©pYee: Binnenland. IDE SOIL.I3ATEIMCOTJÏ1ANT Eondag SiO JSoprteanrn'oor 19X4. VaQ ®°^ateuc®urant heeft men een aardig verhaal kunnen lezen van een milicien H. de Gruijl, van het 2e Eskadron 4e Reg. Huzaren. Thans zendt hij ons een kiekje van heel de kameraden-groep iu Noord-Brabant, in kwartier bij de veel geprezen „tante Lies met wie zij zilveren bruiloft gevierd hebben. Tante Lies, die „haar jongens" om de groots eettafel geschaard heeft is op den achtergrond te herkennen. Voor aardigo kiekjes uit ons eigen troepen houden we ons aanbevolen. Het is wel heel kostbaar om er cliché's van te doen maken, maar we zullen het trachten vol te houden. Men bemerkt daarop dit projectiel eerst door lichtend gas omhuld, dat op do vol gende photo's wordt waargenomen als een geleidelijk in omvang toenemende lichtende wolk van kogelvormige gedaante met een donker grondvlak. Deze, het projectiel, als een ring omgevende wolk, wordt steeds groo ter net gevaarte treedt 'daaruit eindelijk te voorschijn. Men ziet dan het schouwspel tïun vooruitsnéllewïe gassen, die het pro jectiel tracht in te halen. Onder de groot ste elevatie kan het een doel treffen op twen geograplii3che mijlen, d. w. z. 2 u. en, 40 min. gaang van den afzender gelegen. Het hoeft er iets van, alsof ean eerste po- ;g wordt aangewend om de door Jules 3 r n e gedachte rei^ naar de maan in het der werkelijkheid te voeren. Do zekerheid, waarmede die B r u m- m or aldus worden deze reuzen-mortle- ten door den volksmond aangeduid tref fen is van dien aard, dat slechts drie van <Leze raakschoten voldoende zijn geweest om.' een der grootste Luiksche forten, dat van io n c i n, op een wijze uit zijn verband te- rnkken, als een hevige aardbeving nauwe lijks zou hebben kunnen doen. Nieuwe plmto's, door den Tag van 8 September ge publiceerd, toonen* aan. hoe beton-gewel- ven, van eenige meters dikte, en zware koe pels uit de panteer-torens geheel zijn ver pletterd en uit elkaar gerukt en van dit al les, met de opgeruimde draadversperringen, een schrikwekkenden puinhoop gemaakt .Wel een triomf van het raenschelijk genie, maar is het niet alsof het door een demon tot zulks ontstellende hoogte is opgevoerd Tezcifder tijd dat in Krupp's werk plaatsen deze demonische arbeid werd ver- rudifc, hield zijn concurrent te Skoda in Oortenrijk-Hongarije zich eveneons met de vervaardiging van een mortier bezig, welke, Stij het dan ook van kleiner kaliber (30.5 C.toch veel groote'r is dan de grootste, di' tot dusver van dat worp schut in gebruik ■was, 21 cM. Die mortier van 30.5 c.M. was eveneens vóór den oorlog gereed gekomen én enkele exemplaren konden dus in het belegeringspark worden opgenomen. Moet de 42 c.M. volgens ooggetuigen (wij heb ben den oud-Minister" Regout hooren noemen) met een 30-tal paarden worden voortbewogen, met den 30 c.M. gaat dit vlotter doordien daarvooj mechanischo (auto-) kracht wordt gebezigd. De laatste mortier kan bovendien zoodanig uit elkaar wc-dco genomen, dat transport zelfs op moeilijke wegen mogelijk blijft. Bovendien ie weinig ''jd gemoeid met het in elkaar zetten en gereed maken der boddi.1-? (plaats van opstelling). Zonder groot fcfjdvëriiss kan dus aan dezen mortier, zoo hij op een bepaald punt aan zijne vree- »;rk© Achuldigjceit heeft voldaan, een hieüwe beetem^iing worden gogeven. De genomen proeven, ook met dézen mortier, hebben aan 't licht gesteld hoe uitnemend het vindingrijke mechanisme werkt en met- welk een mathematische juistheid het schot kan worden afgegeven. Omtrent de deto natie wordt gemeld dat, hoe zenuwschok kend ook do doffe slag is, daardoor geen gevaar voor het gehoor der bedieningsman- echappen ontstaat. De vluchtbaan vanhet projectiel ie gemakkelijk met een binocle te Vermoedelijk zijn enkele van deze 30 c.M. mortieren te Keulen aangekomen tege lijk met het daarheen, op verzoek vaji den bondgenoot, gezonden regiment artillerie- to-voet, kort na mobilisatie der Oosten- fijksch-ÏTongaarsche strijdkrachten. Ze hebben eerat te N a m e n en later ook in Frankrijk dienst gedaan (bij Long- r, Maubeuge enz.). Als schakel tusschen Maas- en de Sambre-linie was de 6tel- Eng van Namen voor de geallieerden van bet- hoogste gewicht. Er is voldoende tijd geweest om haar te versterken. Een geheel e Belgische divisie waa voor do verdediging der intervalles aanwezig. Toch viel die stelling in enkele dagen; door dien val werd het geheele offensieve operatie-plan der geallieerden in de war gestuurd. Rijssel werd zelfs zonder slag of stoot door de Duitschers bezet. Evenzqp ging liét de om Reims-Laon en Lp Fcre gelegen for ten van nieuwe constructie, vormende de t/tceede verdedigings-lijn der Fransehen in 't noorden. Whl overweldigend is de indruk geweest, teweeggebracht door de uitwerking van het zware geschut, waarvan zich Duitechland en zijn bondgenoot hadden weten te voor zien. Hoe geheel anders zou de positie zijn der Russen °in Oost-Pruisen, zoo zij tegenover Königsberg, later wellicht tegenover Thorn dergelijk geschut konden aanwenden. On getwijfeld is daarvoor, gedurende het ver dere verloop van den pas begonnen krijg. DG3 een groo'te toekomst weggelegd. Begrijpelijk is het, dat het Duitecbe krijgsiestuur er op gesteld h geweest, door pbotographische publicatie, reeds dadelijk wereldkundig te maken, welke uitwerking wordt verkregen door gebruikmaking van de hierbesproken monster-mortieren. Al licht wordt daardoor van verderen weer stand, zelfs in op modernen voet aangeleg de versterkingen afgezien. Dat met deze publicaties en daaraan gepaarde mededee- 1 in gen het bewuste doel is bereikt, leert het gebeurde met Namen en de verschanste legerplaatsen in Noord-Frankrijk, De Duitsche berichten waren in de laat ste dagen schaarsch en sober. Hier is nu ineens verandering in gekomen: we-kregen weer meer nieuws uit Berlijn. Daar is een, reden voor. De Duitsche autoriteiten heb ben iets te vertellen, dat de moedte waard is. Inderdaad moeten we er uit opmaken, dat de achterwaartsche beweging der Duit- schers in Noordoost-Frankrijk tot staan is gekomen. Zij versterken z;ch en vallen, mo gelijk, zelfs de Franschen aan. Zelfs maken de Duitsche telegrammen gewag van succes sen op den vijand. Een wagenpark en mu nitie-colonnes der verbondenen zouden in Duitsche handen zijn gevallen en een aan tal bultenforten bij Verdun zouden zijn plat geschetenmen verwachtte zelfs elk oogen blik de capitulatie. De Franschen hebben hiertegenover niet veel te zeggen. Hun berichten worden kor ter waar die der Duitschers langer wor den. Zij geven toe, dat de vijand nu stand houdt op do hoogten van de Aisne. Ook wordt melding gemaakt, dat het Franscke leger in het centrum aanraking kreeg met verschillende vijandelijke detachementen, over den uitslag verluidt echter niets. En overigens heet de toestand ongewijzigd, komt er uit de Vogezen en Lotharingen geen nieuws. Intusschen, en daarin komen de berich ten van Duitsche en Franscke zijde over een: de Etrijd in Noord-Frankrijk is nog onbeslist. Die strijd wordt voortgezet mot groote kracht van weerszijden. Over den afloop schijnt men van beide zijden nog in 't onzekere te zijn. Van weerskanten re kent men voor een deel naar 't schijnt op da afmatting van den -tegenstander: de Fransehen hebben reeds eenigo dagen de Duitschers oververmoeid genoemd; de Duitecbe berichten spreken thans van de uitputting der Franscke troepen. Maar wel- ko <x>k de uitslag zij in dezen langen veld slag',' het lijkt er niet op, dat hij reeds een beslissing zal brengen in dezen oorlog. Ook op het Oostelijk oorlogsterrein is de toestand nog onzeker. Alleen in Galicië overwinnen blijkbaar do Russen. Het Oos- tenrijksche leger moet daar in vollen af tocht zijn oen Duiteeh legerkorps, dat het te hulp kwam, moest terugtrekken. De Oostenrijksche regeering roept thans al meer de oudere lichtingen op en men krijgt den indruk, dat men allengs tot de laatste krachten zijn toevlucht neemt. Oostenrijk moet zich verdedigen tegpn de vijanden in 't 'noorden en in 't zuiden. Van de zegepralen der Russen in Oost- Pruisen hoort men niet veel meer Blijk baar komen zij daar niet hard vooruit. Van veroveringen schijnt geen 6prake meer, en de Russische berichten gewagen alleen van mislukkingen van de pogingen der Duit sche troepen om een deel van de Russische om te trekken. En tusschen al het krijgsrumoer hooren we reeds het woord ,^vrecie" weerklinken. Nog maar zacht, nauwelijks merkbaar en bet geluid zal, wel weer vervagen, naay 't schijnt. M,aar de Vereenigde Staten bieden hun bemiddeling aan en president Wilson heeft zich reeds- gewend tot den Duitecben rijkskanselier met de vraag, of de keizer bereid zou zijn de .vredesquaestie te bespre ken. Het antwoord was ontwijkend, er bleek niet uit, of de vraag aan den keizer was voorgelegd. België. Aanval op Dendermonde. ANTWERPEN. Donderdag heeft' een Quitsche legermacht, 7000 a 8QOO man sterk, opnieuw Dendermonde gebombar deerd, blijkbaar met het doel de et ad terug te bezetten en het Belgische veldleger in •zuidwestelijke richting van. de verbindings lijn der Duitschers af te trekken. De Belgen trokken tegen den vijand op, die voor een krachtigen stormaanval week, na zware verliezen te hebben geleden. Officieel wordt Donderdag 10 u. 's avonds gemeld: Gisteravond zijn de Duitsche troe pen uit Brussel naar Dendermonde terug gekomen. Een ononderbroken banonnade heeft tijdens den nacht plaats gehad. Dien dag word een artilleriegevecht geleverd tusschen die troepen en Belgen, die den uitweg Noordwaarts van de localiteib ver dedigen. De Duitsche infanterie, gekomen voor de door de Belgen vernielde brug, werd ontvangen door heftig vuur uit mitrailleu- zen en trok in wanorde in de stad terug. De poging werd niet hernieuwd. Elders heeft geen noemenswaard inddent plaats DuHschland. Prins Friedrich Karl van Hessen gewond. BERLIJN. Do „Berliner Ztg, am Mït- tag" verneemt, dat prins Friedrich Karl van Hessen, een zwager des Keizers, in een geveeht door een schot in het dijbeen ernstig gewond werd. Een Duitsch militair over den toestand. BERLIJN. Majoor Morath, militair mo dewerker van het „Berl. Tagebl.", schrijft: „Evenals onze bondgenoot-en in Galicië heb ben wij ons op het oogenblik in Frankrijk te verdedigen, langs een linie van ongeveer 200 K.M. Daar wij verwend zijn door de snelle overwinningen in de eerste weken, begrijpen velen niet goed, dat onder zekere omstandigheden de verdediging even zoo ge rechtvaardigd is al de aanval. Wij hebben slechts weinig vGrnomen om trent den 'algemèenen toestand, er zijn echter reeds tusschentijdsche successen te vermelden geweest, als het afslaan van aan vallen der Fransche en liet slagen van tegen aanvallen van onze zijde. Twee dingen zijn echter tot dusverre aan het Fransche oppercommando nog niet ge lukt: lo. De insluiting van onzen achter- uitttrekkenden rechtervleugel en 2o. door ons front te breken. Dat wij onze oorspronkelijke posities tusschen Parijs en Verdun om strategische rennen hebben verlaten is op zichzelf niets ergs. In een strijd, die vele dagen aan houdt, wisselen terreinwinnen en terrein- verliezen elkander af. Het komt echter alleen aan op het eindresultaat. Zoolang de slag nog onbeslist is en de mogelijkheid van aankomst van nieuwe strijdkrachten steeds grooter wordt, terwijl de tegenstander zich door voortdurende aanvallen uitput, zijn de kansen voor de Duitsche legers boter dan voor de Fransche. Ersgeïand. Een Engclsche verklaring. De Duitsche rijkskanselier heeft clozer dagen een verklaring argclegd onvtrrmt do heading van Engeland. Wij hebben er melding van gemaakt in no. 13 onzer „Soldatencourant". Do Engel- soho Tegeering hoeft- daarop niet gezwegen, en op gezag van Jen Britschen minister van Bui- ténlandsche Zaken, Grey, is cr oen verklaring openbaar gemaakt, waaruit wij het volgende zakelijke openbaar maken. In de eerste plaat© wijst do Engelsche regee ring er op, dat zij in 1S70 dezelfde gedragslijn omtrent de neutraliteit van België heeft ge volgd, als nu. Maar Pruisen dood toen anders, het erkende de verdragsverplichtingen met dit neutraio land. De Duitsch ©rijkskanselier gewaagt verder van Engeland's bonding tegenover de Boerenrepu blieken en meent, dat 't toon de zaak der vrijheid ontrouw is geweest, Zonder terug te treden ib geschilpunten, welke nu gelukkig tot hot ver leden behooren, mogen wij herinneren aan het geen generaal Botha roor onkelo dagen in liet /lUid-Afrikaansche parlement heeft- gezegd, toen hij verklaarde ervan overtuigd te zijn, dat Engeland een rechtvaardige zaak voor stond en uiting gaf aan Jiefc vasto besluit van de Zind-Afrikaar.sc.ho Unie om ons in elk op zicht bij te staan, Wij hadden Zuid-Afrika oen staatsregeling geschonken, onder welke het ee-n groote volkseenheid kon scheppen, en do Zuid-Afrikanen sedc-rt steeds als een vrij volk en een zusterstaat beschouwd. Al mochten er velen zijn, die in hot verleden tegen do Engel sche vlag liaden gc-st-rcfion, hij, Botha, kon or voor instaan, dat zij tienmalen liever onder Engelsche dan onder Duitfech© vlag wilden leven. De rijkskanselier is even ongelukkig in zijn uitlatingen over heb Britsche koloniale rijk. Zoo vgt was de Engelsche politiek van een niets ontziende zelfzucht, dat het resultaat is geweest een grootsche eensgezinde mani festatie van genegenheid on besef van gemeen schappelijk belang van de zijde der Britsche gewesten on bezittingen, waaronder er niet écn is, die Engeland in dezen oorlog niet met soldaten of andere bijdragen of met beide hulp biedt. De rijkskanselier verontschuldigde do schen ding van de onzijdigheid van België met op do militaire noodzakelijkheid te wijzen. Tegelijk maakt hij er een dougd van, do onzijdigheid van Nederland en Zwitserland to hebben ge ëerbiedigd ©n zegt. hij. dat het niet bij Ijem v' - dt. fv--:;',;riield van do Scandina vische landen te raken. Op een dougd, dio, zooals is toegegeven; al leen wordt beoefend, wanneer men buiten do vorloiddng van eigenbelang ©n militair voor deel staat, kan men zich evenwel niet in die mate beroemen. Een Engclschman over den Duits chen terugtocht. De orlogsoorrespondc-nt A. Beaumont schrijft in de Daily Telegraph over den terugtocht tier Duitschers in Noordooafc-Fraukryk De Duitsoluers hebben do Oise-vallei in groo ter haast verlaten dan zij er waren gekomen, on reeds zijn zij (het relaas is van Maandag) halverwege de Aiene-valloi gedrcsven. Van Übateau-Thierry, waar zij nog sleoht® vijf dagen geledon waren, zijn zij m drio dagen tijdfl op La Fère en Laou teruggejaagd, waar bij zij 60 K.M. moesten afleggen over drie rivieren en een dozijn spoorlijnen, zonder dat hun en oogenblik van verademing vergund word. De lichte Fransche veld batterijen lie- ton hun geen rust; en zjj werden uit stolling m stelling verdreven, zonder kans om hot vuur van den vijand te kunnen beantwoorden of hun terugtocht te dokken. Lieden, -die juist van Villers-Cot'.crots zijn teruggekeerd, doelen mij mede, dat overal langs do wegen achbogelateu ammunitiewagens, cais sons en voorraadwagens staan. Op sommige plaatsen ziju do velden bedekt met Duitsch oorlogsmnterieol, daar op hot laatste oogen blik in den stook gelaten; kogels voor de vuur monden liggen dooreen, blijkbaar zouden zij juist worden gebruikt, toen zjj overhaast moes ten werden achtergelaten. Do F rauscho en Britecho troepen hebben ternauwernood den tijd gehad zich van de voorraden meestér te maken, die door den vijand waren achterge laten, wiens legers naar men mij verzekert op hot punt staat van gedemoraliseerd te raken. Uit allerlei plaatsen komt bericht dat er verdwaalde Duitsche troepen rondzwervon, die niets liever vragen, dan krijgsgevangen to wor den gemaakt. Zoo was een troepje van 50 uhlanen heel naar Monteroau, aan don spoor weg ParijsLyon afgedwaald. Zij gaven zich over aan de troepen, die het station bewaak ten, bekennend© ,,dat zij niob meer voort kon den". Zij waren 160 K.M. van de hoofd macht afgeraakt. Er is een groot aantal Duits oho vaandels buit gemaakt; vier zijn er doorgezonden naar Troyes, waar de troepen, die hen overbrachten, door de inwoners werden toegejuicht. Duit- sobe gewonden en gevangenen worden met zoo veel spoed als maar mogelijk is doorgezonden. Een trein vervoerde or 700 in de richting 13 rionnc-Ia^ ChateauEr komen gevangenen binnen van heel uit Lotharingen. En onder de 563 gevangenen die enkele dagen geleden door Gray werden gebracht was een Duitsche generaal, wiens naam echter wordt geheim gehouden. Frankvij k. Op het Westelijk oorlogsterrein. Uit Berlijn wordt ons gemeld In don nacht van 16 September beproef den de Franschen, niettegenstaande den sberken regen, eenige kleine vorderingen te maken, zij slaagden daarin echter niet. Daarentegen gelukte het de Duitsche cavalerie op den uiterste rechtervleugel door onverwacht fel öp.treden een wagen park en munitie-colonnes der verbonden legers af te snijden en mede te voeren. In het middep der gevechtslinie, die sedert eenige dagen aan Duitsche zijde be langrijk versterkt is, golft de strijd heen en weer. Bij Verdun werden een aantal buiten- forten bijna geheel in elkaar geschoten. Men wacht elk oogenblik de capitulatie. Het slechte weder vertraagt de ontwikke- Jicg van den Duitsclien opmarsch. De Franache troepen zijn door do gefor ceerde mar3chen uitgeput en worden ge teisterd door ziekte. Duitsche vliegers hebben 16 September over Parijs bommen uitgeworpen, die groote schade aanrichtten. Zij werden met Fransche mitrailleuses beschoten doch kwa men ongedeerd terug. LONDEN. Volgens Parijsche correspon denten hebben de Duitschers aanzienlijke versterkingen gekregen. Zij zetten blijkbaar alles op het spel om overwinnaar ^te blij ven In den strijd, waardoor zij hun terug tocht naar de grens kunnen dekken. Het hevigst woedde de strijd om Soissons; hier word gedurende vier dagen gevochten cm oen rivicrovergang te bemachtigen. De rivier was sterk gezwollen ten gevolge van den regenval. Hot was onmogelijk in de stad te komen, welke onder artillerie- en infan- tericvuur werd gehouden. De strijd concen- troerde zich om een punt, waar Britsche en Fransche geniesoldaten beproefden een brug te behouden, welke over do rivier was ge slagen. Verschillende Britsche pegimonten, welke den noordelijken oever wisten te be reiken, leden geduchte verliezen. Er werd een vreeselijk duel gehouden tusschen de Engelsche batterijen, welke den rivierover gang verdedigden, en de Duitsche artillerie. Twee Duitsche batterijen werden genomen. De correspondent van de „Daily Chron." zegt, dat de Duitschers gunstige stellingen bc-zet hebben aohter de spoorwegen, welke slechte op enkele punten onderbroken zijn. Samenvattendde slag wordt voortgezet over het geheele front tusschen de Oise en do Maas. Do Duitschers nemon defensieve stellingen in met zwaar geschut. Onze voort gang kan slechts langzaam zijn, maar de offensieve geest verlevendigt onze troepen, die blijk geven van kracht en vuur. Zij slaan de tegenaapvallen die de vijand dag en nacht bonroeft af. De slag aan de Mame. Zoo zal wol do groot© veldslag heeten die vele dagen achtereen gestreden werd door do Franschen on Engolsehen tegen do Duitschers on die eindigde met een terugtocht dor laatston. Een correspondent der „Timos" heoft rond gezworven in het uitgestrekte terrein, waar bat geweldig© gevecht hoeft plaats gehad en gaf er aan zijn blad zeer uitvoerige schotsen van. Te lang om hier geheel over te nemen, maar zóó interessant tevens, dat we er wel iets van moeten goven. In de eerste plaats beschrijft de correspon dent den aard van het land. Het bestaat, uit hoog© plateaux, bcsschen en rivieren stro©* mend langs diep afvallende oevers. Het is een van de mooiste landstreken van Frankrijk. Hot land zuidelijk van do Marne met zijn zii- tak do Ourcq, dat tot Zondag geheel en al door den vijand was bezet, wordt van oost naar west doorsneden noordelijk door do Petit Morin, uitmondend in do Marne, zuidelijk doo» do Grand Morjn, uitmondend in do Seine. Naar het oosten bij de Marne zijn do groote moerassen van St. Q.ond, naar het westen do Seine en het hosch van Fontainobleau, Er ia dus ©en reeks rivieren van oost naar west stroomend. terwijl het goheele gebied ingeslo ten wordt door de Seine aan het. zuiden en de Marne aan noordon en oosten. Tusschen do rivieren zijn bosschcn en velden. aP Bij de kaart. De stand van zaken op het oorlogstooneel in 't Westen heeft tilsschen 7 en 15 Septem ber 1.1. een beteckenisvollo wijziging onder gaan. De aan de vier geallieerden verknoch te dagbladen willen het zelfs doen voorko men alsof bij de Duitschers een deblaoe in aantocht is. Eerst wanneer betrouwbare ge gevens zijn verstrekt omtrent de in do han den dier geallieerden gevallen krijgsgevan genen on oorlogsbuit kan een voorloopige in druk worden verkregen, in welk licht moet worden beschouwd het feit, .dat de troepen van onzen oostelijken nabuur, zoo dicht reeds Parijs genaderc^ gedwongen zijn ge worden terug te trekken. Hoe groot de doorloopen afstand is ge weest zal meer duidelijk' worden door raad pleging van bijgaand spoorweg-kaartje uit Van Santen's officieelen reisgids, waarop zijn overgebracht sommige positiën wélke door de invallers op eerst- en op laatstge- Op Vrijdag 10 September begon feitelijk de strijd, Op den dag vielen de Engolsehen in de nabijheid van de Grand Morin de Duitschers aan, die wat al t© snel waren voortgerukt, zoodat hun artillerie niet kon voorkomen, en namen een aantal van' deze gevangen. Hot ge vecht was buitengewoon hevig- on het resultaat was dat de vijand in zekoro mate in zijn voor- waartsche beweging werd verhinderd. Zater- dag echter werd ao opmarsoh voortgezet en eerst Zondagmorgen begon de groote aanval op den uitersten rechtervleugel van don. vijand. Dez© rechtervleugel lag in do streek van Meaux aan de samenkomst van Ourcq en Marne, Tegelijkertijd begon de strijd langs iliet lieele front van Meaux. Estemay, Sézanne, Vitry lo Francois, tot Verdun toe. Hot gebul- j der der kanonnen kon ik hooren, verhaalt de correspondent. Over do slaglin.'e pakte zich eon dikke rookwolk samen. Ik zat in zorgende afwachting. De dag was ten einde; do nacht kwam, Ik ging op weg naar een stationnetje in de buurt. Alles was hier in actie. Een tafel was beladen met verbandmiddelen, eenigo j pleegzusters wachtten. Omtrent don Duitsclien terugtocht, vertelde i do correspondent het volgende: Zondagnacht begonnen de Duitschers terug "te trekken. Zij trokken opnieuw de Grand Mo rin over en gingen in de richting van het pla- toau boven Sézanne. De veldslag werd echter' vreeselijk zooals duidelijk later bleek uit de j trein-ladingen gewonden, dis wij den geheelen j nacht passeerden. „Hot was een sneeuwstorm van granaten", vertelde mij een soldaat. Wij trokken toch vooruit. Een granaat viel op een Kleinen afstand van mij. Hij wierp een groot© hoeveelheid aarde op, die niij bedekte en mijn oogon en mond zaten vol zand. Daarop kwa men we in liet vur der mitrailleurs. Dit was verschrikkelijk. De kogels sprongen om ons - heen en verrichten vrfteselijko verwoestingen. 'Dooden on gewonden lagen door elkaar, temid den van do gewonde paardon, die in e©n dood- Ktrijd om zich heen trapten. Maar ondanks alles, hielden, wij stand. Ik geloof zelfs niet, dat wij vorachrikt werden. De vijand werd daarop zuidwaarts terugge slagen. Op hetzelfde oogenblik werd hij heftig aangevallen op den westelijken vleugel te Moaux en op de oevers van de Ourcq. 's Maan dags werd bet gevecht rondom Meaux gewei- dig wreed. De •Duitechers hadden besloten do Marno over te trokken, de geallioorden door to broken en den weg naar Parijs open te krijgen. Zij ondernamen dappere pogingen, om bruggen te loggen over do rivier. Do Franschen haddon allo bestaande bruggen opgeblazen en bestre ken do rivier met bun zware kanonnon. Steeds probeerden de genisten van don vijand hun pontons te leggen. Doch zoodra zij hun werk begonnen, viel een hagel van granaten op hen neer. De verliezen waren vreeselijk. Op écn punt mislukten op deze wijze zestien pogingen, om ©on brug te bouwen. Een soldaat vertelde mij, dat hij daar 600 lijken in oen der Duitscho loopgraven getold had. Na den slag, toen de vijand terug trolc, was hot veld bezaaid mot do'oden en stervenden. Het was een vree selijk gezicht. Hier lag oen paard met zijn pooten stijf in do hoogte, daar een ander paard, door een schot gedood, waarachter twee sol daten dekking hadden gezocht. Do twee solda ten waren dood. Vlak achter hen lagen apht doode paarden en vijf soldaten rondom een ka non d© slachtoffers van een springende granaat. ..Onze mannen," verteldo mij een officier, waren schitterend rondom Meaux, Ik was te Charleroi, maar nooit zag ik iets dergelijks als dit schouwspel. Ondanks de commando's maak ten eenige hunner een charge op een mitra- leur. Er vielen velon van hen, maar wij won nen er door." Dion dag worden de Duitschers teruggesla gen zoowel langs de Ourcq als de Marne. En merkwaardig genoeg, goduronde dezen terug tocht, hebbed zij hun geweervuur zoor vermin derd. Op één plaats trokken zij 20 kilometer terug, zonder een enkel schot te lossen. Zij wa ren letterlijk gedecimeerd. Onze soldaten na- dorden hen meer en meer en namen zeven ka nonnen, twoe inaohino-geworen on ongeveer 1000 gevangonen. Eon der gevangenen beken de, dat. hij gebrek aan ammunitie had. Zij had don order zooveel mogelijk to redden als mo gelijk was! Maandagnacht werd in alle ran gen van de geallieerden het nieuws verspreid dat den 6 on 7en September goede dagen wa ren geweest Maandag had ook eon vroeselijke ontmoeting plaats bij do Ourcq, die diep ligt tusschen do hooge oevers. Maandagnacht kwamen de Fran- Echon oen dorpje deze streek binnen, dat de vijand juist verlaten had. In een groot huis vonden zij een prachtig gedokte tafel waaraan blijkbaar de Duitsche Staf pas geleden gegeten had. De kaarsen brandden nog op de tafel Een oude vrouw, d© eenige bewoonster van bet plaatsje bevestigde dit vormoedem De Duit schers 6©hcnen zeer vermoeid, Zij vluchtten j overhaast. 1 Er werd ook voel man tegen man gevochten j bij de Ourcq en vaak was er een bajonet-ge vecht. Een vaandel werd door de Franschen genomen. „In een gevecht, zoide de soldaat, die het veroverde, tot mij. bevond ik mij hij een Duitsclien luitenant, die het vaandel ver noemden datum werden ingenomen (A-B en B-C), in overeenstemming met do af standen waarop ze, volgens Nederlandschen maatstaf, van elkander zouden verwijderd liggen. Do samensteller had de vriendelijkheid ons dit kaartje af te staan en wij bieden het thans onzen lezers ter kennisneming aan, vertrouwende dat het ook hen zal interes seeren. Verklaring der letters: a. Péronne. b. St. Quentin (Sneek); c. Craonne (Kampen). d. Verdun (Salzbergen). e. Chalons (Zubphen). Vitry Aliaus). g. Sézanne (Ajmhem). h. Coulommiers. t. Meaux (Aalsmeer). k. Nanterre (Halfweg). I. Parijs. dedigdo. Ik rende op hem toe met gevelde bajonet en hij. viel met het vaandel Voila. En daarop werd het geduchte regiment uit Maagdenburg teruggeslagen!" Maandagnacht was het leger van generaal Kluck teruggeslagen van do Ourcq, de Marne en do Grand Morin, d. w. z. van de streek bij Msaux naar Sézanne. De positie was ern stig en dadelijk moesten stappen gedaan wor den, om do verbindingslijn en den terugtocht te dekken. Daardoor kwamen versterkingen opzetten ten noorden van Meaux en de Ourcq en een heftige poging word gedaan, om daar den tegenstand der Franschen te breken. Want Meaux is hetzelfde voor Parijs als Rea ding voor Londen. Hierdoor zou dus de weg naar de hoofdstad geopend kunnen worden. Rusland. Van het Oostelijk oorlogsterrein. PARIJS. Volgens het Donderdagmid dag drie uur verspreid communi qué zijn de Oostenrijksche legers die Galicië ontruimen in volle ontreddering. Een Duitsch legercorps dat hun te hulp kwam moest den terugtocht aannemen. Oosienr ijk, Oostenrijksche reserve. ROME. Uit Weenen wordt gpseind: De „Neue Freie Presee" kondigt de oproe ping aan der lichting voor het volgend© jaar, evenals alle reservisten van de lichtingen '93 en '94. Dit komt feitelijk neer op oen ,,levée en maese". Servië. Servische versterking. SALONIKI. De Serviërs roepen in Mo- na6tir ook 45-jarig© mannen onder de wa penen. Cholera vn Servii. SALONIKI. Het Korr. Bur. verneemt, dat te Nisj cholera is uitgebroken. Talrijke gevallen zijn geconstateerd. Do „Rijndam" opgebracht. Het stoomschip „Rijndam" der Holland- Amerika Lijn van New York naar Rotter dam is dezer dagen te Queenstown opge bracht. Naar wij vernemen staat de aanhouding van de „Rijndam" waarschijnlijk in ver band met het in lading hebben, naast het aan do Regeering geadresseerde graan, van enkel© ladingen conditioneel© contrabande, geadresseerd aan particulieren, waarvan niet kon worden vastgesteld of zij voor binnenlandsck verbruik in Nederland of voor doorvoer bestemd waren. Graanschip aangehouden. Te Rotterdam is bericht ontvangon dat het Noorsoho s.e. „Eir" met graan van Nicolaieff naar Rotterdam door de Franschen is aange houden en opgebracht naar Tunis, waar do lading zal worden gelost. Do ondergang van de „Hela". LONDEN. Te Harwich aangekomen zee lieden hebben een beschrijving gegeven van de torpedobeschieting van de „Hela". De onderzeesche boot kwam te half zeven Zon dagmorgen aau de oppervlakte en ontdekte toen op schootsafstand den. vijand. De on derzeeër dook opnieuw en schoot daarpp met een tusschenruimte van vijftien secon den twee torpedo's af. Na een kwartier kwam 'de onderzoeër boven en zag toen dat de „Hela" ernstig beschadigd was en zwaar overhelde. Daar er andere Duitsche schepen in de buurt waren dook de onderzeeër op nieuw, toen hij later weer boven kwam, was de „Hela" verdwenen. De onderzeeër werd blijkbaar nooit waargenomen, want geen schot werd op hem gelost. Hofbericht. H M. de Koningin deed Woensdag en Donderdag opnieuw een inspectietocht in den omtrek van Den Haag. Ministerieel bezoek J>o minister van Oorlog beo ft zich Wo-nsrlas- avond naar Roermond begeven en zou Don derdag en Vrijdag do standplaatsen bezoeken van do troepen, die in het Zuiden des lands golegerd zijn.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 2