Eidal Sultan. PUTTEES irate Oala-Voorste!!in§ Laatste Berichten „De Oorlogskas" VELDPIST-VERRASSIIGI Onze jongens riolen CigarefteiV gemaakt van Edit Tuitedie Tabak één stuk kleur liSiiaire Uniform. Muziekhandel 5SApollo"s Gemengd Nieuws. 3 SCHILDERIJEN lil OLIEVERF. Voor reclame 11000 PRIMA Sigaretten ADVERTENTiËN. Kosmos Marechai Niel HERSNNERinSSBORDEM AAN DE MOBILISATIE, per paar f 1.75 J. B. MOLLER, „KRINGEN „KRINGEN", .KRINGEN", Scheren zonder Scheermes is voordeeiig voor den huid. Ghêlak of Engelsche Scheerpoeder. Fabriek W. KMOOKER, Standaardvlaggen i van Neer!. Koningshuis3 et,. Le Premier Paprsngan (Modjo) 2K ets Pietje Puck Onze Don Juans 2 BIKÜEÜWEG 89, ROTTERDAM. Filialen: WEERHARKTSTRAAT 8, BREDA. VSSCHSTKAAT 19, DORDRECHT. Leverancier van div. FHanthropische instellingen voor hal Leger hier te lande. Hocfdmagazijn - Kantoor Binnenweg 89, Rotterdam. 4 DB SOXjD ATEKT COUR AWT" van Woensdag XV 3F,'©'te:r"o.^:rA X O X «3. uur waren onze jongens" weder in het Arn- hemeclie bivak. Donderdagavond zou assistentie verleend worden in „Musis Sacrum", waar oen ontspan ningsavond gobodon werd aan de hier gelegerde militairen. liet daartoo georganiseerde sub comité vond „Cantemus Domino" was aan stonds bereid cenig© kwartesnunimers t© zingen. Teleurgesteld door '11 zangeres en zanger, wer den zij Dinsdagavond gevraagd voor medewer king op Donderdag. Tijd van voorbereiding was er dus niet, doch wijl Cantomus Domino'" bestaat uit een viermanschap, dat geoefende lezers zijn. met liarmonieerende stemmen, was dat alhoewel niet aangenaam toch geen bezwaar. Kr werd dan ook subliem gezongen, waarvoor tlio vier heeren telkens met daverend handgeklap beloond werden. Op luin beurt gaven zij nog een extra-nummer. Thans is een lange maat rust gecomman deerd. Moge het intusscken „in terra pax ho- ruinibiis" zijn geworden. Arnhem, 12 Jfebr. -15., Een militair dubbelmannenkwartet. Wij ontvingen oen foto van het dubbelman nenkwartet 21 L. W-, dat reeds in vele plaat- sen met succes is opgetreden. Het kwartet is gaarne bereid om, met goedvinden natuurlijk van hoeren commandanten, voor verschillende 'onderdooien op to treden. Men wende zich daartoe tot sergeant P. de Lngt, 2-21 L. W. 4e Divisie, Veldleger. Wie helpt? Pontonnier H. Burger schrijft ons uit •Dordrecht: ,Ik heb hier in Dordrecht met mijn collega s een voetbalverceniging opgericht maar daar ontbreekt nog iets aan. Als wij spelen zijn wij 11 1 ZOO slechts te onderscheiden van uniform. Nu' wilde ik vragen of iemand ons misschien ook kan helpen aan sjords en voetbalschoenen, zoodat wij bij burgervereenigmgen te onder scheiden zijn." Van Fort Pampus. Men schrijft ons van fort Pampus: Dinsdagavond werd voor de bezetting van ons fort een ontspanningsavond gegeven, aan geboden en geleid door onzen kameraad D. Postkuma, die bij ons allen als een goed musi cus bekend staat. Deze had de welwillende .medewerking verkregen van mej M. Zwaan «piano), den heer A. Sieberg (declamatie) en van een zijner leerlingen, den jongeheer O. Scherp el (viool). Het programma, bestaande uit een 14-tai summers, afwisselend, muziek, zang en decla matie, werd op keurige wijze afgewerkt, be houdens een kleine wijziging door den heer Sieberg. Allen zetten hun beste beentje voor, den avond zoo goed mogelijk te doen slagen en af gaande op het applaus na elk nummer, is dit op do beste-wijze gelukt. Aan allen, die hiertoe medewerkten, onzen dank en hopende, dat onze makker Posthuma, meer dergelijke avondjes voor ons zal geven, roepen we zijn clubje een spoedig weerziens toe. Sport. Voetbal in hst leger. ("ier^eant Sehönfekl meldt ons: Uitsla.-.-- wedstrijd gespeeld op 10 Februari jl. Krommeniedijk—Veldhuis rust 2—0. eindstand Door deze overwinning heeft .Krorameniedijk zich op d» eerste plaats gewerkt de stand is •nu als volgt: gesp. gew. gel. rerl. pt-. v. t. 0 doelp 4 6—1 5-4 u-a Kroiomeniedijk 2 2 St. Aagtend ijk 2 1 Velsen 1 1 Veldhuis 3 0 J I l Zuidw.meer. 3 0 0 3 0 - 13 Aan do belanghebbenden wordt bij dezen be kend gemaakt, dat naar aanleiding van een schrijven van den N. V. B, bovengenoemde competitie roorloopig wordt gestaakt, en waar schijnlijk zal worden overgegaan tot liet spelen van een gecombineerde competitie tusschen de vcreenigingen van de groep-M estzaan en de positie van IJmuiden. Bij doorgaan lüervan zullen alle vorige ge speelde wedstrijden, ongeldig worden verklaard. De 24-uur-rits voor motor-rijwielen. Onder zeer slecht weer, meestal stroomenden regen, heeft Zaterdag en Zondag een 24-uurs wedstrijd voor motorrijwielen plaats geluid, ge organiseerd op initiatief van den onvermoeiden commandant van het Vrijwillig Militair Motor rijderskorps. den len luitenant Robert R. too Laer De rit ging uit van Den Haag, over 't Zui- 'den van ons land (Dordrecht, Willemsdorp, Zwijndrechf, Tilburg, Den Bosch) naar 'tOosten (Nijmegen, Arnhem, Zwolle), verder door Fries land, over Stavoren weer naar Holland terug om in den Haag te eindigen. Do navolgende deelnemers aan den 24-uurs- rit bereikten hét einddoel (in alphabetiscbo volgorde) D. Bartel ink, B. W. ten Dam, 3. Fonk, Okie HansenO. J. de Held, E. Hen dricks; J'. G. HuurninkF. Jansen; P. Jels- ma; p'. J. C. van Resteren: M. Klijnsma; W. van Kol: P. H. L. Lamlierts HurreibrinkD Matak Fontein; J. H. Meerstadt; A. J. Mol- Isnger: J. H. v. d. Meulen; F. M. N. de Pre?; A. J. M. Roos; K. Rol Czn.W. C. Smit; H. A. Veringa; F. J. VisscherA. G. ter Weeme; V. R. Wichers do Vries on O. F. V. van Zan ten. die dus allen in aanmerking komen voor de herinneringBmedaille. Gratis prijsvraag. Wij verwijzen naar do annonce in dit num mer van hot Genootschap voor Bijbelversprei ding, in zake een gratis prijsvraag, waaraan ieder kan mede doen en waarvoor een groot- aantal mooie prijzen zijn uitgeloofd. Wat is het verschil tusschen een getrouwd landweerman en een soldaat, die gemarcheerd heeft? De een is p3, de ander is moei Een nota van Nederland. Naar wij vernemen, heeft de Nederlandsche Regeering een nota gericht tot de Duitsche Regeering naar aanleiding van de openbaar gemaakte Duitsche Memoria van 4 Februari J.l. In hare nota ontkend onze Regeering, dat de In algemeen en zin tot de neutrale staten ge richte verwijten wat Nederland betreft, gegrond zouden zijn. In zake de verklaring van een uitgebreid gedeelte open zee tot oorlogszone zijn gelijksoortige bedenkingen kenbaar ge maakt als vroeger tot de Britsche Regeering zijn gericht, naar aanleiding van het voornemen tot gedeeltelijk afsluiting der Noordzee. Met betrekking tot de gevaren, die de Ne derlandsche Scheepvaart zou kunnen loopen in de oorlogszone is volgehouden, dat neutrale schepen er aanspraak op kunnen maken, dat voldoende onderzoek naar de nationaliteit van handelsschepen worde ingesteld, alvorens maatregelen tegen die echepen worden geno men. Anderzijds heeft onze Regeering bij de Britsche Regeering hare bedenkingen kenbaar gemaakt tegen het standpunt, door laatstge noemde ingenomen ten opzichte van het mis bruik van de neutrale vlag door Britsche koop vaardijschepen» Een toelichting der Duitsche verklaring. Naar wij vernemen is hij onze Regeering een toelichtende nota ingekomen van d© Duitsche regeering betreffende do te verwachten actie der Duitsche onderzeeërs en het gevaar dat daarvan voor de Nederlandsoho scheepvaart is te duchten. Naar aanleiding 'van deze toelich ting werden ale voornaamste Nederlandsche reeders tegen hedenochtend 11 uur iu spoed vergadering bijeengeroepen. Nader vernomen wij Do schepen blijven varen, maar zullen ook zonder aanmaning stoppen zoodra zij een duik boot zien om het onderzoek to vergemakkelij ken. Van convoyeeren-van schepen is afgezien. Overigens is bij de Engelsche regeerïng gepro testeerd tegen haar standpunt iu zake het ge bruik van do neutrale vlag en bij de Duit sche zoowel tegen de beweringen omtrent de bedoeling van ouzo uitvoerverboden als omtrent haar voornemens ten aanzien van de neutrale scheepvaart. Zij is hij voorbaat aansprakelijk gesteld voor alle schade. Veiligheid van schepen. Van zeer bevoegde zijde verzoekt men het Haagsch© CorrespondentiebiJreau er do aan dacht op t© willen vestigen, dat het wenschc- lijk is do beschildering van den scheepsromp niet do nationalo vlag en met den naam van. het schip, waarmede do koopvaardijschepen zich willen beveiligen tegen hot gevaar, waar tegen van do zijde van de Duitsche ad- riraliteit wordt- gewaarschuwd, zoo hoog mogelijk aan "to brengen. Wanneer een onderzeeboot onder water vaart, rijst en daalt zij niet met do golven mede, zcodat door do periscoop, die, om niet gezien te worden, zoo weinig mogelijk boven water uitsteekt, bij' eenigo zee het onderste gedeelte van het schip meestal niet zichtbaar zal zijn. Het is dus zaak dat de schepen dc Nederlandsche vlag en den naam flink hoog boven water op het scheeps- bord doen schilderen. Dienst op Havre gestaakt. Naar wij vernemen heeft de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij haar dienst op Havre in de Duitsche verklaring in het bijzonder als gevaarlijk aangegeven voorloopig gestaakt. Vliegers gestrand. Zaterdagavond 7 uur rapporteerde de kust wacht op Schiermonnikoog noodseinen in do richting Noordwest op ongeveer vier mijlen, door de duisternis niet vast te stellen waarvan afkomstig. De reddingboot vertrok te S uur en kwam met gunstigen wind te 10 uur ter plaatse en ontdekte een watervliegtuig, bemand met 2 Duitsehers. Zij waren bezig de machine te herstellen, doch weigerden het vliegtuig te verlaten en riepen den schippers toe, morgen terug te komen. De reddingboot kwam te mid dernacht terug en rapporteerde het weder varen. Om 7 uur gisterochtend is ze wederom vertrokken met een luitenant en soldaten. Het vliegtuig was echter niet meer te Vinden. Onderlinge Verzekering van (ial Oeriogsrisico. Zij berekent alleen de werkeSijks onkosten. Vraagt volledig prospectus! De Directie H. TOP, Amsterdam, Adm. de Ruyterweg 23- Binnen RÏQlïÊlüS.ÜS üintn Amstel AlïïöiElïUfllïl tate| lederen avond 8 uur 1 met liet Sensatie-Programma ais: Carré's Wereldberoemde j Vrijheidsdressuren. Retour du Ball! Wie blijft Overwinnaar? Aapje No. 117. Arabische Manoeuvrespelen etc. Uitgeschreven door het Genootschap ,v oplossers worden verdeeld: Bijbelverspreiding tc Arasterdam. Ieder kan aan do oplossing mede doen, onder de goede TWEE HONDERD VUF EN TWINTIG KUNSTVOORWERPEN hoofdzakelijk bestaande uit schilderijtjes, waarvan als hoofdprijzen I. Kir in schilunrsluk iu zwarten lijst van de.n kunstschilder v. d. Wal 1, Perné, voorstellende een. landweg. Tl. Een schilderstuk in verguld gouden lijst groot 72 x 60 cMr. voorstellende een Larcnsch binnenhuisje, nr. Een klein schilderstuk in verguld gouden Ijst -een stilleven''. De namen van de winners der drie hoofdprijzen worden publiek gemaakt, terwijl alle winners een kaart ontvangen waarop zij ten onzen kantore in de laatste week van do maand Februari hun prijs iu ontvangst kunnen nemen. Er wordt gevraagd: 5. Welke tekst in Jesaja 40 luidt: Een stem zegt: Roep, en hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vSeesch is gras, en al zijne goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af als de Geest des Heeren daarin blaast. 91. Waar staat in Psalm 89 of 90 Wie kent de sterkte uws toorns, en uwe verbolgenheid, naar dat Gij te vreezen zijl'? Gij, o God, stelt onze ongerechtigheden vóór IS, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns. lil. Waar vindt gij in het Evangelie van Johannes Ie, 2e o* 3e hoofdstuk? Want alzoo hef heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eenig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Herei gelooft niet verderve, maar het eetowïge leven hebbe. BV. Waar staat in Lucas 22 of 23? En de moordenaar zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem Voorwaar zeg ik U, heden zult gij met mij in het Paradijs zijn. V. Is er verband tusschen Jesaja 53 en Lucas 23? VI. Zoekt in de brieven van Johannes Sndcen wij zeggen, dat wij geene zonden hebben, zoo verleiden wij ons zelve en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeve en ons reinige van alle ortgerechiigfcietd. Zooals men weet heeft men vooraan in lederen Bjjbel een register met vermelding van de Bijbelboeken, waardoor het opzoeken van bijbel gedeelten zeer gemakkelijk is. Do oplossingen moeten vóór Zaterdag 20 Februari 8 99 5 zijn ingezonden aan het GENOOTSCHAP VOOR BIJBELVERSPREIDING, Reguiïersgracht 22 Amsterdam. Militairen beneden den rang van officier betalen 1 Rans J.« 0 uitge2„nflerd ra 0.40 Zondags. In België en Frankrijk. LONDEN. (Communiqué.) In België: Wij hebben 250 M. loopgraven genomen op den weg tusschen Béthune en La Bassée. In Argonne worden gevechten geleverd van loopgraaf tot loopgraaf. Een aanval der Duitsehers tusschen heb dorp Malancourt en de bosschen werd onmiddellijk afgesla- gen. ïn Lotharingen had de vijand, nadat hij onze troepen achteruit had gedrongen, de hoogte Mou Becon en het gehucht Norvy bezet. Hij werd echter door een tegenaan val teruggeslagen naar de hellingen ten noorden van Bécon, daar hij zich hand haafde in gedeelten van de loopgraven. Een ontploffing. SOFIA. Hedennacht ontstond in de zaal van het gemeenbecasino, waar een gemaskerd j hal werd gehouden. door de Bulgaarsche kunstenaars georganiseerd, en waar een tal rijk geselschap bijeen was, een ontploffing, door een tot nog toe onbekende oorzaak. Men meent dat er een hom of helscne machi ne ontploft is. Een persoon werd gedoood, ongeveer tien personen werden gewond, van wie twee zeer ernstig. Een onderzoek is ingesteld. WACHT NIET, maar zend direct een postwïssel- tj'e of het bedrag in postzegels, en ge zult verbaasd zjjn over den inhoud der VELDPOSTPAKKETTEN. Ik lever franco; INHOUD. Voor i Een mooie houten pjjp. CBnl Fakje sigaartjes. Deeha tabak.f verzenden wij Franco, na ont vangst van postwissel groot 71.55, Cdit is 100 voor 15 ets.), I met bijvoeging van volledige prijs couranten voor wederverkoopers. Sigarenfabriek „JAVA", Firma H. v. d. HEYDEN, (52 Hang 45, Rotterdam. Veldpost- A j Deeha ta pakket Pjjpreini, Een mooie houten pijp. Voor 85 cent 1 Pakje sigaartjes. Veldpost- B Deel>» ™tak- pakket B S.garenaanstelter. Pakje pijpreinigers. Van Milicien tot Korporaal}. Met Erda! poetsen z'allemaafc Schoencreme zwart geel brulru Sigaren - - DE BESTE -- van 2 tot lO cent per stuk. j i in Een fijne metaal Sigaretkoker, voor t i.iu doos v. 20 stuks fijne Siga- "V eldpost- q [retten. jnooie kernhoom Sigaretpijp. pakket Voor f 1.80 Veldpost- jrj pakket w Een mooie Gezondheidspjjp. fijn lederen Portemonnaic, Pakje Deeha tabak. Pjjpreinigers. Zend Postwissel of postzegels, en de toezending geschiedt direkt door „Het Anker" Groote Hout straat 18, Haarlem. en Cigarettenlabrïek I. VAN KERCKHOF, Amst. I?l£*,te©ll3®Xx.ls.e:r:ij „Ï3e lOlst©!" Valckeniersstraai 85, Amsterdam. Vervaardigen als specialiteit: (57) zoowel naar ontwerp der fabriek ais naar eigen in te zenden ontwerp. Hoofdsteeg 33, Rotterdam. iu zwsrt sn bruin 8.50. WK Waarom vraagt U, wanneer U een goede sigaar wilt rooken, niet ééns een sigaar 'uit de Want alleen dan kunt U er zeker van zijn, dat men U de beste si gaar geeft die er gemaakt wordt. Verbeeldt U niet, dat, wanneer U in een winkel om een wille keurige sigaar vraagt U over U eigen keuze steeds voldaan zult wezen. Vraagt U echter om een sigaar uit de dan is teleurstelling uitgesloten. Of hoe zoudf U, wanneer men U uit een aantal onbekende mer ken laat kiezen op het gezicht de beste sigaar kunnen vinden? U weet immers pas dat een sigaar goed is, wanneer U ze rookt. Maar kiest U een sigaar uit de Mio do Si gar WE T TIG C6DEP0NEER& dan doet U zonder twijfel de best denkbare keuze. die een verwenden smaak hebben voor siga- W R% ren, vragen daarom steeds uitsluitend sigaren uit de „KRENGEN", omdat zij cr van op aan kunnen, dat die altijd even geurig en den prijs ruimschoots waard zijn. Wil men zichzelve vlug en helder scheren zonder de kans te hebben den huid te beschadigen, Gefoa-Milï; dan W. KNOCKER's Neem 20 Gram van dit Scheerpoeder, meng het met water tot. een pasta, besmeer de behaards huid, en na 8 minuten wachten afwasschen met spons. Men is schoone dan bij een Barbier. Per !b. f 0.©5, per Ib. f 0.35. Scheren kost 3 Centen p. keer. 7S Waterloopiein '.7Si, Amsterdam. Bestellingen per postwissel met bijvoeging 15 Centen porto. Bijzonder' aanbevolen merken zijn Sumatra of Vorstenlanden. öarveS, Krijtwïtbrandende, onovertroffen 3 ets. sigaar. Kwaütestssigaar, Kloeke 4 ets. met Vorstenl. ZandbladT TH. HOUTSVIAN, s-Hertogenbosch. H.H. MILITAIREN. In uw eigen belang, koopt uw muziekinstrumenten, z. a. Mondhar monica, Harmonica, Ziters, Spreekmachines enz. bij bovenstaande adressen. U hebt op onze lage prijzen nog 10 pCt. korting. Zendt ons een postwissel van 40 of 50 cents en U ontvangt franco: een Bravo of Apollo Mond harmonica, voor f 6.of f 7.— ontvangt U een origineele Tiroler Harmonica, 2 of 4 bassen. Op aiie instrumenten degelijke garantie. .19 Aanbevelend Muziekhandel „Apoilo", G. P. VAN BAALEN, TELEFOON 6266.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4