EmM Voetballen. BURGERS LU. Bijvielen. PUTTEES WIE Rookt uitsluiteid Jf ]3 ISMETTEN. S po r t. Schaakrubriek, Laatste Berichten Onderlinge WaaÉri-Maaiscliappij JE ÖÖRLOOSKAS". Gemengd Nieuws. Oe slag op de Noordzee. Voor MILIÏAiKtN FRANS ERNST's Sporthandel. 's-Gravesihaye Spui 27 Standaardvlaggen van Neerl. Koningshuis Kwaliteitssigaar, Kloeke 4 ets. met Vorsten!. Zandblad. Le Premier Papringan (Modjo) Pietje Puck Onze Don Juans NEPERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. per paar f 1.75 J. B. MÖLLER, DE SOLDATENCOTJF TMT" x)F»ra Woenqdng1 S *7" .Tr» •»-» >i ari 3 O 1 o. ongetwijfeld veel vrijheid van beweging en voel voor humor. Het duo „Aan Oostorhout'.s burgerij" voruv do het slot van dezen genoeglijken avond. Het duo bevatte geestige toespelingen op Ooet-er- lontsche toestanden, die do aanwezigen har olijk dedeo lachen. Thans rest ons nog de vermelding van eeiiigo gymnastifiche oefeningen onder do degelijke leidiDg van sergeant .7. L. Smit, die blijk gaf, dat niet alleen hij, doch ook zijne mannen goed getraind waren. Hetzelfde kan gezegd worden van de turnvereeniging „Wilskracht" onder leiding van den heer Ivrijnen. Speciaal moge: hier vermeld worden do turnoefeningen in de origineel© boerencostuums met toepasselijke zangcoupletten Sergeant Smit en korporaal r. Lappel toom <len bij eeno scherm'paivij met hunne wapens wel vertrouwd te zijn. 'Wij zonden aan de erkentelijkheid welke den hoor Peis en zijn orkest verschuldigd z te kort doen, zoo wij hier onvermeld lieten, ook zij zieli den geheelen avond als naar ge- wcont.cn onvermoeid toonden. Onder de kern- achtige leiding van den hècr P. -hebben de rau- r-iei mot veel bi'io en- ijver de verschillende mu zieknummers ten gehooro gebracht. Het ap plaus hetwelk hun telkens ten deel viel, bewees wol hoezeer men ook hunn medewerking v deeide.. Klokke 11 gingen wo huiswaarts. Een volle zaal, vrooliike gezichten, veel succes voor too- neelspelers on musici, wat kon men. meer ver langen? Wij overdrijven niet met te, zeggen, dat deze avond weer bewezen heeft welk uitnemende verstandhouding er tusschen bur- gerij en militairen alhier heerscht. Moge het zoo blijven! Van onze zijde een woord van hartelijkeu dank aan allen die door hunne welwillende me dewerking dezen avond zoo prachtig deden slagen! Aan onzen vriend. Men meldt ons uit Sprundel Heden is van ons allon heengegaan, onze ge achte Triend, kameraad en collega J an, in don ouderdom van ruim 2-5 jaar. Hij is bevorderd bij. de landweer.-Zijn ge dachtenis zal bij ons blijven, alle dagen der mobilisatie. Hij was zoo goed, zoo groot, zoo dik, had nooit poch en nu is hij weg. Vel© vrrdige mi nuten heeft hij doorgebracht bij Tante. Mien. Hoe graag at hij er haar broodjes met gehakt. Hoe vaak dronk hij er een kop thee. Tot-w ziens, betreurde Jan, tot weerziens. Uw diepbedroefde kamoraden G. PER-SKLOMP. H. v. 't FOH. H. SREJEIM. T. v. ROOTH. S. SNESEKD. H. DE RRÜT. G. GONBAERS. J. v. d. NEV. T. MERVEÜLEN. ,G. KLOB. Uit Hoorn. Mil. IL_ Volbeda schrijft ons: Het garnizoen Hoorn laat ook eens iets van zich Jioorenü Vrijdag 22 Jan. had in do zaal van Parkhotel de generale repetitie plaats do uitvoering van de op 1 Aug. jl. opgerichte O.-off. Tooneelver., voor welke wij militairen kosteloos toegang hadden verkregen. Wij kunnen niet nalaten een paar woorden van dank te uiten voor den hoogst gezelligen avond ons aangeboden; en dat door allen ge noten is getuigde het daverend applaus na het eindigen van ieder nummer van. het mot zorg gekozen programma. Programma zoowel als de -pelers hebben ons voldaan, en we hopen van harte, d»t de verdere uitvoeringen goed mogen slagen. Van de opgevoerde stukken noemen we in de eerst© plaats ,,Het Zanggezelschap", komi sche voordracht voor 2 heereneen mooie voor dracht, waarin vooral de serg. Ie kl. Koning in zijn rol als schoolmeester goed op zijn plaats was. Ook had de serg. lo kl. Klomp veel succes met zijn voordracht Vaderlandscho Gosch. .(komisch), als met zijn kort uitge sproken openingswoord, dat met een daverend applaus eu een driewerf hoera voor Koningin cn Vaderland besloten werd. Verder noemen we nog dankbaar het mooie spel van de mede werkende dames in het tooneelstuk „Een kleine t er gissing", die, evenals de serg. Ie kl. Kriens, welke in zijn rol van huzaar onberispelijk wac, er niet weinig toe hebben bijgedragen bet mooie tooneelstuk tot zijn recht to doen komen. Vermelden wij ten slotto nog het succes nummer van den avond: colonne geweer, dat correct door 8 onderofficieren werd uitgevoerd cn dat een heel gezellig strijkje ons de pauzen aangenaam vulde, en u zult begrijpen, dat ik, en ik geloof allen met mij, voldaan naar de kazerne zijn gegaan. We zijn verwonderd o.vor het feit, dat een tooneelver.. die zich zoo een kojtén tijd voor studeereu en ontwikkeling heeft gegund, krach ten bezit die in geen enkel opzicht behoeven onder te doen voor die van.jaren bestaande vercenigingen. Het is daarom, dat het ons spijt binnenkort overgeplaatst te. worden, doch wo willen hopen dat de O.-off, Ver. „Do Mobili- satio", zal ik haar maar noemen, voortgaat met wat zij in Hoorn is begonnen en ons straks nog menig gezellig avondje bezorgt. VOETBAL. De stand in de afdeeling A luidt thans: Westelijke Afdeeling A. doelp. gesp. gew. gel. verl. vr.-teg. pt H.V.V13 .9 3. 3 45—17 19 Sparta 11 7 2 2 28—12 16 D. F. 011 6 3 2 17—23 14 H. F. C. 11 6 i 4 2-5—17 13 Haarlem 12 5 4 3 20—24 13 U. V. V. 13 4 4 5 17—24 12 Hercules 33 4 3 6 17—27 11 Tl. B. S. 12 3 3 6 14—19 9 V. 0. C. 12 2 3 7 14—24 7 Quick 12 2 2 8 17—27 6 De uitslagen van Zondag luiden W e s t e I ij k e afdeeling. A Den Haag: H. V. V.—H. F. C4—0 Dordrecht: D. F. C.Hercules 51 Utrecht: U. V. V.—IT. B. S. ,1—2 Haarlem HaarlemQuick 32 RotterdamSparta—V. 0. C31 8 Amsterdam: D. E. C.Militair 50* BI. Wit—H. F. C. II 5—3 SpartaanV. R. C. 22 C Rotterdam: NeptunusR. F. C. 03 V. O. C. IIDordrecht 10 D Dou Haag: II. B. S. IISportman 00 E Hilversum: 't GooiRapiclitas 70 F Zaandam Z. F. C.Ilollandia 72 C BJoemendaalBJoemendaal;Storm vogels 01 Haarlem: H. S. V.Ede 13 K Rotterdam FeyenoordFortuna II -31 L Amsterdam S. N. V.D. 0. S. O. 80 Willi. V—St. Voorw. 3—1 D. O S. B—Amstel... 0—4 Neerland!aD. W. S. 1—3 M V. V. A. II—BI. Wit TI 4—4 N Ajas A III—Wilh. V II 1—1 O Den Haag: U. N I.Olympia. 5I P Utrecht: S. V S.Hercules III 06 Oost el ij ke afdeeling. B Enschedé: TubantereEnsched. Boys 1—1 Hengelo- HengeloP. W24, D Zwolle: Z. S. C.—Be Quick H 7—2 E Wageningen G.V.C.3IWageningen 52 Velp: V. V. 0.—Quick II 1—1 Zutpben ZutpbenTbeole 21 Z n i d e 1 ij k afdeeling. D. Venlo: V. V. V.—M. V. V2—0 Noordel ij be afdeeling. A, Groningen: Forward— Frida 81 ïio QuickForward II Veëndam Veondam IIV. I. A. Buiten de competitie. Amsterdam AjaxQuick Arnhem VitesseU. D. Amsterdamsche Voetbalbond, Eerste klasse; 12—2 3—2 A Ainstel 2Lo I'rogrbs 1-1 S. D. W— Olivio 5—0 B V. V. A. 3—Noerlandia Twoodo kla-s sc. 2—5 B UnityOlivio 2 5—0 D. W. S. 2-8. D. W. 2 1—8 C V. B. C 5V. V. A. 4 14-1 Avanti-Bl. Wit 4 18—0 D o r d o klasse. A RapidHortus 2 G. O. V. C.Dicmon 0—5 0-1 Unicum0. D, E. 2 46 B Union 2—0. D. E. 3 0-5 Hortus 3S. D. S. 2 1—2 C Y. I?. G. 6Sloterclijk 0—6 W. B. C. 2—Rapid 2 330 Olivio 3Willi. Vooruit 4 11—0 D W'tneer 2— X. 0. S. 2 2—1 E Wilskracht 2—-G. O. V. C. 2 0—2 F Wilh. Vooruit 4aW'meer 4 1—6 Avanti 3Eendracht 2 11—0 De naaste toekomst zal moeten beslissen of D. V. D. of D. T. V. kampioen zal worden. stand in do Noordelijke eerste klasse De luidt D. T. V. D. 0. S. V. p. gew. verl. gel. voor teg. pnt. 8 1 0 56 33 16 5 6 2 0 40 26 12 -5 4 53" 42 10 f 3 3 1 37 37 7 S 1 5 2 37 51 0 8 1 22 56 1 Hot is O.S.C.R. in Rotterdam niet .mogen gelukken H.S.V. te slaan, ondanks het voor- deol van eigen terrein. Met een 33 gelijk spel moesten de Rotterdammers tevreden zijn. De stand in "t Zuiden is Vitesse (H.) D. E. O. S. D. C. A. Fluks Vitesse (L.) H. S. V. O. S. O. R. Velos" 6 0 36—24 T 0 21—12 6 30—34 16—26 15-38 Redacteur B. J. van Troteeüburg, Johannes Verbulststraat 78, Amsterdam. Probleem No. .18 van J. W. te 's-Gravenhage. (Pittsburg tournooi.) Zwart, a b - d e f Wit. Wit begint en geeft in drie (3) zetten mat. Stand der stukken Wit: Kk3, Dal, Ta3, Tel, Pc3, Pd2, b5, eo, f4. Zwart: Kd4, c4, d3, f5, hi. Probleem No. 20 van B. J. M. Markx te Solieveningen. Eerste Publicatie. Zwart. abcdefgh Bij alle andere voortzettingen heeft Zwart geen gedwongen zetten on wordt Wit niet mat gezet. Opl. van No. 19 (II. Weenink Amster dam). 1. Le4, dreigt 2. De3 1. Dd7, dan 1cd3:t. Goede opl. on tv. van Nos. 17, IS cn 19 van .- H. Mendes da Costa, Frans en Wil lem Otfco, allen te Amsterdam. Goede opl. ontv. van Nos. '17 en 19 van: J. W. Ie Comte, mr. J. L. Nierstrasz R.Hzu., beiden te 's-Gravenhag©G. A. C., Antwerpen; F. Tollenaar, De Bilt; G. Ub- bink en J. B. "Lbbink, loeiden to Doesburg; J. F. van Essen, H. B. Tuke Jr., sergnt. J. Teixeira de-Mattos, allèn te Amsterdam. Goede opl. ontv. van No. 19 van A. G. Willing, li. B. Tuke, P. Leguyt, H. J. Dopheide, G. Buys, M. - Passer/ Willem Jol), F. Heybroek, allen te Amsterdam; M. J. Cohen, Fort de Liede dr. W. Spa-1- toholz, Aerdenhout; E. H. Stieltjes, 's-Gra- venhage. Goede opl. ontv, van No. 17 van E. van Lier, Amsterdam, C. van Vrijberghe de Coningh to Bussum. Alsnog goede opl. ontv. van Nos. 14, 15 en 16 van A. Bloys van Treslong te Am sterdam. Goede opl. ontv. van No. 15 van: Korp. J. J. Timmers a/b. H. M. ,,De Ruyter", Vlissingenvan No. 15 en No. 16 van serg. M. A. J. Jansma, Heerstaayenvan No. 19 van A. van Vel- zen a/b II. M. „Raaf", Hellevöetsluis Korpl W. Sandcrse a/b H. M. ,,G. 12", Den Helder; A. van Hameren, Noordwijk. Een uitnoodiging. Mil. E. Enters schrijft ons: Do schaakclub van het fort „Veldhuis" zou gaarne een correspondentiepartij willen spelen et de een of andere militaire schaakclub. Zij die hierop willen ingaan, gelieven te correspon- deeren met E. Enters, landweerman, fort „Veldhuis" bij. Uitgeest. Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zetten mat. Stand der stukkeu Wit: Ke5, Dc6, Ta2, Tb8, Pb4, a4. Zwart: Kb3, Da3, c3. Probleem No. 21 van W. A. Shiukman. (Op de Hoogte.) Zwart, a b c d e f' Wit begint en geeft in drie (3) zetten mat. Stand der stukken Wit: Kei, Db4, Pa2, e2. Zwart: Kc2, f4. In de vorige rubriek was onder No. 18 de opgave van den stand der stukken wegge vallen, zoodat sommige oplossers, bevreesd, dat wellicht het diagram een drukfout zou bevatten, zich niet aan de oplossing hebben gewaagd. Wij plaateen daarom bet diagram nogmaals, daar wij van meening zijn, dat dit zeer fraaie, symmetrische probleem de moeite van de oplossing ruimöfchoots ver goedt. Opl. van No. 17 (R. II. de Waard, Utrecht.) 1. Td4, cd42. Pd6, d3; 3. Leö, d2 ei 2. Lc2, c33. Td2, cd2 Een Amsterdamsch politieagent vermoord! Zondagavond omstreeks negen uur is o,p de Kattenburgerbrug, een politieagent door ecu on bekende met een mes doodgestoken. De agent T i t s e 1 e r van het politiebureau Kattenburgergracht, een beambte van 35 a 40 jaar, wilde op Kattenburgerplein bij de Kat tenburgerbrug een man aanhouden, die in staat van dronkenschap verkeerde. Daartegen ver zette zich het publiek, zoodat de agent zijn ar restant moest loslaten en den wapenstok trok. Cït bet publiek kwam plotseling een man op den agent af ep bracht hom met een mes een steek in de borst toe. De agent snelde, hoewel gewond, zijn belager na, doch bij het wacht huisje der gemeentetram op het Kadijksplein zakte liij ineen. Men droeg hem het wacht huisje binnen, waai- hij weldra den geest gaf. De meseteek had hem vermoedelijk in het hart jetroffen De dader wist te ontkomen en was Zondag avond laat nog niet opgespoord. Het lijk werd per rijwielbrancard naar het Binnengasthuis vervoerd. e verslagen© stond als een kalm beambte bekend. Onmiddellijk werd aan het bureau Katten burgergracht het onderzoek aangevangen door den commissaris van politie in do le sectie, waarnemende de 2e sectie, den heer Koster H e n k e en den hoofdinspecteur van het bu reau, den hèer Beets. Verschillende getuigen werden door deze politieambtenaren gehoord. Mijnen. Door Marinepersoneel werd Vrijdagmiddag een mijn, aangedreven bij Kiraswerd r rtoi, ont ploffing 'gebracht. In den dijk werd een kolos eaal gat geslagen, terwijl vier arbeiderswonin gen belangrijk werden beschadigd. Ceen carnaval. Door den burgemeester van Vlissingen is be kend gemaakt, dat de territoriale bevelhebber het doen houden van gemaskerde bals, ook in sociëteiten, heeft verboden. Een Fransche vlieger geland. Men seint nog uit Middelburg: Bij Rithem is een vliegmachine gelandeen eendekker. De Fransche vlieger zeide in België verkenningen te hebben gedaan en door de Duitschers beschoten en aan de pols gewond té zijn. De machine was geheel omgeslagen, doch verder blijkbaar niet erg beschadigd De vlieger was verbaasd in Nederland te zijnhij begaf zich naar Viissin- jen om medische hulp. De machine wordt door militairen bewaakt. Omtrent bet landen van een vreemden vlie- ;er in Zeeland kan nog worden gemeld, dat de vliegmachine een Fransch vliegtuig is, een ééndekker Morane-Saulnier, typ© parsol. Er waren geen bommen in aanwezig. Het toestel is in een land terechtgekomen en over den kop geslagen in den Schorerpolder. Het is naar Vlissingen gebracht; men is er nog niet in ge slaagd den vlieger in handen te krijgen. LONDEN. Vijftig man der equipage van de „Blücher", van wie 23 gewond zijn, werden hedenmorgen ontscheept to Leith door twee Eugelsche torpedojagers. De gewonden werden naar het hospitaal gebracht, de overigen naar heb kastéél van Edinburg. IJMUIDEN. De stoomtrawler „Erica." IJ muiden 21 kwam Maandag j.l. van de visscherij te IJmuiden binnen en rappor teerde, niet ver van het zeegevecht van Zondag af te zijn geweest. De schipper, C. Langbroek, vertelde mij het volgende Wij waren Zondagmorgen omstreeks 10 uur visschende op 120 mijl Z.W. van Hel goland, toen opeens de stuurman mij kwam zeggen, dat er geschoten werd. Nauwelijks waren wij aan dek gekomen, of wij zagen de Duitsche vloot, ongeveer zes kruisers en een twintigtal torpedobooten, voor ons opduiken. Het duurde niet lang of er kwam van den tegenovergestelden kant een viertal grooto Engelsche kruisers niet eveneens een aantal torpedojagers fuul speed aanstoomen. Opeens regende het granaten en kogels vau de zijde der EngelscbenZe gingen over ons schip heen. De Duitschers ai '.woordden wel, doch. gingen al schietende op de vlucht. Eeu Engelsche kruiser had het geluk, een groot schip van den vijand (waarschijnlijk de „Blücher") in den grond te boren. Ter wijl de Duitsche vloot steeds meer uit het gezicht verdween, zagen wij nog, dat ook twee Engelsche schepen werden geraakt, een er van in het achterschip het andere midscheeps. Dit was echter niet van dien aard, dat ze erg gehavend werden. Wij waren ongeveer 300 M. van de beide vloten verwijderd, toen het gevecht begon, en kou den het verloop goed nagaan. Nog twee andere IJmuidensche trawlers waren in de nabijheid en ook een koopvaardijschip. Reusachtige waterzuilen van den granaten- regen zagen wij 'opspuiten. Het was een fantastisch gezicht, het vluchten en zinken van een der Duitsche kruisers te zien. Wij zagen nog de Engelsche vloot den vijand achtervolgen, doch bemerkten verder niets meer en vertrokken naar IJmuiden om daar het indrukwekkende schouwspel mede te deelen." Do verliezen ter zee. Sinds, heb begin van den oorlog heeft Engeland 17 en Duitschland 35 oorlogs schepen verloren (w.o. ook enkele, die re in ter neer d werden). Van de oorlogsschepen, welke Engeland verloor, zijn er zes,'die een waterverplaatsing hebben van meer dan 10.000 ton; terwijl van Duitschland drie schepen zonken, die grooter waren, dan 10.000 ton. Op de lijst komt niet voor de super- dreadnought „Audacious", die volgens sommige berichten op oen mijn is geloopen en thans hersteld wordt. "Voorts is het zin ken van de „Friedrich Karl" ook door den Duitsclien admiraliteitsstaf niet toegegeven. De schepen, die door geschutvuur, tor pedo's of mijnen vernield zijn, of opgeslo ten werden, en de Duitsche kanonneerboo- teu, waarvan eenige in Ohineesche havens en op Honolulu geïnterneerd werden, vindt men in onderstaande tabel. De „Bulwark" zonk door een Ontploffing van het kruit magazijn Achter den naam van elk schip is het jaar van den stapelloop opgegeven, welke bij eeu vergelijking van de geleden verliezen van belang is. Engeland. Waterverpl. vooruit wil komen iu <1.- maatschappij, leert Voor Kommies oi Keurmeester, Taal, Reke nen, Natuurkunde f le Engelsche taal. Vpasigt de SteidiegF^'sm J. H- VAN DER VLIET, Blauwburgwal 18, Amsterdam 'Slagschepen Bulwark '9! Formidable Pants erkru,iters Hoguo '00 Cressy '99 Aboukir '00 Good Hop© '01 Monmouth '01 Kleine kruisers: Hawk© '91 Ampbion '11 Pathfinder '04 Pegasus '97 Hermos '9S Kanonnecrbooten: Speedy '88 Niger3 '92 Ondcrzcebooten: AE 1 '13 E 3 '12 D 5 '11 98 15.250 15.2-50 12.200 12.200 12.200 14.300 9.900 7.800 3.500 3.000 2.200 '5.700 730 730 630 Van Milicien tot Konp^aal Met Erdal poetsen z'allemaa' Schoencreme art geel bru VERKRIJGBAAR BU MEER DAM DD SlDAREMWIMKEUERS Fabrikaat F.vak GARDIMGE&C? EIMDHDVEN HDLLAMD Duitschland. WaterverpL Pantserkruisers Blücher '08 15.8p0 Friedrich Karl '01 9.000 Scharnhorst '06 11.600 Gneisenau '06 11.600 Yorck '03 i9.500 Kleine kruisers: Leipzig'04 3.250 Nürnberg '08 3.400 Magdeburg '11 4.500 Köln '09 4.3QÖ Mainz '09 2.600 Ariadne '99 2.600 Einden '07 3.600 Königsberg '05 3.40Ö Hela '95 2.000 Kanonneerbooten: Möw© '06 650 Hèdwig Tsingfcau '03 Vaterland '03 Geier '92 litis '98 Jaguar '98 Tiger '99 Lucks '99 Cormoran '92 Otter '03 Torpedojagers V187 SI26 SUS SI 19 Onderzeebooten: Dis U18 199 168 168 1.600 900 900 900 900 1.600 168 650 487 300 300 300 300 300 welke Rotterdam bezoeken, is het beste adres voor hunne Petten, Che vrons, benevens verdere benoodigdheden: de firma C. FEKS, Steiger 7 (tusschen Groote en Vlasmarkt) Telefoon No. 8701. i37)- Amsterdam, Admiraal de Ruyterwag 29. Verzekert uitsluitend het risico van overlijden 5n of tengevolge van oorlog tegen stortingen naar eigen keuze, echt-er met een' minimum van vijf gulden voor de eerste storting. De stortingen die vóór het uitbreken van den oorlog door de Directie worden ontvangen, gelden dubbel bij het berekenen van de uitkeeringen aan_ begunstigden. Blijft de oorlog uit, dan verpiicht de Maatschappij zich om minstens.85 pCt. der gestorte gelden terug te geven. Alleen de werkelijk gemaakte onkosten worden in mindering gebracht tot een maximum van 15 pCt. der stortingen Vraagt volledig prospectus! Commissarissen: Mr. Dr; C. F. SCHOCH. Hoofddirecteur der Surinaamsche Bank; J. F. L. BLANKENBERG,, Directeur der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente; Z. Ex. J. B. VAN HEUTSZ, Luitenant-Generaal, Adjudant-Generaal van H. M. de Koningin, Oud-Gouverneur-Generaal van Neder- landsch-Indië; H, W. VAN MARLh, Directeur van de Handelsvereeniging van Düdok de Wit Co. en Matt hes Boemeesteb; A. R OPHOEST, G.eneraal- Majoor, Commandant der Stelling van Amsterdam. Directeur; H. TOP. Schoenen, Kousen, Jersey's (in elke kleur), Beenbeschermers, Gymnastiek Werk tuigen, Au tobrillen Boksbenoodigdheden. Beenkappen en Windsels (Putties), Halters, Knotsen, Schaatsen, Rijwiel-, Auto-, Motor- en Aero-materiaal, toebehooren -en Kleeding enz. enz. Franco zending en korting voor Militairen. De haven van Havre en Engelsohe troepentransporten. BERLIJN. Naar wij vernemen za.1 de haven van Havre de geheele maand Februari gesloten blijven voor het. aanvoeren van Engelsche troepentransporten. C e Landstorm. BERLIJN. In de provincie Brandenburg is thans de ongeoefende landstorm, de lich tingen. 1888, 1887, 1886 ter inspectie opge roepen. Bomaanslag op Essen. Omtrent den bommenaanval op Essen ver neemt men nog van particuliere zijde de volgende bijzonderheden: De schade door de bommen, die de Engelsche aviateurs wierpen, veroorzaakt was vrij aanzienlijk. Een reparafcièwerk- plaats voor automobielen werd totaal ver nield, uiet minder dan vier honderd auto's werden vernietigd. Thans heeft dé Duitsche regeering beslag gelegd op een automobielfabriek bij Aken, waarvoor op het oogenblik, o.a. ook te Maastricht, in OU6 land werklié ten tegen kooge loonen worden geworven. Bijzonder aanbevolen merken zijn: Sumatra of Vorstenlanden. 03t°V©Sg Krijtwitbrandende, onovertroffen 3 ets. sigaar. TH. HOUTMAN, 's-Hertogenbosch 3 ets. 2H et» Te lezen schriftgedeelten in do week 24=30 Januari 1915. Zondag Maaudag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag -. Jan.: Hand. 5, vs. 1 25 Jan.: Hand. 5, vs. 12- 26 Jan.: Hand -5, vs. 17 27 -Tan.: Hand. 5, 28 Jan.: Haud. 6, 29 Jan.: Hand. 6, 30 Jan.: Hand. 7, -16. -32; 3342. 1—7. 8^15. 1—29. Zondag' 31 Jan.: Hand. 30—60. (51) geheel «it een stuk kSewr eter militaire uniform. Hoofdsteeg 33, Rotterdam. Filialen: AMSTERDAM. DEN HAAG. ARNHEM. NIJMEGEN. UTRECHT. HAARLEM. Alom verkrijgbaar. I

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1915 | | pagina 4