teh mm i co. EjidexaRMH.GTS.19IS Laatste Berichten. Gemeente politie Amsterdam. DE PHILIPS' FABRIEKEN TE EINDHOVEN NEDERLANDSCHE ARBEIDERS. Firma 1. f. SEGERS ZOON, ST. NICOLAAS! WAARHEEN VAN WOERKOM's JU. i3. iWiOIL/9 Markt 42, Breda. XJJü SOL»DATEKrCOURANT van Woensdag IQ Krovemtoer 191-3.. Gemengd Nieuws. ADÏERTENTIEN. Alls avendon 8 uur Grcote Vcorstellingen A. VAN HATTEM JS NEEMT Sigaretterahandel£ngros J. J. DE HEER, Leerboek voor de Politie KOOPT PHILIPS' LAMPEN! WERKEN MET MEER DAN 2000 UITSLUITEND W. J. VAN HEYNSBERGEN, WAT SS GEZOND? Practische militairen handschoenen „KRINGEN", „KRINGEN", VAM DELDEN FIJNE en VERDUURZAAMDE VLEESCHWAREN. Sehoesncreme. Co., mm. BROEKHUIJS, -•'■'•.■■ ■..- iy.-r - ■■..■- Repliek, |(Y. d. mil. kok R. Bieze a/b. Ht. Ms. G. 11). Bijna liever dood, Ban kok op eon torpedoboot. Want al ben jo braaf en kaait-, Ban sta je nog in de Soldatencourant. Want in de courant van Vrijdag jld., Stond, dat de kok voor de zee stond te beven, Wel ging het gedicht, zicli een weinig te boven Toch is er wel een beetje van te gelooven Want ik ben bakker van beroep, En dat vak versta ik zeer goed. Boch do bakkerij die slingert niet, Daarom is het geen wónder, dat ik op zeo wel eens uit do kombuis schiet. Doch voor den schrijver van dat gedicht, Zal menigeen z'n pet wel hebben opgelicht. En ik hoop, dab .voortaan, Nog eens een stukje van dien dichter in do Soldatencourant zal staan. Milc.-kok R. BIEZE. Sport. VOETBAL. Het Bondselftal. Het Bondselftal, dat op Zondag 22 Novem ber a.s. te Rotterdam tegen het Rotterdamsch elftal zal spelen om den Gouden Onafhankelijk heidsbeker, is als volgs samengesteld Gobel (doel), Ben Verwey en Bouman (achter), De Klorok, von Heyclen en Leo Ver wey (midden), Rappard, Houtkooper, Buiten weg, Japikse en Kuntze (voor). De uitslagen der Zondag gespeelde wedstrijden. Door het buitengewoon ongunstig weer do middaguren moest verreweg het grootste gedeelte der wedstrijden worden uitgesteld. Hieronder volgen de resultaten der weinige wedstrijden, welke nog konden worden ge speeld. Westelijke afdeeling. B Haarlem: Haarlem 2D. E. CS1 Oostelijke afdeeling. C Zwolle: Z. A. C—H. V. C, 11—0 D Hengelo: Tubantia 2Oranje Nassau 30 Zuidelijke afdeeling. A Middelburg: Zeelandia 1Vlissingen 102 Noordelijke afdeeling. B Groningen: Bo Quick 2Alcides 02 Amsterdamsche Voetbalbond. Amsterdam AmsterdamBloemendaal 23. Derde klasse. A Spartaan 4S. D. W. 306 O. D. E. 2Hortus 21S B S. D. W. 4—Wilh. Vooruit 35—0 Nieuwe Uitgaven. De bekende uitgeversfirma P. N oord h off te Groningen heeft ons verrast. Verrast nl. met de toezending van enkele harer uitgaven, waaruit verheugend blijkt, dat men te onzent toch niét om goede en goedkoope bundels li< deren met en zonder muziek verlegen behoeft te zitten. Naast het bekende tekstboekje ,,Kun je nog zingen, zing dan mee!'' met 71 alge meen bekende liedjes, bezorgde de firma Xoordhoff een nieuw tienduizendtal van het onder denzelfden titel ten "behoeve van onze militairen uitgegeven tekstboekje met 105 lie deren. Een zóó keurig bijeengegaarde verzame ling, waarin onze volksliederen een eerste plaats hebben gevonden, wenschen wij in aller handen en het bagatel van 10 cents, als prijs gesteld, maakt dit gelukkig mogelijk, 't Wordt bij grooter aantal nóg gcedkooper. Wij vinden deze keurige uitgave een zeer lofwaardig on dernemen. De drie bundels liederen met eenvoudige pianobegeleiding op den tekst der andere bun deltjes, plus een aparte verzameling, spaken voor zichzelf. Zij kunnen den zang bij ons volk zeer verlevendigen. En... tijdens de komende wintermaanden in de kwartieren onzer troe pen veel goede en verheffende afleiding bren gen. De kunst om ook deze kostelijke bundels goedkoop uit te geven, verstaat de firma won derwel. De nieuwste mocrd-werktuigen. Een Londensehe berichtgever schrijft d.d. 12 November: ,,Een Fransch aviateur heeft aan den vertegenwoordiger der „Daily Mail" te Parijs een en ander medegedeeld over de nieuwe lucht-bomxnen, waarmede hij „ge werkt" heeft. „Ik heb," dus vertelde hij, zoowel de dynamiet-bom als de nieuwe lucht-bom gebruikt. Beiden zij gelijk in vorm en ge wicht,-doch de uitwerking van beiden is uit de hoogte gezien, geheel verschillend. Als de dynamiet-bom op een groep men- schen valt, kunt gij de getroffenen zien opspringen, bet is alsof er een kleine vuur spuwende berg in werking is gekomen. Als de nieuwe bom barst, dan legt zij eenvoudig alles binnen het gebied der ont ploffing vlak tegen den grond. Zij schijnt haar geheel© kracht te leggen in golvingen, als de rimpels, die ontstaan wanneer men een grooten steen in een vijver smijt. De getroffenen vallen om als kegels; gebouwen' vallen ineen als kaarten-huizen, en kanon nen worden als door een onzichtbare hand omver gegooid. D© ontploffing veroorzaakt nagenoeg geen stof of rook; zelfs de aarde, door de bom omgewoeld, wordt dadelijk daarop weder vlak gemaakt door diezelfde buitengewone krachtgolvingen Bij de ontploffing ontstaat geweldige kou de een koude zóó fel, dat ik die zelf gevoel de toen ik mijn eerste bom wierp van een hoogte van ongeveer 800 voet. Ik waagde mij geweldig met zoo laag te vliegen, doch ik wilde de uitwerking van de bom zien. Zij viel op een sectie Duitschers, die in een veld gebivakeerd lagen. Ik schat dat ten minste dertig mannen werden gedood bin- nen het gebied der ontploffing, en waren zij dichter bijeen geweest, er zouden er nog meer gedood zijn. De dood door deze bom men ia ©ogenblikkelijk ten gevolge van de hevige koude en den schok. De stof waar uit do nieuwe bommen gemaakt worden, is eenvoudig; zij kan medegenomen worden naar elke luchtlaag en de bommen kunnen .worden gevuld, vóór de aviateur opgaat." De Franschen beschikken nu over vijf verschillende vernielings-werktuigen voor hun vliegmachines, t.w.de stalen pijlen, 6 inches lang, gegroefd om een loodrechten val te verzekeren, ongeveer een ons zwaar en medegenomen in een doos, die er 1000 tegelijk doet vallen. Geworpen van een gemiddelde vliegers-hoogte treft zulk een pijl zijn slachtoffer met een drijfkracht van 100 pond en gaat recht door een ruiter en rijpaard heen. De aviateur neemt eenige duizenden dier pijlen mede en een der vlie gers is onlangs in een leger-order vermeld vanwege de bedrevenheid en den durf, waar mede hij zijn bommen en pijlen gebruikte. Verder het snelvuur lucht-kanon, mede genomen op vele FranBche monoplanes; het kartets-vuur-kanon, dat gebezigd wordt tegen de Zeppelin en waaruit één gelukkig •gohot ee» Zeppelin buiten gevecht stelt j de dynamiet-bom, wegende 90 pond en vele malen gebruikt om bruggen te doen sprin gen, en dan ten slotte de bovenvermelde luchtbod. Officieel© Duitsche borichten. BERLIJN. Officieel meldt bet groote hoofdkwartier: De strijd in het Oosten cluurt voort. Gisteren wierpen onze in Oost- Pruisen strijdende troepen den vijand terug in de streek zuidelijk van Stallupönen. De heilig© oorlog. KONSTANTINOPEL. „Terschuman Hakikat" meldt, dab de Kadi van Medina, de Muftis van de Mo- hammedaansche cultus der Hanefit&n en Schafyiten en de wachtera van het graf van den Profeet seinden, dat de bevolking aan den heiligen oorlog zal deelnemen* Door ©en on ?ïoffende mijn gedood. Te Vestkapelle is gisteren bij het ontploffen van een aangespoel de mijn op den Westkapelschen dijk een ontzettend ongeluk gebeurd. Bij het demonteeren van oen mijn op den dijk zijn gedood kapitein Ockhuizen, de luite nants ter zee 2e klas-se Bruinsma en Munk, verder de opzichter van den polder Walche ren, Elsacker, en voorts een majoor-consta- bel, een korporaal-constabel en een matroos- constabel van de marine. De ontploffing was zeer hevig; de slacht offers wei-den letterlijk in stukken geslagen. Gevaarlijk goed Achter de Koog op Texel zou Zaterdagmor gen een aangedreven, vermoedelijk Fransche mijn onschadelijk gemaakt worden. De perso nen van Den Helder, hiermede belast, hebben zich blijkbaar in de ontzettende uitwerking dier mijn vergist, tenminste bij de hevige ontplof fing vlogen de brokstukken koper tot op zeer grooten afstand over hun hoofden, terwijl op de plaats, waar de mijn gelegen had, een groot gat in het strand werd geslagen. Zeer toevallig werd slechts één der personen onbe- teekenend verwond. Militaire verloven. l^9*" Door den Generaal Opperbevelhebber van land- en zeemacht is, ter tegemoetkoming aan de eonomische belangen der gemobiliseer de strijdmacht, bepaald, dat de onder de wa penen zijnde militairen die door een schrifte lijke verklaring van den burgeemester der ge meente hunner woonplaats kunnen aanneem baar maken dat zij in het banketbakkersbe drijf werkzaam zijn en daarin gedurende de St. Nicolaasdrukte niet kunnen worden ge mist, een extra verlof kunnen bekomen van 28 Nov. 's avonds na afloop van den dienst tot en met 6 Dec. daaraanvolgende. NEDEiR LAMDSCH A pflDD 1: circus 1: uAKKL, Binnen-Amstel, Amsterdam. gsg- 25 Attracties. Iedere Woensdag en Zondag Rijksleverancier CAKESFABRIEK „DE KORENAAR" Telefoon No. 222 ROTTERDAM Voorhoven 58-60-88 Scheepsbeschuit Leger- beschuit - Padvinder-Cakes - Dog-Cakes en Hoendervoeder. DIANA A V H Gedeponeerd Merk deel aan den sc-hriftelyken Cursns voor Kom mies, Hulpkeurmeester. Postbeambte, Taal, Rekenen en Natuurkunde voor f 1.50 per drie maanden. Engelsch. Schriftelijke Cursus voorde Engelschetaal voor f 2.50 per drie maanden. Directe toezending na ^ontvangst postwissel J. H. v. cl. VLIET, Blauwburgwal 18, Amsterdam. L. Pannekoekstraat 46-48, Rotterdam. Tel. 8959. Encore, Pirate, Westminster, Players, Capstan, Three Castles, Clysma, Splendo en alle andere merken tegen fabrieksprijzen. Ook vele le klas fabrikaten Sigaren, alle tegen fabrieksprijzen. Zendingen van 5 franco. Aanvragen J. J, DE HEER, 4© Reg. 2e Bat* 3© Gomp., Ie Divisie Veldlegers In den loop van de maand Januari 1915 kunnen bij de po litie te Amsterdam worden ge plaatst een twintigtal agenten. Ten gerieve van hen die thans in militairen dienst zijn wordt vanaf heden de gelegen heid opengesteld zich ellcetl weriktfagj tusschen 9 ure voormiddag en 3 ure namid dag als sollicitant aan te mel den aan het Hoofdbureau van poliiie, Oude Zijds Achterburg wal 185, Kamer No. 20. Vereischten zijnLeeftijd van 21 tot 30 jaar, gezond lichaamsgestel, lengte min stens 1.75 Meter, goed gedrag en voldoende kennis van ge woon lager onderwijs. Eventueels reis- en verblijf kosten zijn voor rekening van den sollicitant. Voor Militairen, die in politiedienst wenschen te treden, wordt als studiënateriaal aanbevolen het DOOR P. STAPEL en J. J. A. M. DE KONING, Commissarissen van Politie te Hoorn en Hilversum, 3e druk, twee gebonden deelen: pry's 3.30 fr. p.p1. Men bestelle by ROUMA Co., Amsterdam. TRACHT WERKELOOSHEID TE VOORKOMEN! STEUNT DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE! Koninklijke Fabriek van Militaire Passementerieën, Gouden en Zilveren Borduurwerk, Galonweverij. Raamstraat 53 - Den Haag. TolBfoon Intercomm. 857. Onze gegarandeerd zuivere natuurhonig! We leveren franco na ontv. postwissel I K.G. Huisliouilliomg a f 1.25, 3 K.G. f 3.25, 4J/2 K.G. f 4.— a rembours S 5 ets., meer! Commissies <fer Can tines vraagt prys-opgave by grootere afname!! Onderl. Zeemery en Honighandel vereeniging v. Byenhouders Frederiksoord. Hofleve fanciers» FABRIEK VAN Militaire Hoofdtooisels, Lederwerken, Passementerieën en Borduurwerken. Een groep leeraren M. O. hebben xich vereenigd een schrifielijken cur sus te organisesren voor het Eind examen H. B. S. 1915, uitsluitend voor hen, wier studie door de mobilisatie onderbroken Is. Deze cursus zal voorlooplg omvat ten Wis- en Natuurkunde, Scheikun de, Werktuigkunde, Nedèrlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch. Zij, die de verwachting hebben, om met behulp van dezen cursus, In 1915 te slagen, worder verzocht nadere inlichtingen te vragen aan het „Instituut de Regt", Rijswijk (Z.-H.) (in 't bruin, wit, leder en tricot) tegen de koude, mogen in goen militaire cantine of tehuis ontbreken. Militairen boorden, nieuwe bui tenmodel knoopen voor engros verkrygbaar by G. DOORENBOSCH, Prinsengracht 409. AMSTERDAM. Telefoon 7083. Vraagt zichfzending aan. Het meest welkome geschenk aan Militairen is ongetwijfeld een Kistje heerlijke Sigaren! Bijzonder daarvoor aan te bevelen zijn i PIETJE PUCK. 2 Cts. VILJA2HCts. THEO2H Ct ONZE DON JUANS 2 DARVEL3 Cts. KWAL1TEITSSÏGAAR 4 Cts. MARRE3 SAGESSE (klsln, chique) 4 Verkrijgbaar bij de meeste winkeliers door geheel het land. TH. HOUTMAN, 's-JHlertogerabosdi. Een milicien uit den Helder zoekt iemand die gaarne met hem wenscht te ruilen voor Haarlem of omstreken. Adres: J. v. HUIS, 20e Reg. 3e Bat. le Comp. Art. Kazerne, Langestraat, den Helder. Verbeeldt U niet, dat, wanneer U in eon winkel om een willekeurige sigaar vraagt U over Uw eigen keuze steeds vol daan zult wezen. Vraagt U echter om een sigaar uit de dan is teleurstelling uit gesloten. Of hoe zoudt U, wan neer men U uit een aan- I tal onbekende merken laat kiezen op het ge- j zicht de beste sigaar f kunnen vinden? U weet immers pas dat een ;igaar goed Is, wanneer U ze rookt. Maar kiest U een sigaar uit do dan doet U zonder twijfel I de best denkbare keuze. die een verwenden smaak hebben voor siga- BT Vw tfïKiiBuw ren, vragen daarom steeds uitsluitend sigaren de KRINGEN", omdat zij er van op aan kunnen, dat die I even geurig en den prijs ruimschoots waard zijn. P.H.KADE 35, HOFLEVERANCIERS ROTTERDAM. •t BESTE MERK!!! Leveranciers v. h. Depart, v. Oorlog. Amsterdam. Telefoon 3604. Tabaksfabrikanten, leveren a.ll& rookbenoodigdheden voor de Cantines zooals Tabak, Sigaron, Cigaretten, Pijpen, enz. tegen zeer billijke prijzen. Ig voor iederen militair onontbeerlijk, Za houdt het leder zacht en lenig. Maakt het waterdicht. Geelt het een prachtigen, diepzwarten glans. En g'cf) zelfs bij regen niet af. Ze is 10 pOt. go'edkooper dan alle andere prima orême. Ieder gebruiker van „ERA" heeft het recht tot gratis deelname aan den „ERA"-wedstrijd. Prijzen: Effecten N. W. S., nom. f 3200. Neem nog heden proef en vraag inliohtingen aan Uwen winkelier. ren milïci iemand wenscht t« omstreken. Adres: G. KOKERNOOT, 20e Reg. 3e Bat. le Oornp. Art. Kazerne, Langestraat. den H dder. i uit den Helder zoekt die gaarne met hem ruilen voor A'dam of I wanneer gij in financlëele moei lijkheden verkeert? wanneer gij gedagvaard zijt? wanneer Gij raad noodig hebt? Er is slechts één Jurist in Nederland waarvan een Officier van Justitie (Mr. J. Bruyn) zei: „Voor HEM is niets onbereikbaar. "Wanneer iedereen het opgeeft, dan weet HIJ nog een gaatje te vinden om er door te kruipen". Er is slechts één Jurist in Nederland waarvan een Lid van een Gerechtshof (Mr. L. D. W. Losecaat Vermeer) zei: „Ik ken niemand die zóó handig en zóó zaakryk een faillissementsaanvraag betwist". Er is slechts één Jurist in Nederland waartegen een Rechter (Mr. A. D. H. Quintus) zei„Gy zijt de brutaalste incasseerder van geheel Nederland". Er is slechts één Jurist in Nederland waarvan een blad (De Alkmaarder) schreef, dat hy alleen in het Arrondissement Alkmaar „meer opschudding verwekte dan vyf-en twintig deurwaarders en advocaten tezamen". EN Er is ook maar één Jurist in Nederland waarvan een Commissaris van Politie schrif telijk getuigde, dat hy zich het vertrouwen, dat door zyn clientèle 'in hem in'ruime mate mate wordt gesteld, heeft waardig getoond". Dit is gezegd en geschreven over: Redacteur van het blad Handelsprotector. STATIONSWEG 56 - ROTTERDAM. ADVIEZEN f I.-. Wat Gij verlangt is aanwezig!! VELDPOSTPAKKETTEN, inhoudende Pakket A bevat: Een houten pijp. pakje tabak. sanoritas. pijpreinigers. Pakket B bevat: Een houten pijp. sigarenaansteker. pakje tabak. pijpreinigers. senoritas. Pakket 0 bevat Een mooie metalen sigaretten-étui. fijne doos sigaretten. mooie sigarettenpijpje. Pakket D bevat: Een houten pijl solide t si pakje f pijpreinigers. en pijp. a portemor i fabak. Pakket E bevat: Een R. K. sigarenaansteker. mooie doublé sigarenschaar. doosje! „Jachtclub" sigaartjes (20 stuks). Kernhoorn sigarenpijpje. Pakket F bevat: Een fijne lederen sigarenkoker. portemonnaie. echt barnsteen sigarenpijpje merk R. K- Premier. HUISHOUD JAM EN APPELSIROOP zijn smakelijk en veel gcedkooper dan boter. Fabriek ALTENA bij Nijmegen. Stoomfabriek von IVIlHtalre Hoofdtooisels. Passementeriën en Borduurwerken. Galonweverij a la Jacquard. Specialiteit in Militaire Petten tegen concurreerende prijzon. REUZEN .VERRASSEND! Laat hetgeen U wenscht zenden. Verkrygbaar by HbHi Sïgai*©llWillkcli©rS ©It 1 Pijpenbazars. Geheel gereed voor verzending, 1

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 4