Co. fl. 2000.- Gratis. tee ^sïm woerRom's I Deeha Tabak. w le Nood der Tijden. Laatste Berichten. Antwerpen geeft zich over. Tijdens de mobilisatie v. Rosse n PAiMLSPEUEIV GRATIS AAIVGEBOOEIV E* a. BOSCH Jbz. te IVfJvei*ctaJL v e Gemengd Nieuws. Damspel. 1 0 1 1 1 9 1 i r. e j 0 O e 1 1 i i 1 0 ADVERTENTIEN. A. B. 0. Oodogsgids FIJNE en VERDUURZAAMDE VLEESCHWAREN. Allerlei. W. P- LOOMANS, Officiers-Harnachementen. Scherm- en Sportartikelen. MOBILISATIE w. j. vaiThëynsbergen, I Onschatbare diensten! NEERLANDS ZANGBOEK P. F\ VAN ROOY, Breda. REPAREEREN VAN AUTOBANDEN MARS OLIE*. J. IP. iVLOL» iViARKX42, BREDA. 4 33 E! SOLDATEICCOURANT van Zondag XI October 1914. Ik zal werken, anders is liet vaderland verloren. Iedere burger kwam tot rust en ging naar bed, ;want do burgervader had het duidelijk uiteen gezet 'Geen vijand is nog daar, maar moeten voor dien tijd zijn klaar. De sergeant-majoor, steeds bewust van zijn taak, riepJongens, het is niet in den haak, een lolletje kan je maken en kan je soms een meisje schaken, gaat je gang, maar blijft bij do hand om ïe vechten voor je vaderland. Ik ging naar Hans den barbier, een rare vent en liet mij scheren voor 5 cent. De schoenmaker, ook barbier, die hadden .wij gauw in het vizier, hij scheerde linke en rechts altijd mot een bot mes. Hij haalde de stukken uit je facie en riep dan aan zijn dochter Klaassie: Geef eons aan die poeder, vijf spie verdiend voor moeder. Hij vangt ona niet meer in zijn netten, anders zou hij er een achterlap op zetten. Het is reeds vier weken voorbij en staan nog immer pal, zij aan zij. Wij maken nu 's avonds en dansje bij Piet de Vries, een buitenkansje, want in dit eentonig leven en alles thuis prijs moeten geven, moet men de courage er in houden, anders ben je heeïemaal verkouden. Wat helpt het, nu te zeuren, ..vijand is niet te bespeuren. 'Je hersens zou je somtijds krenken en als de Heer ons het leven wil schenken, zullen wij ons daar wel doorslaan, "daar kan men zeker van op aan. .'Alles komt terecht, heeft majoor Van Trecht gezegd. Hospitaal-soldaat J. VIS. We zaten gezellig met ons zessen bijeen, Toen opeens de dikke fotograaf verscheen. Die zei: zeg, jongens van den vroolijken haan, 1 [Wil je ook niet eens op zoo'n kaartje staan. En natuurlijk als jongens van den vroolijken kant, We hadden als. altijd een Soldatencourant. En Thomassen, die kleine soldaat. Zette zich ai neer op de Kazernestraat. Toen Visschers uit Woensel, een jolige vent, Zette zich er naast en keek heel content. Daarachter kwam toen de leuke Van Liempd, Die in Woensel met een lief meisje is bevriend. Daarachter, in 't midden, kwam onzen vriend Papen, Die niet als anders daar staat te gapen, Maar zich strak en zuur wist te houwen, Als was hij bevroren of wel verhouwen. Daarnaast toen aan den rechterkant Kwam toen Den Otter, die vroolijke klant, Toen Hendrickse' met zijn kwartiermuts op zy En daar stonden we allen verheugd en blij. Daar, stonden we, ja, wel zonder patroon of geweer, Maar dat zweren we op onze woorden van eer, Zijn we daarvan eens allen voorzien, We geven ons leven voor Koningin Wilhelmien. G. J. v. LIEMPD, 2e Comp. 2e Bat. 2e Reg. Inf. Raadgeving in donkere dagen. (Van mil. Van Büel uit Leiden). Ernstige berichten Doen vele gezichten Ver weer en als glas; Vele trawanten Donken met 't hoofd in hun handen 'k Won dat het eind er al was. Zoo gaat het in dagen Van vrees'lijk plagen Er gewoonlijk aan toe.; Do grootste pieten Die van 't best 't mee9t genieten, Zijn het eerst hun zinnen moe. Maar denk er om, lieden, Laat geen moed U ontvlieden Want flinkheid is hetgeen Waarop het meest wordt gewezen En waardoor er al honderden zijn genezen. P. P. VAN BüEL. Leiden. Van vair Groninger wichter. Hou Hannes Mobiliseerde. (Van een lezer uit Stadskanaal.) Moeke dei was glad uut stuur, Want beur zeun doi mos in 't vuur, Voader laip zich 't gat uut de hoaken, Om boudel veur mekoar te moaken, Hannes zulf dei har nogal wat moud Want och in dainst, doar har je 't goud. Moeke luip mit hand'n iu 't hoar Want 't spuitje was nog lang nait kloar De haile tied was 't pasen en meten, Vanzulf, de boudel lag vergeten Brouk en jasje was veul te nauw Knoopen verzetten, dus inoar gauw. Aind'liek stond hal kant en kloar En was alles veur mekoar. Voader wör al zenuwachtig, Moeke schaiwde al woarachtig. Och, zee ze „Hannes aarme blout, Hol die nau moar stark en goud." Voader zee: hol die kerdoat, Toon die as 'n flink soldoat. Hier hest 'n metworst en wat peren. En dou ging Hannes ofmeseeren. Bie 't stoasion ston'n kameraden Almoal belast en beloaden. Aind'liek was 'n ze in* de train En 't volk dat ruip dou algemain: De grouten en tot wederzain. Sport. Amsterdamsche Wielerbaan. Zondag 11 October worden door de A,. S. C. „Olympia" de j.l. Zondag door den regen uit gestelde groote nationale wielerwedstrijden gehouden. Het hoofdnummer is een revanche match tusschen Jan v. Gent en den ex-amateur wereldkampioen Cor Blekemolen om den..groo- ten najaarsprijs. Verder een match tusschen den Amsterdamschen comingman Klaas v. Nek, Swift, W. de Jager en J. Veltkamp, de finale van den brassardwedstrijd en een con- solatie-race waaraan de beste renners deelne men o.a. Jan Tulleken, Nijland, v. Nek, Fran sen, Duim e.a. Lotlslco. To Haarlem werd Woensdagavond in een bij eenkomst van polishouders van Lotisico, na een inleiding van mr. Rits uit Amsterdam, besloten tot oprichting eener vereeniging, dio in samen werking met de Amsterdamsche vereeniging zal procedeeren om uitbetaling te krijgen van de op Lotisico-loten gevallen prijzen, ten einde aldus vast te stellen dat de conversie der polis sen niet gewettigd is. Brand In een huls van bewaring. Donderdagavond werd de brandweer te 'e-Gra- vephage gealarmeerd voor een brand in het Huis van Bewaring aan de Casuaristraat. 't Bleek dat brand was ontstaan in een cel op de tweede verdieping, waar een Trouw was opgesloten. Daar er geen lucifers in de cel aanwezig waren, vermoedt men, dat de vrouw den brand heeft gesticht. Zij werd in de cel pezig gehou den met vuurmakers te vervaardigen en nu heeft zij vermoedelijk een vuurmaker tegen het gaslicht, z.g. hanggloeilicht gehoudende voorraad krullen en de hars waarmede de vuurmakers werden Tervaardigd leverden een licht brandbare massa, zoodat de cel weldra in vlam stond. Voor dat hulp kon worden verleend was de vrouw deerlijk verbrand, zoodat men voor haar leven vreest. Beambten van de gealarmeerde brandweer verleenden haar de eerste hulp, waarna een dokter van den inmiddels gewaarschuwden gemeentelijken geneeskundigen dienst de vrouw .verder verbond. Zij werd vervolgens naar het gemeenteziekenhuis vervoerd. De brand had, wat de materieele schade be treft, overigens niet veel te beduiden. De Dultsche reuzenkanonnen. Een Franscli artillerieofficier, die gewond van het front is teruggekeerd, geeft interes? santé bijzonderheden over de werking en het effect van de Duitsche 42 c.M. houwitsers; waavan Duitschland zooveel verwachtte. Of schoon de officier moest erkennen dat, wan neer deze monstermotieren goed bediend wor den, de uitwerking daarvan inderdaad nood lottig moet genoemd worden, merkte hij op, dat de bediening en het vervoer dezer kanon nen zóó moeilijk is, dat slechts 'zelden goede resultaten bereikt worden. Soms zijn 36 tot 40 paarden niet in staat deze reusachtige stuk ken te verplaatsen over de wegen in Frank rijk, die thans drassig geworden zijn door do herfstregens terwijl het mechanisme van zoo'n kanon zoo ingewikkeld is, dat het uiterst moeilijk is, de verliezen onder de manschap? pen, die deze kanonnen bodienen onmiddellijk aan te vullen. Verder: terwijl de uitwerking der 42 c.M. kanonnen op gróoten afstand in derdaad vreeselijk is, heeft men er in do on middellijke nabijheid van den vijand weinig aan en zijn de artilleristen zonder genade over-! geleverd aan elke bajonet-charge. Pd officier merkte vorder nog op, dat bijna" alle granaten dezer kanonnen te vroeg of te' laat of soins in het geheel niet ontploffen. De Fransoh© troepen hebben spoedig ingezien, wat de beste methode was tegenover deze mon sters. Ten slotte zeide.de officier, dat hij de 42 c.M. houwitsers ongetwijfeld een mooie uit vinding vond, doch dat zij dan alleen inder daad van groot nut bleken wanneer men zeker was ze in goede stelling te kunnen gebruiken. Een nieuw systeem van schietoefeningen. Een nieuwe uitvinding of liever gezegd toe passing, is bij de Spaansche kustverdediging dezer dagen beproefd en heeft schitterende resultaten opgeleverd. Men heeft er namelijk iets op gevonden om de kustbatterijen te laten vuren op een schijf, die niet alleen den werkelijken aanvaller erg getrouw imiteert, doch die werkelijk heeïemaal uitzag en zich bewoog en manoeuvreerde als die eventueels aanvaller. Men heeft daarvoor op de kanonnen een richtinrichting gemaakt, die in het hori zontale richtvlak een zeker aantal graden af wijkt. Aangevallen werd door het nieuwe slag schip „Espana". Er werd met scherp gescho- ten en do vuuruitwerking werd opgenomen door kijkers met één oogglas, doch twee kij kers die zamen een hoek vormden van een zelfde aantal graden als do kanonschoten af weken. Door deze kijkers zag men dus in een zelfde veld het oorlogsschip en de plaats wanr de kanonschoten insloegen. De „Espana", dio steeds een kilometer of twee huiten schot bleef kon dus echt tegen de kustbatterijen manoeuvreeren en deze konden op haar vuren terwijl in de kijkers het aantal treffers en de noodige vuurrectificaties gezien konden wor den. Alles, deze rubriek betreffend, te riekten m den keer I. Mijcr, Graaf Florisstraat 15, Amsterdam Het is mij reeds sedert eenige weken he kend, dat onder de militairen zeer veel ge- f e 1 I 0 0 -fr/6/ 3/1 vp/yf&au S ZT JJO V och A£G£R*n VLOOT, LANÖS D£ LYNEN lÓT.SNYDEN,STiPPEL= LYNENHALF DOORSNYDEN, EN HIER LAN0S OMVOUWEN TOT DOOSJE. 9 1 0 0 0 0 7 VètCTAfJ/l/// VU 3Q LANGS.. ..LYNTJE EEN GLEUFJE fSNYDEN. OP DE XXX ££N WEl'WJG PLAKSEL. 1 0 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 000 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 j 0 0 0 1000 0 0 0,0® 0 i 0 0 damd wordt. De L.W. kanonnier, de heer E. C. van Oort, die, danik zij den steun hem door zijn chefs verleend, zich op het fort Nigte- vecht veel moeite geeft, voor een groot aantal dammers, dat daar huist, heeft mij bovendien ingelicht omtrent de grooté animo die bij de militairen voor het damspel bestaat. Toen dan ook, vooral in de laatste dagen, mij een groot aantal damreglementen door militairen werd gevraagd, heb ik niet geaar zeld, den redacteur van dit blad verlof te vragen om wekelijks eenige uren genot te mo gen verschaffen aan de dammers onder de militairen. Laat ik den liefhebbers voor damreglemen ten eerste mededeelen, dat mjjn vooraad op is, en dat zij zich hiervoor moeten wenden tot den heer Henri J. v. d. Broek, secretaris van den Nederlandschen Damibond, Honddus- straat 26, Rotterdam. De beperkte ruimte laat niet toe, deze reglementen hier af te drukken. Nummering van ket dambord Ten einde de opgaven goed te kunnen vol gen, make men zich met deze nummering goed vertrouwd. Men doet het best, deze met krijt aan te brengen als volgt. Men bespeelt cle donkere ruiten en neme voor de nummering het bord zóó voor zich, dat men aan de lin kerzijde onderaan een zwarte ruit heeft. Links bovenaan begint 1, verder naar recli'ts 2, 3, 4 en 5. Tweede lijn linies 6 enz., zoodat 50 onderaan rechte eindigt. De zwarte schijven, twintig in getal wor den geplaatst op de ruiten van I tot 20, de witten, eveneens twintig, op de ruiten van 31 tot 50. Slagzet in de partij uitgevoerd door dr. Alfred Molimard, op dit oogenblik als officier van gezondheid in actie- vén dienst bij de Fransoho Alpenjagers. In onderstaanden stand had dr. M. wit, speelde en won. Tracht den winstgang eens te vinden. Het loont de moeite I De oplossing is omgekeerd afgedrukt onder den stand. Zwart. Wit. Stand in cijfers: Zwart: 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29. Wit: 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, I, 43, 45, 47, 48. LZ- 88 S8:65 •uonuOMoS y. pg gg: /,g gg: gg LI-9Z LZ- 91 65: 81 ?Ö:8I 68:61 ÏZ: 58 15'-LZ S5:8f 6I:8S ^08 'ITAi Meer dan 2000.— wordt verdeeld onder de Reekers der DEEHA TABAK is verkrijgbaar in Portorico, Maryland en Heerebaai in pakjes van één ons, en een halt ons, van af ÏO cents per ons. DEEHA TABAK is altijd een tikje beter ais hetgeen U gewoon is te rooken. DEEHA TABAK is bij veie winke liers verkrijgbaar. Waar niet verkrijg baar, wordt U verzocht Uwen winke lier te vragen of hij eens een proef zending Deeha Tabak wil laten komen. Het adres is: Deeha Tabaksfabriek, Utrecht. Elk rooker der Deeha Tabak neemt gratis deel aan den zeer interessanten Deeha-WedstnSJdm Elk deelnemer heeft minstens een prijs ter waarde van f 1.—maar men heeft ook goede kans op prijzen ter waarde van f 300, 200, 100, 50 gulden. Vraagt Prospectus bij de winkeliers of bij de Deeha Tabaksfabriek te Utrecht. Rijkslovarancier CAKESFABRIEK „DE KORENAAR" A. VAN HATTEM JR-ZN. Telefoon No. 222 ROTTERDAM Voorhaven 58-60-68 Scheepsbeschuit - Leger- beschuit - Padvinder-Cakes - Dog-Cakes en Hoendervoeder. diana a v h Gedeponeerd Merk De Soldaat zal in de 35 cents een massa vinden, dat hy niet weet, maar graag weien wil. Verkrijgbaar by eiken boekhandelaar, en tegen remise per postwissel van den prys van de Uitgeversmaatschappij „Elsevier", Singel 151153, Amsterdam. Heden verscheen: Het Oorlogsjaar 1914. 1 Zes toepasselijke Predikatiën door de Predikanten G. ELZENGA G. WIELENGA J. DEKKER J.C. DE MOOR en H. HOEKSTRA. Prijsf 0.75. Na ontvangst van 't bedrag volgt omgaande toezending door den Uitgever j. H. KOK te Kampen. HOFLEVERANCIERS, rotterdam. 't BESTE MERK!!! Leveranciers v. h. Depart, v. Oorlog. Simultaan-? an c e Zaterdagavond den 17deh dezer zal de redacteur dezer rubriek voor de dammers van het fort „Nigtevecht", met toestemming van de militaire autoriteiten aldaar, een s'imul- taan-séance geven. Oplossing van Probleem VII. Ik had oorspronkelijk 16 appels, maar thans heb ik er 18. Wij vernemen, dat de Fnankf. Ztg. uit Berlijn het officieus bericht heeft ontvangen, dat Antwerpen zich aan de Duitschers heeft overgegeven. Het beleg van Antwerpen. Te Roosendaal werd door een officier, die met gewonden uit Antwerpen kwam, meege deeld, dat de Duitschers Antwerpen waren binnengetrokken door de voorstad Besehim. Verder wordt nog uit Roosendaal ge seind, Vrijdagmiddag De beschieting is den geheelen nacht voortgezet. Op dit oogenblik, 1 uur, hoort men nog vrij geregeld het kanongebulder. Van hier uit kan men op verschillende pun ten de branden in de stad waarnemen. De aanval der Duitschers heeft tot dusver ech ter nog geen ver ter succes gehad. Aan beide zijden wordt g treden met den moed der wanhoop. Heb echt is zeer moord dadig. Een bijzonder} correspondent seinde Vrijdagmiddag uit Antwerpen: Het bombardeJooul is iets minder; de Duitsche kanonnen zijn tijdelijk tot zwijgen gebracht; de stad is thans geheel in handen van het Engelsc-he commando, terwijl het Belgische leger over Sint-Nicolaas naar Ostende wordt getransporteerd. Het Engel- sche geschut werkt uitstekend. In de stad ontstond nieuwe moed door het gerucht, dat Fransehen de lijn LferBrussel hebben afgesneden Bommen op Parijs. LONDEN. De „Times" verneemt uit Parijs, dat Donderdag een Duitsche aero- plan over de buitenwijken vloog en eenige bommen liet vallen, waardoor materieele schade werd aangericht, terwijl een gen darme, diens vrouw en kind werden gewond. Duitsche berichten. BERLIJN. De oneindig lange slag in Frankrijk heeft zijn culminatie-punt be reikt. Het Fransche leger komt steeds meer aan het wankelen. Do Engelsche bladen zijn van rpeening, dat de beslissing in de eerste dagen moet vallen en roemen heb in de Duitschers, dab ze met een onvergelijke lijke hardnekkigheid, waarvan men zich geen voorstelling kan maken, voorwaarts dringen. Aan de „Vossische Zeitung" wordt uit Lyon gemeld dat Frankrijk zijn laatste krachten inspant. Van de Italiaansche grenzen zijn ...alle militairen roeda wegge- romen en de in Italië woLende Franschen hebben order gekregen zioh bij het leger te vervoegen* BREDA. Tel. 517. Alle roode inscliry vingskaarten ingevuld, onder teekend en zoo spoedig mogelyk gezonden aan J. H. VAIN DER VLIET, Blauwburgwal 0 8 Amsterdam, want vandaag beijint de Oorlog scursus. S@p- Opkomst met spoed!!! Koninklijke Fabriek van I Militaire Passementerieën, Gouden en Zilveren I Borduurwerk, Galonweverij. Raamstraat 53 - Den Haag. Telefoon Intorcomm. 857. aan alle Militairen 25 pCt. korfing op het lesgeld! Besteedt uw vrijen tijd in dienst ten nutte van uw burgerbestaan! Geen gedrukte blaadjes, maar privaatles sen per brief. Volledige opleiding voor Kommies, b/d Belastingen, Leer ling-Verpleger, Gevangen bewaarder, Hulpkeurmeester enz. Tevens grondig les in Nederl. taal, rekenen, boekhouden, handelsreken en enz. Vraagt gratis prosp. met attesten en adr. v. geslaagden. Nederlandsche Postschool, Amsterdam, oudste en gunstigst bekende inrichting voor sckriftel. onderwys in Nederland. HH. Militairen. Wy ryden dagelyks met een Auto met allerlei Levensmiddelen en Delica tessen langs de grens door het leger. I Scliryf ons wanneer gjj hebben wilt wy by Uw Corps aankomen. L. WARMOLTS, Delicatessenhandel, Tilburg. bewijst U straks een goede kennis van taal en rekenen. Nu hebt ge den tyd om uw kennis te vermeerderen. Ge zijt volkomen geholpen met „Practïsch Taalonderwijs, een boek van 368 bü« Prys 1.50, geb. ƒ1.85 en met Pnac- tisch Rekenonderwijs, 320 bl. Prys 1.50, geb. 1.85. Beide boeken studeeren zeer prettig en geven alle hulp en inlichtingen. Verkrijgbaar na ontvangst van 't bedrag by den Uitgever E. J. BOSCH Jbz. te Nijverdal. 250 Vaderlandsche, Oud-Hollandsche, Histori sche en andere Liederen, Vierstemmig k 1.25, 1.50 en 1.75 Tweestemmig a 0.60. Tekst k 0.10. Tekst bij getallen slechts cent. Alom verkrijgbaar en na ontvangst van postwissel bij den Uitgever JOH. DE HEER, Rotterdam. GINNEKENSTRAAT 149. Tel. 276. Specialiteit ia Militaire Lederwerken. volgens Engelsch-AmeHkaansch systeem ten dienste van fa et leger. .J. BECKS. Tel. Z. 2692. Van Ostadestraat 187, Amsterdam. Vlugge levering! Solide! -- Speciale prijzen! HUISHOUD JAM EN APPELSIROOP zijn smakelijk en veel goedkooper dan boter. Fabriek ALTENA faij Nijmegen. -jjBESTE VAR IN AS Overal verkrijgbaar a 25VD.or\s pakje. WERKELIJK i; kunt er niet langer zonder. Het eenige middel ïss U wenscht toch immers Uw schoenen en ander lederwerk, SOEPEL en WATERDICHT, niet waar? Vraagt gratis ïnoasterbufije met gebruiksaanwijzing aan bij: N. V. Machinehandel v/h C. v. KLEEF Co., Amsterdam, Warmoesstraat 54. Stoomfabriek; van iVllIItalre Hoofdtooisels. Passementeriën en Borduurwerken. Galonweverij a la Jacquard. Specialiteit in Militaire Petten tegen concurreerende prijzen.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 4