No. 15. Zondag 20 September 1914 Orgaan voor Leger en Vloot. K watta's Manoeuvre Chocolaad Onder redactie van D. MANASSEN. OpTaag 50,000 exemplaren. SOLDATENCOURANT ADRES VAN AMSTERDAM, VERSCHIJNEN. MILITAIREN 2 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: PALEST.RIN ASTRA AT 10, TELEFOON Z. -1968. DIT BLAD ZAL DRIEMAAL PER WEEK LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR NIET CENT, ABONNEMENT 1.50 PER DRIE MAANDEN. VOOR ADVKRTENTIEN WENDE MEN ZICH TOT HET ALG. ADV.-BÜRF.l ROUMA CO., 226 HEERENGBACHT A'DAM. ADVERTENTIEPRIJS PK! REGEL SO CENT. daardoor de afstand te groot worden voor het gebruik des nachts, dan kan een kleino nacht- latrine op korteren afstand van het nacht kwartier gemaakt worden. (Wordt vervolgd). Opening door HTNWS. de Koningin van de Staten-Generaai. In ons vorig nummer tobben wij do opening der Staten-Generaai, in een vereenigde vergadering van de beide Kamers, door H. 31. de Koningfn, vermeld. Onze foto geeft tbans bet. oogenblik weer, waarop Hare Majesteit, na bet uitspreken der Troonrede, bot gebouw op bet Binnenhof te 's-Gravenhage verlaat om naar bet Paleis terug te keeren. OezorMliieidsleer. Door J. P. Bijl, officier van gezondheid. V. In velo "©gallon worden de soldaten zooda nig i'ogekwariaefii, dat zij geen privaten ge bruiken kunnen, soms ounlat er geen of te woinig aanwezig zijn, soms omdat zo zoo slecht zijn ingericht, dat eon zindelijk gebruik ervan vrijwel uitgesloten is. Hot gebeurt onder zulk© omstandigheden wol eens, dat do manschappen hun behoeft© doen op de plaats, die hun het mec-sfc gemak kelijk voorkomt, in een bosohje, een stuk wei land, enz. Uit hetgeen vroeger gezegd is over' do gevaren, die de uitwerpselen kunnen ople veren zal het duidelijk zijn, dat zoo iets u-.t den boozo is en uit een gezondheidsoogpunt niet mag worden toegestaan. Gelukkig zijn in ons land hij vrijwel alle Woningen privaten, zoodat .althans d© inwo ners daarvan gebruik maken en de vervuiling van weilanden enz. uitsluitend op rekening van onzindelijk© soldaten komt. l*-'t zijn ten onzent dan bok alleen do soldaten, die bun gewoonten wat dit betreft veranderen moeten, etgeen met een weinig goede wil gemak kelijk zal gosohioden Moeilijker wordt liet geval, wanneer, zooals de Japanners in Korea ondervonden hebben, do inwoners zolf ook deze vieze gewoonte heb ben. Talrijke middelen werden daar gepro beerd om de Chineezcn to dwingen hun be hoeften to doen op do daarvoor aangewezen plaatsen. Niets hielp ovenwei, totdat de Japane-che soldaten, die van nature zeer zin delijk zijn, icderen Koreaan, die zo betrapten op vervuiling van openbare plaatsen, dwongen nvet hun handen do eigen uitwerpselen naar Ons Oorlogsdagfeoelc. SI Aug Rijssel in Noord-Frankrijk door giii-nizoen van 50,000 man verla ten en opgeblazen. Overwinning der Duitschers on der generaal Von Bülow bij St. Quentin, en onder generaal Von Hansen bij Bétbei op Franscb- Engelscbe noorderlegers. Uitval besetting van Montmédy afgesla gen, vesting genomen. Over tocht van liet Duitsche leger corps onder den Kroonprins te ruggeslagen door do Franscben. Franscbe vesting Givet aan do Maas gevallen. Fransche ooster- leger-oorpsen dringen langzaam in Elzas-Lotbaringon voort. Insluiting van Koningsbergen door hot Russische noorder leger. Do Belgische Koningin en baar kinderen vertrekken uit Antwer pen naar Engeland. Twee Engelsche mij nen-vis- schers stoolen cp mijnen in de Noordzee. Bij Shanghai neemt Engelscbe kruiser 3 Duitsche scbepeu. Apia, de hoofdstad van Samoa (Nieuw Zeeland) geeft zich aan een Engelscbe espeditie over. De Nederlandsche Tweede Ka- in er neemt een voorloopige Beurswet" en ,,Wet op uitstel van betaling" aan. 1 Sept.De Duitsche Keizer in bet kwar tier van den Kroonprins bij de Maas. Slag tus9chen Verdun en Reins, 10 Duitsche legercorp sen; Franscben terug geslagen. d© latrines t© brengen. Dit was zelfs voor de vuilst© Chinees wel wat al te kras en spoedig was d© nieuwe gewoonte om privaten en latrines t© gebruiken ingeburgerd. De Hollandsclie soldaat za.l, indien hij een maal er op gewezen is, zonder twijfel ook in dit opzicht toonen, dat hij hij voorkeur in een gezonde en zindelijke omgeving leeft on dat strengere maatregelen voor hem omióodiig zijn. Welke maatregelen zullen genomen moeten worden om onder de besproken omstandighe den de faeces (ontlasting) onschadelijk te maken Wij zullen hier niot bespreken de verschil lende samengestelde inrichtingen, zooals die b.v. in Amerika en Engelseh-Indië gebruikt worden, waar bepaalde verbrandingsovens voor uitwerpselen bestaan of, zooals o.a. in enkele groote kampemeuten, waar een rioloor- systecmi is toegepast, maar ons bepalen tot de meor eenvoudig© inrichtingende latrines. Zooa.Ls bekend is worden in ons leger vrij algemeen latrines gebruikt, die bestaan uit een diepe kuil, waarboven twse balken beves tigd zijn, één ter hoogte van do knieholte, één op heuphoogte. Zij hobbon o.a. het schijn bare voordeel, dat ze niet spoedig vol zijn en dat zo gemakkelijk in het gebruik zijn. De nadoelen zijn evenwel niet gering: ze zijn moeilijk J.e maken, de omgeving is gewoonlijk Perontrcinigd, do balk waarop men zitten moet is dikwijls vuil, ze verspreiden veel stank enz. Beter zijn daarom do latrines, die de Japan nors bouwden. Zij maakten een diepe kuil en legden daarover op ouderlingen afstand van plan. 3040 cM. stevige' planken. Bij het ge bruik gingen zij op twee planken staan en zorgden, dat de ontlasting en urine tu&xhen de planken door in de kuil kwamen. Eenvoudiger en m. i. ook meer aanbeve lenswaardig zijn ©venwel do latrines, die in oven de Uitvallen uit Verdun. Parijs wordt in staat van weer gebrachtDuitsche machine werpt bommen boven stad, doch valt zelf bij Vincennes. Engelscbe moratorium wordt met één maand verlengd. Russische overwinningen in Galicië, 5000 Oostenrijkers ge sneuveld, 1000 gevangen. Russische nederlaag bij Hohen- steinde Duitsche generaal von Hindenburg maakt 90,000 Russen krijgsgevangen, 3 generaals en 300 officieren. De Russische gé neraal Samsonof gesneuveld. Do Russische hoofdstad Sint Petersburg verandert haar naam in retrograde. 2 Sept. De Kransch-Engelsche leger- afdoeling bij Sint-Quentin terug gedreven tot Compiègne. Russen komen voor Lemberg, na do nederlaag der Oosten rijkers, die 150 kanonnen achter laten. Duitsche Zeppelin werpt weder bommen in Antwerpen. Brussel betaalt den eersten ter mijn der oorlogs-schatting. Zeven Duitsche eilandjes voor Kiaut-sjau (China) door de Ja- panners bezet. Verbod van meel-uitvoer uit Nederland en van rijst-uitvoer uit Ned.-Indië. 3 De Fransche regeering verplaatst haar zetel naar Bordeaux. De Russen slaan een uitval van het garnizoen in Koningsbergen af. Bij Zamose (Russ. Polen) slaan Oostenrijkera onder generaal liet Engdscho leger zijn voorgeschreven en ook door Duitsohers rijdens de expeditie naar Z.W. Afrika werden gebruikt. Zij bestaan uit greppels, die op een ouderlingen afstand van ongeveer M. gegraven worden, 30 a 40 cM. breed on minstens j M. diep zijn. De aaide, die bij het graven uit d© groppèl gekomen is, blijft ter zijde ervan liggen. lïet ges nik ia ze%r eenvoudig. De man Inmio' ihpi a.iri heide" "kahten van de greppel een boen, zoodat de uitwerpselen in de greppel komen. Do noodige papiertjes worden op de ontlasting geworpen en de soldaat trapt met zijn schoen een weinig van de terzijde liggende aardo erop, zoodat alles bedekt wordt. Is soo'n greppel grootendeeLs vol, dan wordt hij met den grond gelijk gemaakt en twee stroo- wisschon worden erbij gezet om do plaats aan to wijzen en t© voorkomen, dat een andere troep daar een latrine gaat graven. Hot maken en opruimen van dergelijke latri nes is zeer eenvoudig, in het gebruik zijn zo zindelijk, het vuil verteert er v rij spoedig in, en boreiylion. zijn zo zoo groot en zoo klein te maken als men wil. Een voorpost van eenige manschappen zal genoeg hebben aan één korte greppel, terwijl in de nabijheid van een groot kwartier lange greppels en in grooter aantal gegraven moeten worden. Wat do plaats betreft, waar men de latrines aanbrengt, zal natuurlijk vooral gelet moeten worden op ondpraardsebe verontreiniging van do omgeving. Ze zullen dus niet op korten af stand gegraven worden van een waterbron, ook niet van een sloot, waarin misschien gewas- schon zal worden. Vorder zullen ze op behoor lijk groote afstand van de keukens verwijderd moeten zijn. Zoo mogelijk zullen ze aan het go- ziéht onttrokken n\oeten liggen en op voldoen de afstand van de kwartieren, opdat men daar geen last van mogelijke stank hobbo. Zou De overtocht Der Duitschers over De Maas en De verdediging van België. (Slot.) Thans wensch dk de aandacht te vr-agen voor een vergelijking tusschen het Fransche leger onder Bazaine in 1870 bij Metz en het terug trekken van het Belgische leger achter de for ten van Antwerpen. In Augustus 1870 had de opmarsck der Duitschers hot doe! aan Bazaine, die bij Metz stond, te beletten op Verdun terug te trekken teneinde hem de gelegenheid te benemen zich bij Mac-Mahon aan te sluiten, die toen ©en I leysr bjj öhalons samentrok. Van Bazaino echter leest men dat hij vrees de yan Metz afgesneden te worden, reden waarom hij zoowel op den 16en als op don 18en Augustus zoo krampachtig aan de forten van Metz bleef vasthouden. j In den oorlog echter moeten de bedoelingen j van de eene partij juist het tegendeel zijn van die van de ander»:* vermeenen daarentegen bei- de zooals in dit geval dezelfde belangen te hebben, dan moet onherroepelijk een van - beide op den verkeerden weg zijn. Dat dit toen i Bazaine ia geweest, is duidelijk genoeg geble- ken en men heeft later aanhoudend gezegd hij had niets met Metz te maken, een onge schokt veldleger behoort in het open veld en niet achter forten. Vele strategen zijn dan ook besliste tegen- I standers van zoogenaamde geretrancheorde kampen, zooals Metz er een tt-as in 1870 en Antwerpen thans is. Deze versterkingen toch werken als ccn magneet op do troepen, die in do nabijheid strijden, en menigmaal heb ik i hooren beweren, dat een leger opgesteld vóór oen fortlinie reeds alleen daardoor half ge- slagen is. De aantrekkingskracht van die for- ten werkt op allen, zoowel op don opporbevel- hebber als op den jongsten soldaat en verleidt hen als het ware tot terugtrekken. Eenmaal achter de forten is het veldleger gewoonlijk verloren; het is in do geschiedenis menigmaal gebleken. Toen de Fransche troepen in de afgeloo- pen maand na lang wachten eindelijk begon nen in het zuiden België binnen te rukken stond het Belgische leger nog in do stelling DietzLanden. Ieder verwachtte toen een grooten slag, maar zeer onverwacht veraam men, dat deze slag niet werd aangenomen en dat het Belgische leger op Antwerpen terug trok. Beziet men thans den toestand zooals die j zich toen van Duitsche zijde liet aanzien, dan komt men tot do conclusie dat zich hier een geval voordeed om te profiteeren van een dei* strategische lésfeen van Napoleon I, den man die nog steeds erkend wordt als de grootste legeraanvoerder van den modernen tijd en dar» steeds trachtte zoolang de legers van zijn tegenpartij nog niet vereenigd wa ren, zich er tusschenin to plaatsen en de ver schillende onderdeden afzonderlijk te verslaan en ieder in een ander richting terug te werpen. Natuurlijk zou het dus geweest zijn als do Duitschors hadden getracht het Belgische leger niot alleen te verslaan voordat het zich met het. Fransche kon vereenigen, maar bo vendien het terug te werpen in noordelijke of noordwestelijke richting. Dezelfde overeenstemming dus die in 1870 bestond tusschen Bazaine en zijn Duitsche to- gonstanders, deed zich nu onlangs voor tus schen het Belgische en het Duitsche leger. Uit eigen beweging toch trokken de Bel gen terug in N.W. richting, juist de richting waarheen het voor de hand lag dat het Duit sche leger hen desnoods met geweld zon drij ven. En van beiden is dus op den verkeerden weg en ik voorzie dat later algemeen het terug trekken van de Belgen op Antwerpen als ©en fout veroordeeld zal worden, omdat, wanneer er een veldslag in het vorsoh'ir-t is, al do zich niet bij de hoofdmacht bevindende onderdoo ien zich daarbij zoo spoedig mogelijk moeten aansluiten om op het beslissende oogenblik zoo sterk mogelijk te zijn. Daarom had het Belgische leger op Mons Auffenberg de Russen terug tot achter de rivier Boeg De Russen spreken echter van een overwin ning met 12,000 gevangen Oosten- Tijkers. 4 Sept.Reims (Noord-Frankrijk) zonder gevecht door de Duitschers bezet. Zeven Duitsche torpedo-booten met averij in Kiel binnengeloo- peneenijre gezonken voor Kaizer Wilhelm-Kanaal (Eng. bericht dat echter van Duitecho zijde officieel wordt tegengesproken.) Duitsche hydroplane in Noord- Zee vernield; luchtschippers ge vangen genomen door Engelschsn onder-zeeër. Stelling Dendermonde in Vlaan deren door Duitschers aangeval len de Belgen trekken achter de Schelde terug. De Noord-F rausche sper for ten Hïrson, Ayvelles, Condé, La Fère, Laon zonder strijd door de Duitschers genomen. Lemberg, hoofdstad van Gali cië, genomen door Russen onder generaal Rouszkyen T'alicz door generaal Broussilof genomen 70,000 gevangen, 300 kanonnen buit. Overwinning der Russen op Oostenrijkers bij Lublin 1600 ge vangenen en 8 kanonnen. 5 Overeenkomst tusschen Frank rijk, Engeland en Rusland om geen afzonderlijke vredes-onder- handolingen to openen en geen afzonderlijken vrede te sluiten met Duitschland of Oostenrijk. Uitval van het garnizoen van Antwerpen bij Boschcapelle; Duitsche verliezen 1000 man. ^Runo" van de Wilson-lijn aan Het krachtvoedssl van het Nederlandsche Leger. HEERLIJK VAN SMAAK. VERWEKT GEEN DORST. De Fabriek „Kwatta" geeft wekelijks een flinke bijdrage aan het NATIONAAL Steun comité. NIET MET BELOFTE om te geven als.... Chocolade verkocht wordt, verleent men hulp, doch met POSITIEVE GIFTEN. Engelsche oostkust op mijn ge- stooten en gezonken. 6 Sept. Bombardement van Maubeuge (N.-W.-Frankrijk) door de Duit- r-chere, drie forten zijn reeds vernield. 7 f, Dendermonde in Vlaanderen door de Duitschers in brand ge stoken. De klein© Engelsche kruiser „Pathfinder" op de Engelsche oostkust door Duitsche onder zeeër in den grond geboord; on geveer 250 man vermist. Fransche vesting Maubeuge in Noord-Frankrijk geeft zich over; 40,000 man krijgsgevangen, 400 kanonnen buit gemaakt. Koningin Elisabeth van Bel gië keert uit Engeland naar Ant werpen terug. 8 Voortgezette concentratie der Duitsche legers ten oosten van Parijs, en van de Fransch-Engel- sche troepen ten zuiden daarvan omtrekkende beweging door den Franschen ljnker-vleugel tegen den Duitschen rechter-vleugel bij Meaux aan de Marne. Gevech ten over het geheele front, met achterwaartsche beweging van eenige Duitsche legercorpsen. (Fr. berichten.) Dinant aan de Belgische Maas door de Duitschers verwoest. De Russen bezetten M'kolajof ten zuiden van Lemberg; Oos- tenrijkscbe krijgsgevangenen cn kanonnen genomen. Een Engelsche kanonneerboot neemt een visschersvaartuig met 2000 mijnen aan boord. Inval der Serviërs in het noor den van Bosnië* terugtrekken en zich aldaar met hot Fransch-Engelsch© leger vereen igen en daar zou het roer zeker een groot gewicht in de schaal hebben gelegdwant als men nagaat dat het Duitsche leger 9 dagen noodig heeft gehad om het Erapsch-EngeJsehe te verslaan dan is het roer goed denkbaar dat een ver sterking van pl.tn. 100,000 man Belgische troepen d© nederdlaag in een overwinning had veranderd. Wat heeft het daarentegen in Antwerpen gedaan Gedemonstreerd op en achter den 'Duitschen rechtervleugel tot het don Duit schers begon te vervelen en de Belgon bij Mechelen achter de forten zijn teruggedreven. Men heeft willen beweren dat door liet zich achter de Antwerpsche forten bevinden va het gehee!»:» ongeschokte Belgische veldlegi en groot gedeelte van het Duitsche bij Mons aan den strijd word onttrokken. Ook dit zal later blijken niet de moeit© waard geweest te zijn. Natuurlijk eischt eon vesting als Antw< pen een groot© Duitsche troepenmacht ter observatie on nu moet men nagaan hoeveel don* macht sterker heeft moeten wezen ten gevolge van hot zich in de vesting bevinden van het Belgische leger. In allo geval vóór Antwerpen zijn niet vol doende Duitsche troepen vastgehouden om de nederlaag bij Mons te voorkomen en nu de Duitschers reeds bij St.-Quentin zijn, is het Belgische léger afgesneden en voor 'net verdere verloop van den oorlog zoo goed als onschade lijk. In dien toestand is het niet gebracht door een overmachtig*™ vijand, maar het is uit eigen beweging naar het Noordwesten inplaats .n naar liet Zuiden gemarcheerd. Toon ik don terugtocht op Antwerpen ver nam, was mijn eerst© gedachte, zou er oneenig- heid zijn tusschen do Fransche en de Belgische aanvoerders? Zouden deze laatsten, woedend over de wijze waarop de Franscben hen aan de Maas in den steek hadden gelaten, nu op hun beurt ook niet willen strijden voor do ver dediging van Frankrijk en door achtende for ten van Antwerpen torug te trekken, hot leven van hun brave Belgische soldaten alleen wil len offeren voor btet behoud van het eigen vaderland Toen de President der Fransche Republiek gelastte dat de zich in België bevind ^-de Fransche troepen onder bevol zouden staan van den Koning der Belgen liet zich dadelijk voorzien dat de Franschen niet zouden opmar- cheeren. Want een Fransche en bovendien een republikeinsche generaal wil niet staan onder bevol van een vreemden koning en bovendien had men sleohts te bedtmken wat de Fransche generaals ten allen tijde onder elkander heb ben gedaan. Algemeen is bekend hoe Davoust bij Auer- stadt door Bornadotte in den steek werd ge laten. en zoo zijn uit de krijgsgeschiedenis tal van voorbcc-klen aan te ha'am. In 1870 was het marcher au canon" voor menigen Franschen chef slechts een ijdelo klank. Te dikwijls is gebleken dat hun bedoel.cg was een collega te laten verslaan en dan den door die bataille eveneens geseholcten tegen stander met vt?r&ch© troepon aan te vallen en Uitvoer van maïs uit Nederland verboden. 9 Sept. Succesvolle uitval garnizoen Antwerpen tegen Duitschers bij Aerschot, dat door Belgen bezet wordt; 300 Duitschers gevangen genomen. De gewapende kruiser „Ocea nic" van de White-Star-lijn op noordkust van Schotland ver gaan. Equipage gered. 10 Het Duitsche legercorps onder den Kroonprins neemt een ver sterkte Fransche positie ten zuid westen van Verdun in. Prins Joachim, de jongste - zoon van den Duitschen Keizer, gewond Bericht van het sneuvelen van prins Ernst van Saksen-Mei- ningen voor Maubeuge. Duitschers eu Oostenrijkers teruggedrongen door de Russen aan de Dnjester bij EIrasnik. In OostePruisen worden de Russen teruggedrongen in noord oostelijke richting naar de Nie- men. De Duitsche stoomer ,Be- t.hania" bij Jamaica en kolen- schip op Atlantischen Oceaan door Engelsche oorlogsschepen buitgemaakt. 11 Terugdringen van den Duit schen rechtervleugel en het cen trum tusschen Parijs en Verdun.' 12 Einde van den grooten slag aan do Marnc tusschen Parijs cn Verdun. Nederlaag der Duit schers, die tot achter de Marne en op de Maas teruggeworpen worden. Op den linkervleugel der Franschen en Engelschen werden 6000 Duitschers gevangen en 15 daardoor de redder tan het vaderland in wor den. L'histoiro et> répète; daarom kan ik niet begrijpen, hoe de Belgen, die dit alles even goed weten aio ik, zöo vast hebber, knnn.m rekenen op d© hulp van ©cn Fransen lege/. Dit alles belet echter niet cat het Belgische leger toch op Mons cn niet op Antwerp.-:» had moeten terugtrekken, maar wat verna men wij? „Dat do oorlog geheel verliep zoo- als in het plan de campngno vooruit was be paald, namelijk een kort oponthoud aan de Maas en dan terugtrekken op Antwerpen." Dus zoolang ik roed3 met betrekking tot do verdediging van do Maas opmerkte: alk-s was van ie voren geregeld door den verdedi ger en niet het gevolg van het optreden van den vijand en von do handelingen der bonu- genooten. In dezen oorlog blijkt dat d© duurzame ver sterkingen hun naam niet langer verdienen, want waar de nieuwste en sterkste forten in een paar dagen genomen worden kan men van duurzaam niet meer spreken. Het is dan ook te verwachten dat wij over ©enige dagen zullen vernemen dat eenige Antwerpsch© forten zijn platgeschoten en de Duitschers die stad in hun bezit hebben. Wat moet dan bet veldlege» doen? Zich eveneens overgeven of terugtr>-le ken in West-Vlaanderen waar het onmogekjk nut kan stichten. Ziedaar do rente die al do millioeacn af werpen welke aan de bevestiging van A r:- werpen zijn ten koste gelegd." Evenals Metz in 1870 heeft die vesting als een magneet iic. veldleger tot zich getrokken, hot daardoor de, voor oen veldleger onontbeerlijke, vrijheid van beweging benomen en dos zijn ondergang voorbereid. Hadden do Balgen Antwerpen niet versterkt maar al dat geld gebruikt om een sterk en uit stekend veldleger te maken, dan zou, door bet niet bestaan van dat grooto reduit ook niet systematisch al het offensief uit het Belgische leger zijn gehaald. Dan zouden zij, zooals van zelf spreekt, de Maas verdedigd hebben en was hoogstwaarschijnlijk thans nog het grootste gedeelte van België niet door Duitschers be treden. Welke lessen voor onze verdediging uit he» gebeurde te trekken zijn, laat ik onzen krijgs kundigen ter beoordceüng over. Monstermortieren. Bij een bespreking van den gebraskeerdci; aanval op Luik, enz. kwam onder andere ook de vreeseiijke uitwerking ter sprake van do in de werkplaatsen van Krup p vervaaidigdo mortieren van 42 c.M., welker bestaan verborgen was gebleven, in weer wil van hun geweldige grootte en van het helsch spectakel dat ze bij het afvuren ma ken, ook vanwege het sterk geruisch bij het doorklieven der lucht door het projectiel, dat niet minder dan S centenaars weegt. Het is gelukt daarvan photo's te maken. kanonnen genomen. In het een- tram bij Vitry werden 160 kanon nen en voorraden buit gemaakt. Ook de Duitsche linkervleugel is wijkende. Russische overwinning na zc- vectiendaagscb gevecht op de Duitsch-Oostenrijksche legers L Krasnik en Tomasof in Galicië, die over de rivier de San worden teruggedreven 200 officieren en 30.000 man met oorlogsmateriaal door de Russen genomen. (Jtuss. bericht.) Nederlaag der Russen in Oost- Pruisen 10.000 gevangenen eu 80 kanonnen door generaal Von Hindenburg genomen. (Duilsch bericht.) Inval der Russen in Boekowina en Zevenbergen. Engelsche stoomboot „Bom? Castle" door Duitschen kruN- - „Karlsrohe" bij Barbados in d-: grond geboord. 13 Sept. Na een hernieuwd offen door het Belgische léger ge durende de vier laatste dag- in de richting Mecb*lenLeuven tegen 3de en 9de Duitsche lege: corps, trekt het op de steilir Antwerpen terug. De Fransche en Engelsche 1 gers bezetten weer Amiens, K :- vignv, Brabant-le-Roi, St. Dié Lunéviile, Raon l'Etape, Bacca rat, Réméreville, Nomeny en Pcnt-a-Mou38on. Opmarsch Duitschers in Frank rijk naar Zuid-OostenParijs wordt voorbij-getrokken.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1914 | | pagina 1