Marir.ezaken. Correspondentie. Dlïï SOIjDATElVCQURAlxra* van Woensdag 1*7 Februari 1 013 8 ros. -2eij luit. der art. E. Fr en kei op aan vrage eervol ontslag uit den mil. dienst ver kend. Bij K. B. is aan den tijd. off. v. gez. 2c kl. T. F. T hij ss en, van het personeel van den geneesk. dienst der landmacht, op aan vrage, eervol ontslag uit den mil. dienst ver leend. Bij K. B. is aan den tijd. als zoodanig benoemden reserve-kapitein der inf. F. W. J. Loudon, op aanvrage, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Bij besch. van den Min. van Marine zijn de luit. t/z. 2e kl. der Kon. Marine-reserve C. L. J u 1 s i n g en de off.-mach. 2e kl. W. X. v a n Pelt, resp. geplaatst aan boord van Ilr. Ms. wachtschip te Willemsoord met 19 dezer en aan boord van Hr. Ms. ,,Yan Speyk" met 20 dezer. Verlof voor onderwijzers-examen. Door den Opperbevelhebber van Land en Zeemacht is bepaald, dat aan hen, die wenschen deel te nemen aan het a.s. examen voor onderwijzer, op verboon van den op roepingsbrief cler commissie, verlof zal wor den verleend. Het examen bestaat in twee gedeelten. Het schriftelijk wordt afgenomen op 7 April a.s. en duurt één dag. Het mondeling exa men, dat ongeveer twee maanden lang wordt voortgezet, vangt aan op 15 April a-e. en eischt voor elk der adspiranten één, bij •uitzondering twee dagen. De verloven zullen zoodanig zijn te rege len, dat de adspiranten 's avonds te voren de plaats kunnen bereiken, waar zij voor het examen worden opgeroepen, en den dag na afloop daarvan met de eerste gelegen heid naar hunne standplaatsen terugkee- ren, tenzij deze op den avond van den exa mendag kunnen bereikt worden. Voor lien, die in bnn standplaats de examens moeten afleggen wordt alleen ge durende de exameudagen vrijstelling van dienst verleend. Ver!ov8n aan militairen. Aangezien wij vele brieven cn vragen krijgen in \erband met de verloven, drukken wij ter al- gemeeno en afdoende beantwoording daarvan hieronder nog eens de door den Opperbevelheb ber van Land- en Zeemacht vastgestelde alge- meene regelen ter zake af: A. Aan de militairen der land- en zeemacht kan verlof worden verleend behoudens be voegdheid van de compagnies- en daarmee ge lijkgestelde commandanten om ten deze (ook ingevolge hoogeren last) beperking op te leggen in verband met de eischen t an den dienst, de te volbrengen opdracht of de veilig heid naar keuze van den verlofganger 1. ten hoogst© gedurende ccn etmaal in zeven achtereenvolgende, dagen aan personen, behoorende tot de bezetting van de foten, en ten hoogste gedurende één etmaal in tien ach tereenvolgende dagen aan de overige militai ren, of 2. ten hoogste gedurende twee etmalen in Teèrtien achtereenvolgende dagen, onderschei denlijk in twintig achtereenvolgende dagen aan personen, behoorende tot de onder 1 bedoelde catagorieën of 3. ten hoogste gedurende 1, onderscheidenlijk 3 etmalen per maand aan personen als voren. B. De verloven gaan als regel in na afloop van den dienst op den dag. voorafgaande aan het etmaal of de etmalen, onder A. 1, 2 of 3 be doeld. Kan de betrokkene dienzelfden dag zijn woonplaats of bestemming niet'bereiken, dan mogen de onder 2 en 3 bedoelde verloven met éen dag worden verlengd, in welk geval echter het vertrek eerst plaats heeft op den eersten verlofdag en terugkeer op den laats ten dag wordt geëischt. C. Do verloven worden zoodanig geregeld, dat zij voor elke compagnie of daarmee gelijk to stellen eenheid of detachement, voor zoover doenlijk, over de verschillend© dagen der week ongeveer gelijk worden verdeeld. D. In zeer dringendo gevallen en bij hoogo uitzondering als bij voorbeeldoverlijden of ernstige ziekte van ec-htgenooten, kinderen of ouders, kan door of vanwege den korpsconi- mandaut of hoogere autoriteit, voor zoover de dienst dit toelaat, een buitengewoon verlof van één tot ten hoogste vier dagen worden ver leend. De noodzakelijkheid van zoodanig verlof moet voor of na het verlof deugdelijk worden aangetoond. Uitzondering op dezö algcmcenc regelen wordt, in voorkomende gevallen, gemaakt voor militairen, die in het buitenland belangen heb ben te behartigen en aan wie met her oog op den duur der reis of de daaraan verbonden bezwaren, langer verlof, met evenredig groo- tero tusschenpoozen, voor het geval waarin herhaling wordt verlangd, wordt verleend. Voorts zijn in verschillende gevallen aan mili tairen, door wier voortdurend verblijf onder do wapenen© eenig gewichtig landsbelang of cenig groot maatschappelijk belang ernstig zou worden geschaad, buitengewone veldoven toe gestaan van langeren duur, hetzij aan een stuk, hetzij periodiek. Met liet oog op de eischen der landsverdediging geschiedt dit laatste echter zoo spaarzaam moeglijk en siechts dan, wan neer de noodzakelijkheid overtuigend gebleken is. Buitenlandsche verlofgangers. Gedurende den mobilisatietoestand behooren dienstplichtigen bij de militie of de landweer, dio uit den dienst geraken of die toestemming verkrijgen tot verblijf in landen buiten Europa, de hun van Rijkswege verstrekt© wapenen, oorwerpen van ledergoed en kleoding eri uit- 1 rusting in to leveren bij den commandant tan het onderdeel waarbij zij onder de wapenen zijn of liet- laatst waren. Door do zorg van bedoelden commandant behooren de wapenen met toebehooren te wor den opgezonden naar de magazijnen aan de Hembrugliet ledergoed en de kloeding en uit rusting naar het centraal magazijn van mili taire kleoding en uitrusting te Amsterdam. Koloniale dienst. Voor een zéér beperkt aantal sergeanten (wachtmeesters, fouriers) en voor een beperkt aantal korporaals en manschappen van de on der de wapenen zijnde troepen zal weder gele genheid bestaan om op de thans geldende voor- v.aaiden bij de Koloniale troepen te worden overgeplaatst of bij het leger in Oost-Indië te worden gedetacheerd. Aanbiedingen daartoe moeten voorloopig zonder overlegging van de vereischto beschei den door de compagnies en daarmede gelijk staande commandanten worden verzameld en door de naast hoogere chefs, desge- wenscht voorzien van de noodige aanteekenin- gen, vóór 25 Februari a.s. rechtstreeks n zonder begeleidend schrijven aan liet Depar tement van Oorlog worden ingezonden, waarna zal worden beoordeeld hoeveel militairen van elk wapen voor overplaatsing of detacheering in aanmerking kunnen komen. Wetensch. toelatingsex. tot het reservekader bij de inf. en de vest.-art. Op 10 Maart a.s. en, zoo noodig, op een of meer volgende dagen, zal de gelegenheid wor den opengesteld om het wetenschappelijk exa men af te leggen voor toelating tot de verbin tenis als adspirant-vaandrig vereischt. Het bedoelde examen wordt gehouden in de garnizoensplaatsen 's-Gravenhage, Assen, Amersfoort, Amsterdam en Leeuwarden. Aan het examen kan uitsluitend worden deelr genomen door hen die in 1896 geboren zijn. Zij die aan het examen wenschcn deel te ne men, moeten vóór of uiterlijk op 28 Februari a.s. aan den hoofdofficier voor het reserveka der te 's-Gravenliage hun aanvrage hebben in gezonden. Zie voor nadere bijzonderheden de Si. Ct no. 38. Spoedopleiding serg.-majoor adm. Door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht is, nu de ranglijsten van adspirant sergeant-majoor administrateur zijn uitgeput, bepaald dat te Kampen een opleiding zal wor den gehouden van fouriers tot den rang van sergeant-majoor administrateur. Aan deze opleiding zullen per reg. deelne men 2 fouriers die in alle andere opzichten ge schikt worden geoordeeld om dezen cursus met vrucht te volgen en aan de bijzondere eischen voor dien rang hebben voldaan. Deze cursus vangt aan op 1 Maart e.k., zal 2 maanden duren. Ter kennis van de plaatselijke en garnizoens commandanten is gebracht, dat met ingang ian 15 Februari a.s. de aanneming van mariniers der 3de klasse van 16- en 17-jarigen leeftijd voorloopig wordt gesloten. De aanneming van tamboers en pijpers der 3de klasse blijft echter nog opengesteld.) Aan de beoefenaars van den Esperanto-Cursus. Door een abuis is les li van den Esperanto-Cursus, voorkomend in No. 77 van j.l. Vrijdag, verkeerd af gedrukt. De beoefenaars gelieven dus die les NIET te maken en zal in het nummer van a.s. Vrijdag de goede, nieuwe les komen. Ook de, EsperanSo-Vragenbus zal daarin weer verschijnen. DE REDACTIE. Wij herinneren, dat wij geen antwoorden per brief kunnen toezenden, maar antwoorden op vragen, voor zoover ons dat mogelijk is, in deze rubriek publiceeren. Red. D. H. B.. mil-serg. 1/H, 18e R. T. Uw vraag of u recht hebt op oen grof lakensch pak moet met j a beantwoord worden. Ziehier, wat ons daaromtrent van bevoegde zijde werd mede gedeeld „Aan een onderofficier en daarmede gelijk gestelde kunnen naar gelang van het wapen of dienstvak waartoe hij be hoort, voor Rijksrekening verschillende ordi naire kleedingstukken worden verstrekt, van de bovenkleediug één stuks. Om de kleedingstukken te ontvangen of te vernieuwen richt de onderofficier het verzoek aan zijn compagniescommandant. (Zie R. M. 1913, blz. 950)." Red. J. v. d. Heijde, Maastricht. Het verlangde kunt u por request langs deu militair hierar- ehieken weg vragen aan den Min. van Oorlog. U kunt daarbij f 3 per dag vragen, verminderd met het bedrag van uwe soldij en eventueels uitbetaalde vergoeding aan uw vrouw. Red. P. J. Reg. Jagers. Xeen. de Burgemeester uwer woonplaats beoordeelt dit. Daarbij wordt gelet op alle inkomsten, die het gezin nog heeft. Red. L. H. Rottummeroog. Ons onbekend. Uw sergeant-majoor zal het u direct kunnen zeg gen. Red. K. Bouwman, Leiden. Uit uw schrijven meo- j niet een reeds in dienst zijnden mili cien der landmacht te »lo©n te hebben, die vroe ger gevaren heeft. Is deze meening juist, dan moet u zich per gezegeld request wenden tot uw Jioogsten chef, d. i. den Minister van Oor log, met volledige opgave 'van uw anteceden ten on redenen, waarom overgang naar de marine gewenscht wordt. Van een geformuloerden overgang is niets bekend, en of het verzoek veel kans van sla gen heeft, meendo onze zegsman te moeten betwijfelen, aangezien er in omgekeerd© rich ting ook verzoeken van de hand zijn gewezen- Red. Matroos L. M., Vlissingen. U bad uw ..con tract" beter moeten lezen, daar iu de verbin- tenisbiljetten reeds sedert vel© jaren de vol gende clausule is opgenomen „Voor het geval dat bij de eindiging van mijn dienstverband de omstandigheden niet toelaten om mij uit den dienst te ontslaan, verbind ik rnij in \s Rijks zeedienst te blijven tot het tijdstip waarop mij de ontslagbrief kan worden uitgereikt". Het formulier wordt vóór de onderteekeuing duidelijk«voorgelezen. Ver der kunt u het antwoord van den Minister van Marine, op een desbetreffende vraag van het Kamerlid Hugenlioltz, in de Verslagen nazien. Red. J. C. R. te 'è-G. Uw droevig vers komt ons, ondanks zijn gevoeligheid, minder geschikt voor do „Soldaïencourant'voor. Red. Ed. V. te H. Bijdragen, ook gedichten, ne men we niet op. als wij den vollen naam van den inzender niet br-nnen. Overigens is uw vors ook minder gesobikt voor plaatsing. Red. Mil. v. O., Fort a d. Upp. Dijk. Ondanks eenige gcede gedeelten is uw gedicht, dat ook wat lang is, nog Diet geschikt voor plaatsing. Red. L. v. E. 4. III—10 R. I. Over de door u be doelde quaestie herinneren ook wij ons geen berichten. De kortste reisroute ligt natuurlijk voor de hand, èn omdat het de reis (kosten) beperkt en eventueel zakelijken nood terugkeer tot eigen onderdeel bespoedigt. Hoe zulke rou tes moeten zijn, weten wij niet. Daarop wordt thans allicht invloed geoefend door factoren, welke wij niet kennen. R d. Kunnen onze collega's van de oudste lich ting der A. T. troepen, dienstdoende batal jons schoen- en kleermakers, inlichtingen ge ven of wij recht hebben op den rang van korpo raal? 43e Bat. L. Weer. Verloren voorwerpen. Een kepi No. 2245 in den trein Schiedam Vlaardingen. X. Kuip, Pompstation Nieuw Hellevoet. Zoek geraakt den 16en Januari met het verhuizen bij vervoer per tramgepakt© ran sel met rol, koppel én beide patroontasschen, tevens een sigarenkistje, inhoudende enkele schriften, portretten en wat snuisterijen. Ver zoek© bericht aan den mil.-korp. G. v. ltijt, 3e R. I. 2e bat. 4e comp. Mijn wapennummer is 3 H. 7340. Wieniawski. 't Was of je een rogel hoorde fluiten, hoorde ik iemand zeggen bij de tal rijke flageolet te-passages, een naïeve hulde, dunkt me, voor 's heereo Swaab's zuiver spel. De damt* Marie Boer on Tiny de Vrij uit Rotterdam hebben met zang en pianospel don avond opgeluisterd. De eerste gaf twee Scot- tische Lieder van Beethoren Faithfu' Jolinie en The sweetest lad was Jamie. Het eenigs- zins sonore geluid van mej. De Boer was wel geschikt voor beide liederen do gewensehte stemming te wekken. Huklo ook aan do prach tig geacheveerde begeleiding van het tweed© lied door mej. De Vrij. Na de pauze zong mej. De Boor eeenige Hollandsche liederen, o. a. van Oath, van Rennes en Kor Kuiler. Mej. De Vrij trad als soliste op in Liebestraum van Liszt en Ballet muziek uit Roeamunde van Fr. Schubert. Het laatste in iets sneller tempo gespeeld dan waar in we ze gewoon waren te hooren, doch geheel met die spontaniteit-, die allo Schubert-muziek quetten aan en na afloop van h©t concert dankte de garnizoenscommandant allo spelers voor den schoonen avond. Fort bij Asperen. De milicien sergeant D. schrijft ons het vol gende Dezer dagen erd ons voor de zooveelste maal wederom een gezellige avond aangeboden. Ditmaal hadden wij het genoegen te zien op treden den alom bekenden karakter-humorist den beer Aug. de Laat. Met recht mag gezegd worden dat deze artist ons op uitstekende wijze heeft geamuseerd. Zijne voordrachten waren in alle opzichten even keurig. Wat is er gelachen om de senerado van Kees, die op allerlei manieren zijn meisje wilde bewe gen voor haar raam te verschijnen, wat hem niet mocht gelukken. Wat deed Kees zijn best om met zijn (prachtinstrumentj haar te over winnen. Laura stoorde zich echter aan niets en bleef onverbiddelijk. Arme Kees! Ook zijn andere nummers oogstten een kolosaal succes. De WelEdelGestr. heer kapitein Lucardie sprak een woord van hulde tot den humorist, voor zijn talentvol optreden en liet voor hem een driewerf hoera aanheffen, waarmee zijn EdelGestr. hem wederom engageerde, binnen enkele dagen nogmaals in zijn fort op te tre den. De heer De Laat dankte den kapitein voor zijne waardeerende woorden en ri©p den aanwe zigen een hartelijk tot weerziens toe, wat wij dan ook binnenkort weer verwachten. Mil. Fort bij Rijnauwen. sergeant F. v. Amerongen schrijft ons: Onder de muziekavonden, hier op het fort gegeven, neemt een avond als deze, zeker wel de eerste plaats in. Het optreden van „de Varende Zangers", de heeren Goossens en Galesloot, met hun volks zangliederen, viel vooral in den smaak. Het gezamelijk meezingen, van die leuke en luimige Van wereldoorlog spreekt men wel, en men heeft gelijk, want dit is niet alleen een Europeesche oorlog, geen krijg die zich bepaalt tot ons werelddeel. Hij woedt- hier wel het felst, maar toch ook in Azië, in Afrika, overal waar de Duitschers overzeesche bezittingen hebben. Het kiekje hierboven verplaatst ons in het Zwarte Werelddeel, in Duitsch Zuidwest-Afrika. Daar worden de Duitschers aangevallen door de troepen van de Engelsche kolonie Zuid-Afrika. We zieh hier de Dnitsche troepen gereed om de invallende Britte tegenstand te bieden aan het station Johan Albrechts-Hoogte; talrijke stukken veldgeschut zijn opgesteld. Er worden ontzaglijke ontberingen door de troepen der oorlogvoerenden te velde geleden. Koude en honger, ellende van verschillenden aard. De kwartieren zijn in den regel slecht, zij kunnen niet worden uitgekozen natuurlijk. Maar nu en dan komt een troepenafdeeling wel eens goed terecht, heeft ze een buitenkansje. Zoo zien we hier een Duitsche compagnie te Aerschot in België, die kwartier heeft genomen in een rijk heerenhuis en zich het in de balzaal heel gemakkelijk maakt, zooals men •ia*» en er zich den tijd verdrijft met kaartspelen. Concert t© Schoonhoven. Mil. sergeant G. Das schrijft ons uit Schoon hoven „Het militaire strijkkwartet". Onwillekeu- g gaan we denken aan zekere mobilisatie- muziek en zeker mobilisatie-toon eel, nu ja, waarvan we geen kwaad zouden durven of wil len spreken, maar die dan toch zoo hun eigen aardige, soms zéér eigenaardige plaats inne men in do geschiedenis van muziek en tooneel. Maar daaraan denkt heelemaal niet degene, die het viertal gehoord heeft, dat denóen Feb. voor d© militairen van Schoonhoven optrad: Of het dan geen echt mobilisatie-kwartet was? Wie zou er aan twijfelen, dio ze zag zitten een eerste luitenant, een sergeant, een mili cien en... een echten concertmeester uit Den Haag. Laat ik er direct bij zeggen: ook die piilicien scheen er meer aan gedaan te hebben; ik hoorde zoo wat mompelen van eerste solo- cellist ergens boven in het land, in Riga, zeg gen ze. Maar indien de mobilisatie-muziek steeds zoo ware, men zou bijna wenschen dat dan de mobilisatie nog lang mocht duren. De heeren Sam Swaab, L. de Ridder, M. de Bloem© en Toon Verhey hebben ons in de eer st© plaats doen genieten van het heerlijke Kai- serquartett van Haydn. Eerst een Allegro in C-dur. Dan het Poco Adagio Cantabile, de variaties op „Gott ©rhiilte Franz den Kaiser", door Haydn inderdaad als een bede behandeld, door de spelers op een wijze vertolkt, die allen in ademlooze stilte deed luisteren. Hoe gewel dig dadelijk reeds die eerste variatie, waarin alleen eerst© ©n tweede viool aan het woord zij11 en hoe innig ook die, ivaar de cel ons de een voudige melodie voorzingt. Daarna het Menuott met de zeer markante tegenstelling tusschon le deel (C-dur) en 2© deel (A-moll). En ten slotte het presto, vlot gespeeld en geen kleine prestatie voor een mo bilisatie-kwartet. Na de pauze gaven dezelfde heeren het kwar tet opus 12 (Es-dur) van Mendelssohn. In een totaal andere, maar evenzeer geheel eigen sfeer, brengt ons deze componist. Daarvan ge tuigde misschien het sterkst© het eerste deel Adagio-Allegro non terdante. Wie anders dan Mendelssohn kan die overgangen van Adagio tot Allegro geven Het tweede deelCanzo netta, was met zijn geaccentueerd rhythme en zijn staccato-nootjes wel geschikt de hoorders te pakken. Volgden nog een Andante ospres- sio en Molto Allegro vivace." Van het laatste geldt zeker dezelfde opmerking als van Haynd's Presto. De heer Swaab heeft zich behalve door zijn medewerking in het kwartet, niet weinig ver dienstelijk gemaakt door de vertolking van een technisch zeer zware Faust-fantasio van liederen, maakte, evenals elders, grooten op gang. 't Is zoo leuk een heele fortbezetting te hoo ren zingen. Het moet ,,de Varende Zangers" wel goed doen, hun werken voor „Het Echte Hollandsche Lied", zoo beloond te zien. De dames J. en A. d© Leeuw, gaven evenals vo rig koer, vele aardige liederen te hooren. De solo's en duetten kwamen, vooral goed tot hun recht. Een driewerf hoera als dankbaarheid, sloot dezen aTond. We hopen dat èn „de Varen de Zangers", èn de dames Do Leeuw, zoolang de mobilisatie duurt, nog dikwerf terug zullen keeren. Wetenschappelijke voordracht te Amsterdam, Sergeant W. öuburg schrijft ons: Donderdag 11 Februari werd door dr. Olie uit Utrecht een voordracht met demonstratie gehouden over draadlooze telegrafie. Met be hulp van vele toestellen, o.a. door een firma ter beschikking gesteld, wist de spreker zijn gehoor een denkbeeld te geven van het wezen der draadlooze telegrafie en de moeilijkheden welke zij ondervindt. Ondanks do ingewikkeldheid van het onder werp, getuigde toch de overgroote opkomst uit het garnizoen (meer dan 350), hoezeer deze voordrachten op prijs worden gesteld. De commissie ondervond ook dezen avond weder de welwillende medewerking der hoogste leger- autoriteitenhet toestel voor draadlooze .tele grafie toch, in het Gymnasium aanwezig, was ontzegeld. Laat geen militair de gelegenheid, die hier geboden wordt, om zijn kennis te vermeerde ren. laten voorbijgaan. Woensdag 17 Februari houdt luit. Fuld een causerie over „.Lucht vaart". Alle militairen zijn welkom. De le zing wordt gehouden in het R..-K. Gymnasium, Nic. Maesstraat (halte lijn 3) Amsterdam. Kaarten verkrijgbaar bij do commissie voor Wetenschappelijke Voordrachten, kazerne Ves ting-Artillerie, Amsterdam. Uit Ellewoutsdijk. Sergeant P. L. L. v. d. Laan schrijft, ons uit Ellewoutsdijk Woensdag 10 Februari is voor.de bezetting van het fort alhier een aangename dag ge weest. Wij hebben n.l. in dit gat der gaten bezoek gehad van den heer Huygens met zijn bioscoop. Bij vele plattelandbewoners zal deze bioscoop wel bekend zijn en zij zullen begrijpen, dat dit een aangename afleiding voor ons is geweest. Wij worden hier in dit opzicht niet verwend. Uitgezonderd twee tooneeluitvoerin- gen, één van een burgergezelschap en één van de militairen, hebben wij hier nog geen ver maak gehad. Deze bioscoopvoorstelling, welke Dinsdags voor de burgerij en Woensdags voor rekening van de cantine nogmaals voor de be zetting van het fort werd gegeven, werd dan ook blijde begroet. Hier worden wij verplaatst in een stad in Russisch-Polen, nl. in Petrikan. Deze stad werd voor eenige weken bestormd door de Oostenryksch-Hongaaische troepen, en in de straten outspon zich een woedend gevecht van man tegen man. Uren achtereen verweerden de Russen zich dapper in de besneeuwde straten, die weldra modderpoelen geleken en waar de sneeuw roodgeverfd werd door het bloed, maar ten slotte moesten ze toch wijken. Wij doen de waarheid niet te kort, wanneer wij van de voorstelling zeggen, dat zij uitne mend was. De aardige films zoowel als de meer dramatische, werden uitstekend op het doek gebracht en hebben ons eenige genocge- lijke uurtjes bezorgd. Wij brengen dan ook don heer Huygens hier onzen dank voor zijn bezoek en durven hem met een geriiBt geweten op zijn verdere bezoeken aan forten of afge legen garnizoentjes een goede ontvangst en groot succes verzekeren, want zijn voorstel lingen zijn voorzeker wel een bezoek waard. De muziekavond op 't fort bij Westervoort, Korporaal W. J. Koenders schrijft ons; Den lOden Februari werden wij door ons fanfarekorps, onder leiding van den dirigent don heer Boers, verrast op een muziekavond. Zooals te begrijpen is waren wij allen in hoop volle verwachting, en tamelijk nieuwsgierig wat ons korps onder zijn leiding zou prester ren. Om zeven uur begon met een hoera voor den dirigent de inzetmarsch, welke zeer bij zonder in den smaak viel. en den leider en den muzikanten ruimen bijval bezorgde. Na den marsch kregen wij een wals te hoo- n, dat was. zooals te begrijpen is, ieder «-©r naar den zinwant pas bereikten de eerste tonen ons oor, of do aanwezig zijnd© man schappen waren reeds op de muziek aan het draaien en dansen dat hot een lust was om aan zien. Na het eindigen van don wals, kwamen de op het fort aanwezige officieren het muziekgezelschap met hun aanwezigheid vereeren, waarvoor door de aanwezige onder officieren een woord van imlde en dank aan genoemde heeren werd gebracht, waarbij zij tevens de hoop uitspraken, dat zij alles in het, erk zouden stellen, om het fanfarekorps groot te maken. Hierna nam de oudste luitenant het woord en beloofde dat de officieren al hetgeene zou den doen wat in hun vermogen was, om de grootheid van het korps te helpen bevorderen. Na het eindigen van do speech zette de muziek een „.lang zullen ze leven" in, het welk door alle aanwezigen uit volle borst werd meegezon gen. Maar met al die gemoedelijke toespraken, was reeds heel wat tijd vcrloopen en de bezet ting was, zooals te begrijpen is, verlangend om weer eens een wals of marsch te hooren. Aan dat verlangen werd spoedig voldaan en weldra klonken de vroolijbe opwekkende tonen van marschen en walsen weer door do cantine (onze operazaal). Maar zooals ieder weet, gaat de tijd langzaam voorbij, behalve wanneer er vroolijkheid heerscht. zoo ook hier en de tijd van eindigen was al spoediger aangebroken dan men had verwacht. Na de finale nam de dirigent het woord, bedankte de officieren en aanwezige manschap pen voor hun belangstelling en beloofde al mocht, wat hij echter niet hoopte, daar de meesten der miliciens zeer naar de hunnen terug verlangden, de mobilisatie nog een jaar duren, al zijn krachten en muziekkennis te zullen wijden aan ons fanfarekorps, ora ons fortraollen in onze ondergrondscb© wo ning het verblijf zoo aangenaam mogelijk te maken. Dat op deze gevoelvolle woorden eon dave rend applaus volgde, behoeft geen betoog en onder het zingen van ,,lang za! hij loven" en ©en hoera op dirigent en muzikanten werd deze genoeglijke avond besloten Namens de bezetting. W. J. IvOENDERS, mil. korp. fort Westervoort. Militaire Vereeniging „Fort Kwadljk". Het bestuur dezer vereeniging schrijft ons: Op verzoek van het bestuur der militaire Vereeniging „Fort Kwadijk" waren mej. A. Bakker en „do Varende Zangers" de H.H. G. Goossens en W. Galesloot zoo welwillend hier een Hollandschen liederenavond te geven. Bij de opening van den avond zette de heer Goos sens uiteen, waarom zij zich „de Varende Zan gers" noemen; evenals in vroeger eeuwen zan gers 't gausehe land doorzwierven om aan ieder hun lied te brengen zoo trekken ook zij van stad tot dorp om overal 't goede Hollandsche lied ie propageeren. Zoo ook hier. 't Waren inderdaad mooie Hollandsche lie deren waarvan ze ons deden genieten. Dat deze gewaardeerd werden, bleek wel hieruit, dat, zoo vaak de heer Goossens de aanwezigen uit- noodigde om een lied mee te zingen, dat hij voorgezongen had, de gansche zaal uit volle borst meezong. Wo noemen o.a. „Geen Over pad", „Pier de Mandenmaker" en „Huzaren- lied". Zeer veel bijval oogstten ook de andere lie deren, in "t bijzonder: ..Hollandsch Liedje" en „Jan Hinnerk up de Lammerstraat". De uitstekende piano-begeleiding van den heer Galesloot deed de liederen nog meer tot hun recht komen. 't Achttal liederen, dat bovendien door mej. Bakker ten gehoore werd gebracht, vormde eene zeer gewaardeerde afwisseling. Haar bij zonder mooi vol sopraangeluid kwam vooral tot zijn recht in ,.De Noordzee", „Hemelhuis" van Era. Hullebroeck en ..Lied'- van Joh. Wage naar. De piano-begeleiding van mej. A. Bakker was bij den talentvollen heer A. Jager in zeer goede handen. Met vol vertrouwen kunnen wij dan ook al len, die evenals wij, voor fortbezetting of deta chement, een genoeglijken avond wenschen te organiseeren, dit gezelschap ten zeerst© aanbe velen. Daartoe kan men zich wenden tot mej. A. Bakker, Admiraal de Ruyterweg 264, Am sterdam of den heer W. Galesloot, Mulder straat 2 te Utrecht. Rei Bestuur. Uit Zevenbergen. Men schrijft ons uit Zevenbergen: Ook te Zevenbergen heeft de burgerij de noodige maatregelen getroffen om te voorko- dat de militairen ter plaatse gekanton- neerd, zich moeten ophouden, hetzij op straat of in de kroeg. Zoo hebben wij ontspannings lokalen gekregen, voornamelijk op geestelijk ge bied, welke keurig voor ons zijn ingericht. Bij een dier lokalen heeft <le directeur der instel ling zich zooveel voor de militairen geïnteres seerd, dat het genoemden directeur is mogen gelukken met de militairen, gesteund door eeni ge burgerboeren, een prachtige uitvoering te geren op hot gebied van zang. muziek, tooneel cn gymnastiek. Doze succesvolle uitvoering, dio zeer goed van 6tapel liep, had plaats op 10 dezer, waarbij wij mot genoegen in ons midden zagen, wat do directeur bij zijn ai"*;beidmdo zeer terecht opmerk te, hot gemeentebestuur cn den 2e luit. Stolk. De genegenheid van de burgers dio wij on dervinden, wordt door ons ten zeerste gewaar deerd en tot slot een bijzondere dank aan den heer directeur, waaraan wij to danken hebben bet slagen van dien genotvollcn avond. Uit aller naam, de sergt le klaas© VERHAGE. Uit Fijnaart. Men zendt ons het volgende \-erslag: De uitvoering door eenige militairen gistei- avond in het lokaal der R.-K. Militairen-Y/U'- eetdgiug jegevcn, is buitengewoon van stapel geloopen 1 Het lokaal was tot den nok gevuld met be langstellenden, zoowel burgera als militairen. Onder d© aanwezigen merkten we o.a. op don h©er Burgemeester en do heeren officieren. Opgevoerd o.a. werd een revue bestaande in 6 act&sOpkomst met spoed aan den Stad- schendijk t© Fijnaart: de theorie; in 't kwar tier; detaille oefeningen. Dczo revue, in elkan der gezet door den soldaat Bode, van Rotter dam, was zeer leuk en schetste ons op frap pante wijze den toestand en do avonturen van zekere compagnie, benevens eenig# tegenwoor dige toestanden te Fijnaart. Terecht mócht dan ook de kapitein aan zijn dankwoord toevoe gen, dat do aanwezigen „tranen met tuiten ge lachen hadden". Zoowel den auteur als de actenrs komt hier een woord van lof toe voor het goed slagen der uitvoering. Onder leiding van den heer P. J. Schoonen werd „Hollands glorie" gezongen. Na do pauze kregen we te hooren het koddige blijspel „In do war", 'n Paar voordrachten Eloten <fea gezelligen avond. Huisvlijt voor militairen. De afdeelingen Bloemendaal, Haarlem en Heemstede van den Volksbond togen drank misbruik bobben een wedstrijd uitgeschreven voor militairen van garnizoenen en verdedi gingsstellingen van Haarlem cn '-natreken cn daaraan verbonden een tentoonstelling der ver vaardigde voorwerpen. Als bewijs van belang stelling mocht het comité o.a. van de Regeering medailles ontvangen. Zaterdagmiddag werd deze tentoonstelling geopend, in tegenwoordigheid van militaire on burgerautoriteiten, na een toespraak van den heer A. van der Voort Az„ eerelid T*n het hoofdbestuur, voorzitter der afdecling Haar lem. Het aantal inzendingen is vrij voldoende en keurig geëtaleerd. De tentoonstelling was ook Zondag geopend. Uit Den Brie! meldt men ons: Zaterdagmiddag werd alhier een tentoonstel ling geopend van voorwerpen, vervaardigd door militairen tijdens de mobilisatie. Zij gaat uit van den Volksbond tegen Drank misbruik en werd geopend door een voorzit ter dr. J. de Snoo. Het geheel geeft een asrdigen en zelfs in teressanten kijk op hetgeen deze militairen vermochten, die een cursus in Slójd gevolgd hadden van den landweer-korporaal M. Vrij, in civiel hoofd eener school te Baarn. Men schrijft ons uit Den Helder: Z.Exc. vice-admiraal Naudin ten Cat© heeft het beschermheerschap der tentoonstelling voor h11isv 1 ijtvoorwenv-n van militairen aan vaard. De Commissie voor do tentoonstelling bestaat uit de heerenG. C. Dibbetz voor zitter; luit. tc-r *ee H. W. A, Brans, majocr J. G. W. Boiomev, luit.-kolonel Snellen, luit. J. D. "Wolterbeek, Ch. van de Bilt en D. va a Zoonen. Voor de tentoonstelling worden beschikbaar gesteld als eere-prijs een groot© verguld zil veren medaille, uitgeloofd door den bescherm heer. Voorts worden uitgeloofd 4 verguld zil veren, 4 zilveren en 4 bronzen medailles, be nevens 25 diploma's. Aan de medailles zullen geldprijzen work-n toegevoegd, waarvoor echter, ten bate van een goed doel, kan bedankt worden. De datum der tentoonstelling is, in verbard met de moeilijkheid om een geschikt lokaal vinden, nog niet vastgesteld. „Cantemus Domino" in de kazemat. Men schrijft ons uit Arnhem: Alsof wij geen volksliederen meer hebben, hooren wij nog maar steeds don deun van: It is 3 long way to Tipperary. Nu ligt Ierland inderdaad een heel eind weg, maar het. valt niet te ontkennen: It is also a long way to... het fort. Lunet a d. Snel. ?emeente Tuil' en Waal. De regimentstrein vertrok j.l. Dinsdag 4.24 naar Utrecht, daar overstappen in dea trein naar Schalkwijk, waar bij aankomst de veld wegen gereed stond om na 'n half uur rijden langs water en door duisternis, het gezelschap af te zetten in de kazemat. Voor het bomvrij gewelf heel veel vette klei en shjkerige modder. Meer zeggen wij natuurlijk niet van hetgeen wij daar zagen en hoorden. Landsgeheimen, vat je! Ter verdrijving van de verveling, wat een gevaarlijk woord en hinderlijke gedachte is, zou „Cantemus Domino en Co." ook daarbin nen den klank van gezonden levenslust gaan brengen. Waarin 't alwedero volkomen ge slaagd is. Eerst 'n kuehie nemen, dan plaatsnemen in de catnine, alias artillerieoods, wachten rege len ©n posten bepalen. En nauw trekken de posten op met mooi ensemble-spel van viool en piano en heerlijken samenzang, of de applaus- solo's knetteren. Dat ging zoo heel den avomJ door. De heeren officieren, kapt. baron Va:i Hogendorp, en de luitenants Burgers en Lan- kenau, betuigden hunne voldoening over de prestaties van deze legerafdeeling, die zeker bij specialen dagorder vermeld zullen worden. Toen weder terug langs hetzelfde water en de nog diepere duisternis, waarin geschoten werd lichtpistolen en in het middernachtelijk

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 3