vrrrr Laatste Berichten. SOLDATENLIED! nn T Correspondentie. gemengd Nieuws. Rechtzaken. ADVERIENTSEN. SPAARBANK STAD AMSTERDAM Smgei @44=S4@. W. J. VAN HEYNSBERGEN, TEI MUSCI l Co. Rijp - Licht. 10pc ons-pakje! REPAREEREN VAN AUTOBANDEN 4 PE SÖtjiI)A'i'njNCOTJRAJJT van zondag so September 1914, Woorden van Kapt. Meijs. f Opgewekt ZANG Muziek van Joh. H. Lösek. 1, Wij, Hol-lands le - ger - knech - ten, Zijn fier op on - zen stand, Wij HAYIER strij - den voor do rech - ten Van 't dier-baar Va - der-land. Wij zijn, zou 'ttwist-vuur rij - - - zen, Het bol - werk van den Staat, Wie 1 7^0 l i frÉ r j 1^ p Inspectie, kapitein, geeft aclit pak uit nood-ration, wacht: ,,'t zijn er vijf" de ander vergeten? „Nee, kap'tein, aan gruis, opgegeten 1" ,,En jij?" aan kruimels! weg Gegooid dus. Zooi zoo, zeg! 5 uur appèl, alles wel straf-orders van den kap'tein „nee, maar! wat een gein! weggegooid, geen straf, wat troost! opgegeten 4 dagen provoost.! JANUS NOODRATION. E. L. W. M. Wat door u zelf zoek of stuk gemaakt wordt, kan men u laten betalen. Red. A. Buisman. U kunt die bedoelde aan vrage bij uw onmiddellijken chef, den com pagniescommandant, indienen. Red. Mineur te Arnhem. Voor de Soldaten- courant is uw stukje ongeschikt. Maar ik nam met belangstelling kennis van den inhoud. Houd den moed er in. Vrede is beter dan een voor ons land onnoodigen oorlog met alle naweeën van dien. Red. A. C., milicien-sergeant. Dank u zeer voor de opmerking. Wij zullen er do aan dacht op vestigen van het fotobureau, dat ons de kiekjes levert. Red. H. v. W. te R. Ik moest uw gedicht wel wat bekorten met het oog op plaatsgebrek. Acht verzen is nog keel wel. Maar 't is aardig 1 Red. J. de K., r e s.-w ach t m e e s t er Etten. Een grooter aantal Soldatencouranten zal u voortaan worden toegezonden. Red. Ondergeteekende verzoekt beleefd opgave van de adressen van de zeemiliciens-kustwach ters J. C. Schippers en W. L. Meerman van de lichting 1909 en op welke bustwachtposten zij zich bevinden. J. B. VISSER, zeemillicicn-kustwachter, Post 35, op Walcheren. Adresopgave gevraagd van den milicien Duursma D. (lichting 1913), ingedeeld bij het 5e of 16e regiment infanterie, door den mil. korp. Veenstra L.. 9e reg. inf. 2e bat. 4e comp. Veldleger XVe divisie. Mil. M. Loosduinen. "Wij. verwijzen u narar het stukjo over het Militair Vervoer in dit nummer. R e d. Wielrijder 3© Gompie. Van onge- teekendo stukken kunnen wij geen nota ne men voor publicatie. Red. Legerzaken. Wij, Hollands legerknechton, Zijn fier op onzen stand, Wij strijden voor de rechten Van 't dierbaar Vaderland Wij zijn. zou 't twistvuur rijzen, Het bolwerk van den Staat, Wie zou zijn lot niet prijzen Van. Nederlan'Jgfh soldaat? De heldenmoed'" der Vadren Zet aller hart in gloed! Gvd lof! Ons bruist door d'adren Nog steeds hetzelfde bloed, Verwinnen of bezwijken Als 't uur van strijden slaat 1 Wie aarz'len moog' of wijken Geen Nederlandseh soldaat Wij houden 't Vaandel heilig; Wij zweren 't plechtig trouw; 't Is in ons midden veilig, Welk kwaad ook dreigen zou. Vervloekt de veego lafaard, Die 't Vaandel bang verlaat! We erkennen nooit zoo'n bloodaard Als Nederlandseh soldaat 1 Grijze mnnuen, wakk're knapen AN zijn moêtfmaar 't geweer! Geen smet ldeve op ons wapen, Geen smet klove op onze eerl "Wat oordeel ons moog' treffen, Waardeering zij 't of smaad, Wij blijven ons verheffen Op d'eernaam van 6oldaat. Verant-'oorcrnjkfteld. (Speea^: 'f-genre.) Wanneer je met een tien-mans wacht De kust krijgt te bewaken, Dan is het wachtwoord: „Zorg er voor", Je plicht niet te verzaken; Je onbezonnen jong'lingsgeesfc, Dien raak je daar wel kwijt, Dan voel je pas wat of beteekent: „Verantwoord'lij kheid' In 't normale burgerleven, Zit je met een glaasje bier, „Prët", dat is 't volmaakte streven, .'Ernst", ken jc geen zier; Maar als je dan soldaat moet spelen, Waken voor neutraliteit, v Dan voel je pas wat. of beteekent: „Verantwoord'lijkheid", Liep je vroeger met je meisje Kalm een straatje op en neêr, Ging je naar concert, comedie, Zomers roeien op het meer; Maar 't is alles afgeloopen Bij den mob'lisatie-tijd, Dan voel je pas wat of beteekent i ,V er antwoor d'lij kheid' -t Een je eon jong miliciëntje, Van de allerlaatste ploeg, Die zoo pas van moeder's pappot, ?t Militair tuniekje droeg; En je ziet die oud're mannen Met de rimpels van den tijd, Die leeren je wel wat beteekent! „Ve rant woord'lij kheid" En heel veel bloed is al vergoten, Nentraal is nog ons Nederland De wereldoorlog is aan 't vlammen, "Wij staan getrouw nog hand aan hand; En als de strijd is afgeloopen, Ze gaan weer huiswaarts na dien tijd. Dan dank ik al die oud're mannen, Voor 't leeren van: .Verantwoord' 1 ij kheid" Katwijk a/d. Rijn, 17 Sept. 1914, g g De mobilisatie. Wijze revne van Rido, b.v.'t Ik moest in dienst Het was mijn tijd. (Van een artillerist.)] Wanneer do tijd is daar, Dat iedereen wordt opgeroepen, Uit alle gaten komen ze, '.Te ziet ze dan bij troepen. Hier of daar wor je dan gestopt Op een fort of hij een basic, Die dingen heb je maar alleen In tijden van mobilisatie. iWanneer je op je wachtje staat Bon je niet erg verlegen, Je slaat er dan de meisjes aan Al zijn het er ook negen. Vroeger was je nooit in tel, En zeiden ze wat een dwasie, Di© grapjes heb j© allemaal, In tijd van de mobilisatie. De burgers, di© zqn ook zeef goed, Die beginne© nu t© vreezen, Sc zeggen: jongens bon toch moedjf, Je moet nu alles voor ze wezen. Wanneer je voor hun deur soms staat, Zeggen ze: moet jo nog een glasie, Dat beleef jo nu allemaal ln tijden van mobilisatie. Het rooken, schrijven kost je niets, Dat mag er toch wel wezen. Zoo kan j© oudje ook eens iets Van haar soldaatje"lezen. Eén veertig krijg jo in d© week, Nu ben je toch een basie, 4"—r 4 Die centen krijg je maaralleen -"-~4 In tijden van mobilisatie. LOUIS Rf.'~ te "sEmuiden. Op post bij nacht. (Van een Schildwacht.) Onder helderen maneschijn In 't holle van den nacht, Stond ik aan Hollandsch grenzen Bij „Heikant" op de wach't. Langs 't schilderhuis, een tent van stroo, Stapte ik steeds op en neer Toen dacht ik zoo, wie weet Hoe lang dat we nog hier Marcheeren op en neer. Ach klagen mogen we nog niet We hebben 't overbcst. Maar toch in ieders boezem Schuilt 't spreekwoord Oost, West, thuis lest, In deze bange tijden En ieder weet er van, Maar wie zal ons vertellen Wat of 't nog worden kan? We leven hier nog rustig. En heelemaal ongedeerd, Maar toch, wie onzer weet 't Hoe spoedig 't verbeert. ft Is 48 uren. later. De wog staat half onder water, Maar een wind geweldig sterk Is op 't oogenblib aan 't werk. Ze verdrijft do regenvlagen Want do maan is komen dagen En schijnt helder door de boomen, Zoodat geen regenvlagen komen, Maar zie hoe kort t maanlicht duurt 't W<3er is spoedig wat verzuurd, Maar nu is 't maanlicht ras Veranderd in een regenplas. Ik denk, dat we don stap nu doen, Van den zomer in 't herfstseizoen) Maar we mogen gansoh niet klagen Want het twintigtal van dagen Van dat we hier gekomen zijn. Ze waren vol van zonneschijn. P. MAL JA ARS. Nood-ration. (Van milicien Janus uit Goorle.) Opkomst met spoed alles prachtig, alles goed.. Ontvangst van patronen 't eten van boonen broodzak en ransel gepakt nood-ration, 8 beschuiten en een balletje gehakt. Beschuit in papier geeft geen zier ga. in do rust er op liggen op je gemak ja vindt do stukken gekruimeld op zak, looppas, liggen, opstaan, naar huis, thans van de 8 drie aqn gruis. Uit de Staatscourant. K. B. zijn benoemd tot tijd. paarden- 2do kl. de landweerpl. serg. dr. N. P. oudenburg, 31ste bat. landw.-inf.de id. id. dr. J. Swiorstra, 26ste bat.; de res.-~-,-g. A. J. Holtz, lste reg. vest.-art. *'.e d.-sorg. D. W. Zuydam, 4de reg. inf. iandwoerpl. korp. W. ten Hoop en, 5do bat. landw.-inf.alien veeartg. Bij 'K. B. is, op aanvrage in zijn rang weder in dienst gesteld do gep. kap. kwartiermees ter J. J. v a n Hille en tijdelijk benoemd: bij de inf. tot res. kap.,- de eervol ontsl. id. F. W. J. Loudon, tot ros. le luit., de eerv. ontsl. id. P. F. T. van Veen, tot res. 2e luit-., de eerv. ontsl. id. J. H. T. van K e r- e1 bij de inf. der landweer, tot res. 2e luit., do gep. onderluit. der inf. bij het leger in Ned.-Indië J. Doorlag. Luit. ter zee 2e kl, «n. Stroeve f. Uit Nieuw Guinea S5c ..i, bericht, dat daar do luitenant ter zee 2e klasse J. Th. Stroeve aan de kust door een pijlschot der inboorlin gen is gedood. Deze. officier heeft zich bijzon der verdienstelijk gemaakt door ontdekkings tochten op Nieuw-Guinea, bijzonder in het Mamberano-gebied. Vest!ngs**>riel. Het ten behoeve van. cf'- "'Itooiing van het vestingstelsel dienst 1915 bij do Tweede Kamer aangevraagde bedrag is ovenals het op de vestingbegrooting voor 1914 beschikbaar ge titelde bedrag nagenoeg geheel bestemd voor het'voltooien van do stelling van Amsterdam; de voor de overige liniën en stellingen uitge trokken bedragen zijn slechts van onderge schikte heteekenis. Voor het maken van werken in de stelling yan. Amsterdam is uitgetrokken een bedrag van"/' J55,000. Hiervan is bestemd 70,000 als laatste termijn voor het afwerken van het fort jlSjP Kwadijkf 200,000 als vierde termijn voor 'liet 1 aken van het fort Ooeboorn (bij Muider- borg)";/ 285,000 als tweede termijn voor de verbetering van bet fort Uitermeor100,000 J jalf tweede 1.4 'iiiju voor het maken van do pf 4 n schapslinie Uitermeer-Hakkelaarsbrug. -- ligt in do bedoeling hot voor do levering van geniemateriaal ingetrokken bedrag van 65,000 te besteden voor het aanschaffen van meubilair voor het fort te Kwadijk, van ver plaatsbar© elcctrisch© verlichtingstoestellen voor de stelling van Amsterdam en van mate rieel voor het aanleggen van versperringen in genoemde stelling. Godsdienstige belangen der militairen. Wij hebben voor ons liggen een roostor van spreekbeurten, welke door predikanten worden gehouden voor de Protesta-nfcsche militairen in en nabij do forten van de stelling van Amster dam. Dit rooster loopt over de maanden Sep tember, October en Novembor. Deze godsdienstigo samenkomsten duren niet langer dan een unr. De commissie verzond aan de forten reeds meer dan 2000 Nieuwe Testamenten, door het Ned. Bijbelgenootschap, 1000 Psalmen- en Gczangenboc-ken, door d© Ned. Bijbelcoro pagnio ten geschenke aangeboden, en voorts hoeken en andere christelijke lectuur. Voorzitter der commissie is dn L. Hel dring, Heerengracht 388. Do Minister van Oorlog heeft aan de Twee- do Kamer in verhand met de Memorie van Toelichting betreffende de staatsbegrooting een opgaaf toegezonden vana. artilleriema teriaal, behoorende tot: hot materiaal van het veldleger, het overige materiaal, draag bar© wapenen, en patronen voor draagbare wapenen en mitrailleurs; b. d.en staat der in de central© magazijnen van militaire kleoding en uitrusting t© Amsterdam, Delft en Woer den op 1 Januari 1914 voorhanden kampe mentsgoederen, voorwerpen voor de velduit- rnsting, den hospitaaldienst (zoo voor do gar- nizoens- als veldhospitalen en voor de ambu lances) mitsgaders goederen ten behoeve van de vorplegingsinrichtingen en van ledergoed en slaapfournituren voor het leger en voor de landweer; c. den staat van don voorraad goe deren, bestemd voor de uitrusting der veld hospitalen en ambulances op 1 Jan. 1914; d. do opgave van do verduurzaamde levens middelen op 1 Jan. 1914 voorhanden. Marine-personeel" ontvangen goldon een be drag van 168,33$, welk bedrag toebehoorde aan de ka-s dier vereoniging, althans hetzij go- heel, hetzij ton dooie aan een ander dan aan hem, beklaagde, on welk bedrag hij anders dan door misdrijf onder zich had, wederrech telijk zich heeft toegeëigend. Bekl. ontkende zich het geld te hebben toe geëigend, voorgevende dat het hem zou zijn ontstolen. In deze zaak zijn 14 getuigen gehoord uit wier verklaringen blijkt dat, torwijl bekl. als penningmeester den plicht had, zoodra er f 50 in kas was, het geld over t© maken aan den administrateur van het hoofdbestuur van den Bond te Helder, hij' dit geruimen tijd niet had gedaan, voorgevende daardoor porto to willen sparen, en op 17 Mei f 90 heeft overge maakt. terwijl hij toen volgens zijn kasboek f 129,71tJ- in kas heeft gehouden, dus veol meer dan hem was toegestaan. Het opnemen van zijn kas, dat volgens het reglement elk kwartaal door een commissie moest geschieden, was een paar keer voor Mei 1914 uiet geschied, toen op 28 Mei j.l. het afdeelings-bestuur te Hellevoetsluis een schrij ven ontving van den administrateur to Helder, waarin deze mededeelde verschillende malen aan dat bestuur te hebben geschreven om in lichtingen waarom de penningmeester zijne ver plichtingen ten opzicht© van het zenden van geld niet nakwam. Deze brieven zijn het afd.- bestuur nooit in handen gekomen en waar schijnlijk door bekl. achtergehouden. Naar aanleiding van dat laatste schrijven van den administrateur is toen op 28 Mei de kas opgenomen op het secretariaat te Helle voetsluis, waarbij bekl., die het geld in oen ijzeren kistje bewaarde, bij het openen van het slot deed, alsof dit moeilijk ging, hoewel een den,getuigen later heel gemakkelijk het slot kon openen. Direct na het openen zei bekl. „Ik ben bestolen", begon te huilen en vertelde dat er een splinternieuwe porte feuille met geld verdwenen was, waarin ook zijn familieportretten waren. Bij zijne opgaven wat or vermist werd, was hij toen zeer ver ward. Er bleek een tekort te zijn van f 168.331. Verschillende getuigen verklaren, dat bekl. die 5 traktement per week ontving, dikwijls bedragen van f 2030 hij zich had en bijna allen waren het er over eens, dat hij veel uit gaf, iedere week met permissie ging van Hel- ievoeitsluis naar Den Haag en boven zijn stand leefde. Een. der getuigen, de moeder van een col lega van bekl., bij wie deze bijna iedere weck in Den Haag iogeerde., deelde mede dat. zij op 5 Juni j.l. bij haar 111 huis in een vuil over hemd van beklaagde in diens koffertje heeft aangetroffen een zwart lederen portefeuille, waarin alleen familieportretten van bekl. Aan andere getuigen had bekl. meermalen medegedeeld, dat hij zooveel gold hij zich kon hebben, omdat hij geld op do Postspaarbank had, terwijl hij bij het onderzoek verklaart daar nooit geld op te hebben gehad. Bekl. geeft op den sleutel van het geldkistje en dien van de kast waarin dat kistje stond steeds bij zich te hebben gedragen aan een sleutelring. De portefeuille, die in Den Haag is gevonden, is volgens hem niet dezelfde die vermist is. Do fiscaal, het ten laste gelegde bewezen achtende, eischte veroordeeling tot 7 maanden gevangenisstraf met aftrek van het preventief arrest- De verdediger, mr. Kraakman, ziet geen kans iets ten voordeele van den beklaagde t© zeggen en wil alleen wijzen op de slechte control©, die er bestond op den penningmees ter, waardoor dezen bekl., een jongeman van 19 jaar, die overigens zeer goed oppaste, geheel alleen het beheer werd gelaten over een zoo groot bedrag. De schuld voor zijn daad ligt dan ook voor een groot deel bij hen, die tot controle waren verplicht geweest. Hij vraagt oplegging van een licht© straf voor beklaagde, die reeds twee maanden in preventief arrest heeft doorgebracht. Zeekrijgsraad te Willemsoord. Voor den krijgsraad stond terecht een ma troos 2c klasse,' wien wordt ten laste gelegd, dat hij in een tijdvak, loopende van ongeveer September 1913 tot 28 Mei 1914, te Hellevoet- sluis opzettelijk van de door hem in zijne qua- liteit van penningmeester van do afdooling I Hellevoetsluis yan den „Bond van minder Ned. Ambulance (n België. Naar wij vernomen, heeft het te 's-Graven- hage gevestigd Centraal Comité voor de Ambu lance der Nederlandsche kolonie to Brussel in do oersto week zijner werkzaamheid ontvangen f 424, in de tweede f 1500. Men vertrouwt op 'toenemend© inzending van giften aan den pen ningmeester, den heer A. F. J. Romswinckel, Kanaal 12 te 's-Gravenhago, waartoe wij ook onzerzijds gaarne opwekken. De gelden worden, door bemiddeling van het departement van Buitcnlandsche Zaken, over gemaakt aan den heer G. N. de Stoppelaar, president van do Ned. Kamer van Koophandel, i© Brussel. De Engelsche vliegers. In een rapport over de jongst© krijgsverrich tingen in Frankrijk vertelt do Engelsche gene raal French ook van het werk dor vliegers in den oorlog. In oen tijdvak van twintig dagen, loopende tot 10 September, zijn er dagelijks gemiddeld mear dan negen verkenningsvluchten van ruim 160 K.M. elk gedaan. „Het doel van onze vliegers", vervolgt French, „was steeds d© stellingen van den vijand te ontdokken en tegelijk waar hot krijgsbedrijf zoo'n uitgestrekt terrein besloeg - dio van onzo eigen troepen. Do taktiek, dio gevolgd wordt tegenover vijandelijke vliegtui gen, is niettemin ze dadelijk met oen of meer Engelsche vliegtuigen aan te vallen. Dit is in zooverro gelukt, dat in vijf gevallen Duitscho bestuurders of waarnemers in de lucht aange schoten en hun vliegtuigen op den grond ge bracht zijn. Dientengevolge is het Engelsche vliegkorps er in geslaagd een individueel© meer derheid te bewijzen die ©ven dienstig is voor ons als nadeelig voor den vijand. In boeverre het aan deze oorzaak is toe t© schrijven, is op het oogenhlik nog niet uit te maken, maar het blijft waar, dat de vijand in de laatst© da- geu in zijn vluchten veel minder ondernemend is geworden. In da richting van de heerschappij in de lucht is er dus reeds iets bereikt. „In overeenstemming mot het beginsel, dat het hoofddoel van militairo vliegers het ver zamelen van inlichtingen is, hebben zij zich niet voel met bommenwerpen bezig gehouden. Bij een gelegenheid is een petrolcumbom met goed gevolg in een Duitsch nachtbivak ontploft. En uit een dagboek, gevonden bij een dooden Duit- schen cavalerist, is gebleken, dat een bom van zwaro werking, uit een van onze vliegtuigen op een Duitschen cavalcriostoet geworpeneen munitiewagen he©ft getroffc-n. De ontploffing, die zij veroorzaakte, doodde vijftien man van den vijand". Een goeden dienst bewezen. Men verzoekt 0113 het volgende te plaatsen Door de firma Houtman, sigarenfabrikanten te 's-Hertogenbosch, zijn voor de garnizoenen Venlo en Eindhoven ieder 5000 sigaren beschik baar gesteld. Bedoelde firma kan ©r van overtuigd zijn, daarmede aan onze soldaten een goeden dienst te hebben bewezen, die zeker door allen ten zeerst© op prijs zal worden gesteld. Uit de Diamantindustrie. Het Weekblad van den A. N. D. B. deelt als een bijzonderheid mede dat een der werk gevers den arbeid heeft laten hervatten. Dit is geschied onder de volgende voorwaarden Do loonen der betrokken werklieden zijn preoies dezelfde, als vóór het uitbreken van den oorlog door hen werden genoten. De pa troon betaalt hun echter thans slechts do helft uit. De andere helft zal hun ten volle worden uitbetaald op een tijdstip, door het bestuur do- V, J. V. en liet onze gezamenlijk vast te stellen. Gp deze wijze is het den werkgever mogelijk gemaakt zijn bedrijf weder op te nemen. De werklieden hebben het, de helft >an hun loon ontvangende, nog heel wat beter, dan zij het met de uitkeering zouden hebben. De loon standaard blijft gehandhaafd. Zoodat, al les bijeengenomen, een bevredigende regeling is verkregen. Hierbij mag nog worden gevoegd, dat op gelijke wijze een onzer groot© juweliers een deel van zijn personeel aan den arbeid heeft laten gaan, 'dat eiken dag grooter wordt. Een der belangrijkste juweliers, die don ar beid wenschte te hervatten, doch tegen eenigs- zins lager loon dan vóór den oorlog voor hem gold, kreeg van hot Bondsbestuur eon brief, waarin het o.a. zegt: „Wij kunnen en mogen niet ter wille van enkele werklieden, die dan wat moor zouden verdienen dan hunne uitkeerjng uit onze fond sen bedraagt, concessies \erleenen, die weinig minder dan een catastrophe zouden voorberei den on wij geloovon den ganschen diamant handel geen betoren dienst te kunnen bewijzen dan door op deze wijze te handelen'1! Bagage uit Parijs. Een vertegenwoordiger van Lissone is er in geslaagd de bagage, die reizigers bij het uit breken van den oorlog te Parijs hadden moeten achterlaten en waarvoor hem de zorg was op gedragen, in ons land terug te brengen. Wij vestigen do aandacht op de in dit num mer voorkomende advertentie van do firma J. Becks, Amsterdam, welke zich speciaal toelegt op het vakkundig repareeren van alle soorten autobanden. Allerlei. Eenige dikwijls voorkomende vermenigvuldi gingen uit het hoofd te doen. Getallen eindigend© op 5 kan men gemak kelijk met zichzelf vermenigvuldigen. Men vermenigvuldigt het cijfer der 10 tallen met zichzelf 1 en plaatst er 25 achter, Bvb. 65 x 65 6 x (6 +1) 42, dus 4225 is het produkt. Ail© getallen met 5 of 0 als eenheid zoolang z© niet al t© groot zijn leveren dus geene moeilijkheid op. Getallen die daarmee 1 verschillen vindt men door bij de als boven gevonden tweede macht te tellen 1 en af le trekken of bij te tellen 2 x het bekende getal. Bvb. 64 x 64 4225 I (2 x 65) 66 x 66 4225 1 (2 x 65) Bovenstaande berekeningen berusten op de formules a2 2ab b2 en aa 2ab ba. Op de formule a3 bs berust de metho de om liet product te vinden van bvb. 64 x 66, zijnd© 65 x 65 1 4224, of 68 x 72 4900 4 4896. Generaal De la Bey. Oom Koos is niet meer. Een noodlottig schot maakte eon einde aan zijn leven op een oogenhlik, waar op zijn helder oordeel, op politiek zoowel als op krijgskundig gebied, voor ons van de grootste waarde was. Want niet alleen op het slagveld heeft hij zich onderscheiden, ook in de raadszalen en in de volksvergade ringen, op de wijde vlakten, werd altijd met de grootste aandacht geluisterd naar hetgeen hij te zeggen had. De waarde, aan zijn krijgskundig, oordeel gehecht, blijkt uit het feit, dat do commandant-generaal in zijn tegenwoordigheid d,e militaire voorbe reidselen inspelcteerde. Gedurende den Zuid-Afrikaanschen oorlog hadden zijn Burgers het meest grenzenlooz© vertrou wen in hem. Menigmaal voerde bij hen dan ook tot de overwinning of redde hen uit benarde, omstandigheden. Hij was klein van pestuur en tenger gebouwd. Al leen zijn kop, mot de scherpe donkore oogen, zwart© overhangende wenkbrauwen, de fijne gebogen neus en de sterke trekken van het gelaat, toeloopend naar den met een langen zwarten baard begroeiden mond en kin, toonde, dat wij te doen hadden met een buitengewone persoonlijkheid. Zijn uiterlijk was streng, en zoo was generaal De la Rey ook,'wanneer het noodig was. Hij was meer een man van daden dan van veel woorden. De edelmoedige en ridderlijke wijze, waar op hij den gewonden generaal Methuen weer vrijliet, zijn onkreukbare trouw en toewij ding aan de zaak van het Afrikaansche volk in tijden van voor- en tegenspoed, zijn dap perheid in den oorlog, zullen hem doen voortleven in de herinnering van Holland- sohe zoowel als Engelsche Afrikaners als een van de edelste zonen van Zuid-Afrika. H. D. J. Bodsnstexn. Een eigenaardige passagier. Met een der avondtroinen kwam Woensdag avond een eigenaardig uitziend© passagier aan het Weesperpoortstation aan. Hij droeg dames schoenen, had eon vreemde jas en broek aan ©a een voel te wijden hoed op. De recherche] welke geregeld do aankomende reizigers op noemt, hield hem aan en teen beweerde de man, een soldaat der koloniale troepen te zijn, dio uit Maubougo gevlucht was. De man had zich bij de inneming van de vesting Maubeugo bij d© boeren van burger- lcleeren voorzien. Hij word echter gevangen genomen door do Duitschers. Hij wist echter op een transport uit een goederenwagen to ontsnappen en sprong bij Luik in do rivier. Na eenigo omzwervingen kwam hij to Eysden 04111. Van den Franschon consul té Maastricht kreeg hij een pas en zoo kwam hij eorgisteren alhier aan. Daar zijn papieren in orde waren, kon do Frapschman, dio volgens zijn beweren] ook in Cochin-China en Marokko gevochten heeft, naar Rotterdam doorreizen, om naar Engeland te gaan. Hij was vol mood, om opnieuw te gaan vechten. Oude kruiser gezonken. LONDEN, 18 September. Do Britsch© Admiraliteit meldt dat het marine-instruc ties chip Fishguard II" naar men gelooft in het Kanaal is gezonken. Van de beman ning zijn ©r 21 verdronken. Do Fishguard" was een oude kruiser van 6000 ton en had een bemanning van slechts &4 koppen. Do 43 overlevenden zijn in Portland aan wal gezet. De vernieling van de Hela. De onderzeeër, die de Duitscho kruiser „Hola" op 6 mijlen afstands van Helgo land in den grond boorde, d© onderzeeër ,,E 9", is teruggekeerd van do gevaarlijk^, reis. Het blijkt een der allernieuwst© on derzeeërs t© zijn geweest, een jaar geleden van stapol geloopen, met drie toi,*p&dolan- ceerbuizen en een bemanning van 28 koppen. Een luchtschip. Gisteravond werd boven Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, dicht bij de Belgi sche grens, een luchtschip waargenomen, dat met zoeklichten werkt©. Door onze .grenswacht wred er op gevuurd, waarna het luchtschip spoedig verdween. V.ROSSEPI'S VOOR DE (opgertchi in 1848). HOOFDBUREAU Geopend: eiken werkdag van des morgens half 10 tob des avonds half 9 uur. BIJBUREAUX: BSoemgpacht 33 MJaapiemmeppScin 4 Bilderdijkstpaat J94 Ceintuurbaan 139 „ZeemansSïuis" Kadijksplein 8 9 e Va Swindenstrast 19 BrederocSestraat 803 geopend eiken werkdag des morgens van half 10 tot half 1 en des avonds van half 7 tot half 9 uur. Mr. H. J. J. POST, Directeur. Rijksleworancior CAKESFABRIEK „DE KORENAAR" A. VAN HATTEM JR-ZN. Telefoon Ho. 222 ROTTERDAM Voorhaven 58-60-63 Scheepsbeschuit - Leger- beschuit - Padvinder-Cakes - Dog-Cakes en Hoendervoeder. DIANA A V H Gedeponeerd Merk SConinkSijke Fabriek van 1 Militaire PassementerieBn, Gouden en Zilveren Borduurwerk, Galorwcvarij. Raamstraat S3 - Den Haag. Telofoon Intorcomm. 857. PRIJS Fl. 1.- in apotheken en drogisterijen; Monsters u Brochure.'.: Agentschap Sarph2tlstr.34 Amsterdam Rotterdam. Hofleveranciers en aan dep. v. Oorlog. FIJNE VERDUURZAAMDE VLEESCHWAREN. 'T BESTE MEffèKü» volHens Engelsch-Amerikaanscli systeem ten dienste vara Sr et leger. J. BECKS. Te!. Z. 2692. Van Ostadestraat 187, Amsterdam. Vlugge Severing! - Solide! - Speciale prijzen!

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 4