No. 98. Zondag 28 Maart 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Sariman. Dobbelman's v.. Oplaag 45,000 exemplaren. SOLDATENCOURAN ADRES DER REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTRAAT 10, AMSTERDAM, TELEFOON Z.-J968. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER "WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAI- EN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor AdvertentiC-n wende men rich tot het AJg. Advertentie-Bureau ROUMAdtCo1 Heerengracht 226 Amsterdam, tot de Drukkerij.Jacob van Campen" N. Z. Voorbutgwa 234-2-JO (Keizerrijk 9) Amsterdam of tot onze Administratie. PaJesLnnaetraai 10, Amsterdam. Prys der Advertentiën per regel 30 cent. By aLounement reductie. Italië en Oostenrijk. C7v-y .v U Er wordt onderhandeld, tussehon Oosten rijk en Italië, met Duitscliland als bemidde laar. orn te trachten door het toegeven aan enkele Itahaansc-he easchen de wenschen van Italië to bevredigen en dit land te weerhouden zich, om redenen van volksbeiang te mengen in den wsreldst-rijd aan de zijd© van de ge allieerden. Hoever die onderhandelingen gaan is niet bekendwij weten, dat v©n Bülow .gemach tigd geworden is; besprokingen daarover te openen, en Italië afstand van enkele nog tot Oostenrijk behoorende gebieden aan te b'eden. Naar verluidt zouden die onderhandelingen betrekking kobben op de volgende vier pun ten: lo. Afstand van Trentino aan Italië en van het gebied tot aan het bekken van de Isonzo, den spoorweg daarbij begrepen. 2o. Toestaan aan Triest van oen 'statuut, gelijk aan dat wat in Fiume gold voordat de Hongaarse he regeering hot ophief, en herstel van dat statuut van Fiume. De bedoeling hiervan zou zijn dat Tr:est ongeveer een vrije stad zou wordeii, in den geest als Hamburg, met een eigen onafh^'-eliik Hestmir. 3o. Afstand van Oostenrijk van elk recht zich te bemoeien met do maatregelen door Italië te nemen of genomen in Albanië (nella sistemaziono dell Italia in Albania). 4o. Aangaan van een overeenkomst, die zou worden tcegevoegd aan het Bondsverdrag van het Drievoudig Verbond, en waarbij zou wor den bepaald, welko de respectieve invloedssfe ren van Oostenrijk en Italië zoucten zijn in de Adriatische zee; en die voorts zou bevatten een plan vcor samenwerking der Oostenrijk- scke en Italiaansche zeemacht, en een plan voor gemeenschappelijke actie tegen de uit breiding van Servië naar de Adriatische zee. Italië echter wenscht meer, dan deze vier punten bevatten. Het wenscht geheel Istrië, ofschoon slechts een deel daarvan tot het Ita liaansche taalgebied behoort, cn de kust van Dalmatië, met die daaraan gelegen eilanden- Om nu nog niet te spreken van de Pan-Ita- linanscho eischen van Nizza, Savoye, Corsika, Malta en de Italiaansche sprekende kanton3 van Zwitserland. Maar die eischen hebben met do onderhandelingen met de' Oostenrijksch- Hongaarsche monarchie niets te maken- 0.p onze kaart is het door Oostenrijk aange boden gebied van Trentino, het zuidelijk deel van Tirol, en het gebied van de rivier de Isonzo. ten oosten van de tegenwoordige grens van Italië, door een arceering aangegeven. linkl Bszoek aan Amsterdam. H. -M. do Koningin en Z. K. H. de Prins zijn Donderdagmorgen vroeg, omstreeks acht uur, reeds per auto mtgoreden naar 't Vondel park. waar zij hebben paard gereden. De Koningin en Prins Hendrik en Prinses Juüana reden Donderdagochtend tegen half tien uit tot 't brengen van een bezoek aan, kte Aquarium. Prinses Juliana werd daar weder af gehaald door freule Van de Poll eu zuster Mar- ting en keerde omstreeks half twaalf naar het paleis terug. De Koningin en de Prins reden van het Aquarium naar de Kweekschool voor de Zeevaart aan de Prins Hendrikkade. Het bezoek aan de Kweekschool duurde on geveer drie kwartier Een der hofrijtuigen werd daarop weggestuurd en ook het gevolg nam in den open landauer, waarin Koningin en Prins waren gezeten, plaats. Langs den IJkant. Langs onze koopvaardij-schepen met de groote rood-wit-blauwe horkenningsteekenen op den boeg, en duidelijk, midscheeps geschil derde namen, ging daarop deze ochtendrit ver der. Daartoe werd eerst over het Kadijksplein, Kattenburgerpleih, Kattenburgervoorstraat, en Kattenburgcrkado gereden naar de Han delskade. Het spreekt vanzelf, dat overal nieuwsgierigen toesnelden, doch ternauwernood waren dan de vrouwen der bootwerkers buiten haar deur gekomen, of de Koningin en de Prins waren reeds voorbij en men zag slechte eenige meters verder de op- en neer dansende bereden-agenten, wier cape's in den regenach- tigen wind wapperden. Maar stond het rijtuig even stil, zooals b.v. Indische Schets, Sariman droeg reeds twee dienstchevron3, diende dus in zijn derde verband, zoodat., toen hij mijn oppasser werd, hij wel een vijftiental dienstjaren achter den rug had. Hij was eerst oppasser van den sergeant majoor geweest, maar toen deze bevorderd tot Adjudant-Onderofficier en naar elders ovefgeplaatst werd, kwam Sariman vrij en zou ik. op aam-aden van den Sergeant-ma joor, hem als oppasser nemen. Destijds was er in het garnizoen, waar ik gelegerd was, (Atjeh) geen onderofficiers ménage; men ontving per 10 dagen eene hoeveelheid vivree in natura, benevens da gelijks een ration versch vloesch en brood en nu moest men maar zien aan den kost te komen. "Voor degenen, die er eene Iu- landsche huishoudster op na hielden, was dit al zeer gemakkelijk, maar voor hen, die zich niet verheugden in 't bezit van een dergelijke huisplaag", leverde het nog al moeilijkheden op. Kalièh 1) Sariman zou zich belasten met het schoonmaken en onderhouden van mijne wapens en equipementstukken, terwijl nènèh 2) Sariman de zorg voor mijn tafel op zioh zou nemen. Er ging van nènèh een roep van ver maardheid uit san .wego hare kookkunst en toen de slagboomen van do treinen dicht wa ren. dan stond er dadelijk veel publiek in de nabijheid van het vorstenpaar. Halverwege de Handelskade, hier en daar gedeeltelijk opgebroken, werd weer omge draaid. Jhr. Hooft Graafland maakte de Koningin opmerkzaam op de aan de IJ-kade liggende koopvaardijschepen, de „Batjan''. „Koningin der Nedci-landon" en anderen, alle voorzien van de neutrale kleuren. De adjudant wisselde enkele woorden met den hoofdinspec teur der bereden politie en het rijtuig keerde, ten einde over den strekdam naar de IJ-kade te rijden. De schildwacht, die daar op post stond bij dp enorme hoeveelheden steenkolen, was verbaasd, toen hij daar plotseling de Koningin zag passeeren. Snel presenteerde hij echter het geweer. Op de IJ-kade voor de talloozo loodsen stonden 'hier en daar grootjes bootwerkers, nu en dan leek het, alsof karren en wagens den weg dreigden te versperren, doch dan reed een der agenten maar wat vooruit, wenkte en spoedig was de weg weer vrij. Aan het eind van de IJ-kade, vlak bij de gebouwen der Maatschappij „Nederland" reed het Koninklijk rijtuig op de stoompont, waar mee naar de De Ruyterkade werd overgesto ken. Ruim twaalf uur keerden de Koningin en de Prins, die op dezen tocht de admiraalsuniform droeg, naar het Paleis terug. Bezoek aan den Bazaar 1915. Om kwart over drie hebben do Koningin en Prins Hendrik een bezoek gebracht aan den Bazaar 1915, ten bate van liet Steuncomité. Het was den bazaarbezoekers tot op het laatste ©ogenblik geheim gehouden, dat het vorstelijk echtpaar zoude komen, eu zoo bleven werkelijk bezat dat oude mensch e©ne zekere virtuositeit in het samenstellen en bereidejn van Indische en semi-Europeesche schotel tjes, die haar menig rijke lui's ,,koki'' zou benijd hebben. Nènèh had echter één gebrek, een kapi taal gebrek, n.l. nènèh dobbelde en waa neer zij gehurkt zat voor de dobbeltol, liet zij zich door hare speelwoede zoo zeer mee slepen, dat zij niet meer uit elkaar kon houden, wat haar eigen geld was en het geld dat zij ontvangen had, om haar inkoopen te doen en zulks dan zeer ten ongex-ieve van haar kostlieer. Sariman had veel verdriet van deze pas sie zijner vrouw, te meer daar hij zeer spaar zaam was en nimmer buitensporigheden deedhij speelde niet en 6chuifde ook geen opium, zoodat hij in dat opzicht voor een Javaan een unicum was. Op zekeren soldijdag kwam Sariman met een heel bedrukt gezicht mijne kamer op- geloopen en deelde mij de treurmare mede, dat nènèh weer alles verspeeld hadzijne soldij, mijn kostgeld waren er aangegaan en ook had zij haar kraboes 3) naar de gadeh 4) gebracht. Bij dit niet zeer aangenaam bericht moet ik een heel beteuterd gezicht getrokken heb ben. want Sariman trachtte mij onmiddel lijk te troosten door te zeggen „djangan soesali" (heb maar geen zorg) te eten zal er toch wel komen, laat dat maar aan mij over. Nènèh kreeg van Sariman baar traditlo- ook alle maatregelen tot op het laatste nip pertje achterwege. De hooge bezoekers werden ontvangen door net bestuur en de dames-eere- presidenten van den bazaar, en door den voor zitter en secretaris van „Arti et Amicitiae". Hare Majesteit werd een bouquet orchideeën aangeboden door Annie Josephns J i 11 a. Boven, in de bazaarzalen, schaarden zich allen en haie, toen de rondwandeling werd go- maakt. Het eerst werd de bloementent bezocht en hier kocht Prins Hendrik een tuiltje rozen, dat hij zijne gemalin aanbood. Veel werd door het vorstelijk echtpaar aan gekocht; geen enkele bazaartafel werd ver geten. Een uurtje bleef het hooge bezoek in Arti- gedurende welken tijd de toegang tot den bazaar gesloten moest worden wegens grooten toeloop. Herhaaldelijk gaven de Koningin en de Prins hunne ingenomenheid te kennen met de aankleeding der zalen. Aankoopen steuntentoonstelling. Naar wij vernemen werden door H. M. da Koningin eenige schilderijen en etsen aange kocht op de Steuntentoonstelling in het Stede lijk Museum. De Koningin kocht aan het kleine schilder stukje „Avondlandschap" van mevr. Cb. Boom-Pothuis te Amsterdam en de etsen „Roggemijten" en „Oude ezel" van Wilk-ra van Nieuwenhoven te Laren, en „Hollandsch landschap" van W. F. Haas te Scheveningen. De Prins kocht het schilderijtje ..Avond stemming" van J. J. Garjeanne to Yenlo en een ets „Bij Barendredit" van Toen de Jong te Laren. Door Hare Majesteit werden Donderdagmid dag ten Pa!»?ize ontvangende commissie van advies uit deu werkloosbcidrnad met het oog op de noodregeling in zake werkloosheidsverze kering en voortsprof. mr. Quack. oud-Corn. missaris der Koningin bij de Nederlandsche Handelmaatschappij; prof. dr. H. J. Elhorst, voorzitter der Nationale vereeniging tot Steun aan Miliciens; de heer W. G. Wendelaar, voor zitter der Vereeniging voor den Effectenhan del de heer S. L. A. Hepner, voorzitter der commissie voor den graanhandel. Van de commissie van advies uit den werk- loosheidsraad hierboven bedoeld, waren tegen woordig de voorzitter mr. D. Hu dig, de heeren J. van den Tempel, Hazevoet, Kruithof en Bakker, vertegenwoordi gers der moderne, R.-K., Christelijke en neu trale vakorganisaties in die commissie, als mede dr. J. van H et t inga Tromp, voorzitter der vereeniging van gemeent-e- werklooslieidsfondsen. H. Ml liot zich inlichten omtrent den om vang der werkloosheid hier te lande en in de hoofdstad. De audiëntie, aan prof. Elhorst ver leend, stelde H. M. in de gelegenheid nadere bijzonderheden te vernemen omtrens de Na tionale Vereeniging tot steun aan miliciens. Van hare groote belangstelling voor deze ver eeniging gaf H. M. onlangs blijk door een vorstelijke gift van f 25,000. Bezoek aan het kleerendepót van het Algemeen Steuncomité. H. Af. de Koningin is Arrijdagmorgen om streeks 9 uur uitgereden tot het brengen van een bezoek aan hot kleerendepót van het Alge meen Steuncomité, Heerengracht 12-1 en 128. H. M. werd ontvangen door dr. N. M. J o- sophus J i 11 a, den voorzitter van het Steuncomité, en liet zich door hem presen teeren mej. D. Kohnstamm, hoofd van het kleerendepót, den heer Schel te ma, penningmeester van het Steuncomité, en me vrouw Do Bruyn, hoofd van de afdeeling werkverschaffing. Boven werden do dames van de administra tie voorgesteld daarop werd een ommegang door het gebouw gemaakt, waarbij H. M. ver schillende vragen deed. Ten slotte begaf het gezelschap zich twee huizen verder, naar de werkverschaffing. H. M. onderhield zich met een aantal werklieden bijzonderlijk de afdeeling schoenmakerij trok de aandacht van H. M. Het bezoek duurde ongeveer een uur. !n de Agnletensehool. Daarna bezocht H. M. de gemeentelijke werk verschaffing voor kleermakers in de Agnieten- school aan den O. Z. Voorburgwal H. AI. werd ontvangen in het kantoor door wethouder W i b a U t, den heer Van Hettinga Tromp van het arbeidsbureau, den heer J .W. Hart, voorzitter van de com missie tot werkverschaffing, en den directeur, den heer Van den He u v e 1. Afcn maakte een rondgang door magazijnen en werkplaatsen, waarbij H. Af. hare voldoening uitsprak over de qualiteit der stoffen en de snit der klee- dingstukken. neel pak slaag ©n ik kreeg 's avonds tot mijne groot© verbazing ©en mooi bruin ge bakken hoentje op tafel. De volgende dagen werd ik getracteerd op „Swar Swier" o), kuikentjes, kippensoepjes, kippenboutjes en ik maakte bij mij zelf de opmerking, dat nènèh in eens eene bijzondere voorliefde had gekregen voor gevogelte. Mijne verbazing steeg echter ten top, toen mij, op den laatsten dag der soldij (waarop anders schraalhans keukenmeester is), een verbazend heerlijke kippenragout werd op- gedischt. Ik liet Sariman roepen en vroeg hem. hoe hij 't had aangelegd om mij zonder geld zoo te doen tracteerenhij bleef mij echter het antwoord schuldig, maar lachte zeer myste rieus. Eenige dagen later vernam ik, dat de kip pen en eendenhokken in het officderskampe- ment 's nachts schenen bezocht te worden door roofdieren, belust op gevogelte en of kakèh Sariman en nènèh met dat roofge- spuis iets hadden uit te staan, heb ik, ver meen ik wijselijk, maar niet willen onder zoeken. Sariman had langzamerhand een zeker overwicht over mij gekregenhij beschouw de mij niet zoo zeer als zijn superieur, dan wel als een jongen vriend over wien hij diende te waken. Nooit had mijne militaire uitrusting er zoo goed uitgezien als tijdens het oppasser schap van Sariman en het gebeurde meerma len, als ik 's avonds laat thuis kwam, dat Het gesprek, dat H. M. met wethouder Wi- baut voerde, liep voornamelijk over het feit, dat bij de laatst© begroeting de post subsidie voor deze instelling afgevoerd was. Het bezoek duurde ruim een half unr, en H. AI. betoonde zich zeer ingenomen met het geziene. Te ongeveer kwart voor elf was H. Af. weer ten paleize teruggekeerd. Prins Hendrik is Vrijdagmorgen ook te 9 uur per auto uitgereden tot het bijwonen van een Roode-Kruis-oefening in de omgeving van Wor- merveer. Bezoek „Croote Club". Donderdagmiddag te half zes, na zijn bezoek aan de Nederlaudscho Handelmaatschappij, heeft Prins Hendrik het nieuwe gebouw van „De. Groote Club" bezichtigd. Z. K. H. had daartoe den wensch te kennen gegevenrondgeleid door het geheele bestuur, bezichtigde de Prins bet fraaie clubgebouw van onder tot boven en toonde zich zeer ingenomen met dit nieuwe „Some" der „Groote Ciub". Tijdens het hooge bezoek ging het sociëteitsleven zijn gewonen gang, zoodat do Prins een goed beeld kreeg van het „everyday] if e" der clnb. Afet het bestuur zat Prins Hendrik ten slotte eenigen tijd aan aan een der tafeitjes in do mooie zaal op den hoek van Kalverstraat en Paleisstraat. Te kwart, voor zeven nam de Prins afscheid om naar het Paleis terug te keeren Militaire inspectietocht. Vrijdagmiddag 1 uur reed H. Af. per auto uit tot het maken van een militairen inspectie tocht. H. AI. werd te 6 uur ten Paleize terug verwacht. Bezoek aan het Antonl van Leeuwenhoek-huls. Donderdagmiddag bezocht de Prins het Anto- ni van Leeuwenhoek-huis. Om half twee arri veerde Z. K. H„ vergezeld van zijn adjudant, jhr. Backer, per auto, en werd aan den in gang verwelkomd door den directeur, dr. J. H. K u ij j er en de bestuursleden prof. W. Ar. de Vries eu den heer J. Frederik B a n g e r t. Nadat vervolgens voorgesteld waren de directrice mej. J. Lintner en dr. G. F. Gaarcnstroom, werden achtereen volgens do ziekenzalen, de klasse-afdeelingen en het laboratorium bezocht, en daarna de be- handelingsafdceling. Aan Z. K. H. werd het onlangs aangekochte radium vertoond, waarbij de Prins belangstel lende vragen over de methoden van behande ling stelde. In de bibliotheek werden o.a. de werken van Antoni van Leeuwenhoek door den Prins be zichtigd. Overal toonde Z. K. H. groote be langstelling, cn hij dankte bij zijn vertrek directeur en bestuursleden hartelijk. Het be zoek had ongeveer een uur geduurd. Het Prinsesje. Donderdagmiddag op haar rijtoer door de stad heeft de prinses, nadat zij een bezoek had ge bracht aan den winkel van Boldoot, ook nog inkoopen gedaan bij de firma Gorris nan het Rokin. Het prinsesje kocht in dezen winkel een lampje en een bloemenmandje. Vrijdagmorgen om tien uur reed de prinses naar Artis en in den tuin heeft zij eenige pret tige uren doorgebracht. De kleine Juliana, die zoo'n beetje op eigen houtje rondwandelt schijnt bijzonder te zijn gesteld op de kleine aapjes, op enkele vogelsoorten en de makke herten. Zij vraagt naar de dieren en herinnert zich baar „lievelingsbeestjes" nog van vorige bezoeken. Vrijdag maakte het prinsesje weer in een open auto een ritje door de stad, waarbij stilgehouden werd voor den winkel der firma Boldoofc in de Reguliersbreestraat, waar de prinses verschillende inkoopen deed. In een oogwenk stond het zwart van de menschen voor den winkel en ternauwernood kon het verkeer doorgaan. Bezoek van den Prin3 aan de Ned. H andelmaatschapplj. Donderdagmiddag heeft Z.K.H. Prins Hen drik oen bezoek gebracht aan het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij, op den hoek van de Heerengracht en Nieuwe Spiegel straat. Aan den ingang van het gebouw werd Z. K. H. ontvangen door de directie, bestaande uit de heeren C. J. K. van A a 1 st, president, A b r a m AI u 11 e r en E. D. van Walree, directeuren, en mr. ,J. Bierens de Haan, secretaris. In de groote vergaderzaal onderhield de Prius zich geruimen tijd met de bewindhouders van de Maatschappij en liet zich omtrent alles wat betreft het economisch leven van Ned.- Indië en Nederland, waarin de Handelmaat schappij een zoo overwegenden invloed heeft, voorlichten. En niet alleen over den tegen- de beide oudjes nog ijverig bezig waren mijn lijfgoed te herstellen. Gebeurde het, dat Sariman nog op mijne kamer was, als ik laat thuis kwam, dan werd ik steeds, zonder dat hij het wilde la ten merken, aan een grondig onderzoek on derworpen; ik had hem nl. eens verteld, dat ik niet van drinken hield en of hij mij nu maar half vertrouwde, hij wenschte zich te overtuigen of het ook waar was. Eu op zekeren dag geschiedde het. Wij hadden bij een der collega's verjaar dag gevierd en dat feest bad plaats gehad op echt Indische manier; er waren heel wat „.lijkjes" gemaakt en toen wij omstreeks één uur 's nachts naar huis gingen, hadden wij allen de kenteekenen, die een Amsterdamsch politieagent schijnt noodig te hebben om dronkenschap te kunnen constateeren, nl.: wij roken naar drank, hadden een wagge lenden gang en spraken wartaal, vooral het laatste. Ik dacht: nu maar spoedig naar bed dan kraait er geen haar naar, maar ik had buiten den waard, of liever buiten Sariman gerekend. Ik had nog geen twee stappen in mijne kamer gedaan of Sariman, die op mij zat te wachten, had de situatie overzien. Hij trok mij de schoenen uit, legde mijn nacht goed gereed, zorgde voor een dubbele por tie drinkwater en spoedde zich toen mijne kamer af. maar onder het heengaan trof mij zijn meewarige blik, waarin een zacht verwijt maar tevens ook veel medelijden lag. Ik had niet veel lust hierover lang na j woordieen tijd, ook over de geschiedenis de Maatschappij liet de Prins zich allerlei bijzoi. derheden vertellen. Daar lagen op een taf- uitgespreid alle noodbctaalmiddelen welke b het begin van de crisis dienst hebben gedaan de zilverbona van het Rijk, gemeentebons van Amsterdam, Veendam, Wagemngen, Steen wijk enz. en zelfs noodbctaalmiddelen welk- door particnlioren in dio dagen werden uitge geven. Daarnaast prijkten, goed bewaard nog. verschillende stukken, betrekking hebbende oj de oprichting der Handelmaatschappij, getee kend door Koning Willem I, een register, be vattende de oorspronkelijke aandeelhouders der Maatschappij, een afbeelding van het eerste kantoorgebouw in 't Korte Voorhout te 's-Hs/re. waar, zooals misschien bekend is, in het begin van Jiaar bestaan de vennootschap was ge vestigd. Later werd zij verplaatet naar Am sterdam en huisde aan de Brouwersgracht, tot dat zij eindelijk werd overgebracht naar het tegenwoordige punt. Met belangstelling bezich tigde de hoogo bezoeker de daarvan bestaande plfotographieën. Daar lag zelfs, uit de dagen toen de Handelmaatschappij er een eigen brandweer op na hield, een armband, het te-> ken van waardigheid, dat den drager ver plichtte om 't was lang voor de dagen van ons tegenwoordig corps te helpen bet ver nielend element te bestrijden, t© zorgen voor brandspuit, waterton en emmers.En naast de voorschriften dienaangaande zag de Prins 't was wel een bonte verscheidenheid die hier het aantrekkelijke vormde! do bank biljetten welke do maatschappij in 'Shanghai als betalingsmiddelen uitgeeft. Daartusschen eenwoordenboek, een Japansch-Keder- landsoh woordenboek, herinnerend met andere dingen aan onze zeer oude betrekkingen met Japan. De eerste vreemde taal, waarmee de Japannors bennis maakten, was het Hollandsch. En bij het bezichtigen van dat alles vertelden de heer Van Aalst en de andere leden van de directie de meest mogelijke bij zonderheden. Zou het bezoek oorspronkelijk maar een half uur duren, a! kijkende en pra tende werd het meer dan ccn uur. Het gebouw werd toen nog doorwandeld, p.lle chefs der as- deelingen werden aan Z. K. H. voorgesteld en eerst tegen half zes om kwart over vier was de Prins aangekomen, verliet- de hooge be zoeker het gebouw, uitgeleide gedhan door de directie. (Voor eventueel verder nieuws zie laatste be richten.) De toesfsnd in den reuzenstrijd. Een Nederlandsch schip is door een Duitechen onderzeeër, de ,,U. 23", in den grond geschoten. Het is de „Medea", van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot maatschappij, die van het Zuiden op weg was naar Londen mot een lading sinaas appelen. De bemanning kreeg tijd om de booten uit te zetten en weg te roeienzij werd later opgepikt door een Engelsche fcor- pedoboot en naar Londen gebracht. Ver dere bijzonderheden, vinden onze lezers el ders in dit blad. Wij volstaan hier met de eenvoudige vermelding van het feit-. Engelsche berichten melden nog een merkwaardig feit op zee. De Duitscbe on derzeeër ,,U. 29" zou gezonken zijn en de geheele bemanning zou zijn omgekomen. Voorloopig moet het bericht nog onder voorbehoud worden aanvaard. Indien het feit waar blijkt, beteekent het een ver lies voor de Duitsche vloot, niet alleen om dat de ,,U 29" een der nieuwste Duitsche auikbooten is, maar ook omdat dan omge komen zou ziju de kranige en moedige kapitein Weddingen, die er het bevel over voert. We hebben indertijd van zijn stoute tochten en zijn daden melding gemaakt; hij was de vroegere commandant van de „IJ. 9", die met dit onderzeesche vhartuig de Engelsche oorlogsschepen „Crossy", „Aboukir" en ,,Boguc" tot zinken bracht-. Ook als bevelvoerder van de „U. 29" deed hij weer van zich sprekenop een dag boorde hij niet minder dan vier Engelsche handelsschepen in den grond. Van de verschillende oorlogsterreinen is er maar weinig nieuws. In de Karpatken schijnt in de laatste dagen weer hevig go- vochten. Het was te verwachten, dat na den val van Przemysl de Russen hier een sterke drukking zouden uitoefenen. Tot- iogtoe schijnen zij er geen eucoee van be au g te hebben behaald. Wel maken de Russische teUsgrsitoinen gewag van een voor- -cel behaald bij den Lupkof-pas, waar een oelangrijke positie op de Oostenrijkere ver overd en 5600 soldaten met 100 officieren gevangen werden genomen. De Oostenrij kers van hun kant melden, dat zij alle aan vallen der Russen hebben afgeslagen. Uit Polen werd zoo goed als niets gemeldtoch oehoeven wij er niet aan te twijfelen, of er is hardnekkig en fel gevochten, ook in dt laatste dagen. De Russen zijn thans weer verjaagd uit Memel't was trouwens slechte een vooruitgeschoven post, die er een inval had gedaan en er, volgens de Duitecho be richten, woest beeft huisgehouden. Op het Westerfront is het de oude ge schiedenis. De tegenstanders bestrijden elkaar, maar zij komen niet vooruit. Er komen thans geen berichten zelfs van plaat selijke successen, zooals de jongste weken meldden. En nu blijkt, dat die ook niets hebben uitgewerkt; de bochten in de lange linie zijn met enkele vermeerderd; de ge allieerden zijn hier, de Duitschers elders iets vooruitgedrongen, doch van een door breken der ilnie6 is nog geen sprake, en als twee muren staan do vijanden tegenover elkaar; onwrikbaar houden ze aan. beide kanten stand. Yan de Dardanellen komt ook geen nieuws. Van nieuwe aanvallen op de forten hooren we niet. De geallieerden zouden nu besloten hebben een landingsleger bijeen te "brengen, maar te Konstant-inopel zou' men zich daarover niet bezorgd makeneen landing biedt zooveel bezwaren aan, dat er weinig Eucoes van te verwachten is. En dat de Russen over land naar de zee-engte zullen oprukken uit de Zwarte Zee is ook niet zeer waarschijnlijk met het oog op de groote moeilijkheden en den strijd, dien Rusland elders le voeren heeft. Uit Rome wordt geseind, dat voor Italië het beslissend oogenblik nadert. Het zal moeten meedoen aan den oorlog, waarvoor het gereed ia. Het zou ach dan aansluiten bij de geallieerden. Oostenrijk schijnt, on danks al de moeite, die de Duitsche diplo matie zich getroost, niet van plan te zijn provinciën met Italiaansche bevolking af te 6taan aan Italië. En zoo lijkt de oor log ook voor dit laatste land onvermijdelijk, de oorlog tegen zijn oude bondgenooten. En zal dan Roemenië er buiten blijven, Roemenië, dat van Oostenrijk Transsylva- nië vraagt, waar verreweg het grootste deel der bevolking Roemeen sch is? Trouwens Roemenië vraagt ook van Rusland een deel van Bessarabië. waar vele Roemeniërs wonen. Alisschien verbaast het meedoen dezer beide landen het einde van den oorlog. BELGIË. Vliegeniers In actie. SLUIS. Vliegers, die boven het bezette Vlaanderen verschenen, wierpen Woensdag bommen op het vliegveld te Gits bij Kous se la ere, en op een groep militairen te Sint An- dries, bij Brugge. To Gitó worden militairen gewond en loodsen beschadigd. Te Sint An- dries werden soldaten gedood en gekwetst; hun aantal is nog niet bekend. Er zouden ook acht burgers gedood zjn Een aeroplane, die Woensdagmiddag boven Zeebrugge een ver kenningstocht deed, werd door het geschut 'oe- stookt. V'an het front aan de Yser klonk ook Woensdag nog het geschut. Engelsche vliegers boven Antwerpen. De Antwerpse he correspondent van ,,De Tijd" meldt d.d. 24 Maart: De Antwerpe naars hebben vreemd opgekeken en... aan- Karnemelkzeep met het Anker. In 't gebruik de voordeeligsfce Toiletzeep. Alom verkrijgbaar. te cU-uken. Ik viel weldra in slaap en droomde van manga- en ananasbow], van bier op ijs en mijn laatste visioen was een soepterrine advokaat-, zoo groot als een brou wersketel. Het morgc-nschot was ter nauwe rsnood gevallen of Sariman was in mijne kazcer. Bangoen, bangoen Saant 6) riep hij. H: op. Sariman duwde mij mijn badgerei in de hand en toen naar de mandikamer. Dit frisch ocht-endbad deed mij goed en na een verblijf van ongeveer een kwartier in de badkamer was ik weer ,,zco lekker als kip." In Sariman had echter eene verandering plaats gehad. Het was, alsof de oude een ideaal verloren had. Hij had zoo graag wil len gclooven, dat ik mij nooit aan drank te buiten ging en thans was het, alsof ik in zijne oogen kon lezen: ook hij... Den volgenden dag vroeg mij Sariman: Saija gira Saant tida soeha minoem? (Ik dacht, dat de sergeant niet van drinken hield.) Als de oude Fransch had verstaan, zou ik hem geantwoord hebben: „Une fois n'"est pas coutume", maar hij verstond geen Fransch, daarom zeide ik hem, dat het slechts bij hooge uitzondering gebeurde, maar dat ten overvloede het hem niet aan ging. De oude was door mijn korzelig antwoord zeer ontstemd en gedurende verscheidene dagen liet hij zich slechts zien, wanneer het noodig was. Langzamerhand kwam Men lette echter vooral op het gedeponeerd Fabrieksmerk „REI ANKER". hij echter weer in zijn humeur en toen hij bemerkte, dat mijne uitspattingen zich niet herhaalden, was het weer de trouwe, brave, oude ziel, die met vaderlijke zorg over mij en mijn goed waakte. Helaas, heel lang heeft Sariman'e oppas- serschap bij mij niet geduurd. Op zekeren dag werd de sectorpatrouille, i waarmede Sariman was uitgerukt bescho- I tenslechts een enkel schot had getroffen en dit was helaas voor mijn ouden vriend bestemd geweest. Hij kreeg een kogel in het hoofd en was onmiddellijk dood. Ik ben in het hospitaal het lijk gaan be zoeken en heb tien oude eene mooi gestre ken witte broek en overhemd laten aantrek ken en toen hij in den namiddag door zijne la-ndgenooten begraven werd, heb ik rozen en melati over zijn lijkbaar gestrooid. Ik had in Sariman een vriend verloren, bijna zwart- van gelaatskleur, maar wiens gemoed, kinderlijk naief, blank was als sneeuw. Ik denk nog dikwijls aan Sariman... St. Pieter. P. LE BRON DE VEXELA. 1) Vadertje. 2) Moedertje. 3) Oorbellen. 4) Pandhuis. 5) Bij wijze van hazenpeper toebereide eend. 6) Sta op, sta op, sergeant.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1