V CORSETTEN 0S alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen stburg laboranten Ia la Ei E la la [a Ei Ei Is Ei Ei Els Ia E iwiiiiiifiiaalhljiiiiyigilei Radio - Televisie schippej} renniesl s.s. „ANNE" r~ 19e Jaargang Nr. 1051 Vrijdag26 november'65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429. DRUKKERS-UITGEVERS F' SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. PLAATSELIJK NIEUWS Bresken* Aankomst St. Nicolaas. Zaterdagmiddag is Sint Nicolaas te Breskens aangekomen. Door een groot aantal kinderen en de muziekvereni ging „Uit het Volk - Voor het Volk" werd hij op de veerhaven opgewacht, waar hij met de boot van tien over drie aan kwam. Met de muziek voorop ging men via de Boulevard naar het dorp. Het hoge gezelschap werd eerst op het gemeentehuis ontvangen door bur gemeester J. A. Eekhout, het bestuur van de Winkeliersvereniging „Ons Be lang" en het bestuur van de muziekver eniging. Burgemeester Eekhout verwelkomde de Sint in de raadszaal en zei dankbaar te zijn dat ook dit jaar de Sint weer naar Breskens is gekomen. De heer A. van Haneghem zei na mens de winkeliersvereniging het te be treuren, dat niet alle winkeliers aan de winkelaktie meedoen. Hij dankte de Sint voor zijn komst naar Breskens en zijn bereidheid de winkelaktie te ope nen. De Sint dankte voor de aangename ontvangst op het gemeentehuis en hoopte, dat volgend jaar alle winkeliers aan de aktie zullen deelnemen in het belang van de Breskense samenleving. Hierna maakte de Sint nog een rond gang door een deel van de gemeente, wat veel volk op de been bracht. Kandidaatstelling K.V.P. voor Prov. Staten. De KVP-afd. Breskens hield dezer dagen een algem. ledenvergadering, on der leiding van voorzitter G. v. Schaick. Medegedeeld werd dat drie zit tende leden niet meer in de Staten zul len terugkeren. Het zijn de heren Mes, v. Bellegem en Vercauteren. Door de afd. werden de volgende kandidaten gesteld: J. v. Dongen. Aardenburg; drs. Dujar- duijn, Goes; W. v. Dongen, Oostburg; Fr. Thomaes. Hoofdplaat; C. v. Rijen. IJzendijke; J. v. d. Voorde, Sluiskil: C. v. Ruijmbeke, Clinge; Berbers, Sluiskil; Verdonk. Lewedorp; v. Geesbergen, Zie- rikyee: De Koning, Lewedorp; burge meester G. Molthof. Hulst en J. Roose. Goes. St. Nicolaas feest. Op donderdag 2 dec. zal St. Nicolaas om 13.30 uur de R.K. lagere- en kleuter school bezoeken. Vrijdag 3 dec. brengt hij des morgens van 9.00 tot 12.00 uur een bezoek aan de Openb. kleuterschool, terwijl de Sint des middags om 13.30 uur de klassen 1 en 2 van de School met de Bijbel met een bezoek zal vereren en om 14.30 uur de klassen 1 en 2 van de Openb. lagere school. Voor de hogere klassen van de lagere scholen is er een filmvoorstelling in zaal „Casino". Op zaterdag 4 dec zal de Sint, verge zeld van de muziekvereniging, om half •vier weer een rondgang door de ge meente maken. De route als volgt' Vertrek vanaf café Schelstraete in de 2e Zandstraat, vervolgens 3e Zandstr., Ie Zandstraat, Scheldestraat, Oester put, Boulevard, plan West, Langeweg, van Zuijenstraat, Dorpsstraat, Vogelen zang, Dr. Broodmanstraat, Nieuwstraat, Mercuriusstraat, Ph. v. Kleefstraat, Burg. Gerritsenstraat, T. F. Blanken straat, van Dalestraat, Julianastraat, Oranjeplein, Grote Kade, Spuiplein, Haven Westzijde, Scheldekade, einde hotel Valk. Schoondijke Sinterklaasfeest. Het Sint Nicolaasfeest voor de lagere- en kleuterscholen wordt dit jaar gehou den op zaterdag 27 nov. a.s. in zaal Wijffels. Sint en Piet zullen de gehele middag in Schoondijke vertoeven en hiervoor is het volgende tijdschema op gezet: 1. om 13.15 uur worden de kleuter scholen in zaal Wijffels verwacht; 2. om 14.45 uur de klassen 1, 2 en 3 van de lagere scholen; 3. om 16.15 uur de klassen 4, 5 en 6. Dit feest is mogelijk door bijdragen van alle inwoners van Schoondijke en Siijk- plaat, de Schoondijkse Gemeenschap en de Winkeliersvereniging. Gezien de plannen belooft het een groot feest te worden. Klaprooskollekte. De Klaprooskollekte heeft in deze ge meente f 112,66 opgebracht. Toneeluitvoering De Rederijkerskamer „Nut en Genoe gen" voert op 27 nov. a.s. nogmaals in de zaal van café „de Vriendschap" van G. Wijffels het toneelstuk op, genaamd: „Sloep zonder visser" van Alejandro Casona. Het stuk wordt door 10 perso nen voor het voetlicht gebracht met de heer P. Huigh in de hoofdrol als Richard Jordan. De regie heeft de heer A. P. de Roo, de raamregie dhr. T. van Bergen. Examen. Onze oud-dorpsgenoot, J. C. Hoftijzer jr., slaagde in Den Haag voor het eerste gedeelte van het diploma Gemeente- Administratie I (staatsrecht en privaat recht). Thans is hij werkzaam in Papen- drecht als klerk ter sekretarie. Sinterklaas-aktie. De Schoondijkse winkeliers hebben ook dit jaar weer een grote verloting op touw gezet t.g.v. Sinterklaas. Bij aankoop van f 1,- krijgt men een gra tis lot; automatisch doet men dan mee met een verloting van tientallen prij zen. Winkelsluiting. Sinds enige weken zijn diverse win keliers er toe overgegaan 1 middag in de week hun winkels te sluiten. On danks het bestaan van een winkeliers vereniging hebben velen naar eigen goeddunken gehandeld. Zo is een win kel dinsdagmiddag gesloten, een andere woensdagmiddag. Voor de winkeliers vereniging ligt hier zeker de taak dit te coördineren. Door de bakkers wordt donderdags geen brood meer gebakken of rondgebracht. De melkhandelaar heeft 's woensdags een vrije dag. Bonte avond. In hotel-café-restaurant „Sasput" wordt op 27 nov. a.s. een bonte avond gehouden met bal. De baten zullen wor den bestemd voor de jonge wielrenner Johnny de Poorter uit Slijkplaat, om deze in staat te stellen meer in wed strijden uit te komen. Retranchement Oogstkollekte. De oogstkollekte voor de Ned. Herv. Gemeente te Retranchement bracht f 292,50 op. MEDISCHE Qurchtstraat 13 ■■■in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiia Postbus 48, Terneuzen In verband met verdere uitbreiding van de chemische fabrieken te Terneuzen zoeken wij kontakt met Leeftijd tot pl.m. 35 jaar. Gegadigden dienen bereid te zijn in vol kontinudienst te werken. Voor huisvesting op korte termijn kan worden gezorgd. Indien U interesse heeft voor deze funktie kunt U zich richten tot de afdeling Personeelszaken, telefoon 01150-3651 of schrif telijk onder vermelding van referentienummer 301 S. ADVERTEREN DOET VERKOPEN I 6147 A Vol stereo. Fabuleuze zui verheid in opname en weer gave. 4 Sporen en 2 snel heden. Automatische af slag aan eind van de band. Duoplay en multiplay. f648.- 9130 A Aristona top-model. De re corder waaraan u de hoog ste eisen kunt stellen. 4 Sporen, 4 snelheden. Meng- mogelijkheid. f698.- Deelnemer winkelaktie DORP88TOAAT 53 BAC8KENS TIL 01171 410 Brandend maagzuur? helpen direkt! ,U HU ME ALLES VERTELD HEEFT, LOOPT HU NlET MEER 6EVAAR DAN WUZELF.EN IK 6ELOOF NIET DAT ZE EEN MUITERU AANDURVEN S

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1