A TER iARSCl J Co. Schaakrubriek, m Laatste Berichten. VAM WOERKOM's Schoencreme. 4DE SOLDATEN COURANT van Woensdag 2 3 November 3.9 1-4. 1 ik' iH! i Ï2 X j ;ïj! B HU m st pi Ingezonden stukken. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIEN. Gemeente politie Amsterdam. DE RECORD SIDAREM VILLIAM PITY jy 6 c T IQ c Eindexamen H. B, S. 1915. „KRINGEN"? „KRINGEN' „KRINGEN", «J. F*. MOL, JWARKT 42, BREDA. BE A. VAN HATTEM M Firma I. F. SEOERS ZOON, W. J. VAN HEYNSBERGEN, FIJNE en VERDUURZAAMDE VLEESCHWAREN. Practische militairen handschoenen ST. NICOLAAS! Het meest welkome geschenk aan Militairen is ongetwijfeld een Kistje heerlijke Sigaren! Rijp-Licht. 10?ts pr ons-pakje. Een plechtig oogenblik. (Van mil. M. Boogert 2-2-5 R.-I.) 'k Heb verschillende gedichten gelozea En al van verscheiden kant. Maar 2 2 is weggebleven, Daarom iets van mijne hand. Wat een drukte was 't vanmorgen, Er was ook heel wat aan de hand, En alles ging met heel veel zorgen, Daarom dit in de Soldatenkrant. Heele troepen trokken samen, Alles in een lange rij, Met vrouwen en meisjes voor de ramen Togen we naar de mooie hei. Er moesten officieren worden beëedigd, Het was een plechtig oogenblik, Om het vaandel heen vereenigd, Luisterend met opgetogen blik. De eed van trouw word afgelegd, "We presenteerden de geweren, Zelfs de generaal heeft iets gezegd. Daarna gingen we defileeren. Toen naar huis, en weer marcheeren Opgewekt en blij te moe. Aan den schouder, de geweren, Wensch ik u het beste toe. M. B. Ons keuken-personeel. (Van korp. Gerrits.) Iedereen in ons land, Hetzij te voet of op zee, Zet een stukje in de Soldatencourant, En dat valt nog lang niet meel Ik wil eens wat verhalen Van ons keukenpersoneel De jongens weten het allemalen, Ze koken lekker en fideel. Ziehier een goede, beste vent, No. één, 't is onze Dorus; Zijn de jongens brutaal en niet content Dan leert hij ze mores! Onze Klaas is No. twee, Die staat 's morgens 't eerste op; Hij zet een lekker kopje thee, Een beste jongen, op en top. No. drie is onze Arie, Ook een allerbeste ziel; Hij maakt nooit bombarie, Al is er ook iete, wat hem niet beviel. Ons personeel bestaat uit drie, zooals je ziet, Met een korporaal planton; We hebben altijd vreugd' en nooit verdriet Dat weten ze hier alom. Zeer geachte Redacteur, Het eenigste wat ik vraag: Plaats mijn gedichtje zonder kleur, Dat zag ik zoo graag! Landweer-korp. M. GERRITS, Tot weerziens, (Aan P. F. Smit, 1ste officier der K. 9. M. van P. de Lange IJmuiden.) Wij waren met ons vijven, Als vrienden onder een, Maar dat mocht zoo niet blijven, Hij zit niet meer te schrijven, Liet ons in smart en ween. Een brief voor hem gekomen Riep hem naar Amsterdam. Zeg Smit, je moet weer varen In stormen en gevaren, Dat bij gezond weer kwam. Zijn diensten moest hij wijden Aan de groote koopvaardij. Ja! dat bracht ons in lijdén, Zijn terugkomst doet ons verblijden, Gezond aan onze zij. Het varen valt niet mede, In dezen somb'ren tijd. Dat hij niet treft de mijnen Weer terugkeert bij de zijnen, Hun met zijn komst verblijdt! P. DE LANGE. P.S. Men diene op te merken, dat P. Smit e x-m il i c ien -sehr ij ver is van het positiebureau te IJmuiden. Kan gezongen wordèn op de wijs: „Ik had een wapenbroeder.'- Sport. VOETBAL. De uitslagen der wedstrijden van Zondag, Westelijke afdeeling. Afdeeling B. Haarlem: H. F. C. 2Blauw Wit...... 03 Afdeeling C. Rotterdam: R. F. C.Neptunus13 XerxesUnitas 03 Afdeeling D. Den Haag: H. V. V. 2Quick 202 Afdeëling F. Enkhuizen: West FrisiaDen Helder... 16 Afdeeling G. Bloemendaal: BloemendaalH. S. V.... 5 Velsen; KinheimV. V. C70 Afdeeling L. Amsterdam: D. W. S.Amstel52 Afdeeling 0. Den Haag: A. D. 0.T. 0. P51 Oostelijkeafdeeling. Afdeeling A. Wageningeh: G. V. C.Go ahead22 Zutphen Be QuickVitesse13 Apeldoorn: Robur et Velocita-sTubantia 42 Afdeeling B. Enschedé: Ensehedeesche Boys Enschedé01 Almelo: HeraklesP. W. 32 Afdeeling C. Amersfoort: QuickH. V. C12 Afdeeling D. Deventer: TI. D. 2Tubantia 221 Afdeeling E. Nijmegen: N. E. C.Zutphen10 Arnhem Hertog HendrikVitesse 2... 23 Nijmegen Quick 2V. V. 0. 10 Zuidelijke afdeeling. Afdeeling A. Middelburg: Zeelandia 1E. M. M.... 41 Vlisaingen; VlissingenD. 0. S. K. 0. 50 Wedstrijden buiten de competitie. (Gouden Onafhankelijkheidsbeker.) Rotterdam; Rotterdam XIBondselftal 14 GroningenEngelscbe geïnterneerden H. F. C28 's-Bosch WïlhelminaQuick Nijmegen 33 Den Haag: H. B, S.U. 11 Amsterdamsche Voetbal-Bond, le klasse. A Le Progrès 1S. D. W. 1 50 2 e klasse. A A. D. W. 1—S. D. S. 1 3—0 N. 0. S. 1Union 1 32 B W. B. C. 1—R. C. A. 22—1 Unity 1—S. D. W. 2 5—0 3e klasse. A 9. D. W. 3—G. 0. V. 0. C. 16—2 Diemen 1Hortus 2 34 B S. D. W. 4—S. D. S. 2 0—11 D. E. C. 4A. D. W. 2 3—0 e o. q. y. c. 2-:w, b. c. 33-2 Redacteur B. J. van Trotsenburg, Johannes VerluiIstot-raat 78, Amsterdam. Op een verzoek van velen onzer lezers be ginnen wij heden in ons blad. een beknopte Schaakrubriek, onder redactie van den lieer B. J. van Trotsenburg, den bekenden scka.ak- redacteur van het „Handelsblad". Zooals de laatste jaren gewoonte is gewor den, zullen do beide groote clubs bior ter stede, het „Vereenigd Ainsterdamsch Schaak genootschap" en de „Amsterdamsche Schaak club" ook in dezen winter een tweetal wed strijden houden. De eerste dezer ontmoetingen zal plaats heb ben op Zaterdag 28 November in het clubge bouw van V. A. S. „Hoode Leeuw", Damrak. Deze wedstrijd belooft zeer spannend te zijn. Tot nu toe zijn deze matches regelmati| door V. A. S. gewonnen, hetgeen in verbair met het veel grooter aantal leden en de talrijke en sterke hoofdklasse van het genootschap wel niet anders te verwachten was. Nu echter het V. A. S. in den laateten tijd, wat betreft het aantal leden, niet vooruitgegaan, vooral de hoofdklasse is zeer verminderd, zelfs in die mate, dat de gewone winterwedstrijd voor deze klasse ditmaal niet door kan gaan. Daarentegen is heb ledental van A. S. C. regel matig toegenomen en reeds tot 76 gestegen, zoodat in dit opzicht beide vereenigingen ongeveer gelijk staan. Zonder twijfel zal A. S. C. daarom alle krachten inspannen om den strijd te winnen. Of dit gelukken zal is nog twijfelachtig. Onder de eerste en tweede klasse spelers toch beschikt V. A. S. nog altijd over een krachtige, goed getrainde oude garde, die in menigen strijd, als het front reeds begon te wijken, het dreigende onheil Wist af te wen den; terwijl A. S. C., die vooral in den laatsten tijd sterk is vooruitgegaan, gedeeltelijk met minder geoefende troepen, ten strijde moet trek ken. Het lijkt echter niet al te gewaagd te voorspellen, dat zeker aan het eerste tiental borden A. 9. C. de 6terkere zal blijken. Probleem No. 1 van F. J. Schotel te Amsterdam. Eerste Publicatie. Zwart. ab cdefg h ,.4 1 jgflifll if! abodefg h .Wit. Wit begint en geeft in drie (3) zetten mat. Stand, der stukken Wit: Ke8, DcS, Tb3, Pc4, Le3, LB7, b7, g3, 5. Zwart: Kdo, Ta2, Pd2, Pg6, Ld6, a6. Probleem No. 2 Tan J. J. Rietveld te Kesteren. Eerste Publicatie. Zwart. abcdefgh jg n j g «te t§ w.< SS f|: xH g§ SI SS tl m I* iH il pj J Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zetten mat. Stand der stukken: Wit: Kei, Dh3, Pe6, Pf4, Lhl, b2, co, go, h2. Zwart: Ke-5, Te4, e2. Buiten verantwoordelijkheid, van de redactif. e Bijkoks. Hooggeachte Redactie! Zoudt u mij in de gelegenheid willen stellen, door middel van de „Soldatencourant" op ge paste wijze, de aandacht te vragen voor het volgende Door verschillende miliciens t.w. timmerlie den, schoenmakers, kousénstoppers en zooals er bij ons zijn stokers en ook hulpstokers wordt voor de door hen te prestoeren diensten eèn dagelijksche vergoeding genoten. Nu zijn er ook nog jongens, die in deze tijden werkelijk geen lichte taak hebben, en dat zijn de bijkoks.' Mijn helpers verrichten bun werk op voortref felijke wijze en streven er naar 't onzen com mandant en het personeel zooveel mogelijk naar den zin te maken. Het gebeurt meermalen dat zij zich een .genoegen, waarvan anderen kun nen genieten, moeten ontzeggen, omdat er hun de tijd voor ontbreekt. Zij hebben er echter nooit over geklaagd, alleen hoor ik wel eeris: „Hadden wij toch ook maar een kleine ver goeding." Ik kan daar nooit iets tegen inbrengen, ge achte redactie ,want ik vind dat zij dit volko men verdienen. En daarom heb i.k de vrijhleid genomen, uwe welwillende medewerking tè vra gen door dit stukje voor mij te willen plaatsen, mij vleiende met de hoop, dat het er toe lei den zal, dat ook de b'jkoks, wier hulp iedere kok zoo zeer noodig heeft, in het genot zullen worden gesteld van een kleine geldelijke ver goeding. Ik dank u intusschen geachte Redactie, voor de aan mij verleende plaatssuimté en vertrouw op een gunstig resultaat van dit schrijven. KOK. Hofbericht. De Koninklijke familie, sedert Septem ber verblijvende op bet Huis ten Boech, zal a.s. Woensdag het Paleis in het Noord- Einde weer betrokken. Een Engelsch oordeel over Nederland. De „Manch. Guardian" maakt melding van de indrukken, die een berichtgever op deed bij een tocht over de kampen en vlucht oorden voor de Belgische vluchtelingen in Nederland. Hij zegt: „Nederland heeft wonderen verricht door de zorg voor de 800,000 vluchtelingen, die tegelijkertijd in Nederland waren en nu nog zijn 250,000 dakloozen onder de zorg van Nederland. De last op dit kleine lan d, van 6 millioen in woners, is oneindig veel zwaarder in verge lijking dan die van het Ver. Koninkrijk, dat met een achtmaal grootere bevolking nog geen 100,000. Belgen gastvrijheid ver leende. Engeland'^draagt den last van den oorlog, maar Nederland lijdt, oudanks de neutraliteit, niet minder dan de rlogvoe- renden door de beperking van den handel en de desorganisatie van zijn industrie. Het moest zijn leger mobiliseeren, heeft te zor gen voor de geïnterneerden, Belgen, Franschen, Engelschen en Duitschers van wie het reeds meer dan 30.000 in ver schillende plaatsen heeft, en moest boven dien nog zorgen voor de vluchtelingen. En het deed dit met bewonderenswaardige zorg en groote toewijding. Het ergste noemt de schrijver het, dat die menschen geen werk hebben. Hij zegt, dat op dit oogenblik op de 450 bewoners het Vereenigd Koninkrijk een Belgische vluchteling is. Zeker kon er meer voor die menschen worden gedaan, zonder dat de Engelsche hulpbronnen daaronder zouden lijden. En wanneer men in Engeland den toestand goed begreep, zou er meer worden gedaan, niet alleen voor de Belgische vluch telingen, maar ook voor Nederland. Op het Westelijk oorlogsterrein, Offlcieefe Duitsche berichten. BERLUN. Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld. De strijd bij NieuwpoortYperen duurt voort. Een klein Engelsch eskader, dat tweemaal de kust naderde, werd door onze artillerie verdreven. Het vuren der Engel sche ma/rine-kanonnen. bleef zonder uit werking. In het Argonnenwoud winnen wij stap voor stap terrein. De eene loopgraaf na de andere, het eene steunpunt na het andere wordt aan de Franschen 'ontnomen.. Dagelijks worden een aantal gevangenen men in de buurt van het station, een werk man van de Zeppelinmaatschappij kreeg een splinter door het hart en was op slag aood, een jonge dame werd de linkerarm afgesla gen en verder kregen nog een vrouw en een kind kwetsuren aan het hoofd. Drie huizen werden licht beschadigd. Daarop naderde ook deze vlieger de werf en wierp bommen naar beneden, eveneens zonder daar schade aan te richten. Hij ontkwam echter aan het vuur en vloog in de richting van het meer van Konstanz weg. Treinongeval. Zaterdagavond tegen halfnegen zijn de twee laatste wagens van den goederentrein, van Utrecht naar Zwolle nabij het station Harder- 'jk ontspoord en omgevallen, waardoor de hoofdlijnen waren versperd. Een petroleum- tankwagen is grootendeels leeggeloopen, ter wijl een andere wagon, met lijnkoeken, eerst .Iaden moest worden om de lijnen weer vrij te krijgen. Het ongeval gaf groote vertraging aan de locaaltrewen en de sneltreinen uit en naar het Noorden. De laatste trein naar Zwolle kon evenwel met twee uur vertraging om. één uur nachts vertrekken. Een aanvallende verkenning tegen onze stellingen ten oogten van de Moesel werd door onzen tegenaanval belet. Do overstrooming in België. PARUS. De Dnitscherg hebben, vól gens Parijsche berichten, veel te lij den van de overstrooming tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden. Een gewond soldaat, die te Parijs is aangekomen, ver telde, dat ten oosten van Dixmuiden een Duitsche oolonne van 1500 man volkomen door het water werd afgesneden in den nacht van 18 November. Bij het aanbreken van den dag beproefden eenige. soldaten zwemmende te ontkomen, doch werden door de troepen der bondgenooten doodgeschoten. negen uur, toen het water steeds hooger rees en het stukje land, waarop de Duitechers zich bevonden, voortdurend klei ner werd, gaf de bevelhebber van de Fran- sche troepen order een pontonbrug te slaan om de overlevenden te redden. Maar het was reeds te laathet eiland verdween on der het aanstroomende watertoen de Fran schen hun maatregelen genomen hadden om de Duitschers te naderen, dreven honderden lijken rond. Slechts veertig man werden gered. Op het Oostelijk oorlgstoerreln. Officieel© Duitsche berichten. BERLIJN. Officieel wordt door het groote hoofdkwartier gemeld: In Oost-Pruisen is de toestand onver anderd. In Polen wordt de beslissing vertraagd7 door het optreden van nieuwe Russische troepen uit de richting van Warschau. In de streek ten oosten van Czenstochau en ten noord-oosten van.Krakau worden de aanvallen der verbonden DuitschOosten? rijksohe legers voortgezet. Przemysl. LONDEN. De „Daily Ghron.'' verneemt uit Milaan, dat volgens het „Giornale d'Ita- lia" het. garnizoen van Przemysl, dat vrij sterk was, ten gevolge van de cholera groote verliezen lijdt. Alle slachtoffers worden in groote kuilen begraven onder ongebluschte kalk. De Russen verwachten Przemysl in het begin van December te zullen vermees teren. Do „Karlsruhe". De „Times" ontving, een bericht uit New-York, volgens hetwelk passagiers van de door de „Karlsruhe" op 26 Oct.. buitge maakte stoomboot „Vandyck" verklaarden, dat de officieren van de „Karlsruhe'be? weerden, dat ze weldra zouden trachten in het noorden van den Atlantischen Oceaan de Engelsche scheepvaart te verontrusten Vijandelijke vliegers boven Friedrlchshafon. Omtrent den vliegeraanval op de lucht- ichipwerf te Friedrichshafen wordt nog het volgende gemeld De beide Engelsche vlie gers werden tegen het middaguur boven Konstanz gezien, vliegend in de richting van Friedrichshafen. De militaire autori teiten aldaar werden er direct mede in ken- jesteld, en, toen om half een de beide vliegers een regelmatigen cirkel om de stad ;onnen te beschrijven, begon direct een vuur van kartetsen op de twee aeroplanes. De eerste vlieger kwam boven de Zeppelin hal tot op 500 meter in vol plafté naar be neden en wierp met bommen, echter zonder schade aan te richten. Zijn benzinereservoir werd lek geschoten en liep leeg, de vlieger zag zich dus tot een onvrijwillige landing genoodzaakt op nog een 100 M. van het terrein der Zeppelinwerf. Hij schoot eerst nog met een pistool op de toesnellende man nen en moest met geweld uit zijn vliegtuig getrokken worden. Hij werd in de por tierswoning gebracht, waar hij bewusteloos ineenzeeg. Toen hij weer bijkwam werd hij per auto naar het hospitaal gebracht, waar de doktoren lichte kwetsuren aan het hoofd constateerden. De tweede vlieger wiers eerst mi feom» In den loop van de maand Januari 1915 kunnen bij de po litie te Amsterdam worden ge plaatst een twintigtal agenten. Ten gerieve van hen die thans in militairen dienst zijn wordt vanaf heden de gelegen heid opengesteld zich eiken werkdag tusschen 9 ure voormiddag en 3 ure namid dag als sollicitant aan te mel den aan het Hoofdbureau van politie, Oude Zijds Achterburg wal 185, Kamer No. 20. Vereischten zijnLeeftijd van 21 tot 30 jaar, gezond lichaamsgestel, lengte min stens 1.75 Rjfeter, goed gedrag en voldoende kennis van ge woon lager onderwijs. Eventueeie reis- en verblijf kosten zijn voor rekening van den sollicitant. VAN NEDERLAND. <KRINCEM) fKpoiunEh) jföiBlÉSiV ^Ldrddduglas> VER K RUGBAAR BUM E ER DAM 'SUS Sigarenwinkeliers Fabrikaat F.vam GAR0IMGE&C- EIMDHDVEN HOLLAND De schriftelijke cursus uitgaande van het „Instituut de Regt" te Rijswijk (Z.-H.) zal aanvangen Dinsdag 1 December a. s. Spoedige aanmelding is nog zeer gewénscht. Waarom vraagt U, wan neer U een goede sigaar wilt rooken, niet in ééns een sigaar uit de Want alleen dan kunt U I er zeker van zijn, dat men U de beste sigaar j geeft, die er gemaakt wordt. Verbeeldt U niet, dat, I wanneer U in een winkel om een willekeurige sigaar vraagt U over Uw eigen keuze steeds vol daan zult wezen. Vraagt U echter om een sigaar uit de dan is teleurstelling uit- I gssioten. O' hoe zoudt U, wan- I n er men U uit een aan- t i onbekende merken f l at kiezen op het ge- z oht de beste sigaar j k innen vinden? U weet i nmers pas dat een s iaar goed is, wanneer U ze rookt. Maar kiest U een sigaar uit de dan doet U zonder twijfel I de best denkbare keuze. O O !C 8» E? dle een »ep»endcn emaak hebben voor siga- w pen, vragen daarom steeds uitsluitend sigaren uit..de „KRINGEN", omdat zij er van op aan kunnen, dat i~~ altijd even geurig en den prijs ruimschoots waard zün. Stoomfnbrlek van Miljtaire Hoofdtooisels. Passementerlën en Borduurwerken. Galonweverij a la Jacquard. Specialiteit in Militaire Petten tegen concurreerende prijzen. beginh weer een Schriftelijke Cursus voor Kommies, Hulpkeurmeester, Post beambte, Taal, Rekenen en Natuur kunde voor slechts f 1.50 per 3 mnd. T ENGELSCH ~&S Voor militairen f 2.50 per 3 mnd. Directe zending na ontvangst postwissel J, H. VAN DER VLIET, Blauwburgwal 18, Amsterdam. Heden verscheen bjj H. D. TJEENK WILLINK ZOON te Haarlem en is in iedeien boekhandel verkrijgbaar de le en 2e aflevering van: DOOR Dr. G. W. KERNKAMP Hoogleeraar aan deRjjksuniversiteit teUtrecht. LEUZEN EN BELAN6EH - BLIJF WAAKZAAM, NEDERLAND! Prijs f 0.75. Hel besteverreweg, wat wy tot dus verover de wordingsgeschiedenis van hel wereldconflict ge leien hebben, N. o. d. D. Zoolang de oorlog duurt, zal den 15den van iedere maand een aflevering van 2 vel druks verschijnen. De prijs bedraagt 20 Cents per vel diuks. Hofleverancier Rijkslavorancier GAKESFABRIEK „DE KORENAAR" Telefoon No. 222 ROTTERDAM Voorhaven 58-60-68 Scheepsbeschuit Leger- beschuit - Padvinder-Cakes - Dog-Cakes en Hoendervoeder. DIANA A V H Gedeponeerd Merk HofSevepsnciorsm FABRIEK VAN Militaire Hoofdtooisels, Lederwerken, Passementerieën en Borduurwerken. BREDA. Koninklijke Fabriek van Militaire Passementerieën, Gouden en Zilveren Borduurwerk, Galonweverij. Raamstraat 53 - Den Haag. Telefoon Intercomm. 857. HOI LEVERANCIERS. ROTTERDAM. •t BESTE MERK II! Leveranciers v. h. Depart, v. Oorlog. (in 't. bruin, wit, leder en tricot) tegen de konde, mogen in geen militaire cantine of tehuis ontbreken. Militairen boorden, nieuwe bui tenmodel knoopen voor engroa verkrijgbaar bjj G. DOORENBOSCH, Prinsengracht 409. AMSTERDAM. Telefoon 7083, Vraagt zichtzending aan. Bijzonder daarvoor aan te bevelen zijn PIETJE PUCK, 2 Cts. VILJA2J-Cts. ONZE DON JUANS 2 THEO DARVEL3 Cts. KWALITEITSSIGAAR 4 C MARRE3 SAGE8SE (klein, chique) 4 Verkrijgbaar bij de meeste winkeliers door geheel het land. TH. HOUTMAN, 's-Hertogenbosch. HUISHOUD JAM EN APPELSIROOP zijn smakelijk en veel goedkooper dan boter. Fabriek ALTENA bij Nijmegen. v.Rossefts DE beste Var:nas Overal verknjgbaara25?p.ons pakje. Is voor iedoron militair onontbeerlijk. Ze houdt het leder zacht en lenig. Maakt het waterdicht. Geert het een prachtigen, diepzwarten glans. En gee!t zelfs bij regen niet af. Ze is 50 pCt. goedkooper dan alle andere prima crème. Ieder gebruiker van „ERA" heeft het recht tot gratis deelname aan den „ERA"-wedstrijd. Prijzen; Effecten N. W. S., nom. f 3200. Neeta nog he4ön proef ea vraag, inlichtingen aan Uwen winkelier.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 4