Renniesfi alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen feuilleton Meneer Hansen, incognito r~ 19e Jaargang Nr. 1054 Vrijdag 17 december'65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 vj DRUKKERS-UITGEVERS: FA SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.f PLAATSELIJK NIEUWS Biervliet Uitslag lintenwedstrijd. Tijdens de winkelaktie van de winke liersvereniging „Willem Beukelszoon" werd een linten wedstrijd voor de jeugd gehouden. De juiste totale lengte was 26,53 m. De eerste prijswinnaar werd Ronny Baute uit Biervliet, die met 26,48 m. het dichtst bij de juiste lengte was. De verdere uitslag is: 2. Thea Her mans, Biervliet; 3. Karin de Poorter; 4. Wilfried de Ruijsscher, beiden uit IJzen- dijke; 5. Ria Hermans; 6. Jacqueline Hermans; 7. Frankie Baute; 8. Guido Mullaert; 9. Peter Mullaert, allen te Biervliet; 10. Oscar de Krijger, Water vliet; 11. Hugo Mullaert, Biervliet; 12. Frans Dieleman; 13. Tiny Dieleman, beiden te Axel; 14. Ria Boeije; 15. Con- ny Cramer; 16. Peter Boeije; 17. M. de Dobbelaere, allen te Biervliet. Vogeltentoonstelling. Uitgaande van de Ned. Bond van Vo gelliefhebbers, heeft de afd. Biervliet, gen. „Edelzang", een tentoonstelling ge houden in café Willem Beukelsz. Er werden 172 vogels ingezonden. Als keur meesters fungeerden, voor de kanaries: E. v. Geel uit Roosendaal, voor de tro pische vogels: H. de Heer uit Middel burg en voor de parkieten en wildzang A. Dommerholz uit Den Haag. Bij de kanaries ging het kampioen schap voor de isabel naar M. J. de Waal uit Sluiskil; kampioen oranjerood werd J. v. d. Bunder, IJzendijke; kampioen wildzang O. J. Scherbeijn, IJzendijke; kampioen bij de grasparkieten W. Jan sen uit Vlissingen en Th. Swartelé uit Breskens; kampioen grote parkieten Th. Swartelé, Breskens. Bij de tropische vo gels kwamen voor een kampioenstitel in aanmerking: W. v. Winsberghe, Sluis met een zebravink en R. Fliers, Sluis met een mozambiqusijs. Bij de bastaar den ging het kampioenschap naar L. Wieme, IJzendijke voor een kanarie x groenling en C. v. Renterghem, Groede voor putter x kanarie. Dhr. A. Kotvis uit Zuidzande wist bij de kwartels een kam pioenstitel op zijn naam te krijgen. De verdere uitslag van de le prijzen is als volgt: Agaat: A. de Koeijer, Axel; Bruin: A. Kools, Zuidzande; Isabel: M. de Waal- Hermans, Sluiskil en A. de Koeijer, Axel; Goudisabel: M. de Waal-Hermans, Sluiskil en L. Pijcke, Sluiskil; Goud groen: A. Kools, Zuidzande; Goudagaat: A. de Koeijer, Axel (2x)Wit: L. Pijcke, Sluiskil; Oranjeroodbrons: W. Boidin, Oostburg; Oranjeroodagaat: J. v. d. Bunder, IJzendijke (2x)W. Wieme, IJzendijke; Oranjeroodisabel: A. Ver aart, Biervliet, J. v. d. Bimder, IJzen dijke; Zalm: L. Wieme, IJzendijke (2xi; Oranjeroodagaatschimmel: W. Wieme. IJzendijkeOranjeroodisabelschimmel J. v. d. Bunder, IJzendijke; Grasparkie ten: W. Jansen, Vlissingen, F. de Scher per, Terneuzen; Grote parkieten: T. Swartelé, Breskens; J. v. d. Wege, Bres kens; Tropische vogels: B. de Graaf, Sluis; A. Veraart, Biervliet: C. van As, Oost Souburg; Bastaarden; A. Kools, door Frank van Falckenoort. Hij zei dat ik er maar niet over moest praten. Hij kon er verder ook niets aan doen. Het feit, dat iemand geld heeft, is natuurlijk niet strafbaar. Weliswaar was het verdacht dat jij zoveel bezat. Maar meneer Hoolwerf verklaarde niets te kunnen doen en verzocht ons een oogje in het zeil te houden". Vlaming had met stijgende verwon dering geluisterd. „Maar als jullie toen al alles van me wisten, waarom zetten jullie me dan niet op straat? Ik had toch maar tot 1 mei gehuurd?" Ze keek hem met grote ogen aan. „Waarom zouden we dat doen? Je ge droeg je toch als een behoorlijk mens? Je bent verscheidene avondjes bij ons geweest, koffiedrinken en zo. Cillio vond altijd dat je een fatsoenlijke man was, bescheiden en vriendelijk. Later was je ons behulpcaam met de boek houding, met timmerwerk, je schilderde niet onverdienstelijk en de tuin zag er keurig uit, toen jij je er mee ging be moeien. We mochten je allebei wel. En toen bleek, dat je van alle markten thuis was, kwam Cillie met het plan om Zuidzande f2x). Breskens Instuif-bal. Op zaterdagavond j.l. organiseerde het jeugdcomité van de instuif een bal avond. Medewerking verleende de band „The Mysteries". Dat deze instuif avon den bij de tegenwoordige jeugd zeer in de smaak vallen, blijkt wel uit de grote belangstelling van 118 jeugdige bezoe kers. Het jeugdcomité is in oktober opge richt met het doel in de loop van het seizoen een aantal aantrekkelijke ont spanningsavonden te organiseren, een en ander onder leiding van enkele oude ren. Recreatieschap West Zeeuws- Vlaamse kustgemeenten. Het Algemeen Bestuur van het re creatieschap der West Zeeuws-Vlaamse kustgemeenten Breskens, Groede, Nieuw- vliet, Cadzand en Retranchement heeft in zijn laatst gehouden vergadering be sloten de heer ir. Dikötter te Terneuzen als voorzitter van het recreatieschap bij Gedeputeerde Staten voor te dragen. Tot waarnemend voorzitter werd be noemd burgemeester Eekhout van Bres kens. Ouderavond openbare lagere school Door het onderwijzend personeel en de oudercommissie der openbare lagere school te Breskens is een ouderavond gehouden. Voor het officiële gedeelte was er gelegenheid om het werk der kinderen in de school te bezichtigen en met het onderwijzend personeel te spre ken. Tijdens het officiële gedeelte in het jeugdgebouw „De Uitkomst", heeft de weledelgestrenge heer P. Deurwaar der een inleiding gehouden over het technisch onderwijs. De heer Deur waarder, die als hoofd van de techni sche school te Oostburg sprak, gaf een algemeen overzicht van het technisch onderwijs na de lagere school, waarna een verdere opleiding kan volgen aan de U.T.S., eventueel gevolgd door de H.T.S. Aan de hand van dia's gaf spr. een overzicht van het onderwijs op de L.T.S. te Oostburg. Na deze inleiding volgde het huishou delijk gedeelte van deze ouderavond. De voorzitter, dhr. P. Priester,- be treurde het, dat de belangstelling voor deze avond zo gering was, hetgeen hij weet aan het zeer slechte weer. Een bij zonder woord van welkom richtte hij tot burgemeester J. A. Eekhout en wethou der W. C. v. d. Hooft. Het jaarverslag van mevr. Verschel ling vermeldde het vertrek van dhr. v. Overbeke en het benoemen van dhr. Bruijnooge. In het Casino had wederom de jaarlijkse schooluitvoering plaats, welke nog eens herhaald werd voor de bejaarden. De schoolreizen zijn bijzon der goed geslaagd. In Oostburg werd een kinder-toneeluitvoering bezocht. De oudercommissie kwam drie keer bij een. Het financieel verslag van dhr. de Baare gaf een batig saldo aan. Bij de mededelingen zei de voorzitter, je in dienst te nemen. We gebruikten deze kamer toch nooit, dus dat kwam mooi uit. Je accepteerde en je hebt al die weken veel voor ons gedaan. We hebben het nog geen seizoen zo gemak kelijk gehad als dit jaar". „Maar dachten jullie dan nooit na over al dat geld, dat ik in mijn bezit had?" „O ja, we spraken er wel eens over Maar Cillie zei: Als hij het nodig vindt er over te praten, moet hij er zelf over beginnen. Overigens, wij hadden er toch niets mee te maken?" „Ankie?" „Ja?" „Ik heb dat geld gestolen". „Nadat je vrij gekomen bent?" „Ja. Twee dagen later al. Ik zal het je vertellen. Toen ik in de gevangenis zat, ging ik veel met Toon om. Dat is die man van gisteravond. Hij is een be roepsinbreker, schepte op over zijn kun de en vertelde van een inbraak, die hij gepleegd had, waarbij hij zorgde voor een waterdicht alibi. Het geld bracht hij naar een bank in Enschede, in een kluis, waarvan hij een sleuteltje kreeg. Die sleutel verborg hij thuis onder een losse plank. Dat alles vertelde hij me bij stukt.es en beetjes, maakte zelfs de handtekening, die nodig was om in de kluis te komen. Het papiertje met die handtekening gooide hij weg. maar ik viste het op en maakte hem na. Toen ik vrij kwam, logeerde ik twee dagen dat men lid was geworden van de Ned. raad voor het openb. onderwijs. Door dhr. Jacobs werd verslag uitge bracht van het schoolfonds, welke ook een batig saldo te zien gaf. Het hoofd der school, dhr. Robijn, zette het doel van het schoolfonds nog eens uiteen. Vooral de buiten-schoolse aktiviteiten worden hieruit bekostigd. Ook wanneer kinderen langdurig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen, wordt hen een fruitmand je gezonden. Het aan tal leerlingen is thans 190, waardoor het aantal leerkrachten van 6 niet in gevaar is. Voorts sprak hij een propa gandistisch woord voor de vereniging Volksonderwijs. In Breskens telt deze vereniging 185 leden. In 1966 zal deze vereniging haar 100-jarig bestaan vie ren. Hij spoorde de ouders, die nog geen lid zijn, aan om tot de vereniging toe te treden. De contributie bedraagt f 3,50. Door deze vereniging wordt niet alleen het openbaar onderwijs ter plaatse be hartigd, doch ook in het gehele land. Voorts dankte hij B. en W. voor de ondervonden medewerking. Er staan nog wel punten voor vervulling op het pro gramma, doch hij hoopte volgend jaar verder te kunnen gaan. Spr. doelde hier op het aanschaffen van nieuw meubi lair en verlichting. De aftredende bestuursleden, mevr. Verschelling en dhr. Oosterling, werden bij acclamatie herkozen. Tot leden van d.e kascommissie werden benoemd de heren Versprille en de Groote. Tijdens de rondvraag zei ds. Spaans dat het hem veel genoegen doet aan de vorming van de jeugd te kunnen me dewerken. Hij dankte hiervoor in het bijzonder de heren Robijn en Koster. Dhr. Priester bracht nog de school reisverzekering onder de aandacht. Hij zette het belang van een dergelijke ver zekering uiteen. Door de aanwezigen werd aan het oudercomité machtiging gegeven een dergelijke verzekering af te sluiten. Op een vraag van een der aan wezigen werd toegezegd, met plaatse lijke verzekerings-mensen contact te zullen opnemen. Aan het eind van de avond dankte dhr. Priester het onderwijzend perso neel voor hun medewerking, hetgeen steeds op prettige wijze geschiedt. Tij dens de pauze werd aan de aanwezigen koffie geserveerd. De vergadering had een geanimeerd karakter. Groede Duiv ententoonstelling Door de duivenvereniging „Strijd in Vrede" te Groede is de jaarlijkse ten toonstelling gehouden in café „For tuin". Als keurmeester trad op dhr. M. den Dekker uit Maldegem. De uitslag was als volgt Oude duivinnen: 1. Ekkebus; 2. J. Merk; 3 J. Maas; 4, 7, 8 D. Morel; 5. Iz. Brandend maagzuur1 helpen dir%kt! 4 bij zijn vrouw, vond de sleutel, reisde naar Enschede en haalde daar het geld uit de kluis. De handtekening had ik perfect nagemaakt, daarin ben ik een meester. Ik was besloten het er eens van te nemen. Ik las jullie advertentie en deed voorkomen, dat ik een schrij ver was, die rust zocht. Daarom verzon ik dat pseudoniem. Ik was hier dus zo genaamd incognito. Goed, ik leefde heel zuinig, want ik had uitgerekend dat ik het dan wel een jaar of vijf zou kunnen volhouden. Wat er verder gebeurde, weet je. Hoolwerf vertrouwde me niet, omdat ik niets uitvoerde en toch ge noeg geld bezat om van te leven. Om dat ik vlak naast Glasov was gaan wo nen, die men al enige tijd in het oog hield, dacht men, dat ik door een an dere bende was gehuurd om te probe ren de plannen van Glasov en zijn men sen in handen te krijgen. En dat ik daarvoor betaald werd. Maar ik wist natuurlijk nergens van. Ik bemoeide me immers nergens mee. Hoolwerf ver trouwde het maar half en zelfs nadat ik dat pak slaag kreeg, dacht hij nog dat ik in opdracht werkte. Later, toen ze de hele bende achter slot en grendel had den, begrepen ze, dat ik er inderdaad niets mee te maken had. Alleen snapte Hoolwerf nog steeds niet, waar ik van leefde. Ik had opgegeven, dat ik een erfenis gekregen had van een tante, die in Rotterdam was overleden. Dat klopte in 'zoverre, dat er inderdaad een tante Schippers; 6. J. v. Driel; 9. J. Becu: Z.E.V. C. Ekkebus; E.V. J. v. d. Wege. Oude doffers: 1. Schautteet-de Roo: 2. O. de Zutter; 3. M. Robijn; 4. J. de Roeck; 5. J. Becu; 6. J. Ekkebus; 7. A. Jansen; 8. Joz. v. d. Wege; 9. J. v. Driel; Z.E.V. D. Ekkebus en E.V. Schautteet- de Roo. Jarige duivinnenl. j. de Roeck; 2. C. de Poorter; 3. Iz. Schippers; 4. J. van Driel; 5. O. de Zutter; 6. L. v. d. Wege; 7 Jac. Becu; 8. J. Vermeulen; Z.E.V. J. Merk en E.V. J. Becu. Jarige doffers: 1. en 2. Schautteet- de Roo; 3. O. de Zutter; 4. J. v. Driel: 5. J. Elfrink; 6. L. v. d. Wege; 7. Joz. v. d. Wege: 8. J. Vermeulen; Z.E.V. A. de Maillie en E.V. Schautteet-de Roo. Jonge duivinnen: 1, 3, 8 D. Ekkebus; 2. Schautteet-de Roo; 4. Joh. v. d. Wege; 5. H. Elfrink; 6. M. Robijn; 7. Iz. Schip pers: 9. O. de Zutter: 10. C. Ekkebus, Z.E.V. Schautteet-de Roo. Jonge doffers. 1. Schautteet-de Roo: 2. Joh. v. d. Wege; 3. G. Dusarduijn; 4. J. d eRoeck; 5. D. Morel; 6. Ch. Ras; 7. J. de Vlieger; 8. A. Ekkebus: 9. H. El frink; 10. Iz. Schippers; Z.E.V. Iz. Schip pers en E.V. J. Maas. Late duivinnen: 1. W. Vinjé; 2. H. El frink; 3. Ch. Ras; Z.E.V. Simpelaar en E.V. Joh. v. d. Wege. Late doffers: 1. W. Vinjé; 2. Willems: 3. Iz. Schippers: Z.E.V. Joz. v. d. Wege en E.V. J. Elfrink. Hokkampioen werden: 1. D. Ekkebus 363V2 pnt.2. Schautteet-de Roo 362 p.; 3. D. Morel 357 p.; 4. J. van Driel 354 p.: 5. A. Ekkebus 3531/2 p.: 6. Ch. Ras 353 p.: 7. J. de Vlieger 352 V2 P- en J. Becu 352V2 p. Retranchement Steun voor „Kinderzorg" De jeugd van Retranchement collec teerde in het derde kwartaal van dit jaar enige malen voor „Kinderzorg" te Middelburg. De gezamenlijke opbrengst was f 69.20. Begrafenis van ds. G. M. C. de Vries Vrijdagmiddag had te Retranchement de begrafenis plaats van ds. G. M. C. de Vries, hulppredikant van de N.H. Ge meente te Retranchement. De rouwdienst in de N.H. kerk werd geleid door ds. K. H. Siccama uit Ooster- meer (Fr.), vriend van de overledene. Ds. Siccama had als tekst voor zijn preek gekozen: Lucas I, vers 38b: „Mij geschiedt naar Uw woord". Voor de aanvang van de rouwdienst werd het woord gevoerd door burge meester J. A. Leenhouts namens de bur gerlijke gemeente; door rector Verdur- men uit Oostburg uit naam van het R.K. ziekenpastoraat; uit naam van de Vrije Evangelische gemeente door ds. Praas uit Breskens; namens de Classis IJzen dijke door de heer A. J. de Bruijne uit Sluis; de heer M. H. van Zanten uit Souburg sprak uit naam van de Vereni ging van Vrijzinnig Hervormden en als oud-leerling; verder werd gesproken door ds. Verduin uit Honselersdijk, de vroegere standplaats van wijlen de heer De Vries; door ds. Bergsma uit Water landkerkje uit naam van het Prot. Zie- van me overleden was, maar het mens had vanzelfsprekend geen cent nagela ten. Ze had niets. Ook dat kwam Hool werf te weten, maar ik deed het voor komen, alsof ze ergens wel wat geld ge had had en hij kon moeilijk het tegen deel bewijzen". „Maar hoe is die Toon er achter ge komen, dat je hier woont?" „Hij zag me in Den Haag op die rechtszitting. In de kranten hadden mijn initialen gestaan: J. V. Dat bracht hem op mijn spoor. Toen ik naar huis reisde gisteravond, reisde hij me ach terna en ontdekte dus, waar ik woonde. Enfin ,de rest weet je". Het was geruime tijd stil. De vrouw dacht na en tensotte zei ze: „Dit moet de politie weten". Hij zuchtte. „Er zal niets anders op zitten". „Zal ik het hem vertellen?" „Als je wilt?" Ze keek hem onderzoekend aan. „Laat dat maar aan mij over". „Ankie?" „Ja?" „Zodra ik uit bed kan, zal ik weggaan hoor. Ik zal jullie niet lang meer tot last zijn". Ze trok haar wenkbrauwen op. „Wie zegt, dat je ons tot last bent?" „Ach je weet nu toch alles. Je kent m'n verleden nu helemaal. Ik deug ner gens voor, ben te lui om te werken. Ik zou jullie en het vakantiebedrijf maar

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1