Verkouden? Cfi wethouder van der Hoofd, wethouder Zegers, de districtsvertegenwoordiger, de heer J. de Bruijn uit Sluis, oud-voor zitter de heer M. Barendse, de voorzit ter van „N.V. Zeebad-Breskens", de heer J. Carels, de penningmeester van V.V.V. Breskens, de heer R. Kramer, alsmede vertegenwoordigers van de af delingen Sluis, Oostburg en Zuidzande. Hierna reikte wethouder Zegers de diploma's uit aan de 9 geslaagden, de heren G. Buijze en J. v. d. Velde; de dames: A. Ekkenbus, H. de Hulster, A. Spaans-Westerduin, M. v. d. Velde-Ver- planke en A. v. d. Voorde. Mej. R. de Lobel en de heer B. Riemens mochten een bewijs in ontvangst nemen dat ze geslaagd waren, maar kregen nog geen diploma omdat ze de 13-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben. De heer Zegers wenste allen veel geluk en hoopte dat men altijd paraat zal zijn indien dit nodig is. De districtsvertegenwoordiger, dhr. de Bruijn, wees op het belang van het behalen van het E.H.B.O.-diploma en spoorde de geslaagden aan de oefen- avonden te blijven bijwonen, omdat het bijhouden van de kennis een eerste ver eiste is. Het ontspanningsgedeelte van de avond bestond uit muziek, gebracht door 4 accordeonistes uit Breskens, een schetsje voorgedragen door leden van de vereniging, een quiz en een grote verloting. De heer Keijmel dankte aan het slot allen die aan deze avond hun medewer king hadden verleend, vooral de schen kers van de prijzen voor de verloting. Tevens nam hij afscheid van de heer en mevrouw Van de Velde-Verplanke, omdat deze zijn overgeschreven naar de afdeling Nieuwvliet. Tot elot was er een gezellig samenzijn, met gelegenheid tot een dansje. Aanrijding. Op het kruispunt Spuiplein-Grote Kade-Haven Westzijde ontstond een aanrijding tussen twee personenauto's. De personenauto, bestuurd door dhr. J. v. K. uit Spijkenisse kwam vanaf de Haven westzijde en verleende geen voor rang aan de personenauto, bestuurd door dhr. E. E. S. uit Breskens, die van af de Dorpsstraat kwam. Beide voertui gen werden zwaar beschadigd. Oroede 't Nut vergaderde. Het Departement Groede van de Mij. tot 't Nut van het Algemeen heeft een algemene vergadering gehouden, tij dens welke het winterprogramma werd vastgesteld. Op 16 nov. is er cabaret door Jaap van der Merwe; 7 dec. ir. F. B. Carbasius- Weber met een lezing met dia's over „De Hongergordel van Smaragd"; 11 jan. film „Faja Lobbi" en „Prijs van de zee" van Herman van der Horst. Half febr. zal ir. M. J. Stoel-Feuerstein een Inleiding houden over de „Watervoor ziening in Zeeuws-Vlaanderen". Voorzitter A. v. d. Hoek betreurde de geringe opkomst. Uit de jaarverslagen van de sekretaris en penningmeester bleek, dat het aantal uitleningen van de Nufcbibliotheek waren toegenomen en het ledental iets was achteruit gegaan. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A. v. d. Hoek en A. Salomé her kozen. In de vacature, ontstaan door het vertrek van mej. Koopman, werd gekozen mevr. Salomé-Provoost. Tijdens de rondvraag werd nog eens geïnformeerd naar het beleggen van een discussie-avond. Daar het departe ment volgend jaar 25 jaar bestaat, zou dit een goed onderwerp voor een dis cussie-avond zijn. Retranchement St. Nicolaasfeest. Het Sint-Nicolaascomité te Retran chement hield weer zijn eerste ver gadering in dit seizoen. Besloten werd voor de jeugd ook dit jaar, weer een feest te organiseren op zaterdag 4 de cember. Dezer dagen zal daarvoor een lijstcollecte gehouden worden. Aan het muziekgezelschap „Apollo" zal muzikale medewerking worden gevraagd. Collecte. De collecte voor de anti-hongeractie heeft te Retranchement f 191,89 opge bracht. Schoondijke Koliekten. De reclasserings-kollekte heeft in deze gemeente f 121,25 opgebracht en de P.I.T.-kollekte f 132,78. Kaarting en biljart-wedstrijden. In het cafetaria van de heer J. J. Steijaert aan de Dorpsstraat wordt op 6 nov. een grote serie-kaarting georga niseerd. Op 20 nov. a.s. zal de biljartvereni ging uit Hoofdplaat een wedstrijd spe len tegen de Schoondijkse vereniging „Onder Ons". Ontslag. Ir. E. Lagerweij van de Landbouw - praktijkschool voor landbouwtechniek en rationalisatie heeft m.i.v. 1 nov. 1965 op eigen verzoek ontslag genomen. Een opvolger is nog niet benoemd. De heer Lagerweij heeft elders nog geen be trekking aanvaard. Zijn ontslag was met dankbetuiging en eervol. Sluis Vogeltentoonstelling De vogelvereniging „Tropika" heeft in zaal Lamminsvliet een tentoonstel ling van tropische vogels gehouden. Er waren 220 inzendingen. Voorzitter B. de Graaf kon bij de opening burgemeester P. v. Hootegem en de beide wethouders welkom heten. Burgemeester v. Hootegem feliciteer de de vereniging met de gedurfde akti- viteiten en wenste de inzenders veel succes toe. Als keurmeesters fungeerden de he ren J- Noteman uit Amsterdam. G. v. d. Watering en H. v. Bemmel, beiden uit Roosendaal. De uitslag van de le prijzen en kampioenschap luidt als volgt: Kleurkanaries W. Boidin, Oostburg: A. van Dale, Oostburg: O. Cliincke, Sluis; A. Veraart. Biervliet; W. Wieme, IJzendijke f kampioen)J. v. d. Bun der, IJzendijke f3 keer). Kleurkanaries, klasse 10: O. Clijncke, Sluis f3 keer)A. v. Dale, Oostburg. KI. 18: A. Kools, Zuidzande. KI. 22: A. v. Dale, Oostburg f2 keer). KI. 24; L. Pijcke. Sbuskil (1 keer eerste plus kam pioen). KI. 25: A. Kools, Zuid-ande. KI. 27: J. v. d. Bunder, IJzendijke: G. Rammeloo, Biervliet fkampioen). KI. 28: O. Clijncke, Sluis. KI. 39: L. Pijcke, GRIJS GEWORDEN Tóch kunt U jong blijven Met Crème Maichal (géén verf, géén spoe ling) herkrijgt Uw haar zijn natuur lijke kleur. Tube voor 6 maanden f 3,75. Ook verkrijgbaar in diepzwart. Gratis folder bij WIE IS DE MOEDER WIE IS DE DOCHTER Leeftijdsverschillen verdwijnen alsU Uw gelaatshuid behandelt met Mar- chal Rimpelcorrector. Lijnen en rimpels verdwijnen zienderogen. Prijs van een flacon, voldoende voor méanden, f 8,75. PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK, BRESKENS Mercuriusstraat 24 Telefoon 857 ben een mislukkeling, ik deug nergens voor. U hebt geprobeerd te schrijven, maar ook dat lukte u niet. Tk weet niet, hoeveel bazen u vroeger gehad hebt. Ik hoef dat onk nif3f we^en. maar u *ult al heel wat moeilijkheden te verwerken gehad hebben. Door dat minderwaar digheidscomplex. Doch laat ik u dan eens geruststellen. Voor een heleboel dingen deugt u inderdaad niet. Ik even min. En iedereen, man of vrouw. Daar staat weer tegenover, dat we enkele dinsren allemaal goed doen. Soms heel goed. Bij ons bent u precies op de plaats, waar u hoort. Een beetje boek houden. wat huis-, tuin- en keuken karweitjes vooruit, laten v/e het kind maar bii de naam noemen: een manus je-van-alles. Dat is nu precies, wat u ligt. U neemt ons, mijn zuster en mi.i, bergen werk uit handen. U hebt ons al heel wat geld bespaard, want anders hadden we een timmerman moeten la ten komen en e^n echilder. Nog gezwe gen v^n het belastinggeld, waarvoor u gezorerd hebt dat we het terugkregen. Nu hebt u uw rilbewils gehaald, in één kepr. U hebt feeling. U rijdt rustig, be heerst. maakt u niet zenuwachtig en kenf de verkeersregelen. U zat van- midda^ nog maar vijf minuten achtev het stmir, tnp»n wist ik het al dat u het zou halen. Weet u vel, dat u geen en kele font hebt gemaakt? Gooit u ge rust dat complex maar von u af. Voor het werk wat u nu doet, bent u de juiste man op de juiste plaats. Neemt u dat maar van mij aan". Hij knikte en keek naar buiten, „Ja, op de een of andere manier zulf u wel gelijk hebben. Ik voel me tegenwoor dig ook veel zekerder. Ik voel me pret tig. Fn ik ben tevreden". „Tevreden mensen zijn gelukkige mensen", besliste Ankie. Fn ook daar mee was Vlaming het eens. liet seizoen was in ieder opzicht gun stig voor Dorringen in liet algemeen en voor de gezusters Bosnoven in het bijzonder. Van half mei tot eind augus tus waren alle huisies permanent ver huurd. Het weer was boven verwach ting vrij goed en iedereen genoot. Be gin september vertrokken de laatste gakten, weggebracht door Jan Vlaming, waarna hij met een lege auto terug reed naar het vakantieverblijf. Evenals het jaar tevoren was Ankie al bezig met de cchoonmaak in een der huisies, waarbil Cillie een handie hielp. Vlaming had de wagen de garage inge reden en kwam nu, zijn onafscheidelijk piipje in de mond, naar het huisje, waar de gezusters druk bezig waren. Hij begon mee te helpen en merkte ter loops op: „Jammer, dat het seizoen hier zo kort duurt. Moet je eens zien - hij wees naar buiten - wat een pracht weer. 't Is dat de dagen nu snel korten, maar anders (Wordt vervolgd). Sluiskil. Wildzang: O. Scherbeijn, IJzendijke (kampioen pl. eerste). Bastaarden: H. v. d. Wege, Oostburg; A. Kools, Zuidzande; C. v. Renterghem, Groede; H. Versteeg, Oostburg (kam pioen). In de groep grasparkieten waren geen eerste prijzen. Grote parkieten: E. de Krijger, Sas van Gent (3 keer)P. Polderman, St. Laurens (kampioen)J. Karreman, Oostburg; W. Claerhoudt, Sluis (4 keer); T. Swartelé, Breskens; J. v. d. Wege, Oostburg fkampioen pl. eerste)G. de Rooij, Zuidzande (2 keer, pl. prijs voor jongste jeugdlid van de vereniging die de meeste punten behaalde)B. de Graaf, Sluis f2 keer)J. Duininck, Sluis (2 keer). Japanse meeuwen: P. Morel, Bres kens; H. Nieuwenhuijzen, Breskens (2 keer)B. de Graaf, Sluis (kampioen) R. Fliers, Sluis fkampioen pl. eerste). Tropische vogels: Maenhout, Aarden burg en W. Claerhoudt, Sluis. Oostburg Tentoonstelling De vogel-vereniging „De Volière" te Oostburg heeft in het clublokaal een bespreking gehouden over de te houden tentoonstelling op 13 en 14 nov. Onder leiding van de voorzitter, de heer J. Campfens, werden alle onderdelen en facetten van de tentoonstelling nog- eens besproken. Het bleek dat nog veel werk verzet dient te worden. Door de sekretaris, de heer J. Bar- telse, werd medegedeeld dat de Inschrij vingstermijn gesloten is en dat op de tentoonstelling, die in de burgerzaal van het Oostburgse gemeentehuis zal worden gehouden, pl.m. 300 vogels aan wezig zullen zijn. Het grootste aantal inzendingen betreft de kanaries, waar van er verdeeld over hun klassen, 170 zullen zijn. Voor de tropische vogels be draagt dit 80, parkieten 20 en bastaar den eveneens 20. De vogels zullen de vrijdag vooraf gaande aan de tentoonstelling worden gekeurd. Hierdoor zal Tiet mogelijk zijn om zaterdags bij de opening van de ten- toonrteiling de prijzen zowel op de kooien als in de catalogus te vermel den. Als keurmeesters zullen optreden bij de kleurkanaries de heren C. de Groot uit Bergen op Zoom en A. van Bemmel uit Roosendaal. De heer A. Dommerholt uit Den Haag zal de tro pische- en wildzang vogels keuren. Op 4 dec. zal er een reis gemaakt worden naar Brussel waar de interna tionale vogeltentoonstelling zal worden bezocht. Benoeming. In de functie van bedrijfseconoom aan het St. Antonius-ziekenhuis te Oostburg is benoemd de heer A. Vogels uit Helmond. IJzendijke In de Ossewei. In IJzendijke heeft men nog steeds de traditionele Ossewei-gedachte be waard. Wanneer men zijn 30e verjaar dag viert en nog ongehuwd is, wordt men in de „Ossewei" gestoken Dit keer viel het te beurt aan Paul Batselaere. Door zijn vrienden was een feestcomité gevormd. Met de drumband voorop en de schoolkinderen met veel attributen, zoals deksels, potten en pan nen, was het een leven dat horen en trien verging. Het feestcomité had plaats genomen in twee open sport auto's met nog enkele volgauto's, die hun claxons goed lieten werken. Met een levensgrote étalagepop trok men door de gemeente. Deze pop droeg de meter hoge sleutel van de Ossewei, die men bij de jarige moest afleveren. Daar de heer Batselaere zijn werkkring in Steenbergen heeft, waren ook zijn Bra bantse vrienden gekomen om dit folk loristische evenement mee te maken. Bij de woning werden de pop en de sleutel met een omhelzing in ontvangst genomen, waarbij de kinderen werden getrakteerd op een emmer toffee's. De jarige en het feestcomité gingen naar hun stamcafé waar de verjaardag ver der werd gevierd. VERTONINGEN VAN DORPSFILM. De in het kader van de landelijke filmactie van de Nederlandse Blinden- bond opgenomen plaatselijke films zul len woensdag 10 nov. te Biervliet en vrijdag 12 nov. te Groede vertoond wor den. Zoals voor de opnamen reeds werd medegedeeld heeft de film niet de pre tentie een kunstzinnige documentaire over de plaats te zijn, doch dient meer ais een gezellig, levend familie-album gezien te worden. Het zal ongetwijfeld een interessante belevenis worden een rolprent te aan schouwen met de inwoners als hoofd rolspelers. Koddige momenten zullen dan ook zeker niet ontbreken, b.v. hoe „ome Willem" en „tante Mien" zich ge dragen als zij zich plotseling filmster ren voelen. De Ned. Blindenbond, die dit soort films laat vervaardigen, is een organi satie van blinden van alle gezindten welke geen geldinzamelingen houdt, omdat een beroep op de liefdadigheid tegen zijn principes indruist. De bond heeft met zijn filmactie voor om De- langstelling voor zijn werk te wekken door bij de voorstellingen hier even de aandacht op te vestigen. Al met al een bijzonder aardig ini tiatief, waarbij niet vergeten mag wor den te wijzen op de historische waarde van de film in latere jaren. INGEZONDEN Comité Breskens voor de N.O.V.I.B. Anti Hongeractie 1965. Met grote vreugde kunnen wij U me dedelen dat de „Bliksemactie" die ons comité met medewerking van velen heeft georganiseerd, in onze gemeente het mooie bedrag van Achthonderd zestien gulden en vijftig cent (816,50) heeft opgebracht. Aan allen die hun bijdrage, groot of klein, hebben gegeven, onze hartelijke dank. In het bijzonder behoort te worden vermeld de medewerking van een aan tal jonge dames, leden van de plaatse lijke verenigingen en organisatie's. Zij hebben door deze medewerking niet al leen gedemonstreerd dat een vereniging ook buiten zijn eigen terrein een bij drage kan verlenen aan het goed func tioneren van onze gemeenschap, zij hebben ook getoond belangstelling te hebben in de doelstelling van de N.O. V.I.B., dit is zeer verheugend. Alle medewerkers, jong en oud, harte lijk dank voor Uw spontane medewer king. Namens het Comité: W. C. v. d. HOOFT (Voorz.' J. J. ROOFACK (Secretaris i Vismijn Breskens Week van 24 t.e.m. 30 okt. 1965 971 kg. bot 1778 kg. schar 230 kg. schol 107 kg. tong 59836 kg. kabeljauw 5313 kg. wijting 23 kg. makreel 14374 kg. sardijn 54 kg. haring 22658 kg. export garnalen 1633 kg. pellerij garnalen 465 kg. onverkochte vis 15950 kg. sardijn-puf KORFBAL Stormvogels 1B.K.C. 1 20. Deze wedstrijd was voor de Bres- siaanders, willen zij bij de titelcandi- daten blijven, een wedstrijd die gewon nen moest worden. Helaas is dit anders gelopen. De sterke wind die zij gedu rende de gehele eerste helft tegen heb ben gehad, is hieraan echter niet vreemd. De Stormvogels hebben de winst aan de wind te danken, want van goed schieten was met deze wind kracht echt geen sprake. Uit de enkele schoten die ze hebben gelost zijn twee doelpunten gekomen. De rust gaf dan ook een stand van 20 te zien. Na de rust een overheersende B.K.C.- ploeg, maar de aanval bleek niet in staat de opgelopen achterstand weg te werken. Hiermee is feitelijk alles wat deze wedstrijd betreft gezegd. Er is ech ter nog niets verloren, de competitie is nog maar net begonnen, er kan nog van alles gebeuren. 0 B.K.C. jun.Tjöba jun. 52. De vorige week schreven we reeds dat de B.K.C.-juniorenploeg, die in zich zelf gelooft, tot heel wat meer in staat is. Dit hebben ze nu eens in punten laten zien. Tegen Blauw Wit lukte dit net niet. Al vlug na het begin was de stand reeds 2—0 in het voordeel van de Bressiaanders door J. Verduijn. Het nu volgende aanvalsvak van Tjoba maakte echter vrij vlug gelijk 22. Tot de rust bleef dere stand gehandhaafd. Na de rust maakte de B.K.C.-ploeg al spoedig via J. Misilje er 3—2 van en even later we^d het door L. Vergouwe zelfs 42. De Tjobanezen konden dit niet erg verwerken en hadden gedacht eens even van B.K.C. te gaan winnen. Dat dit hun moreel geen goed deed, bleek wel uit het feit dat J. Verduijn er zelfs nog 52 van kon maken. Dit was voor de aanvoerder van Tjoba te veel en hij meende dit op de scheids rechter te moeten wreken. Hij werd dan ook prompt door hem uit het veld ge zonden wegens belediging en bemoeiing met de leiding. Goed gedaan junioren van B.K.C., jullie zijn op de goede weg. Velen zullen van deze uitslag staan te kijken. 0 K.V.L. adsp.B.K.C. adsp. 90. Het blijkt toch wel overduidelijk dat onze adspiranten in een veel te zware klasse zijn ingedeeld, gezien de ene ne derlaag na de andere en dan nog wel

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2