Griep...? HIH 5 rT.Hi A.V.R.O. radio-en televisiegids Oostburg Concert Zeeuws-Vlaams Kamerkoor Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor (het koor van „Jaontje") geeft op vrijdag 5 november a.s„ om 8 uur, een concert o.l.v. Cor Schijve, in het Herv. Jeugd centrum te Oostburg. Medewerking ver lenen de heren Jan Wisse, cello; Sam Schijve. spinet; Piet van de Walle, kla rinet en Wim Robijn, bugel. Het programma bevat o.a. Nederlandse volksliederen, oud-Franse en Italiaanse liederen van Lasso en Jannequin. Ook zullen een paar impressies in het Kad- zandse dialect worden voorgedragen en tot slot „Het is ier zö leutig in 't land van Ke^and". De baten van dit concert komen ten goede voor de verfilming van het Kad - zandse spel „Jaontje". Smokkelauto in besia.g genomen. Een surveillancegroep van de centrale douane te Oostburg heeft op een boer derij in Heille 250 kg. smokkelboter en een bestelwagen in beslag genomen. Tegen de leverancier, de Oostburger J. A„ werd proces-verbaal opgemaakt. De boter en het voertuig vertegenwoor digen een waarde van bijna f 3000,-. De douaniers arriveerden bij de boer derij op het moment dat de leverancier zijn vracht had afgeleverd. In een ga rage werd de boter gevonden. Boer A. Q. en zijn echtgenote werden verbali- seerd. Biljartclub ontbonden. In hotel „Du Commerce" heeft „Krijt op tijd" een algemene ledenvergadering gehouden. Door 16 van de 24 leden werd besloten de vereniging te ontbinden. Voorzitter M. Mabesoone was met de overgrote meerderheid van mening, dat de animo in Oostburg voor de biljart- sport de laatste jaren achteruit is ge gaan en dat een verder voortbestaan van de 40 jaar bestaande club niet lan ger verantwoord is. Besloten werd de in de kas zijnde gelden gelijkelijk onder de leden te verdelen. De mogelijkheid is echter niet uitge sloten dat enkele initiatiefnemers zul len trachten in hotel de Windt een nieuwe club op te richten. N .O .V .-vergadering De afdeling West Z.-Vlaanderen van de Nederl. Onderwijzers Vereniging ver gaderde te Oostburg, onder voorzitter schap van de heer J. Robijn (Breskens). Besproken werden de voorstellen welke behandeld zullen worden op de algemene vergadering te Amsterdam op 28, 29 en 30 december a.s. Als afgevaar digden naar dit congres werden aange wezen de heren G. J. van Oorschot te Sluis en J. A. Hennekeij te Retranche- ment. Oliehandelaren vergaderden. De afd. West Zeeuws-Vlaanderen van de Ned. Olie Detaillisten Organisatie hield een vrij goed bezochte ledenver gadering in hotel „Victory". Door de voorzitter, de heer P. Corne lls uit Schoondijke, werden diverse pro blemen aan de orde gesteld. Het voor naamste punt was wel de olieprijs voor het komende stookseizoen. In de petro- leumkwaliteit blijft de prijs op f 0,20 ongewijzigd. Voorts werd besloten dat de hande laren vrij zijn voor het in bruikleen ge ven van vaten aan hun klanten, alhoe wel er ook zullen zijn die van deze ser vice af zullen stappen, daar de aan schaffingsprijs vrij hoog is. Unaniem was men van mening dat er door aansluiting van de handelaren bij de afdeling een beter contact ontstaat, hetgeen zowel de klant als de handelaar ten goede komt. Vergadering Heemkundige Kring In hotel „Victory" te Oostburg werd de jaarvergadering gehouden van de Heemkundige Kring West Zeeuv.s- Vlaanderen. Er bestond veel belangstel ling voor. De aftredende bestuursleden Ch. J. A. Bukkens uit Sluis, penningmeester en J. van Hinte uit St. Kruis, werden her kozen. Bij de bespreking van het jaarpro gramma voor 1966 bleek dat er behoefte bestond aan het maken van enige ex cursies. Zo zal er reeds de volgende week onder deskundige leiding, een kreken- tocht in de buurt van St. Laurens en St. Margriete worden gemaakt. Binnenkort zal een nieuw jaarboek verschijnen, maar er moet rekening worden gehouden met bijbetaling door de voortdurende kostenstijging. Een pro- paganda-avond zal in Groede worden gehouden. Het bestuur werd uitgebreid met de heer G. A. C. van Vooren uit Aarden- burg. Gewezen werd nog op de mogelijkhe den in iedere gemeente tot het aanplan ten van knotwilgen. De heer Van Vooren bood, mede na mens enige andere leden, een verzame ling dienstenveloppen aan, nu deze na 1 jan. niet meer mogen worden gebruikt. Tot slot vertoonde de heer J. Corenlis uit IJzendijke een aantal kleurendia's uit de eigen streek. Vergadering duivenvereniging. Door de duivenvereniging „De Snel- vliegers" is in het clublokaal „Du Com merce" de najaarsvergadering gehou den. Tot leden van de kascommissie wer den benoemd de heren C. Schijve en J. v. d. Walle. De verenigingstentoon stelling zal worden gehouden op 27 en 28 nov. Enkele voorstellen werden inge diend voor de op 5 nov. te houden kring vergadering te Schoondijke. De uitsla gen en afrekeningen zouden vroeger moeten geschieden. Dit kan bereikt wor den door voor jonge en oude duiven een aparte lossing van leervluchten ook in de morgenuren te houden. Tijdens deze vergadering was er voor de leden gelegenheid om zowel de ge wone vaste voetringen 1966 als de der- byringen voor Orleans te bestellen. Voorts werden de kampioenschappen van het vliegseizoen 1965 bekend ge maakt. Deze luidden Vitesse, aangeduid 1. L. F. Verheije 1291 pnt. 2. R. F. M. Verstraeten 1246; 3. R. Merrelaar 992; 4. mevr. Risseeuw 795; 5. W. van Unen 758; 6. J. Bakker 713; 7. W. Daansen 713; 8. C. J. Bron 551; 9. H. F. M. J. Oosterbaan 519; 10. A. J. Boonman 518. Onaangeduid: 1. L. F. Verheije 1833 p.; 2. W. van Unen 1678; 3. R. F. M. Verstraeten 1648; 4. R. Merrelaar 1572: 5. mevr. Risseeuw 1365: 6. J. Bakker 1353; 7. W. Daansen 1204; 8. A. J. Boonman 1005; 9. C. J. Bouwens 960; 10. C. J. Bron 760. Mid fond, aangeduid 1. R. F. M. Verstraeten 600 p.; 2. L. F. Verheije 477; 3. mevr. Risseeuw 435; 4. A. J. Boonman 4015. J. Rieteco sr. 381 6. A. Risseeuw sr. 374. Onaangeduid: 1. R. F. M. Verstraeten 855 p.; 2. mevr. Risseeuw 679; 3. A. J. Boonman 669; 4. J. Rieteco sr. 565; 5. L. F. Verheije 563; Wordt U grijs Drie minuten borstelen met Crème Marchal en wèg zijn Uw grijze haren Voor 15 cent per week be houdt U de natuurlijke haarkleur. Ook verkrijgbaar in diepzwart. Een perzikhuid voor elke vrouw Ons schoonheidsmiddel Marchal Rim pelcorrector doet onmiddellijk Uw rimpels en kraaienpootjes verdwijnen. Werkingsduur 8 uur. f 8,75. Vol doende voor maanden. Gratis folder bij PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK, BRESKENS Mercuriusstraat 24 Telefoon 857 een onderonsje, waarna er afgewassen werd. De man was intussen weer met de boekhouding verder gegaan en cij ferde. Na een uurtje had hij enkele fouten ontdekt, die hij verbeterde en was tot de slotsom gekomen, dat er in ieder geval één jaar te veel belasting was betaald. Hij wees Cilly Boshoven op hetgeen hij ontdekt had. De vrouw knikte begrijpend. „Dus dit zou beteke nen, dat we zo'n kleine tweehonderd gulden teveel betaald hebben?" „Ja, juffrouw Cillie. Zodra ik de nieuwste tabellen heb. kan ik het pre cies, op de cent nauwkeurig, uitrekenen. Dan zal ik wel een brief schrijven naar de inspecteur. Ik wil wedden, dat u bin nen een paar maanden dit geld terug krijgt". Ankie kwam met de koffie binnen, waarna ze zelf ook ging zitten. De zus ters keken elkaar met een blik van ver standhouding aan. Toen vroeg Ankie opeens aan Vlaming, die berig was een pijp te stoppen: „Meneer Vlaming, m'n zuster weet nu ook, dat dit uw werke lijke naam is, dus wordt het voortaan meneer Vlaming. U weet natuurlijk dat op 1 mei aanstaande de huur van ..De Rietvink" voor u eindigt. Op 6 mei krij gen wij de eerste gasten. Als ik niet on bescheiden ben, mag ik dan vragen wat uw toekomstplannen zijn?" Hij keek naar Ankie en vandaar naar Cillie, die verstrooid in haar koffie roerde. Schouderophalend antwoordde hij naai' waarheid: „Daar heb ik eigen lijk nog niet bij stil gestaan, juffrouw Ankie". Ze keek enige tijd naar de man, die nu een lucifer aanstreek en vuur in zijn tabak zoog. „Hoe vond u het deze maanden in Dorringen?" „Ik heb, behalve het pak slaag dan, alleen maar prettige herinneringen. Vooral de laatste weken". „De kwestie is, meneer Vlaming", ver volgde Ankie nadenkend, „dat u na tuurlijk niet in „De Rietvink" kunt blij ven wonen. Maar we gaan u - aange nomen dat u wilt blijven - ook niet op straat zetten. Ons huis hier is groot ge noeg en we hebben een mooie slaapka mer beschikbaar. Vandaag hebben we gezien, dat u handig bent. Wij, Cillie en ik, hebben dit met elkaar besproken, niet Cil? U mag na 1 mei hier blijven. Dan kunt u die slaapkamer krijgen en eh u kimt hier dan tevens in de kost komen. Als u dan de boekhouding wilt bijhouden en u bereid beni om de nodige karweitjes hier te verrichten, zoals u vanmorgen gedaan hebt, willen we u er ook graag voor betalen. We had den verleden jaar al iemand in dienst willen nemen, ziet u? Maar je kunt te genwoordig zo moeilijk iemand krijgen. Wat denkt u er van, meneer Vlaming? Ik hoop, dat ik u niet beledigd heb f Wordt vervolgd). 6. W. van Unen 532. Fond, aangeduid: 1. R. F. M. Verstraeten 395 p.; 2. W. van Unen 323; 3. E. de Milliano 255; 4. R. C. Jansen 194; 5. mevr. Risseeuw 172; 6. Joh. Simpelaar 142. Onaangeduid 1. R. F. M. Verstraeten 592 p.; 2. R. C. Jansen 356; 3. W. van Unen 323; 4. E. de Milliano 255; 5. mevr. Risseeuw 172; 6. Joh. Simpelaar 142. Jonge duiven, aangeduid; 1. M. Krijger 923 p.; 2. H. F. M. J. Oosterbaan 866; 3. W. Daansen 834; 4. R. Merrelaar 804; 5. J. Simpelaar Jzn. 724; 6. L. P. Risseeuw 686; 7. R. F. M. Verstraeten 678; 8. J. Ie Roy 605; 9. C. Schijve 604; 10. P. F. Barra 599. Onaangeduid 1. H. F. M. J. Oosterbaan 2)37 p.; 2. R. Merrelaar 2046; 3. W. Daansen 1885; 4. M. Krijger 1737; 5. R. F. M. Verstrae ten 1408; 6. W. van Unen 1385; 7. J. Rieteco sr. 1353; 8. P. F. Barra 1083; 9. M. Simpelaar 1054; 10. C. Schijve. Algemeen generaal: 1. R. F. M. Verstraeten 7462 p.; 2. R. Merrelaar 6415; 3. W. van Unen 5786; 4. W. Daansen 5250; 5. L. F. Verheije 5052; 6. mevr. Risseeuw 4855 7. H. F. M. J. Oosterbaan 4269; 8. J. Bakker 4108; 9. J. Rieteco sr. 3772; 10. M. Krijger 3565. VISMIJN - BRESKENS Week van 17 t.e.m. 23 oktober 1965 740 kg. bot 1251 kg. schar 767 kg. schol 701 kg. tong 30 kg. tarbot 40602 kg. kabeljauw 2977 kg. wijting 137 kg. haring VOETBAL 4e klasse H. Uitslagen van zondag J.I. BiervlietClinge 42SteenOost burg 42; R.C.S.Zeelandia 11: Aar denburgLewed. Boys 42; Hansw. BoysCorn Boys 10 (gest.); Breskens IJzendijke 31. De stand is nu: Breskens 6 6 0 0 12 23 - 8 Steen 6 5 1 0 11 20— 8 Biervliet 6 5 0 1 10 279 Aardenburg 6 5 0 1 10 2412 R.C.S. 6 3 1 2 7 16— 7 Zeelandia 6 2 2 2 6 9—13 Clinge 6 2 1 3 5 11—10 Lewed. Boys 6 2 0 4 4 1021 Hansw. Boys 5 1 1 3 3 513 Com Boys 5 0 14 1 813 IJzendijke 6 0 15 1 8—28 Oostburg 6 0 0 6 0 6—25 Programma voor zondag a.s. BiervlietBreskensClingeSteen OostburgR.C.S.ZeelandiaAarden burg; Lewed. BoysHansw. Boys; Corn BoysIJ zendij ke. BiervlietBreskens zal een spannen de wedstrijd worden. Biervliet zal alles op alles zetten om voor eigen publiek van de koploper te winnen. Desondanks houden wij het op een gelijk spel. Clinge zal de winst wel aan Steen moeten laten. Oostburg zal ook zondag geen winst kunnen boeken tegen R.C.S. Mogelijk kan Zeelandia, dat Aarden burg op bezoek krijgt, het tot een pun tenverdeling brengen. Lewed. Boys en Com Boys, die resp. Hansw. Boys en IJzendijke op bezoek krijgen, kunnen misschien van het ter reinvoordeel profiteren en zodoende de winst binnen halen. Om 12.30 uur: Breskens 3Walche ren 3. Om 2.30 uur: Breskens 2R.B.C. 3. KORFBAL Atlas 2—B.K.C. 2 4—8. Het gezegde dat B.K.C. geen doelpun ten kan maken, moet nu maar eens uit de wereld geholpen worden, dachten de spelers van het tweede van B.K.C. In deze match hebben de Bressiaanders la ten zien dat ze dit heus nog niet ver leerd zijn. Na amper 10 minuten spelen was het reeds 02 en wel door A. de Nooijer en A. Broodman. Atlas liet dit niet on zich zitten en prompt was de stand weer ge lijk 22. A. Rijckaert maakte echter aan alle eventuele overwinningsdromen van Atlas een einde door voor de rust de stand weer op een veilige voorsprong van 24 te brengen. De thee had A. de Nooijer kennelijk geïnspireerd, want even na de rust bracht hij de stand op 25. T. Flik- weert wilde ook niet onder doen en droeg ook haar steentje bij 26. Atlas kwam nog even terug wat 46 bete kende, maar hierna hadden ze al hun kruit verschoten. A. Rijckaert die de hatrick verrichtte bracht 10 minuten voor het einde de stand op 47. Kort voor het einde werd het zelfs nog 4—8 door mevr. M. Verduijn. Gezien het spelverloop mag dit een alleszins ver diende overwinning worden genoemd. 0 Blauw Wit jun.B.K.C. jun. 43 Dat een ploeg met de volle inzet om te willen winnen het heel ver kan bren gen, daar zijn we zaterdag j.l. ooggetuige van geweest. Een herboren B.K.C.-ploeg speelde de reputatie van de kampioen van het vorige jaar totaal aan flarden. Met wat meer overleg hadden ze de zege en de punten mee naar huis geno- Rillerig? Onprettig? Pas dan op voor griep.' Neem direct 2 'ASPRO's. 'ASPRO' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. UeVftotM- Na ongeveer een kwartier spelen bracht een Blauwwit-heer de score op 10 en vijf minuten later was het zelfs 20. In vele voorgaande wedstrijden lieten de B.K.C.'ers dan het hoofd han gen. Deze middag echter was het net of deze achterstand hen nog tot gro tere inspanningen prikkelde. Dat dit re sultaat had bewees een afstandschot van Ria Asard 21. De Bressiaanders groeiden naar een grote hoogte, de te genstander was even aangeslagen. J. Francke profiteerde hiervan 22, wat tevens de ruststand was. Na de rust waren de Bressiaanders zo van zichzelf overtuigd, dat Blauw Wit hierop geen antwoord had. Zoals het zo vaak gaat ging het ook nu weer. Bij een van de weinige uitvallen van de Blauw witters, na 7 minuten spelen, werd de stand 32. Weer gaven de Bressiaan ders de moed niet op en vochten als leeuwen. Na 10 min. spelen zag J. Misilje zijn harde werken beloond 33. Een voortdurend aanvallend B.K.C. kon er helaas niet in slagen de zo verdiende zege te behalen. Integendeel, kort voor het einde weer een van de weinige aan vallen van de Kloetingers en het was 4—3. Als er iemand de overwinning heeft verdiend waren het zeker de Bressiaan ders. Jammer jongens, volgende keer nog wat beter jullie kansen benutten en de zaak is voor elkaar. 0 Zuidwesters B adsp.B.K.C. adsp. 31. Dat onze adspiranten toch wel veel moeite hebben met zich aan te passen, blijkt ook nu weer door deze nederlaag. Kop op jongens, nog wat meer zelfver trouwen en ook dan zullen de overwin ningen volgen. Het enige en eerste doel punt in hun klasse werd gemaakt door R. Mookhoek. 0 Programma voor zaterdag a.s.: B.K.C. pupillenSwift A. Aanv. 14.20 uur. B.K.C. juniorenTjoba. Aanvang 15.20 uur. Breskens Vestiging. Door het Scheidamse constructiebe drijf Van der Oost N.V. is de machine fabriek en reparatiebedrijf „Het An ker" overgenomen. Deze overname zal op 1 jan. 1966 ingaan. De personeels bezetting zal worden uitgebreid van 4 tot 10 man. Men zal zich voornamelijk bezig houden met constructie en repa ratie. BURGELIJKE STAND GEMEENTE SCHOONDIJKE. over de maand september 1965 GEBOREN: 3, Irma Francien, d. van Hendrikus Coenraad Joseph van Meurs en van Maria Johanna Maasmans; 9, Claude Jacobus Maria, zn. van Gaston Aloysius Ringoot en van Adrian a Jo hanna Maria Jansen; 14, Diane Zulma Renée, d. van Joël Anthonie de Clerck en van Edith Alice de Badts; 19, Adriaan Cornelis, zn. van Jacobus Dekker en van Cornelia Koster; 27, Abraham, zn. van Jozias Izaak Verkruijsse en van Jan- nigje Soede; 28, Gerritje Suzanna Ma ria. d. van Jacobus Pieter Dieleman en van Jacoba Anna Dees. OVERLEDEN: 20, Jacobus Adriaan van de Walle, 71 j„ wonende te Schoondijke. HUWELIJKEN: 21, Nico Jan Siebelink, 26 j„ wonende te Rotterdam en Magda- lena Agnes Elizabeth Brugman, 23 j., wonende te Schoondijke. INGEKOMEN: 22, Eduardus V. M. Lie ven, van Enschede naar Pr. Beatrix- ztraat 124, Suranna J. Verhage, ev. Luteijn, van Zuidzande naar O 4. VERTROKKEN: 7, Gemma A. P. A. de Rijk, van Dorpsstraat 52 naar Ouden bosch; 21, Petrus A. L. de Rijk. van Dorpsstraat 52 naar Wageningen; 22, Leendert A. Jongman en Cornelia M. Jongman, van Pr. Irenestraat 11 naar Breskens; 24, Pieter Cuvelier en echtge note, van Willemsweg 20 naar Breskens; 28, Catharina C. Tack, wv. Kense, van Pr. Bernhardstraat 2 naar Groede; 28. Hendrik C. de Klerck, van Lange Hee- renstiaat 10 naar Leerdam. (nu op groot formaat) Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2