a 1 Binnenland. 19 14. 'AWWERPErtj OSTEND! ^oermondf sBR.yssf, J7ipjxr/ii(Ot fMuIhe® tiosi\ BRUSSELI lAASTgIC Wren [BONN AKEN IWarremme Vdmboch SotzYtfJ I Montjole j Schleyden y' Bachent i RJtdnbach Ahmiler tyjasUrafel luTK^^v SH I -VVerviers1 (NAMEN Wwfnr'- Y [Si. 6 Stc^ot .pMiOaècY cfe'teiu y^ddarcHc^^K AI .AkM» A uhfinna V XStlfobtrt Jf «o"^— Dierdotf ■RIJSË-1V (einvied Atltnao lonlsail 0<y^ohartpng vWlippeville Avesnc WittichJ iDuMdorT A'cver&ur Krouznacht EWJkruCk\ :>muR( LUXEMBUj .laiigviy ^Villerup SVustj auvois/j /ouiiérs jaar low»' 5>jn//W tlcnlfioisi litfrcr'tvUk Brasnf. mX'^y «2»ZT&VK0«J*m W^ov^ont \J. VA ^.Rnc^J^ro^tn NrivBcw^ftenh Ajï- 05 r/9fjrfj 7™" 5 rroy°" Thiaucourtp ■MA«/) \T .M':.-':sVijlJ ^■/lai/U Utiaurupt, "VERSAIILS /ï/V^yJ -^v^1 _y^Condrtcoutl IChavanqesy Vczdur\ Joinrille ^OojfovnO Renn/tto/.i?j rontainel)le^ £5<7rgicft\ J^T^rVCOurtA •gpntd iMrtotk i Doulüincojrl. 'ont sur-Yonnt Mi/rot*» -surAu&i AixenCiht \Cerisien 'Pithivieri JC/cfmant \ferntres Courtcnoya Montsrj'is ïyé'f.ttawi"'' UM Wrath ^jftouffocA Lc„:,d III v-SjFlortnttd HForroS (--'•< \:s 1 Spoorwegen Wegen. Forten W Tonnerre; XbsüM?. Franschen 522ZS Engelschen CO Duibschspsk". "3 lUXERRE '"ZLonyzn BELFORTj Jt^rdharA.. nog in deze, voor hen goh eel nieuwe, method© te oefenen B. Zoek geraakte bagage. Tijdens de mobilisatie zijn verschillende colli's, o.a. ko»ers en zakken (zeemansgoede- ren), zoek geraakt en vermoedelijk bij militaire bagage terécht gekomen. Zij, die dienaangaande inlichtingen kunnen verstrekken, worden beleefd uitgonoodigd die in te zenden aan den Directeur van het°Etap- pon- en Verkeerswezen, Bureau voor Buiten gewoon Militair Vervoer te 's-Grnvenhage. Verloren voorworpen. Zondagavond 20 September, gaande mei den trein van 11.35 's avonds van Amsterdam naar Zaandam, lieefb ondergetoekendo een pakje in den trein laten liggen inhoudende een flanel, zakdoek, handdoek gemerkt 8 en een kwartiermuts genummerd 23 A. 361 en 2 E. 1485. Daar er in die coupé nog 9 militairen zaten, waarschijnlijk voor bet station Krommenie Assendelft en die misschien bot pakje hebben gevonden, wordt de vinder verzooht bet naar onderstaand adres te willen zenden. W. 1. DOORENBOSCH, Landweerman, Depot Schoonhoven. De onkosten voor overzending worden door mij gaarne vergoed. U beleefd dankend voor de verleende plaatsing, teoken ik Uw. dw. dn. W. I. DOORENBOSCH. Ondergeteekende, D. B. Gaykema, 4o Reg. Vest.-Art. Sectio Oranje, Zuid-Oostfront, deelt mede, dat 1 Aug. zijn koppelstel met patroon- tasch, bajonet en broodzak zoek geraakt zijn. In den broodzak bevinden zich 4 reglementen en 2 kwartjes. Het wapennummer van de bajo net is No. 4426. Hopende eenig bericht van den vander te vernemen, blijf ik in afwachting D. B. GAYKEMA. Verloren Voorwerpen. ,,Den 9 Sept. met den trein van Rotterdam naar Gouda van permissie terugkeerende, liet ik een pakje in den trein liggen inhoudende verschillende reglementen en voorsohriften van de Vest.-Artie. Na den chef direct ervan in kennis te hebben gesteld, heb ik er tot nu toe niets van gehoord. Nu zou ik gaarne willen vernemen or een onzer militairen or eenige in lichtingen over kan verschaffen." A. FELPERLAAN, Korpl. 3e Comp. Ie Bat. 3e Regt. Vesting Artillerie. Vermist. Beleefd verzoek ik u, Mijnheer de Redacteur, 6en plaatsje in uwe Soldatencourant. Maandagavond 21 September j.l. omstreeks 9J uur, bevond ik mij vóór het loket voor door gaande reizigers op het 1ste perron van het Centrnal-Station te Utrecht, ten einde een plaatsbewijs machtig te worden. Om mij heen stonden een, naar schatting, zestal soldaten. Mijn reismandje plaatste ik vlak naast mij neder, om te kunnen betalen. Binnen eenige seconden was dit reismandje verdwenen. Aangezien het mij voorkomt, dat door de groote drukte op het perron één der soldaten, ook zonder opzet, het mandje medegenomen heeft, verzoek ik, den mij onbekenden sol daat, mij het mandje desnoods ongefrankeerd en zonder naam van den afzender, te willen, afzenden. In het reismandje (wit met 2 gele riemen bevestigd )bevonden zicheen jasje, een groene pot, 2 scheermessen (gemerkt E. N. R.), zeep pot, hemden, onderbroeken, verdere toilet artikelen, portefeuille (HollandAmorika-lijn) enz! Ook inlichtingen over het vermiste worden gaarne door mij ontvangen. Met mijn bosten dank voor uwe mij' verleende plaatsruimte, ach tend, Uw dw. J. ENGERS, le Luitenant der Infanterie, Secretaris b/d Krijgsraad i/h 3e Mil. Arrondissement te 's-Hertogenbosch. Welgeslaagd. Luitenant K. schrijft ons uit Zundert: Van uit ,,De Soldatencourant" bereikten ons reeds lang verhalen van voordrachten, bios coop- en muziekavonden voor de militairen in diverse stedenvooral Amsterdam en Den Haag werden nogal eens genoemd. Bij de comp. te Zundert werden de hoofden bijeen gestoken, sluimerende genieën wakker geschud en actieve artisten geboren. Donderdag 17 September werd de eerste De Oostenrgksch-Höngaarsche legeraanvoer der Generaal Yon Auffenberg. uitvoering gegeven in de ruime zalen van 't Hotel de „Ossenkop". De Zundertsche Har monie, ofschoon op halve kracht, had welwil lend hare medewerking belangeloos aangebo den en blies er geducht op Iob. Zoo'n deuntje populaire muziek houdt er bij een voordrach tenavond gang m. De heer Govaerts uit Bergen-op-Zoom was geheel belangeloos overgekomen en droeg ver schillende nummers verdienstelijk voor. Voor al 't liedje van een meisje dat trouwen ging en waarvoor de zware in plaats van de lichte klokken werden geluid. De gebroeders Becht, milicien en sergeant, deden zich als bekwame duettisten kennen, nu eens zaten ze in een auto, dan weer in eeu vliegmachine. 't Was buitengewoon. De ser geant Kolen droeg eenigo gedichten voor, als toegift koos hij een beschrijving van 't gebruik der ledematen speciaal voor de militairen Dit toegiftje viel zeer in den smaak en rakelde weer eens oude militaire toestanden op. Korporaal Kommers en Verswijveren schet sten ons de thuiskomst van een milicien na de mobilisatie; hij vond zijn Keetje ongerept te rug en toen ze hem nog haar liefde voor 't vee bekende was de zaak in orde. Kommers was een allerliefst boerinnetje. De waard van 't café kon bij al dat moois niet op zijn stoel blijven, hij stond dus maar op, beklom 't tooneel en droeg h bout portant eenige leuke Vlaamsche liedjes voor, een wel gemeend bravo van Jan Publiek was zijn be- looning. moesten der Engelschen zoo goed als naakt. Aan boord van do „Flora" werden enkelen van da hoognoodige kleere-n voorzien. De „Flora" zette een sein op, opdat nog meer schepen konden redden. Hierop verscheen later nog do „Titan", die schipbreukelin gen naar Hoek van Holland bracht. De redding duurde van negen uur tot half twaalf. Op dat oogenblik verschenen nog andere Engelsche oorlogsschepen, en zag men ook even 'n paar Duihsche onderzeeërs opduiken. De gezagvoerder van de „Flora" 'vond het toen geraden weg te stoomen, daar hij wei nig lust had midden in het gevecht te ko men. De Engelsche kruiser, welken de ge zagvoerder van de „Flora" zag zinken, was dus de laatste van de drie, welke in den zeeslag ondergingen. De beide andere wa ren toen reeds in den grond gehoofd. Onder de gerodde drenkelingen bevonden zich ook een paar officieren van gezondheid, zoodat aan boord van de „Flora" reeds een aan vang kon gemaakt worden met het verbin den van de gewonden. De Engelsche consul te IJmuiden deelde nog niede, dat in den loop van den nacht eenige visschers^huiten te IJmuiden werden verwacht met nog een aantal gered den aan boord. Een officieel© naamlijst van de geredden kon ons nog niet worden ver strekt; wel vernamen wij, dat onder hen ook behoort de commandant van de „Hogue", kapitein ter zee Nicholson. Het lijk van den matroos, die bezweken is ten gevolge van de doorgestane uitput ting, zal te IJmuiden ter aarde worden besteld. De toestand der gewonden is bevre- Toen We, tegen middernacht, de visschers- plaats verlieten, was stilte en rust terugge komen in het Noordzoe-stadje, dat enkele jaren geleden gastvrijheid verleende aan de jolige, uitgelaten bemanning van de mach tige Engelsche vloot, die op slagschepen, kruisers en torpedobooten voor de kust. kwa men en dat thans een aantal uitgeputte, terneergeslagen drenkelingen van diezelfde Britsche zeemacht onderdak verschaft, na dat zij door een Hollandsche boot werden gered en naar de Nederlandsche kust ge bracht. VandenHoek. Men meldt ons uit Rotterdam Gisteravond, ongeveer 10 uur, is in zijn ligplaats aan de kranen van Thomson's ha venbedrijf in de Maashaven aangekomen het stoomschip Titan" van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij en thans in de vaart tusschen Rotterdam en Leith. Het stoomschip is Zondagmorgen van Leith naar Rotterdam vertrokken. Des morgens 7.50 zag de gezagvoerder aan de kim een drietal oorlogsbooten, welke hij, na een kwartier te hebben doorge stoomd, een voor een zag zinken. Eerst om 9.20 was het stoomschip aangekomen op de plaats waar oogenschijnlijk een drama was Copyright Vereenigde Fotobureaus, Amsterdam, De opperbevelhebber van het Fransche leger, Generaal Joffre. afgespeelt. Het was op 52 gr. 20' N. 5 gr. 36' O. Heb schip voer toen tusschen wrak stukken en een ontzaggelijk aantal schip breukelingen. Onmiddellijk werden de twee booten bui- ton boord gezet en te water gelaten, waar mede twee reizen werden gedaan. Ook kwa men verscheidene van de drenkelingen naar de „Titan" zwemmen, die met touwen en haken binnenboord werden gehaald. Op deze wijze kroeg 't stoomschip 114 schipbreukelin gen, onder wie zich ook de commandant van een der Engelsche oorlogsschepen bevond. De bevelhebber stelde zich aan den gezag voerder van de „Titan" als zoodanig voor. Distinctieven had hij niet, daar hij in on dergoed gekleed was. De booten van de „Titan" gingen nog voor een derde maal uit, maar konden toen geen levenden meer oppikken Om 11.45 zette de „Titan" daarop koers naar den Hoek van Holland. Eerst daarna kwamen Engelsche torpedobooten opzetten, die echter niemand meer konden redden. Om 12.40 werd de „Titan" achteropgo- stoomd door de Engelsche torpedoboot „Lucifer", die bereid was de geredde schipbreukelingen weer over te nemen. Van de 114, waaronder 5 dood en, bleken 89 be reid aan de roepstem gevolg te ge ven. De overigen, de helft licht ge wond, hetzij half versuft door den langen tijd dien zij in heb water hadden doorge bracht, wilden niet overstappen en wer den meegenomen door de „Titan", die den luguberen last echter niet naar Rotterdam bracht, docli te Hoek van Holland aan land zette. De 5 dooden zijn daar opgeno men in de loods der Holland-Amerika-lijn, 3 zwaar gewonden in de inrichting van het R.-K. Patronaat en de licht gewonden en yaliden in het fort. De opvarenden van de „Titan" hoorden van de schipbreukelin gen, dat de 3 groote kruisers waren getor pedeerd door verscheidene Duiteche duik- booten. Zij zeiven hebben er maar twee ge zien. Er was geen tijd om allee van de wrak stukken op te vi6scben, alleen had de „Titan" een reddingsboei, gemerkt „The jÊresey", aan boond. De ojwareodea van de „Titan", die be- 3.2?* rr „«s 1 ^3 1:1 "oi3'- trekkelijk van zoo dichtbij getuige waren geweest van de gruwelen van den zeeoor log, waren zeer ouder den indruk yan het ondervondene. Engelsche onderzeeboot gezonken. Volgens een bericht uit Melbourne, afge zonden door schout-bij-nacht Sir George Patey, van de Australische marine, is de onderzeeboot ,,AE I", onder commando van den luitenant-ter-zee le kl. Besant, met de geheel© bemanning 34 officieren en ma trozen gezonken. Tevergeefs hebben andere scheppn. der Australische vloot gezocht, om het wrak te vinden. Het ongeval moet boe te schrijven zijn aan een ongeluk, daar er in het geheel geen vijand te zien was, en het weder mooi was. De Australische regeering betreurt het ongeluk ten zeerste, daar het het eerste is sedert het bestaan der Australische marine. Het gevecht te Zanzibar. LONDEN. Uit Kaapstad worden nog de volgende officieele bijzonderheden geseind omtrent de actie tusschen de „Pegasus" en de „Königsberg" te Zanzibar. Het Duit- sche schip de „Königsberg" naderde in volle vaart om vijf uur Zondagmorgen en ontredderde met drie schoten het Engelsche patrouillevaartuig. Daarna opende zij het vuur op de Pegasus". De Duitschers scho ten zeer goed, beginnende op een afstand van 9000 yards en eindigend toen zij tot 7000 yards genaderd waren. De geneele bewapening van de „Pagasus" kwam in actie, doch in een kwartier tijds waren do kanonnen tob zwijgen gebracht. Na een wachtpoos van vijf minuten opende de „Königsberg" opnieuw het vuur, dat ge durende weder vijftien minuten aanhield. Het 'Engelsche schip wa3 niet in staat te antwoorden. Bijna alle verliezen aan Britsche zijde vielen voor rond de kanonnen en op het bovendek. Het schip kreeg een zwaar gat op de waterlijn, waardoor het sterk begon t© hellen. De Engelsche vlag werd twee maal weggeschoten, doch door matrozen aan de hand omhoog gehouden. Blijkbaar h'é&ft de „Königsberg" weinig schade op- geloopen. Een Japansche torpedoboot vernield. PEKING. Volgens een bericht uit Bimo heeft een Duitsche kruiser een Japansche torpedoboot in den grond geschoten op de hoogte van Kiautejau. Nederlandsche schepen. Reuter seint De „Rijndam", die Zondag te Queen- stown werd vrij gegeven, ontmoette een ander Britsch oorlogsschip in het Kanaal, dat het schip opbracht naar Falmouth, waar het is aangekomen. Het heeft een groot aantal Duitschers en Oostenrijkers aan boord. Een telegram uit Washington aan de „Momingpost" zegt, dat volgens een tele gram uit New-Orleans het Nederlandsche s.s „Maartensdijk" Maandag naar Rotter dam vertrok, met een lading graan en katoen aan boord voor de Nederlandsche regeering. Andere ladingen zullen spoedig volgen Frankrijk. Op het slagveld. Aan een correspondent van de „Times" uit Sezanne van 17 Sept. ontleenen wij Zelfs nu, een geheel© week na den slag, slapen nog vele zonen van liet Vaterland hun laatsten slaap op de open velden en in de loopgraven, waar ze zijn gevallen,* of orider do heggen, waarheen ze zijn gekro pen na getroffen te zijn door geweerkogel cf granaatscherf, of waar ze beschutting zochten tegen de woeste aanvallen der Tur- co's, die hun aangeboren handigheid met het mes niet hebben verleerd en in liet handgemeen zelfs hun geweren wegwerpen. Duitsche gevangenen worden gebruikt om hun doode kameraden op te zoeken en te begraven en gistermiddag zag ik er zestig met dit gruwelijk werk bezig. Op het grootste deel van het slagveld zijn natuurlijk de dooden begraven, namelijk zij die in het open veld vielen in de loop graven, op de plateaux, op de wegen. Maar het bosch ia zeer uitgestrekt. Honderden gewonden, Franschen en Duitschers, heb ben in deze bosschen toevlucht gezocht en zijn daar bezweken en het is moeilijk «de lij ken te vinden zoo dik is het kreupelhout. Lange lijnen versche omwoelde aarde bo ven liet stoppelveld wijzen de graven der slachtoffers aan. Enkele von deze graven zijn 150 meter lang en daar de lijken schou der aan schouder zijn geplaatst en .dikwijls in lagen op elkaar, kan men eenig denk beeld krijgen van de slachting in den slag aan de Marne aangericht. Gistermorgen vroeg zag ik een stevigen boerenjongen in het veld bezig met ploegen in de buurt van een half dozijn van die graven. Ongetwij feld heeft hij het ijzer gedreven over deze naamlooze rustplaatsen. Misschien heeft hij die vermeden, waar een ruw kruis of een versch gesneden tak met driekleurig lint ■aanduiden dat eenige voeten lager het stof felijk overschot rust van hen die stierven voor de eer van la patrie en de boeren die naar hun verbrande dorpen terugkeeren brengen daar hun kleine schatting in rui kers en losse bloemen dahlia's, zonne bloemen en zoetgeurende rozen... De nieuwe springstof. Men meldt uit Parijs De Parijsche „Matin" deelt een en ander mede omtrent de ontzettende werking van de nieuwe bij het Fransche leger in gebruik zijnde springstof turpin. Het explosief werd gebruikt tegenover een verraste Duitsche compagnie. De naaste omgevi. zag eruit of een vulkaanuitbarsting gewoed had. Twee soldaten stonden dood-, recht overeind. Twee hielden nog speelkaarten in de hand. 61 waren dood gebleven zonder wonden. Geen bloeddruppel was aan hunne lijken zichtbaar. De stof overtreft in werking zelfs het melinieb. Engeland. JEen rede van Churchill. LONDEN. Minister Churchill verklaarde in een rede te Liverpool, dat er geen twijfel meer kan bestaan over de afloop van den oorlog. Het Engelsche leger heeft een succes gehad grootor dan men verwachtte en men had gedacht, dat Frankrijk veel meer zöu hebben geleden. Een koninklijke gift. De Prins heeft Dinsdag aan den penning meester van het Koninklijk Nationaal Steuncomité een belangrijke gift doen toe komen. De officieren Verhulst en Reymers De Nederlandsche officieren V e r - h u 1 s t en Reymers, die zich nog steeds in gevangenschap in Albanië bevonden, zijn dezer dagen te Dia*azzo aangekomen, van waar zij de reis naar Nederland onder namen. Bovenstaand verblijdend bericht is aan het departement van buitenlandsche zaken bijna gelijktijdig ontvangen namens dé Italiaan- sche, Oostenrijkscli-Hongaarsche en Roe- meensche regeeringen. Met dank moge worden herinnerd aan de onvermoeide pogingen, die vanwege genoemde regoeringen zijn in het werk gesteld om do bevrijding van onze officieren te bewerken. Een bom in Maastricht geworpen. Dinsdagmorgen omstreeks 9 u. is boven Maastricht een vliegmachine gekomen, maar ze was niet zichtbaar door de wolken. Daaruit i6 een bom geworpen, die terecht gekomen is op de Brusselsche straat in een tuin van heb huis van j h r. Graaf land. De böm heeft een kuil geslagen van een paar meters diepdoor den elag werden de ruiten in den omtrek gebroken. Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor. Unzo correspondent te Maastricht neemt atP-meeet waarschijnlijk aan, dat de bom bij ongeluk uit de machine is gevallen. Wie de vlieger is? Sommigen beweren, dab het een Belgische was, op weg naar Aken. Anderen meenen, dat het een Duitscher was, die het gemunt had op de voorposten der Belgen bij Lanaeken. Nader seinde men Dinsdag nog Hedenmorgen te kwart voor negen is een vliegmachine over de stad gekomen. Vol gens ooggetuigen zou ze van zuidwestelijke naar noordoostelijke richting gevlogen zijn. Door do militairen werd er op geschoten. Aan de Brusselsche poort is een bom uit geworpen, die terecht kwam in den tuin van den heer Graafland in de Brusselsche straat, waar zij groote verwoestingen aanrichtte. Ze maakte een gat met een middellijn van 1.50 M. en oen halven meter diep. Een deur in de buurt van het gat was 17 maal door boord. Boomen zijn half doormidden en de keien zijn tot op een dak gevlogen, terwijl er over de muren in de tuinen aan weers zijden terecht kwamen. Alle ruiten, ook op de binnenplaats (ruim 100„ zijn gebro ken. De familie, die in een binnenkamer, uit ziende op de binnenplaats, aan het ontbijt zat, werd door oen vreeeelijken knal opge schrikt. De scherven der ruiten vlogen in de kamer en de familie vluchtte de straat op. De dienstmeid, die uit de keuken kwam, werd op den grond geworpen en een paar meter ver weggeslingerd. Een muur op 30 meter afstand werd be schadigd. De militaire en burgerlijke auto riteiten waren spoedig ter plaatse. Niemand kon juiste inlichtingen geven van welke nationaliteit de vliegmachine was. H. Colijn. Men meldt aan de ,,N. Ct.", dat de oud minister Colijn, thans'lid van do Eerste Ka mer, voornemens is binnenkort opnieuw een reis om de wereld te maiken. Het eerst gaat hij naar West-Inidië. Ook Australië staat op het reisprograun. Mevrouw Colijn zal haar echtgenoot verge zellen. De jenever-industrie. Daar door de hooge scheepsvraohten en ver zekeringskosten bijna geen jenever kan worden uitgevoerd, hebben, naar de N. It. Ct. meldt, reeds vele branderijen te Schiedam met halve kracht gewerkt. Thans geraken de graanvoor raden op. Reeds dezo week zullen 8 gewone branderijen en 1 stoombranderij, bij gebrek aan grondstof, stilgezet worden. De Koningin aan de grens. Een onzer lezers schrijft ons uit Zundert We hebben Plaar gezien, onze Vorstinne, we zullen 't niet licht vergeten ...'t Was Zaterdag geworden, dien dag zouden wellicht voor 't laatst hier in Zun dert, regimentsoefeningen worden gehouden. .Staag droop de regen neer, met eento nig, zacht getix neervallend op de zadels der verzamelde cavaleristen ...Er was geen stemming! ...'t Vooruit zicht, den killen najaarsregen gedurende den marsch als metgezel te hebben, daarna.t thuis te komendeed afbreuk aan de vroo- lijke stemming die altijd heerschb... en... 't vooruitzicht werd bewaarheidDe lange, zwijgende colonne rukte op langs den ver laten straatweg naar Sch.... Geen gezang, geen muziek, slechts 't hoefgekletter, ver mengd met 't bekende geklik-klak der sa bels tegen de sporen verried dat een cava- lerie-colonne daar voortschreedEr was geen stemming! Doch plot3, als 'n bliksemflits uit den helderen hemel, komt 't bericht dat onze geëerbiedigde Vorstin onze troepen zou in- specteeren1 Hoe?... Wat??... de Kóningin???... In dit noodweer Ongeloofelijk Gekletsen alras bewee9 de weder intredende stilte, dat ook ditmaal „de huzaren den dienst weer hadden uitgezocht". Weldra echter mochten wij van onzen oommandanb de bevestiging van 'b gerucht vernemen en... we hebben Haar gezien, onze Vorstinne, we zullen 't riet licht vergeten In dichte drommen stonden de regimen ten opgesteld;, diepe stilte heerschte, aller oogen gevestigd op de oom m and anten die 't gunstige oogenblik berekenden waarop zij met hunne ongeduldige mannen in 't ge vecht zouden ingrijpen!... Een enkel teeken slechts en... voorwaarts stormden de drom men, vast aaneengesloten, met de sabel in de vuist den tegenstander tegemoet... 'n Prachtmoment! Voor' de blikken van Hare Majesteit ont plooide zich voor zoover de neergutsende regen dit toeliet, het zeldzame en indruk wekkende schouwspel eener cavaleriecharge En topn gebeurde het! Ordonnansen renden af en aan, comman do's weerklonken en in een muurvaste linie van honderden meters lengte, Btormden, in woesten galop, de liuzarenregimenten in de richting van Hare Majesteit! Was het bezorgdheid van onzen beminden generaal toen deze, naast Hare Majesteit staande, de hand waarschuwend ophief, ten teeken van halt?? Had deze fiere krijger, zijne .jongens kennend, wellicht een voorge voel van hetgeen komen moest, van het geen onvermijdelijk gebeuren zou? Wij weten 't niet maar uit die aansnellende, blauw-zwarte massa donderde een gejubel los, zóó overweldigend, zóó onuitsprekelijk wel gemeend, een niet te weerhouden, niet te stuiten vreugdekreet, spontane hulde aan Haar, de beminde Koningsvrouwe, de on vermoeide Weldoenster in deze bange dagen. Dien jubelkreet vertolken? „Majesteit, hier zijn wet Reken op ons!" Niemand zal dien dag licht vergeten! Zundert. L. Goed schieten! Een kapitein schrijft ons De Duitschen schijnen overtuigd te zijn van het goede schieten der Belgen. Dit blijkt wel uit hét verhaal van een Neder- landsch burger, die to Luik geweest is. Het was den Duitschers opgevallen, dat do Belgen bij het schieten hun geweer zoo vlug in den aanslag brengen. Blijkbaar Bchreven zij aan dien „juist snellen" aan slag de goede schietuitkomsten der Belgen toe; althans genoemd burger zag, dat de Duitschers te Luik onder hunne officieren bezig waren zich in deze methode to oefenen. Naar men weet, heeft België indertijd dezen „juist snellen aanslag" van ons overgenomen. Men vergelijke hiermede het bericht in de couranten van een Engelsoh soldaat, die verhaalde, dat de Duitschers aan komen 3termen als eene menigte, die een voetbal wedstrijd to Hampt-on Court heeft bijge woond, en hun geweer van de rechterheup afschieten dus in den blinde. Nu er toch geen schietoefeningen met scherp gehouden kunnen worden, zullen wellicht vele compagniescommandanten het goede voorbeeld der Duitschers willen vol gen. De laatsten zien er blijkbaar niet tegen op, om zich gedurende den oorlog

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 2