Knip dit uit! TEI H Go. IK VLIEG S.V.EMBDEH Laatste Berichten. VAN WOERKOM's VASTE POSITIE. KOFFIE ROOKTABAK - THEE „Acifa" Bigarettenfabriek, Firma 1. F. SEGERS ZOON, 4 DE SODDü-TElxrCOUR A3VT -van. Woensdag a 1 October 1 D x -a Legerzaken. Sport. Gernengd Nieuws. Allerlei. E RÉCORD SIGAREN ^^USPQTTI^V &1^> N. V. Gesloten Steen, ■Pnifce KmlitiilE Concurrwcwla prijzen. W. J. VAN HEYNSBERGEN, A. VAN HATTEM S P7FTVAN RÖÖY, O recta. FIJNE en VERDUURZAAMDE VLEESCHWAREN. riAATr rta i-^-ó niruwETO jk"aö5ü on EE:ri r,er^.t\atie:ki st - - ets. 1, J. P. iViOILs j¥IaWKT42, IëSreda. 8mol»Ht»lt In MliMra Petton tsann eunemregreode pr||zen, „Vrij van briefport." (Van den korporaal^Groenouwe.); Toen we gingen mob'liseeren, Kregen we dra „vrij van port", En we moeten daag'lijks schrijven Hoe je er ook over mort. .Vader, moeder, nichten, neven, En je meisje ook nog dan Vindon, dat je, nu het niets kost, 'Allo dagen schrijven kan. De inhoud van die „gratis-brieven" Staat gelijk vaak met een nul. Je schrijft van 't weer, en van de haring, Van allerhande flauwe kul. Ook brieven, die we thans ontvangen, Maken we niet eens meer los, Wijl ze ons op heden schrijven, Omdat het toch geen cent meer kost, Zakenmenschen landweermannen CJorrespondeeren heen en weer Met „vrij van port" op d' enveloppe, Gewaarborgd door een „militair",, 'n Catalogus en prijscouranten, Waar je vroeger nooit aan dacht, Worden thans voor do soldaten Haast met elke post gebracht. Op de groote postkantoren W orden zegels geconserveerd Zoo kan men ze lang bewaren Er wordt er het bederf geweerd. Alle mogelijke stukken Verzendt men thans als „militair", Postbeambten hoort men klagen: Burgerij bestaat niet meer, 'k Wil één raad u echtergeven, Nu we hebben vrij van port, Is het plicht dat door ons allen „Redelijkheid" betracht thans wordt. Wa.nt-, gaan ze zoo voort, met schrijven, Do Minister neemt nog voor straf, Voor 't onnoodig correspondeeren, Potlood, pen en inkt ons. af. Breda. G. J. GROENOUWE. Uit Willemstad. (Van hospitaalsoldaat Vermeer.) Als getrouw lezer van de Soldatencourant Bemerk ik, dat uit het gansche land Gedichten worden opgestuurd, Maar nooit van hier uit- de buurt, Hoe of ik rondkeek in uw blad Nooit zag ik er een uit Willemstad. En als geen bijzondere reden mij het beletten, Gelieve dit gedicht dan in uw «courant te zetten, iWij zullen dan nu eens even praten Over vier hospitaalsoldaten. No. één dat is de korporaal, Een goede vent, dat zeggen ze allemaal, Hij is meubelmaker van zijn vak En vindt zich het best op zijn gemak, 'Als hij wat kan maken of repareeren, Dat doet hij dan ook zonder mankeeren. Als er bijvoorbeeld een stoel is gebroken,' Dan wordt de korporaal weer aangesproken. Zeg, korporaal, zoo heet het dan, Je weet er alles van, Wil je dat maken vandaag of morgen P En het antwoord is: ik zal er voor zorgen» De installatie van de ziekenzaal Werd ook gemaakt door den korporaal. En ais voorzorg tegen ongelukken, Maakte hij 16 stel houten krukken. Hoewel hij er wel niet om geeft, Is het jammer dat hij geen toelage heeft. Want daar hij vóór een jaar is gaan trouwen, Moet hij nu een vrouw en een kind onder houden, No. 2 dat is een eerste klas, Die staat hier «?ok zeer goed in den pas. En als vrijwillig hospitaalsoldaat Is het onze beste maat. Komen er op .het ziekenrapport gewonden, Dan worden ze door hem verbonden. Zijn er zieken in ue zaal, Hij verpleegt- ze allemaal, Én Timmermans (want zoo is zijn naam) Is daarvoor, ten volle bekwaam. No. 3 is hospitaalsoldaat Staal, Het is gewoonweg kolossaal, Zoo dik als die is geworden. Van zijn kleeren is niets meer in orde, Alles is hem te nauw of te kort, Zoo loopt hij nu al tien weken op het Fort. En toen hij tegen den luitenant zei: mijn goed wordt te klein, Zei deze: vertel toch geen praatjes aan mijn, Je goed is heel best in orde, Maar jij bent to dik geworden. Daar was natuurlijk niks aan te doen, Maar nu krijgt hij nieuw en wel grijsgroen. No. 4 is miju persoon, Ik hou hier den boel eon beetje schoon. En Zaterdags gaan ik en Staal, Met behulp van den korporaal, Aan 't schrobben van de ziekenzaal. Ieder heeft dus, zoo gij merkt, Zoo'n beetje z'n dagelijks werk. Komt er oorlog, dan ^porden we naar 't veld gezonden Voor 't verbinden van de gewonden. Doch ik zal mijn gedicht moeten staken, AVant ik ben bang om het te lang te maken, En daar zal ik voor op moeten passen, Is 't niet zoo, Redacteur Manassen? Daarover dus een volgenden keer, De ondergeteekendo is J. VERMEER, Hospitaal-Soldaat. Fort De Ruiter bij Willems'tad. Brief van een, die door de Mobilisatie In de klem zit, aan zijne vrouw. (Van milicien J. M. de Keyzer), Miju beste Trienik wil u laten weten, 'Tot hiertoe heb ik u nog niet vergeten. Sta', ik op wacht, op een of andere post, pkoht. 'k Kijk naar geen meid, r doe e myn Die Belgische meiden willen mij wel lokken, Ze hebben wel een3 aan mijn jasje getrokken, •'k Snauw zo dan af, ik heb er niks mee te doen, Ik wil van jou alleen nog maar een zoen. En van de week is mij overkomen, Bijna hadden ze mij bij den neus genomen. Een Belgisch vrouwenmensch sprak, bravo soldaat, Weet u niet, waar de Groote Kerk staat. Ik sprak: Madame, wil niet mijn stap ver tragen, 't Is toch zoo druk "voor ons in deze dagen. Maar ze hield aan, sprakbreng my er heen, Want ik gevoel me eenzaam, zoo alleen.. 'k Liet mij bepraten, ging met haar aan 't wand'ten, Ik .dacht, hoe moet ik daar nu toch mee hand'len Zij sprak zoo lief, vertelde mij van haar vent, Die diende als piot bij 't 12e regiment. Ze zeimisschien is hij nu al gevallen, AToor Antwerpen, hij vocht daar op de En toen ik daarop nog maar altijd zweeg, Vroeg ze aan mij, hoe ze 't beet een ander kreeg. Ik sprak, Madame wil daar toch niet om Dan moet je weer een anderen Belg gaan halen. Maar ze sprak toen: 'k Durf nu niet meer terug, 'k Had liever een Hollandschen soldatenkug. Waar ze heen wou begon ik toen te snappen, Maar ik dacht toen, dat zal je mij niet lappen. Neen beste Trien 'k behoor jou alken maar toe, 't Gezelschap wan die Madame was 'k al moo. Ik sprak toen tot haar :wil mij nu even zeggen, Willen wij den weg nu nog op tijd afleggen, Maak dan wat voort, 'k loop hier niet voor de lol, Maar 'k wil naar huis en dan onder de wol. Ze kneep in mijn arm en lonkte met haar oogen En sprak toen zachtdat kan ik haast niet gelooven, Wat mij betreft, ik heb nog niets geen haast. 'k Keek haar eens aan, ze lachte zeer gewillig, 't Z8i tegen haardan is 't u onverschillig Of u er nu komt of te wel morgen vroeg, Terwijl ik meteen; eene and're straat insloeg. Ik liet haar staan, ik moest er niets van hebben Zoo gauw Tangen zo mij niet in haar webben. Neen. lieve meid, ik zweer je eeuw'ig trouw, Mijn lichaam is hier, maar mijn ziel is bij jou. Breda. J.- M. DE K. Een verliefde Matroos. (Van, matroos A. F. de S.) Na vier en twintig dagen en nachten Kwam de Helder weer in het zicht; De heele Equipage ging brieven schrijven Op dat heugelijk bericht. Dol, de stoerste der matrozen, Keek mij aan, tikt aan z'n pet En zei: zeg, Jan ik wou wat schrijven, Aan mijn meisje Anne Bet. Maar een ding is toch zoo leeljjk Ik ben dat gekrabbel laatst verleerd. Ik heb toen voor hem pen en inkt genomen. En nu zal ik u vertellen gaan Wat er voor Dol in moest staan. Hij zei: het is een kanjer van een vrouwj Maar... dat kun je tocli niet schrijven, Schrijf maar... dat ik van haar houw* Ik schreeflieve Anne Betje Dit is een brief uit naam van Dol, Die deelt u mede dat zijn hoofd Nog steeds is geheel op hol Maar daarmee had Dol geen vrede, Hij zeiAbah, wat klinkt dat flautf, Kan ze daar nu uit lezen Dat i...k van haar houw. Ik heb toen wat anders Toen zei Dol Verdikme nog toe, Wat moet ik er meer van maken? Ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Ik zit to denken dat ik er scheel van kijk. Maar Jan! ge doet het ook zoo ganw. Zeg Jan! staat er nou ordentelijk Dat ik va...n haar houw? 1 Ik heb het hem nog eens voorgelezen; Dol zei: Ja zo...<? is het all right 1 En hij keek door de Patrijspoort Naar een wolkje in 't verre wijd. Na een diepe stilte zeit ie: Ik schud het maar niet uit me mouw; Maar zet er nog een paar keer onder Dat i...k van haar houw? Matroos: A. F. de S* a/b H. Ms. Gelderland. Rust zaoht. (Van den hospitaalsoldaat J. v. Baaien.) Stil dwarlen bruine blaren in grijze najaars lucht Door droeven sombren dag geen enkel tochtje zucht, Gestadig drupt de damp uit 't koude lage zwerk; Op doode bloem en blaan, en ook op kerk hofzerk. Gij Engelsche matrozen, Die rust in 't 'kille graf; De allerschoonste rozen, Ze vallen eenmaal af. In 't ruwe stormgetijde, Met sneeuw en hagelslag, Vallen bloem en knopjes 'beidé Slechts in een enklen dag. Wie kan de stormen keerenP Wio is het die hen stuit? Wie kan iets tegen 's Heeren Vrijmachtig raadsbesluit? Rust zacht, gij lieve dooden, Die stierft voor 't vaderland* Ru6t zacht, onder do zoden Van 't graf te 's-Gravenzand, P.ust zacht, gij doode makkers, Die na een korten strijd Rust vond op dooden akkers Langs Neerland's kust verspreid. Stil dwarlen bruine blaren in grijze najaars lucht. Door droeven sombren dag geen enkel tochtje zucht. Gestadig drupt de damp uit 't koude lags Op doode bloem en blaan, en ook op kerkhof zerk. 'a-Graven® ande. J. v. Baaien, Het loven. (Van den marinier Krijnen.)" Wezenloos turen, Dotjes en luren, Stukjes en kantjes, Stuipjes en tandjes, Pijn in de buik, Warme kruik, Sterkende min....,, Jt Begin 1 Mazelen, kliertje, Ander pleiziertje, Jufs, die je haten. Knieën met gaten, Schoolgaannifet graagI Straf een pak slaag, Dat je lang heugt. De jeugd 1 In lange kleeren, Vol in de beren, Meisjes ontmoeten, Blozend haar groeten. Begin van een knevel, Je hersens in nevel, Veel dat grieft...... Verliefd 1 Een beeldig coupeetje, Nerveus een klein beetje; Schier alles verbaast je, Je bruidje zit naast je, Stadhuis, en daarna, Een aarzelend „ja", Een beetje benauwd Getrouwd 'Aanvankelijk zoenen, Dan lange sermoenen, Voortdurend krakeelen Het gaat je vervelen; Gekijf en geschreeuw, Je haar wordt als sneeuw, Maakt een eind aan dat lijder Gescheiden 1 Vermindering van krachten, Verzwakte gedachten, Een sukkelend leven, De doodsnik gegeven...... Ze leggen je snel, In je laatste hotel. Vrienden jammeren Inid.. Uit! Marinier 2e kl. J. KRIJNEN. A/b. Hr. Ms. „Gelderland", De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat do nagenoemde jon gelingen, in alphabeiische volgorde gerang schikt, in aanmerking komen voor eene benoe ming tot adelborst der 2de klasse bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord J. J. C. C. Bennik, E. J. Borgesius, L. C. baron van der Feltz, J. A. Gauw, E. A. van de Graaff, F. M. van Hall, J. E. C. M. Hermans, G. van Hilten, M. J. ten Houte de Lange, J. L. Kooreman, E. E. B. Lacombló, J. F. Mahns, H. A. Meijer, C. R. Morkus, A. G. Ort, A. J. Ramondt, I. W. Reynierse, F. C. de Ruyter de \Vildt, J. 0. Sietinga, H. R. J. W. baron Taots van Amerongen van Wouden berg, F. H. Vermeulen, S. H. Vernède, J. C. de AVal. („St.-Ct.") interneeringsdepots. Uitsluitend om dienst te doen bij een der interneeringsdepots kunnen een aantal gewezen onderofficieren van landmacht, zeemacht of ko loniale troepen worden aangenomen als opzich ter. Gegadigden verhinden zich als vrijwilliger hij den landstorm. Zij worden in rang gelijkge steld met sergeant-majoor. Zij genieten eventueel boven hun pensioen of gagement eene bezoldiging van 2.50 per dag, worden op denzelfden voet als hun ranggenoo- ten van hot actieve leger voor Rijksrekening van uniform kleeding voorzien, kunnen desver- langd gratis deelnemen aan de menage ter plaatse en hebben voor zich zeiven aanspraak op vrije geneeskundige behandeling en legering of inkwartiering. Aanmelding behoort schriftelijk to geschie den aan de afdeeling personeel van het Depar tement van Oorlog. („St-. Ct.") VOETBAL. De uitslagen dor Zondag gespeelde wed strijden: Westelijke afdeeïiag. Af deelin g A, Utrecht: U. V. V,Quick 0—3 RotterdamSpartaH. F. C. 34 Haarlem: HaarlemV. O. 0. 21 VGra/venhage: H. B. S.Hercules 21 H. V. V.—D. F. 0. 9—1 Afdeeling B. Axnsterdam: Blauw-WitAjax 12 SpartaanHaarlem H 30 A. F. C.Militair I 24 V. R. 0.—D. E. 01_0 Haarlem: H. F. C. II—V. V. A7—3 Afdeeling C. Rotterdam: D. V. S.—S. V. V1—1 NeptunusXerxes 06 Dordrecht: D. F. O. II—R. F. 045 DordrechtV. 0. 0. II 0—1 Afdeeling D. 's-Gravenhage: Quick IISportman 0—1 Delft: ConcordiaV. U. C32 Leiden: AjaxD. V. V10 Afdeeling E. Weesp: Rapiditas't Gooi 3—1 Utrecht: KampongHilversum 13 Hilversum: VictoriaU. V. V. II24 Afdeeling F. Alkmaar: AIcmaria VictrixZ. V. V.... 12 Hoorn: HollandiaWest-Frisia 0—0 Wormerveer: W. F. 0.Holland 20 Afdeeling G. Velsen: KinheimE. D. O. 41 Haarlem: H, S. VStormvogels 05 Afdeeling H. Rotterdam: V. O. C. IH—Hermes H 3—1 Afdeeling J. Rotterdam: U. S. CFortuna 14 Af deeling K. Vlaardingen: Fortuna IILycurgus 00 Rotterdam: Excelsior IC. V. V. Afdeeling L. Amsterdam: AmstelS. N. V03 D. O. S. B.Willi. Vooruit 11 Afdeeling M. Amsterdam: V. V. A. II—V. R. C. H 3—3 Ajax IIDe Spartaan II 70 Afdeeling N. Amsterdam: Ajax IHV. R. C. Hl 24 Blauw-Wit IIIRapiditas II 11 Afdeeling O. 's-GravenhageA. D. 0.—B. M. T20 Afdeeling P. Utrecht: Hercules IIIVoorwaarts 22 S. V. S.Kampong H 20 Hilversum: Hilversum IID. 0. S10 't Gooi HA. W. II 1—5 O o s t e 1 ij k e afdeeling. Afdeeling A. Deventer: Go Ahead-Rob. et Velocitas 55 Arnhem: VitesseTubantia 11 Afdeeling B. Hengelo: TubantersHeraldes 03 Enschede: Enschede Boys—P. W. 2—0 Afdeeling C. Amersfoort: QuickP. E. 050* Afdeeling D. Deventer: U. D. HBe Quick H 10 Afdeeling E. Aroihem: Hertog HendrikQuick II 82 Zuidelijke afdeeling. Afdeeling A. Middelburg: M.V.V.O.Vlissingen 22 Noordel ij ke afdeeling. A f d e e 1 i n g A. Veendam: VeendamBe Quiok 35 Afdeeling B. Groningen: V. I. A.Forward II 01 De stand der le afdeeling in het Westen ie thans: gesp. gew. gel. verl. p. voor teg. gem. H. V. V. 3 2 0 0 6 21 3 2.— H. F. O. 3 2 1 0 5 9 6 1.67 Haarlem 8 2 1 1 4 9 4 1.33 Hercules 3 2 0 1 4 6 5 1.33 Quick 3 1 0 2 2 7 1-1 0.67 Sparta 3 1 0 2 2 6 5 0.67 V. O. C. 3 1 0 2 2 4 5 0.67 H. B. 8. 3 1 0 2 2 3 5 0.67 D. F. C. 3 0 1 3 1 2 14 0.33 U. V. V. 3 0 0 3 0 0 9 0.0 Amsteröamsohe Voetbalbond. Da uitslagen der Zondag gespeelde !wed- strijden zijn: 1 e Klasse. A 8. D. W. 1—Swift 1 1—1 Olivio 1Militair A/dam 3 60 B V. R. C. 4—V. V. A. 3 O-O A. F. C. 3Blauw Wit 3 B 4—0 2e Klasse. A Union 1—A. D. W. 1 1—5 N. O. S. 1-0. D. E. 1 1—1 8. D. S. I—WW I 2-0 B W. B. C. 1—Spartaan 3 ....w 4—0 C Neorlandia 3Ajax 11—0 3 e Klasse. A Hortus 2G. O. V. C. 1 nut' 100 W. G. O. V. C. l—O. D. E. 2 1—1 B A; D. W. 2Wilh. Vooruit 3 22 C Sloterdijk 1Olivio 3 21 Rapid 2V. R. C. 6 0-7 E G. O. V. C. 2—Wilskracht 2 2—0 De geïnterneerde Engelichen winnen. Te Groningen speelde Zondagmiddag G.V.V. tegen oen elftal samengesteld uit de Engel sche geïnterneerden, die met 50 zegevierden. De uitslagen. Ie klasse. Amsterdam: D. E. V.D. O S 79 o. S. C. A.__D. E. D. 2-3 Den Haag: Vitesse (H.)—O. S. C. R. 7—1 2e klasse. Amsterdam: D. V. D. IIH. 0. C. 74 Den Haag: H. S. V. II—Vitesse (H.) H 3—3 3e klasse. Koog a/d Zaan: Koog Zaandijk Purmerend 13—1 Rotterdam: Spartaan0. K. K05 4e klasse. Den Haag: ResidentieRozenburg A... 07 Poortugal: M. A. A. S0. K. K. H 8—1 Vliegmachine gedaald. Te Biervliet, is een tweedekker, die ever de Belgische grens was komen vlieden en bemand mot een Franschman en een Belg, vermoede lijk militairen, wegens gebrek aan l»nzine, gedaald in den Helenapolder, een half uur van de kom der gemeente. De tweedekker was gemerkt M F 120 en had de kleuren blauw. wit en rood. Hij ia voor- loopig onder bewaking gesteld van de aanwe zige politie. („N. v. d. D.") Zeilkrulwagens. In het Sjensi-district (China) is een zwaar beladen zeilkruiwagen een gewoon, zij hot dan een eigenaardig verschijnsel, deelt het „Ned. Zeewezen" mee. Maanden achtereen waait er de wind in Westelijk-Oostelijke richting met een kracht van 15 mijl in het uur, wat toeval lig met de richting van de marktstad overeen komt. Met een 20 mijls bries voor of van den wind draaft zoo'n Sjensi-koeli zijn kruiwagenvracht van 500 tot 800 K. G. met zes- of zevonmijls- vaarfc^ naar de stad met evenveel gemak als een ricksha-koeli zijn wagentje met een baby er in. Een nieuw zoeklicht. Een nieuw zoeklicht van 500 millioen kaar sen, het werk van een Duitschen uitvinder Heinrich Beek, zal volgens het „Ned. Zeewe zen" op de werf te Brooklyn beproefd worden. Daar het licht zijn stralen kan uitzenden over een afstand van vele mijlen, zal het don nacht in dag kunnen veranderen. Oplossing van Probleem VIII, Dé oplossing van dit probleem, is Vader 40 jaren. Moeder 36 Ik 16 De heer J. M. de Keijzer, milicien te Bergen-op-Zoom, zond ons een volmaakt goede oplossing. Duitschers In Engeland. LONDEN. De anti-Duitsche woelingen te Deptford hebben zich gisteravond met groote heftigheid herhaald. Tot in den vroegen ochtend duurde de strijd van de politie met een ontzaglijke menschemnenigte voort, die de Duitsche winkels poogde te vernielen. Vele politiebeambten zijn 'ge wond en moesten naar het hospitaal werden overgebracht. DONDERT. De personen, die gearresteerd werden bij den aanval op een Duitsohen winkel te Deptford, werden hedenmorgen voor den rechter gevoerd; de behandeling der zaak werd uitgesteld. HUISHOUD JAM EN APPELSIROOP zijn smakelijk en veel goedkooper dan boter. Fabriek ALTENA bil Nijmegen. VAN MED ERLANG. gKRINCEA ^RjUMTHEt^ A ir» Zij die iets gevoelen voor bet FoBitievak. gelleven te schrijven aan de Eerste Nederlandsche Politieschool te Amsterdam. UTRECHT. Koninklijke Fabriek van Militaire Passementerleën, Gouden on Zlivsren Borduurwerk, Balonwevorlj. Raamstraat 53 - Den Haag. Telefoon Intercomm. 857. Rijkslevoranclar CAKESFABRIEK „DE KORENAAR" Tolofoon Na. 222 ROTTERDAM Voorhaven 68-6M8 Scheepsbeschuit Leger- beschuit - Padvinder-Cakes - Dog-Cakes en Hoendervoeder. I DIANA AVH I Gedeponeerd Merk I GOED en goedkoop zijn de Sigaretten der QELDERSCHEKADE 5, AMSTERDAM. Albanië met kurk m/st30 voor 10 cent Montenegro mat goud m/st. .30 10 Congo15 6 Flgrls, met kurk m/st. 50 „15 Imperators met goud m/st. 50 15 Russische Sigaretten 30 „10 Culllnan, goud en kurk. 10 10 Cleopatra, „....10 „10 Kemeney „....10 „10 Ai deza merken zijn uit zuivere Oostersche Tabakken vervaardigd. Winkeliers behoorlijk rabat. Aan Particulieren wordt niet geleverd. De fam. DIERCKX, verblijvende Groenewoud 55, Vlissingen, verlangt nieuws van hun zoon PHILIPPE DIERCKX, brigadier, en sohoon- zoon CHARLES DèNE, adjudant, (donkeljjk geïnterneerd) GINNEKEN9TRAAT 149. Tel. 276. Specialiteit in Militaire Lederwerken. HOFLEVERANCIERS. ROTTERDAM. 4 BESTE MERKIII Leveranciers v. h. Depart, v. Oorlog. Hof te vopan dors, FABRIEK VAN Militaire Hoofdtooisels, Lederwerken, Passementerleën en Borduurwerken. BREDA. Mil. Korp. Vest. Art. garniz. den Helder wenseht met collega garniz. Amster dam of Utrecht te ruilen (na goedk. bev. autoriteiten). Br. motto „Helder", Alg. Adv.-Bux. ROUMA Co., Amsterdam. ÜSF SERGEANTEN KORPORAALS MANSCHAPPEN besteedt uw vrijen tjjd voor de studie voor Kommies, Huipkeurmeester, Postbe ambte, Taal, Rekenen, Natuurkunde. Een Studiegids wordt U gratis gezonden. J. H. VAN DER VEIET, Blauwburgwal 18, AMSTERDAM. VOORniJTEKDOPEM BIJ Stoomfabriek van JVlflitalre Hoofdtooisels. Passementeriën en Borduurwerken. Galonweverij la Jacquard.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 4