Zoek geraakte Bagage. TER 8 Co. Laatste Berichten. A. A. KNUYVER ZONEN, WAT NIET ZAL ONDERGAAN. ft i i r r Kerknieuws. Gemengd Nieuws. OP ZEE. ADVERTENTIEN. Soldaten geeft acht! MILITAIRENBESCHUlf Voor ZOOLLEDER, Al onze militairen! DE SOI.DATENCOURANT van Vrijdag: 25 September 19 14. !n Marschmaat. Met ZANG "Woorden en muziek van P. Stiphout. PIANO Lim-burg's schoo-ne oor - - den, In Bra-bant's bosch en hei - de-land Staan Neêr-land'a wak-k're zo - - nen Ge-reed, de wa - pens kloek ter hand Oos - ter en Zui - der-kant, Voor-post van 'tVa - der-land, Zie ui,.<=-15If> I i 17 - -S-. wf a'r| 0:?; 5 i 1 j -sri- In Linïburg's sohoone oorden, In Brabant's bos oh en heideland, Staan Neerland's wakk're zonen Gereed, de wapens kloek ter hand; Ooster- en Zuidenkant, Voorpost van 't Vaderland, Zie Neeriand's eendracht aan: Eet zal niet ondergaan. 5 5 3 In Holland's blonde duinen, Aan Neerland's groote heldenzee, Staan vele trouwe borsten En 't roemrijk zeevolk ook waakt mee. Noorder- en Westerstrand, Sohutsdaan van 't vaderland, Zie Neerland's geestdrift aan: Het zal niet ondergaan. Aan Veohtsche en Rijnsche boorden, In 't drassclie veen van Ajnstelland, Daar nest'len dappere scharen, Ten onver.winbren tegenstand; Broeders, komt 't land in nood, Trouw zijn we tot den dood, Als wij manmoedig staan Zal 't nooit ten onder gaan. zich daarvoor naar Breda moeten begeven, kunnen ter tegemoetkoming in de kosten voor zoover mogelijk, de adspiranten op ver toon van hun oproepingsbrief huisvesting zon der voeding bekomen op de Academie. Zij hebben zich daartoe tijdig per briefkaart te wenden tot den Bibliothecaris van de K. M. A. te Breda. De Minister van Oorlog; Ontwaard hebbende, dat onder de jonge lieden, die zich dit jaar vóór 10 Juni voor toe lating tot de Koninklijke Militaire Academie hebben aangemeld, de meening schijnt te be staan, dat wijziging zou mogen worden ge bracht in de wapenkeuze; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op grond van het bepaalde onder III, tweede zinsnede, van de dezerzijdsche aankondiging van 4 Maart 1914, opgenomen in de „Neder- landsche Staatscourant" van Zaterdag 7 Maart 1914, no. 56, geen acht wordt geslagen op tlians nog voor hen inkomende ranwagen tot aanvulling of wijziging van de in de kennis geving vermelde opgaaf van wapens; Vestigt er voorts de aandacht op van hen, voor wie thans nog een verzoek om toelating zal worden ingediend, dat zij slechts dan voor eene plaats als cadet in aanmerking kunnen komen, wanneer het aantal opengestelde plaat sen niet kan worden vervuld door lien die zich vóór 10 Juni 1914 hebben aangemeld. Eindexamen H. B. S. 5-J. o.toelating tot de K. M. A., het Kon. Instituut voor de Marine en de Verbintenis als officier van gezond heid bij de Zeemacht. Adspiranten, die onder de wapenen zijn, moeten van hun wensch om deel te nemen aan het eindexamen H. B. S. 5-j. e. of om in aan merking te komen voor toelating tot de Iv. M. A. of het Kon. Instituut voor de Marine dan wel om geneeskundig gekeurd te wordon voor officier van gezondheid bij de zeemacht, dadelijk aan hun militairen chef kennis geven. De chefs zijn aangeschreven de adspiranten op vertoon van hun oproepingsbrief de ver- eisckte .verloven te verleenen. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is benoemd bij het reserve-perso neel der landmacht, bij het wapen der artille rie, bij het korps rijdende artillerie, tot reserve-2e-luit., de kornet jlir. H. A. Gras- win c k e 1, van het korps. Bij K. B. is benoemd tot burgerapotheker hij de militaire apotheek te 's-Hertogenbosch, B. J. B r u i n n g, apotheker te Leeuwarden, en zulks tot wederopzeggens toe. Bij beschikking van den Minister van Marine is de luitenant taf zee le ld. H. A. It o m s- winckel mat 1 October a.s. geplaatst in de rol van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord, en P 4e go klasse y a a der Laan met dien datum geplaatst in de directie der marine te Amsterdam. („St.-Ct.") Bij beschikking van den Minister van Marine is, met 1 Oct., benoemd tot 3de-licht- wachter aan boord van 's Rijks lichtschip „Maas", M. S p r u y t. Militaire berichten. Bij Kon. besluit is bepaald, dat aan gepen- sionneorde officieren, die krachtens art. 131 der Rechtspleging bij de Landmacht worden benoemd tot lid van een krijgsraad, over de dagen dat zij als zoodanig zitting nemen, boven het hun toekomend pensioen eene toe lage wordt toegekend van 6. Naar aanleiding van het Kon. besluit van 11 dezer waarbij bepaald is, dat gedurende den tijd dat de Landmacht op voet van oorlog is gebracht do inhouding op de soldij, bedoeld in het reglement van administratie bij de landmacht en in het IC. B. van 1 Mei 1911 niet wordt toegepast, dan alleen in bijzon dere omstandigheden door "den minister te bepalen, heeft de minister van oorlog o.a. ter kennis van de Landmacht gebracht, dat door hot vorenstaande niet wordt te niet gedaan do verplichting tot vergoeding van schade en dat, voor do jaarwedde-gen ietend e militairen, het bepaalde in art. 255 jo. art. 230 van bo vengenoemd reglement te allen tijde van toe passing blijft. Te rekenen van 1 Augustus 1914 wordt aan landweerplichtig personeel beneden den rang van onderofficier, dat zich tot het voorgeschreven aantal van eigen ondergoed en schoeisel voorziet en die goederen door eigen zorg onderhoudt en reinigt gedurende den tijd, dat het leger op voet van oorlog is, een ver goeding per dag toegekend van 5 cent voor schoeisel en L} cent voor ondergoed. Door den Minister van Oorlog is aan de cominandeerende-officieren van de korpsen der landmacht het volgende schrijven gericht: Onder de miliciens, de vrijwilligers van het reservekader en de vrijwillig aangeworven militairen zullen zich jongelieden bevinden, die ten gevolge van de opkomst met spoed" niet volledig hebben kunnen deelnemen aan het eindexamen der Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus. Vermits het in de bedoeling ligt, voor deze militairen een regeling te treffen heb ik de eer u te verzoeken, ieder voor zooveel u be treft, mij ten spoedigste en rechtstreeks in kennis te stellen met hunne namen en met de korpsen en onderdeelen daarvan, waartoe zij behooren. Evenzoo gelieve u te handelen ten aanzien van onder uwe bevelen dienende militairen die zich in 1914 hebben aangemeld of zich naar aanleiding van eene desbetreffende aankondi ging in de Nederlandscbe Staatscourant van Donderdag 17 September 1914 no. 218 alsnog wenschen aan te melden voor toelating tot do Koninklijke Militaire Academie, alsmede ten aanzien van de militairen die zich hebben op gegeven voor opleiding of adspirant adminis trateur bij do Koninklijke Marine. Bij de opgave van hen die zich alsnog zullen aanmelden voor de Koninklijke Militaire Aca demie moet door u worden gevoegd een uit treksel uit het stamboek en een afschrift van de straflijst. De verlenging van den inschrijvingster- mijn voor plaatsing als adelborst 2e kl. bij het Kon. Marine-Instituut tfc Willemsoord tot 1 October a.s. staat in verband met de omstan- digheidA d^t t£fl geyojge yua de 1 Aug. ingetre den mobilisatie de in gang zijnde examens voor het einddiploma H. B. S. mot 5-j. c. moesten worden geschorst of wel dat verschillende jongelieden niet in do gelegenheid waren, voor liet examen op te komen. Do majoor V. Noest, van den generalen staf, chef van den staf der 3e divisie, wordt tegen 1 November a.s. bevorderd tot luitenant kolonel. De onlangs in dienst gekomen onderofficie ren van den landstorm zijn niet gekleed in de uniform van een der onderdeelen van het leger of do landweer h. t. 1., doch in de tenue van hun ranggenooten van het Indische leger. Vrijwillige Landstorm. Do eerste afdeelilng onder commando van kapitein De Graaff heeft de nieuwe bewape ning, bestaande uit karabijnen M. 95 No. 3, ontvangen. De voorbereidende oefeningen zijn zoodanig gevorderd, dat binnenkort za.l worden afgeëxerceördzij zullen dan worden verdeeld in schiet-; velddienst- en militaire •marschoefenamgen en om den anderen dag worden gehouden. Do militaire leiding blijft, berusten bij kapitein De Graaff, terwijl de administratieve leiding gevestigd blijft Bond van Orde, Heiligenweg 26. Voor lien, die zich alsnog ernstig in den wapenhandel wenschen te oefenen, blijft de aanmelding geopend Bond van Orde, HeiTigenweg 26, van 2—4 uur nam. Ton einde lien, die door hun werkzaamheden gebonden zijn, in de gelegenheid te stellen zich te oefenen, zullen ochtend- (vóór 9 uur voorm.) en avond- (na 6 uur nam.) oefenin gen gehouden wordon. Veldpredikers. Namens deputaten voor de correspondentie met do Hoogo Overheid is in de vergadering van den kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gra- venhage, in verband met het verzoek om een tweeden veldprediker vanwege de Geref. Ker ken, meegedeeld, dat door de Regeering op geenerlei wijze Uitbreiding kan gegeven wor den aan hét getal veldpredikers. (Stand.) Het Bijbelgenootschap en de militairen. Sinds bij de algemeen© mobilisatie een groot aantal miliciens en landweermannen voor on- bepaalden tijd aan hun werk en aan den ge zinskring onttrokken werd, heeft het hoofd bestuur van het Nederlandsch Bijbelgenoot schap zich, evenals in het jaar 1870, tot taak gesteld te zorgen dat voor de Protestanten on der hen op ruimo schaal de gelegenheid werd geopend om een Nieuw Testament of gedeelte daarvan te verkrijgen. Daartoe zijn betrekkin gen aangeknoopt met de leger-autoriteiten, terwijl ook aan aanvragen van hen die zich bezig houden met de geestelijke verzorging onzer manschapen, gereedelijk werd voldaan. Daar echter de behandeling van het veld leger op gelijken voet op bezwaren stuitte, is het hoofdbestuur, in overleg met vanwege den commandant van het veldleger aangewezen autoriteiten te rade geworden, om de versprei ding in d© verschillende divisies te doen ge schieden bij persoonlijk bezoek. Hiermede is een aanvang gemaakt door den voorzitter van het hoofdbestuur, den heer P. Rene van Ouwenaller, die persoonlijk een be zoek hoeft gebracht aan verschillende afdee- lingen van bet veldleger in Noord-Brabant, van Tilburg uit, daarbij vergezeld door den heer L. A. v. Wijk, .student te Amsterdam. Deze toch heeft in menig opzicht reden tot groote voldoening gegeven. Men hoopt, dat het werk zal voortgezet worden in samenwer king va,n de verschillende organen, die zich het lot der militairen aantrekken, waaronder de veldpredikers, en de Bijbelvereeniging voor Noord-Brabant en Limburg. De heer Van Ouwénaller onderneemt nu een nieuwen tocht in hot Oosten des lands, door Gelderland er, Overijsel, terwijl de heer .T. Pb. Marmelstein, vergezeld van den heer M. Smallegange, col porteur' des Genootschaps, zich voor hetzelfde doel in Zeeland bevindt. Sport. VOETBAL. U. V. V. Militair XI. Ten bate van het Natoinaal Steuncomité speelde Zondag het eerste elftal van de U. V. V. te Woerden tegen een militair elftal aldaar voornamelijk uit het eerste klasse spelers be staande. De ru9t ging in met 21 voor U. V. V., gedurende het tweede gedeelte van den wed strijd waren de militairen eenigen tijd in de meerderheid, maar U. V. V. won ten slotte met 4-1. D opbrengst was ongeveer f 100. „Practlsch Taalonderwijs." Over dit boekje ons door den uitgever, den heer Bosch te Nijverdal toegezonden, schreef „De Vacature" van 29 Mei het volgende: Bij de eerste uitgave hebben we met inge nomenheid de aandacht gevestigd op dit prac- tisch leerboek der Nedorlandsche taal, als uitermate geschikt voor het aangewezen doel taalonderwijs aan meerbeiaarden nder leiding en bij zelfwerkzaamheid. Bovendien hebben wij onderscheiden lceeren als antwoord op een des betreffende vraag den naam van dit boek zon der aarzelen genoemd. De vierde druk, nu ver sohenen, ziet er goed verzorgd uit en we herhalen opzettelijk, dat ook voor de gewone lagere school uit dit boek zeer veel goeds te halen is. Wij twijfelen niet, of met een paar jaar is weer een nieuwe druk noodig. Een vrijwilliger. Dezer dagen trok het de aandacht dat voor het Paleis in het Bosch te 's-Gravenhage als schild wacht stond een grenadier, die op den eenvoudi- gen soldatenrok droog het ridderkruis der Mili taire Willemsorde, van do Oranje-Nassauordo en de plaque behoorende tot een hoogen graad in een buitenlandsche orde, versieringen die wel prij ken op de borst van officieren, maar die men niet gewoon is to zien op do borst van een eenvoudigere soldaat. De daar op post gestelde grenadier was de heer Duysberg, vroeger tolk bij do Nederl. le gatie in China., die de Nederl. ordeteekenen verwierf wegens zijn moedig gedrag., hij do be teugeling van den Boxersopstand daar te lan de, en die, zooals vroeger reeds gemeld, dade lijk na de mobilisatie van ons leger dienst heeft genomen als vrijwilliger bij het iwgiment grenadiers. Een vrouwelijke zeuaaf. De Parijscho berichtgever van de Times" meldt aan zijn blad Onder de vele Fransobe vrouwen, die bui tengewonen moed aan den dag gelegd bobben gedurende den. oorlog, verdient bijzondere ver melding de wasohvrouw Eugene X., oud 28 jaar. Deze kordate dame wist een zouaven- uniform machtig te worden en do Fransehe gelederen binnen te dringen, terwijl er 'bij Meaux gevochten werd. In dien slag weid zij gewond. De dokter zag met een vrouw te doen te hebben en zij werd uit heb leger wegge zonden, e oh ter niet zonder een complimentje voor den betoonden moed. In een dorp, waarbij werd gevochten, liet een oude dame den dorpsomroeper rondgaan om den volke te verkonden dat zij voor alle bondon en jsa/fctpn zorgen zpu4 dio dPQ£ |de strijders in het dorp mochten worden adhter- Ontsporlng. Van een naar Gouda vortrekkenden goede rentrein zijn Maandagmiddag op het Centraal station to Utrecht de locomotief en vior wagens gederailleerd. Do locomotief lag in hellende houding over de baan, tot de treeplank weg gezakt in den grond. Er hadden geen per soonlijke ongelukken bij plaats. Do treinen naar en van Gouda liepen dien dag op een an der spoor. In de forten. Onze dichter-zangor J. II. Speenhoff, die al heel wat tochtjes met zijn vrouw door de forten heeft gedaan en or de militairen vermaakt, schrijft opnieuw over zijn ondervindingen in „De Telegraaf". Hij heeft liet ditmaal over de „lijntrekkers". Wij ontleenen er het volgende aan ,,De lijntrekkers, uitvallers en advtenbdijvers zijn de lui die in 't burgerleven ook liever lig gen dan zitten!" zei de kaptein. „Ik heb er maar een stuk of acht. Je verbaast je over de listen van die vrinden om vrij van dienst, of uitrukken te krijgen." Maandag bierbuikpijn. Dinsdag blaren op de voeten. Woensdag spierpijn. Donderdag kiespijn. Vrijdag verzwikte enkel. Zaterdag kwartierziek. Zondag beter. Ze zingen in de cantines en poternes dan ook: Slappe boer-Jan is altijd ziek Midden in de week maar Zondags niet. Zondags gaat-ie met permissie, Net zoo lekker as 'n visscliie. Slappe boere-Jan is altijd ziek Midden in de week, maar Zondags niet. Slappe boere-Jan heeft altijd wat, Kolder in zijn kop of kolder in zijn... 's Maandags kan die niet marcheeren Want z'n blaren die gaan zweeren, Slappe boere-Jan heeft altijd wat. Kolder in zijn kop, of kolder in zijn... Merkwaardig is 't ook, dat ze nooit bij den terugmarscli, maar altijd bij den uitmarsch niet verder kunnen. Zonder 't te weten dat hij bij die slappe boere-Jannen hoorde, sprak ik met 'n soldaat die met zijn onderarm in een doek liep. Alles wat door zijn wapenbroeders geprezen werd, keurde hij af. Niets deugde er bij hem. De kost, de ligging, de oorlog, de dienst, de vijand en de sergeant waren volgens hem niet je ware. Over 't algemeen zijn ze bijzonder gehaat door hun stevigere kameraads en dikwijls zijn zo door belachelijk maken van hun laksheid genezen. De krijgsman met wien ik sprak was 't vol gende overkomenZaterdagsmorgens rukte hij met den troop mee uit en na een half uur loo- pen meldde hij zich ziek wegens alsdat fay stikte van de spierpijn in zijn rechterboven been. Gewoonlijk worden jongens, die werke lijk ziek zijn, op een amunitiewagen of een foii- ragewagen gezet. Maar omdat hij 't nu al zoo veel dagen gelapt had on hij bij zijn heele kompie er mee te koop had geloopen, dat hij „ze liet zweeten" en deze heldhaftigo woorlon ook door zijn meerderen waren gehooid, werd hij in de farankaar gelegd, met de kleppen open. Toen de meisjes langs den weg hem daarin zagen liggen en hem uitlachten, kroop hij stie- kum uit zijn rijdende hangmat en strompelde achter deu troep mee. In de kazerne gekomen moest hij naar do ziekenbarak om in observatie te worden geno men Dooter schreef direct voorLauwe, ver dunde melk. ,,'t Zat 'm in zijn lebmaag", zei de oppasser. Rats en soep waren vergif voor hem. Zaterdagsavonds kwam de doctor weer en zei hem, dat hij zwaar ziek was en te hed nicest blijven... en vooral streng diëet. Zondags had hij met permissie willen gaan, maar we gens zijn ernstige kwaal moest hij blijven en diëet, altijd maar diëet. En ziet, 's Maandags- morgens trad d© beterschap in, zooals hij zei, maar docter wist er meer van en sprak van een operatie in zijn beenspieren. „Je hebt de wurm in jo bloed", verklaarde de ziekenoppas ser, „die kan er alleen uit met opereeren of lichaamsoefeningen!" Hij koos 't laatste en liep als 'n kievit, tot hij op een middag werkelijk zijn arm bezfcerde met graven en behandeld moest worden. Toen deugde er lieelemaal niets meer in dienst. „We kennen ze allemaal. Op 't eerste ge zicht hebben we zo al in de gaten. Als ze n dag onder do wapenen zijn pikken we ze er al uit*', zei de docter. Een was er hardstikke doof geworden bij het schijfschieten en hoorde niets meer. Hij meld de zich ziek en kreeg vrij van dienst. Een paar dagen daarna, toen niemand moer op hem lette, vloog hij er in. De loopende zieken moesten voorkomen. De doovo werd beduid wat er aan de hand was. .Mannen!" zei de luint, „vanavond komt er 'n 'bioscoop, jullie mogen er heen gaan!" De zieken waren in hun schik en die niets aan de beenen mankeerden, gingen zich snel verkleeden. „Hè, doovo, waar ga jij zoo gauw naar toe? Wacht 's even!" We maggen toch na de bioscoop, luint! zei bij niets kwaads vermoedend. „Hoe weet jij dat?" „U hebt 't net gezeid, luint!" ,,En je bent zoo hartstikke doof?" Hij zat er in en wist niet wat te antwoorden. ,,Óa je verkleeden, lijntrekker!" „Mag ik dan gaan, luint?" „Zeker... de bak in!" Evenmin als alles volmaakt is, is er een leger zonder lijntrekkers niet te vinden. In al de forten en garnizoenen waar ik echter kwam waren ze echter makkelijk te tellen. Vliegers In het vuur. Uit een brief van een vliegerofficier in de „Yoss. Ztg." ...,,Het was de gevaar lijkste vlucht die ik tot nog toe gedaan heb. Ik begrijp nog niet, boe we er levend zijn afgekomen. Het was buiig, slecht weer en de wolken liingen laag. Boven Epinal kwa men wij op 800 meter hoogte in het vuur van het bijzondere geschut tegen luchtr vaartuigen. Schot op schot in onze onmid dellijke nabijheid. Iedere ontploffing, het fluiten der kartetskogels konden wij hoe ren, ondanks tegenwind en het geraas van den motor. Yreeselijk werd het echter eerst toen wij tegen den wind nauwelijks moer vooruit konden komen. Onder ons woedde de slag, met razend snelvuur be schoten ons de kanonnen en wij waren juist in een groot gat tusschen de wolkon. Wij konden de reddende wolken maar niet be reiken en waren slechts duizend meter boog. Projectiel op projectiel barstte rechts, links, voor, boven en beneden ons en desniette min hebben ze ons niet naar beneden ge kregen. Twee treffers hadden we slechts. Ik begrijp het nog niet." De komeet. lederen avond, en den geheelen nacht door, kan men nu zoo doet bet Nv. d. D. opmerken de vroeger door ons ver melde komeet van Delavan (1913) zeer goed waarnemen, indien de lucht maar helder genoeg is. Zelfs toen de maan in haar laafc- sto kwartier storend werkte, bleef zo nog goed te zien. Zondagavond stond de komeet bijna vlak onder de beide eerste steiTen van den Wa gen (alpha en bèta Groote Beer), in het verleng4$ yan die tweoj. Hoepel ze laag bij den noordelijken horizont staat, valt dade lijk in het oog, dat dit geen eter isde kern is wel sber-achtig, maar het geheel is wazig en een vage staart strekt zich eenige graden ver uit van de zon af, dus naar bo ven rechts. Later in den nacht rijst ze hoo- ger en ia dan nog duidelijker waar te ne men. De glans van den „kop" der komeet komt overeen met een vrij heldere ster van d9 vierde grootte. Ze beweegt zich nu vrij snel naar links. Hoewel geen treffend verschijnsel, ia „Delavan" toch ook geen onbeteekenende komeet, en vermoedelijk zal ze, na haar perihelium gepasseerd te zijn, nog mooier worden. Inspectietocht Koningin. De Koningin is Woensdagmorgen om 7 uur per extratrein uit Den Haag vertrok ken tot het maken van een militairen in spectietocht. De gezonken Engelsche kruisers. LONDENDertig Engelsche officieren, die niet verwond en gered zijn, kwamen te Harwich aan. Daar zij geen tijd hadden ge- kleeren aan te trekkenwaren zij in chales, zakken, enz., gewikkeld. LONDEN. Tachtig overlevenden zijn te Harwach ontscheept. Men schat het totaal geredden op zeyenhonderd. LONDEN. De te Harwich aangekomen overlevenden verklaren, dat de onderzee- sche aanval plaats had op een punt, dat nog. onlangs nauwkeurig verkend was. Zij zeggen tegelegener tijd behoorlijk revanche te zullen nemen. LONDEN. De Britsche zeeramp maakt diepen, indruk te Ckatam, daar alle drie de schepen behoorden tot het Noordzee-com- mando. Van de bemanning behoort een groot gedeelte tot de reserve. De familie der opvarenden wacht met angst en onge duld naar nadere berichten. BERLIJNDe aanval van de on- derzeesche boot „U 9" op drie Engel sche pantserkruisers bad gistermorgen te zes ur bij helder weer plaats. Het eerst was de aanval gericht op de „Aboukir" die binnen vijf minuten zonk. De beide andere Engelsche kruisers begonnen bet reddingwerk, maar na nog drie minuten zonk de tweede kruiser, „Hogue". De derde kruiser zonk tegen acht uur. De onderzee boot ,,U 9" ontkwam aan de vervolgingen der .Engelschen. Men hoopt dat zij ten slotte een veilige plaats heeft bereikt. Berichten van andere zijde dat vijf Deut sche onderzeeërs aan den aanval deelnamen, van welke er drie zouden zijn ten onder ge gaan, zijn onjuist. Feitelijk geschiedde de aanval alleen dóór de „U 9". De be manning van de onderzeescke boot telt twintig koppen. De namen zullen worden gepubliceerd. De geredde Engelsche schepelingen Alle te IJmuiden aangebrachte gered den van de drie gezonken Engelsche kruisers vertrokken Woensdagmorgen met een spe ciaal voor zulk doel ingeric-hten trein naar Amsterdam in afwachting van hun plaats van bestemming. Het gerucht als zou een matroos te IJmuiden overleden zijn, is beslist onjuist. Alleen is bedoelde matroos zwaar ziek. De gewonden worden voorloopig te IJmuiden verpleegd in bet Roode-Kruisgebouw. Omstreeks tien uur kwam de extratrein met de Engelsche geredden aan het Centraal station te Amsterdam aan. Het eerste perron waar de trein arriveerde, was over een grooten afstand door politie en militairen afgezet en ook het tweede perron was gedeeltelijk vooh het publiek afgesloten. Op het eerste perron be vond zich o.a. de Engelsche vice-consul hier ter stede, do heer Labarre. Toen de trein had stilgehouden, kwamen dadelijk de koppen der Engelsohe geredden te voorschijn. Uitstappen was verboden. De meesten droegen nieuwe sportpetten, die hun te IJmuiden waren verstrekt. Heel wat matro zen droegen nog hun blauwe uniform met de blauw-en-wit gestreepte trui, anderen weer waren te IJmuiden van oliepakken en oliejas- sen voorzien. Sleohts een enkele Engelsche witte officierspet kwam uit de portierraamp jes te voorschijn. In het geheel vervoerde de trein 23 officieren en 243 minderen; zij werden begeleid door een detachement infanterie on der bevel van den 2en luitenant W. J. L a m- b o r t In elk compartiment was een Hol- landsdi militair geplaatst. Do geredden schonen over het algemeen zeer vroolijk en welgemoed te zijn; soms kwamen drie, vier lachende koppen boven elkaar uit de portierraampjes te voorschijn, dankbare objecten voor éen photograaf, die eenige „kiekjes" maakte. „Put it in the Mirror and tell 'em we are happy!" (zet het in de „Mir ror" en zeg, dat we gelukkig zijn) riep een der schepelingen hem toe, toen de photograaf weel een „snapshot" gemaakt had. De Britsche kapitein ter zee Nicholson, commandant van de „Hogue", heeft van morgen in Den Haag ©en bezoek gebracht aan den Engelschen gezant om rapport uit te brengen over den ondergang d'er drie kruisers. De „Automaat" gezonken. Door Lloyd's te Londen werd uit Gothen burg een telegram ontvangen meldende dat liet Nederl. stoomschip „Automaat dat 17 dezer van Grimsby naar Rotterdam ver trok, in de Noordzee is gezonken. Omtrent het lot der opvarenden werd niets vermeld. Uit Rotterdam seint men ons Het Zweedsche stoomschip „J. J. Dick son", to Gothenburg aangekomen, heeft aldaar aangebracht den bootsman van de „Automaat", den eenigen geredde van dit stoomschip, dat door het zware weer op de reis van Grimsby naar Rotterdam is ver gaan. Vele soldaten smachten naar verpoozing. Na ontvangst van 30 ets. inpostz. of p. postw. zend ik een historisch romantisch verhaal uit de middeleeuwen, getit. De maagd van Neurenberg. Boeiend van begin tot 't eind. 268 pag. Bestel spoedig aan 't Werzendbureau te Nijverdal. stuivers voor een bundel prachtige Chr. Voor drachten, alom geroemd, 96 bladz. zeer klein ge drukt, zoodat er veel instaat, handig zakformaat. 3 Bundels zyn verschenen. Wie 40 ets. inpostz. of p. postw. zendt ontvangt I bundel, 80 ets. 2 bundels, 1.20 3 bundek. Uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal. Colporteurs genieten provisie. (Noodrantsoen) is voor de Cantines verkrijgbaar by WED. J. DE JONGE, O.Z. Voorburgwal 22 te Amsterdam. CAKESFABRIEK „DE KORENAAR" A. VAN HATTEM JMïï: Telefoon No. 222 ROTTERDAM Voorhaven 58-60-68 Scheepsbeschuit - Leger- beschuit - Padvinder-Cakes - Dog-Cakes en Hoendervoeder. DIANA A V H Gedeponeerd Merk Overleder, Leesten, Schoenmakersfourniturem Gereedschappen, Wals- en Stikmachines (inkoop en in huur) beste adres Firma S. PRINS Azn., 82, Warmoesstraat, Amsterdam. Telef. Interc. 9102. SchrifteBijke Lessen. SOLDATEN! Profiteert van de gelegenheid te studeeren voor het examen Kommies bij 's Rijks Belas tingen. Vraagt de NIEUWE STUDIEGIDS, gratis, met tal van geslaagden. J. H. VAN DER VLIET, Blauwburgwal 18, Amsterdam. W. J. VAN HEYNSBERGEN, Koninklijke Fabriek van Militaire Passementerieën, Gouden en Zilveren Borduurwerk, Galonweverij. Raamstraat 53 - Den Haag. Telefoon Intercomm. 857. HOFLEVERANCIERS. ROTTERDAM. FIJNE en VERDUURZAAMDE VLEESCHWAREN. 't BESTE MERK II! Leveranciers v. h. Depart, v. Oorlog. moesten voorzien zjjn van een miniatuur Psalm boekje. Dat komt liun te pas. Ze kunnen het, omdat het bjjna zoo klein is als 'n lucifersdoosje, alt.jjd by zicli dragen. Het bevat alle Psalmen, Catechismus, Kort Begrip en formu lieren. Het is verkrijgbaar na ontvangst van 30 ets in postz. of p. postw. by den Uitgever E. J. BOSCH Jbzn. te Nijverdal. Colporteurs genieten provisie. Hofleveranciers van ff% ff% M. M. da Koningin en de Koningin-Moeder en van Z. K. E. Print Hendrik der Nederlanden Gedempte Raamstraat 11 12, den Haag. militaire Équipementen. Tijdens de Mobilisatie zijn verschillende Colli's, o.a. Koffers en Zakken (Zeemansgoe- deren) zoek geraakt en vermoedelijk bij militaire bagage terecht gekomen. Zij, die dienaangaande inlichtingen kunnen verstrekken, worden beleefd uitgenoodigd, die in te zenden aan den Directeur van het Etappen- en Verkeerswezen, Bureau voor Buitengewoon Militair Vervoer te 's-Gravenhage.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 4