a. r nieuwsblad alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen Meneer Hansen, incognito de ichakel r~ 19e Jaargang Nr. 1048 Vrijdag 5 november'65 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 Vj DRUKKERS-UITGEVERS F» SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL. PLAATSELIJK NIEUWS Oostburg Raadsvergadering De raad der gemeente Oostburg ver gaderde, onder voorzitterschap van burgemeester j. van Leeuwen. Bij de ingek. stukken was een schrij ven van G.S. omtrent de goedkeuring van de begroting 1965 voor de gemeente en het woningbedrijf. Mevr. H. Los-de Boer had een schrij ven gericht aan de gemeente, inzake verwijdering van de beplanting in de Kroonwijk. Door de heer W. Kamminga was medegedeeld dat hij bedankt als lid van de raad i.v.m. zijn vertrek uit de gemeente. In zijn plaats zal benoemd worden de heer A. J. Simpelaar. Van dhr. C. D'Hoore was een verzoek binnengekomen om de agrarische be stemming van de gronden, gelegen tus sen de Groten Dam en de lagere Tech nische School, te wijzigen in een be stemming tot industrieterrein. De raad besloot dit verzoek af te wijzen op ad vies van de stedebouwkundige. De heer le Nobel vestigde de aandacht nog op een onjuistheid in het advies inzake de ligging van de gronden ten opzichte van het Grote Gat. De andere ingek. stukken werden voor kennisgeving aan genomen. Het algem. ambtenarenreglement der gemeente Oostburg werd gewijzigd. Deze wijziging die betrekking heeft op het wonen van de ambtenaar binnen de gemeente, deed de heer Dekker de vraag stellen of het wel noodzakelijk is om in de gemeente te wonen. Ook vroeg hij zich af of dit aan de voor avond van de herindeling nog wel van belang is. De voorzitter zei dat altijd ontheffing kan worden verleend. Met de herindeling zullen grotere kernen ontstaan, doch het zal alsdan nog te bezien zijn of de belangrijkheid van de functie het niet wenselijk acht om in het centrum te wonen. Hij dacht hierbij o.m. aan een brandweercommandant of een politie-ambtenaar. Voorts werd nog gewijzigd het Alge meen Ambtenarenreglement en de Ar- beidsovereenkomst-vetfordening i.vjm de inwerkingtreding van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren. Voorgesteld werd om de rijksvoor schotten en een jaarlijkse bijdrage voor de bouw van 60 woningen in de Tragel- wijk, als onderdeel van het ratio-pro ject voor de 9 gemeenten in West Z. Vlaanderen, aan te vragen. De voorz. deelde mede dat er in Oostburg niet geheid zal worden, doch een zwaardere fundering zal worden gebruikt. De heer Barendregt informeerde wanneer Oost burg aan de beurt zal zijn voor deze bouw, wat kost de zwaardere fundatie, wat voor soort fundatie is het en wat gaan de woningen nu kosten? De voorz. moest het antwoord op de meer prijs der fundatie schuldig blijven. Het is een balkfundatie, hetgeen een com promis is, daar wij de lichte fundering toch ook niet helemaal ideaal vonden. De prijs per woning bedraagt f 17.870,-. FEUILLETON door Frank van Falckenoort. Vlaming had met stijgende verwon dering geluisterd en het was alsof hij een antwoord kreeg op de gedachte, die dere middag bij hem naar boven was gekomen. Terwijl hij met de beide vrouwen langs de huisjes liep om na te gaan wat gerepareerd en vernieuwd moest worden, dacht hij ineens; Tjon ge, ik wou dat ik hier kon blijven. Als ik dan nog een paar centen kon ver dienen en ze namen me in de kost, zou ik dik tevreden zijn. Ik vind het hier prettig, veel fijner als in de stad. En als ik hier zou kunnen blijven, kom ik ook niet meer in de verleiding om gek ke dingen te doen. En nu werd zijn wens als het ware op een presenteerblaadje voor hem ver vuld. Hij keek eens naar de andere vrouw, die tot nog toe gezwegen had en van haar koffie dronk. „Dit aanbod van u, juffrouw Ankie laat ik u da delijk zeggen, dat ik het heel erg op prijs stel. Maar juffrouw Cillie zegt niets. Mag ik vragen, wat u er van denkt?" Als derde in de rij zal Oostburg aan de beurt zijn en verwacht mag worden dat 1 maart begonnen zal kunnen wor den. Z.h.st. werden B. en W. gemach tigd de voorschotten aan te vragen en onderhands aan te besteden de bouw van 60 woningen met Leenhouts' Aan nemingsbedrijf te Sluis. De weg OostburgScherpbier zal van een slijtlaag worden voorzien. Bij de gemeente Oostburg is 13 van deze weg in onderhoud. Nu een firma voor dit onderhoud in de buurt aan het werk is, kan op een voordelige manier dit stuk ter grootte van 9600 m2 van een slijtlaag worden voorzien. Een krediet van f 9600,- werd beschikbaar gesteld. De lekkages in de kelder zullen we! tot het verleden behoren, deelde de voore. mede. Bij een uitvoerig onder zoek van de fundering is namelijk ge bleken dat verzuimd was stelling gaten te dichten en de muur op verschillende plaatsen niet vertind was. De gemeente heeft deze werken nu ia- ten uitvoeren. De heer Barendregt in formeerde of de architect wel gewaar schuwd was, hij is tenslotte toch ver antwoordelijk voor dit werk. De voorz. zei dat daar wel aan gedacht was, doch dat dit om praktische redenen achter wege is gebleven. Men krijgt dan een hele uitzoekerij met veel tijdverlies, terwijl de kosten voor zo'n reparatie beperkt zijn. De heer Barendregt vond dat men van gemeentezijde toch maar vlug over deze zaak heen stapt. Tijdens de rondvraag vestigt de heer Dekker de aandacht op de wenselijk heid nog eens een gesprek met de raadsleden te hebben naar aanleiding van de mededeling, dat de minister en de staatssekretaris een onderhoud zullen hebben over de gemeentelijke herinde ling. Hij wenste in eerste instantie een informele bespreking met de raadsle den onderling, eventueel gevolgd door een openbaar raadsbesluit. De heer Barendregt informeert hoe ver het staat met het Oostburgse in dustrieterrein. Is er al grond aangewe zen of heeft men er al werk van ge maakt om de gronden in eigendom te krijgen? De voorz. zei dat er al veel aan gedaan is, doch moeilijk een prijs te bepalen is, die door G.S. goedgekeurd zal worden. De prijs die wij als gemeen te kunnen betalen, ligt beneden de vraagprijs. Met de eigenaar is door weth. Modde en mij al veel gesproken. Het enige stuk industrieterrein dat de gemeente Oostburg momenteel heeft, is gelegen nabij de watertoren en ongev. 3000 m2 groot. Voorts uitte de heer Ba rendregt zijn tevredenheid over de plaatsing van de lichtmasten op de markt. Dit zal een grote verbetering be tekenen. De heer de Coene vestigt de aandacht op de slechte verlichting in „Finland". De verplaatsing van de lantaarns is geen afdoende maatregel geweest, er komt te weinig licht in de straten. Is er omtrent deze kwestie al contact met de PZEM geweest? Inderdaad is er contact met de PZEM en dit gehele plan zal herzien worden, aldus de voorz. De heer le Nobel vestigt nog eens de Ze keek naar hem op en begon te glimlachen. „U hebt gehoord wat mijn zuster zei, meneer Vlaming. Het is aan u om te beslissen. U bent natuurlijk helemaal vrij. Maar mijn zuster en ik zijn het altijd in alles eens met elkaar. Dus ook in dit geval". Hij legde zijn pijp neer en begon van zijn koffie te drinken. Terwijl hij na dacht, antwoordde hij op zachte toon: „Ik ben hier nu een half jaar. Als we het incident met die spion vergeten, dan heb ik alleen maar prettige herin neringen aan mijn verblijf in Dorrin gen. En als ik u zeg, dat ik u beiden juffrouw Ankie en juffrouw Cillie, erg sympathiek vind, dan is dit geen com plimentje of iets dergelijks, maar dan meen ik dat. Ik vind het hier fijn en wil graag blijven. Er is niet veel, dat ik niet zelf kan verrichten. Ik kan wat timmeren, schilderen, een beetje tuinie ren en ik heb wat verstand van boek houden. Als u denkt van mijn diensten gebruik te kunnen maken, tegen een bescheiden vergoeding, ben ik al lang tevreden. En na alles wat juffrouw Ankie in het bijzonder voor me gedaan heeft, na mijn terugkeer uit het zieken huis, zou ik wel een dwaas zijn als ik nee zei. Dus ik zeg: Graag, dames". Hij boog en begon te lachen. „Jan Vlaming, dames, uw dienstwillige dienaar". Cillie knikte tevreden. „Dat is spij kers met koppen slaan. Enfin, dat kunt aandacht op de splitsing Zuidwal, waar de verlichting ook nog al wat te wen sen overlaat. Verder vraagt hij of er al iets bekend is omtrent het bestraten van het pleintje bij de begraafplaats. De voorz. zei dat er nog een voorstel zal komen, mede in verband met het bouwen van de aula. De heer van Dongen vroeg of het mogelijk was op de zondagen een waeht- verbod in te stellen van 12-17 uur op de Baljuw Velterweg. Vooral tijdens sportwedstrijden is het hier enorm druk en bijna niet mogelijk om te pas seren. Het is reeds voorgekomen dat een dokter en de ambulancewagen niet voorbij konden terwijl het dringend nodig was. De voorz. zegde toe dit te onderzoeken en te bezien wat er aan gedaan kan worden. Er zal eerst nog bekeken dienen te worden of deze weg in de bebouwde kom ligt. Schoondijke Naar Oberhausen. Een dezer dagen is het gemeente bestuur van Schoondijke officieel uit genodigd voor een bezoek aan de Duit se gemeente Oberhausen in het Ruhr- gebied. De uitnodiging werd namens mevrouw L. Albertz, burgemeester van Oberhausen, overgebracht door domi nee F. Berghaus van de evangelische gemeente Schmachtendorf bij Oberhau sen. De duitse predikant overhandigde burgemeester J. C. Hoftijzer voorts een fraai foto-boek van Oberhausen. Bur gemeester mevrouw Albertz doet hierin de hartelijke groeten van Oberhausen aan de Schoon dij kse bevolking. Domi nee Berghaus was vergezeld van de heer A. Winshuh, hoofd van een school in Oberhausen, tevens voorzitter van de plaatselijke CVJM. Juist door deze jongemannenvereni- ging op christelijke grondslag zijn de contacten tussen Oberhausen en Schoondijke ontstaan. Bij het zoeken naar een geschikte vakantieplaats langs de Nederlandse kust viel de keuze van de CVJM op een oude wagenmakerij in Sasput. Thans is deze geheel omge bouwd tot vakantieoord. Het oord biedt plaats aan 52 personen behalve de ver zorgers. Begin september logeerden er 12 spastische kinderen met hun ouders. De duitse televisie heeft toen opnamen gemaakt welke over 14 dagen op de duitse televisie worden uitgezonden. Misschien worden de opnamen later door de nederlandse TV overgenomen. Bij die televisie-opnamen nu ver zocht burgemeester Hoftijzer de duitse predikant - die zeer goed nederlands spreekt - namens de gemeente Schoon dijke een fotoboek aan zijn vrouwelijke duitse collega te willen overhandigen. Dit is in Oberhausen bijzonder gewaar deerd. Tussen de Ned. Hervormde ge meente en de CVJM en evangelische duitse kerk bestaan goede contacten. u, dat heb ik vanmiddag gezien. En daar houd ik van. Ankie, duik eens de kelder in, daar drinken we een glaasje op om het te bezegelen". In het dorp was het al spoedig be kend. Die schrijver, Jiè? Die meneer Hansen, die al maanden incognito in een van de huisjes van C. en A. zat, die blijft hier. Hij heeft zeker genoeg gekregen van de schrijverij, want hij is nu in hun dienst. Woont in hun huis en is daar zo'n manusje van alles ge worden. Heb jij wel eens een boek van hem gelezen? Ik heb altijd gedacht, dat hij een bekende schrijver was. Ze ker ook niet veel mee te verdienen De drie mensen in het vakantiever blijf trokken zich overigens van de dorpspraatjes maar weinig aan. In de weken die nog restten voor het seizoen timmerde en schilderde Vlaming, zodat de huisjes eind April er weer als nieuw uitzagen. Hij begon de tuin bij te hou den, reed de grasmaaimachine over de gazons en deed boodschappen in het dorp. 's Avonds zat hij over de boeken gebogen, had al een reis gemaxkt naar de inspecteur van belastingen en ge daan gekregen, dat het Vakantiebedrijf C. en A. Boshoven een aardig bedragje teveel betaalde belastingen terug kreeg Op aanraden van Ankie begon hij rijlessen te nemen, zodat hij de zomer gasten met de auto van de bushalte zou kunnen halen en weer wegbrengen. In Het kerkkoor uit Schmachtendorf heeft j.l. zomer nog in de kerk gezongen. Burgemeester Hoftijzer beloofde zijn duitse gasten de uitnodiging om naar Oberhausen te komen te zullen door geven aan de wethouders en raadsle den. De gedachten gaan uit naar een drie-daags bezoek, de reis inbegrepen. In het programma zal dan een bezoek aan de parlementsgebouwen in Bonn worden ingelast. Mevrouw Albertz is n.l. ook li.d van het duitse parlement voor de SDP. Voorts zei vermeld, dat de stad Oberhausen ongeveer 260.000 inwoners telt. Breskens Duivenver. „Nog Sneller". Breskens Eindstand kampioenschap 1965 Vitesse oude duiven-. 1. J. v. d. Broecke 582 p.: 2. J. Carels 5513. J. v. Oostenbrugge 5214. A. Cornelis 508. Vitesse jonge duiven: 1. I. de Jonge 821 p.; 2. M. Quaars 636; 3. J. Oosterling 615; 4. J. van Gijs 603. Midfond oude duiven: 1. J. v. Oostenbrugge 428 p.; 2. J. de Meester 382: 3. A. Bondewel 338: 4. G. Boekhout 308. Midfond jonge duiven 1. G. van Grol 554 p.; 2. J. Quaars-L. 480; 3. L. Verstraaten 456: 4. Jn. Faas 404. Fond oude duiven: 1. J. Risseeuw 222 p.: 2. I. Klaaijsen 220; 3. A. Vermeulen 164: 4. J. Carels 142. Meeste grijzen oude duiven: J. Carel? 14 pr.A. Cornelis 12. Mp.este vrijzen jonge duiven: I. de Jonge 9 pr.J. v. Oostenbrugge 9; J. Oosterling 8. Aangewezen oude duiven: 1. J. v. d. Broecke 837 p.: 2. J. de Meester 608; 3. W. Bruijnooge 521; 4. J. v. Oostenbrugge 425. Aangewezen jonge duiven 1. J. Buize 745 p.; 2. P. Blaakman 622; 3. J. van Gijs 582; 4. J. Faas-de R. 514. GENERAAL: 1. J. v. Oostenbrugge 2734 p.; 2. J. v. d Broecke 2290; 3. W. Bruijnooge 2002. Winkelgalerij. Met de bouw van de winkelgalerij in bet uitbreidingsplan West is een aan vang gemaakt. De eerste winkel, gele gen in de Langeweg. is bestemd voor de heer A. Lohman te Breskens. Diploma-uitreiking De E.H.B.O.-afd. Beskens heeft ter gelegenheid van de diploma-uitreiking een gezellige avond gehouden in „De Uitkomst". De heer J. Keijmel, sekretaris der ver eniging, die wegens ziekte van de voor zitter, de heer Hensen, de leiding had. kon een groot aantal genodigden wel kom heten. Met name ging een woord van welkom naar loco-burgemeester het dorp mocht men de „schrijver" wel, want die bijnaam hield hij, tot grote hilariteit van Ankie Boshoven, die hem zo af en toe nog wel eens een steek on der water gaf over zijn zogenaamde pseudoniem. Waarover Vlaming dan maar doorgaans wat grinnikte. Begin mei kwamen de eerste gasten. Samen met Ankie had hij er voor ge zorgd, dat alles blonk van reinheid en de vakantiegangers waren dik tevre den. Geleidelijk aan kwamen er meer. Eind juni deed Jan Vlaming rijexamen en tot zijn eigen stomme verbazing slaagde hij meteen de eerste keer. Ankie, die met hem mee geweest was. reed hem terug naar Dorringen. Vla ming kon er nog maar niet over uit gepraat raken, dat hij al dadelijk ge slaagd was. „Alles wat ik gedacht heb", zei hij, „maar de eerste keer De vrouw keek hem van terzijde aan en antwoordde: „Weet u wat uw ge brek is, meneer Vlaming? En daar zult u wel ongeveer uw hele leven last van gehad hebben: u bent min of meer be hept met een minderwaardigheidscom plex". ..Kom nou „Ja, echt. Dat zal u dikwijls lelijke parten gespeeld hebben. U hebt nooit veel over uw leven verteld en ik ben niet nieuwsgierig. Maar ik ken u nu ongeveer acht maanden. Waarschijnlijk hebt u meermalen tot uzelf gezegd: ik

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1