewijze, waarop na een schitterend en goed verloop van onze mobilisatie, leger en vloot reeds 8 maanden lang hun plicht doen, hun moeilijke en zoo ingespannen taak volbrengen. Het moet U met rechtmatigen trots vervullen, dat ons volk op zijn weer macht ten volle tot in het uiterste ver trouwt en daarvan gaarne bewijzen aflegt. Past daarom met verdubbelde zorg op voor gebearbm issen a's de Uirechtscke straat- lelletjes, die zoo lichtelijk ontaarden kunnen in gebeurtenissenwaarvan voor u en uwe gezinnen de gevolgen niet zijn te overzien. Laat u onder geen omstandigheid door een troep straatschuimers misbruiken voor rel letjes, waarop die lieden -steeds belust zijn. Waakt met alle fierheid, die immers in iederen soldaat is, tegen pogingen van een linnen!andsohen vijand, om uw soldatenrok te bezoedelen inet da-den, waarover gij u later zoudt te schamen hebben. Gij, kameraden, hebt het in uw hand om to zorgen, dat op dezen tijd, waarin het om de hoogste belangen van het land gaat-, later met pleizier en voldoening kan worden teruggezien. Zelftucht en zelfdiscipline staan het hoogst. Zij, evenals uw verantwoorde lijkheidsgevoel tegenover het land, moeten beletten, dat gij u, in welke stemming dan ook laat gebruiken voor straatkabaai, dat gewoonlijk de inleiding tot ernstige enge regeldheden vormt. Gij zijt daarvoor te goed en wij weten, dat gij het vertrouwen uwer superieuren noch hét vertrouwen van liet land zult beschamen. Blijft dan steeds verre van hen, die u op den weg van wanorde willen bren gen, terwijl het kleed, dat gij draagt reeds bet t-eeken van de grootst mogelijke orde Komen om uit eigen oogen te zien. Beide mannen hielden zóó sterk bij mij aan, dat ik eindelijk besloot hun zin te doen. Bovendien, al hechtte ik weinig, of liever niet de minste waarde aan hun zeg gen, voorzichtigheid gebood toch even te kijken en ingeval het noodig mocht blijken tc zijn, alvast, eenige voorbereidende maat regelen te nemen. Ik sprong dus uit mïju bed, schoot haastig mijn kleederen aan, nam een flinkon teug cognac om mijn kcort-sgevoel te onderdrukken en greep naar mijn wapenen. Met twee revolvers in mijn gordel en in iedere hand een geweer met dubbelen loop klom ik naar het dek. De kapitein en de stuurman volgden. Even omziende zag ik dat beide mannen naar mij opzagen vol bc-wonderiug over de vast beradenheid, dio ik, naar hun oordeel, ten toon spreidde. Onwillekeurig moest ik glimlachen, liep hun toe een voorraad am munitie te gaan halen en begaf mij naar een der zijden van het schip om met een verrekijer poolshoogte te nemen. Terstond ontdekte ik het ernstige der zaak. Duidelijk kou ik zieu, dat zich op het voorste der beide op ons aanhoudende vaartuigen een dichte drom bevond van zeer verdacht uitziende personen. Ook trof mij de eigenaardige bouwtrant der vaar tuigen. Twijfel was niet langer mogelijk. Ik begreep dat-, vielen wij dien gelen dui vels daar ginds in handen, het ergste ons, mij althans, te wachten stond. Zij zouden beginnen m<?fc mij de hersenen in te slaan, daarna het hoofd af te «lijden en. mün Koninklijk Bezoek aan Amsterdam. Zaterdagmorgen. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins hebben Zaterdagmorgen vroeg, omstreeks acht uur, wederom paard gereden in het Vondel park. H. M. is daarop te halftien per auto uitgereden voor een bezoek nan do marine werf en do mariniershazerne. Bij de mariniers- kazerne was een eerewaeht van mariniers op gesteld, terwijl zoodra H. M. het gebouw be trad, de standaard op het gebouw werd ge- heschen. Do Koningin werd ontvangen door vice-adrniraal Ty dem an. Op de werf be zocht, do Koningin verschillende kazernes en gebouwen. De mariniers voerden eenigo excer- eitiën uit. Ook was do Koningin getuige van seinoefeningen. Tijdens hot bezoek voer een defcnsier.loep m hot marinedok op en neer. Het bezoek dnnrde ruim anderhalf uur. De Prins vertrok op hetzelfde uur van het Palcis tot het brengen van een bezoek aan het Observatiehuis in de Vosmaerstraat. Z.K.H. werd in de vestibule ontvangen en toegesproken door den voorzitter van de vei eeniging ,,Hulp voor Onbehuisden", den heer J. F. L. Blankenberg. De directeur, de beer T. Jonker, leidde Z.K.H. rond; de hoogo bezoeker betoond© zich zeer ingenomen met" doel en inrichting van het Jongenshuis. Het bezoek duurde ongeveer een uur. Van daar begaf de Prins zich naar de kan toren der Coöperatieve Vereeniging ,}Ccn(raal Beheer", Singel 130. Gelijk bekend is deze Verceniging een admi nistratief lichaam, dat het beheer voert over do Centraio Werkgevers Risico-Bank, de Cen traio Landbouw-Onderlingc, de Tuinbouw-On- derlingo en de Vereeniging Wét-Risico. Z. K. H. werd ontvangen door den voor zitter van de Commissie van Toezicht, jhr. rar. F. W. van der Wijck, en door de beide directeuren, do hceren J. P. Holtz- sch u e en V. R. Y. Croesen. Het bezoek duurde ongeveer een uur. Aan den Prins werd door den hoofd-inge- nieur der organisatie, den heer J. F. L. r a n Hasselt, een korte uiteenzetting gegeven van do inrichting der genoemde organisatie en van de wijze waarop zij werken. Gelijk men weet, hebben de drie eerstgenoemde vereeni- gingen in hoofdzaak ten doel het onderling dragen van het risico van bedrijfs-ongevalleu. De aandacht van Z K. H. werd m liet bij zonder gevestigd op den snellen groei en den toenemonden bloei der Vereenigingen en op al hetgeen gedaan wordt om het groote begin sel der organisatie: ..voorkomen van onge vallen" tot zijn recht te doen komen. Met verschillende tabellen en grafieken werd het gesprokene nader toegelicht. Met veel belangstelling werd door Z. K. H. van een en ander kennis genomen. Even na haar ouders ging de Prinses per auto met freule Van de Poll en zuster Martins; naar ..Artis". Do tuin was dit maal niet gedeeltelijk afgezet zooals Vrijdag. Zaterdagmiddag te 1 u. 30 werd door H. M. in audiëntie ontvangen het uitvoerend comité van het comité tot ontwikkeling en ontspan ning van werkloozen. Do middag-bezoeken. Zaterdagmiddag om 2 u. 30 reed d© Koningin weer uit, om een bezoek te brengon aan het Tehuis voor Schoolgaande kinderen van jons- vrouw Boddaert in de Nicolaas Beets- straat. Op den rit daarheen reed de Koningin, die slechts vergezeld was van eon hofdame, baron Sirtemade G rovostins en baron Van G e o n, door de Willemstraat. De onverwacht© tocht door deze straat lokte dadelijk vele nieuwsgierigen, die uit de buurt toesnelden. In hot tehuis van schoolgaande kinderen in de Nic. Beetsstraat zeide de Koningin tot jonkvrouw Boddaert dadelijk bij het bin nentreden, dat zij blijde, was het werk te be zien en dat zij er altijd veel belang in had gesteld. Id do kamers waren de jongens en meisjes allen met da roode schorten voor, bezig met strijken, wasschen, breien, lepel-pootsen cn messen-slijpen Een 12 jarig kokje, een vroe gere verpleegde, schonk thee cn ontving daar voor van H. M. een ruime gift-. Allo vier-eu twintig kinderen waren bozig met het maken van werk-zakken voor het nieuwe dorde tehuis der vereeniging in do 2e Jan Steenstraat Herhaaldelijk sprak do Koningin met de kin deren en aan het slot van het bezoek, dat drie kwartier dnnrde, zeido do Koningin tot jonk vrouw Boddaert: ,,'t Is aardig, wat u bereikt Hierop reed de Koningin naar de werkver schaffing van het ..Algemeen Steuncomité" op den Iv1oven:ersburgwal. H. 31. werd ontvangen door den voorzitter van het Alg. Steuncomité dr. Joseph os Jitta, die haar naar het kantoor geleidde Daar werden aan de Koningin voorgesteld de leden van dc arbeidscommissie mevrouw Boi s- s e v a i nP ij na p p o 1, mevrouw Schel te rn aD o W i t en do heeron jhr. J. H o u f f t. J. W. F. Hartkamp ©n do penningmees- tor ^an het Steuncomité de heer J. H Scheltoma. Do Koningin maakte een rondwandeling door stoffelijk overschot als prooi voor de vis- schen iu zee te wei-pen. Zoo wist ik was huu manier van handelen, want een Eurcpciai het leven te laten, achten zij rimmer geraden in het- belang hunner vei ligheid. Een gevangen gehouden Europeaan toch, later cp «enigerlei wijze de vrijheid herwinnend, zou zich onmiddellijk bij zijn Consul ga-an beklagen, on dit zou hun de vervolging door ecnig Europeesch oorlogs schip op den hals halen. De dooden alleen zijn stom eu brengen geen aanklacht meer in. Het vooruitzicrhlt was schoonEr zou door mij gestreden moeten worden op leven cn dood, met- het vast besluit in geen geval levend den schurken in handen te zullen vallen. Maar hoe luttel was mijn kans bij dien strijd van één tegen honderdHulp en medewerking van de zijde der Cbineesche r> atrozou van ons schip had ik niet te wachten. Zij zouden in het kritieke oogen- blik or niet aan denkeu om mee tegenweer to bieden. Ik kon alleen op mijzclven reke nen. Terwijl ik een en ander overwoog, hadden de kapitein en de stuurman een hoop ammu nitie bij mij gebracht, voldoende om een geheoïe armos to vernietigen. Na over die verdedigingsmiddelen een soort van zegen- wensoh te hebben gepreveld, slopen zc weg het meisjes-atelier en zag daar met belangstel ling het matten-vlechten voor stoelen en het maken van omhulsels voor papieren dekens. Ook bezichtigde de Koningin do netton- makerij do cartounago-inrichting, do matras sen-makerij, do timmermans-werkplaats, do meubelmakerij, pantoffelmakerij enz. Aan do Koningin werden voorgesteld do chefs van de verschillende ateliers mej. Ketting en do heer W. C. van der Meyde. In de werkverschaffing waren 120 menschen aan den arbeidtot verschillenden van hen sprak de Koningin eenige woorden. Het bezoek van do Koningin duurde tot bij halftijf in deze werkverschaffing, waar, zoo als aan de Koningin meegedeeld word, do Ico nen laag zijn en do werktijd kort, opdat er een prikkel voor de menschen is, dat dozen zich in de gewon o maatschappij van werk gaan voor zien, terwijl ook de nijverheid en industrie van deze werkverschaffing geen concurrentie onder vinden. Daarna werden ten Paloiz© ontvangen de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland on de burgemeester van Amster dam. Zaterdagmiddag bracht de Prins een be zoek aan Haarioni. Te vijf uur woonde Z. K. H. hier ter stede een vergadering bij van het Oranjebrui». De vergadering werd gehouden in do Luthersche Diaconesseninrichting. Te halfzeven zou burgemeester T e 11 e g n door den Prins in audiëntie worden ontvan gen. Do Prinses is Zaterdagmiddag niet uitge gaan, doch speelde ten Paleizo met het doch tertje van een stadgenoot. Zaterdagmiddag bezichtigde Z. K. H. de Prins het Huis van Bewaring en Strafgevan genis te Haarlem Do Prins, die vergezeld was van zijn adj'u- dant, luitenant jbr. Backer, werd door het bestuur van het college van regenten en door de directeuren ontvangen en rondgeleid. De Prins woonde Zaterdagavond in het Con certgebouw de uitvoering bij van do „Mat- tbauspassion" door do Maatschappij tot Be vordering van Toonkunst. Bij een der zij-in gangen "werd do Prins, die do admiraals- uniform droeg en vergezeld was van zijn adjn- dant Jhr. B a cker ontvangen namens de afdeeling Amsterdam dezer maatschappij door den heer J. D u d o k van Heel, voorzitter, mevrouw J. BeukersVan Ogtrop, me vrouw H. Stikker—Broeken s en de hee ren mr. H. A. Cnoop Koopmans en mr. H. A ran Xierop. Op het midden-baleon was een loge voor den Prins ingericht. In de militaire tehuizen. J)o militairen, die in verschillende tehuizen 'de vrije avonÜürOö öp'gezeilige wijze doorbren gen onder iiet lezen van do Krant, of met bil jarten, schaakspelen en domineeren, werden Zaterdagavond verrast door een onverwacht be zoek van do Koningin. Om half negen reden de hofauto's en een auto met het vlaggetje van de stelling Am sterdam voor het Paleis. Dó Koningin, die behalve door eenigo leden ,an het gevolg, vergezeld was van den stelling- commandant, generaal Ophorst, en den chef van don staf, majoor V o g e 1, bezocht eerst de leeszaal voor militairen in het „Nutegebouw". Ternauwernood stonden de auto's stil, of bet werd dadelijk vol publiek voor het gebouw en door een dichte dubbele menschen-haag, betrad do Koningin het gebouw. De voorzitter van het departement Amster dam. de heer D. H. «Ie Vries, ontving de Koningin en geleidde Haar naar de gehoorzaal, die is ingericht voor lees- en convorsatiezaal voor de militairen. Zoowel hier als op de twee- do verdieping in do zalen der lcesinrichting, onderhield H. M. zich mot verschillenden der talrijk aanwezige militairen, die zaten to le zen, een brief schreven, of wel met dam- en schaakspel bezig waren. De heer De Vries stolde aan H. M. voor don heer F. W. L u d w i g, loco-secretaris on pen ningmeester, en do bestuursleden der lcesinrich ting. de heeren J. H. Eggelte P z., voor zitter, L. J. C. Derckson, vice-voorzitter, n C. Zeeman, secretaris. H. M. onderhield zich ook met mevrouw do ..ed. Gebhardt-Kcrbert, het aanwe zige lid van het Damescomité, dat op zich ge nomen hoeft de zorg voor kleine vervcrschingen ten behoeve der militairen, dic_ dagelijks van 's morgens 10 tot 's avonds 11 in „Het Nut" welkom zijn. Het bezoek van H. M. had omstreeks een half uur geduurd. Hierop ging de tocht naar het gebouw „Ex celsior", Keizersgracht 207, waar het comité 1914 voor militairen ie Amsterdam, mot mede werking van verschillende jongelingsbonden in >ns land, oen tehuis voor onze soldaten heeft ingericht. Het bezoek was niet officieel aan gekondigd en geheel onverwachts. Nadat de Koningin verwelkomd was door den secretaris om een in liun oog zeer gewichtig werk te verrichten. Ze verstopten namelijk tusschen Iristen en pakken hun geld en kostbaar heden, welk voorbeeld straks ook aocr de andere bemanning werd gevolgd. rt Was om te lachen, alsof ce roovers, wanneer zij ons scliip hadden genomen, niet ieder hóek- ja zouden doorzoeken en desnoods door mar telingen wel op do hoogte zouden weten te komen waar de buit verborgen lag Eindelijk was alles verstopt en nu ging men over tot het nemen van verdedigings maatregelen. Heel veel vertrouwen boezem den ze mij niet in, vooreerst omdat ik wist dat men er toch geeü gebruik van zou maken als de nocd aan den man kwam en ook omdat die maatregelen- niets om het lijf hadden. Uit het ruim namelijk werden manden gevuld met grooten en kleinere steenen te voorschijn gehaald en op bet dek gezet. Met projectielen zou de vijandelijke aanval zoo mogeljjk worden afgeslagen, alsof het wer pen van eenige steenen iets zou beteekenen tegenover het te verwachten geweervuur der roovers. Ondanks den ernst van het oogenblik kon ik niet nalaten om al die drukte aan boord te lachen. Eensklaps miste ik mijn Cbineeschon be diende, die kort te voren nog bij mij stond. Juist wilde ik hem roepen, toen hij al naar van hot oonrité, don heer W. W a g e n a a r, wandelde Zij door de gang naar de groote zaal. Aan ©en paar soldaten, dit zich toeval lig in de gang bevonden vroeg H. M. belang stellend waar ze vandaan kwamen on of het hun hier beviel. In de groot© zaal deden eenige dames en heeren liederen hooren. Een hon derdtal militairen was in het gebouw aanwezig; dit aantal is va3k veel grooter, doch wegens den zwaren dienst-, kondon velen niet tegen woordig zijn. In de 6chrijfzaal zat een soldaat een landkaart ijverig te bestudecren; ook aan hem deed de Koningin eenige vragen. Tot in den nok van het gebouw bezooht do Koningin de verschillende localitciten, waarin ook ecnig© loden van do Jongemannen vereeni ging zich bevonden. Ten slotte plaatste H. M. Haar handteekening onder een herinnerings- kaart. Het bezoek aan het Tehuis van de Vereeni ging ten behoeve van R.-K. militairen was blijkbaar wel bekend, want op de Hoogt© Ka- dijk was hot vol met nieuwsgierigen voor dit nieuw©, helverlichte gebouw. Pastoor G. van Noort, kapelaan W. M J. v a n R o o y, directeur ran het Tehuis, en do bestuursleden do boeren A. P. F. van Oost, W. Vroom, F. Jansen en de prefect de hoer I'. J. M. Vis beek, ontvingen hier do Koningin. De soldaten zaten aan toIo tafeltjes, rooken- do en in vroolijbe stemming te schaken of te domineeren, terwijl een orkestje zich deed hoo ren. Zij waren erg vroolijk, want er W3S mee gedeeld, dat ze dezen avond niet om 10 uur in de loodsen behoefden t© zijn. Zoo nu en dan klonk door do conversatie-zaal, waar ook cou ranten werden gelezen, hot geklik-klak der bil jartballen of het geluid van het sjoelbak-spel. Het scherm van een kleino „Bühne" was opge haald on het tooneel stelde voor: een huiska mer, die er al even gezellig uitzag als do zaal met de „veldgrijzen" rondom de speel- en lees- tafeltjes. Plotseling rezen alle militairen van hun zit plaatsen en speelde do muziek het „Wilhel mus". Do Koningin trad binnen en sprak da delijk een soldaat aan en toen weer een en nog een. Ook mot den soldaat, die achter bet buf fet stond, wisselde H. M.f die door pastoor Van Noort rondgeleid werd, enkele woor den, cvenzoo met een der violisten van het orkestje, dat den soldaten zooveel ontspanning eiken avond bezorgt. Pastoor Van Noort sprak H. M. toe, waarna door de soldaten driemaal hoera werd geroepen. De Koningin betuigde het bestuur Haar dank voor hetgeen de Vereeniging voor do mi litairen in dezo vriendelijk uitziende zalen deed. Buiten klonk even later bet gejuich van de menschen op straat en in een sneeuwbui keer den de auto's omstreeks 10 uur weer naar het Paleis terug. Op Zondag. H. M. ad" Koningin heeft Zondagmorgen met Z. K. H. den Prins de godsdienstoefening in de Oranjekerk bijgewoond, welke geleid werd door ds. J. J. van Noort. De predikant snrak naar aanleiding van Johannes IX :2? ("Het Kruiswoord „Mij dorst."). Per auto had den Koningin en Prins zich naar het kerkgebouw begeven. Tn het gevolg van H. M. bevond zich d© Kamerheer in buitengewonen dienst jhr. Six. Des middags reed H. M. te 2 u. 15 uit naar de Teekenschool voor Kunstambachten in de Da Costastraat. ter bezichtiging van do teekeningen en studies, in den afgeloopen cur sus vervaardigd. Omstreeks drie kwartier ver toefde H M. in het schoolgebouw. Zij bezocht de verschillende lokalen, bezichtigde de ver schillende werkstukken met de «rrooiste belang stelling en onderhield zich geruime» tijd met <!e leeraren en een groot aantal der bekroonde leerlingen. Daarna keerde H. M. naar bot Paleis terug om een riitoer te maken met de prinses. O.tv. werd daarbij de Oosterparkbuurt bezocht. Deze rijtoer eindigde bij het huis van jhr. mr. W. F. R o 11, Keizersgracht 61?, wienst echtge- noote, naar men weet, een vroegere hofdame van H. M. is. Daar speelde hot prinsesje mot het dochtertje van den hoer Röell. Vandaar keerde H. M. naar het Paleis terug. De prinses heeft ZonrV-morgen per auto we derom een bezoek gebracht aan „Artis". Prins Hendrik voldeed Zondagmorgen aan de niinoodiging van de Centrale Sportcommissie tor bijwoning van do demonstratie in het Sta dion. Ter verwelkoming van Z. K. H. waren aan wezig de voorzitter der Commissie, mr. dr. F. Kranenburg, do generaal-majoor O p- horst. de vice-admiraal T y d e m an en de wethouder N. M. Joseph us Jitta. Even later verscheen de voorzitter van het Neder landse!) Olympisch Comité, baron Van T n y 11 van S erooslcerken. Prins Hendrik, die vergezeld was van zijn adjudant jhr. Banker, volgde do demon strate met veel belangstelling. (Voor eventueel verder nieuws zie Laatste Be richten.! De toestand in den reuzenstrijd. Er is eigenlijk van geen dei beide fronten eenig nieuws van belang. Er wordt er nog steeds hard gevochten, maar vooral in het Westen met maar heel weinig uitwerking. Men spreekt van gevechten in de laatste dagen in do Vogezen; bij Hartmansweiler- kopf is verwoed gestreden volgens do Kransche berichten bezetten de geallieerden den top, volgens de Duitschers bleven do artilleriegevechten zonder uitwerking. Overigens schijnt het vrij kalm te zijn toe gegaan op dit front. Het is er trouwens koud, regon- en sneeuwbuien wisselen ai' met zonneschijn en het weer was over 't geheel niet gunstig. Fransche vliegers heb ben desniettemin gelegenheid gehad om op te stijgen en op Metz eenige bommen neer te werpen. Op het Oostelijk oorlogsterrein is over 't geheel heviger gevochtenvooral aan de Narew-linie moeten, de berichten van weerszijden zijn het er over eens, geduchte j gevechten hebben plaats gehad. Over den afloop dier gevechten zijn de Duitsche cn Oostenrijksche berichten het echter minder eens met de Russischevolgens de laatste werden de Duitschers met zware verliezen teruggeslagen, volgens do telegrammen uit Berlijn werden alle aanvallen der Russen glansrijk afgeslagen. Uit Memel zijn de Rus sen thans weer verdwenen, naar luid van Duitsche berichten uit geheel Oost-Pruisen. De bezetting der Pruisische stad aan de Pregel heeft de Duitschers er echter wel op opmerkzaam gemaakt, dat dit deel van hun land steeds opnieuw gevaar loopt en daarom de Duitschers tot een krachtiger actie aangezet. Die actie openbaart zich ook op zee. Een Duitscb eskader is uitgestoomd in de Oostzee en bedreigt de Russische kost. De zeeoorlog is overigens ook nog steeds van weinig beteekenis. Groote zeeslagen blijven nog altijd uit; zelfs ontmoetingen j van enkele oorlogsschepen worden steeds zeldzamer. Er 6chijnt voor een oorlogsvloot geen hooger doel te wezen, dan wat handels schepen in den grond te boren. Wonderlijk- genoeg, lijdt de handel daar laDg niet zoo onder als men gedacht zou hebben. Vooral de Engelsche handelsschepen varen onbe schroomd, zij durven zelfs Duitsche onder zeeërs aanvallen en schieten er op of varen tegen hen aan. Onder de rubriek op zee worden daarvan staaltjes verteld. Zal de strijd in de Dardanelien opnieuw aanvangen? Er gaan berichten, dat do ge allieerden nn een landing zullen beproeven en dat een Turksche legermacht zich daarop voorbereidt. Van meer belang is misschien nog, dat Russische oorlogsschepen zich voor den Bosporus, waaraan Konstantinopel is gelegen, hebben vertoond. Het bericht komt uit de Turksche hoofdstad zelf, zal dus wel juist zijn. Er waren zeer groote schepen bij. Zij vuurden eenige granaten op de Turksche wachtschepen en verwijderden zich daarna weer snel. Doch dat ze zich zoover waagden, is teekenend. Op het Westelijk oorlogsterrein. BELGIË. Uit België. Een correspondent der „Tel." meldt uit Neerpelt De commandantur van dit centrum heeft er kennis van gekregen dat sedert Januari 1200 Belgen naar Nederland gevlucht zijn. Op December waren deze allen nog op het appèl om de lijst to teekenen. Er ontbraken er telken» mij "toekwam loopen. Maar wat zag de kerel er uit! Ik herkende hem nauwelijks. Zijn gewone witte kleeding had hij uitge daan "en zich in leur pen en vodden ge stoken, hij zag er uit als een vuile bede laar. „Wat scheelt je, kerel?" riep ik uit. „Ben je gek geworden van den schrik:" „Neen, heer," was zijn antwoord, terwijl een listig trekje om zijn mond speelde, ,,ik ben alles behalve gek, maar ik weet dat de roovers enkel gegoeden gevangen nemen om van hunne bloedverwanten losgeld te kunnen krijgen arme duivels, van wie niets te halen valt laten ze loopen. En daarom heb ik mij als een bedelaar ver kleed." Ook anderen bleken dat vermeerde red middel te hebben aangegrepen. Welhaast was ik omringd door een troep halfnaakte, smerig uitziende kerels. Het leek wel een vastcnavond-vertooning. 'fc Was intusschen duidelijk dat aller hoep in de eerste plaats op mij gevestigd was. De geheele bemanning drong zich om mij heen, om mij van raadgevingen en opmer kingen te dienen. Feitelijk was ik in een oogwenk commandant van het schip ge worden. Naar den kapitein zag niemand cm. Die was trouwens stilletjes naar bene den gegaan. Karnemelkzeep met het Anker. In 'fc gebruik de voordeeligste Toiletzeep. Alom verkrijgbaar. Men lette echter vooral op het gedeponeerd Fabrieksmerk „HEI ANKER". Onder al die bedrijven waren de roofsche pen zoowat op 300 a 400 meter afstand gekomen. Van het meest aabijgekomene werd ©en salvo van geweervuur op ons ge lost-. Geen enkel schot trof, maar de uit werking was toch merkwaardig. Het dek van ons vaartuig was op eenmaal schoonge veegd. Bij het knallen der 9choten waren namelijk alles hals over kop naar beneden gevlogen ik bleef alleen ever. Maar neen, achter op het schip stonden nog twee mannen, trillend van angst. Het waren de beide roergangers, die ook wel het voorbeeld van hunne makkers hadden wil len volgen en naar beneden vluchten, maar het niet hadden durven doen, omdat zij dan van het achtereind van het schip, over het dek naar de trap die naar beneden voerde, hadden moeten loopen, en die onder neming hun al te gevaarlijk was. Ik zag met genoegen dat die twee waren blijven staan, want als er geen stuur meer was in bet schip, zou zeker alle kans op redding verkeken zijn. Zekerheidshalve, om beiden den lust te benemen van een gunstig oogen blik ge bruik te maken om insgelijks naar beneden te vluchten, riep ik hun toe: „hoort eens, mannen, mijn geweren zijn dichter bij jelui dan die van de roovers, en nis jelui tegen imïjn wil op den loop gaat of mijn bevelen niet stipt gehoorzaamt, dan heb ik voor

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1