Nö. M Zondag 21 Februari 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Aan liet Oostelijk fron "OpTaag 4U^roO exempraren." Onder redactie van D. MANASSEN. EVieriedeelingen. Gezondheidsleer, De rekening van Én juwelier. België. DE SOLDATENCOli \DRES D£R REDACTIE PALESTRTNASTB AAT 10. AMSTERDAM, TELE- >00\Z 19e£ DTT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NI ET-MILITAIR EN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN, Voor Advertent ii-a. wende men rich tot het Alg. Advertentie-Bureau BOUilA Co Heerengia- Lt 226 Amsterdam of tot de Drukkerjj .Jacob van Campen" N. Z. I'oorburgw* 234-240 (Jveiierryk 9) Amsterdam, Prjjs der Advertent'.1?» pr r-gel 80 "cent. By abonnement reductie. Hier "zien wij een gevecht in Afrika. Men weet, dat de verschillende Duitsche kolonies daar werden aangevalleu door Franschen en Engelschen. Ook Duitsch Kameroen, op.Afrika's westkust; waarheen onze plaat ons verplaatst. Engelsche en inlandsche troepen deden een verkenning in de buurt van Nloh en kwamen bij een spoorwegbrug, die echter door de Duitschers was „opgeblazen". Opeens knalden uit de boschjes geweerschoten, de Duitschers waren nog in de buurt en een gevecht ontstond. „De Soldatencourant" kost slechts 1 Cent per Exemplaar, wanneer een pakket Couran ten aan ean bepaald onderdeel kan worden toegezonden, en zich daar iemand met den verkoop belast. Wie telkens zijn nummer door onze admi nistratie onder een aparten band wil hebban toegezonden, moet daarvoor 75 Cent per 3 maanden betalen. Voortdurend bereiken ons aanvragen, om toezending van losse nummers. Onze admi nistratie haast zich steeds om aan dergelijke aanvragen te voldoen, maar verzoekt thans ter vereenvoudiging en vergemakkelijking van haren arbeid om bij de aanvragen steeds in postzegels de betaling te willen insluiten van de geyraagde nummers, tegen 1 Cent per Exemplaar. Bij alle navraag moet dus voortaan tegelijkertijd voor de gewenschte nummers betaald worden, wil men toezending er van verkrijgen. door J. P. BIJL, officier van gezondheid. XXXII. Het Kwartier. X. Het liggen op los stroo. dat tijdens manoeu- vies en in het begin van de mobilisatie alge meen werd toegepast heeft evenwel enkele na deel en. Zoolang het stroo nieuw is voldoet het eigen lijk aan alle eischen, die men te velde stelten kan. Na eenigen tijd komen evenwel bezwaren te voorschijn. In do eerste plaats begint het stroo door langdurig gebruik zoogenaamd kort ie worden. Dit geeft nu wel geen direct na deel voor de gezondheid, maai- men ligt er minder goed op en het bevordert het etuiven. Ten tweede wordt bet stroo door langdurig gebruik op niet onbelangrijke manier vervuild. Ook al ziet men aan de kleur niet, dat het vuil is, ieder menseh mei. gezond verstand kan begrijpen, dat het er niet zindel ijker op wordt wanneer, dag in dag uit, jongens met vuile mod- ji. (siot:) Kolonel Page liet zijn slachtoffer werke lijk los en stond hem aan te staren, terwijl de man zijn best. deed om weer op adem te komen. Eensklaps greep hij de revolver en bood den heer Carnifex zwijgend ©en aan, docli die sprong op en deinsde voor het. vuurwapen terug, alsof het een adder was. „Wat heb ik gedaan?" gilde hij. ,,Als ik vermoord moet worden, zeg mij dan ten minste waarom." ..Duivell" brulde de kolonel, ,,wilt ge dat ik u de geschiedenis van mijn schande herhaal? ..Laat mij weten, wat. ik gedaan heb, dat is alles wat ik vraag", smeekte de juwelier. „Wafc gij gedaan hebt!" herhaalde de kolonel op tragischen toon. ,,De rust van mijn gemoed hebt ge verstoord, dp wanhoop hebt ge gebracht in ©en huis, waarin het geluk tot dusver woonde, in drie gezinnen hebt go tweedracht en ellende gebracht. Kort en goed, ge zijt de minnaar van mijn JTOUW l"-' derscboeneu erop loopen. resten van eten. broodkruimels er in laten vallen, ja zefr ër in spuwen of tabakspruimen er in wegwerpen. Worden dan tevens de stroohalmen tot kleine stukjes gebroken, don waaien die door de tocht, door wind, door de bewegingen der manschappen op en stof, vuil, stukjes stroo fladderen door het vertrek. Niet alleen is het vies om op hetzelfde stroo te slapen waar een ander op spuwt of pruimen in werpt, maar in geval van influenza, verkoudheid, keelpijn kunne» coo de ziektekiemen gemakkelijk ver spreid worden. Wordt hetzelfde stroo dus niet zooals bij een mauoeuvre slechts enkele nachten beslapen, maar moet het geruimen tijd als ligplaats dienst doen, dan is een behoorlijke verzorging daar van een eerste vereischte. Bevuil het Tigstroo niet met eetwaren, afval of met vuile schoenen, spuw niet". Het schijnt evenwel een mensche- Jijke éigenschap te zijn om zindebjker te zijn op eigen spulletjes dan op die welke gezamenlijk bezit zijn. Men zal dan ook zooveel mogelijk moeten zorgen steeds de zelfde plaats op het stroo in te nemen. Iemand (lie geen gevoel voor de <rueest eenvoudige begrippen va.n reinheid heeft moet dan zelf de gevolgen ervan ondervinden, indien hij zijn ligstroo op allerlei maniereu vervuilt. In verschillende kwartieren Jleeft men deze afscheiding van ligplaatsen zelf aangegeven door planken aan to brengen. Soms worden ook aan hoofd- en voeteneinde nog planken gespijkerd, zoodat op die manier ieder man in een soort krib slaapt. Dit hoeft niet alleen het voordeel dat- zoo doende de persoonlijke zorg voor reinheid meer tot zijn recht komt. maar ook dat het verstui ven va.n stroo en stof minder hinderlijk wordt. In enkele opzichten kan nxen de ligging no' verbeteren door het gebruik van stroozakkem Over heb algemeen slapen de manschappen lie ver daarop dan op les stroo. In talrijke kwar tieren liggen de troepen dan ook tegenwoor dig op strooza lekenMoor een deel hebben ze die zakken zelf gemaakt en voor een deel heb ben ze die gekregen door de vele comité's, die tegenwoordig in ons land bestaan en zich voor do verzorging van de militairen interesseeren. Hier in Oosterhout bv. hebben, dank zij de hulpvaardigheid van Mevrouw do Hurgemees- tersohe en enkele andere dames, alle soldaten een stroozak. Stroosakken hebben evenwel niet alleen het ,,Dat hen ik niet!" riep mijnheer Car nifex. ,,Ik wist, dat er ^en ontzettend misver stand tusschen ons moest beslaau." En in derdaad helderde hij het. geheele geval op, terwijl de kolonel met ©en ©ngeloovig- ge zicht stond te luisteren. ,,Als dat, mooi© verhaal van u waar is", gromde hij, toen de juwelier had uitge sproken, ,,dan hebt ge natuurlijk deu ring bij ulaat mij hem zien." De lieer Carnifex doorzocht terstond al zijn zakken goede hemel, hij moest den ring thuis hebben laten liggen." „Ik dacht het wel", zeide de kolonel met bijtenden spot, ,,ge kunt hem niet toove- ren „Ik zweer u toch, dat ik. de waarheid heb gesproken", verklaarde mijnbeer Carni fex in de grootste opgewondenheid, „als ge mij nog niet gelooven wilt, breng mij dan voor mevrouw Page en zij zal, wat ik zeg, woord voor woord bevestigen." .Ongetwijfeldgrijnsde de kolonel „Verberg u dau op een plaats waar ge ons gesprek kunt afluisteren en go zult u van mijn onschuld overtuigen, hield de juwelier agn. De kolonel overwoog het voorstel een oogenblik. goed," stemde hij toe. ,,Ik wil op voordeel, dat de manschappen er gewoonlijk liever op slapen dan op het losse stroo, maar ze zijn. ook in enkele andere opzichten verkieselijk. Tijdens een veldtocht is los stroo uit oen prak tisch ookpnr.t natuurlijk red eenvoudiger in gebruik, maar in deze tegenwoordige, meer rustige tijdsomstandigheden voor ons le.vjer komen de voordeden van matrassen m»ier nae* voren. Zooals wij «agen is een van de nadeden van, een langdurig gebruik van hetzelfde stroo, dar een groote hoeveelheid stof gevormd wordt, welk stof door de dikwijls onzindelijke gewoon ten van vele soldaten in allerlei opzichten besmet of anderszins gevaarlijk zijn kan. Bijj gebruik van stroozakken is dit bezwaar voor een groot deel ondervangen. JCeri praktisch voordeel, dat voor den soldaat persoonlijk evenwel van weinig belang is, is! nog dat in geval van liet uitbreken van eed besmettelijke ziekte of ongedierte de te nemen ontsmetting^ maat regelen eenvoudiger zijn. Uit een zindelijkheidsoogpunt heeft dC stroozak bovendien het voordeel, dat do naam van den eigenaar er gemakkelijk op is aan re brengen, zoodat men niet steeds weer op de plaats van anderen behoeft te liggen. Iedereen kan daardoor voor zijn eigen slaapgelegenheid zorgen. Iemand die netjes en zindelijk js zal niet met modderschoenen op zijn matras gaan staan, terwijl iemand, die weinig gevoel *\oor reinheid hoeft er zich niets van aantrekt of zijn stroozak smeng en vuil is. Maar hij zal dan ook gedwongen zijn 's nachts daarop te slapen en met de goed onderhouden matras van zijn buurman opzoeken. Bovendien kleedt de een zich 's nacht uit, terwijl (te ander met Weeren aan gaat sla pen. Onder dergelijke omstandigheden is het na tuurlijk zeer aan te bevelen, dat iedereen zijn eigen ligplaats lieeft. In wachtlokalen waar soms een gedeelte van de wadit om beurten eenige uren mag rusten en daartoe gekleed op bet stroo gaat iiggen doet zich dat bezwaar natuurlijk niet zoo gevoelen. f Wordt vervolgd-.) De toestand in dsn reuzenstrijd. Donderdag is de blokkade der Engelsche kust door de Duitsche vloot begonnen. El ders in ons blad zullen onze lezers kunnen lezen, wat men daarvan aegt iu verschillende landen. Reeds een dag vroeger trouwens viel een slachtoffer van den strijd ter zee in het Kanaal; liet Fransche stoomschip, ,,Vi!le de Lille is tusschen Duinkerken' en Cherbourg in den grond geboord door een Duitschen onderzeeër, nadat eerst aan de bemanning de gelegenheid was gegeven cm in de booten het schip te verlatenDit is echter een geval, zooals er meer hebben plaats gehad, en het staat waarschijnlijk niet in verband met de nieuwe taktiek van Duitschland op zee. Dat die taktiek overigens ernst is, daar kan men op aan. In een wijdloopigè nota aan de Amerikaansche regeering heeft Duitsckland er nogmaals op gewezen, dat het niet anders kon; tegen Engeland's uit- hougering6methode moet het wel deze praktijken stellen en zooveel mogelijk scha de toebrengen aan Engelands 'handel Schepen van neutrale landen zullen natuur lijk zooveel mogelijk verschoond worden, maar de Duitsche regeering geeft toe. dat niet altijd gezorgd kan worden, dat deze er ongedeerd afkomen; de nota adviseert dan ook der Amerikaansche regeering om den stoomvaartmaatschappijen den raad te geven hun schepen den weg te laten nemen om het noorden van Schotland. De nota legt er tevens den nadruk op, dat Duittch- land elk oogenblik bereid is van zijn nieuwe taktiek af te zieu, zoodra Engeland toestaat, dat de non-combattanten in Duitsckland te ©ten krijgen en dat grondstoffen voor indus- trieeie doeleinden mogen worden ingevoerd. En zoo schijnt er een nieuwe faze in dezen oorlog gekomen te zijn, een faze, waarin de neutralen het bijzonder zwaar to verant woorden zullen hebben. Dat de vaart iu de Noordzee en door het Kanaal gevaarlijk is voor neutrale schepen, niemand zal het ontkennen, en de stoomvaartmaatschappijen weten het ook wel. Voorloopig schijnt men nog niet te weten, welke houding in dezen moet worden aangenomende meeste ree- ders, en ook de regeeringen, wachten af. Maar de toch al njet drukke handel ligt de zer dagon grootendeels stil in de verschil lende neutrale lauden, ook te onzent. Op de beide groote oorlogsterreinen in 't Westen en 't- Oosten gaat de strijd zijn ouden gang. In Frankrijk en Noord-België is hij de laatste dagen bijzonder heftig ge- uw voorstel ingaan, met- één wijziging." „Welke?" riep de heer Carnifex met vuur. „Als mijn vrouw komt," zeide de kolo nel langzaam, ..moet ge haar liet hof ma ken en dan zal ik uit haar gedrag de waar heid kunnen afleiden." „Dwaas! dwaas!" mompelde de juwelier. „Ik zal mij daarin verbergen," ging de kolonel voort. met. zijn revolver op ©en kast in den hoek van het vertrek wijzende. ,Tk zal afluisteren wat ge met. elkander spreekt en uw rechter misschien nw beul zijn, besloot hij op plechtiger toon. Hierop ging hij naar de kastdeur, sloot haar open en verdween in de kast, r.adat hij der. onge- lukkïgen juwelier als een waarschuwend tteken een revolver voor had gehouden. Een oogenblik later trad mevrouw Page d© kamer binnen. „Ik hoop dat ik u niet heb later, wachten, mijnheer Carnifex," begon zij. ,0 neen, volstrekt riet," zeide mijnheer Carnifex zenuwachtig, terwijl hij een vluchtige» blik naar de kast wierp, waar hij door de reet van de deur den loop van dc kolonels revolver dreigand op zich ge richt zag. ,,Het is gelukkig dat mijn man niet thuis is,' vervolgde mevrouw Page, terwijl zij weest. De Duitschers hebben blijkbaar twee legerkorpsen onttrokken aan hun troepen in 't Westen ©n die naar het Oosten ge zondendaarvan schijnen de geallieerden gebruik te hebben gemaakt om krachtige aanvallen te doen en de Fransche berichten maken dan ook melding van behaalde voor- deelen. Die blijken echter geheet plaatselijk en van betrekkelijk weinig belang; de alge- meene toestond aan het Werterfront wordt er dan ook niet door gewijzigd. Dat de Duitschers een besliste overwin ning behaald hebben bij de Masurische me ren. in Oost-Pruisen, stoat vast. Men spreekt zelfs van een catastrofe voor het Rus sische leger en de stemming te St. Peters- j burg moet somber zijn. De Russen trekken al meer terug en er zouden nu ook hevige gevechten hebben plaats gehad in Polen. Volgens de Russische berichten zijn die nog onbeslist. Ook in Galicië is de strijd ia de laatste d£«*jn blijkbaar opnieuw hevig ont- brand 7-oowel Oosfcenrijksche als Russische telegrammen maken er melding van en aan beide kanten noemt men de gevechten on- beslist. Uit Luik. LUIK. I>e Duitschers treden thans zeer streng op. Een ieder die de stad in of uit gaat wordt op de commandantuur aan een scherp verhoor onderworpen en men moefc zich bij het onderzoek soms geheel ontklee- den. Er passeerden Dinsdag niet minder dan vijf lange treinen met Duitsche zwaarge wonde militairen van het front in Noord- Frankrijk. Ook passeeren er geregeld trei nen met werklieden, die in het industrie gebied van Noord-Frankrijk gaan werken, daar door de Duitschers hooge loonen voor dit werk worden betaald. In de dorpen rond om Luik ziju de Duitschers thans druk be zig met het opruimen v.an het puin der ver woeste woningen. "VEURNE. Naar we uit betrouwbare bron vernemen, worden de plaatsen achter het Noord-Fransche front op buitengewone wijze door de Duitschers versterkt. Het voornemen bestaat een Zeppeliuhal te bon- wan bij La Pere. Oe strijd aan de Yser. De oorlogscorrespondent M. van „De 'Tijd" benefit uit Zeeuwsch-Ylaanderen dd. 17 Febr. De betrekkelijke rust, welke sinds eenige dagen aan het Yserfront is inge treden. zal wel veroorzaakt zijn door het vreeselijk slechte weer. Sneeuw, hagel en regenstormen wisselen elkaar af, maken den toestand in de loopgraven schier ondragelijk en wegen en terreinen onbegaanbaar. Toch houdt men den strijd in den omtrek van Nieuwpoort nog wat gaande, door nu en dan een onverhoedschen aanval te doen. Ook bij Dixmuiden wordt nog steeds hevig ge streden en van een rustige bezetting van dit stadje door de Duitschers is geen sprake meer. De geallieerden hebben het plaatsje voortdurend onder artillerie-vuur. en de Duitsehrs kunnen er zich slechts handhaven, haven, door tot in het stadje hun loopgraven te leggen. Merkwaardig blijft de stoutmoedigheid der Engelsche vliegers, die ondanks storm, regen of hagel hun koene tochten voortzet ten. Gisternamiddag verscheen tot twee maal toe weer zoo'n waaghals boven Zee- brugge, terwijl de Duitschers hem uit tien tallen vuurmonden beschoten. De vlieg machine was als een kleine stip duidelijk tegen de grauwe wolkeu afgeteekend en rond er om heen zag men voortdurend iichtflik- keringen van de ontploffende shrapnell's, die een rond rookkringetje achterlieten. De vlieger werd echter niet getroffen, tot groot genoegen van de honderden Belgen, die op of nabij de grenzen het schouwspel stonden gade te slaan. Langs de geheele Hollandsche grens zijn de Duitschers weer meer troepen aan het samentrekken en in Maldeghem kwamen bijna 2000 cavaleristen aan, terwijl ook weer kanonnen werden aangevoerd bij de vele, die reeds staan opgesteld. Duitschland. Een luchtschip verloren gegaan. BERLUX. Naar wij vernemen, is het luchtschip „L. 3" op een verken ningstocht. tijdeus een storm uit het zuiden ten gevolge van een defect aan de ging zitten. De heer Carnifex antwoordde op deze ge vaarlijke opmerking slechts met een onver staanbaar gemompel. „Zijt geniet, wel, mijnheer CarnifexV' vroeg mevrouw Page den juwelier, dien het angstzweet op het voorhoofd stond. „Ja mevrouw, ik ben ziek," antwoordde hij. „Het doet me leed dat te moefen Loo- ren," was het antwoord, dat op warmer toon gegeven werd, dan de juwelier voor zichtig oordeelde. „Om 's kemels wil, ga niet op die wijze voort," fluisterde hij haar toe. „Wat zegt. ge?" vroeg mevrouw Page, die meende dat ze hem niet goed verstaan had. „Zwijg als uw leven u lief is'" hernam mijnheer Carnifex met dezelfde fluisteren de toon. Mevrouw Page zag hem aan met de grootste verbazing. De heer Carnifex, die opuieuw haastig naar de kast had gezien, werd door ©en be weging van den revolver genoopt, ora zijn liefdesverklaring af te steken. De wanhoop greep hem aan en zich plotseling voor liaar op de knieën werpende, riep bij uit-: „Me vrouw, ik bemin ui" Voor de tweede maal is nu op het Oostelijk oorlogsterrein ©en groote slag geleverd tus schen Duitschers en Russen bij de Masurische meren in Oost-Pruisen. Voor de tweede maal heeft generaal Von Hin denburg de Russen terugge slagen naar de grenzen en deze laatsten zouden in de gevech ten 30,000 man hebben ver loren. Het gevolg van dezen siag is, volgens de Duitsche bladen, dat Oost-Pruisen weer vrij is van vijanden, en dat het leger van Hindenburg kan oprukken naar Polen en dc Duitsche troepen daar ver sterken. De strijd daar neemt dus. waarschijnlijk" in kracht toe, en wij oordeeldon het niet overbodig een kaartje van dat terrein te geven. motoren gedaald op "het eiland Fanö aan de Westkust van Jutland. Het luchtschip is verloren, de eëheele bemanning werd gered. Duitsche verliezen. De correspondent van de ..Time» ie Kopenhagen die met zorg voortdurend de Duitsche verlieslijsten nagaat, meldt dat de 148 Pruisische verlieslijsten de namen bevatten van 971,042 gesneuvelden, ge wonden en vermisten. Bij dez© verliezen moeten dan nog worden gevoegd die, ver meld, in 152 Beiersche. 107 Saksische, 114 Wurtembergeche verlieslij6ten en 17 ver lieslijsten der marine. Men dient hierbij te bedenken, dat van de gewonden een groot deel naar het front terugkeeren. In het Engelsche Lagerhuis berekende minister Asquith het percentage der herstelde Britsche gewonden bijv. op 60 procent. Keuring van den Landstorm. Een medewerker van de „Vorwarts", landstormplichiige, beschrijft de keuring van Berlijuscbe ongeoefende landstorm mannen. De landstorm in het geweer! schrijft hij. Wie had in vredestijd ooit kunnen droomen, dat de ongeoefende landstorm nog eens voor den actieven krijgsdienst noodig zou zijn Deze vreeselijko wereldoorlog heeft heb ech ter tot werkelijkheid gemaaktdat groote leger, dat vroeger „ongeschikt" werd ge- éfcht. wordt thans in enkele maanden het allernoodzakelijkste voor den strijd geleerd. Lichting na lichting wordt opgeroepen. En weer sta ik, als zoovele jaren geleden, in het keuringsiokaal. Dezelfde omgeving als toen. Een half dozijn gewapende politie agenten ontvangt ons aan der. ingang in tegenstelling met normale tijden, is hun houding en optreden veel zachtzinniger en hebbelijker. Het bonte gezelschap van landstormplicb- tigon is geheel hetzelfde gebleven men voelt zoo iets van een onverwacht wederzien. Alle klassen van de bevolking, alle beroe pen zijn-hier i-ertegenwoordigd in deze enge ruimte hetzelfde lot brengt den geleerde en den xlaglooner te zameu. Op alle gezich ten ligt eenzelfde uitdrukking, n.l. van diepen ernstslechts nu en dan valt hier of daar een spottend of overmoedig woord. Allen ziju onder den indruk van de reden van bun aanwezigheid keuring voor den oorlog, voor allen een levensquaestie. Onder de grootst© spanning begint einde lijk na lang wachten het onderzoek. Allen worden voor den dienst geschikt bevonden infanterie en genie, cavalerie en artillerie, administratie en hospitaalsoldaten zoo wisselt de bonte rij van toewijzingen af. Maar geen enkele wordt ongeschikt ver klaard. Uur na uur verloopt. Door de hooge boogvensters schijnt de wanne Februari zon naar binnen. Onder boogen druk wordt de keuring voortgezet: reeds zijn honderden „afge werkt" allen met hetzelfde positieve resultaat. Eindelijk komt een reusachtige, plompe gestalte uit het onderzoekkamertje ti voor schijnde ©erete afgekeurde. De man is slager van beroep, maar door en door zie kelijk en zwakeen massa vieesch en been, maar zonder kracht. En spoedig daarop komt de tweede „onbruikbare" een klein, broodmager mannetje met een gewicht van nog geen 50 K.G. Om te wer ken te zwak. als schrijver niet te gebruiken. Dan hen ik aan de beurt. De officier van gezondheid beklopt en beluistert me en roept een majoor, met groote knevels, eeni ge cijfers en letters toe. Hij onderzoekt me van het hoofd tot de voeten. Over zijn ge zicht glijdt een ironisch lachje en hij deelt mij na een korte aarzeling in bij den hospi- taaldienst. Het Ï6 ten slotte beter wonden te heelen dan te slaan Eindelijk zijn alle landftonners weer bijeen in de groote zaa!. Zij ontvangen hun gezegelde verlofpassen. Een jong onderoffi cier klimt op een verbooging, leest de krijgsartikelen voor en geeft eenige aanwij zingen. Van dat oogenblik af zijn wij allen sol daat soldaat met verlof. Elk oogenblik kan thans de oproeping komen. De onder officier deelt geruststellend mede, dat dit iutusscken nog wel ©enige weken zal dure». De majoor houdt nog een korte, vader landslievende toespraak en de landstorm marcheert af. Levensmiddelen in Pruisen. Men schrijft van de Pru ioh -Ge 1 de r&ch e grenzen aan de ,,X. R. Ct." Als men let op de moeit© die de Pruisische grensbewoners zich geven om op Hollandsch gebied levensmiddelen te krijgen, dan kan men zich ©en denkbeeld vormen van het ge brek aan levehsmiddelen dat op sommige plaatsen in Pruisen bestaat. Van twee uur ver komen de vrouwen en kinderen loopen om meel, erwten, boonen, rijst. enz. mach tig te worden. Ook voor brood wordt de lange weg gemaakt, omdat het Pruisische oorlogsbrood duur en voor velen ongeniet baar is. Een cordeei over den toestand in de „Times". In de ,,T»mes is een serie artikelen be- gonnen twee ziin thans reeds verschenen van een neutralen schrijver, die een zes- tal weken in Duitschland doorbracht en nu j aan de Engelsche lezers de in het vijande lijk land opgedane indrukken mededeelt. Het is natuurlijk mogelijk, dat de „Times"' met deze artikelen vooral ook bedoelt het Engelsche publiek te overtuigen van de noodzakelijkheid om alle zeilen bij te zetten in den strijd tegen de Duitschers, maar hoe dat ook zij, de mededeelingen van den schrijver in de ..Times" zullen zeer zeker in Engeland uen indruk geven, dat alles wat tot dusver omtrent den minder gunstige» toestand in Duitschland in Engelsche bla- Mijnheer'" kiosk het verontwaardigd van de lippen van mevrouw Page, terwijl de dame een stap naar de deur deed. „Ik kan mijn hartstocht niet langer be- heerschen ging de juwelier voort, ..vlucht met mij naar zonniger r-treken". Hierbij greep liij haar hand. „Verlaat een echtge noot, die u onwaardig is, - een slaapkop een sufferd'" Zijn outboezeming werd bier afgebroken door het geluid Aan een klinkende oorvijg, die mevrouw Rage hem toediende- „Uitstekend nog een ga zoo voort", fluisterde hij. Mevrouw Page hield hem bij zijn woord, nam ©en kleine lipndenzweep en gaf daar mede 'naar vermeenden aanbidder een ge voel igen slag over den schouder. Eensklaps weerklonken in de kast drie pistoolschoten, gevolgd door een luid ge kraak. Het was de kolonel, die ten slotte door het gedrag van zijn vrouw van haar volkomen onschuld overtuigd/ineen on weerstaanbare lachbui op een spanen doos, die toevallig achter hem stond, was neer gezonken. De deksel brak door en de revol ver ging af, toen hij zoo onverwacht een paar voet dieper zakte, dan hij zich l*d voorgesteld. Mevrouw Page liet in haar ontsteltenis den juwelier los en deze rolde over den grond, niet anders denkende, dan dat hij doodelijk getroffen was. „Het is gedaan... het is met mij ge daan hij heeft mij vermoord'" gilde hij. Het volgende oogenblik kwam, tot ver bazing van mevrouw Page, haar echtgenoot uit de kast te voorschijn met het rookende pistool in de hand en liep regelrecht op den kleinen juwelier toe de man had na tuurlijk niet het minst© letsel bekomen. Een half uur later verliet de heer Car nifex, eindelijk van de schrik bekomen, de woning van cïen kolonel met een ehèque in ruil voor zijn rekening. Na zijn vertrek hadden kolonel Pag© en zijn vrouw elkander heel wat op te hel deren. De een had reden om zich over den ander t© beklagen; hij, dat zij zich zoo in schul den had gestoken en zij, dat hij zoo maar dadelijk aan haar trouw bad getwijfeld. En daar zij het er niet over eens konden worden, wie van beiden de meest© schuld had, eindigden zij met een klein© mok- partij, als het onvermijdelijke voorspel tot een verzoening.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1