B OP ZEE. Uit Leger en Vloot. 0 o r r esp o n d e n i [e. 13 IC SOljIj/i-l'ElVOOLTJrlAKTT vuxi Woensdag: S3 December X 01 -4. 3 VRAAGT. AMSTERD.BANKj Beiden waren oorspronkelijk officiereu van de verdedigingstroepen. Convoy 'gevangen genomen. PRETORIA. Conroy, de laatst overge blevene van do leiders der rebellen in den Vrijstaat, is gevangen genomen. Een Engelsch watervliegtuig in de Rotterdamsche haven. Do „N. R. C." meldt oier een Donderdag opgepikte Engelsche vlieger Het Noorscho stoomschip Om, geadresseerd aan do firma Muller en Co., heelt Donderdag middag. op liet laatste gedeelte van zijn reis van Philadelphia naar hier, in de Noordzee, op <51 gr. 45 min. Noorderbreedte en 2 gr. 22 min. Oosterlengte, een Engelsch watervlieg tuig (gemerkt 829. S. 117), dat in volle zee dreef, aangetroffen on opgepikt. Het was bemand met den Engelschen luite nant ter zee John Wilfrid, van Seddon, en diens mechanician Robert Lyonel, van Stnrtley. Zij waron Donderdagochtend te Sheerness op- gestiegen, tor verkenning van do kust. Een nooddaling bracht het vliegtuig op eeuige mij len van de kust tot drijven en ongelukkiger wijze kwam de vrij felle wind juist uit een voor de vliegers zeer ongunstigen hoek, dat zij hoe langer hoo verder zee in dreven. Ongovcer acht uur hebben de dappere mannen, met hun machine overgeleverd aan de onstui mige baren, doorgebracht. Aan den gezicht einder zagen ze wel enkele schepen, welker bemanning liet kleine en zich tegen de golven niet scherp afteekenende vliegtuig evenwel niet opmerkte. Met de Om kwam de reddingbestuurders en machine werden aan boord gehaald, waar bij de drijf balken nog al wat schade kregen. Voor 't overige is het toestel er, voor zoover wij konden waarnemen, goed afgekomen. Het is een tweedekker van Engelsch type, met oen motor van 9 cylinders. Zaterdagochtend vroeg is de boot den Water weg binnongeloopen. Do Engelsche heeren werden aan den Hoek aan wai gezet. Niet lang nadat de Om in de Rijnhaven ge meerd lag, is de geroraal Onnen, garnizoens commandant alhier, aan boord geweest en heeft zich door den kapitein, den heer Rowne, uitvoerig laten inlichten. van de rivierpolitie, aan de Parkhaven, een Het to?stel zal voorloopig bij het bureau plaatsje krijgen. Verboden scheepvaart. Blijkens telegraphische mededeeling van Hr. Ms. gezant te Berlijn is voor de scheepvaart verboden de ingang van de Jade, de Wadden vaart tusschen do Wescr, Jade en Eemsmon- den, alsmede do vaart door het Eems-Jade- Kanaal. (St. Ct.) De Duitsche vloot aan de Engelsche kust. LONDEN. De Times" meldt: Er zijn reeds negentig lijken te Hartlepool ge vonden. Wellicht worden onder de ruïnes van de buizen nog anderen aangetroffen. Vele ge wonden zal men niet kunnen vinden. In één hospitaal worden 160 gekwetsten behan deld. Het bombardement is veel érnstiger geweest, dan mon eerst veronderstelde. Al lerlei verhalen, die ik van te voren te hoo- ren kreeg, hadden mij voorbereid op de algeheele verwoesting, welke ik gistermor gen aanschouwde. Blijkbaar hebben de Duitschers opzettelijk hun vuur gestrooid om een zoo groot mogelijke oppervlakte te bereiken met hun granaten. Ik kwam langs honderden zwaar beschadigde huizen, tal- looze ruiten waren vernield. Het doel van de Duitsche artilleristen, de batterij aan den ingang van de haven, is niet getroffen, maar de huizen erom heen wel, waarvan de daken zijn ingevallen en alleen de muren nog overeind staan. Een heftige aardbeving kan geen groo- ter verwoesting aanrichten, dan ik gisteren zag. Vooral de wijken aan den zeekant heb ben zwaar geleden de winkelbuurten zijn slechts weinig beschadigd. De dokken en werkplaatsen zijn er lx>trekkelijk goed afge komen. De gasfabriek is zwaar, doch niet onherstelbaar getroffen. Het hospitaal is wonderbaarlijk niet getroffen, terwijl alle huizen er omheen geraakt zijn. Aan de dokken wordt gewoon gewerkt. De trammen loopen, de treindienst is nor maal. I:Iet eenige lastige voor het publiek is, dat de gasvoorzioning gedeeltelijk is stopgezet. Groote gaten, vooral in de vel den, bewijzen, dut honderden granaten zijn afgeschoten. BERLIJN. Do officieele Duitsche berichten over hot optreden van Duitsche schepen aan de oostkust van Engeland melden, dat twee Engel sche torpedojagers vernield en een zwaar beschadigd werden, dat de batterijen van Hartlepool tot zwijgen werden gebracht, de gashouder vernield, het station voor kust bewaking en het waterwerk te Scarborough, zoomede de stations voor vlaggenseinen en voor kustbewaking te Whitby w -den be schadigd. De Duitsche schepen leden geen noemenswaardige schade. Een later telegram uit Londen beves tigt heb zinken van twee Engelsche torpedo- vernielers. ^LONDEN. De aartsbisschop van York: zeide bij dén lijkdienst van de slacht offers van het bombardement van Scar borough De dood van mannen, vrou wen en kinderen zal het gehcele land een indruk .geven van de woest heid van het oorlogszuchtig gevoel, waaraan Engeland en zijn bondgenooten vastbesloten zijn een einde te makenopdat de wereld in het vervolg de weldaden van den vrede kunne genieten. HARTLEPOOL. Er zijn nog drie perso- en, oen man, oen vrouw en een kind, be sweken aan do wonden, die zij bij het bom- ardement hebben opgedaan. Nieuwe Engelsche maatregelen. KOPENHAGEN, ,,Politiken" ver neemt uit BergenEngeland ver scherpte onlangs het haven reglement en legde daardoor de neutrale scheepvaart op nieuw ernstige moeilijkheden in den" weg. Zoo werden op het Noorscho Stoomschip „Isma", voor de haven aan de Tyne, twee scherpe schoten gelost en het schip gedwon gen op de open, woelig© zee dertig uren te wachten voordat de controle plaate had. De slachtoffers dor onderzeeërs. Reeds verschillende malen heeft men ge hoord van het succes, dat in dezen oorlog tot dusver de onderzeeërs hebben. Voor zoover bekend is, zijn door de Duit sche onderzeeërs acht oorlogsschepen en door de Engelsche drie in den grond geboord; bovendien deed een Duitsche onderzeeër oenige koopvaardijschepen zinkon. De slachtoffers der onderzeeërs vindt men in onderstaande tabel Engelsche onderzeeërs, Duitsche kleine kruiser „Hela" (16 Sept.) 2000 ton. Duitsche torpedojager „S 126" (16 Sept.) 480 ton. Turkscb slagschip „Messoudieli" (13 Dec.) 9250 ton. Duitsche onderzeeërs. Engelsche pantserkruiser „Aboukir" (22 Sept.) 12.200 ton. Engelsche pantserkruiser „Cressy" (22 Sept.) 12.200 ton. Engelsche pantserkruiser ,,Hogue" (22 Sept.) 12.200 ton. Engelsche kruiser „.Pathfinder" (<5 Sept.) 3000 ton. Engolsche kruiser „Hawke" (15 Oct.) 7.800 ton. Engelsche kruiser „Hermes" (31 Oct.) 5.700 ton. Engelsche kanonneerboot „Niger" (11 Nov.) 800 ton. Russische pantserkruiser „Pallada" (11 Oct.) 8000 ton. Schepen Sn de lucht gesprongen. SCARBOROUGH. Een Lloydsbe- richb deelt medeVerschillende boo ten waren op vijf mijl ten zuïd- ccsten van Scarborough bezig met het op- visschen van mijnen. Een der booteu sprong in de lucht; slechts één man bereikt© den wal, de andere manschappen worden ver mist. Ook moeten nog twee andere schepen in de lucht zijn gesprorgen. Op ©en mijn gostoofen. LONDEN. De Admiraliteit bericht, dat het Engelsche stoomschip „Tritonia" aan d© noordkust van Ierland op een mijn is gestooten Men gelooft, dat het schip verloren is, maar de bemanning gered. D© „Askold". PETROGRAD. Do commandant van den kruiser „Askold", die te Porfc- Said is aangekomen rapporteert, dat zijn schip, dat een verkenning deed langs de kust van Syrië in de haven van Haiffa het Duitsche stoomschip „Haiffa" heeft geno men en onder bevel van een officier naar Port-Said laten brengen. Te Beiroet aangekomen, liet de „Askold" aar een Turkscb stoomschip in de lucht vliegen, terwijl zij een ander in den grond boorde. Op zes punten van de Syrische kust zond de kruiser stoomsloepen uit om verkennin gen te doen. Korp. J. J. FT. I', Wij denkon van niet. Maar vraag hot uw on middellij ken chef, aan wéns oordooi dit is overgelaten. Red. A. Willerasen 4-11-3 R. I. .Meldt u voor mu ziek tot tet hoofdbestuur dor Ned. Voreoni- ging „Onze Vloot", Stationsweg 89, Don Haag ou tot mr. Loopjes, secretaris der Ver. tot Verbetering van den volkszang, Loidsehe- gracht_ Amsterdam. Po moeder van Jozef Petrus Boel, geboren to Ulft. Nederland, en soldaat in het Xixl. Le ger, welke moeder als vluchtelinge verblijft in hot St. Jozefs gesticht 1© Soest (Utrecht) ver zot kt haar zoon zijn tegenwoordig adres aan haar bekend te maken. Adressen gevraagd van F. Bal, Wilson, v. d. Wielen, C. Way, Nijenhuis en P. de Jong, allen korporaals der genie, on van don genie soldaat le klasse Scheffers door Dl Roelandt, korporaal, Lindo 133, Oistervrijk N.-B. Op Dinsdag 15 Dec. is onze compagnie ver huisd, waarbij zijn zoekgeraakt 2 plat- rmvo bouten kistjes met lederen slui ting, waarin administratieve bescheiden particuliere goederen. Bovenop do kistjes waren kaartjes gemerkt le veldcompa- Berieht van den vinder wordt verzocht door J. van der Schoot, fourier, 22 reg. I. 2 bat. 4 comp. Jl. Donderdag namiddag was ik in het tijde lijk Militair Tehuis naast do Katholieke kerk te Alphen a d Rijn. Bij 't verlaten van dat lokaal was helaas mijn overjas, gemerkt 3 K No. 3694, van den kapstok verdwenen. Heeft iemand wellicht per abuis mijn overjas mede genomen Inlichtingen aan milicien C. Jen sen, Julianastraat 74 D, Alphen e/d. Rijn. Aan het Nederlandsche Volk. Met groot© instemming plaatsen wij het volgende stuk .,In het besef van de destijds zoo onvolledige ontwikkeling van de weerbaarheid van het Nedorlandsohe volk werd, welhaast 15 jaar ge leden, ck> „Yereeniging Volksweerbaarheid" opgericht. Gedurende haar bestaan heeft zij niet op gehouden door woord en daad alle Nederlan ders op to wekken en zich weerbaar te maken, teneinde, zoo noodig, ter verdediging van ons onafhankelijk volksbestaan allo in het volk schuilende krachten onmiddellijk te kunnen inzetten Veel van wat ter bereiking van dit hoog© doel noodzakelijk is, werd gedurende dien tijd verwezenlijkt en de vereeniging Volksweer baarheid acht zivh gelukkig, door hare ern stige propaganda tot verbetering van den toestand te hebben medegewerkt. Het hoofdbestuur meent uit dit feit het recht t© ontleenen tlian6 in deze ernstige tij denden eisch van hot oogenblik invoering van: Algemeen© Dienstplicht en voor hem, die daar nog buiten val km be halve de wegens gezondheidsredenen geheel ongeschikten Oef© n plicht. Natuurlijk zullen hiermede grootero per soonlijke en geldelijke offers gepaard gaan, maar wat boteokemon die, tegenover de hoog ste belangen, waarom het hier gaat! I Nederlanders, indien gij prijs stelt op dien naam, indien gij de vrijheid, h<-t ©rfdeel onzer I vaderen, onverkort aan uwe kindeern wilt na- I laten. zorg dan dat de fier® zinspreuk der Oranjes, dio in uw Rijkswapen is opgenomen, niet slechts zij eon symbool, maar de krachti ge uiting van den wil. die u bezielt, om allen, rnan voor man. weerbaar te zijn, ten einde in waarheid on-.vrwclirokken en vastbearden te kunnen verkbren „Ik za] handhaven". Hot Hoofdbestuur der Vereaniging Volksweerbaarheid r A. E. DUDOK VAN HEEL, Amate», dam, Kapt. VrijwLandstorm Voorzitten; E. VAN THIEL, Gep. Luit. Kol. .VI, L6 Gravenhago, Secrcta ris J. M. VAN GOGH, Gep. Luit. Kol. N.I.L., 's Gravenhago, Penningmeester Mr. H. VERKOUTEREN, Amsterdam sterdam Prof. M. NOORDTZIJ, Kampen. Mr. A. W. F. H. SaNGER, Groten- 1>. J. GEILL, Gep. Kol. d. Inf!"' Breda J. T. T. O. VAN DAM VAN ISSELT, Gep. Gen. Mj>j's Gravenhago; R. P. VERSPIJCK, Gep. Luit. Gen.. Utrecht; C. F. H. PUTMAN CRAMER, Gep. Gen. Maj-, Eindhoven; Mr. J. J. HEYSE, Middelburg; J. P. RÜN8INK. Groningen; Jhr. E. VON BOSE, Gep. Luit. Kol. N.I.L., 's Gravenhago Mr. E. J. KORTHALS ALTES, oud- R©6. Kapt. der Inf., Amsterdam; Prof. Dr. G. KALFF, Leiden, Eerolid. Zij, die het met bovenstaand betoog eens zijn worden beleefd verzocht hiervan blijk te geven door toezending van visitekaartje aan h©t Secretariaat der Vereeniging Volksweer baarheid, Clolumbusstraat 75, Den Haag. De Militaire Huisvlijtwedstrijden. Men meldt ons; Do eerste tentoonstelling, verbonden aan do reeks Militaire Huisvlijt-wedstrijden, welke door den Volksbond tegen drankmisbruik wor den georganiseerd, zal worden gehouden voor het Bezettingsleger in en om de forten van de Stelling Hollandsch Diep en Volkerak en wel De Russissche Vloot. BASEL. Aan de „Basler Nachrichten" wordt uit Parijs bericht, dat vier nieuwe Russische dreadnoughts van het type-Gan- gub binnen enkele dagen gereed zullen ko men. Een Oostenrijksch oorlogsschip gezonken. Uit Triest wordt aan de Franscbe bla den geseind, dat het Oostenrijksch© oplei dingsschip „Beethoven" door het stooten op een mijn is gezonken. Al de adelborsten en zeelieden aan boord zijn omgekomen. De blokkade van de Dardanellen. Volgens telegrammen uit Alhem, bestaat het Fransch-Engelsche eskader, dat de Dardanellen blokkeert, uit zes dread noughts, en wel vier Engelsche en twee Fransche verder ziin er bij ingedeeld vier ■Engelsche en drie Fransche kruisers, twee Fransche mïjnepleggers, acht Engelsche torpedo boot jagers, vier Fransche torpedo- booten; benevens de noodige onderzeeboo- ton on transportschepen. Het opperbevel voert een Fransch admiraal. Kerstmis! het feest van lieide en... vrede. Van vrede zal het dit jaar niet zijs*,. maar de liefde zal niet ontbreken. Zij, die achterblijven in de oorlogvoerende landen," en ook in die, welke moeten mobiliseeren, gedenken in liefde hen, die op hot slagveld, aan grens of kust staan, en zenden hun vele goede gaven, die wel het „thuis" niet vor- vangen, maar er toch aan herinneren. Hierboven zien wij, hoe in een Duitsche troepen- afdeeling de kerstgaven aankomen in het kamp. Er is een groote en blijde vreugde onder de militairen. Een legerplaats in de bosschen van Silezië van de Salvator-huzaren uit Weenen. den een woord tot het Nederlandse he volk te richten. F. A. TT. 1-1-10 R. T. Voor St. Nicolaas bestonden geen speciale commissies. Waar men wat van dit feest heeft weten te maken, was dit te danken aan eigen initiatief. Dat dit iniatief hier en daar ontbrak moet nu geen voor den soldaat onwaardig gejammer in onze courant teu gevolge hebben. Voor Kerstmis is een commissie bezig. Bed. Russische infanterie doorwaadt onder grauaatvuur van deu vijand een rivier, die reeds gedeeltelijk met ijs bedekt is. Togen kou en ontbering moet de Russische soldaat nog al zijn opgewassen, Dank zij de verhooging van onze weerbaar heid, kon ter haaldhaving onzer neutraliteit, bij oen aanvang van den grooten oorlog, die thans do gcheele wereld in beroering brengt, in enkele dagen eene weermacht van meer dan een kwart milUoen geoefende mannen bij eengebracht worden, die, als het moet, bereid zijn hun leven te offeren voor do verdediging van den voderlanfdschen grond. Dankbuar wordt dit door ons erkend, dank baar... maar niet voldaan, want daarmede is hot dool van „Volksweerbaarheid" nog niet 'bereikt; haar ideaal is belichaamd in artikel 180 van de Nedorlandsohe Grondwet „Alle Nederlanders daartc© in staat, zijn verplicht mede te werken tot hand- ving» der onafhankelijkheid van liet Rijk, on tot verdediging van zijn grondgebied". Is het met dezen ons door de Grondwet opgelegden plicht voor eigen, niet een bescher mend feit, dat in Nederland nog staat „de loting" dio mot baar zoo sterk prikkelende hoop op vrijloting van den militairen dienst zulk een uiterst ongunstigen invloed heeft op het weerplichtbesef en door haar groote on rechtvaardigheid zulk een ontstemming wekt! Is het niet diep bedroevend, dat er dienten gevolge thans nog duizenden en duizenden jonge mannen rondloopon die in deze dreigend© tijden doen alof het gemeenschappelijk vader land niet ook hun vaderland is die, ook al wilden zij op hot laatst oogenblik, als de vij and reeds aan de grens staat, toch nog mede optrokken dit niet zouden kunnen, het zou te laat zijn, omdat zij geheel ongeoefend zijn ou loopen wij niet groot gevaar, dat mocht ons land in deu oorlog medegesleept worden, vele van de ze laatsten, het stil-zitten te mach tig worden zal en toch naar de wapens zulten grijpen als franctireurs, met de heillooze en gruwelijke gevolgen, die wij in België zagen! Deze toestand mag niet langer bestendigd blrn-en. Van het Nederlandsehe volk zelf moet de drang uitgaan om hiorin verandering te bren gen. Mocht wellicht voorheen nog bij veten twijfel hebben bestaan aan de noodzakelijk heid om dö weerbaarheid van ons volk tot den hoog6ton trap op te voeron, de wereldschok kende gebeurtenissen om ons heen zullen thans een ieder wel de oogen hebl©n geopend en hebben doen inzien, dat elk onnoodig uitstel j een misdaad zou zijn te^en ons zelf bedreven. De „Yereeniging Volksweerbaarheiddoet daarom een iieroep op het Xederlandseho volk om van stond© aan alle onverschilligheid ten it an zien onzer nationaie verdediging te Inten j varenhet spreke zich duidelijk uit, dat het tilier minst bedoelt aanvallend op te t.i©den, iynaar er,voor wil zorgen onder alle omstandig heden baas te blijven in eigen huis, dat het daarom eischt, dat de wrdediging niet langer alleen worde toevertrouwd aan een door loting daartoe aangewezen gedeelte, maar aan allen, f-4He daartoe lichamelijk ©n geestelijk geschikt zijn. Als het vaderland in gevaar is, moeten allen, die daartoe in staat zijn, als geoefende mannen zich zelf kunnen ©n willen geven om de heiligste goederen van ons volk to verde- Idigen. Alleen daarin schuilt do hoogste zedelijk» kracht en do werkelijk eenige kans op behoud van on6 onafhankelijk volksbestaan. Het Nederlandsche volk erkenne als gebie- in Willemstad op 26, 28 en 29 Dec. a.s. Door den Generaal-Majoor Commandant in de Stelling, de Majoor der Genie Roelofs Yalb. den Burgemeester van Willemstad en het Hoofdbestuur van den Volksbond werden medailles geschonken. Vrij vervoer. Naar wij vernemen wordt door het Centraal comité voor ontspanning en ontwikkeling van militairen, wanneer het daartoe aanvraag krijgt hetzij van de plaatselijke comité's, hetzij van de hoogste militaire autoriteit, ter plaatse waar voor ontspanning en ontwikkeling van militairen door artisten of door hen, dio zich daartoe welwillend beschikbaar hebben ge steld, wordt opgetreden, aan de spoorwegmaat schappijen een bewijs van vrij vervoer aange vraagd en van deze verkregen ten behoeve van hen, die zich voor bovengenoemd doel hebben disponibel gesteld. Uit Hansweert. Vaandrig H. D. J. Swaten schrijft ons: Onze getrouwe secretaris korp. V. d. Swaluw was niet aanwezig, dus heb ik de pen maar eens opgenomen om een verslagje uit te bren- gen. De heer v. Vliet, veearts i© Kruiningen, heeft hier voor de militairen een lezing ge houden. De. heer v. Doorni nek, voorzitter van het comité aldaar, opende de vergadering, spreker behandelde daarna op zeer boeiende en begrijpelijke wijze do ouderdomsbepaling volgens de tanden bij hot paard, terwijl op een vraag van een der soldaten hij ook nog de ouderdomsbepaling van het rund aanhaalde. De detachementscommandant, do le luitenant Tadema, bedankte den spreker en sprak de hoop uit hem nog dikwijls te mogen hooren. Lezing over Ball te Oosterhout. Mil. telegrafist Jos. Taeymans schrijft ons Was het eenige weken geleden do lieer D. Bollen die eeno lezing over onze kolonie Suri name gaf, Dinsdagavond hield de heer Car- pentier Alting, majoor bij het Nod.-Indiseh© leger, eene voordracht over een andere Ne derlandsche kolonie, nl. het eiland Ba.li, een en ander door lichtbeelden verduidelijkt. Het feit dat ook cte hoo ge re militaire auto riteiten zich op die w ij zo verdienstelijk maken, is het beste bewijs, dat ook zij gevoelen, dat het in dezen tijd, moer dan andere, noodzake lijk is de militairen niet alleen aangenaam, doch ook nuttig bezig te houden en te trach ten hen voor verveling te vrijwaren. In een korte toespraak, vóór den aanvang der lezing tot majoor C.A. door .eten heer A. Baron van Oldeneel gehouden zeide deze dan ook, dat hij als Voorzitter van het Ont- sponningsooimté het ©en hooge eer achtte, dat deze officier zich tot het houden van deze voordracht over Bali had beschikbaar gestéld, eene daad, die ten volle onze waardeering ver dient. Na eenige geogrnphische mededcelingen be treffende de grootte ©n de ligging van dit eiland, den aard en de hoegrootheid der bevol king, hing de heer C. A. ons een duidelijk beeld op van den toestand waarin de Balinee- zen vóór vele jaren verkeerden, geregeerd als zij destijds werden door willekeurige potenta ten. die do grenzen van liet gonvernements- i gebied onveilig maakten, zijne ambtenanen be- leedigden en de hnn eiland omringende zee tot terrein hunner strooptochten maakten. Vervolgens schetste spreker hoe bert Gou vernement. tevergeefs voldoening voor de door do inboorlingen bedreven euveldaden eischen- d© ©n zijn lankmoedigheid ton top gestegen ziende, eene expeditie uitrustte, welke den Bali neezen voor goed de lust benam hunne strooperijen voort te zetten. Eene reeks lichtbeelden verplaatste ons voorts naar d© binnenlanden van het eiland met zijne bewoners. Zoo maakten wij ©ven als bij de Suriname-lezing kennis met de ze den, gewoonten en huisvesting der bevolking, die aan vele deugden towns menige ondeugd paart. Vooral trof ons de regelmatig, slanke gestalte der Balineezen. De foto's met de prachtige palmboomen en ander tropisch geboomte leverden ons voorts hot 'bewijs, dat moedor Natuur ook hot eiland Bali mét kwistig© hand onot natuurschoon bedeeld heeft, iets wat we trouwens bijna in ge)i©el Indië kunnen waarnemen. Ook uit ar chitectonisch ooggpunt gaf een aantal kiekjes eel moois te aanschouwen, want wij zagen r verscheidene Indische tempels, rijk aan variaties in bouwvorm. Met eenige kiekjes uit het militaire leven in Indië werd deze voordracht besloten. Het laatste vertoonde het portret van den wakke ren, doortastenden Gomv-raeur-Genoraal v Heütsz. den man aan wien het moederland zoo enorm veel verplicht is. Want het is aan zijne energie en groot beleid, dat Bali en ge heel Ned.-Indië dankt d© zegeningen van zijn weldadig bestuur, genietende de rust en de bescherming eener hooge re cultuur. .De man van het weer" was wellicht oor zaak. dat de militairen in niet zoo grooten getale als anders lot geval pleegt te zijn, wa ren opgekomen, alhoewel de zaal overigens vrij goed bezet was. Doch zij die aanwezig waren, hebben ongetwijfeld met deze hoogst interes sante voordracht weder hunne kennis omtrent ons Insulinde verrijkt. Majoor C. A. had een dankbaar gehoor. Dat bewees het luide applaus na afloop der voor stelling. Tevens bracht de Voorzitter van het Comité hiervoren genoemd aan dezen officier zijn dank over voor de moeite aan do voorbe reiding en het houden dezer leening verbon den, met welke dankbetuiging wij, militairen, van harte instemmen. Uit ZwammertJam. Men meldt ons Het gaat goed in Zwammerdam! Cursussen in landbouw en veeteelt voor de gemobiliseer- den, cursussen in Duitsch, Engelsch, natuur kunde, bouwk. teekenen. Dan voor de ontspanning: voetbalclub, schaakclub, Mil. Kinem. Gez. „De Zwammer- dammer Film", lezingen, concerten. Donderdagavond j.l. was het kerkgebouw weer afgestaan voor het goede doelde zan geres Cathrien Kettenis uit Rotterdam, zong er met verrukkelijke stem een zestiental liede ren, meest oud- en nieuw-Hollandscho, en werd .'n haar taak uitnemend bijgestaan door de pianiste mevrouw PolakCats. Ter afwisse ling maakte de heer Keyzer uit Nieuwveen zich verdienstelijk door geheel onvoorbereid eenige gedichten voor te dragen. Blauw en veldgrijs zaten muisstil onder de gewelven van het stemmige dorpskerkje te luisteren. Toen echter majoor v. d. Broeke aan hot slot van den hoogst muzikalcn avond een woord van oprechten dank had gesproken, kon men zijn bijval haast niet onderdrukken. Do kerberaad der Ned. Herv. Gemeente, die telkenmale als het om muzikale en andere ont wikkeling en ontspanning der soldaten ging, zijn gebouw afstond, heeft een ruime en hoog staande opvatting van zijn taak. Hij mag er op vertrouwen dat de militairen van hun kant dit weten te waardeeren. Wij hopen op nog vele dergelijke avonden; na de inspannende dagtaak zijn avonden als deze oen genot van het edelste gehalte. Uit Loosduinen. Mil. W. Poulisse schrijft ons: Dezer dagen hadden de heeren Van Bode- gom en Verhagen, houders der militaire- eantine alhier, de aardigheid, de militairen te vergasten op een simultaan-damwedstrijd, waartoe de WelEd. Heer J. J. Remmers, kampioendammer uit Den Haag, zich welwil lend had aangeboden. Er werden 19 partijen gespeeld, welke de heer Kemmers in 3 uur uit speelde en waarvan hij er 13 won en slechts 6 verloor. Er werd goed spel geleverd en de deel name mag nog al groot genoemd worden, vooral als men in aanmerking neemt, dat het den eersten keer is tijdens ons verblijf alhier. Bij zulk spel vloog de avond dan ook om. Was bet wonder dat do heer Kemmers beleefd word uitgenoodigd nog eens weer te komen, hetgeen hij ons gaarne lieloofde. Na afloop van den wedstrijd boden de heeren Van Bodegom en Verhagen don militairen een ondcrlingen wedstrijd aan, terwijl dé heer Kemmers do leiding er van op zich nam. Ook beloofde de heer Barbier uit Den Haag, die den heer Kemmers vergezelde, een paar avonden in de week met ons een wedstrijd te houden, hetgeen wij met genoegen vernamen. Zoodoende kunnen de damliefhebbers hun hart eens ophalen. Het is mij een vereerende en niet minder aangename plicht, mede uit naam der damlief hebbers, den heeren Kemmers en Barbier har telijk dank te zeggen voor hunne bereidwillig heid en jovialiteit en den heeren Van Bodegom en Verhagen voor hunne welwillende opoffering. Nogmaals heeren, onzen hartelijken dank en tot spoedig wederzien. Loosduinen. Van Ameland. De kustwacht van Ameland meldt ons: Voor de tweede maal mochten wij het ge- noegen smaken, de heeren Schaaf en Scheepstra in ons midden te hebben, die ons bij den heer Hofkcr geheel belangloos een gozelligen avond wisten te verschaffen. De beer Schaaf, als karakterkomiek, werkte een zeer uitgebreid programma af, dat de lachspieren dikwijls in beweging bradht: terwijl de lieer Scheepstra als pianist hem trouw begeleidde. Nadat een der militairen oen woord van dank had gebracht aan de beide heeren en het op gekomen publiek, werd deze voor ons zoo aan gename avond besloten met een gezellig baL Nee-Ameland, 16 Doe. 1914. Kustwacht Poet L Dankbetuiging. Mil. Penning schrijft ons: Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan H. H. onderoff., korps. «r>n manschap- ]H«n der 2e sectie van do lo oomp. wielrijders, voor <!»i vele blijken van ^-langstelling bij ons huwelijk ondervonden, en voor het pracht-ca- deau, dat zij ons ten geschenke vgoron heb ben. GHR. BENNING, Mil. 2e Sectie le romp, wielrijders. Toonselstukje gevraagd. Door do onderofficieren van het II bat. 3e reg. inf. is een voreeniging opgericht ten einde onzen jongens ook eens ©enige aangena me avonden te geven. Nu wildon wij <vm paar toonoelstiikjes opvoeren, wie helpt ons aan eenige aardig© stukken? Bij voorbaat onzen dank. De adspir. res. off. t. gezondh. P. C. J. VAN DER SLEKKE. Een zangeres beschikbaar. Wij dooien mede. dat een jonge Belgische zangeres zich beschikbaar stelt voor concerten of uitvoeringen. Haar adres is P. Efgermont, Koestraat G3, Vliswingen. Ontspanning. Ondorgeteekende is genegen de forten in de stelling Amsterdam te bezoeken met een atlethenclub. afgewisseld door acrobaten, en met medewerking van den Hollandschen humo rist en coilplctzanger, A. F. Heinrichs. Ver zoeken om aanvraag te richten aan A. F. Heinridhs, fort to Abcoude Covonden voorwerpen.) Gevonden een bajonet, scheede en koppel (infanterie) bajonetnummer 4703, terug to be komen Amstel 314, Amsterdam. Een stem uit IJmulden. (Van mil. P. do Lange.) Men hoort van giften en van gaven, Van vereeniging en comité, En 'k ben mij zelf al af gaan vragen: Wie krijgt dat toch, wie deelt er mee? Men leest het, ja, men hoort er praten Van sigaren verzamelen langs do straten, Van tabak, sigaretten, o! zoo fijn, Waar is dat dan, waar zou dat zijn? Kwam er dra- wat, dat was ons aller wenseh. Van heinde en ver, hier naar oas Hollands gren8; Maar hoe we wachtten, hoo we keken. Niets kwam er, dat deed ons 't hart haast breken! Misschien ben ik voorbarig in mijn dichten, En kan Manassen mij wat inlichten Misschien, dat er nog wat komt, wie zal het eten Maar tot nog toe zijn de matrozen in LJrnuidea vergeten. P. DE LANGE. De barbier. (Van korporaal Pothof). Aan onderworpen ontbreekt het mij niet, Zooals men aan het opschrift ziet. Zoo krijgt ook dedoróón zijn beurt. Enfin, nu maar niet lang gezeurd. Des middags tegen ©en uur of vier, Is de barbier al op de soldatenkamer hier. Twee der bedienden zijn dan druk in cl© weer, Wat men dan ook ziet, ja eiken keer. Bijna ieder soldaatje laat zich dan ook scheren, Dan loopen ze er weer bij ais echte hceron. I>ie het niet doen, zien er uit als roovers nit do struiken, Met groote baarden of lange pruiken. Doch zoo behoeft het niet te zijn, Want ieder die wil, houdt zijn gezicht net en rein, Het scheren behoeft niemand te betalen Doch ik zal ook wat van den salon verhalen. Men ziet geen opschriften op platen of in boeken, k Heb scherpe messen, schoone doeken. Mag ik u om de gunst verzoeken?" Neen makkers, dit behoeft niet zoo te zijn. Want wie kent in de kazerne onzen Diederik niet 't Iö er alic* even helder, wat men er ook ziot. En mocht gij eom3 eens iets vervelend vinden, Loop dan even bij Diederik binnen. Dus over de netheid daar maar niet langer gepraat voor ieder soldaat, lier hekend, ja wijd en zijd, Men wordt ar beet geschoren en een grapje op zijn tijd. A. POTHOF, korp. Krijgslied. (Van jhr. W. A. H. van Liefland!. Hoort gij ginds 't dqf geknal Van geweren en musketten Hoort" ge ginds 't luid geschal Van klaroenen en trompetten? Hoort ge ginds 't dof geb-oiu. En 't rammelen van den trom? Hoort ge ginds de bommen gonzen Hoort ge ginds de kogels bonzen? 't Is de strijd voor 't Vaderland. Noemt dan 't wapen in de hand! Ziet hier staat Minerva's school In een heer herschapen Snaphaan, houwer en pistool Siert de kloeke knapen. Ziet_ hiér staat de heldenbloem, Hollands glorie. Hollands roem. Strijdend, fel verholgen Wilt hun voorbeeld volgen 't Ia de strijd voor 't Vaderland, Neemt dan 't wapen in de hand. 7. L. 't Is er leuk en lollig, ja, Zijn naam is dan ocik hie

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 3