OP ZEE. Binnenland. Legerzaken. Correspondsntie. Uit Leger en Vloot. DE SOLDATENCOURAIVT van Vrijdag 30 October 1914. „111. London News". Eenige van de zwaarste Engelsche projectielen, nadat zij, bij wijze van proef, op eenige mijlen afstand waren afgeschoten op pantserplaten en deze hadden door boord. De enorme kogels na het terugvinden gefotographeerd bleken wel gehavend, maar nie gebroken, 6telling teruggedreven j alle werden bevrijd. De Sikhs en Gurkha's hebben bij La Bas- see den vuurdoop ontvangen en redden den toestand, toen een stroom Duitschers de loopgraven overmeesterden. De Indiërs waren in reserve geblevenzij braken den aanval des vijands en dreven hem met de bajonet terug. Een onzer berichtgevers seint uit Sluis dd. 27 Oct. Volgens hier ontvangen berichten kwam in het strijdtooneel tusschen Nieuwpoort en Dixmuyden heden geen wijziging. Met groote hevigheid wordt de strijd voortgezet. Het kanongebulder werd hier den geheelen dag gehoord. Sedert een paar dagen is de verbinding met Ostende verbroken. De tram rijdt niet verder dan Brugge en naar de kust tot Knoeke. Te Brugge werf! heden bij den houthande laar De Brouwer, firma Ganshof, een groote partij balken en planken, ter waarde van 3d,000 francs, in beslag genomen. De mili taire autoriteiten requireerden daarop een tramlooomotief met wagens en lieten den houtvoorraad vervoeren naar Zelfdonck bij Hnesselaere ten Z.-W. van Eecloo. Daar zal een noodhospitaal worden opge richt voor de zieken en gewonden, wier aan tal in de laatste dagen schrikbarend is ge stegen. Tusschen Ivnocke en Heyst hebben de Duitschers gisteren een zestal kanonnen, met de monden naar zee gericht opgesteld. Frankrij k. Verdediging van Belfort. Een medewerker van het Zwitsersche blad Democrat©" heeft gelegenheid gehad een kijkje te nemen in de vestingwerken van Belfort. Men heeft daar zijn voordeel trachten te doen met de lessen, die te trek ken waren uit de belegering van Luik en Namen door de Duitschers en zal zich dus, bij een eventueel© belegering er ni#t toe be palen den aanval van de forten uit te be antwoorden, maar overgaan tot een sedert geruimen tijd voorbereid actief defensief. In het geheele district zijn verdedigings werken aangelegd, alle plaatsjes in het ge bied van de vesting zijn tot kleme vestin gen ingericht en te Belfort zelf heeft men stekken van het zwaarste kaliber opgesteld. En zijn overal verschansingen opgewor pen er een aantal kanalen gegraven, zoo dat men de streek onmiddellijk onder water kan zetten. Alle dorpen in het gebied liggen vol solda ten. De streek van Dammerkirch tot Pfet- tenhausen vooral is bijzonder krachtig ver sterkt.. Oostenrijk. Uit Galici'è. rWEBNEN. De toestand in Midden-Galicië ja dezelfde gebleven. Ten zuidwesten van Ivangorod staan onze k«ldhaftig strijdende corpsen. Een daar van heeft in een gevecht tegen een veel ster kere strijdmacht 10.000 man krijgsgevan gen gemaakt. Zuid-Afrika. De rebellie van Maritz. KAAPSTAD. De verrader Maritz, die to taal verslagen is en gewond, is gevlucht naar het Duitsche grondgebied. Schipbreukelingen aangebracht. FOLKESTONE. Het stoomschip Queen" is hier aangekomen met 2500 Franschen aan boord, mannen, vrouwen en kinderen, groofcendeels boeren uit da streek Pas de Calais, die aan boord waren geweest van de A mi ral. Ganteaume" van Calajl naar Havre. Pit schip was in het gezicht van Boulogne öp een onderzeesche mijn gestooten, waarop een paniek was gevolgd, waardoor onge veer "30 passagiers waren verdronken tij dens de overbrenging naar de Queen". LONDEN. Meer dan 1800 schipbreuke- Jbgen yan da „Amiral Gaute^ume" zijn hier reeds aangekomen. De overigen wor den Dinsdagmorgen vroeg verwacht. Onmiddellijk na aankomst werden zij ondergebracht in het „Alexandra Palace", waar hun voedsel wordt verstrekt en logies verschaft. LONDEN. Omtrent den ondergang van het vluchtelingenschip ter hoogte vail Bou logne meldt de ,,Daily Telegr." nog, dat het een allerdroevigst toonoel was toen de kanaalboot Queen" de zinkende boot be reikte. Op het dek verdrongen zich de vluchtelingen, schreeuwende eu gillende. Ook een visschersboot en eenige Eyansclie torpedobooten waren eveneens op het too- neel van het ongeluk. Pogingen om een boot neer te laten moesten worden opge geven wegens het enorme aantal lieden dat gered moest worden. In plaats daarvan manoeuvreerde de Queen" zoo, dat ze langszijde het vluchtelingenschip kwam en met groote moeite werden de vluchtelingen overgebracht. Daar de zee zeer ruw was, hadden daarbij vele ongelukken plaats., Ongeveer dertig mannen, vrouwen erf kin deren werden tusschen de wanden der sche pen doodgedrukt cf verdronken. Vele kleine kinderen die overgeworpen werden, vielen te water. De overbrenging der vluchtelin gen duurde veertig minuten. Op een mijn geloopen. LONDEN. Het stoomschip ..Manchester Commerce", met een inhoud van 5363 tons, is op de Noordkust van Ierland op een mijn geloopen en gezonken. De kapitein en der tien man verdronken. Dertig matrozen wer den gered door den tredler „City of Lon den". De havenautoriteiten te Liverpool waar schuwden de schepen, die de Iersche Noord kust langs moeten, dat de Duitschers daar mijnen hebben gestrooid, zoodat de schepen zestig mijl uit de kust moeten blijven. Engelsche schepen bewaken de Turksche kust. KONSTANTINOPEL. Volgens Egypti sche bladen is door Engelsche kruisers een geregelde bewakingsdienst van de Turksche Roode Zeekust ingericht. De „Badger" en de Duitsche onderzeeër. Het Duitsche consulaat te Amsterdam ontving van het departement van buiten- landsche zaken te Berlijn de mededeeling: „Een officieel Havas-bericht uit Lon den zegt, dat de Engelsche torpedojager „Badger" nabij de Nederlandsche kust een Duitsche onderzeesche boot geramd en tot zinken gebracht heeft, waarbij de voor steven van de „Badger" beschadigd werd. Hiertegenover kan worden medegedeeld, dat het feit van het rammen juist i6, maar dat de bedoelde onderzeesche boot behou den en zonder eenig verlies in de haven is teruggekeerd". De tocht van de „Karlsruhe". Volgens een bericht uit Teneriffe heeft de Duitsche kruiser de volgende schepen in den grond geboordde bemanningen ervan 419 koppen zijn door de „Crefeld" te Teneriffe aan land gezet. De namen der koopvaardijschepen zijn „Strathroy" (2807 ton), „Maple Branch" (2761 ton), ..Highland Hope" (3323 ton), „Indriani", Cornish City (2431 ton), ,,Rio Ignassu (2442 ton), Farn (2735 ton), ,,Ni- cetó de Larrinaga" (3173 ton), „Cervantes" (2932 ton(, „Pruth" (2867 ton), „Lynro- wan" (2098 ton), „Condor" (195S' ton) en de Nederlandsche boot „Maria" (3649 ton.) De Cornish City" had 6000 ton steen kool aan boord voor Rio en de „Farn" 4000 voor Montevideo. Deze ltolenvoorraden zijn, zooals men begrijpt, voor de „ICarlsruhe" van veel belang. Een onderscheiding. Kapitein J. A. Berkhou t, gezagvoerder van het s.s. „Titan" der Kon. Ncd. Stoomboot maatschappij ontving Dinsdag uit handen van den voorzitter der N. en Z. H. Reddinginaat- schappij, den heer C. A. den Tex, na een har telijke toespraak, de zilveren medaille als een bewijs van erkentelijkheid en hulde dier Red dingmaatschappij voor de redding van een groot aantal schipbreukelingen van de op 22 September gezonken krui§er% „Aboukir", „Hogue" en „Cres&y", De Engelsche geredden. De toestand van den laatste der overgeble vene schipbreukelingen der gezonken Engel sche kruisers, die nog te IJmuiden werd ver pleegd, is zeer slecht. Aanvankelijk zou hij binnen enkele dagen over Vlissingen naar Engeland gegaan zijn, doch daar is nu in den eersten tijd geen sprake van. Hei Belgische vuurschip „Wandelaar" WANDELAAR. (Vlissingen, 26 Oct.) Het Belgische vuurschip Wandelaar is door de ma rinesleepboot „Zwarte Zee" Maa.ndagnamid- dag te Vlissingen binnengebracht. Het heeft zijn sta tion verlaten wegens mijnengevaar. Benoeming minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Bij Koninklijk besluit van 26 October is, met ftrgang van een later te bepalen dag, benoemd tot. Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel de heer F. E. P o 6 t h u- m a, voorzitter van het Ned. Instituut van Landbouwkundigen, en directeur van de Centrale Werkgevers-Risico-Bank. (St. a.) De nieuwbenoemde Minister van Landbouw, de heer F. E. Posthuma, is lid va n de Militaire Verplegihgscommissie in de stelling Amster dam en voorzitter der Commissie voor de voe ding uit de Centrale Commissie voor de Bel gische Uitgewekenen hier ter stede. Belgische geïnterneerden. Met machtiging van de Belgische legatie in Nederland zullen, volgens gegevens van het Informatie-bureau van het Roode Kruis te 's-Gravenhage, geregeld lijsten verschijnen van in Nederland geïnterneerde of zich in hospi talen bevindende Belgische militairen. Deze lijsten zullen worden verspreid in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. 2-5% van de op brengst zal worden gegeven aan het Belgische en Nederlandsche Roode Kruis. Uit de Staatscourant. Bij besch. v- d. Min. v. Mar. zijn, met ing. van 1 Jan., de adj.-comm. hij 's rijks werven A. J. J. M. v a n G- e s se 1 en J. J. Cohen, resp. gepl. te Amsterdam en Willemsoord, overgepï. naar Willemsoord en Hellevoetsluis. De SoldatencoMrant kan zich niet belasten met het in ontvangst nemen en doorzenden van brieven. Inzenders, die antwoord wenschen, hebben derhalve hun adres volledig te publiceeren. H. S. 4-42 L. Zie hierboven. Red. K. Die brief is aardig, maar ruimte in ons blad hebben we er niet voor. Red. Sergeant Petit, Numansdorp en vele ande ren. Plaatsgebrek noodzaakt© ons wat te ver korten. Red. P. Z. Den Haag. Nog niet je ware. Volgen den keer is het misschien, te plaatsen. Een moeilijk vak, wat? Red. Joh. Lesterhuis. 2 x een volledig stel kan u door onze administratie worden toegezonden na ontvangst van het bedrag per postwissel. Gelieve daarop dan uw wensoh te herhalen. Adm. C. v. H., Hoogerhe-ide. Neen, gratis schrif telijke cursussen zijn ons niet bekend. Spreek met uwen onmiddellijken chef over de oprich ting van een cursus in talen en stenographic. 'Red. v. d. W.., 3 I 10 R.I. Wij zonden nw schrij ven door aan de Sigarencommissie. Waarschijn lijk volgt nu spoedig een zending. Red. Z e e m i 1 i c i en de G. Voor plaatsing onge schikt. Volgende maal misschien beter. Red. G. E., Numansdorp. Een gedicht op uwe verschillende superieuren wordt door dezen vrij zeker ongewenscht gevonden. Daar om kunnen wij het niet plaatsen. Anderen keer wat anders. Red. Serg. H. 11 Inf.-Brig. Uit andere bladen kun nen wij geen lijsten overnemen. Wij hebben ter nauwernood voor den stroom ons toegezonden, oorspronkelijke berichten plaats. Red. Marinier J. Tot onzon spijt niet voor plaatsing geschikt. Red. Fred. v. M. 11 Coupletten! Heusoh geen plaats. Dat ziet ge zelf wel uit de beperkte ruimte. En uw menschen kennen het reeds, doordat ge zelf keurig voor den druk zorgdet. R e d. Chr. v. d. S, Gezonden bijdrage is ongeschikt. Wil het den fabrikant s. v. p, mededeelen. Red. .J L. B. Jr., Vlieland. Dank voor de goede bedoeling, maar stuur s. v. p. geen kiekjes, zoo goed als alle zijn voor onze rotatiedruk onbruikbaar. Wend u om het adres van een Esperanto- vereeniging tot den heer Arnold van Praag, Vrolikstr. 391, A'dam. Korporaal-ordonnans in garnizoen te Gouda, wenscht gaarne te ruilen met een korporaal te A'dam, desnoods tegen een vergoeding: Brieven adres Van Biene, 2e Jan v/d Heijdenstraat 99, Amsterdam. Aan den L.W.-soldaat Adri Hijkeurs 39 L.W. B. Mijn adres is P. Sckrauwar 41e L.W.B., le comp. Namens den heer Karei Beullens, kapt. der 2è Jagers te voet. wordt het adres gevraagd van Camille Kievits, die soldaat moot zijn m het Nederlandsche leger Geuoemde heer Karei Beullens is geïnter neerd in dc kazerne te. Zwolle. De milicien G. M. Los, 15 rog. inf. 2e bat. 2e comp. zou ook gaarne van garnizoensplaats veranderen en wel met iemand uit Amersfoort met goedvinden van respectieve comman danten. Desnoods tegen vergoeding. Betrek king is ordonnans-wielrijder. Welke grenadier in dienst te Amsterdam, zou willen ruilen mot een grenadier dienst doende to 's Gravenhage. Adres: J. Molenaar. Alg. Hoofdkwartier, 's Gravenhage. Het adres wordt gevraagd van Frans Jorri- sen. Landw. Geniesoldaat door H. Stolte, Land- w. Genie 1 Compagnie. Welke telegrafist van do Genie is genegen te ruilen met een telegrafist uit de stelling Amsterdam. Liefst uit de omgeving IJssellinie. Te adresseeren aan: Telegraafkantoor Fort a/d. Ham. W. de. Boer, 3e veld-depót, vraagt het adres van den mi!, korporaal J. de Boer, gediend hebbende bij do pontonniers. „Zeemilicien-kustwachter J. Schipper, op kustwachtpost te Texel wenscht gaarne van post to ruilen met zeemilicien-kustwaohter te IJmuiden. Wijk-aan-Zee of Zandvoort. Ik zou dankbaar zijn indien men mij kon in lichten. omtrent mijn zoon, volgens het zeggen, van Unieraden, geïnterneerd in Hollandj zijn naam is Louis Meinertzhagen, soldaat genie pionnier-pontonnier, 6e divisie 1ste regiment. Bij voorbaat mijn oprechte groeten: Vrouw Meinertzhagen, per adres M. Brekelmans, winkelierster, Helvoirt. Twee korporaals te Nieuwesluis hij Breskens, Zeeuwsch-Vlaanderen, wenschen van detacho- mentsplaats te verwisselen met twee korpo raals uit Amersfoort of een der omliggende garnizoensplaatsen, na wederzijdsche toestem ming van de respectieve commandanten. Adres korpl. W. A. J. Hazelaar, Nieuwe sluis bij Breskens. C. L. Kostenso, korp. fort „Buitensluis" bij Numansdorp, vraagt adres van M. Marcel Crevocoeur, caporal do la Garde Civique de Bruxelles (St. Gilles), en M. Leon Crevocoeur soldat de la Garde Givique de Bruxelles (Foust). De heer H. van Reuse]de Gerlache p. a. den heer Camille Bleijenbergh, t«3 St. Jan stoen, zoekt zijn zoon Raymond van Reuselde Gerlache, „brigadier 2e Cie. 4e esc. Guides, Eoole de Cavalerie, regt. de cavalerie de la position fortificée d'Anvers." Hij vraagt nu, of iemand hum heb adres kan ge-veu van zijn zoon, die mogelijk geïnterneerd is in ons land, of van commandant Delfosse< in wiens regi ment hij diende, en die onder de geïnterneer den in ons land behoort. Aux soldats Beiges. Les norus des amis suivants peuvent 's'adres- ser a leur ami Maurice Statten, de la Rue St. Marguerite 111 Liège, pour obtenir des renseignemonts leur concernant: Ferdinand Nielcn volontaire, Rue St. Marguerite 243 Liège. Edmond Rayck, compagnie Universi taire Liège, Joan Glaize, artillerie de forte- resso Rue Bonne Nouvelle 80, Liège. Felix Rutten, 12e de Ligne, Rue Hocheporte. Georges Keppene, Rue Batte Wez. Liège. Lemaire le grenadiers, R.ue Bonne Nouvelle, Liège. Ec-rire a raon adresse Maurice Statten, ca poral a 1'armee Hollamdaise, 4e gemeente school, Harlingen, Friesland. Een verzoek. Nogmaals tot onze zich steeds uitbreidende schare van medewerkers het dringende verzoek om k o r t h e I d te betrachten, ledereen heeft, als zijn werk geschikt is, recht op een plaatsje. Maar onze ruimte is beperkt. Wij hebben ons reeds genoodzaakt gezien vsle inzendingen te verkorten. Kort en krachtig dus, vrienden, zoowel in proza als in poëzie. Vertrouwen. Sergeant J. V. schrijft ons: Het is een heerlijke namiddag in October. De natuur is zoo stil, z.oo plechtig. Vriendelijk glanzend staat de zon aan den wazigen hemel haar verblindend© schoonheid en feilen glans verbergt ze achter een doorschijnenden sluier. En zoo koestert ze de menschheid en wekt tege lijk een "stil gevoel van weemoedige teederheid in het hart. welft zich ook over zjjne geliefde betrekkingen. En hij ziet naar de zondezelfde zon, die hem beschijnt, beschijnt ook de zijnen, En hij zendt haar zijn groeten mee voor vrouw en kind. Maar hij ziet hooger; hooger dan het uit spansel, dat zich welvende over hen uitstrekt; hooger dan de zon, die hen allen beschijnt. En daar hoog boven dat blauwende firmament, boven die majestueuze zon troont God, zijn God, de God ook van zijn gezin. En hij weet het, zijne gedachten vereenigen zich met die van haar, die hij achter liet, om op te stijgen tot voor Gods troon. Daar leggen ze samen hun gebeden neer, en vandaar daalt een wondere vrede in hun hart. O, hun ver langen naar hereeniging is nog groot, maar ze leggen hun wenschen met stil yertrouwen in Gods hand. Zij danken Hem uit den diepsten grond des harten voor den zegen tot nog toe genoten, en willen verder alles met blijmoedige gerustheid aan Hem overgeven. En in bun harten leeft de stille hoop, dat op Zijn tijd God hen weder zal hereenigen, en heb weerzien heerlijker zal doen zijn, naarmate de scheiding zwaarder viel. V. J. V. Voor het Kon. Nat. Steuncomité. Op de negende lijst van hetgeen het Kon. Nat. Steun-Gomité ontving van '11 tot 17 Oct., komen o. a. voor de volgende bijdragen van militaire zijdeEquipage Hr. Ms. „Zeeland" Vlissingen, 32.55eenige officiersvrouwen, Bussum, f 27.60; onderoff. en minderen v/h. detachement A„ Axel, ƒ6.70; hospitaal-sol daten en ziekendragers groepskwartier Naar- den, f 3.57; militairen in <lo stelling van de monden v/d. Maas en, het Haringvliet, 300; lo comp. veldpioniers, 's-Gravenhage., 10.10; militairen van het fort Sabina Henrica, Wil lemstad, f 18.524e C. II B. 3e R. V.-Art., Alphen, 25soldaten en miliciens v/h. depót bat. X I Brig., Haarlem, 50; pachter can- tine X R. I., Haarlem, f 25; kapt. G., Blerik, f 15; 3o C. le B. L. W. Inf., Sneek, f 6.65; Sch. serg.-maj. 14 R. I., Aardonburg, f 17.59 Alg. Bond v. Onderoff. der Kon. Marine, Den Helder, f 50; Wek. bijdrage korp, en man schappen 1. Ill 6e R. I., Oude Tonge, ƒ22.40; personeel depót 2 R. V.-Art„ Amsterdam, f 54.21J: pers. 6e batt, 4e'R. V.-A., EcTe, 4; kustwacht Schavendijk, 3.45; eenige man schappen le O. le B. grenadiers, Schevenin- gen, 10; recruten en oude manschappen 2e depót Comp. XI I. B„ Woerden, f 7.36; Landweermannen Zierikzee, 20; verplegings- afd. IVe div., üdenhout, o; manschappen 4e R. 3e B. 3e C., Leiden, 10.37; pers. v/h. Alg. Paardendepót Utrecht, 9.361; off., onderoff., manschappen le Bat. 3e R. I., Putte, 73.39groep der N.-Holl. Waterlinie, Vreeswijk, 200; militaire personeel, behoo- renrle tot de directie der Marine Amsterdam, f 580.83verplegingsafd. IVe divisie, Uden hout, 9.29eenige weduwen van officieren der landmacht, 's-Gravenhage, 19.25. Mil. B. schrijft ons: ,,In uw 'blad van Vrijdag j.l. 2-3 Oct. werd er gesproken, dat ook de soldaat wel iets kon missen van zijn soldij ten bate van het Steun comité, en dat ben ik volkomen eens met den schrijver. Ik heb bij mij op de compagnie meer dan eens hooren zeggengraag zou ik wat wil len geven ten bate van 't Steuncomité, maar Uit de „Illustrirte ZeitUDg". Ook tegen Servië en Montenegro men zou het zoo langzamerhand vergeten wordt nog krijg gevoerd. Op ons kiekj'e trekken Oostenrijksche infanterie en een mitrailleurafdeeling in het bergachtig gebied van den Drin op den vijand los. Roerloos staan de boomen met reeds half ontbladerde kruinen. Geen wiudje ruischt ei door; toch valt af en toe ritselend een ver geeld blad ter aarde. En langzaam, één voor één, zullen de bladeren vallen, tot de boom daar staat, naakt, geheel ontbloot. En dan lijkt het, of hij nooit weer zijn bladerkroon zal horkrijgen, of hij daar voortaan altijd zoo beroofd, zoo verlaten en eenzaam zal moeten staan. Maar neen! het is sléchts een tijdelijke ont blooting. Reeds nu rijst er de hoop op een te rugkeer van het schoon, dat ging, op een weer staan van den boom in zijn volle kracht; en dan zullen de vogels weer jubelend kwiiïkeleeren in zijn kruin en hun nesten bouwen in zijn takken. En dan zal het zijn, of juist door dien tijd van eenzaamheid de heerlijkheid van dat oogenblik verhoogd wordt. Klein kindje zit kraaiend op moederschoot. Heerliik jong leventje! Wat glanzen die oog jes, die als zonnetjes schitteren! Wat grijpen die mollige handjes levendig naar alles, wat onder hun bereik komt- Hoe danst en hoe hup pelt het. kraaiend van pret! En met stralend oog ziet Moeder op haar lieveling neer en drukt het aan haar hart. Wat een aangenaam, lief, huiselijk tqoneel- tje Het theelichtje flikkert zoo gezellig; de theeketel zingt zijn eentonigen zang, die toch in deze omgeving nimmer verveelt, begeleid door het snorren van de poes, die zich behage- lijk hoeft uitgestrekt in de breede vensterbank. Én over dat alles spreidt het koesterende na jaarszonnetje zijn gouden glans. Fut toch toch ontbreekt er iets! Zie, de Moeder wendt de oogen van haar lieveling af, cn er verschijnt eene peinzende, verlangende uitdrukking op haar gelaat. O! ze is' zoo trotscli op haar eersteling; ze voelt zich zoo gelukkig, als dat kindje blakende van levenslust en ge zondheid, zit te huppelen en te dansen en te kraaien op haar knie, maar dan fluistert ze met vochtig oog: „Schat! mocht je vader ook getuig© zijn van ons geluk.' En ook aan de grenzen schijnt de najaarszon. En ook daar wekt ze hetzelfde gevoel. Ook daar vallen de bladeren, langzaam, ritselend van de boomen. En de soldaat, van huis en haard opgeroepen, om de erve der Vaderen te ver dedigen tegen mogelijk gevaar, o, hij ia zoo dankbaar, dat hij het nog zoo vreedzaam mag doen, dat het nog enkel bewaking is, wat hem gevraagd werd. Doch op dezen stillen, zonnigen Octoberna middag komt daar dat weemoedig gevoel, dat verlangen naar de dierbaren, dio hij achterliet, met ontroerende kracht naar boven. En hij blikt op naar den hemeldezelfde hemel er moest een verzegelde bus staan en niet een open kistje. Hoe groot of 't bedrag is dat er nu wekelijks in komt, weet ik niet, maar dat durf ik met beslistheid zeggen wanneer er een verzegelde bus komt, dat de bedragen, die dan geofferd zullen worden, hooger zullen zijn dan voorheen. De compagnie, die ik beoog, is de le comp, 1 e bat., 18e reg. B., I8e R., le B., le C. Uit Woudrlohem. Men meldt ons: Bij het detachement te Woudrichem werd de vorige week ingezameld voor de vluchtelingen uit België f 29.55, terwijl eene collecte voor het Kon. Nationaal Steuncomité 29.95 op bracht. Medegevoel. Sergeant Hueting meldt ons: Voor ongeveer 2 weken werd door een comité vnn o.o. der 11de Inf. Brigade een collecte gehouden bij al het personeel dier brigade ten gunste van de Belgische uitgewekenen, welker opbrengst werd afgedragen aan een plaatselijk comité tot hulp. enz. Wat de militairen doen. De jVereeniging Tehuis voor Belgische kin deren" ontving een bedrag groot 132..50 door tussohenkomst va.n den heer W. Ij. Ouderland, marinier lo kl., tijdelijk geplaatst te Loenen a/d. Veoht, welke som door de militairen al daar was bijeengebracht. Uit Doesburg. Vaandrig Lichtendahl schrijft ons: Ten bate van het Steuncomité te De Steeg zijn 18 en 25 October j.l. serie-wedstrijden ge houden, waar ook een militair elftal aan deel nam. Door medewerking van onzen compagnies commandant konden we oefenen, zoodat we met een aardig elftal iri 't veld kwamen en wel de volgende spelers' Smit, Levie De Wilde Ruessing Postma (mil. serg.) (mil.) (mil.) (mil.) (mil.) Besseling Liippchen Jerusalem (fourier) (mil.) (mil.) Bos Weyschede (mil.) (mil.) Lichtendahl (vaandrig) De eerste wedstrijd tegen Volharding (Steeg) werd gewonnen (20). We waren dus in de tweede ronde gekomen en moesten nu spelen tegen S. M. L. uit Arnhem. Wij vol moed don volgenden Zondag naar De Steeg, al wisten we, dat ,\ye een zwaren dobber zouden hebben, j Maar o schrik! Wie staat daar in 't veld, als speler van S. M. L.PI Mijnheer Van Laar, een der middenspelers van Vitesse I (Oostelijke le klasse). Onze aanvoerder aan 't protesteeren; geen succes. Toen gespeeld tegen het ver sterkte elftal met de tanden op elkaar: rust 00, einde 00; geloot, wie er in de laatste ronde zou komen en wat een pechwij verlo ren! Volgenden wedstrijd, dadelijk daarop tegen „Steeds Voorwaarts" uit Dieren gespeeld, wonnen we met 30. We hadden dus den der den prijs (zilveren medaille)verder den prijs voor het beste doelgemiddelde (50; verguld zilveren mcd.) eu elk een bronzen herinne ringsmedaille tot aandenken aan de series te Do Steeg en de mobilisatie van 1914. Van Vlieland, Men schrijft ons van Vlieland: „Lang gewacht en toch verkregen" mochfc heb wel heeben voor ons soldaten hier op Vlie land. Voor een poosje is een dubbel mannen- kwartet samengesteld, dat na ijverige studie besloot tot eone uitvoering om eenige afwis seling te brengen in ons bestaan. De hulp werd ingeroepen van den 'heer R. G. Postma uit Leeuwarden, die zich belangeloos beschikbaar stelde. De uitvoering is een succes geweest, de zaal van het geheelonthouders- café was overvol. De Friesche liederen klonken door de zaal en de voordrager oogstte een da verend applaus. De zang van het duibbel- kwartet viel ook uitstekend in den smaak. Op onzen hooggeaohten commandant, den W.E. Gestr. Heer Wierstra werd een toepasselijk lied gezongen, dat door alle aanwezige militairen met een luid „hoera" beëindigd werd. De heer Donia, die zich als leider van het kwartet zeer verdienstelijk maakte, dankt© ten slotte den heer dr. Renesse, die èn zijn piano èn zich zelf beschikbaar gesteld 'had, en den heer Postma voor hunne medewerking. In de 'beste stemming toog ieder naar het kwartier terug. Uit Oudo Tonga. Mil. Sergeant A. v. Dijk schrijft ons: Het is hier voor onze jongens, sinds wij in Oude Tonge zijn, een pleizier geworden te die nen. Wij hebben o. a. een muziekkorps wat je kan noemen en dat aan de eischen des tijds voldoet, een zangvereeniging die druk aan het repeteeren is, om ons binnenkort een gezelli- gen avond te verschaffen. Een voetbalvereeni- ging, die zoowaar de voetbalverenigingen van het eiland uitnoodigt om des Zondagmiddags een wedstrijd te komen spelen, en dat gaat le klas; net zoo als het behoort krijgen de gasten tusschen de rust, de thee. De groote steun om ons rijkelijk daarvoor in de gelegenheid te stellen, krijgen wij van onzen hooggeëerden kapitein, die daarvoor steeds en altijd de juis te toelichtingen en gunsten ten beste geeft. Daarvoor van ons allen onzen welgemeenden dank. Moge onze troep zich op den ingesla gen weg blijven 'voortbewegen, dan zal hij steeds op hetzelfde hooge peil blijven staan, waar ihij op stond tijdens de eerste bange dagen. En zal de tijd ons kort toeschijnen, welken wij onder de wapenen zijn geweest om ons lieve vaderland tegen alle onheil te be- sohermen Oude Tonge. De mil.-serg. A. r. D. Fort Rljnauwen. Men schrijft ons» Op 't bovengenoemde fort is een muziek korps opgericht. Verscheidene instrumenten zijn in ons bezit, doch enkele mannen hadden graag mee willen doen, maar wij' moesten hen teleurstellen, daar er geen instrumenten voor hen over zijn. Mijnheer de redacteur, wij vra gen u beleefd of u niet een stukje in uw ge- eerd blad zou willen plaatsen om eenige in strumenten gratis, gedurende de mobilisatie, in bruikleen te mogen ontvangen. Waar wij het meest om verlegen zitten is een althoom, een B.-bas en een le piston. Uit Woerden. Mil. Verdickt schrijft ons Begaan met het lot van zoovelen van alles beroofde Belgische gezinnen, besloten eenige soldaten ook wat te doen. Met voorkennis van onze commandanten kwam het. zoover dat thans voor rekening van de militairen in garnizoGa te Woerden, drie kinderen van Belgische vluchtelingen worden gevoed en gekleed, kortom, geheel en al wor den verzorgd. Opnieuw bleek ons, hoe vela kleintjes ten slotte een groote maken. Namens het comité f Woerden. F. J. H. VERDICKT. Aan mijne Seotle, Luitenant Erkens schrijft ons: Even plotseling als wij bij elkander kwamen, even plotseling ben ik weggegaan van de dage- lijksche beslommeringen der sectie. Wij hadden elkander leeren kennen, te zamen pl.m. 3 maanden, lief en leed der sectie gedeeld. Wachten, marschen, oefeningen, en andere diensten, elk overeenkomstig de plichten van onze rang te zamen vervuld. En het deed me leed te moeten scheiden van u allen^ vooral wijl de samenwerking in onze sectie gedurende al dien tijd zich op bijzondere wijze uitte. Toen gij mij vaarwel zeide op den avond van den 22 October, was het iets anders dan een gewone formule. En ik voelde mij ver plicht u in onze courant mijn dank te zeggen voor de samenwerking, gedurende de drie maanden van ons samenzijn betoond. Onderofficieren, korporaals en manschappen, die dienen of dienden bij de 3e Sectie, ik was genoodzaakt plotseliug terug te keeren, ten einde het ontwrichte burgerleven te helpen herstellen, in deze tijden echter blijven mijne gedachten eu ook mijn werken in mijn vrijen tijd bij het leger en mocht de nood eens stijgen, dan hoop ik weer onmiddellijk in uw midden te mogen terugkeeren om tot het einde toe onzen plicht te vervullen. Ook het overige kader en manschappen der compagnie mijne grooten en dank voor de samenwerking. J. ERKENS, Mil. le-luït. 4e Cie. 1 Bat. 17e R. I, „Een bede voor allen", (Van den mil.-sergeant v. d. Meer.) O God die 't groot heelal regeert, Die 't menschdom Uwe wetten leert, Hoe staat te midden van de golven Van levensleed en oorlogswêe, Uw trouwkamer nog onbedolven? Hoe zijt Gij nog de veil'ge rèe, Waar elk verdrukte schepeling, Die in de branding scheen vergaap Nog immer hulp en. heil ontving! Laat niemand onzer hulp'loos staan 1 O mensch, die steeds u zeiven zooht, Die steenen zelfs voor brood begeerde, Die Jezus doornenkronen vlocht, Dio stof instêe van God vereerde, O luister naar des Hoeren stem, Die door deez' wereldoorlog spreekt, 'k Ben hot, die al deez' dingen wreekt. Mijn liefde maakte u hoovaardig, Mijn Woord werd door u nooit verstaan, God is, zoo spraakt gij gansoh lichtzinnig, Geen God van recht of van vermaan. Maar dio in al dit nardsch gebéuren, De stemme Gods beluisteren mag, Die zal rechtvaardig moeten keuren, Al wat z\jn geestTyk oog bezag. O God, wil toch den armen mensch, Die immer voortholt naar omlaag, Dio nu nog leeft naar 's harten wonsoh', Bewaren voor deez' wereldplaag. Mocht Neerland, dat zoo diep reeds viel, I

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 2