Woensdag 17 Februari 1915 Orgaan voor Leger en Vloot. Gezondheidsleer, QpTaag 40,000 exemplaren. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER REDACTIE rAXESTRlN ASTRAAT 10. AMSTERDAM, TELE FOON Z. -1968. DIT BLAD "VERSCHIJNT DRIEMAAL PER "WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT. VOOR NIET-MILITAIREN S CENT, ABONNEMENT f 1.50 PER DRIE MAANDEN. Voor A<lvertente;n wende men sicb tot b^-t Alg. AdvertonUe-Burean ROCMA Co Heerengrach' 22ü Amsterdam of totdo Dmkkerjj .Jacob van Camp^n* N. Z. Voorburg" a 234-240 fKcizcrr k 0) Amsterdam, Prijs d'T Advcrtcntiën per regel 30 cent. By abonnement reductie. De Duitsche artillerie heeft de zwaarste kanonnen, de bekende 42'ers waarvan we in den laatsten tijd echter weinig meer hooren! maar ook de andere strijdende mogendheden hebben hun geducht geschut. Bekend zijn de 30,5 cM.'s kanonnen van het Oostenryksche leger. We zien er hierboven een afgebeeld. Het is een stuk belegeringsgeschut, waarvoor men alle achting moet hebben en dat projectielen van 300 a 400 KG. uitwerpt, of 't maar niets is. Hot kanon wordt vervaardigd in de bekende Oostenrijksche Skoda-wapenfabriek in Bohemen, het is een uitvinding van 't. jaar 1913. Geen audieniie. Blijkens bericht iu de „Staatscourant" wordt Donderdag a.s. door detvMinister van Oorlog geerj audiëntie verleend. door J. P. BIJL, officier van gezondheid. XXX. Ti et'Kwartier. VIII. Nog om andere redenen kan een kwartier uit éen gozondlieidsoogpunt goed of slecht zijn. Zoo bijv. door vochtigheid. Vroeger werden, meer nog dan tegenwoor dig, allerlei ziekten toegeschreven aan voch tige woningen. Vooraf besmettelijke ziekten zouden voor een deel ontstaan in zulke huizen. Hocwol do moderne geneeskunde de onjuistheid van veel van dergelijk© veronder stellingen hoeft bewezen, moet men een voch tig huis toelr om verschil lende redenen nadee- lig voor de gezondheid achten. Do vochtige lucht geeft een onaangename gewaarwording. Men gevoelt er zich niet be- hacolijk in. In een koud vochtig vertrek ge- roeit men zich*huiverig en kil; in een warme vochtige kamer krijgt men spoedig een be klemd gevoel. Vooral in de nabijheid van voch tige muren gevoelt men zich huiverig. Door de nabijheid van dergelijke muren wordt veeb warmte aan het lichaam onttrok ken. Bij oen langdurig verblijf ouder derge lijke omstandigheden krijgen veel menschen last. van rheumatiek. L'gt een stroozak tegen een vwhtigen muur dan wordt die daardoor ook vochtig en de l>ezwarcn worden nog Een. ander nadeel van vochtige kwartieren as gelegen in de mindere ventilatie door de muren. Zooals wij gezien hebben heeft een voortdurende uitwisseling van bedorven lucht in het vertrek en frissohe buitenlucht plaats door do uiterst, fijne openingen, die in do bak- steonen van de muren zijn. Is een lokaal voch tig dan zet dat vocht zich af op de koude mu ren op dezelfde manier als- men dat zien kan op de ruiten, die dan ,,l>eslaan". Het vocht dringt in do muren en verstopt de fijne ope ningen, zoodnt geen uitwisseling van lucht daardoor kan joints hebben. De lucht in een dergelijk vertrok wordt dan weinig ververscht. Een zeer hinderlijk gevolg van vocht is ver der do vorming van schimmel, waardoor ver schillende voorwerpen, eetwaren, kloedingstuk- kon bederven kunnen en waardoor soms een heel onaangename geur in oen vertrek kan ontstaan. Alles bij elkaar genomen moet een vochtig kwartier dus beschouwd worden als een ver blijf. dat in verschillende opzichten schadelijk voor de gezondheid zijn kan. Van belang zal het dns zijn eens na te gaan door welke oor zaken een woning vochtig kan zijn. In ous land met zijne vele moerassen, pol ders, plassen, gebeurt bet dikwijls, dat do fun damenten van een huis in het grondwater staan, waardoor do muren langzamerhand een groot© hoeveelheid water opzuigen. Daarom is het noocljg, dat tusschen fundament en muren oen flink trasraam is, waardoor liet water niet kan opstijgen. Verder moet een huis beschut zijn tegen regenwater. Is b.v. het dak niet goed gemaakt of zijn de muren onvoldoende, dan kan ook het hemelwater vocht in do woning geven. Van beteekenis zijn verder allerlei iekken. Een goot die lekt, kan bijv. oorzaak zijn van een vochtigen muur. Een vochtigheid van tijdelijken aard is in iedere nieuwgebouwde woning. Voor het metsel werk toch, is een groote hoeveelheid water noodig en zoolaug deze niet verdampt is, is het huis vochtig. Onze voorouder» zeiden dan ook, dat, wanneer men een huis laat bouwen, men eerst een jaar zijn vijand, dan een jaar zijn reiend er in moet ïa.teii nonen en eersfc daarna •elf er in moet trekken, Voor ons van voel beteekenis is verder de vochtigheid, die door de bewoners gevormd wordt. Do uitademingslucht toch bevat veel waterdamp. Hoe .dichter oen vertrek bewoond wordt, hoe meor vocht wordt er dus naaj- ver houding van de ruimte gevormd. Ook doorTiuis- Jioudelijko bezigheden, bereiden van spijzen enz., ontstaat, oen groote hoeveelheid water damp in een huis. Gaan wij nu na, wat de soldaat moet deen om de bezwaren van een vochtig kwartier tegen te gaan. dan blijkt dadelijk, dat dit ge heel afhankelijk is van do oorzaak van Set vocht. In v ele gevallen zal men tegen de oor- raak niets kunnen doen. Een trasraam maken is b.v. uitgesloten. Het herstellen van defec ten in daken, goten enz., zal hij wel steeds aan anderen moeten overlaten. hi andere opzichten daarentegen kan de soldaat wel het een en ander doen om vor ming van vocht in het vertrek te voorkomen. Vooral in zeer enge kwartieren, waar door het betrekkelijk groot aantal bewoners met de uirademingslucht veel waterdamp in het lokaal komt, zal gezorgd moeten worden, dat men niet voortdurend met potdichte ramen en deuren in zoo'n vertrek verblijf houdt. Verder zal men, zoo eenigszins mogelijk, in een vochtig kwartier geen natto kleeren dro gen en steeds trachten een plaats huiten het vertrek te vinden, waar zulks kan geschieden. Ook door flink te stoken en voldoende te ventileeron, zal men vocht soms kunnen be strijden. Is mc-n gedwongen in een vochtig kwartier to verblijven, zijn do oorzaken van het vocht niet weg te nemen, en het vocht niet te ver drijven, dan zal men moeten zorgen zoo wei nig mogelijk last ervan te ondervinden. Zooals wij zagen ontnemen de koude, voch tige muren een groote hoeveelheid warmte aan het lichaam en het is daarom van betee kenis om niet te dicht nabij die muren te liggen .Gewoonlijk liggen do manschappen langs do wanden van het vertrek en zijn de paden in het midden. In geval de muren evenwel vochtig zijn, zal men zoo mogelijk de paden langs de muren maken en de stroozak- ken op zoo groot mogelijken afstand ervan verwijderd houden. (Wördt vervolgd MIJN NEDERLAND. (Auteursrecht voorbehouden.) Rondom het kleine land, een stip slechts op de kaarto Van 't Europeesch gebied, looit huilende d' orkaan Met bulderend geweld en toomeloozo vaart©. En voert een schok van gruuwlen in zijn vlagen aan. Verstikt wordt hulpgeroep en veege jammer- klaclite Do liefde schijnt gevlucht voor "t razen van den krijg. Slechts rouw omgeeft ons' aard en bange, nare nnchte, Terwijl zich leed aan leed cn nood aan jammer Geen lichtstraal breekt zich baau door 't opge taste duister. Geen hope op herstel van vriendschap geeft zich bloot. Gekromd ligt heel Euroop In wreed geklonken kluister. En onheilspellend waart het spooksel van den dood. Mijn Nederland ligt daar, door Gods hand nog beveiligd. Maar door den monsterklauw van cl' oorlog staag bedreigd. Mijn Nederland, dat zich door naastenliefde heiligt Eu zoo voor zich wellicht behoud van vreè verkrijgt. Dr. H. H. KNIPPENBERG. De toestand ie dee reuzenstrijd. Op gevaar af van eentonig te worden, moeten we alweer beginnen met te vertel len, dat er in de laatste dagen weer hard is gevochten aan de verschillende fronten, maar dat een groote slag van beteekenis, een beslissende overwinning, zich nog altijd laat wachten. In Jt westen en in 't oosten is gestreden; de tegenstanders van beide kanten weten van voordeden te vertollen, die ze behaald hebben, van honderden ge vangenen, die ze maakten, van veroverde kanonnen, bezette loopgraven, overrompelde dorpjes of' hoeven. maar aan beide kanten ook moet men dezelfde overtuiging slaken, dat de toestand op hot oorlogsterrein feitelijk dezelfde is gebleven. De weegschaal der overwinning blijft standvastig in evenwicht. Int.usschen geeft deze oorlog toch steeds iets nieuws te zien. Ds strijd van thans verschilt zoozeer van eiken vroegeren krijg, dat Salomo's spreuk van ..niets nieuws onder de zon", haar waarde schijnt te hebben verloren. De geheele oorlog is anders, maar iets bijzonders er in vormen zeker de lucht vaartuigen en de onderzeëers, de strijd hoog in de lucht en onder het water. Als mollen verbergen de strijders zich in den grond, maar zij vliegen ook als vogels of zwemmen als groote visschen en vallen aan. Dezer dagen heeft men aan de Belgische kust in dit opzicht iets merkwaarnigs kunnen zien; een aantal vliegtuigen, die als eeu zwerm groote vogels kwamen aanzweven van het Westen, van Engeland. Het varen er vïer-en-twintig Engelsche vliegers, die bommen neerwierpen en ook vernieling van beteekenis schijnen veroorzaakt te hebben. Tal van bommen werden geworpen en eindelijk is er schade aangericht aan de Duitsche verdedigingswer ken aan de kust, zooals aan de depots der onderzeesche booten, de spoorwegstations, de geschutstellingen, enz. Van Ostende en Blankenberg tot Nieuwpoort werden bommen neergeworpen. Een „luchtraid" van Engel- schen kant dus iu antwoord op dien van de Duitschers in Engeland voor eenige weken. Een nieuw bewijs van de verbittering, waarmee de strijd thans wordt gestreden. Die verbittering zal nog toenemen, als Duitschland zijn nieuwe taktiek op zee in toepassing brengt,, den aanval met onder zeeërs op de Engelsche handelsvloot. Er?t-f li, in de scliool aardappelen te schillen, toen een granaat hen trof. Een andere barstte twintig meter van ons huis en dooddo een schoenma ker, die voor zijn kameraden schoenen- repa reerde, voor zijn vi>nster on oen paard in den ♦tal. Een andere granaat viel a-nderhalvon merer van ons huis af en talloos© in do tuinen op de binnenplaat-a Iedereen in het dorp zocht beschutting, do officieren in don gewelfden kelder, nadat men voor uitgangen gezorgd had voor hot geval dat het huis instortte. Zoo ging liet zes dagen achtereen. Iu zo'.'.; >'•011 granaatregen to zitten, machteloos en werkeloos. elko seconde de doodelijko gra naat verwachtende. ;s een vreesolijko kwelling voor de zenuwen. Een officier zei de mij: „Tien «■naai licrer oen stormaanval dan hier nog Jangcr te moeten blijven". Een vertelt het zeitung" „Tweo d; en waren sc-hriifelijk inen in De bestorming van loopgraven. Rijnlandseh officier van do landweer volgendo in do „Kölnischo Yolks- ;on waren wij uit het front terug ij ergens rustig gelegerd. Onf>e- i.i liet gevoel dat men beeft, als zacht, warm bed komt, nadat men weken lang alleen in de kleeren, een hol of in eeu loopgraaf geslapen vijftien siroo in heeft. Ik was, na goed gerust te hebben, een wan deling gaan doen en werd ierugkeerende tot mijn verbazing nier. alarm begroet. Do com pagnieën stonden nl. reeds gereed. Er was een ©opgraaf verloren en wij moesten medehelpen ze le heroveren. "Wij gingen naar beneden, het begroeide dal in, dat door de X-rivier zijn water naar de JVIoez-sl zendt. Op een steile helling hielden wij stil. Drie compagnieën waren reeds naar voren, wij werden nog achtergehouden. De sneeuw valt, wij wachten cn wachten, 's Avonds laat kwam liet bevel, in het dichtst bijgelegene plaatsje noodkwartier te betrekken. Wij brengen daar een kouden nacht door. In den vroegen morgen trokken wij door een nauwe boschkloof naar de bedreigde stelling. Onze compagnieën bezetten haar. Een ervan is gisteren ;-ot dicht bij de loopgraven van de Franschen doorgedrongen, is echter hevig be schoten cn moest terugtrekken. Twee luite nants zijn gevallen. Een onrustige nacht in een loopgraaf. Vijf tig meter van den vijand, die achter takke- hosch-versperringen gedekt ligt. Tweemaal ont zettend geweervuur. De dag verloopt kalm. Een nieuw regiment rukt aan. Het moet de loopgraaf bestormen. Wij blijven in reserve. Den nacht brengen wij in do schuilplaats door. Er brandt, een kacheltje, waarop koffi# gezet wórdt. Wie geen vier-en-twintig uur of langer kou geleden heeft, beseft niet wat een kroes warme koffie waard is. Den middag van den 20 Januari hoort men het gedreun van onze mi.inwerpers. De storm Jwovdt voorbereid. De grond l>eeft. De splinters is reeds op gewezen, dat deze taktiek, met kracht doorgevoerd, ook gevaarlijk wordt voor de koopvaardijschepen der neutwilen Deze protesteeren dan ook krachtig, de Vereenigde Staten aan het hoofd. Hun nota is in vriendschappelijben zin gesteld, maar er staat duidelijk in, dat Amerika niet. zal dulden, dat zijn handelsschepen vernietigd worden door Duitsche onder zeeërs. Italië moet zich thans bij dit protest hebben aangesloten. Wij staan aan den voor avond van den dag, waarop Duitschland zijn bedreiging een begin van uitvoering wil geven, zal daarmee een nieuwe faze in dezen wereldoorlog beginnen? Zal de brand zich nog verder uitbreiden, of zullen de vredessteramen, die hier en daar schuchter, maar steeds duidelijker verneembaar, spreken, ook in de strijdende volken, toenemen in kracht en zich gebiedend laten gelden? Er is toch waarlijk genoeg gestreden, bloed genoeg vergoten, genoeg bewezen ook, dat de reuzenstrijd totnogtoe onbeslist bleef. Noch luchtraids, noch aanvallen op 's vijands kusten, noch het in den grond boren van vreedzame koopvaarders kan eenige beslis sing van belang brengen. Aan het Wester als aan het Ooterfront duurt de strijd hard nekkig voort, met ontzettende kanonnades, met uit- en aanvallen, met steeds nieuwe troepen, met een voortdringen hier, meteen terugwijken daar, zonder dat er eenige wij ziging in den toestand komt. De verliezen stijgen tot in het geweldige en de duizenden geven hun leven en bloed, zonder dat zij hun land de zegepraal bezorgen. Dat duurt zoo reeds maanden, is het niet eindelijk tijd om aan dit volkerenduel een einde te maken, vragen velen. Duitschland. In het Russische granaatvuur. Een artillerie-officier vertelt in de ,,Tag- liche Rundschau" Tot den derden December was onze batterij van vijandelijk artillerievuur verschoond geble ven. Deu derden werd bet echter anders. Of de Rus ous iu ouzo stelling ontdekt had, of dat het slechts gissing was, weet ik niet. Men moet in een batterij-stelling namelijk onge looflijk voorzichtig zijn Gnze batterij is voor den vijand niet to zien. maar de waarnemings post kan daardoor ontdekt worden, dat de vijand iemand zich daar ziet bewegen. Den derden December had ik van vijf uur 's middags tot zeven uur 's morgens dienst ge had. Nauwelijks was ik op de hoeve, waar twee kilometer veicler ons kwartier was, aangeko men, toen ik door alarm opgeroepen werd. Ik ging weer terug. Dicht voor do berghelling hoorde ik het suizen van een granaat, kaliber ongeveer 18 centimeter. Als men in artillerie vuur staat, leert rneu het onderscheiden. Ik wist precies, dat do granaat ia mijn nabijheid moest inslaan. Ik bleef een oogenblik staan en onmiddellijk daarop volgde een vreeselijke ontploffing. Een aardzuil van twintig meter hoogte vloog de lucht, in cn ik werd roet mod der overdekt. Ik bad mij ter zijde gebogen, stond nu weer op en ging verder. Mijn kapi tein zei..Nu, vriend, dit scheelde dezen keer niet veel" Ik huiverde, maar het is oorlog- Bijzonder liet'ig had het dorp, waar wij lagen, onder het vuur geleden. Die dagen wareu de vreeselijkste in den gelieolen oorlog. De grana ten hagelden neder, doorboorden de licht, ge bouwde huizen, stallen en schuren. Het halve dorp ging in vlammen op. Drie soldaten zaten liegen tot vlak hij ons. Men ziet de projec tielen door do lucht vliegen, de lichten recht de hoogte ingaan en naar beneden vallen, die zwaar waggelend hun baan beschrijven. Fit zware veldkanonnen komt de w«lei-groet. Ter- volgens snelvuur van onze artillerie en ten slotte het „hoera" van de bestormers. Wij liggen in het bosch onder zware beuken, waarvan de takken versplinteren onder den kogelregen. Wij zenden ammunitie naar voren, naar de bestormende troepen, die reeds onmid dellijk twee loopgraven genomen hebben. Om onze ooren spektakelt het fluiten en dreunen van de artillerie, het snorren van infanterie- kogels. Dit allermodernste concert, waarvan de klank dengenc. dio het eens eehoord heeft, altijd in de ooren zal hlijvon. De zware artil lerie van den vijand strooit over het geheele bosch granaten. Do rookzuilen ziet men tot in de boomtoppen. Een adjudant komt naar ons toe. „Wij heb ben u niet meer noodig, wij spelen het alleen klaar. Gaat terug, maar houdt u ieder oogen blik gereed". Wij kruipen in onze schuilplaatsen; het vuur verstomt. Den volgenden morgen lossen wij de ver moeide bestormingsiroepen af. Weer liggen wij in do voorste linie, zeshonderd meter van den vijand af, die zich opnieuw verschanst. Togen den avond weer hevig artillerievuur. Een paar graszoden vliegen me tegen den helm. Een andore bezeert mijn neus. Een geweerkogel vliegt langs mijn slapen, schroeit mijn haar en zet mijn trommelvel in onstui mige beweging. Om tweo uur begint het ïn- fanterievuur weer. De beide liniën schieten tegen elkaar. Hot klettert tegen de hoornen, de schilden en de zandzakken. Eindelijk houdt het op. Drie dagen houden wij de heroverde loop graaf bezet. Dan worden wij afgelost, in een plaatsje achter het front zullen wij een paar dagen rust genieten. Stil en gebogen verlaten wij de loopgraaf. Daar liggen nog de lijken van gevallen Franschen. Verder naar beneden gaat het, langs de helling. De grond is doorwoeld van granaten. Reusachtige boomen zijn ver splinterd. Een stuk stam steekt nog omhoog, maar de kroon ligt tegen den grond. Frankrijk. Op het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. Irt België: Xieuwpoort-Bains, onze loopgraven in de duinen en de stad Yperen werden gebombardeerd. Onze artil lerie heeft de vijandelijke batterijen be schoten Van de Leie tot de Aisne: Een vijande lijk detachement, dat poogde op te rukken in de richting van onze loopgraven bij Xou- lette,. werd door het vuur van onze infan terie tot staan gebracht. In Champagne: Do stad Reims is op nieuw beschoten. Ons vuur op de Duitsche loopgraven scheen goede resultaten, op te leveren. In Lotharingen werd een aanval gedaan op onze voorgeschoven posten ten noordoos ten van Pont-a-Mousson. De afloop is nog niet bekend. In den Elzas ging de vijand tot het offen sief over door de vallei van de Lauche. Twee colonnes trokken op langs de oevers, van het noorden naar het zuiden. Toen be richten omtrent dien opmarsch waren ont vangen, werd deze verhinderd door onze patrouilles van skiloopers. Zij ziju thans in contact op onze meest voorgeschoven linie. In de Vogezen woedt een hevige sneeuw storm. De Oostenrijksche berichten der laatste j dagen hebben melding gemaakt van een I voortdurend terugtrekken der Rusaon ia de Boekowina. Achtereenvolgens zijn, volgens die berichten, door de Oostenrijkers Kimpolung, Wania. Gura Humora en Sue- j zawa iin het Zuiden der Boekowina) door de Oostenrijkers bezet. Ook met Radautz, Hatna en Sereth, noordelijker geiegen, zou dit volgens dagblad berichten reeds het geval zijn. En volgens do jongste berichten is de Sereth-linio al bereikt. Tsjcrnowiisj zou reeds door der. Russisohen gouverneur zijn verlaten. Do „Morning Poi Jgeeft het op rukken der Oostenrijkers zijdelings toe door te melden dat de Russen Tsjernovritsj en het gebied op 18 mijl (29 K M.) ten Zuiden daarvan Woensdag nog bezet hielden. Ter vergelijking diene, dat de afstand TsjernowitsjRadautz 50 K.M. is, Tsjer- nowitsjSuczawa is ruim 75 KM., Tser- nowitsjKimpolung 90 K.M. BERLIJN. Het groote Duitsche hoofd kwartier meldt Ten N.O. van Pont-a-Mousson werd het plaatsje Norray en de westelijk van dit plaatsje gelegen hoogte 365 aan de Fran- 1 schen ontnomen. Twee officieren en 150 man werden daar- bij gevangen genomen. In de Vogezen werden de plaatsjes Hi!- sen en Obezengern bestormd, waarbij 135 gevangenen in onze handen vielen. Kef land in Noord-Frankrijk. De oorlogscorrespondent van de „Neue Freie Presse" schrijft naar aanleiding van een automobieltocht in de buurt van Atrecht De verwoesting van het gebied, dat door den oorlog geteisterd wordt, is zoo ontzettend, dat na den vrede landstreken verlaten zullen blij ven liggen, omdat niemand den moed cn de middelen bezit om eou dergelijke verwoesting op te ruimen. De dorpen zijn verbrand, de vel den (door de loopgraven) en de toegangswegen daartoe zoo omgewoeld, dat duizenden jaren lang zullen moeten werken om dit weer in orde* 1 te maken. De wegen zijn stuk geschoten, ver- j trapt, kapot gereden en zullen geheel nieuw moeten worden aangelegd. Alleen het her&tel- len van de groote rijkswegen zal de Franscho 7 regeering enorme sommen kosten. Scholen, kerken, staatsgebouwen, stations, post, gemeentehuizen, kazernes enz. alles ligt in puin. Bruggen en spoorwegwerken zijn ver nield. De huizen ingestort, de fabrieken uitge brand. De machines geheel vernield. of zoo beschadigd, dat zij nog een hoop oud ijzer vor men. Het vee gedood of weggevoerd, alle land arbeid onmogelijk en de districten, waar de strijd zich afspeelt, ontvolkt. Engeland. Garibaldi. Generaal ïticcioti Garibaldi is uit Frank rijk. te Londen aangekomen. Een mede werker van de „Daiiy Mail" heeft met hem een onderhoud gehad en daarbij werd na tuurlijk gesproken over de houding die Italië iu dezen oorlog zou aannemeu. Generaal Garibaldi verklaarde dat in Italic ieder voor den oorlog is waarmee hij dan natuurlijk bedoelt den oorlog aan de zijde der geallieer den. Maar iets later gaf Garibaldi toe dat onder de socialisten en elericalen toch tegen standers van den oorlog zijn. Intusschen verklaarde de generaal zijn Engelschen be zoeker, dat hij al het mogelijke deed opdat Italië binnenkort aan den wereldstrijd zou deelnemen. Een machtige vliegbetooging. Een beschrijving in de „Times" van den groot en tocht der vliegtuigen, die uit Dover naar de Belgische kust oversteken, geeft den indruk, dat dit wel de grootste en j machtigste vliegbetooging is geweest, die in dezen oorlog is voorgekomen. Aeronlanes I en hydroplanes, ten getale van vier-en- dertig, staken te Dover van walzij vlogen naar Brugge, Zéebrngge, Blankenbcrghe en Ostende, die zij bestookten met bommen, om de inrichtingen voor onderzeeërs te ver nielen. De „Daily Chronicle" zegt, dat het een grootseh en indrukwekkend gezicht was, het opstijgen van deze vlucht groote zee vogels. die over het Kanaal vlogen. Er namen aan den „raid" meer vliegtuigen deel, dan aan een der groote Europeescho wedv.uchten. Zij vlogen een voor een op, ais wilde eenden, en richtten zich in Z.O. richting naar de Belgische kust. In twin tig minuten volbrachten zij den overtocht over het Kanaal. Het spoorwegstation te Ostende werd ernstig beschadigd, en is waarschijnlijk ge heel afgebrandhet station te ölankên- berghe werd eveneens beschadigd, en op vele plaatsen werden spoorweglimen ver nield. Op artilleriestellingen te Middel kerke, op het krachtetation en de Duitsche miiuenvisschers te Zeebrugge werden bom men geworpen. Een ongeluk is daarbij gebeurd: de vlie ger-officier Graham White is bij Nieuw poort in zee gevallenhij werd echter gered door een Fransch vaartuig. Uit Duinkerken wordt aan de „N. Rotfc. Ct." geschreven „In dagen had zich geen Duitsch vlieger meer laten zien, tot er eindelijk, Donder- dag 4 dezer, zich weder een op weg bevond naar Duinkerken. Zijn nadering werd aan gekondigd, de vlag in Duinkerksche kleuren werd op den toren geheschen, de klok waar schuwde en binnen enkele oogon blikken waren de straten verlaten. Maar de lucht werd bevolkt. Fransche en Engelsche vlie gers stegen op om den aanvaller tegemoet te gaan, maar deze keerde terug zonder boven de stad te zijn geweest. Heel den middag bleven de ïransche en Engelsche vliegers boven db stad zweven; zc organi seerden jachten op elkander en' voerden de stoutmoedigste manoeuvres uit. „Heden vertoonden zich alleen Fransche en Engelsche toestellen boven de -tad. „De Duitschers schijnen van hun her- haaide aanvallen uit de lucht op Duinkerken te hebben afgezien. Zij hadden er trouwens geen militair voordeel mede behaald; en in één week wareu twee der op Duinkerken aanvallende vliegers naar beneden gescho ten. In één week tijds zijn vijf Duitscne vliegtoestellen vernield of tot dalen ge bracht. Twee daarvan werden door^Öe Belgen onschadelijk gemaakt. „De door de Duitsche vliegers bij strooi biljet beloofde Zeppelins zijn nog steeds niet gekomen." Rusland. Op het Oostelijk ooriogsterrein. BERLTJN operaties in Oost-Pruisen leidde was oor-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 1