ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN FEUILLETON Meneer Hansen, incognito r~ 19e Jaargang Nr. 1050 Vrijdag 19 november '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 Vj DRUKKERS-UITGEVERS F- SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.;" GIRO 358296 PLAATSELIJK NIEUWS Breskens Intocht St. Nicolaas Ter gelegenheid van de winkelaktie zal morgen, zaterdag 20 nov., St. Nico laas, vergezeld van zijn zwarte Pieten, zijn intocht maken in onze gemeente. De goede Sint zal met de boot van 3.10 uur arriveren, waarna hij met de muziek voorop via de Boulevard en Dorpsstraat naar het gemeentehuis zal rijden, waar hij door het gemeentebe stuur officieel zal worden verwelkomd. Na afloop hiervan zal de Sint nog een rondrit door een deel der gemeente ma ken. De route is als volgt: vanaf ge meentehuis, Spuiplein, Steenoven, Ha venstraat, Scheepvaartstraat, Visserij straat, Hullustraat, terug naar de brug, Scheldekade. hotel Valk. Daders hekend. Via Interpol en de Belgische politie is de rijkspolitie te Breskens bekend gemaakt met de identiteit van de per sonen, die ongeveer 2 weken geleden een personenauto ontvreemden in de Mer- curiusstraat. Nadat zij in Doornik een aanrijding hadden, lieten zij de auto in de steek. In de auto werd later een piunjezak met een zakboekje gevonden. Spoedig bleek dat het 3 gedeserteerde Belgen waren. Men speurt nu nog naar de 20-jarige A. Meirte uit Evergem, de 20-jarige G. Meijskens uit Gent en de 19-jarige W. de Smet uit Wetteren. Het wordt niet uitgesloten geacht dat het 3-tal naar Frankrijk is uitgeweken. Bevolkingsonderzoek. Van dinsdag 23 t.e.m. vrijdag 26 no vember vindt in Breskens weer een be volkingsonderzoek op long-t.b.c. plaats voor personen van 15 jaar en ouder. Het laatste onderzoek geschiedde in 1962. Er vindt geen voorafgaand huisbe zoek plaats. Schoondljke Benzinepomp. De heer J. Westdorp, oud-wielrenner thans rij-instrukteur en kolenhande laar, gaat bij zijn nieuwe garage- eer» benzinepomp oprichten van de CEBECO. Het gemeentebestuur heeft enige tijd geleden reeds de Hinderwetsvergunning verleend. St. Nicolaas-kollekte. Het bestuur van de Schoondijkse ge meenschap heeft dit jaar wederom de Sinterklaas-kollekte gehouden. Voor alle scholen wordt hiervan een St. Nicolaas- feest gehouden. De opbrengst bedroeg f 887,83. Ratiowoningen. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de bouw van 20 ratiowoningen goedgekeurd. De aan- neem«om voor de complete bouw zal f 357.400.- bedragen. De huurprijs is be rekend op gemiddeld f 17,70. hetgeen gunstig genoemd kan worden. Naar het zich thans laat aanzien zal met de bouw door Frank van Falckenoort. Ankie kwam terug in de kamer en pekte automatisch het doosje sigaretten op. „Schei nu maar eens een keer uit", adviseerde haar zuster. „Je rookt je eigen nog een keer het graf in". De ander legde het pakie weer neer. „Je hebt gelijk. Cil. Fet is een lamme gewoonte, dat roken. We moesten maar naar bed eaan. Al biina kwart voor elf". „Wat blijft Vlaming lang weg „Maakt misschien nog een buurpraat je", opperde Ankie. „Ga nou, 't is zo wat nacht. En onze naaste buurman is eni°e maanden ge leden vertrokken. Misschien ben je dit vereeten?" Ankie schoot in een lach. „Die Glasov Komt natuurlijk nooit meer terug". „Vindt jij het erg? Dan maar geen buurman". Od dit ogenblik klonk er gerucht bij de achterdeur en bovendien hoorden de vrouwen een stem, die ze niet herken den' e°n zware mannenstem met een onmiskenbaar Rotterdams ac-ent. „Wat 7ullen we nu hebben?" vroeg medio december worden gestart. Dit be tekent weer een vertraging van een maand. Schoondijke komt aan de beurt na Breskens en voor Oostburg. Oostburg Auto-ongeval. Door gladheid is op de weg Oostburg- Zuidzande de heer J. A. uit Oostburg met zijn auto geslipt en met grote snel heid tegen een boom beland. Dokter de Bruijckere uit Oostburg die dhr. A. eer ste hulp verleende, constateerde een armbreuk, een hersenschudding en ver schillende hoofdwonden en liet het slachtoffer per ambulance naar het zie kenhuis te Oostburg overbrengen. De auto werd zwaar beschadigd. Vogeltentoonstelling Door de Ned. Bond van Vogelliefheb bers, afd. Oostburg t.w. de Vogelvereni ging „De Volière", is in de Burgerzaal van het gemeentehuis de 10e tentoon stelling gehouden. Deze tentoonstelling werd gedurende zaterdag en zondag door vele belangstellenden bezocht. In de benedenzaal was door de vogelbe- schermingswacht West Z.-Vlaanderen een verzorgde expositie ingericht van een prachtige kollektie vogelplaten. Deze gaven de bezoekers een idee van de Ne derlandse fauna. Als keurmeesters van de vogeltentoon stelling traden op voor de kanaries de heren De Groot en v. Bemmel en voor de tropische vogels en parkieten de heer Dommerholft. De uitslag luidde: KI. Oranje Roodbrons: kampioen en 3e pr. W. Boidin, Oostburg; Goud groen: A. Kools, Zuidzande 3e pr.; Oranje Roodagaat: 2e en 3e pr. J. v. d. Bunder, IJzendijke; Oranje Roodagaat schim mel: 2e pr. A. van Dale, Oostburg, 3e pr. J. Campfens, Oostburg; Goud Agaat: 2 x 3e pr. M. Borghsteijn, Axel; Ziiver- isabel2 x 3e pr. I. Versprille, Vlissin- gen: Oranje rood isabel: J. Campfens, Oostburg 3e pr.; Oranje rood isabel schimmelA. v. Dale, Oostburg 3e pr., J. Campfens, Oostburg 2 x 3e pr., A. Ver aart, Biervliet 3e pr.; Goud isabel: C. v. Zuilekom, Axel 2e en 3e pr., mevr. de Waal-Hermans, Sluiskil 2e en 3e pr.; Isabel: J. C. Bavekoo, Zaamslag 2'e pr.; Wit dominant: A. Schieman, Axel 2e pr., J. Tiersen, Axel 3e pr.Oranje rood: O. Clijncke, Sluis 3e pr., J. v. d. Bunder, IJzendijke kampioen OK kanaries; Zalm: O. Clijncke, Sluis 3 x 3e pr., J. Tiersen, Axel 3e pr., M. Wieland, Zaam slag 2e pr., G. Rammeloo, Biervliet 3e pr.; Citroengeel: C. Hoogstraaten, Axel 2e en 3e pr.; Wit: L. Pijcke, Sluiskil 2 x 3e pr.; Zilverisabel pastel: M. Borgh steijn, Axel 3e pr.; Oranje rood isabel pastel: le pr. D. Kraak, 3e pr. J. Camp fens, Oostburg; Ivoor rose: J. Campfens, Oostburg 3e pr.; Ivoor rose schimmel: J. Campfens, Oostburg 2e pr.; Vorm- en postuurkanaries: J. Campfens, Oostburg 3e pr.; Oranje rood agaat schimmel: O. Clijncke, Sluis kampioen stam; Oranje roodbrons: A. v. Dale, Oostburg kam pioen derby; Zilverisabel: I. Versprille, Vlissingen 3e pr.; Goud agaat: C. van Zuilekom, Axel 3e pr.; Isabel: B. de Waal, Sluiskil 2e pr.; Goud isabel: M. Ankie, de deur openende, die leiddenaar de keuken. Maar in de deuropening bleef ze met een schok staan en uitte een kreet van schrik. Gelijk was Cillie bij haar en staarde over de schouders van haar zuster naar de twee mannen, die binnengekomen waren. „Wat is er met hem gebeurd?" riep Ankie verschrikt uit en liep op Vlaming toe, wiens linkeroog half dicht zat, ter wijl een dun straaltje bloed over zijn wang liep. Bovendien zaten zijn kleren vol zand. Onmiskenbaar had hij op de grond gelegen. Ankie wilde zich over hem ontfer men, maar de andere man, een brede reus, weerde haar op besliste en enigs zins ruwe wijze af. Hij hield Vlaming stevig vast en zei op luchtige toon „Niks aan de hand, mevrouw, niks te betekenen. Mijn vriend Vlaming is ge vallen en een beetje ongelukkig terecht gekomen". Ankie deed instinctmatig een stap te rug; hoewel er een zekere vrees bij haar begon te rijzen, probeerde ze zo kalrn mogelijk te blijven. „Wie bent u?" „O, ik ben een ouwe vriend van Jan. Een heel goeie vriend zelfs. Ik was toe vallig hier in de buurt en dacht: laat ik eens gaan kijken, hoe m'n ouwe ka meraad Vlaming het maakt, hè? Nu ja, dat gebeurde misschien een beetje on stuimig, zo ben ik nu eenmaal. En ik denk, dat-ie er van geschrokken is, maar Borghsteijn, Axel 2e pr. Grasparkieten, lichtgroen: J. Bartel- se, Oostburg kampioen OK.; Donker groen: W. Jansen, Vlissingen kampioen EK„ A. Bril, Oostburg 2e pr. OK.; He melsblauw: W. Jansen, Vlissingen 2e pr.; Lutino: F. Swartelé. Breskens le pr. Grote parkieten, halsbandparkieten F. Swartelé, Breskens kampioen OK., J. v. d. Wege, Breskens 2e en 3 x 3e pr. Valkparkieten: J. Karreman, Oost burg 3e pr. Wildzang, Zilverbek x Japanse meeuw: J. de Maesichalck, Axel 3e pr.Putter x kanarie: A. Kools, Zuidzande 3e pr., C. van Renterghem, Groede 3e pr.Putter x kanarie: C. v. Renterghem. Groede 3e pr.Zwartkopnon x muskaatvink x Jap. meeuw: H. v.d. Weege, Oostburg kam pioen EK. bastaarden; Kneu x groen- ling: C. v. Zuilekom, Axel 3e pr.; Jap. meeuw x zilverbek: C. v. Zuilekom, Axel 2e pr.Zwartkopnon x muskaatvink: C. Bom. Oostburg kampioen OK. bastaar den; Zebravinken, grijs: J. Verploeg. Aardenburg groepsprijs; Tropische vo gels, Jap. nagtegaal, pop: A. Kools, Zuid zande 3e pr.Brilvogel rode ring kamp. OK. hoofdgroep 9, T.T. kampioen: J. Beun, Aardenburg; Tropische vogels, zaadeters, blauw fazantje: C. v. Zuile kom. Axel 3e pr.Goudbuikje: J. Beun, Aardenburg kampioenTeugelastrilde rode ring: J. Beun. Aardenburg 3e pr. BlindenastrildeC. v. As, Souburg 3e pr. H. de Heer, Middelburg behaalde het kampioenschap EK. hoofdgr. 10 bij de Gouldamadine, een le pr, bij de Gordel- grasvink en Snitsstaartamadine en een 3e pr. bij de MaskeramadineC. van As, Souburg le pr. Spitsstaartamadine 2 x. Maskeramadine lx le: Badvink pop P. Moll, Zuidzande 3e pr.; B. de Graaf. Sluis kampioen EK. Zebravink en 3e pr. Zilverbekje; J. Beun, Aordenburg Staal- vink rode ring 3e pr„ J. de Pree, Oost- Souburg 3e pr., J. Beun, Aardenb"rg le pr.: Kwartels: Kampioen EK. Chin, dwergkwartel haan A. Kools. Zuidzande' Chin, dwergkwartel 3e pr. J. Maes- schalck. Axel Groede Cabaret. In hotel „De Drie Koningen" gaf het Departement Groede van de Mij. tot Nut van 't Algemeen een cabaretavond. De voorzitter, de heer A. H. M. van den Hoek, kon een groot aantal leden welkom heten. Tijdens zijn openings woord heeft hii het programma voor het seizoen 1965-'66 ingeleid. Voorts maakte hij de plannen bekend voor de viering van het 125-jarig jubileum in 1966. Hierna kwam het cabaret van J. ter Merwe uit Amsterdam voor het voet licht. Een cabaret dat goed gebracht werd en gezien de vele spottende scènes, op allerlei gebied, bijzonder in de smaak viel bij de aanwezigen. Aan het einde van de avond dankte de heer v. d. Hoek de aanwezigen voor helpen direct tegen brandend maagzuur het betekent niks. Gaat u maar weer lekker naar binnen. Ik breng hem wel naar zijn kamer en knap 'm wat op. Laat u dat gerust maar aan Toon over. Wat jij, Jan. Dat versieren wij samen wel, hè? Nou, zeg-es wat! Tegen dames moet je altijd beleefd blijven". Vlaming haalde zwaar adem, maar hij knikte toch. „Laat maar bracht hij er met moeite uit. „Maar laat me dan toch in ieder geval even zijn gezicht afwassen", riep Ankie uit. Opnieuw weerde de reus haar af, dit maal zo beslist, dat ze met een vaart tegen de deur terecht kwam en de ka mer binnenrolde. Zonder Vlaming ook maar één ogenblik los te laten, deed hij een paar stappen naar de deur en sloot die. Hij zag de sleutel er in steker, en draaide die gelijk om. „Zo, als er zaken te bepraten zijn. moet je er geen vrouwvolk bij hebben, wat jij Jan? En nou naar je kamer. Dan kunnen we de papieren eens bekijken, hè? Als ze compleet in orde zijn, zal dat je gezondheid geen kwaad doen". Zwijgend liepen ze de trap op en wel dra zaten ze op de kamer, die Jan Vla ming sinds hij overhuisde van „De Riet vink" als zit-slaapkamer in gebruik had Hij viel in een stoel en hijgde zwaar. Zonder te spreken wees hij naar de kast en haalde een sleutel uit zijn zak. „Daar zei hij. „Tn een doos op de de belangstelling en de artiesten voor hun uitzonderlijk cabaret. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE OOSTBURG over de maand oktober 1965 GEBOORTEN: 1, Petra Petronella Ber tha, d. van G. J. M. van den Dries en van M. De Baets, wonende te Sluis. Heille; 2, Bertha Pieternella, d. van H. J. A. Coppens en van C. C. Bartelse. wonende te Oostburg: 9, Frank Oscar Gerarda, zn. van A. Verheije en van A. L. M. L. Goethals, wonende te Aarden- burg, St. Kruis; 10, Mario, zn. van D. J. Mookhoek en van E. M. Van de Walle. wonende te Breskens: 11, Evelien, d. van G. J. Lub en van P. C. van der Plas. wonende te Oostburg; 12. Bartholomeus Leonardus, zn. van G. J. Mornout en van A. M. Heijndrikx. wonende te Oostburg: 14, Johanna Maria, d. van E. A. Tellier en van S. J. Verduijn. wonende te Aar denburg: 15. Ingrid Catharina Agatha, d. van P. M. Sachs en van A. C. Oua- huis, wonende te Oost.burg; 22. Henny Antoine, zn. van T. C. Pieters en van A. J. Boerman, wonende te Oostburg: 28, Edwin, zn. van J. P. de Koning en van M. J. F. de Muiink. wonende te Oostburg: 28, Anna Peter Hortense. d. van J. B. Lampo en van S. K. G. De Ruyter. wonende te Aardenburg: 29. Ge^da Marie Rosette, d. van G. A. A. M. Willems en van M. L. M. Hoste, wonen de te Aardenburg, Eede; 29, Cornelis, zn. van G. Fieret en van M. J. van Gilst, wonende te Oostburg: 29, Johannes Jan. zn. van H. Krijger en van K. Bos. wo nende te Oostburg. HUWELIJKEN: 2, Willem Nicolaas Her- pink, 26 j., wonende te Hellendoorn en Anna Elisabeth van Veen, 24 j.. wonen de te Oostburg; 28, I"aak Versluijs, 25 j. en Catharina Neuféglise, 19 j., beiden wonende te Oostburg. OVERLEDEN: 6, Adriaan Willem Hen driks. 73 i„ wonende te Groede; 7, Ma ria van Holde. 86 j.. wonende te Oost- burg: 7, Mathilde Marie De Geeter, 74 j., wv. W. P. J. Bogaard, wonende te Sluis; 9, Ivo Oscar Maria Staelens, 77 j„ wonende te Aardenburg: 9, Jan van der Veet, 62 j„ wonende te Oostburg: 12, Gudula Augusta Maraaretha de Block, 37 j., ev. G. P. Ch. de Rijk, wo nende te Sluis; 14, Pieter Abraham de Lijzer, 75 j„ wonende te Cadzand: 19. Sara van de Walle. 81 i„ wv. I. Note- baart, wonende te Breskens; 24. Mag- dalena Marie Maenhoudt, 68 i.. wv. F. J. Claerhoudt, wonende te Sluis: 23. Janneke Luteijn, 94 j., wv. K. Huijssen. wonende te Aardenburg: 28. Bastiaan Willem Brand. 59 j.. wonende te Bre - kens; 31, Johannes Bernardus Stokker- man. 71 j., wonende te Oostburg. VOETBAL 4e klasse H Programma voor zondag a s R.C.S.ClingeAardenburgOostburg Hansw BoysZeelandia; IJzendijke Lewed. Boys: BreskensCorn Bovs; SteenBiervliet vloer". Toon pakte de sleutel en opende de kastdeur, waarna hij het slachtoffer met een wantrouwende blik bekeek. Hij zag wel de doos op de vloer van de kast. maar bedacht zich. „Nee, vriend, je wilt op het laatste ogenblik nog een grapje met me uithalen. Ik ken dat slome van jou nou onderhand wel". Hij liep op Vlaming toe, trok hem uit de stoel en bracht hem bij de kast. „Pak jij het maar. Bukken is slecht voor m'n lijn" Vlaming bukte zich met moeite, viel half om en kwam steunend op zijn handen weer half overeind. Op dit ogenblik gaf Toon hem een schop, zo dat de ander met zijn hoofd tegen de kastwand vloog en een kreet van pijn niet kon onderdrukken. „Schiet op, vriend, ik heb er lang ge noeg op moeten wachten". Even later overhandigde Vlaming de reus een pak papier en wankelde terug naar de stoel, waarin hij neerviel, dit maal half bewusteloos van de pijn. Toon had op dit ogenblik alleen maar belangstelling voor de inhoud van het pakje. Hij legde het op de tafel, trok met zijn voet een stoel bij en ging zit ten, waarna hij een vinger nat maakte en op zijn gemak de bundel bankbiljet ten ging tellen. Daarmee was hij gerui me tijd bezig, want rekenen was nooit een vak geweest, waarin Toon had uit geblonken. Op de lagere school wa hij

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1