DK SOXjDATKN"COtTRAlvr*r van Wöéïïsflag: V Februari 19 15 Oorlogsgebruiken. OP ZEE. Ons Oorlogsdagboek. Binnenland. Legerzaken. Hun doren 20.9 mill. Gevogelte Hazen Patrijzen Reeën Herten Fazanten 82,5 mill. 8.5 mill, 8 mill. 13 mill. 205 duiz, 735 duiz. Engeland lieeffc Duitschland zooveel mogelijk eoonomisch schade willen berok kenen, het uithongeren, zeggen sommigen. Maar dat zal Engeland niet gelukken, zeggen de Duitschers: Duitschland is te rijk en produceert zelf te veel om geheel van het buitenland afhankelijk te zijn. En als om dit te bewijzen, geven Duitsche 1 bladen teekeningen, zooals wij hierboven afdrukken. Daaruit blijkt, dat aan vleesch, van welken aard ook, voorloopig nog geen gebrek is in Duitschland. spronkelijk bestemd om tegen Frankrijk te ageeren, maar bij het begin van den oorlog was hij ziek. Thans heeft bij een nieuw leger in Oost-Pruisen gevormd. sVon Hindenburg bevindt zich sedert een week te Insterburg, van waar hij de opera ties leidt. Daar is heden ook de Keizer aan gekomen. Te Berlijn ieerschfc groote vreugde. De hoofdstad .vlagt. Morgen heeft 'de school jeugd vrijaf. De gevechten in Polen. Over de buitengewone hevigheid van den 6trijd in Polen worden treffende bijzonder heden medegedeeld door Ferd. Tuvhy, een oorlogscorrespondent van de „Daily News". •'[Volgens de „N. R. C." beweert hij dat het gevecht van Woensdag 3 Febr. een van de 'bloedigste, uit den geheelen oorlog geweest is; naar een voorzichtige raming zouden den 2en en 3en Februari 11,000 Duitschers gesneuveld zijn. Een gewond Russisch officier, vertelde hem volkomen kalm zijne indnfkken: „Ik heb gehoord wat er voor Luik ge beurd is. Vleesch en bloed, mogen zulk een slachting kunnen uithouden, maar niet het geboorte-getal. Er moet spoedig een einde aan komen. De aanval der Duitschers kwam onverwacht. Beide legers hadden aarden werken opgeworpen en brachten sappen vooruit tot het gevecht Dinsdagavond op zijn doode punt was gekomen. Maar toen schijnt de Duitsche bevelhebber, onder dek king van de duisternis en een sneeuwjacht, die vliegtuigen en zoeklichten onbruikbaar maakte, Hindenburg'© vermaarde stuk te Thorn te hebben willen nabootsen en ver- sehe legercorpsen met treinen, auto's en alle mogelijke transportmiddelen langs den spoorweg van Lowicz naar Warschau snel "vooruit vo bobben gebracht. 1 „Ongeveer de helft van deze troepen werden verstrooid. Dfc vijand_ deinsde voor geen opoffering die denkbaar is, terug. Wij hadden te Humin uitgelezen troepen, die tot op de hoogte van hun oogen toever- schanst waren, maar nog_rukten de Duit- sobers voort, het eene regiment na het an- dere, onder den kreet: „Op naar War- schau!" Enkelen kwamen 45 M. verder na dat zij zich blootgegeven hadden; anderen liet men dichterbij komen, maar nooit dich- ter dan 90 M., opdat de schootsverheid van onze maxims niet veranderd behoefde te I worden. Een bataljon van de Pruisische garde liep storm onder den kreet: „Pruisen i boven alles!" Arme kerels, zij zagen er zoo I kranig uit. „Er waren ook Oostenrijkers, of ten min- i' ste' Oostenrijksche uniformen, wat in dezen i oorlog van listen niet hetzelfde is. De man J die deze heldergeldeurde, glinsterende uni- f formen heeft uitgevonden, moest doodge- i schoten worden. Hot was eenvoudig moor- l den. De slachtoffers in deze uniformen kwa- men ten slotte op het denkbeeld, om de Duitsche dooden hun onzichtbare grijze I uniformen uit te trekken en zich te midden i van de hoopen lijken te verkleeden. Het was een echt doodstoilet. i „Op een punt kwamen de Duitschers aan, twintig gelederen diep, elk gelid een meter van het andere, maar slechts honderd van het heele bataljon van duizend man braclx- I ten het er levend af. Zoodra wij in een na burige loopgraaf in veiligheid waren, wer den zij door een van onze mijnen aan stuk ken gescheurd. Overal langs den weg naar Warschau zag men hetzelfde. „Vele Duitschers droegen damesbonten, die zij geplunderd hadden uit Poolsche land huizen en die in militair snit waren bij gewerkt. Een van mijn kameraden, een of ficier, werd stapelgek van het werk in den roeven ochtend. Hij hod hot commando overheen maxim en vuurde als hij maar tee kenen van beweging zag of hoorde. Toen i, Van den mil. Ie luitenant J. Erkens. Zoo ooit dan is het thans wel de tijd om te overdenken de gebruiken, die met betrekking tot het oorlogvoeren door de eeuwen heen zijn ontstaan en die in de latere jaren zijn vastge legd in overeenkomsten door de meest© staten der wereld onderteekend. Den oorlog, die in zijn wezen een plaag der mensohheid is, die aan duizenden het leven kost en vernielt wat in jaren en na veel arbeid werd opgebouwd, heeft men door overeenkom sten, waarin men bepaalde regelen vaststelde, getracht t© leiden in banen, die hem niet noo deloos wreeder maken. Hierbij is men van drie beginselen uttge- S*lo. Ret met den oorlog te beoogen doel moet niet bereikt worden alleen door het doo den van den vijand doch door hem buiten ge vecht te stellen op de zachst mogelijke wijze. 2o. Be oorlog wordt gevoerd door de leger machten en niet door de bevolking. 3o. Het lot van gevangenen en gewonden dient verzacht te worden; zij dienen naar be boeren behandeld te worden. Autoriteiten zoowel militair© als burge- lijke, soldaten en burgers hebben voor de na dering der oorlogsgebruiken te zorgen, en wel: lo. Om den oorlog niet noodeloos wreeder te maken. 2o. Om het toepassen van repressaille maat regelen te voorkomen. Het is daarom in dezen tijd voor een ieder v»n belang op- de hoogte zijn van de gebruiken de dageraad aanbrak zag hij hoopen petten en een ware bank van mannen, die lagen te stuiptrekken. Hij lachte bij dit schouw spel en lacht nu nog altijd." Italië. De Duitsche blokkade-bedreiging. ROME. Do „Tribuna" meldt, dat Italië bij de Duitsche regeering stappen deed in denzelfden geest als die van de Ver. Sta ten ten aanzien van de blokkade en de be dreiging-van neutrale schepen, Afrika In Oost-Afrika, BERLIJN. Uit Duitsch Oost-Afrika wordt bericht, dat dit gebied thans geheel en al vrij is van vijanden en dat detachementen Duitecbe troepen op vijiandedijk gebied in Britrch Oost-Afrika en Oeganda zijn. Voorde Oost-Afrikaansche kust liggen de kruisers: „Chatam", „Dartmouth" ..Wey mouth", „Fox" en eenige hulpkruisers. De „Laërtes". Van "betrouwbare zijde wordt aan het Haagsclie Correspondeiutiebureau nog om trent het gebeurde met het stoomschip Laertes" van de Ocean-Maatsehappij me degedeeld, dat het schip de Nedeclandsche vlag reeds geheschen had, toen heb op de hoogde van het eiland Wight in het Engel- sche Kanaal voer. In elk geval is het schip IJ muiden binnengekomen onder de'Engel- sche vlag. De plaats, waar de ontmoeting n et de Duitsche duikboot en hetgeen daarop volgde plaats had, is, dat staat onomstoo- telijfc vast., gelegen ver buiten onze terri toriale waterenOverigens heeft het inci dent plaats gohad in hoofdzaak op de wijze, waarop het reeds in de pers werd weerge geven. De zaak wordt naar aanleiding van het rapport, uitgebracht door de daartoe benoemde, gisteren vermelde commissie, thans ambtelijk verder behandeld'. LONDEN. Naar aanleiding van bet heldhaftig gedrag van de be manning van het stoomschip „Laer tes". bij den torpedo-aanval van een Duit- schen onderzeeër op 10 Febr. is de kapitein benoemd tot luitenant bij de marine-reserve en is hem het distinguished sex-vice cross" toegekend. De Admiraliteit heeft haar waardeer®® te kennen gegeven voor het optreden van de bemanning en aan elk der officieren een gouden horloge en ieder matroos drie toe- De Duitsche blokkade. Het Duitsche gezantschap te 's-Graven- hage deelt mede: Nadat sinds heb uitbre ken va.i den oorlog de Duitsche handels vloot van de wereldzee was verdwenenheeft Engeland den handel van de neutralen met Duitschland trachten te verhinderen. Enge land heeft, en dat zonder voorafgaande waarschuwing, dei Noordzee verklaard al9 oorlogsgebied en als in gevaar gebracht door Duitsche mijnen, ofschoon geen Duit sche mijnen in de open zee, maar uit sluitend aan de Engelache Oostkust waren gelegd. Het heeft bovendien den weg noor delijk van Schotland verboden en voor het Kanaal, zoomede in de open Noordzee, mijnen gelegd. Engeland heeft verder de op de Londensche zeerechtconferentie vast gestelde lijst van contrabande sterk uitge breid en zooveel mogelijk ook den door voerhandel van neutrale landen naar Duitscliland door benoeilijking van de neutrale scheepvaart trachten te beperken. in den oorlog ©n ik acht het zelfs een algemeen belang, de kennis daarvan te vrhreiden. Bedenk dat in deze ernstige tijden de over wegingen van heden morgen toepassing kun nen vinden. In eiken oorlog zijn door autoriteiten, door soldaten en burgers de overeenkomsten te dezon opzicht© geschonden, de gebruiken niet nagekomen, zeer ten nadeel© dikwijls van hun eigen landgenooten en dikwijls uit onbe kendheid met die gebruiken. Vei-boden handelingen zijn dan lo. Het gebruik maken van v er gi f onder weiken vorm ook. 2o. Het verraderlijk toeleggen op het leven van een vijand bijv. door liet omkoopen van sluipmoordenaars of door den schijn aan te neriien van zioh over te geven. 3o. Het aanvallen van den vijand terwijl men de onderscheidingsteekon van do gewapen de macht verbergt- (franctireurs). 4o, Het misbruik maken van de nationale vlag, de militaire onderseheidingsteekenen of de uniformen des vijands, van de parlemen-. tairo (witte) vlag of van de Roode Kruisvlag of den Rood en Kruisarmband, •5o. Het gebruik rnaken van wapenen, projec tielen of grondstoffen, die do wonden noodeloos gevaarlijk of smartelijk maken (als b.v. dum- dum-kogels). Daaronder ook begrepen ont plofbar© projectielen minder wegende dan 4U0 grammen. Go. Het vermeien of dooden van een vijand die zich heeft overgegeven of die buiten ge vecht is gesteld; voorts het afleggen van do verklaring dat men geen kwartier zal geven (niemand zal sparen) zelfs al verlangt men zelf evenzoo behandeld t© worden. 7o. Het plunderen zelfs na een stormender- Sinds Duitschland daarop besloten heeft, het Engeleche voorbeeld volgend, d© Engel- sehe en Iersche wateren van den l'Sden Februari af als oorlogsgebied en als ge vaarlijk te verklaren, heeft Engeland alle Engolsche havens tot oorlogshavens ver klaard, en zichzelf als gerechtigd om op zijn handelsschepen neutrale vlaggen te voeren. Thans wordt, volgens stellig© berichten, een groot aantal Engeleche handelsstoom schepen bewapend en willen deze Duitsche oorlogsbooten beschieten of door rammen vernielen. Daarmede verliezen deze handels schepen hun karakter als zoodanig en wor den oorlogsvaartuigen. Duitschland ziet zich dus opnieuw genoodzaakt, alle neutrale schepen van den 18dcn Februari af voor bet bevaren der Engelsche kustwateren dringend te waarschuwen. Want van dezon datum af zal van de zijde der Duitsche admiraliteit daar de strijd tegen de Engel sche oorlogshavens en de Engelsche oorlogs- en handelsvloot met alle middelen worden aangebonden. Neutrale schepen, die zich dan nog bin nen bet oorlogsgebied begeven, loopen der halve de gevaren, die zij zouden loopen wanneer zij hun koers namen te midden van zeegevechten tusschen Duitschland en Engeland, gevechten, waarvan de juiste plaats en datum niet kunnen worden aan gegeven en waarin de aangewende strijd middelen voor ieder schip, hetwelk zich in deze wateren bevindt, bezwaren zullen medebrengen, waarvoor Duitschland de verantwoordelijkheid niet op zich kan nemen. De weg noordelijk van Schotland kan ten gevolge van de diepte van het vaar water door zeemijnen niet in gevaar wor den gebracht. Daar, evenals in allo wateren der Noordzee, met uitzondering van de Engelsche wateren en de Duitsche bocht, wordt de neutrale scheepvaart door de maatregelen der Duitsche admiraliteit niet in gevaar gebracht. Op d© Duitsche schepen, tijdens het gevecht bij de Falklands-eilanden. Over den zeeslag hij de Falklands-eilan den hebben wij uit de Engelsche bladen reeds vele beschrijvingen gegeven. Thans echter volgt hieronder een verhaal, dat een „Obermaschinistenmaat" en een „Schreiber", die beiden reeds negen jaar bij de Duitsche marine gediend hebben, aan een Engelsohen officier gedaan hebben Hieruit blijkt, dat de bemanning van de „Gneisenau" uit 850, die van de „Scham- horst" uit 870 man bestond, Na de oor logsverklaring werd al het houtwerk en de verf verwijderd. Hangmatten voor zieken en gewonden kreeg men van Duitsche stoom- booten. Matrozen, wier diensttijd afgeloo- pen was, vroegen den commandant om bij liet uitbreken van de vijandelijkheden te mogen terugkeeren. Dit werd niet toege staan. Aan boord van de „Gneisenau" was niemand, die minder, dan een jaar in dienst was. Men mocht niet aan land gaan en er werden geen mails ontvangen. Uit Valparaiso werd een mail verwonden. Alle betalingen voor artikelen aan den wal ge kocht, gechiedden contant en tijdens het gevecht had men 11,000 Mark in kas. Vóór de oorlogsverklaring had. men te Nagasaki voor drie maanden nieuwe voor- 1 raden gekocht, welke in groote koelkamers werden opgeborgen. Na-dat men Valparaiso verlaten had, waar nog voorraden ontvan gen werden, werd bij een verlaten eiland kolen geladen en werden reparaties ver richt. De kleine kruisers konden niet hard stoomen, daar de machines noodzakelijke reparaties behoefden, welke in jaren niet uitgevoerd waren. Hot eskader ging met een zeer langzame vaart rondom Kaap Hoorn, waar vier ijsbergen gepasseerd werden. Terwijl men de Falklands-eilanden na derde, laadde de „Gneisenau" in volle zee kolen en nam 1200 ton in van een kolen boot. Op 7 December deelde een Hollandsche( boot aan de Duitschers mede, dat' een En- gelsoh eskader bij de Falklands-eilanden bunkerde. Men vermoedde, dat dit bestond uit de „Canopus", „Carnarvon", waar schijnlijk de „Defence" en een andere. Van de slagkruisers kreeg men geen bericht. Het plan was, het Engelsche eskader van de eilanden te verdrijven, het te vernielen, de Falklands-eilanden te bezetten en het draad- lcoze station te verwoesten. Hiervoor was reeds een detachement aan boord bestemd. De bedoeling was voorts, dat de groote schepen naar Montevideo zouden gaan en zouden trachten naar Duithschland te stoo men. Gedurende het gevecht schenen de man nen overtuigd te zijn van het onvermijde lijke van het noodlot. Er wa® aan boord geen paniek en de discipline was bewonde renswaardig goed, maar de getrouwde man nen schenen zich te willen overgeven en een hopeloozen strijd te willen vermijden. Er heeft zich geen enkel geval voorge daan, dat matrozen door officieren werden doodgeschoten, maar een officier-machinist pleegde zelfmoord, juist voordat het schip zonk. (Volgen» een andere lezing werd hij door de stokens gedood, toen hij hen wilde beletten, hun posten "te verlaten en naar het dek te gaan). Vóór het gevecht sprak de commandant de bemanning toe en zeide, dat, als het schip zonk, „iedere man voor zich zelf moest zorgen." Tafels, reddinggordels en vlotten werden op het bovendek geplaatst. Op het eerste signaal, dat het schip zonk, moesten allen, behalve de mannen, die de kanonnen bedienden, naar de vlotten loopen, en als het sclxip begon over te hellen, moest het machine-kamer-personeel aan dek komen. Sommigen weigei-den, het schip te verlaten. Eén, die niet kon zwemmen, werd gered. Gedurende het geveoht hadden vreeselijke verwondingen plaatshoofden en ledema ten werdeix afgeschoten en verminkte licha men lagen overal op het hoofd- en de boven dekken. Een 30 c.M. granaat drong door hot boven-dek en sprong uit elkaar in de hut, waar de eerste hulp aan de gewonden verleend werd. Ied©r werd gedood, ook de dirigeerende geneesheer van het eskader, wiens hoofd afgeschoten werd. Er hadden aan boord geen branden plaats, maar de mannen, die de kanonnen bedienden, wer den door de granaten, welko buiten den toren uit elkaar sprongen, verbrand. Eenige granaten gingen recht door het sohip heen, zonder te springen. Gedurende het tweede gevecht werd niet geprobeerd, reparaties te doen. Geen granaten drongen in de machine-kamers of ketelriiimten en daar waren geen gewonden. Bij het einde van het gevecht troffen eenige kleine granaten (van de „Caimar- von" vermoedelijk) het schip met groote uitwerking. Aan het slot van het gevecht had de „Gneisem-u" geen munitie meer. Het schip zonk, zonder dat de buitein- boordskleppen geopend worden. Het gebruik van de onzijdige vlag. MILAAN Volgens de „Carrier© della Seira" zal Italië de Engelsche regeering zeer vriendschappelijk verzoeken de Italiaansche handelsvlag niet te gebruiken, opdat de Italiaansche scheepvaart geen gevaar zal loopen. De Amerikaansche vlag. LIVERPOOL. In verband met de vlag- quaestie verzochten die Amerikaansche pas sagiers, die met de „Lusitania" moeten uitvaren, aan de directie van de Cunard- maatsohappij. om de Amerikaansche vlag te hijsohen. LONDEN. De „Lusitania" is Zaterdag onder de Engelsche vlag uit Liverpool ver trokken. lui willen gaan waarheen zij recht hebben te gaan, als onze oorlogsschepen hen daar beschermen. Maritieme conferentie. BERLIJN. Zaterdag kwam te Cbristia- nia de Scandinavische zesconferent-ie bijeen. D© „WUhelmlna". WASHINGTON. De regeeriug stel de aan de Engelache regeering voor het plan om de „Wilhelmina" voor het Prijzenhof te brengen uit te- stel len, teneinde den eigenaars de gelegenheid te geven het bewijs bij te brengen, dat de lading eigenlijk niet aan beslagneming on derhevig is. WASHINGTON. Graaf Bernstorff besprak opnieuw de aanhouding der „Wilhelmina" met minister Bryan, en herhaalde dat de poging, die naar zijn meening de Engelsche regeering doet, om de 'burgerbevolking van Duitsch land van honger te doen sterven, door Duitschland zal worden beantwoord met een poging tot afsnijding van den Britschen handel. Hij meent, dat de verzekering van de Duitsche regeerijxg, dat geen levensmid delen aan boord van het schip gebruikt zul len worden voor de voeding der Duitsche militaire en maritieme macht, door de regee ring der Ver. Staten moet worden aanvaard als grondslag voor de beoordeeling van het geval van de „Wilhelmina-".. Een versterking voor de Japansc-he vloot. In de buitenlandsche bladen lezen wij, dat de slagkruisers „Kiriscbima" en „Ha- runa" gereed zijn gekomen, waax-door de Japanscke vloot thans vier machtige slag- 'kruisers bezit, n.l. de „Kongo", „Hiyei" en de beide nieuwe. Eerstgenoemde is door Vickers gebouwd en de andere zijn op Ja-- pansche werven gebouwd. De waterverplaatsing is 28.000 ton (even groot als de groote Engelsche slagkruisers) de snelheid bedraagt 27 knoop. De bewapening bestaat uit acht kanonnen van 35.6 c.M., zestien van 15 c.M. en even veel van 7.6 c.M. De zware kanonnen zijn in 25 c.M- dikke torens zoodanig opgesteld, dat vier vooruit en een zelfde aa-nta-l achter uit kan vuren. Het pant-serdek is 5 c.M., de pantsergor del is 22.9 c.M. dik. Met een sxxelheid van 15 mijl kan 10.000 zeemijl afgelegd worden. Do kolen- voorraad is 4000 ton. Een stoutmoedig ruiterstukje van twee Hongaarsche huzaren wordt gemeld in de Duitsche berichten en ons plaatje hierboven geeft er een kiekje van. Het voorval had plaats in de Karpathen, den breeden bergrug, die Galicië scheidt van Hongarije. Daar gingen de beide ruiters op verkenning uit. Weldra kregen zij een troep Rus sische cavalerie in 't oog, die eenige Duitsche landstormmannen meevoerden. Of schoon de Russen zeer in de meerderheid waren, reden de Hongaarsche ruiters in stormpas er op in, schoten op de vijanden en hakten er op in, zoodat deze, vroe- zende voor een overval, op de vlucht togen, en de krijgsgevangenen vrij lieten. Amerikaansche nota's aan de oorlogvoerenden. NEW-YORK. De „New-York World", het protest van president Wilson tegen Duitschland. besprekende, zegt Het protest is krachtig en nadrukkelijk, maar ixiet krachtiger of nadrukkelijker dan de toestand eïscht. Wilsons verklaring, dat hij genoodzaakt zou zijn de Duitsche regee ring verantwoordelijk te stellen, is bijna de taal van een ultimatum, maar de taal van een ultimatum, dat beoogt den vrede, te bandhaven en oorlog te voorkomen tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland. Het is een vastberaden, gematigde en correcte uiting van hetgeen omgaat bij het Ameri kaansche volk. LONDEN. Het New-Yox-ksche blad „The Press" bespreekt in krachtige bewoordingen de Amerikaansche nota aan Duitschland en zegtonze regee ring verwerpt den ongehoorden eisch, dat Duitschland of welke andere mogend heid ook de open zee kan sluiten voor de neutrale scheepvaart, hetzij door een pa pieren blokkade aan de oppervlakte, hetzij door een onzichtbare blokkade onder zee. De „Nation" verklaart, dat onze koop handschen aanval. 8o. Het vernielen van. openbare en bijzondere eigendommen, indien dit niet gebiedend ver- eischt wordt door de oorlogsnoodzaak. 9o. Het aanvallen of bombardeeren van niet verdedigde plaatsen. lOo. Het mishandelen, berooven of dooden van vreedzame burgers. llo. Het verminken of berooven der dooden. 12©. Het i3 verboden do bevolking van een -bezet gebied te dwingen deel te nemen aan de krijgsverrichtingen tegen hun eigen land. 13o. Het is verboden de bevolking van een bezet gebied to noodzaken trouw te zweren aan de vijandelijke mogendheid. 14o. De eer en de rechten van het gezin, het leven der personen en de bijzondere eigendom men, alsmede do godsdienstige overtuigingen en do uitoefening van don ©eredienst moeten worden geëerbiedigd. De bijzondere eigendom kan niot -worden verlieurd verklaard. Wij zullen volstaan met het weergeven der oorlogsgebruiken. Over al deze gebruiken zijn beschouwingen te leveren met voorbeelden van vroeger en thans, die zeer zeker leerzaam zijn. Bovendien hooren hierbij een geheele reeks bijzondere en nadere bepalingen. Waar die gebruiken zijn vastgesteld in over eenkomsten (conventie van Genève, conventie van St. Petersburg en de vredesconferenties van Den Haag), vormen zij een recht, het oorlogsrecht. Ons vaderland, dat in wetenschappen 6teeds ©en voorname plaats heeft ingenomen, bracht ook ten opzichte van het oorlogsrecht mannen voort wier naam een wereldnaam is. Hugo de Groot, generaal Den Beer Poortugael, Staats raad Asser, prof. De Louter en prof Struycken. e.a. schreven geleerde werken over het oorlogs recht. Door het oorlogsrecht te ontleden komt men tot vragen als Wat wordt verstaan onder gewapende macht Wat zijn franctireurs? Wat zijn spionnen? Wat wordt verstaan onder krijgsgevangenen? Hoe ver strekt zich die benaming uit? enz. enz. Ook dient men te onderscheiden het rceht en do gebruiken te land en ter zee en thans in de lucht. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. J. ERKENS. (Van 8 tot 15 Februari.) 8 Febr.: Bombardement van de Belgische kust xxabij Zeebrugge tot Osten- de door een Engelsclx eskader. Russische oorlogsschepen be schieten de haven van Trebizonde en boren heb Amerikaansche stoomschip „Washington'-' in den grond. Verdere opmarsch der Russen in de Karpathen, waarbij zij ver schillende versterkte stellingen op het front Mezo-Lutowiska ver overen en 11 mitrailleurs en 3500 man gevangen xxemen. De "bemanning telt 1100 koppen. Zooals men weet zijn Engeland, Duitsch- land en Japan de eenige laixden, die slag- krixiseis hebben. H. BV!, de Koningin op inspectie. H. M. do Koningin heeft een bezoek aan Loosduinen gebracht en behalve heb raad huis, waar heb Steuncomité werd voorge steld, ook de broeikassen bezocht, waar do stafmuziek is ondergebrachtNa haar terugkomst uit heb West land ging H. M. naar het St. Leonardus Gesticht., waar een paar zalen zijn ingericht voor hospitaal. Zij werd daar ontvangen en rondgeleid door de Moeder-Overste. H. M. prees zeer do in richting der ziekenzalen en dankte meer malen de zusters voor hunne liefderijke zorgen, don soldaten gewijd. Oolc de vele zieken werden door de hoog© bezoekster toe gesproken en zij onderhield zich met elk hunner eenige oogenblikkenIn den refter liet H. M. zich al de zusters voorstellen en Heropening van de Amsterdam- sche Effectenbeurs, welke sedert 28 Juli 1914 gesloten werd ge houden. De Russen trekken uit het zui den van de Boekowina terug op Czernowitsj, waarna de Oosten rijkers de door hen ontruimde steden bezetten. De rebc' Maritz is, volgens een nog niet bevestigd bericht, door de Duitschers in Z.-Afrika terechtgesteld onder beschuldi ging n verraad. Het Engelsche s.s. Laertes" („Ocean S. S. C." te Liverpool), met een Javalading bestemd voor Amsterdam, ten Z-W. van het Maaslichtschip door een Duit- Bchen ondex-zeeër achtervolgd en beschoten na do Nederl. vlag te hebben gcheeschen het schip be reikt veilig Amsterdam. Een waarschijnlijk Fransch vlieg tuig laat twee bommen boven Vliseingen vallen, zonder schade aan te richten. De Russen worden gedwongen, hun posities ten oosten van de Mazurisclxe meren op te geven en trekken terug; volgen Duitsche berichten bedraagt het aantal ge vangenen 26,000, met 20 kanon deed allerlei vragen naar de Orde waartoe zij behooren en naar haar gewone werk zaamheden, n.l. onderwijs geven aai meisjes. Eerst ruim negen uur vertrok H. M. w eer naar Den Haag. Nederland als bemiddelaar bij de uitwisseling van Duitsche en Engelsche gewonden. Het Nederlandsëhè ambulance-personeel werd plotseling naar de grens ontboden. Men dacht dat deze maatregel genomen was om hulp te bieden aan de slachtoffers van een zeeslag, in welke vermoedens men ver sterkt werd door mededeelingen, als zou er een verwijderd kanongebulder bij Vlissin- gen zijn waargenomen. Naar het Correspondentie-bureau Vaz Dias echter meldt, staat deze maatregel in verband met de op Zondag en Maandag plaats hebbende uitwisseling van Duitsche en Engelsche gewonden. Daartoe werden de ledige treinen reeds Zaterdag afgezonden. Eén trein is des mor gens om 9.35 uit de Rietlanden te Am sterdam vertrokken. Het is een der treinen, die reeds sedert het begin der mobilisatie daar gereed staan. Deze trein is Zaterdag nacht op order der militaire autoriteiten in gereedheid gebracht, d.w.z. de bedden wer den van lakens enz. voorzien. Dc trein be stond uit 21 wagons, en wel: IV gesloten goederenwagens in elk waarvan 8 ledikan ten, drie eerste- en tweede-klasse-rijtuigen en 1 bagagewagen. Hij zou Zaterdagmiddag om 2.20 uur te Bentkeim aan den Duit- schen Staat worden overgegeven. De S.S.-trein, die aan het Weesper- poortstation in orde gebracht werd, is naar Wissingen vertrokken, ten einde de Duit sche gewonden, die uit Engeland komen zullen, naar hun land te vexwoeren. In aansluiting ibij dit bericht seinde een correspondent uit Oldenzaal Zondagnamiddag 2 uur passeerde te Ol denzaal een extra-trein van Amsterdam naar Bentkeim, bestaande uit 17 wagons om zwaargewonde Engelsche krijgsgevange nen ter uitwisseling af te halen. Heden worden te Bentheim die gewondexx ver wacht om via Oldenzaal, Apeldoorn, Amers foort, Utrecht en Den Bosch naar Vlissin- gen te worden vervoerd. Een dergelijk ver voer zal via Visé-Maastricht plaats hebben. In totaal woeden uitgewisseld drie Engel sche officieren en 104 minderen. Luit.-kol. C. 'J. Fické f. Te Driebergen is overleden de gepensïon- neerde luitenant-kolonel der artillerie C. J. Pieké; hij bereikte den leeftijd van 53 jaren. Den len October 1877 in dienst getreden als kadet bij de Kon. Mil. Academie, volgde den Sen Juli 1880 zijne benoeming tot 2e luitenant bij de III afd. vesting-artillerie. Den 14-en Juni 18S2 overgeplaatst bij bet 2e regt. veldarti"e- rie te Den Haag, werd hij 19 Juli 1883 benoemd tot Ie luitenanttot kapitein den 17 November 1895 en tot majoor den 5 Mei 1908. Als zoo danig werd hij den lö Maart 1910 belast met het bevel over liet korps rijdende artillerie. Den 24 November 1911 bevorderd tot luitenant-ko lonel, werd hem den 7 Maart 1913 eert eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. De overledene was gerechtigd tot het dragen van het Officierskruis voor langdurigen dienst, was ridder in de Oranje Nassau Orde en ridder 3e klasse in de Pruisische Kroonorde. De begrafenis zal plaats hebben te Drieber gen op Maandag a,s. om 12J uur op de algem. begraafplaats aldaar. D© vHegors te VMssingen. Bepaald nieuws is verder over de vliegers niet ingekomen. Alleen weten ooggetuigen te vertellen, dat de tweedekker onderaan met oranjecirkels was beschilderd. Enke len meeneix een D'uitsch vliegtuig hex-kend te hebben, terwijl anderen de stellige ver zekering geven dat het van Franschen oor sprong was. D'och, zelfs van officieelen kant, worden enkel vermoedens uitgesproken. Sinds 'gisteren wappert be Vlieringen de Nederlandsche driekleur op den boren „Lange Jan", opdat verdwaalde vliegers 'het onzijdig grondgebied gemakkelijker "on derscheiden zouden. Steun aan miliciens. T© Hilversum is gevormd een bestuur van cl© Afdeeling Hilversum van d© Nationale Ver- eeniging tot steun aan miliciens te Amster dam. Het bestuur bestaat uit de heeren dr. II. Koppeschaar, voorzitter; H. J. van Voorst Vader, secretaris-penningmeester, Boomberg laan 33, telephoon 366; ds. Klinkhamer Bre- clius, mr. J. B. Luykx, P. Dekema, directeur der Gemeente-Arbeidsbeurs en A. Pakkedra- ger, lid van het Israëliet. Armbestuur. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is aan den hoofdofficier van adm. 2© kl. bij d© zeemacht C. V. Veldma n, met 1 Maart', wegens langd. dienst, eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder toekenning van een pensioen van 3650 's jaars. Bij IC. B. is benoemd bij het reseorve- personeol der laudin., met bestemming voor den dienst bij do landweer, bij de inf. der landw., tot res.-lc-luit. de als zoodanig tijd. benoemde lc-luit. der inf. J. A. Schippers, van het leger in Ned.-Indiëö, Bij IC. B. is aan den tij<£. lenoemden nen en 30 mitrailleurs. De stad Sierpe door do Duitschers bezet. Heropening van het postver keer tusGchen Nederland en Bel gië, over Aken. Een Engelsclx lucht-eskader van 34 vliegtoestellen en water vliegtuigen bombardeert de Bel gische kustplaatsen Brugge, Zee- brugge, Blankenburgh en Osten- degroote schade wordt 'aange richt. Duitsche vliegers werpen een 100-tal bommen op de Fransche vesting Verdun. In de Zwarte Zee boren de Russen het Turksche schip „Broe- sta", beladen met 750,000 kilo levensmiddelen, in den grond. De Vereenigde Staten zenden een krachtig antwoord aan Duitsch land op de nota aan de onzijdige mogendheden, betreffende de blokkade van de Engelsche kust. De Oostenr.-Hongaarsche troe pen bezetten Radautz in de Boe kowina, waarbij een deel van den Russischen staf overvallen en ge vangen genomen wordt. Japan, stelt een aantal eischen aan China voor belangrijke spoor wegconcessies en industrieele on dernemingen.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 2