Y CORSETTEN Meneer Hansen, incognito ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1047 Vrijdag 29 oktober 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F" SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL., PLAATSELIJK NIEUWS Retranchement Raadsvergadering. Vorige week kwam de Raad van Re tranchement in voltallige zitting bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Leenhouts. De voorzitter deelde mede, dat het waterschap bereid is de knotwilgen langs de weg van Terhofstede naar de Oude Tol voor zover zij gevaar opleve ren voor het verkeer, te snoeien of te rooien. B. en W. achten geen termen aanwezig nog meer bomen in de straten te rooien, zulks naar aanleiding van een verzoek in een vorige raadszitting van de heer Lauret. De voorzitter deelde mede, dat waar schijnlijk nog in de loop van 1966 aan gevangen zal worden met de aanleg van een nieuwe rechtstreekse weg van de Belgische grens via de kom der gemeen te naar Cadzand. B. en W. overwegen grond te verkrij gen voor het aanleggen van een par keerterrein in de Zwinpolder. Ook heeft het college het plan de vuilnisbelt nabij het dorp in het belang van de openbare volksgezondheid te sluiten. De Raad besloot aan het comité, dat zich belast met het jaarlijks organise ren van een reisje voor de bejaarden, voor 1965 een subsidie te verstrekken van f 100,-. Aan de Zeeuwse Stichting voor Be roepskeuze te Goes werd een bijdrage toegekend van f 15,-. De ministeriële bezoldigingsmaatrege len per 1 juli 1965 en de bijzondere uit kering 1965 werden van overeenkomstige toepassing verklaard op het daarvoor in aanmerking komende gemeenteperso- neel. Het minimale bedrag in de studietoe lageregeling werd gebracht op f 75,-. De verordening op de heffing en in vordering van keurlonen werd gewij zigd. Voor geiten en schapen wordt het tarief verhoogd van f 3,- op f 4.-, voor varkens van f 5,50 op f 7.50, voor runde ren van f 11,- op f 17,50. Beide wethouders werden benoemd tot lid in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatie Kuststrook West Zeeuws-Vlaanderen. f 2500,- werd uitgetrokken voor het verven, betimmeren, het aanbrengen van verlichting etc. in het gymnastiek lokaal der openbare lagere school en f 1200,- voor het plaatsen van een olie kachel en grote tank in dezelfde zaal. Aangeboden werd de gemeentereke ning over het dienstjaar 1964. De ge wone dienst sloot met een batig saldo van f 5456,91 en de kapitaaldienst met een batig saldo van f 65305,43. Bij de rondvraag stelde de heer Lau ret voor in de Nieuwstraat aan de noordkant een trottoir aan te leggen. De heren Kornelis en Versprille wezen op de wenselijkheid het pad in de Dorpsstraat aan de oostzijde aan te wijzen als voetpad of rijwielpad, zulks met de bedoeling een eind te maken aan het ordeloos parkeren van auto's. De heer Vercouteren informeerde FEUILLETON door Frank van Falckenoort. „Als het in mijn vermogen ligt, wil ik mijn kennis graag beschikbaar stellen". Nog diezelfde avond zat Jan Vlaming met Cilly Boshoven over de boekhouding van het Vakantiebedrijf C. en A. Bos hoven gebogen. Ze wees reeksen cijfers aan, legde een aantal belastingbiljetten voor hem neer en zei tenslotte: „Ik ben er vast van overtuigd, dat wij teveel be lasting betalen, maar ja, ik ben geen expert. Tot nu toe heb ik de boekhou ding altijd zelf bijgehouden, maar het begint zo ingewikkeld te worden. Kunt u er wijs uit worden?" Vlaming bekeek alles nog eens op zijn gemak, vroeg enkele inlichtingen en antwoordde: „Ik zal het proberen, juf frouw Cillie. Vindt u het goed, dat ik alles nog eens precies naga''" „Natuurlijk en wat graag'". Die avond zat Vlaming tot half elf te cijferen en te rekenen, maar zonder de nieuwste belastingtabellen kon hij niet veel doen. Dat zei hij dan ook en Cillie beloofde, dat ze het meteen zou bestel len in de boekhandel. De volgende dag wandelde hij na het naar de kostenverdeling bij het aanleg gen van de geprojecteerde weg naar Cadzand. Schoondljke Daders vernieling en diefstal. De daders van de vernielingen in de noodwoning Midwoudsestraat 14 zijn door de politie opgespoord. De jongens zijn 12 en 13 jaar oud. Het zijn 3 jon gens uit Schoondijke en wel: T. V.. C. P. v. K. en A. G. De politie heeft proces verbaal opgemaakt. Uit de kassen van de tuinbouwerij Fa. Verduijn zijn diverse druiven gestolen. Gok hiervan is geen aangifte gedaan bij de nolitie. Waarschijnlijk zijn dit de zelfde daders. Het verdient wel aanbe veling steeds aangifte bij de politie te doen. Brand in vuilniswagen. Vrijdag j.l. ontstond bij het vuilnis ophalen in de Burg. v. Roseveltstraat brand in de vuilniswagen. In een van de emmers moet ongetwijfeld warme of brandende as hebben gezeten. Omdat de afval-stoffen geliik worden opgenomen in de kraakinstallatie kon de brand niet worden geblust. Bii het trachten de stortplaats te bereiken, kwam de wind in de wagen en ging het nog harder branden. Om vervormingen te voorko men van het staal, werd de gehele vracht gelost aan de Statendijk. Later is dit weer opgeruimd. De Burgemeester heeft een beroep ge daan op de inwoners via een adverten tie om geen brandende as meer in de vuilemmers te werpen. Voor de fa. Gebr. Bron kan dit een grote schade-post worden. Kollekte De Jeugdraad heeft dit jaar de NOVIB-kollekte georganiseerd. Het is een groot sukses geworden want de op brengst was f 203.39. IJzendIJke Auto-ongeluk. Op de Prov. weg, richting Watervliet, geraakte een personenauto, bestuurd door F. V. uit Breskens, van de weg af. De auto kwam in de rechts gelegen sloot tot stilstand. De bestuurder liep een hersenschudding op. terwijl zijn voertuig geheel werd vernield. Jubileum Wit-Gele Kruis. De afdeling IJzendijke v.an het Wit- Gele Kruis heeft in zaal Lievens haar 40-jarig bestaan gevierd. Deze bijeenkomst stond tevens in het teken van het afscheid van twee be stuursleden. Pionier T. Cornelis die bij de oprichting sekretaris was en de laat ste 20 jaar voorzitter en de heer J. Ver- degem 25 jaar bestuurslid, stelden hun zetels beschikbaar. Tot voorzitter werd gekomen de heer G. Calon, terwijl het bestuur verder werd uitgebreid met de dames mevr. v d. Vijver, mevr. A. de Smet-Cornelis, alsmede de heer Driessens. Op voorstel van de medisch adviseur. MEDISCHE Surchtstraat 13 OOSTBURG ontbijt naar de woning der beide dames, toen hij de deur van een der huisjes open zag staan. Nieuwsgierig keek hij naar binnen en zag Ankie aan het werk. Hij liep naar haar toe, groette de vrouw en keek naar de wand, waarvoor ze met veel moeite een kast weggesleept had. Enkele planken waren enigszins vermolmd: door de kieren kon je het daglicht zien. Ankie keek zuchtend naar de wand. „Er gaat geen jaar voorbij of we neb ben onkosten bij de timmerman", ver klaarde ze. „Neem dat nou. En dat is verleden jaar nog helemaal opgeschil derd". Hij constateerde, dat enkele planken vernieuwd moesten worden. Dat was net een kolfje naar zijn hand. Huiskar weitjes hadden altijd zijn voorliefde ge had. „Hebt u wat gereedschap, juffrouw Ankie? Ik bedoel een hamer, zaag en ro?" De vrouw knikte. „O ia. In hel schuurtje achter het huis is een werk bank en daar hangt heel wat gereed schap. Vader knutselde vroeger altijd, maar dat is al heel wat jaren geleden". Hii keek nog eens om zich heen. ..Dan zal ik dat eens netjes voor u in orde maken. Is er in het dorp een timmer man waar ik hout kan kopen?" „Ja, wel twee". „Mooi, laat u dat dan maar een-; aan mij over, juffrouw Ankie. Mag ik eens dr. Lockefeer, werd de heer Cornelis be noemd tot het eerste ere-lid van de ver eniging. Beide vertrekkende bestuurs leden kregen een foto-album aangebo den, hun echtgenotes werden in de bloe men gezet. De scheidende voorzitter memoreerde het 40-jarig bestaan van de afdeling en bracht dank uit aan o.m. de vroegere religieuze wijkverpleegsters, die onder moeilijke omstandigheden belangrijk werk hebben verricht. Felicitaties voor de vereniging en ju bilarissen waren van de geestelijk advi seur; bondsvoorzitter J. van Dongen; burgemeester J. Ficq; namens de leden door de heer J. Dierikx; namens de af deling Hoofdplaat en Biervliet door de heer M. Wijffels en van de districtsbe stuurder en voorzitter van de afdeling Oostburg, de heer P. de Rijk. Oroede Inbreker gegakt. Toen bakker v. H. met brood bij het paviljoen „De Groe" in de duinen kwam, bemerkte hij dat een onbekende zich toegang tot het paviljoen had verschaft. Onmiddellijk werd door hem bij de landbouwer v. D. telefonisch de politie gewaarschuwd. Een 12-jarige jongen de B., die hem vergezelde, gaf hij op dracht de eerste de beste voorbijganger in te schakelen. De jongen hield de automobilist J. R. uit Groede aan, waar na zij de achtervolging inzetten van de inmiddels, zoals bleek, op een brommer voortvluchtige dief. De achtervolgers kregen spoedig hulp van de pl.m. 20-jarige de M. uit Nieuw- vliet, die met zijn brommer eveneens de achtervolging inzette. Door de auto en de brommer werd de inbreker uiteinde lijk gedwongen nabij de „Verklikker" over de duinen het strand op te vluch ten. In het mulle zand kwam hij met zijn brommer tot stilstand. Zonder tegenstand gaf hij zich over aan de achtervolgers, die op hun beurt hem aan een in de buurt wonende wachtmeester der rijkspolitie overlever den. De inbreker bleek de 20-jarige J. B. uit Middelburg te zijn. Bij de inbraak in het paviljoen had hij een geldsbedrag en een re is wekkertje meegenomen. Ook bekende hij eerder op de dag in een zomerhuisje te hebben ingebroken, waar zijn buit een verrekijker betrof. B„ die al eerder wegens diefstal in de jeugdgevangenis gedetineerd is ge weest, werd naar Oostburg overge- in dat»schuurtje kijken?" Ze liepen er samen heen. Vlaming constateerde, dat er zo ongeveer van alles was. Hij nam een duimstok mee en een stuk timmermanspotlood, waar na hij terugliep naar het zomerhuisje, de maat nam van de planken, die ver nieuwd moesten worden en die maten opschreef. Hij kreeg het adres van de timmerman en wandelde rustig naar hem toe om een half uurtje later met een aantal planken terug te keren. Ge durende de rest van de morgen was hij in het huisje aan het werk en toen An kie om half één kwam vragen of hij met haar en haar zuster wilde mee- eten, sloeg hij net de laatste spijkei- door het hout. Hij legde de hamer neer en wiste zich het zweet van het gezicht. „Nou? Wat denkt u er van?" De vrouw sloeg vol bewondering de handen in elkaar. „Nee maar dat is prachtig, meneer Vlaming. Een timmer man had het niet beter kunnen doen. Dat ziet er weer stevig uit, hè?" Hij knikte, tevreden over haar lof. „Ja, zulke karweitjes vind ik leuk. Als u nog meer op te knappen hebt, zegt u het maar". Ze knikte nogmaals en toen kwam er een ondeugende flikkering in haar ogen. „Zo te zien kunt u beter met een ha mer omgaan als met de schrijfmachine, meneer Hansen", stelde ze op zachte toon vast. bracht. In de loop van de week is hij voor de Officier van Justitie te Middel burg voorgeleid. Gymnasiiekuitvoering In het gemeentelijk sportlokaal gaf de gymnastiekvereniging „Willen is Kun nen" uit Sluis een demonstratie-avond, onder leiding van de heer P. Fraanje. De gymnasten brachten ritmische- en toesteloefeningen. Daarnaast trad een groepje gymnasten uit Groede zelf op. Men is in Groede gestart met een eigen gymnastiekvereniging. Aan het eind van deze zeer geslaagde avond bracht de heer W. Kapsenberg, voorzitter van W.I.K. dank voor deze demonstratie. Hij sprak de hoop uit dat de turnsport een goede toekomst tege moet zal mogen gaan. Voor deze avond bestond grote belangstelling. Breskens Groot succes voor onze dorpsgenoot. De vijfde Nationale Konijnen- en Pluim veetentoonstelling „Hart, van Hol landshow" te Gouda, waarvoor duizen den dieren waren ingezonden, is een groot succes voor onze dorpsgenoot, de heer A. Morel, geworden. In de open klasse der Wit-Vlaamse Reuzen behaalde dhr. Morel met zijn 7 ingezonden dieren niet minder dan 6 x Z.Z.G. en 1 x Z.G. In de rammen-klasse een le en een 3e Z.Z.G. plus Z.G. In de voedster klasse de le en de 2e Z.Z.G. en 2 x Z.Z.G. Uiteindelijk werd zijn ram de mooiste van alle Wit-Vlaamse Reuzen «beker). Op één na zijn voedster (medaille). Ook de prijs van de mooiste ram en voedster wit behaalde hij (beker plus medaille). Verder de mooiste voedster wit op 1 na (medaille) en de mooiste ram wit op 2 na (medaille) was voor hem. In de jeugdklasse der Wit-Vlaamse Reuzen had hij 2 verkochte dieren zit ten, die alle 2 in deze klasse rammen en voedsters le werden met Z.Z.G. In alle klassen dus der Wit-Vlaamse Reuzen werden de le prijzen gewonnen door dhr. Morel zijn dieren. Een waar lijk groot succes voor onze dorpsgenoot. Retranchement Kinderpostzegels. De leerlingen der o.l. school verkoch ten voor een bedrag van f 243.75 aan kinderpostzegels en kaarten. Aardbeien. De heer Luteijn Sr. beleeft dit jaar veel plezier van zijn tuinaardbeien. Bracht dit gewas het in vorige jaren niet verder dan één oogst, dit jaar was er in september nog een weelderige tweede bloei en thans hangen de aardbeien, waarbij heel wat rijpe, bij massa's aan de planten. Vlaming schoot in een lach. „En of. O, ik kan wel typen hoor. Maar ik denk. dat ik eerder een stuk of wat zomerhuisjes neerzet dan één boek schrijf". „Onder bepaalde omstandigheden kunnen zomerhuisjes nuttiger zijn dan boeken", filosofeerde de vrouw. „Maar, eh het eten staat op tafel. „Gaat u mee?" Hij keek haar verbaasd aan. „Bedoelt u, dat Ze knikte zeer beslist. „Natuurlijk. U hebt de hele morgen hier gewerkt. Het minste wat wij daar tegenover kunnen stellen is, dat u bij ons komt eten. Of eh het kan natuurlijk zijn, dat zulks niet in overeenstemming is met de stan ding van meneer Hansen „U bent een grappenmaakster, juf frouw Ankie. Hindert niet, ik heb geen lange tenen. En u hebt groot gelijk, hoor. Had ik u en uw zuster maar niet voor de gek moeten houden". „Geeft niets. Gaat u mee?" 's Middags liep Jan Vlaming in gezel schap van de twee zusters langs de an dere huisjes, bekeek ze van binnen en af en toe maakte hij een korte aante kening. Overal moest wat opgelapt of vernieuwd worden en hij stelde zich meteen bereid om dit alles voor de da mes in orde te maken. Na het broodeten. waarvoor hij ook zeer uitdrukkelijk was uitgenodigd, hadden de twee vrouwen in :1e keuken

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1