Legerzaken, Cos-responden t ie. Uit Leger en Vloot. Order voor de Land-en Zeemacht. de SOLDATENCOITRANT x/nn woensdag: &3O iMovember l»x4=.3 Verzending van sigaren, enz. Het comité voor verzending van sigaren enz. naar de militairen op de forten en te velde welk comité gevestigd is te Amsterdam, O. Z. Voorburgwal 87 deelde ons het volgende mede: Het heeft ter verzending gereed ge maakt een 25 a 30-tal pakjes met voorraden voor 40 tot 60 man. De inhoud van deze pakjes bestaat uiit sigaren, tabak, pijpen, enz., terwijl er ook de nuttige artikelen zeep, schoensmeer e. a., in aanwezig zijn. Dezo pakjes zijn be stemd om als St. Nicolaasgesehenken gezonden te worden naar de troepenafdoelingen, welke aan de grens liggen. Door de commandanten van dezo onderdeèlen kan zoo'n pakje derhalve aan bovengenoemd adres worden aangevraagd, waarna de toezending, zoolang de voorraad strekt, zoo spoedig mogelijk zal volgen. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is aan tijd. benoemden res. le-luit. C. W. d e J o n g, op aanvrage een eervol ont slag uit den mil. dienst verleend. Bi] besch. v/d. Min. van Marine zijn luits. t/z. 2e kl. C. E. L. Helf rich cn R. Z a h n, resp. gepl. a/b. „Koningin Emma" en Gel derland". Bij K. B. zijn, met ing. van 13 Deo., benoemd bij het personeel van den geneesk. dienst der landmacht, tot off. van gez. Ie kl., de off. van gez. 2e kl. J. P. B ij 1 en H. Veens tra. beiden van dat personeel. Bij K. B. islo. met ing. van 25 Nov., aan den uit hoofde van langdurigen dienst met rang van kolonel gepensionneerden luit.-kol. kwartierm. C. A. H e s hu s i u s, van het per soneel der mil. administratie, die bij K. B. van 26 Aug. 1914 op zijn aanvrage, weder werd in dienst gesteld, op zijne aanvrage opnieuw ter zake van langdurigen dienst een eervol ont slag uit den militairen dienst verleend en 2o. aan genoemden gepensionneerden hoofdofficier een pensioen verkend van 2300. Bij K. B. zijn benoemd bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, tot tijdelijk paardenarts der 2e klassede land- weerplichtige sergeant G. W. Brink, van het 10de bat. landweer-inf.de landweerplich- tige soldaat W. F. B r i n k, van het 11e bat. landweer-inf., en G. O. Post, veearts. Bij Eon. Besl. is, naar do Avp. meldt, het ▼oorschrift omtrent de dienstverbintenissen bij het wapen der kon. marechaussee zoodanig ge wijzigd en aangevuld, dat het organiek aantal vrijwilligers mede kan voltallig gehouden wor den door overgang van personeel der kon. marine, van het korps mariniers, en de kolo niale reserve, zoomede door aanneming van miliciens en dienstplichtigen bij de landweer, die zich met groot verlof bevinden. Het personeel van de kon. marine, het korps mariniers en de koloniale reserve wordt door den inspecteur van het wapen niet voor toela ting aangewezen dan nadat hem gebleken is, dat tegen die toelating geeno bezwaren be staan. Voor overgang naar of toelating bij het wa- [>on wordt o.a. geëischt, dat de adspiranb een engte hebbe van ten minste 1.655 M. Tesen het vlookon. De commandant der He divisie heeft de volgende nota aan de commandeerende officie ren gezonden: ,,Ik heb de ©er u, mijne heeron, mede te doelen, dat, naar mij van meer dan één zijde bericht wordt, het vloeken en het bezigen van ruwe uitdrukkingen in den troep nog steeds voorkomt. Het zal wel overbodig zijn u te doen ken nen, dat het mijn uitdrukkelijke wensch is, dat hieraan ten spoedigste eèn einde kome, en ik verzoek u dan ook ten strengste toe te zien, dab dit euvel altijd en overal wordt tegengegaan. Zoowel door de officieren als door het kader ea dit geldt natuurlijk zoowel voor liet vrijwillig dienend, als voor het ver lof spersoneel moet door elk in zijn rang hiertoe krachtig medegewerkt worden, niet al leen door zichzelf daarvan te onthouden.-maar ook door, waar het mocht voorkomen, onmid dellijk corrigeerend op te treden. Ik verzoek u deze aangelegenheid met de onder u gestelde officieren (heb onder u ge stelde personeel) te bespreken en voor de rich- tige naleving dezer nota te zorgen en te doen zorgen." (Avp.) L. v. D. 4 I. 2e R. I. Uw onmiddellijke chef beslist in deze zaak. Daarover valt der halve onzerzijds niets verder te zeggen. Red. S e r g. J. N. S. H. bij W. Met uw op merking zullen wij rekening houden. Onze be richtgevers kunnen inderdaad voor hetzelfde geld goede Hollandsche woorden gebruiken. Red. Torpedist L. Marree, torpedo boot „G. 5". Dank voor uw schrijven. Wij hebben natuurlijk geen eigen verslaggevers en hebben dit bericht uit een ander blad moeten overnemen. Dachten onze lezers beter aan hun eigen Soldatcncourant, dan kregen wij allicht over zulke zaken betere en juistere berichten. Met kameraadsch. groet. Red. Jongens van de 3e Corup. 1 Bat. 17 R. I. Wij zullen er over correspondeeren met de verschillende commissies, die naar de grens pakjes verzenden. j Het adres wordt gevraagd van Johannes Asjies, dienstplichtig bij de vesting art., vroe gere standplaats Alkmaar, door J. A. Talmon, 3e comp. wielr.3e divisie veldleger. Bij welk bataljon is Chs. Pusch, 6e Reg. Infanterie, ingedeeld? Verzoeke bericht aan Willem Cruyff, Regiment Jagers, 1ste Bat. 3de Comp. Veldlegor 1ste Divisie. Wie kan ondergeteekende het adres opgeven van mil. Hosp.soldaat A. Duifhuijzenbij voor baat mijn dank. Hosp.sold. Kwakernaak, I-Ioofdkw. Veldleger. Mil. W. Baureys, Kerkstraat 300, Amster dam, zoekt Herbert Latinis, 6e division d'armée, 1 Régiment des Carabiniers 3e batail- lon )o CompagniePierre Devroc, Briga dier du lo Régiment des Guides 3e Escadron Joseph G o o s s e n s, 2e Régiment de Gre nadiers le Bataillon le Compagnie; Alexan dre van der Ze'ypen, 7e Régiment de ligne 5e Bataillon le Compagnie Infanterie. Onderwerp: Verloven. Van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Z.Exc. generaal Snijders, ont vangen wij de volgende Order ter publi catie Daar het niét mogelijk is alle militairen in de gelegenheid te stellen de aanstaande feestdagen (Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar) in hunne gezinnen te doen doorbrengen, wordt door mij ter tegemoetkoming hieraan heb volgende bepaald Aan ieder militair, die in het tijdvak van 1 December tot en met 2 Januari a.s. op zijn beurt met verlof gaat volgens de rege len, door mij vastgesteld bij order van 24 September 1914, B.L. No. 4790, kan één maal in genoemd tijdvak twee etmalen lan ger verlof worden verleend, dan volgens ge noemde regelen het geval zou zijn. Van deze gunstige bepaling zijn uitge zonderd a. zij, aan wie in genoemd tijdvak inge volge bijzondere beschikking van den Mi nister van Oorlog of van mij een buitenge woon verlof (of verloven) van langoren duur (of gezamenlijken duur) dan vier dagen mocht zijn of worden verleend; b. zij, die wegens vervalsching van vrij- biljetten. voor vervoer per spoor ziju ge straft geworden. Ik behoud mij voor, bovenstaande gun stige bepaling op elk oogenblik in te trek ken, waarop de tijdsomstandigheden en het belang van den dienst zulks mochten vor deren. Bovendien zijn de korpscomman danten en hoogere autoriteiten gemachtigd bij de uitvoering van bedoelde bepaling zoo danige beperkingen toe te passen als door de eischen van den dienst of de veiligheid bepaaldelijk gevorderd worden. Tot nadere toelichting op mijne order van 13 November j.L, No. 2640 R/9070, diene, dat het aldaar gestelde niet toepas selijk is op militairen, die eigenmachtig lan ger met verlof uitblijven dan hun is toege staan. Afgezien van de deswege on te leg gen straf verdienen zij niet opnieuw verlof te krijgen, voordat het te veel genomene door voorbijgang van hun beurt is inge haald. De Generaal, C. J. SNIJDERS. Een onderscheiding. Kapitein Van Maanen meldt ons: Den 21sten November werd op het fort Pampus voor het front der bezetting de bron zen. eerepenning voor Menschlievend Hulpbe toon uitgereikt aan den milicion-korporaal E. Gort. Dit eereteeken was hem, met een loffelijk getuigschrift, toegekend door H. M. de Koningin als een bewijs van H. D. goedkeuring en tevredenheid wegens de door hem n et levensgevaar verrichte redding van een dren kelinge uit het water aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam op den 31 October 1913. Feestavond to Hellevoetsluls. Mil. Bern. Knaapen schrijft ons: De bezetting der vesting Hellevoetsluis werd wederom verast door een door bemiddeling van den Weledel Gestrengen Heer G. van Hove, wel willend aangeboden concert, waarvoor zich me juffrouw Marie van der Vijver (zang), mej. Totty van Gorcum (viool), mej. M. van Hove (piano), de Weledel Gestrenge heer mr. Kamp (declamatie) eveneens welwillend beschikbaar hadden gesteld. Te ongeveer acht uur opende mej. Van Gor cum den feestavond met een viool-solo, de „Ber- van Fiedler, de „Gavatine" van Raff, en daarna trad de alom bekende declamator de heer Kamp op met de voordracht: ,,Er kwam iets van een paard in voor", het tweede num mer van zijn program was getiteld „De Zuige ling". Ook mej. Van der Vijver opende haar pro gram met- een op deze tijden toepasselijk lied: „Neutraal", gecomponeerd door mevrouw Van Weersheim, haar tweede lied was getiteld „.Moedertje", van Zweors, daarna volgde nog een lied, getiteld „Het liefste ki rid", toepas selijk op H. K. H. Prinses Juliana, van welk lied zij de aanwezigen verzocht bet refrein mede to zingen, en al spoedif daverde het door de zaal. Ook het accompagnement was bij mejuffrouw Van Hove in goede handen. Nog verschillende nummers werden door de solisten en den declamator op de meest ver- diensteli]ke wijze ten gehoore gebracht, zoodat de solisten en declamator na ieder nummer een daverend applaus inoogstten, zóó zelfs, dat eenige malen een extra-nummer werd ten beste gegeven. Als slot van dezen zeer mooïen avond zong mej. Van der Vijver het „Wilhelmus", hetwelk door alle aanwezigen staande werd mede ge zongen. Fel woedt sinds lang de strijd om Yperen in Zuid-West-België. De Belgisch-Fransch- Engelsche strijdmacht vond een bondgenoot in het water, men verraste Duitscke troepen en geschut door het land te laten onderloopen en viel daarbij de op een straatweg toeloopende troepen krachtig aan waarbij uit §ea gepantserde auto machinegeweren vuur gayen. Alvorens de solisten en declamator het po dium verlieten, betrad de vesting-commandant majoor W. van Rijswijk do Jong bet en richtte tot hen een hartelijk woord van dank, hierbij den wensch uitsprekende, dat hij, als de mobi lisatie, alhoewel hij dit niet hoopte, nog lang mocht duren, de solisten en declamator nog eens in hun midden zou zien en vroeg den aan wezigen, waoneer zij met zijn dank instemden, dit te toonen met een luid applaus. Waarop eon daverend applaus volgde. Deze avond zal bij de bezetting der vesting Hellovootóluis in aangename herinnering blij ven. Kon. Nat. Steuncomité. Door het 16e regiment infanterie 2e batal jon, 3e compagnie werd voor liet Kon. Nat. Steuncomité op 21 Nov. 1914 de somma van 54.38 afgedragen. Bescherming. Matroos de R. schrijft ons Ik stel het streven voor bescherming tegen wind, regen en kou, op hoogen prijs, maar oen kleine opmerking, als dat er niet gedacht wordt aan onze Jantjes van de vloot, want ook zij hangen met hun kooien, in regen, kou en wind. Matr. le kl. J. G. de R. Voor zanglustige militairen. De heer J. Veldkamp schrijft ons: Door de uitgeversfirma P. Xoordhoff te Groningen werden dezer dagen een 5000-tal tekstboekjes van den bekenden zangbundel „Kun je zingen, zing dan mee!" gratis be schikbaar gesteld voor de militairen. Het tekstboekje is voor dit doel gestoken in een passend rood, wit en blauw omslag, met teekening van Jan Sluyters, voorstellen de tweo zanglustige militairen, die bladerende in het tekstboekje, vol belangstelling tal van •bekende liederen vinden, waarvan de melodie is bijgebleven, dooh de tekst was vergeten. Door de groepscommandanten der stelling Amsterdam zijn reeds 2500 ex. aangevraagd en tevens eenige uitgaven van dien bundel •met pianobegeleiding voor de vereenigings- lokalen. De militairen buiten de Stelling Am sterdam kunnen dus nog 2-500 ox. gratis aan vragen bij de firma P. Noordhoff te Gronin gen. Dit moet voor iedere groep geschieden door den commandant van die groep, die dan het totaal aantal aanvraagt, dat aam zijn adres verzonden zal worden. Ook moet tevens worden opgegeven, hoeveel vereenigingsloka- len met piano er zijn, dan worden gratis ook zooveel pianobegeleidingen gezonden. Er zijn er onder u, die graag een mannen- kwartet of koor wenschen te vormen, laat dan de commandant ook aanvragen een gratis ex. 4-stemmige zetting Mannenkoor. Moge het bekende Hollandsche lied zoo stemming brengen op menigen langen avond. J. VELDKAMP. Een lezing over Toekoe Ocmar. Mil. Banis schrijft ons: Eindelijk, eindelijk is dan toch de tijd ge komen, waarop de 2 comp. van het le bat. iets van zich laat hooren. Voor de gemobi liseerde 2e comp. le bat. 3e reg. inf. gaf onze geachte kapitein, de heer Boomsma, die in Indië heeft gediend een lezing over bo venstaand onderwerp. Nadat kapitein Wiers- ma, van de 3e comp., den avond geopend had met een welkom aan alle soldaten, die op waren gekomen, (ook alle officieren van dore plaatsen een dergelijke lezing met licht beelden te houtVm. Een garnizoensbioscoop. Er ia in voracinueade plaatsen van ons land al heel wat voor de gomobiliseerden gedaan, maar een bioscoop van do soldaten voor .de soldaten kenden wc nog met. VVij lozen daar over m het A'. vdD-. Hun onvermoeide luitenant Giegberger, op wiens initiatief al zoo menige cursus, voordracniavond, concert tot stand kwam hield een oog in !t zeil. Maar toen bij zag, dat de Delftscue student onder de Zwanmicr- dainsche soldaten op den goeden weg was, liet hij hem begaan. De student had een lokonio- biel op don kop getikt: toen de eigenaars, twee liodegravensche ïndustrieëlen, noorden dat 't voor een soldaten-bioscoop was, waren zo al gauw overgehaald de machine at te staan. Do dynamo werd door een welwillend Amsterdammer te leen gegeven; de wereld firma Philips, te Eindhoven, deed ejeetriache gloeilampen cadeau, een Goudsch bioscoop- tneater gaf het kinematografisch toestel en do noodige films, de kerkcraad der Nod. Herv. Gemeente stelde het groote kerkgebouw be schikbaar, dat 50Ü menschen kan bevatten. Klaar was Kees! Want het technisch en het zaalper son eel, dat was onder de Zwammer- damsche soldaten wel te vinden. Een dier kanonniers had verstand van ketelstoken, twee monteur-electriciens zorgden voor de dynamo, twee andere soldaten drukten toe gangskaarten en programma's op de drukkerij van een bewoner dezer streek, die met het plan sympathiseerde. Ja, zelfs de artist-solda- teu waren ditmaal eens bruikbare menschen 1 Een kanonnier-kunstschilder verstond uitne mend de kunst op het klavier te fantaseeren, wanneer de film werd afgedraaid en een kanonnier-letterkundigu deed dienst als expli cateur, en rijmde lustig: De „Zwamraerdaininer Film" Roept luide: Welkom binnen! Burgers en kanonniers, Nu gaat het spel beginnen. Dit was het eersto dat het donkere prop volle kerkgebouw te zien kreeg, op den ope ningsavond van 17 November. Dan volgden de films: natuuropnemjngen, komische num mers, actueel© kiekjes, telkens afgewisseld door „A'erfilmde" versjes op Zwammerdam- scke toe-standen, militaire en burgerlijke dorpsgebeurtenissen; soms 'n tikje pikant, meestal onschuldig en ook wel waardeerend Even willen we hen bedanken Die hun tijd hebben verstaan, En aan de gemobiliseerden Dit gebouw hebben afgestaan, Behalve enkele ongelukjes op welke echte première gebeuren er geen! liepen de films, alsof de vijand hen op de hielen zat. De „ondernemers" van het zaakje zijn vol goeden moed, doen bun voordeel met de erva ringen van hun openingsvoorstelling en zijn van plan iedere week een kinematografischen avond te geven voor hun wapenbroeders en voor de Zwammerdamsche burgerij. Uit Breukelen. Matroos Butter schrijft ons uit Breukelen: Gisteravond werd in de zaal boven de H.-K. school een muziekavond voor de militairen gegeven door de dames Jeanne Kielburger, zang, Truida de Groot, viool, Anna de Groot, piano, en den heer Johan de Groot, viool, allen van Rotterdam. Meer dan één ontspannings avond hebben we bier gehad, doch zooveel Ook uit Canada, Noord-Amerika, komen troepen om Engeland in zijn strijd bij te staan. Hier ziet men bet 90e Regiment infanterie uit Winnipeg een pontonbrug overtrekken. de 2e en 3de comp. waren tegenwoordig), nam onze kapitein het woord. De lezing zelf zal ik hier niet neerschrijven, daar ik dan te veel plaatsruimte zou vergen. Nadat de lezing, alhoewel kort, maar mooi, geëëindigd was, oogstte onze kapitein veel applaus. Daarna dankte kapitein Wiersma den spre ker en hoopte, dat onze kapitein nog veel van die lezingen zou houden, en sprak den wensoli uit, dat hij ook voor do 3e comp. zoo'n lezing wil geven. Ik geloof wel, dat ik uit naam van alle militairen, die den avond hebben meege maakt, onzen kapitein bedanken mag voor de heerlijke afleiding ons bezorgd en de hoop uitspreken, dat wij nog vele van die avonden mogen meemaken, tenminste zoolang de mobi lisatie duurt. W. F. BANIS. Wie denkt aan 3 I. 17 R.-l.? Van „.jongens van de 3e Comp. le Bat. 17 R.I. ontvangen wij een schrijven, waarin zij zeggen nog met veel genoten te hebben van wat oom-missies voor onze militairen doen. Uit Nieuw-Helvoat. Korp. Kramer schrijft ons: De heer K. I. Braakeuburg, Hoofdopzich ter bij de gemeenteroinigiug te Rotterdam, thans sergeant alhier, weet, in dezen tijd van mobilisatie, de mi litairen zoo wol te dezer ste de als in den omtrek daarvan, in niet geringe mato aan zioli to verplichten. Met zijn interes sante lezing namelijk over „Vuilverbranding"', verduidelijkt en toegelicht door lichtbeelden, heeft hij, geheel belangloos, reeds menig militair een leerzamen en genotvollen avond bereid. Vrijdag 13 dezer trad bij met dat doel in „Tivoli" alhier op en Donderdag j 1. waren fct de militairen in de „Cantine" te Nieuwe- wenhoorn, die op bovenomschreven wijze door hem een paar uren nuttig werden bezig ge houden. Alvorens zijn onderwerp te behande len, geeft spr. onder de hand der lichtbeelden vooraf een korte verklaring van den destijds op dat gebied heerschendeu toestand te Rotter dam, om daarna verschillende stelsels van vuilverwijdering in het buitenland de revue te laten passeeren. Voor Rotterdam kwam men, na bestudeering der onderscheidene stelsels tot deovertuiging, dat voor die plaats ver branding van vuil, boven allo andere stelsels, de oplossing in hét vuilvenvijclcringvraagstuk geven zou. Door middel van bet doek toont spr. nu verschillende projecties, alle een b?eld fevende, zoowel op bet uit- als inwendige, van e intussclien in de Maasstad verrezen inrich ting voor vuilverbarndipg, waarbij de noodige opmerkingen, ook met Intrekking tot bet technische gedeelte worden ten beste gegeven. Een warm applaus der aanwezigen, onder wie eenige officieren vertolkte telkens aan het eind den dank voor wat men had genoten. De lieer Braakenburg is bereid, ook op an er gisteren ten gehoore werd gebracht, dat overtrof zeker wel de stoutste verwachtingen. De WelEd. Gestr. Heer kapitein Meijwert opende den avond en bood den dames een bouquet aan, waarna door alle aanwezigen staande het le couplet van het Wilhelmus werd gezongen. No. 2 van het programma, een nummer voor zang, viool en piano, werd prachtig uitgevoerd en de begaafde zangeres, mejuffrouw Kielbur- ger, oogstte een dankbaar applaus, j Het derde nummer deed ons mejuffrouw T. do Groot kennen als iemand, die het vioolspel volkomen machtig is én door spel èn door techniek, terwijl het geheel een samenspel op leverde boven allen lof verheden. Verder te gaan, al dat mooie wat we genoten hebben i onder woorden brengen zal ik niet, daar ik te uitvoerig zou worden en mijn pen ook niet in staat is het te beschrijven. Dat het gisteren echter van alle avondjes, die we gehad hebben, de schoonste is geweest, zijn zeker allen mot mij eens. J. BUTTER, Matroos 3e klas. Voor de militairen. Hoe veel er voor de te Apeldoorn ingekwar- tierde troepen door het „Comité tot ontwik keling en ontspanning" aldaar gedaan wordt, blijkt wel uit een ons toegezonden boekje, meldendde lesuren en de leeraren der cur sussen. Slechts één voorbeeld lu het Gymnasium wordt les gegeven in Latijn door den le luit. dr. De Jong en dr. Capelin Nederl. letteren door dr. G. Bron in Grieksch door dr. J. G. van Pesch: in Fran- sche literatuur door den heer Verhaag; in geschiedenis door dr. G. Bron. Nog zal een i cursus aanvangen in Fransche literatuur, te geven door den heer Van Ewijk. I En daarnaast cursussen in gewone vakken, maar ook in paardenkennis, veeteelt, zuivel bereiding enz., enz. Cevonden voorwerpen. Gevonden op den straatweg BredaEtten nabij het Liesbosch, op 14 November een bruin lederen haudvalies met nikkelen slot. Vermoe- j delijk gevallen van één militaire auto. I Terug te bekomen door tusschenkomst van don milicien Harskamp, 5e Batterij III Afdoe- ling< 3e Reg. Veld. Art. Ill Divisie. In treinen gevonden goederen. Sabel en scheede no. 78sabelkwast no. B. 233; Infanteriejas no. 20/3411; Infanterie- kopi no. 5795 W. v. Gennep, Heeze; Infan- teriekepi no. 8417 2 K, ongenummerde kwar tiermuts Korporaalstunique H. S.Eetketel met lepel en vork ongenummerdEen zak met boeken gemerkt de Rotterdamsche Lithografie en Handelsdrukkerij „Rotterdam" en 1 ration j v'eesch en beschuitEen pak (rol) roode en j witte vrachtbrieven (militair op crediet) met Het Fransche dorp Sommesona aan de rivier de Marn© is tweemaal door do Duitschers ingenomen en tweemaal door d© Franschen heroverd. Onze plaat brengt die tweede herovering door de Franschen in beeld. De plaats ia deels verbrand, deels plat geschoten. enkele gedrukte stukken over het voorlezen der krijgsartikelen. Allee te bekomen bq den statiemsoomnran- dant te Breda. Van eens anders leer Is het goed rlemw: snijden. (Coupletten opgedragen aan H. B., 3e Reg. 2e Bat. Vold-Art.) In Amsterdam bij de Redactie Van ons geliefd „Sol daten blad" Is uien den ganschen dag in actie Voor hem dio wat te dichten had. De Redacteur laat ons dan weten Er is geen plaats voor al dat werk; Staakt, dichters, toch een wijl uw zendon, Stel aan uw dichten paal en perk. Wanneer nu onder de soldaten Eén is, die 't niet verkroppen kan, En die uit eigen hoofd en hersens Geen plaatsbaar versje dichten kan, Die zoekt dan ondor oude kranten, Die hij bijeen gescharreld bad, En als ie vindt wat van zijn gading, Stuurt hij hot naar 't „Soldatenblad", Zijn naam zet hij er netjes boven, Zendt kranten naar z'n ouderhuis, Naar tantes, ooms, neven en nichten En naar z'n meisje nog incluis. En als hij met verlof mag komen, Dan staan die allen aan 't station, Om het „.genie" daar af te halen, Dat toch zoo prachtig „dichten"kon. Want toen ik de Soldatenkranten Van Vrijdagavond hier ontving, Zag ik opeens bij die gedichtjes Er één van mij, 't was zonderling. Ik bleef nog ©ven zitten lezen, Ja, mijn Verstand dat schoot te kort. Want hij, wien ik dit liedje opdroeg, Plaatste mijn dichtje „Vrij van Port", Waar de Redactie er naar streefde Steeds „nieuws" te plaatsen in onz' krant, Zond u wat in één der rubrieken „Oud nieuws" behoorde aangeland. U werkte dus een ieder tegen, Die steeds voor onz' vooruitgang was. Hier helpen geen pardon, excuses, Het is brutaal, ik vind het kras. G. J. GROENOUWE. Kanonnier K. R. A. De schoonste taak, (Van den mil. H. d. Z.) Wie noemt het voetbalspel Geen schoone taak Wat wordt er 't meest bemind Hier wel op d'aard? Elk oefent, groot en klein, Met 't meeste vuur. Voor 't oefenen met den bal, Neemt elk zijn uur. Als Tubantia straks verschijnt, Met haar sterke kracht, Wordt er op 't hansink Veel publiek verwacht. Tribune stampend vol, Scharen langs de lijn Want bij de Voetbalsport, Wil een ieder zijn. Ook Hengelo komt uit In zijn blauw gewaad, Dan gaat het met groepjes Naar de Deldensche straat. Zijn de rangen goed bezet, Vooruit dan maar We wensc-hen hnn veel 6 'i Aankomend jaar. Van alles wat. (Van mil. J. D. v. Steen). M. de R. Ik zie al vreemde gezichten, Velen vragen: Is hij ook al aan 't dichten? En terwijl de één het nogal aardig vond, Zei een ander: Die is ook van den kouden grond. Maar laat ik dan deze verzuchting slaken: 't Is moeilijk, het een ieder naar den zin te Maar enfin, ik ben eenmaal van wal ge- Btoken En heb do mobilisatie eens besproken, Met al den aankleve van dien, Doch ik vergat daarbij onz' Trien; Dat was in B. onz© gedienstige geest, Maar een betere is er nooit geweest. Een landweerman kan vee! verdragen En is niet gauw uit 't veld geslagen, En waar ik dan ook om me zie, Gaat alles tamelijk in goede harmonie. Daarbij kwam nog dominé's streven, Onzen besten dank zij hem gebracht, Onz' besten dank zij hem gebracht, Dat hadden wij- werkelijk niet verwacht. Ook werd er dra met voet-ballen begonnen, Waarbij we natuurlijk altijd wonnen, Hetgeen vooruit was te voorzien, Omdat er 2 prof's waren in onzen team. Ook werd er nog muziek gemaakt, Maar daarmede werd heel gauw gestaakt, Want de menschen daar, het zij erkend, Waren geen slechte muziek gewend; We hebben in H. nog een soiree gegeven, Maar de lui daar zaten al te beven, Toen wij in de concertzaal waren aangeland. Je kon daar direct met 't noodverband Als 't ware wonderen verrichten, Zoo scheef stonden hun gezichten. Maar enfin, dat is nu eenmaal gebeurd, Daarover dus niet langer gezeurd. F.n nu zijn we dan elders aangekomen, Wie had dat toch ooit durven droomen? Als ze het nu maar schappelijk met ons maken, We zullen nu juist wel niet gaan staken, Maar we zijn nu reeds 3 maanden in 't gareel, I En hebben, wat loopen betreft, al een stevig deel. Stel je voor, dat de krijg een jaar zon duren, Dan zou je wel een paar nieuwe schragen mogen huren, I En als de nood komt aan den man, l Geloof ik, dat een ieder wel loopon kan. Men zou b.v. eena kunnen pro'tiecren, Om van O naar Haarlem te marcheeren. Je zou wel trekken een raar gezicht, Omdat het nogal van elkander af ligt, Maar toch zou hot zijn een reuzonbof, Als je dan meteen kreeg „Groot Verlof". Ik zie menigeen al glunder turen, En zeggen Laat ze mij maar huistoo aturon, Tk weet wel, dat het niet zoo wezen mag, Maar toch, terug in O. ben ik in één dag. Velen met mij, die er zoo over denken, Wat zou onB dat een vreugde schenken; Enfin, al krqgen we met Kerstmis maar ons deel, Dan vragen we heusch toch niet to voeL Of oud en nieuw, thuis doorgebracht, Daar zal veel leed door worden verzacht. Deze vragen zijn toch niet te mal. Geloof me, thuis zijn, gaat bovenal. Oisterwijk. J. D. STEEN. Een waro geschiedenis over een geit. (Van D. Moonen). In ©en stil dorpje, de naam zal k niet noemen, Woonde 'n boertje, een braaf mensch, Heel genoeg'lijk en tevreden met zijn vrouw Dicht aan de Pruisische grens. Behalve zijn vrouw, 'n brave, trouwe eega, Had hij oen kind, een flinke meid En bovendien, ik zal bet u maar zeggen: Een groote, Zwiteerech© geit. 't Was een wonderschoon dier, met witte haren En een buikje, rond en dik Vior zeer prachtige pootea, lange oor en En een bek met grooten sik. Op zekeren dag, toen de man, vrouw en kind Tevrêe aan tafel zaten, Zei de man tot zijn lieve getrouwe vrouwi „Wat staat de geit te blaten?" „Zij heeft toch wol drinken en eten gehad" „En goed frisch stroo in zijn hok:'" „Wel zeker", zegt de vrouw, met lachend go- zicht, „Maar de geit moet naar den bok." „Wel ja", zegt zijne vrouw, ge moet niet wachten" ,,En bindt do geit aan dit touw", „Dan zijt ge zeker over een uur of twee „Te zamen weer bij de vrouw." Bij d'overweg gekomen, merkt hij alras, Dat deze is dicht gedaan. En, o, schrik! „wat is dat nu, geen geld op zakl" „Dan maar gauw naar huis gegaan. Hij bindt 't geitje aan d'afsluitboom, stevig vast, En gaat dan zonder dralen Op een draf naar zijn armoedig stulpje too Om er geld op te halen. Spoedig is hij terug bij den overweg En merkt daar nu tot zijn spijt, Dat d'overweg open cn verdwenen is Zijn mooie, Zwiteereche geit. Niet lang daarna staat hij besluiteloos stil, Maar wil zijn geitje vangen, Doch wie bpech rijft zijn ontsteltenis, Toen hij zijn geit zag hangen. Bij 't openen van de boomen. moest 't geitje, Dat heel geen tegenstand bood, Mee naar boven aan het touw. Het hing daar nu At'lig verstijfd en morsdood. Amsterdam. P. M. MOONEN, Bri.gr. Kon. Marechis. Van Af deeling C Nieuwenhoom. Troostwoord voor mijn vriend Theo, ander» Joh. Bol, van zijn vriend Jaap, (Van den art. J. Walraven.) Beste Theo, 'k zag bij 't lezen, Van onze „Soldatenkrant", Dat ie, door een weig'rend antwoord Leelijk hebt gekregen 't land. Nu, dat kan ik mij begrijpen. Want zoo iets valt heusch niet mee, Als je, zonder resultaten, Je liefde-woorden stuurt in zee. Ja, de liefde is zeer grillig, Weet, dat het niet altijd lukt, Maer ik ken je en vertrouw dur, Dat het niet te zrwaar je drukt. Ik wil je echter dit wel zeggen, Je handeldei niet erg wijs, Je bent te hard van stal geloopen, Je gingt over één nacht ijs. Anders hadt je wel begrepen, Wat ze voor een mutsje was, Want in „dichtvorm" 't „neen-woord' Foei, dat komt toch niet te pas. Zooiets doet alleen een blauwkous", Die wat graag een „blauwtje" geeft, En die dan nog liefst hoort zeggen, Dat je nu geon uur meer leeft. 'k Heb al lang ~edacht, mijn jongen, Dat je wel wat was van streek, Omdat je knoopen zoo hel glommen, En je zag zoo witjes, bleek. Nu begin je weer te blozen, Nu komt alles wel weer goed, Nu loop je niet ireer rond te dwalen, Met een gezicht als een mam month. Ik zal hierbij nu maar stoppen, 'k Hoop, dat je mij- goed begrijpt, En dat in j' ontvlambaar harte, Gauw een betere liefde rijpt. JAAP.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 3