BRILLEN Rennies alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen vj feuilleton Meneer Hansen, incognito ^SrlIIemaefter" OOSTBURG I9e Jaargang Nr. 1049 Vrijdag 12 november '65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS: Ffl SMOOR DE HIjLSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS- TEL.- BI) KG KI iTJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand oktober 1965 GEBOORTEN4, Frank Martinus, zn. van Cornells Pieter Ocké en van Pieter- nella E. Haartsen; 11, Eddy Pieter, zn. van Cornells Jacob Traas en van Ja- koba J. Kriekaard; 14, Jacob Izaak, zn. van Johannis Jannis Albregtse en van Daniëlle S. va,n Houte; 10, Mario, zn. van Dirk Johannis Mookhoek en van Edith M. Van de Walle (geb. te Oost burg). HUWELIJKEN: 1, Job Abraham Rein- hout, 18 j. en Anna Cornelia de Bree, 18 j., beiden wonende te Breskens; 1, Levinus Pieter Verberkmoes, 23 j., wo nende te Schoonhoven en Wilhelmina Anna Ekkenbus, 21 j., wonende te Bres kens; 8, Jacques de Bliek, 20 j., wonen de te Schoondijke en Maria Cornelia van Hanegem, 17 j., wonende te Bres kens; 8, Gustaaf Franciscus Steijaert, 23 j. en Sara Johanna van Hanegem, 22 j„ beiden wonende te Breskens; 26, Theunis Pieter Bril, 25 j. en Elisabeth Adriana Wilna Maja Karreman, 22 j.. beiden wonende te Breskens; 29, Eliza Jacobus Klaassen, 32 j., wonende te Breskens en Pietemella de Baare, 28 j., wonende te Vlissingen; 29, Adolf Drost, 27 j, wonende te Breskens en Jane Elisa Jacobs, 2l j., wonende te Rotterdam. OVERLEDEN; 12, Nellie Fenijn. 20 j„ wonende te Breskens, overl. te Middel burg; 19, Sara Notebaart-v. d. Walle, 81 j., wonende te Breskens, overl. te Oostburg; 28, Bastiaan W. Brand, 59 j., wonende te Breskens, overl. te Oost burg. INGEKOMEN: 2, Leuntje Marijs-van Belzen, van Amemuiden naar Ph. van Kleefstraat 15; 8, Lutgarde J. Neve-Van Waes, van Watervliet (B.) naar Adm. de Ruij terlaan 17; 11, Catharina A. Hensen, van Rotterdam naar Burg. Gerritsenstraat 6; 14, Simone Y. A. Alloo en kinderen, van Brugge (B.) naar de Hullustraat 4; 14, Georges L. A. De- munter, van Brugge (B.) naar de Hul lustraat 4; 15, Petrus A. Blaakman en echtg., van Sas van Gent naar Rozen straat 4; 8, Bemhard W. Neve, van IJzendijke naar Adm. de Ruijterlaan 17; 26, Erhardt E. Sawilla en gezin, van BergPfalz (Dl.) naar Langeweg 22; 29, Janneke J. M. Erasmus, van Vlaardin- gen naar Scheldekade 16; 28, Abraham Erasmus en echtg., van Bredene (B.) naar Egelantierstraat 4: 29, Maatje C. Aalbregtse, van Cadzand naar Dalia- straat 5; 28, Jan Huisman en gezin, van 's-Gravenhage naar salonwagen Mo lenwater. VERTROKKEN: 1, Wilhelmina A. Ver- berkmoes-Ekkenbus, van Scheldestraat 3 naar Groede; 6, Frank E. B. Pijeke, van Pr. Julianastraat 2 naar Breda: 8, Maria C. de Bliek-van Hanegem. van de Hullustraat 26 naar Muiden; 11. Ja cobus D. Holleman. van Cri.insseniaan 15 naar Nijmegen: 12. Arend L. Goeseije van Pr. Julianastraat 16 naar Terneu- zen; 21, Anthonie van de Kreeke, van Dorpsstraat 9 naar Temeuzen; 29, Ja- door Frank van Falckenoort. Ankie rechtte haar rug en keek hem aan. ..We zouden een advertentie kun nen plaatsen", opperde ze droog. ,,Daar hadden we verleden jaar tenminste sukses mee". Vlaming kreeg een kleur en begon de stoelen op te stapelen. „En als we dan weer een schrijver- in-ruste krijgen", vervolgde Ankie. ter wijl ze pretoogjes had, ..mogen we niet mopperen". De man besloot niet te hapoen. Hij knikte nadenkend en antwoordde: „Ja, da's geen gek idee. Misschien is de fir ma C. en A. Boshoven volgend iaar dus danig uitgebreid, dat aan het begin van het ceizoen een tweedè manusje-van- alles in dienst genomen kan worden". Cillie schoot in een lach. „Schei uit, jullie. Soms zijn jullie net kleine kin deren. Vandaag of morgen wordt me neer Vlaming goed nijdig en gaat er van door". Ankie schudde beslist haar hoofd „O nee, dat doet-ie vast niet. Meneer Vlaming kan wel tegen een stootje nietwaar?" cobus C. P. de Jonge, van Dr. Brood- manstraat 11 naar Weert; 28, Sara P. van der Lijke-Lijk, van Ph. van Kleef straat 8 naar 's-Heer Arendskerke; 29, Izaak J. Buize, van Scheepvaartstraat 4 naar Haren; 29, Eliza J. Klaassen, van Pr. Julianastraat 9 naar Vlissingen; 29, Adolf Drost, van Vogelenzang 25 naar Rotterdam. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Raadsvergadering De raad der gemeente Aardenburg vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester M. v. Berckel. Besloten werd de keurlonen in de Vleeskeuringskring Sluis te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de dienst financieel te doen rondkomen. De voornaamste verhoging betreft het keurloon van runderen, dat van f 11,- op f 17,50 zal worden gebracht en dat van varkens van f 5,50 op f 7,50. Op verzoek van de Aardenburgse Vleescen trale zal een reductie worden toege staan op het keurloon, indien in één kalenderjaar in eenzelfde slachterij het aantal slachtdieren van dezelfde soort hoger is dan 500. Voor ieder slachtdier meer binnen dat jaar zal dan slechts de helft van het gewone keurloon wor den geheven. Vastgesteld werd de afrekening van de vergoedingen kleuteronderwijswet. De N.V. van Turenhout is voornemens zijn bedrijf aan de Eedeweg uit te brei den. Hiervoor moet men over het naast zijn bedrijf liggend stuk grond, groot 20 a. 5 ca. kunnen beschikken. Dit stuk grond is in pacht bij dhr. A. Blondeel. Deze heeft tegen de overdracht geen bezwaar. Z.h.st. werd besloten dit per ceel te verkopen voor f 2,50 per m2. Aan het begin van de kom van St. Kruis zal langs een deel van de St. Pie- tersdijk het bovengrondse net van de PZEM vervangen worden door een on- dergrondsnet. Het is daarbij gebruike lijk dat ook de ader ten dienste der openbare verlichting ondergronds wordt gebracht. Dit geschiedt steeds voor re kening van de gemeente, hetgeen van deze voor de 220 m. een uitgaaf zal vergen van f 385,-. Zonder op- of aan merkingen werd hiertoe besloten. Door dhr. J. Rijckaert was gevraagd om uitbreiding van de verlichting aan de Heerendreef, nabij het woonhuis van de aanvrager. De afstand tussen de 2 aldaar staande masten is erg groot, terwijl er thans nog een woning in aan bouw is. B. en W. menen dat uitbrei ding ter plaatse wel gewenst is, doch dat met bijplaatsen van één mast kan worden volstaan. Voorgesteld werd om aan de PZEM opdracht te geven tot het bijplaatsen van één lichtmast op een door de PZEM geadviseerde plaats en volgens het model dat eveneens door de PZEM wordt aanbevolen. De aanlegkos- ten zullen f 580,- bedragen. Met algem. stemmen kon men met dit voorstel meegaan. Aan dokter J. C. Hage werd per 1 nov. ontslag verleend als onbezoldigd ge „Soms", antwoordde hij diepzinnig. ,.En het hangt er van af, van wie". De jongste zuster ging op de rand van de tafel zitten. Ze haalde een pak je sigaretten uit haar schortzak en stak er een uit op. Rokende keek ze naar de man en dacht na. „We zouden het in ieder geval kunnen proberen", meende ze. Cillie wreef de laatste stoel schoon en gaf hem aan Vlaming, ,,'t Kan ons en kele guldens kosten. Laat meneer Vla ming vanavond maar zo'n advertentie opstellen". Ankie knikte lachend. „Je weet nooit, wie er deze winter behoefte heeft aan rust en stilte. We zouden er 's winters een rusthuis van kunnen maken, hé?" Cillie keek haar zuster verwijtend aan. „Ank, hou' op met plagen. Maar laten we in ieder geval maar beginnen met „De Rietvink". Je kunt nooit we ten". Vlaming en Cillie keken elkander even aan en begonnen gelijktijdig te lachen. „Dat zal ik waarschijnlijk mijn hele leven moeten horen", constateer de hij gelaten. Ankie snoof. „Jij moet nodig wat van mij zeggen, zus". Cillie haalde haar schouders op. „Ach ja, jongens, laten we maar eens lachen We hebben weer een goed seizoen ach ter de rug en dat is hoofdzaak. Meneer Vlaming zal wel proberen de fiscus een rad voor de ogen te draaien. Op een meentearts en lijkschouwer. In zijn plaats werd benoemd zijn opvolger dr. J. v. Hof. Door het bestuur van de R.K. Meis jesschool was verzocht medewerking te verlenen voor aanschaffing van leer lingensets ten behoeve van één of meer dere leslokalen. In het kader van de door B. en W. geplande voorzieningen ten behoeve van de lagere scholen in de gemeente, zal in 1966 voor de R.K. Meisjesschool de vervanging van ban ken door leerlingensets voor 1 leslokaal kunnen plaats vinden. Wanneer de raad nu reeds het genoemde principebesluit zal nemen, zal het niet uitgesloten zijn reeds met de aanvang van 1966 deze ge wenste verbetering te realiseren. De raad kon deze verbetering alleen maar toejuichen en gaf zijn fiat aan het principe-besluit. Met de fa. de Rijcke is een voorlopige overeenkomst gesloten voor de aankoop van aan de fa. in eigendom toebeho rende percelen, voor zover deze gele gen zijn binnen het uitbreidingsplan West, kom Aardenburg. De fa. de Rijcke wenst echter het noordelijk gedeelte van het perceel in eigendom te behou den om dit over te dragen aan een van de deelgenoten in de onverdeelde boe del. Daar dit strookje grond 'thans uit weg) groot in totaal 297 m2, alleen nodig zal zijn voor het leggen van riole ring en de toekomstige eigenaar ver klaard heeft daarvoor met de gemeente een opstalcontract te zullen sluiten, menen B. en W. daartegen geen bezwa ren te moeten maken. Als koopprijs werd overeengekomen de door de taxa teurs geschatte bedragen na aftrek van een evenredig deel voor genoemde uit weg. Besloten werd om tot de aankoop over te gaan. Door de Aardenburgse winkeliersver eniging WARVO wordt in de periode van 26 nov. t.e.m. 4 dec. een winkel- aktie gehouden. Voor de periode van 29 nov. t.e.m. 4 dec. is het openstellen van winkels wettig geregeld. De ge vraagde ontheffing voor zaterdag 27 nov. om de winkels tot 21.00 uur open te stellen, werd verleend. Breskens Auto gestolen. Vorige week vrijdagavond is in de Mercuriusstraat een niet afgesloten auto, waarin het contactsleuteltje zat alsmede de papieren zich bevonden, gestolen van dhr. M. de Jonge. Deze was Brandend maagzuur helpen idirekt! nette manier". „Maar Cil „Ik zei toch: op een nette manier? Dat is hem wel toevertrouwd. Tien pro cent voor alles wat je op de belastingen kunt beknibbelen". „Onze gulle zus", schamperde Ankie. „Alle beetjes helpen. Kom, ik ga thee zetten. Komen jullie over een minuut of tien?" Eind oktober moest Jan Vlaming naar Den Haag, waar het spionageproces ge voerd zou worden en waarin hij als ge tuige was opgeroepen. Het kostte hem een dag, wat voor hem betekende, dat hij tot half vier in de wachtkamer zat te roken en te lezen, waarna hij werd opgeroepen voor het afleggen van zijn verklaringen en hoewel hij belangstel ling had voor deze zaak, bleef hij toch niet lang meer op de zitting, want hij verlangde zowaar terug naar het rus tige Dorringen. Met de trein van drie minuten voor zes reed hij Den Haag uit en kon in Enschede net de bus van vijf voor negen naar Dorringen halen. Te gen tienen stapte hij de woning van Ankie en Cillie binnen, waar al spoe dig een dampende kop koffie voor hem werd neergezet, waarna hij niet zo goed was, of hij moest een relaas geven van de rechtszitting. Nadat de man uitgesproken was. schudde Cillie haar hoofd. „Je snapt niet, waar zulke mensen zich voor le nen", was haar oordeel. „Het is te ho juist even zijn woning binnen gegaan om nog iets te halen, teneinde op reis te kunnen gaan. Groot was zijn verba zing toen hij buiten komende zag, dat de auto verdwenen was. Onmiddellijk werd de rijkspolitie in geschakeld. Zaterdag is de auto terug gevonden in de Belgische stad Doornik. De auto werd zwaar bescha digd bij een aanrijding. De inzittenden, drie jonge mannen, zijn na de aanrij ding op de vlucht geslagen en tot nu toe nog spoorloos. Opbrengst St. Nicolaas-kollekte. De kollekte ten bate van het Sint Nicolaasfeest voor de schoolkinderen heeft te Breskens de som van f 1278,- opgebracht. Aanrijding Op het kruispunt Spuiplein-Grote Kade-haven Westzijde had een aanrij ding plaats tussen een brommer en een personenauto. De auto, bestuurd door I. v. d. V. uit Breskens, verleende geen voorrang aan de brommer, bestuurd door J. W. J„ eveneens uit Breskens. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Beide voertuigen werden be schadigd. Eerste haring. Zaterdag is de eerste haring van het seizoen aangevoerd door de UK 73 en UK 164, schippers J. Post en S. de Vries. De totale hoeveelheid was 33.610 kg., die verkocht werd voor f 0,70 per kg. De haring is gevangen nabij de Noordhinder. Astma-kollekie. In de week van 15 t.e.m. 20 nov. zal bovenstaande kollekte voor het Neder lands Astmafonds door de dames V.V.H worden verzorgd. Ademhalen, gewoon ademhalen, is een zo alledaagse zaak dat we er nooit spe ciaal bij denken. Maar weet u, dat tal van astmapatiënten vaak moeten vech ten om adem te krijgen? Tenminste 800.000 Nederlanders worden in hun le ven geconfronteerd met astma of ast matische bronchitis. Hieronder bevin den zich duizenden kinderen, waarvan de ergste gevallen in speciale astma centra worden opgenomen. Daardoor wordt deze kinderen de kans geboden, toch nog een eigen plaats in de maat schappij te krijgen. Het is een volks ziekte die alleen doelmatig kan worden bestreden als iedereen ook financieel meehelpt. Het Nederlands Astmafonds is d e overkoepelende organisatie op het ge bied van de astmabestrijding. Als de dames volgende week hun kol- lektebussen presenteren, hopen zij een groot bedrag te mogen afdragen, waar door vele patiëntjes geholpen kunnen worden. pen, dat ze maar een hele poos worden opgeborgen. Zulke lieden horen niet in ons rustige dorp. We kunnen nu ten minste vaststellen, dat hier weer uit sluitend nette mensen wonen. Ik heb die Glasov altijd een griezelig man netje gevonden". Ankie zat weer op haar plaagstoel. „Hoe kun je dat nu zeggen. Cil. Toen hij hier pas woonde, vond je hem zo knap". Ze kende haar zuster en trapte er dus niet in. „Ja, op een afstand". Gewoontegetrouw ging Vlaming tegen half elf nog even naar buiten en maak te een rondje over het terrein van het vakantieverblijf. Sinds deze zomer een huurder een pan melk op het butagas- comfoor had laten staan en met de kinderen was gaan wandelen, had tij dig ingrijpen van Vlaming kunnen voorkomen, dat er brand wa<? uitgebro ken: Waarna hij er 's avonds een ge woonte van maakte om nog even een. wandelingetje langs de huisjes te ma ken. En al waren alle acht huisies nu weer leeg. hij zag niet in. waarom hij ziin avondlijke controle zou staken. Terwijl hij. rustig rokend, langs de huidjes liep en overal zich er van over tuigde. dat ramen en deuren gesloten waren, stond hii bij een der laatste huisjes plotseling tegenover een grote gedaante. Daar het al geheel donker was, kon de man zijn gezicht niet on derscheiden. Hoewel hij één ogenblik

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1