No. Vrijdag 19 februari 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Mededeelingen. Gezondheidsleer, Ie rekening ven den juwelier. Onder redactie van D. MANASSEN, Oplaag 40,000 exempiaren. DE SOLDATENCOURANT ADRES DEE REDACTIE PALESTRINASTRAAT 10. AMSTERDAM, TELE FOON 2. 1%8. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET-MILITAIREN 3 CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. Oorlog is een wreed en afgrijselijk ding, maar het is niet noodig, dat hij het hart versteent van hen, die er aan meedoen. Ook op het slagveld behoudt het menschelijb meegevoel zijn waarde. Na een hevig gevecht m het noorden van Frankrijk vond een Engelsch soldaat een zwaar gewonden Duitscher op het slagveld, die hem aanriep. De Eogelschman hield stil en vroeg den vijand, of hij wat voor hem doen kon. ..Blijf bij me", luidde het antwoord, „tot alles voorbij is:'. En wij zien op het plaatje hierboven den Engelschen soldaat de hand van den Duitscher vasthouden, hij deed dat tot diens laatsten snik. „De Soldatencourant" kost slechts 1 Cent per Exemplaar, wanneer een pakket Couran ten aan een bepaald onderdeel kan worden toegezonden, en zich daar iemand met den verkoop belast. Wie telkens zijn nummer door onze admi nistratie onder een aparien band wil hebben toegezonden, moei daarvoor 75 Cent per 3 maanden betalen. Voortdurend bereiken ons aanvragen, om toezending van losse nummers. Onze admi nistratie haast zich steeds om aan dergelijke aanvragen te voldoen, maar verzoekt thans ter vereenvoudiging en vergemakkelijking van haren arbeid om bij de aanvragen steeds in postzegels de betaling, te willen insluiten van de gevraagds nummers, tegen 1 Cent per Exemplaar. Bij alle navraag meet dus voortaan tegelijkertijd voor de gewenschte nummers betaald worden, wil men toezending er van verkrijgen. door J. P. BIJL, officier van gezondheid. XXXI. Het Kwartier. IX. In geen geval mogen stroozakken of dekens den vocht tgen muur aanraken. Het water van den wand zou dan in stroozak of dekens door dringen en ook het. eenvoudige soldatenbed vochtig maken. Is do vloer vochtig, dan helpt veelal een extra hoeveelheid stroo of beter nog een laag stroo onder de stroozakken. Do stroozakken moeten dan op mooio dagen een paar uur buiten in do zon staan. Zooals wij zagen ontstaat in vochtig© kwar tieren ten gevolg© van de slechte ventilatie door do muren heen, een spoedig bederven van de lucht. Dit, bezwaar doet zich natuur lijk dubbel gevoelen in enge kwartieren, waar, doof de vele monschen. naar verhouding van de ruimte voel waterdamp uitgeademd wordt en borendion door do ademhaling enz. oen Waard© Heer!" Ik sluit hierbij in' oen haarlok van mij voor de ring. Graveer aan de binnenzijde ,,met innige liefde". Denk er aan, mijn echtgenoot weet niets van mijn schuld bij u. Als het u mogelijk is, kom dan vanavond bij mij aan, ik zal alleen zijn u begrijpt wel." Mevr. Aston Page, echtgenoote van kolonel Page, schreef met een breede pen in fraai staand schrift, ietwat dik van let ter, maar duidelijk en regelmatig. Nadat zij bovenstaaud brief je geëindigd had, vloeide zij het zorgvuldig af, sloot het in een en veloppe en opstaande van de schrijftafel, waaraan zij had zitten schrijven, schelde zij eene dienstbode en droeg haar op den brief te. bezorgen aan zijn adresden heer Car nifex, juwelier, New-Bondstreet 30. Zij bedoelde met den riug haar echtge noot te verrassen .op den gedenkdag van hun huwelijk en de zinspeling, op de onwe tendheid van haar man, beteekende dat zij den juwelier aanmaande, voorzichtig te zijn, opdat hij het geheim, dat zij zoo diep bij hem in de schuld stak, niet zou ven-aden. Mevr. Pago had bij het maken van liaar sterke verontreiniging van de lucht plaats heeft. Meer nog dan ét-geus 'anders zal men dus in dergelijke kwartieren moeten zorgen voor een goede ventilatie door het openen van ramen of deuren. De sléchte ventilatie, dio dn dergelijke enge verblijven plaats heeft, .zal ook wél eon van do oorzaken zijn, waarom, zooals wij zagen de gezondheidstoestand gewoonlijk het slecntst .s in die wijken, waar per bewoner de minsi»:» lucht in een huis is. De slechte ventilatie door de muren maakt liet noodig dat de ramen geopend worden. Hierdoor keelt het vertrek af on do menschen kunnen het niet betalen om de kachel harder to stoken. Het gevolg is dus, dat zo de ramen gesloten houden en steeds in bedorven lucht leven. De soldaten in enge en vochtige kwartie ren zullen evenwel in ieder geval voor goede ventilatie moeten zorgen en daarom op koude dagen maar wat harder moeten stoken of zich tevreden stellen met een minder warm vertrek. Js in een vertrek veel schimmelvorming, dan moet de schimmel geregeld met droge doeken worden weggeveegd. Van zeer vee! lietcokenis is verder de ge legenheid, die de man heeft om 's nachts te slapen. Evenals alles to velde, moet ook de rustplaats zoo eenvoudig mogelijk zijn. maar tevens zal het noodig ziju om maatregelen te nemen, opdat door den eenvoud geen onnoo- digo schade aan do gezondheid wordt toege bracht. Do slaapgelegenheid moet in do eerste plaats zoo zijn, dat meu er behoorlijk op kan uifc- rusten. Als materiaal om op te liggen wordt to velde algemeen stroo gebruikt en slechts in enkele kleine kwartieren liggen do manschap pen in een bed. Hot eenvoudigste geval is wel dit, dat een zekere hoeveelheid stroo op den grond van een lokaal geworpen wordt en dat de man schappen daarop gaan slapen. Als onderlaag om op to liggen heeft het stroo zeer veel goede eigenschappen. Het is alleen noodig, dat het in voldoende hoeveelheid ver strekt wordt. Is er te weinig stroo, dan ligt men vrijwel dp den vloer en ook de grootste liefhebbers van een harde matras zullen een houten vloer toch wel wat a] te hard vinden. Bovendien geeft de vloer, vooral een steenen vloer, dikwijls ..koud op", Wanneer men geen voldoende laag stroo heeft, verliest men veel warmte aan de koude onderlaag en heeft daar door geen verkwikkende slaap, loopt gevaar verkouden te worden, vheumatiek eu andere afspraak op de afwezigheid van haar heer gemaal gerekend', doch noodlottigerwijze keerde hij dien avond onverwachte thuis. Aan ziju woning in May fair gekomen opende hij de straatdeur met zijn huissleutel eu klom rechtstreeks de trap op naar het boudoir zijner vrcuw, waar hij verwachtte haar te zullen vinden, doch de Jcamer was ledig. Hij ging zitten en wachtte. Toeval lig kreeg hij het vloeipapier in het oog en n.eb een glimlach hield hij het tegen" het licht. Wat kon zijn vrouwtje te schrijven hebben gehad Doch men kan zich voorstellen, hoe hij te moede werd, toen hij niet zonder eenige moeite het volgende ontcijferde „Waarde... sluit hierbij in eeu haarlok van mij... innige liefde... mijn echtgenoot weet niets... kom dan vanavond, ik zal al leen... u begrijpt wel Dol van woede en jaloezie, snelde hij het vertrek uit en zccht in zijn eigen kamer een paar revolvers op. Haastig keerde hij daarop naar het bou doir vau zijn echtgenoote en terug en wacht te en luisterde. Ten laatste werd zijn geduld beloonder werd aan de deur geklbpt en de huisknecht liet een deftig, koddig mannetje binnen. Voor Adverlenf bin wend© men zich tot bet Alg. Ad vertenDe-Bureau ROEM A Co Heerenpra' iit 226 Amsterdam of tot de Drukkerjj ..Jacob van Campeti" N. Z. Voorbur^wa 234-240 (Keizerrijk 9) Amsterdam, Drys der A'lvcrtcntb-n j-r r©g"l 30 cctit. By abonnement redactie. ongemakken te krijgen. Vooral wanneer reen, zooals in dit lage natte land ve»-l voorkomt, een voclrfcigen bodem tot ligplaats boeit, is dikke laag stroo uit een gezondheidsoogpunt noodig. Gelukkig zijn de bepalingen, die daaromtrent bestaan, van dien aard, dat, ieder man ©en voldoende hoeveelheid stroo kan krijgen. Vol gens bet Voorschrift, voor do verpleging van liet veldleger in tijd van Oorlog krijgt ieder man bij eerste uitdeeling en bij vernieuwing 10 KG. Jigstroo, terwijl tot aanvulling 2.-~> KG. gegeven v/ordt zoo dikwijls dit noodig geoor deeld wordt. De vernieuwing kan volgens de Voorschrif ten tot uitvoering van het reglement van administratie der landmacht geschieden, wan neer do bevelvoerende officier dat in bijzon dere gevallen tot welzijn van den troep noodig oordeelt Men ziet dus. de hoeveelheid stroo. die ver strekt kan worden, is in ieder geval voldoend© te noemen. CWordt vervolgd.) De toestand in den reuzenstrijd. Terwijl de oorlog in ons oude werelddeel voortduurt op dezelfde wijze, terwijl vooral aau het Westerfront slechts gevechten van weinig beteekenis plaats hebben, gebeuren er elders in de wereld dingen, die van groot belang kunnen zijn. Men heelt ook Japan in den oorlog betrokken, of het er zich in laten betrekken. De geallië^r en zagen daarin een bondgenoot: tegen Dnitschland en dat zijn de Japanners totnogtoe ook ge weest Zij hebben Duitschland zoo goed als verdrongen uit het Chineesche gebied Kiao-Tchow. De Duitsche vlag hebben zij daar neergehaald, om er hun eigen te planten. Maar al etende neemt de eetlust toe. Ja pan, dat zich wil en moet uitbreiden, dat voor zijn groot en opbloeiend volk een ar beidsveld zoekt, maar op verschillende pun ten der wereld daarin gedwarsboomd werd door da Europeesche groote mogendheden, Japan ziet nu dezen in strijd en maakt van hun machteloosheid om het tegen te houden thans blijkbaar gebruik: het werpt zich op China. We gejooven niet meer, dat Japan ners naast Russen zullen strijden io Europa, Japan heeft andere pianne n en kan daarvoor be ter zijn geoefend leger gebruiken. Hetwil zicbj eeu giooter gebied, het wil zich "vooial eeü groot^r invloed verschaffen in China, en stelt, aan dit land velo eischen, die dit niet kan inwilligenwij zullen daaronder maar deze eene noemenChina moet zijn leger reorganiseeren onder Japansche leiding, met Japansche instructeurs. Dit is een belangrijker zaak dan zij mis schien op het eerste gezicht lijkt. Zij sluit de mogelijkheid in zich, dat ook China in den wereldoorlog wordt gemengd, dat Japan zich» uitbreidt in 't Verre Oosten, dit kan noch Amerika, noch allerminst Rusland welgevallig zijn en ziedaar de weg open voor geheel nieuwe conflicten. Waar die weg begint, zien we nu, waar hij eindigt niet. Er kunnen uit Japans optreden, dat geen der groote mogendheden, Duitschland misschien uitgezonderd, aangenaam kan zijn, allerlei complicaties groeien. De verwikkelingen worden steeds grooter I en wij staren thans in een volkomen donkere toekomst. Duitschlands nieuwe taktiek op zee kan groote verrassingen brengen, kan Amerika en ook Italië dwingen zich in den oorlog te mengen. Wij mogen ons afvragen, waar dat alles zal eindigen, en of' ons eigen land zich nog buiten den strijd, die zich steeds uitbreidt, steeds heftiger wordt, zal kunnen houden. Tot op zekere hoogte, is wat er niet ge beurt, maar dreigt, op het oogenblik be langrijker dan wat er voorvalt aan de fronten. Daar wordt gestreden, maar dat duurt reeds maanden zoo, zonder dat er veel wordt ver anderd, Met name aan het Westerfront is er niets gebeurd dan eenige minder betee- kenende operaties. De Engelsche vliegers organiseerden weer een luchtraid naar de Belgische kust, veertig Britsche vliegers, bijgestaan door acht Fransche aëroplanen, hebben de streek van Zeebrugge eu Ostende gebombardeerd, naar gemeld wordt uit Lon den, met zeer bevredigend succes. Te land en ter zee, in de lucht en onder water, overal wordt dus de strijd met steeds groo ter hevigheid voortgezet. Eu overval met afwisselend geluk. De Duitschers schijnen nu weer fortuinlijk te De kolonel stond van ziju stoel op en met oen indrukwekkend gebaar den bezoeker een stoel aanwijzend, zeide bij, ziob tot, den knecht wendende, op gramstorigen toon „Ik zal dien heer wel te woord staan, Thomas." ,,U komt om mevrouw Page te spreken \roeg bij alles behalve vriendelijk, toen de deur zich achter den bediende gesloten had. ,,Ja antwoordde het mannetje, niet zonder even te blozen. „Uw naam?" donderde de kolonel. „Carnifex van Carnifex Wood Co," stamelde de veijjaasde bezoeker. ,,Ge hebt vanmorgen eeu brief van mevr. Page ontvangen, waarbij een haarlok was irgesloten en waarin zij u verzocht, van avond hier te komen?" „Waarom oudervraagt u mij?" hernam mijnheer Carnifex zenuwachtig. ,,Ge zoudt beter doen met alles maar te bekennen," snauwde de kolonel hem toe. Dat zeggende verhief hij zich in zijn volle lengte, liep de kamer door en sloot zorgvul dig de deur af. „Wat beteekent dat.?" riep mijnheer Carnifex, opspringend. „Ga zitten, mijnbeer," bulderde de ko lonel, en beantwoord mijn vraag.'-' zijn in het. Oosten van Pruisenby de Masunsche Meren heeft Von Hindenburg de Russen teruggedreven en deze laatsten zondeu 30,000 man hebben verloren. Goed, maar in 't begin van den oorlog heeft die zelfde Von Hindenburg bij diezelfde Masu- rische Meren de Russen verslagen en er 90,000 krijgsgevangen gemaakt, ze zijn er dus toch, en in zeer grooten getale, teruggekeerd. Van den anderen kant ver nemen wij, dat. de Duitschers, die zegevie- zend oprukken in Polen, daar thans tot staan zijn gekomen en zelfs een belangrijke positie hebben ontruimd. Omdat zij aan het front daar troepen onttrokken, teneinde de Russen in Oost-Pruisen te kunnen verslaan Dit is best mogelijk, en mogelijk ook, dat zij nu met bet zegepralend leger in Oost- Pruisen oprukken in Polen. Docb voldoende blijkt ook nu weer, dat de posities der vijan den ook in het Oosten vrijwel dezelfde blijft. De verwikkelingen vermeerderen zicb, maar het uitzicht op een beslissing, die het einde voorspelt, blijft uit. Zullen de mogendheden, om verderen strijd tegen te gaan. niet liever een onbeslist einde aanvaarden? België. Een machtige vllegbetooging. Een beschrijving in de „Times" van den grooten tocht der vliegtuigen, die uit Dover naar de Belgische kust overstaken, geeft den indruk, dat dit wel de grootste en machtigste vliegbetooging is geweest, die in dezen oorlog is voorgekomen. AÖroplanes en-hj'droplaues, ten getale van vier-en- dertig, staken te Dover vau walzij vlogen naar Brugge, Zeebrugge, Blankenberghe eu Ostende, die zij bestookten met bommen, om de inrichtingen voor onderzeeërs te ver nielen. De „Daily Chronicle" zegt, dat het een grootsch en indrukwekkend gezicht was, het opstijgen van deze vlucht groote zee vogels, die over het Kanaal vlogen. Er namen aan den „raid" meer vliegtuigen deel, dan aan een der groote Europeesche wedvluchten. Zij vlogen een voor een op, als wilde eenden, en richtten zich in Z.Ó. richting naar de Belgische kust. In twin tig minuten volbrachten zij den overtocht over het Kanaal. Het spoorwegstation te Ostende werd ernstig beschadigd, en is waarschijnlijk ge heel afgebrandhet station te Blanken berghe werd eveneens beschadigd, en op vele plaatsen werden spoorwegiimen ver nield. Op artilleriestellingen te Middel- kerke, op het krachtstation en de Duitsche mijneuvisschers te Zeebrugge werden bom men geworpen. Een ongeluk is daarbij gebeurdde vlie ger-officier Graham White is bij Niéuw poort in zee gevallenhij werd echter gered door een Fransch vaartuig. Een correspondent seint van de grens, van Zeeuw9ch-Vlaanderen Over den raid door de 34 vliegtuigen der geallieerden bcveh de noordelijke Bel gische kust heb ik zooeven nadere berichten ontvangen. Te Ostende werden alleen de loodsen van het zeestation erg beschadigd. De gebouwen van het hotel „Terminus" aan dit station werden licht beschadigd. De brug „De Sir,et de Nayer" echter heeft nog al erg geleden, zoodat de communica ties met het. zeestation verbroken zijn. Te Blankenberghe werden het station en het spoor totaal vernietigd. Te Zeebrugge is de schade erger geweest. T)e elecfcrische centrale alsook de cokefabriek werden heeletnaal buiten werking gesteld. Wat de Zeppelin-hangar betreft, deze is met den geheelen inboedel totaal vernietigd. Dezo hangar is gelegen naast de briket tenfabriek aan het zeekanaal van Brugge. Frankrijk. Op het Westelijk oorlogsterrein. LONDEN. (Communiqué.) In België Wij hebben 250 M. loopgraven genomen op den weg tussehen Béfchune en La Bassée. In Argonne worden gevechten geleverd van loopgraaf tot loopgraaf. Een aanvrnl der Duitschers tussehen het dorp Malancourt en de bosschen werd onmiddellijk afgesla- gen. In Lotharingen bad de vijand, nadat hij onze troepen achteruit had gedrongen, een hoogte en het gehucht Norry bezet. Hij werd echter door een tegenaanval te ruggeslagen naar de hellingen ten noorden van die hoogte, waar hij zich handhaafde in gedeelten vau de loopgraven. De Karpathen-passen. Do heer Carnifex bedenkende, dat voor zichtigheid de moeder is der wijsheid, zette zich weder gedwea op zijn stoel en ant woordde „Mevrouw Page schrijft mij, zooals -u zegt, maar sta mij toe te verklaren..." „Dat is genoeg," brulde de kolonel, „ik heb ge-en verklaring noodig," hiermede bracht hij zijn van woede vuurrood gelaat tot op drie duim afstand van dat van den juwelier, ,,ik weet alles!" „Nu mijn waarde heer," hervatte mijn heer Carnifex op kalmeerenden toon, den kende. dat hij zinspeelde op de onbetaalde rekening vau zijn vrouw, „er is immers niets aau te doen." „Niets aan te doen!" schreeuwde de ko lonel, „er moet eu zal wat aan gedaan wor den „Bedaar, mijnheer riep de juwelier ver schrikt. „Bedenk, uw vrouw is slechts een onder veleu „EllendelingGe hebt dus ook anderen bedrogen?" krijschte de kolonel buiten zich zelve van woede. „Eeu bedrog, mijnheer," was het ver ontwaardigd antwoord van mijnbeer Carni fex, „de dames hebben de vrije keus en ne men eenvoudig wat haar bevalt. Van bedrie- Iu do Karpathen-passen wordt sedert eenige maanden hevig gevochten. Het ge bied, tussehen de Karpathen en de Riusi- sche grens, het Poolaclio land Galicie, is grootendeels in handen der ^Russen; Przemysl wordt sedert weken voor de tweede maal door de Russen belegerd, Krakau ver dedigd door de Oostenrijksch-Duitsche troe pen, die zich achter de Nida hebben ver sterkt. De Russen hebben in October reeds de passen van de Karpathen overschreden. Russische Kozakken daalden in de zuidelijk daarvan gelegen Hongaarsche vlakte aen bezetten enkele plaateen, onder andere Ma- zamaros Sziget en Munkacz. Zij werden echter d r de Hongaarsche Honveds verdreven en moesten de passen weder overtrekken. Sedert pogen Russische infanterie en ar tillerie zich voortdurend meester te maken van de pashoogten. Maar de krachtige ver dediging dier passen door de Oostenrijkse!. Duitsche troepen, en het invallen vau den winter maakt dit pogen 'wel zeer moeilijk. Bergpassen, die dik onder de sueeuw liggen zijn gemakkelijker te verdedigen, dan le bestormen en over tc trekken. De Russische aanvallen op den Doekiapas, den Mczo La- borapas, den Oeszokpas en den Beskidenpss hebben, ondanks de groote volharding waar mede do Russische troepen in dit onherberg zame gebied strijden, niet liet succes gehad dat de Kozakken in October reeds behaal den. Die moesten toen echter terugtrekken, omdat zij de infanterie eu artillerie misten, die hunne posities hadden kunnen verster ken eu verdedigen. Het schetskaart je geeft een denkbeeld van de ligging der Karpathen ten opzichte van de omringende gebieden, en van de ver schillende overgangen over dit gebegrte, dat zich in het Oosten aansluit aan het berg land van de Boekowina. Duitschland. De Duitsche bedreiging. WASHINGTON. Graaf Bernstorff, de Duitsche ambassadeur, heeft in een officieelo nota verklaard, dat Duitschland bereid is de intrekking te overwegen van het dezer dagen medege deelde besluit om Engelsche koopvaardij schepen aan te vallen, wanneer Groot-Brit- tannië de pogingen opgeeft om te voorko men, dat voedingsmiddelen de Duitsche burgerbevolking bereiken. Rusland. Op het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN. De oorlogscorrespondent van de „Vossische Zeitung" schrijft over de overwinning in Oost-Prui sen o.a.:>Den Ssten Februari begonnen onze troepen zich uit te strekben naar het oosten. Uur na uur, dag en nacht liepen onze dappere musketiers in een grooten boog van Memel naar Schirwindt en Milko- wieszky. Zij vroegen niet naar slaap of voedsel, vielen den vijand aan, waar zij hem konden pakken en sloegen hem onophoude lijk, want zij wisten, dat er haast bij het werk was. In den nacht bestormden zij Spullen en Jenisjkev. Escadrons reden vooruit, soms tot aan den buik in de sfteeuw, onder voort durende gevechten met de vijandelijke cava lerie, en lieten de brug bij Wilwieszki in de lucht vliegen, zoodat geen trein meer te rug kon en in den nacht van 10 op 11 Februari alleen 73 keukenwagens in onze handen vielen. Tussehen Stalluponen en WjrbaJlen lijkt het op sommige plaatsen, alsof geheele Rus sische compagnieën hunne kleederen en laar zen hadden uitgetrokken om vlug weg te komen Eeu Russische batterij lag neergesmakt bij den weg, alsof geen man en geen paard het leven er af had gebracht. Door de verwoeste sta 1 Eydtkuhnen ech ter trokken gedurende den nacht bij stroo gen of bepraten is geen sprake." „Komt ge u zelf niet als een lage, ver achtelijke schurk voor," zeide de kolonel plechtig, „om te trachten u zelf achter de zwakheid uwer slachtoffers te verschuilen Man, man, denkt ge nooit aan de echtge nooten dier vrouwen, aau haar kinderen?" „Nooit!" erkende de heer Carnifex op besliste^ toon. „Waarom zou ik aan haar echtgenooten of haar kinderen denken?" „Wat zijt ge dan voor een wezen riep de kolonel met afgrijzen. „Maar mijn hemel, wat kan ik daaraan doen:"' gilde mijnheer Carnifex, „ik kan ze toch niet bij den arm nemen en buiten de deur zetten. Zij komen uit eigen beweging. Natuur lijk zal bet mij steeds genoegen coen, door de dames begunstigd te worden." „Zwijg, vermetele!" barstte de kolonel los, in de hoogste opgewondenheid. „Natuurlijk is het voor alle partijen aan genamer als de echtgenooten er kennis van dragen", ging de juwelier voort. „Zoo, zou u denken," antwoordde de ko lonel sarcastisch, „nu, mij dunkt dat het juist wel andersom zal zijn." „Volstrekt met!" betoogde de juwelier met vuur, menden regen troepen, als wilden zij lot over de grens hun gejuich doen weerklink-n, dat het Duitsche land bevrijd was van vijan den." BERLIJN. Uit het groote hoofdkwartier wordt gemeldDe gevechten bij de vervol ging van den vijand aan en over de Oost- Pruisische grens hebben ook verder een zeer gunstig verloop. In Polen, ten noorden van den Weichsel hebben wij na korten strijd Bielsk en Plock bezet. Wij ma ai: ten ongeveer 1000 g-evao genen In Polen ten zuiden van den Weiohsel kwam niets belangrijks voor. In buitenlandsche bladen hebben de meest fantastische geruchten geloopen over onmetelijke verliezen der Duitschers in de gevechten ten oosten van Boliinof, in het begin van deze maand. Er kan vastgesteld worden, dat de Duiteche verliezen in deze- aanvallen in evenredigheid tot het verkre gen succes gering zijn. WE ENEN. De algemcene toestand in Russisch-Polen en West-Galicic is onveran derd gebleven. Alleen hebben er artillerie- gevechten plaats gehad. Aau het Karpathen-front wordt hevig gestreden. Een aantal aanvallen op di stellingen der bondgenooten gedurende den dag en den nacht, werden met groote ver liezen aan de zijde van den vijand, die 400 man aau krijgsgevangenen verloor, afge slagen. De gevechten in de Boekowina hebbes «.en gunstig verloop. Wij hebben d. Sereth-linie overschreden en de Russer. ouder voortdurende gevechten in de rich- ting vau de Pruth teruggedrongen. Ten zuiden van Kolomea, waar zich groote gevechten ontwikkelden, hebben wij Maandag meer dan 500 man krijgsgevangen gemaakt. Oostanrij k. In de Boekowina. WEENEN. Aan het Neues Wie ner Tagblatt" wordt uit Burduje- „Een cheque regelt de zaak gewoonlijk tot aller voldoening zonder cheque, na tuurlijk, is de dame haar crediet kwijt.- dus wat ik u zou aanraden, kolonel, is, oru mij rnet-een maar een cheque te geven". „Om je af te koopen, hé?" onderstelt de kolonel. „Ik zou je liever zien opli?.1 gen!" „Ge neemt de zaak vee! te ernstig op, zeide de juwelierd, wien de heftigheid va den kolonel hoe langer hoe meer verbaasd' „Zie eens aan. daar is lij voorbeeld me vrouw Garen, zij verkeert in dezelfde oir. standigheden als uw vrouw haar ecbtgc noot weet er ook niets van „De vrouw van mijn ouden vriend C; ren'" riep de kolonel geheel verblijft. „Dan vervolgens mejuffrouw Cart" vervolgde de juwelier blijmoedig, „zij is fc: mij gekomen zij wilde in de mode zijn 't is waar, zij is niet getrouwd „Maar zij heeft oen vader en ze is mii> nicht", krijschte de kolonel, terwijl hij op sprong en den juwelier bij de keel greep, „Ellendeling, onverlaat!" I Moord Men zal u ophangen j stotterde de heer Carnifex, die blauw werd in zijn gezicht van benauwdheid to'Iot volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1