Allerlei. OP ZEE. Ons Oorlogsdagboek. Binnenland. S DE SOLDATElXrcoURAlVr van Woensdag; SS KTovomber X O X 4 De ingang van de Dardanellen is, zooals mon hier ziet, door zeer zwaar geschut ver dedigd. Deze waterweg, die naar de Turksohe hoofdstad Constantinopel voert, is voor de Turken en hun land dan ook van het grootste gewicht. Zuid- en Westzijde, werden in 1793 door de Franschen verwoest, maar in 185475 door nieuwe -vervangen. Aan de Zuidzijde, in het midden van den hoofdgevel, verhief zich het massieve, vierkante heifort met torons aan de hoeken. De Oostzijde werd gevormd door het zooge naamde nieuwerk, een prachtig Renaissance bouwwerk, opgericht in 162024, waarschijn lijk naar een trokening vau Jan S por oman. De benedenverdieping bestond uit een mooie open hal gesteund door sterke pilaren. Tusschen bet Nieuwerk en het Noordeinde van de Lakenhal, stond het stadhuis, oorspron kelijk dateerend van de 14e eeuw, maar na den brand in 1498 meer dan eens verbouwd. PARIJS. In den loop van den dag werd Yperen hevig gebombardeerdwaardoor de Hal en het Stadhuis werden vernield. In de buurt van Soissons en Vailly werd ook tamelijk hevig geschoten. Van het overige gedeelte van het front valt niets te yermelden. Bommen in Amiens. LONDEN. Aan de Times" wordt bericht, dat de vijand Woensdag j.l. uit aëroplanes een groot aantal bommen in Amiens heeft geworpen. Het eerste doel was de gas fabriek. Daar viel een bom op een muur en sprong uiteen. Op dertien verschil lende plaatsen werd de gashouder, door kogels doorboord; het uitstroomende gas vatte vuur, de brandweer slaagde er echter met levensgevaar in de vlammen te stuiten en de gaten te stoppen, zoodat een ont ploffing van den gashouder verhoed werd. In een andere wijk werd een werkman gedood en een andere zwaar gewond. Een derde bom viel in een paardenstal en doodde vijftien paarden. Boe twee Fransche vliegers gevangen genomen werden. Aan een veldpostbrief ontleent het „Berl. Tageblatt" het volgende; Wij hebben oen goede vangst gedaan. Onze compagnie lag in bet open veld. Voor- loopig bleek bet echter niet noodig, dat wij znoosten vechten en daarom bivakkeerden wij, hoewel het bitter koud was en hier en daar reeds een ijslaagje de slooten bedekte, aan den rand van een bosch. Ik rookte mijn pijpje. Plotseling klonk uit de verte het be kende brommen en snorren van een motor. Aan den eigenaardigen, vierkanten vorm van de vleugels, alsook aan den ineenge drongen bouw der machine zagen wij, dat zij in geen geval een onzer vogels" was. Wij liepen snel naar bet boscb, om het den Franschen onmogelijk te maken, ons te zien en te verkennen. Terwijl wij nu naar de vliegmachine keken, zagen wij plotseling, dat de eendekker een scherpe wending maakte. Op hetzelfde oogenblik hield de motor op te brommen en in een mooie vol plané daalde de vlieger. Wij bielden ons verborgen in het struikgewas, om den Fransehman zoo mogelijk gevangen te ne men, a's hij op de vlakke weide vóór het bosch zou landen. Eenige seconden later kwam de vlieg machine inderdaad op den grond, op 50 M. afstand van ons. Twee vliegers, dik ingepakt, klommen er uit en wilden, na eenige minuten op hun kaarben gekeken te hebben, naar het dorp loopen, dat niet ver af lag. Op hetzelfde oogenblik stormden wij uit het boscb te voorschijn. Het tweetal was zoo verrast, dat zij geen poging deden, om te vluchten, doch zich gevangen lieten nemen. Het bleek, dat de beide. Franschen, die overigens in hun machine zes goedgevulde bommen meegebracht hadden, onderweg in Moeë voeten. In dagen als deze verneemt men wel eens practische wenken, waarmede men zijn voordeel kan doen, indien 't mocht noodig zijn. In een Engelsche krant vertelt oen ver pleegster, dat er al een heel eenvoudig mid del bestaat, niets kostende, en onmiddellijk toe te passen door soldaten of voetgangers, die pijn aan de voeten hebben door over- yermoeidheid Men heeft slechts de voeten om hoog te eteken, terwijl men op den rug ligt, de bee- nen liefst in een rechten hoek met het lichaam het bloed zal dan uit de gezwollen, afgebeulde voeten omlaag stroomen, om weer gereinigd en verfrischt te worden, en na een rust van vijf of tien minuten in deze houding zijn normalen bloeds-omloop weer hervatten kunnen Dit practische Engelsche verpleegstertje beweert, dat in de groote Londonsche hospi talen het verplegend personeel het middel met volledig succes toepast. Wanneer men daar uitgeput van vermoeidheid is, helpt zulk e"n rust van enkele vijftallen minu ten iemand weer frisch op de been. Kan men de eenvoudige kuur eenige malen daags herhalen zooveel te beter. Nieuw stook-materiaal. Tot dusver meenden we dat de voornaamste betem- ming van onze éénmaal gelezen kranten be stond in het weer netjes opgevouwen wor den en het verdwijnen in de papierkorven voor de gasthuizen of met de eenigszins gewijzigde omstandigheden van gemobili- jeerde soldaten en nieews-begeerige Belgi- tche tijdelijke landgenooten naar deze te worden opgezonden, TJit Zwitserland vernemen we nu, juist fcegeg den winter, dat men daar het afge den mist waren geraakt. Ten slotte wisten zij niet meer, waar zij waren. Daarom maakten zij op de weide een tusschen- landing. De kaarten en aanteekeningen waren blijkbaar belangrijk, want onze kapitein zond deze, met een bericht, dadelijk weg. Wij bewaakten het vliegtoestel, dat wij zonder vechten veroverd hadden, en nog denaelfden dag werd het door automobielen van onze vlieger-afdeeling afgehaald. Indische troepen in actie. De Times "-correspondent in het depar tement Pas-de-Calais geeft aan zijn blad een beschrijving van de gevechten der En gelsche troepen bij Yperen, waaraan de Indische divisies deelnamen. Bij La Bassée hadden zij dagenlang een ontzettenden aan val te verduren en hun gelederen dunden bij den dag door het moorddadig vuur van de zware artillerie en de machinegeweren, waartegen zij weinig gelegenheid hadden hunne strijdwijze toe te passen de bajonet- aanval en de nachtelijke overvalling. Toch hebben zij gelegenheid gehad hun dapperheid te toonen. Een compagnie Goerklia's had op een dag ontzettend te lijden gehad van het vuur van een Duitsche loopgraaf, op ongeveer 200 yards afstand van hunne ligplaatsen, met een mitrailleur op olk einde. Bij het vallen van den avond besloten zij er een eind aan te maken. Hei melijk en onopgemerkt slopen vier man uit de loopgraaf en verdwenen in de duisternis. Een uur ging voorbij twee, drie uren werden bet al zonder dat er iets ge beurde. ,Doch even voor het aanbreken van den dag (ontstond er alarm. Een plotselinge kreet van ontzetting klonk uit de Duitscne loopgraven gevolgd door schoten en uit roepen. Na eenige minuten vechten in het donker, tegen een onzichtbaren vijand, die stak en Bneed, werden de Duitschers aan gegrepen door paniek, en sloegen zij op dé vlucht. Langs het geheele front werd het geweervuur geopend, doch de vier Goerklia's kwamen ongedeerd in de loopgraaf bij de hunnen terug. Toen de dag aanbrak was de Duitsche loopgraaf verlatenslecht3 de tweo tot zwijgen gebrachte mitrailleurs stonden er nog, maar de vijftien verdedi gers waren gedood De Indische regimenten doen goed hun werk, zegt de ,,Times"-correspondent, maar hunne verliezen zijn zeer hoog. Een groot gedeelte van de manschappen wordt buiten gevecht gesteld door wonden aan de linkerhand. Een geheele veldambulance komt vaak aan de hospitalen met uitslui tend gewonden aan de linkerhand. Dit is het gevolg van de gewoonte der Indiërs om het geweer te ondersteunen door een vork van hun duim en wijsvinger, waarbij de palm van de hand wordt uitgespreid. Rusland. Op het Oostelijk oorlogsterrein PETROGI? AD. Do Generale Staf tleelt mede; De gevechten tusschen Weichsel eu Warta en aan het front van Czonstochau duren nog voort. In Oost-Pruisen' hebben op 20 Nov. slechts kleine gevechten plaats gehad. In We8t-Galicië zijn de Russische troe pen opnieuw vooruit gekomen. WEENEN. De bondger.ooten zetten hun nen aanval op Russisch -Polen krachtig en met succes voort. Enkele tegenaanvallen van den vijand werden afgeslagen. Tot dusverre hebben de Oostenrijksch- Hongaarsche troepen meer dan 15,000 krijgsgevangenen gemaakt. dankte en afgelezen papier gebruiken wil, om er stook-materiaal van te vervaardigen. Alle papier is er geschikt voor, zoowel van kranten als tijdschriften, grof kast- en pak papier. Het moet tot proppen worden saam-geperst, nadat het papier eerst voch tig werd gemaakt; in den vorm van ronde ballen wordt het dan gedroogd. Ea als bij mengsel van cokes en anthraciet vormt bet papier een geschikte brandstof. Dit eenvoudige recept werd ons toege zonden als een uitknipsel van het blad ,,La Suisse". Men schijnt daar reeds verder te zijn dan het nemen van proevenwant r.-eds werd te Genève een comité gevormd, dat zich belast met het verzamelen en tot brandstof verwerken van afval-papïer. Men neemt bet werk daar in Zwitserland ter hand als philanthropie, met het oog op de ook bij onze Zwitsersche vrienden drei gende wintermaanden, ter ondersteuning der ook daar van den oorlog lijdende armen. De moderne veldheer. Het woord is van Moltke, dat een veldheer de beschik king moet hebben over vier eigenschappen, welke elk met een ,,g': aanvangen, n.l. geld, geduld, geluk en genie. Vooral deze zeldzame laatste eigenschap heeft de moderne aanvoerder van een mil- lioenen-leger noodig. Hij moge nog zoo doorkneed zijn in de krijgswetenschappen, en de krijgsgeschiedenis door alle eeuwen heen nog zoo goed uit het hoofd kennen, hij zal, behalve dit, een helderziendheid en verbcoldings-kracht moeten bezitten, wclko aan het gonial© grenzen, teneinde de leiding van een modernen grooten veldslag in één hand te houden. Tegenwoordigheid van geest, groote ge makkelijkheid in het nemen van een be sluit, een sterk verantwoordelijkheids-ge voel en veel persoonlijk bewustzijn komen hem daarbij te hulp.. Ook ten westen van de Dunojec en in de Karpathen zijn hevige gevechten gaande. PETROG RAD. De generale staf ver spreidt liet volgende communiqué Het gevecht tusschen de Weichsel en de Warta wordt met de uiterste hardnekkig heid voortgezet. Wij behaalden eenige go- deeltelijke successen. De gevechten aan het front bij Tsjent.0- chau en Krakau brachten geen enkele werke lijke verandering teweeg. Wij maakten 2000 krijgsgevangenen en namen eenige mitrail leuses. In Galicië werd, door den druk onzer troepen, Novy Sandez door de Oostenrijkers ontruimd. Lof voor v. Hindenburg. ZURICH. De ,,Neue Zur. Zeitung" constateert, dat von Hindenburg's over- winning een belangrijke wijziging heeft gebracht in den toestand op het ooste lijk oorlogsterrein. Het verkregen succes werd nog verhoogd door de krachtige wijze, waarop de overwinnaar van Tannenburg en Wlozlawek onmiddellijk van de voordeelen gebruik maakte. Er behoort een groote wilskracht toe om van troepen na een zwaren slag nog te verkrijgen, dat zij tot een ver moeiende vervolging overgaan. V. Hinden burg schijnt echter in groote mate over deze eigenschap te beschikken. De strijd in het oosten. In den „Berliner Lokal-Anzeiger" geeft generaal von Blume eenige beschouwin gen over den toestand in het Oosten. Na dat hij het strategische karakter van den terugtocht der Daiitschers en Oostenrijkers in Russisch-Polen geschetst heeft, gaat hij aldus voort: De Russen waren de Duitschers en Oos tenrijkers met een geweldige macht, lang zaam optrekkend in het gebied tusschen de Oost-Pruisische zuidgrens en de Karpathen, over een breedte dus van meer dan 300 kilometer, gevolgd. Naar het schijnt, be droeg het leger op den rechtervleugel, dat op den rechteroever van den Weichsel in de richting van Thorn marcheerde, vijf of zes legercorpsen, terwijl op den linkeroever van den Weichsel ongeveer vijftien armee-corp sen, een aantal reserve-divisies en ongeveer tien cavalerie-divisies in de richting van de Silezische grens en West-Galicië oprukten. Behalve deze hoofdmacht, die ten minste 900.000 man sterk was, stond nog een sterk leger tegenover de Zuid-Oostgrens van de provincie Oost-Pruisen. Een groote troe penmassa rukte in Galicië, in de richting van Krakau voorwaarts. Tegen den lOen November bereikte de Russische hoofdmacht de Warta op de linie Kolo-Sieradz-Nowo Radomsk. Bot singen hadden sedert geruimen tijd slechts tusschen de wederzijdsche cavalerie plaats gevonden; deze waren ondanks de groote overmacht van de Russische cava lerie gewoonlijk in ons voordeel uitgevallen. Aan de Warta hielden de Russen eerst halt, begonnen echter na eenige dagen de rivier over te steken. Generaal von Hin denburg had intussohen den tijd dien de vijand hem gelaten had, gebruikt, om, met behulp van de Duitsche spoorwegen, een groote macht naar zijn linkervleugel aan de Posensche grens te verleggen en andere troepen aan het grensgebied tusschen Thorn en Soldau te concentreeren. Den 12 en 13 November vonden aanval len van de Russen plaats op de Oost-Pruisi sche grens, in het bijzonder bij Stallupönen, Eydtkuhnen en Soldau, die door de Oost- Pruisische troepen, en bij Soldau door de uit WesLPruisen verzamelde troepen, ge deeltelijk na hevigen strijd worden afgesla gen. Den 15 Nov. worden sterke, op den rechter Weichseloever voorwaarts rukken de Russische strijdkrachten, met verlies van 5000 gevangenen bij Lipno teruggeworpen. Zij moesten op Plock terug trekken. Intusschen had generaal von Hindenburg ook op den linkeroever van den Weichsel, in het gebied tusschen Weichsel en Warta, met zijn hoofdmacht den aanval hervat. Den 13 versloeg hij een vijandelijk corps bij Wloclawec, den 14 betzelfde corps bij Duninof-Nowi, en nam hij 1500 man ge vangen. Den 15 November wierp hij ver schillende Russische armeocorpsen tot over Koetno terug, nam 23.000 man gevangen en veroverde vele kanonnen en machinege weren. Tu rkij e. In Beneden-E gypte. KONSTANTINOPEL. Uitvoerig be richt uit het hoofdkwartierMet Gods hulp zijn onze troepen aangekomen aan het Suez-Kanael. In de gevech ten, die tusschen Katase en Kertebe, beide 30 K.M. ten oosten van het kanaal en bij Kantare aan het kanaal zelf plaats hadden, sneuvelden de Engelsche kapitein Wilson, een luitenant en vele soldaten en werden tamelijk veel krijgsgevangenen gemaakt. De Engelschen vluchtten in wanorde. De geudarmen bij de voorposten, die tot dusverre in Engelschen dienst waren, gaven zich over. LONDEN. Het Persbureau berioht: Er heeft een weinig boteokenend gevecht plaats gehad in Egypte tusschen don vijand en het Bikanir-kamoolcorps. Het corps streed uit stekend en doodde een groot aantal vijan den. Onze verliezen zijn; dertien vermisten. Turken en Russen. KONSTANTINOPEL. (Bericht uit het hoofdkwartier). Wij hebben eon aanval ge daan op Russische troepen, die door het dal van de Moeradrivier voertrukten. De Rus sen leden zware verliezen en vluchtten. .Wij veroverdendrie veldkanonnen. Egypte. KONSTANTINOPEL. Uit het hoofd kwartier wordt officieel medegedeeldDe Turksche troepen zijn aangekomen bij het Suez-kanaal. In een govecht bij Kantara werden do Engelsehen verslagen en op de vlucht gejaagd. Zij leden zware verliezen. Bedouïnen en Arabieren in Egypte. KONSTANTINOPEL. De particuliere correspondent van het Wolffbureau ver neemt uit betrouwbare bron, dat ten gevolge van het opdringen der Bedoïnen en Arabieren de civiele overheid te Suez, Port Said en Ismalieh naarè Zagazig zijn vertrokken. Het Suezkanaal is onder militair bestuur gesteld. De scholen in Zagazig zijn gesloten en in hospitalen ver anderd. Zuïd-Afrika. De actie van De Wet. PRETORIA. (Officieel). De regeerings- troepen vervolgen nog steeds De Wet met zijn vijf en twintig manschappen. Dit ge ringe aantal is alles wat van zijn commando is overgebleven. De ontsnapping van de „Ortega". De Engelsche admiraliteit maakt een schrijven openbaar van den Britschen con sul-generaal in Rio Janeiro waarin bet relaas wordt gegeven van de wijze waarop het stoomschip „Ortega'* van de Pacific verscheen plotseling een Duitsche kruiser van de „Dresden"-klasse en begon op het schip jacht te maken. Men moet niet ver geten, dat de normale snelheid van de „Ortega" slechte 14 knoop is, terwijl de snelheid van den Duitschen kruiser minstens 21 knoop js. Onder deze omstandigheden nam de ge zagvoerder van de „Ortega'* een kloek be sluit. Hij riep vrijwilligers op, om in de stookplaats te helpen. Dadelijk waren de stokers, machinisten en vrijwilligers in de stookplaats bezig en, naar de gezagvoerder mededeelde, slaagde bij er in het oude schip (in 1906 gebouwd) 18 knoop te doen loopen. De gezagvoerder stuurde zijn schip recht op den ingang aan van de doorvaart, die de Nelson Straat genoemd wordt. Met full speed stoomde hij naar de straat, door den Duitschen kruiser vervolgd, die met twee der boeg-kanonnen op het schip vuurde. Gelukkig trof geen der schoten en de „Ortega slaagde er in de Nelson Straat in te komen, waar de Duitsche kruiser haar niet durfde vervolgen. Ten einde te begrijpen, welk een bewijs van zeemanschap de gezagvoerder van de „Ortega" gaf, moet men weten, dat in de Nelson Straat geen boeien of bakens zijn, en dat de nauwe, gevaarlijke doorvaart een ware nachtmerrie is voor de zeeliedende Straat is vol riffen, klippen en rotsen, waar langs sterke stroomingen gaan, terwijl er geen enkele ankerplaats is. De gezagvoerder van de „Ortega'* wist zijn schip, zonder ongelukken door den lasti- gen doorgang te brengen; hij zond booten vooruil, om elke diepte van de doorvaart te peilen. Dank zij de goede zeemanschap van den gezagvoerder en het geluk, dat den ge zagvoerder begunstigde, wist hij in het Smyth-Kanaal te komen, zonder dat hij ook maar even met den scheepsromp schuurde. Zoo slaagde de gezagvoerder er ten slotte in Rio de Janeiro te bereiken. Nog nooit is een schip van zulk een grootte door deze gevaarlijke Straat kun nen varen. Dat een kapitein dit met een schip van 8000 ton doet, is een bewijs, dat de oude durf en zeemanschap van de koop- vaardij-kapiteins nog steeds bestaat. De gezagvoerder van. de „Ortega" wist niet alleen zijn schip uit handen van den vijand te houden, maar zorgde er ook voor, dat 300 Fransche reservisten aan gevangen schap ontkwamen. Het landingscorps van de „Emden" nog in vrijheid. Uit Calcutta wordt aan de „Morning Post'geseind Het havenbestuur van Ran- bij Smyrna geen vijandelijke daad was. (In den loop der vorige week wilde de „Tennessee" do haven van Smyrna binnen, loopen en zond zij een stoombarkas af om zulks aan de autoriteiten mede te dee- len. De barkas werd echter uit de haven beschoten, zoodat zij terug moest koeren, waarop Amerika zijn ambassadeur opdroeg de Porbe nadere inlichtingen omtrent het gebeurde te verzoeken. Met bovengenoemde verklaring van den kapitein is deze zaak dus nu vermoedelijk afgedaan.) Moorddadig gevecht bij de bestorming door de Russen van een der Oostelijke forten der Oostenrijksche vesting Przemysl in Galicië. Lie Russen hebben deze vesting nu voor de tweede maal ingesloten. Moed is een eigenschap, die in de betee- kenis. welk© men er aan is blijven hechten voor den modernen generalissimus feitelijk niet meer geldt. Hij plaatst zich niet meer aan bet hoofd van zijn leger, doch ver ach ter het front, ontretbaai voor de verst-val- lende projectielen, vormt hij het raiddel- punt van telegraaf- en telefoon-berichten, van auto-ënde en vliegonde ordonnanon Het gerucht van den veldslag mag hem liefst niet storen. Toch bestaat ei een andere vorm van moed voor den modernen veldheer; inder daad moet hij de dapperste van heel het reusachtige leger zijnwant in het oogen blik van het hoogste gevaar, van de meest chaotische verwarring dezer legioenen vrien den en vijanden, n oet bij alles inet koele, onverzettelijke zintuigen waarnemen, in zich verwerken, opdat hij ei helder-ziender, en nog vindingrijker door worden zal. Daarenboven zal hij sterk genoeg van lichaam en geest moeten zijn, om de verant woordelijkheid te dragen van het nog steeds toepasselijk gebleven woord van Napoleon „liet leger, 'de massa ia niets één man is alles Dan moet de waarachtige geniale veld heer ongevoelig zijn voor slagveld-indruk ken. Bijvoorbeeld elke weekheid moet hem vreemd zijnde ellende der slagvelden moet hem niet kunnen aantasten; hij moge als mensch over fijn gevoel beschikken, als veldheer moet hij onverbiddelijk hard zijn tegenover zijn leger, tegenover zijn vijan den, even goed als tegenover zich zelf. Dus is hot treffend, dat de wereld-ge schiedenis het langst de namen bewaard heeft van de bemindste veldhceren der soldaten, omdat zij zich het hardst tegen over hen gedroegen in den eigenlijken slag. Tiet regimenlsvaander. Hot vaandel ie bij ongeveer alle legers het symbool, waar- I Steam Navigation Company aan de vervol ging van een Duitschen kruiser wist te ont komen, en tevens een schrijven door haar gericht aan de directie dor genoemde stoom vaartmaatschappij, waarin hulde wordt go- bracht aan den gezagvoerder van de „Ortega" voor de wijze waarop hij aan zijn vervolger wist te ontkomen. Blijkens het schrijven van den consul- generaal kwam de „Ortega" op 1 October te Rio Janeiro aan en verklaarde de ge zagvoerder bet volgende: De „Ortega'* vertrok van Valparaiso met ongeveer 300 Fransche reservisten aan boord. Toen het schip bij den westelijken ingang van de Straat van Magellan kwam, onder en waarvoor men strijdt. Niet aldus de Engelsche regimenten. Deze hebben een geheel andere opvatting. Ter wijl alle op heb oogenblik strijdendo legers hun regiments-vaandels in het gevecht moe- voeren, ze liefst zoo duidelijk mogelijk den tegenstander toonend, hebben de Engelsche regimenten in hun veldtochten steeds de gewoonte gevolgd, de regimeutsvlag buiten het gevecht te houden. Van slechts één ge vecht, is derhalve bij de Engelscheu bekend gebleven, dat een Engelsch regiments-vaan del in gevaar kwamdit was in den veld tocht van 1879, toen twee Engelsche offi cieren dapper het leven waagden, omdat het vaandel van het 24ste regiment bij Isandhhvana in handen van den vijand dreigde te vallen. Zoo heeft Engeland nim mer heb verlies van een vaandel te betreu ren gehad, doch men begrijp© goed de beteekenis hiervan. Anders was het met Frankrijk, dat in '70 stoeds de vaandels vooraan in den slag deed gaan het gevolg daarvan was dan ook, dat de Duitschers in dien oorlog 107 vlaggen en adelaars veroverden en op andere wijze buit maakten, bij de overgave van Metz viel o.a. een groot aantal vaan dels in Duitscho handen t<rv. ijl zij er zelf slechts één verloren. In dozen oorlog was liet eerste vaandel, dat verloren ging, een Duitschhet werd naar Parijs gebracht en staat nog tentoonge steld in het Departement van Oorlog. 16 Nov.Volgons Duitsche berichten lijden de uit het Oosten oprukkende Russen een nederlaag bij Wloda- wet-sj50,000 man verliezen en 70 machinegeweren genomen. Ook goon heeft bekend gemaakt, dat de drie mast-schoener „Ayesha", die door heb lan- dingsdetachement van den kruiser „Em den" in beslag werd genomen en het kolen- schip „Exford", dat eveneens Duitsche manschappen aan boord heeft, nog in vrij heid zijn. Heb landingsdetachement bestond uit 44 officieren en manschappen met vier machi ne-geweren. De „Tenessee". WTSHINGTON. Do kapitein van de „Tennessee" heeft verklaard, dat het schieten op de stoombarkas van de „Ten- zou de Russische opmarsch langs de Weichsel bij Lipno en Block tot staan zijn gebracht; 5000 Russen gevangen en 10 ma chinegeweren buit gemaakt. Gevangenneming van den gouverneur van Warschau. De forten van Slieihseïd te genover Perira aan den zuidelij ken ingang van de Rood© Zee zijn door Engolsch-Indische troepen bezetde bezetting wordt gevan gen genomen, munitie eu zes kanonnen buit gemaakt. Gevecht tusschen de Engel schen en Turken aan den ingang van de Perzische Golf, op den rechteroever bij Shat-el-Arab, ge steund door Fransche oorlogs schepen, geëindigd ten gunste der Engelschen met 40 gesneuvel den en 300 gewonden. Bij het demonteeren van een der vele aan onze Nederlandsohe kust aanspoelende drijvende mij nen heeft te Westkapelle in Zee land een ontploffing plaats, welke aan drie officieren, drie soldaten en drie burgers het le ven kost. Beschieting van Trebizonde in de Zwarte Zee door een Russisch eskader. Beschieting van Libau in do Oostzee door een Duitsch eskader, waarna deze ijsvrije haven ver sperd wordt. Na de inneming van Voljewa in Servië houdt het Servische leger weder stand aan do rivier de Ko- loebara. Een nieuwe veldslag ontwik kelt zich in Poten ten noorden yan Lodz» Staat van beleg. blad 542 bevat een K. B. van 21 Nov. 1914 tot wijziging van het K. B. van 10 Nov. 1914, waarbij verschillende ge meenten in staat van beleg worden ver klaard. Aan de lijst van die gemeenten in Gro ningen is thans toegevoegd Nieuwolda, De Prins. De Prins der Nederlanden heeft onmid dellijk na zijn terugkeer van Het Loo een bezoek gebracht bij den opperbevelhebber van land- en zeemacht, teneinde zijn deel neming te betuigen in bet ontzettende on geluk te Westkajielle. Plaatsruimte in de treinen. Verschillende malen kwam het in den 1. afc- sten tijd loor, dat in treinen, waarmede eon groot aantal militaire verlofgangers reisde, plaatsgebrek ontstond. Volgens de officieele uitgave *-nn 1 Novem ber 1Ö14 nopens don beperkten dienst op de spoorwegen (Titelblad) worden met de in de dienstregeling aangegeven greinen jn de eer_ sto plaats militairen vervoord; het publiek heeft slechts toegang voor zoover er plaats is. Deze zelfde bepaling, die reeds van 1 Augus tus af gold, had aanvankelijk betrekking op in dienst reizende militairen. Met het oog op den dienst is het echter ge- wensoht, dat de verlofgangers hun reis aan vangen en beëindigen op denzelfden dag. Inzonderheid moot er op gerekend kunnen worden, dat de van verlof terugkoerende mili tairen inderdaad op de nangeg< ven dagen weder bij hun troependeel aanwezig zijn, om dat de dienst dit eischt. Hoewel, wat betreft de soort der plaateen in de treinen, niet in dienst rcizendo militai ren en burger-reizigers gelijke, rechten heb ben, indien zij plaatsbewijzen voor dezelfde klassen bezitten,moet het uitgesloten zijn, dat verlofgangers door achterblijven hunne be stemming niet meer kunnen bereiken. Als maatstaf moet dus worden aangenomen, dat de militairen, die alleen door met een be paalden trein te reizen nog in den loop van den dag hunne bestemming kunnen bereiken, in dien trein den voorrang hebben. Uit deze maatregel volgt, dat zulks in som mige gevallen voor burger-reizigers aanleiding kan geven tot groot ongerief. Ten einde daaraan tegemoet te komen, loo pen op trajecten, waar het vervoer van ver lofgangers grooton omvang hoeft, voor- en volgtreinen, zoomede extra militairo treinen. Bij eonige inschikkelijkheid kan voorts dit ongerief tot een minimum worden beperkt Daartoe is het dan noodig, dat men zich in voorkomende gevallen met minder plaatsruimte tevreden stelt, dan waarop men volgens de in richting der spoorwegcompartimenten recht kan doen gelden eu dat sommige reizigers zich zoo getroosten een gedeelte van do reis staan de, hetzij in do zijgangen dor rijtuigen, hetzij in de bagagewagens door te brengen. Den militairen is op de noodzakelijkheid ge wezen om zich, wht hen betreft, aan het vo renstaande te houden en om aan het spoor wegpersoneel hunne volle medewerking te ver- lecnen om te bereiken, dat het openbaar rei- zigersvervoer zoo min mogelijk belemmering onderwinde. Indien ook het publiek in dien zin mede werkt, kan er op vertrouwd worden, dat het aantal toleurgestelden slechts zeer gering zal zijn. Drijvende mijnen. Naar aanleiding van een in de „Times" van 19 dezer voorkomend bericht dat de te West- capelle met zoo noodlottig gevolg ontplofte .nijjn naar men algemeen denkt een Duitsche 'was, omdat in de nabijheid reeds Duitsche mij nen waren aangespoeld, wordt van niarine- zijde aan het Haagsche oorrespondentiebureau hot volgende medegedeeld Aangezien allo personon zijn gedood, die zich bij de ontplofte mijn hebben bevonden, kan niet met zekerheid worden verklaard met wolk soort mijn men hier te doen heeft gehad. Wel kan worden gezegd dat na de jongste stormen ongeveer 100 mijnen op de Neder- landsche kust zijn aangespoeld en dat daar onder gee^ ©nkelo Duitsche is aangetrof fen. Bijna alle aangespoelde mijnen waren En gelsche. Volgens do verklaring van iemand, die de ontpknio mijn kort voor de ramp op den dijk bij Westcapolle had zien ligen, was haar kleur dezelfde als die der engelsche mij- Bij een treffen voor Se- bastopel tuspchen een Russisch eskader en een Turksch, waar toe de „Goeben'' en „Breslau" bekoorenwordt de „Goe ben" gedeeltelijk in brand geschoten en het Russische admi raalschip licht beschadigd; ver liezen aan RusAsohe zijde 60 man gedood en gewond. Hot Suez-kanaal wordt onder militair bestuur gesteld door do Engelschende civiele overheid van Suez, Port Said en Ismalieh vertrekt naar Zagazig. Prins August Wilhelm, vierde zoon van deA Duitschen Keizer, wordt bij een dionstrit door een automobiel-ongeval gewond. De Turksche troepen bereiken het Suez-Kanaal en leveren slag tegen de Engelsche troepen bij Kantara. Op bot westelijk Oorlogs-too- neel duurt de strijd onafgebroken voort, de laatste dagen blijkbaar met minder heftigheid over het geheele front, ook in het Zuid- Westelijk déél van België, waar de inundatie om Dixmuiden nog uitgobreid werd. Op het Oostelijk gevechts- tooneel duurt de atrijd eveneens voort, echter met grooter hevig heid tusschen Weichsel en War ta wordt de groote veldslag voortgezet. Ook in de Karpathen wordt hevig gestreden, echter zonder nog tot een beslissing te hebben geleid.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 2