de jchakel Renniesi alg. nieuws blad voor west zeeuws-vlaanderen vj feuilleton Meneer Hansen, incognito AIR nieuwsblad 19e Jaargang Nr. 1045 Vrijdag 15 oktober 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS 'F4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT 10 - BRESKENS - TEL.,. PLAATSELIJK NIEUWS Aardenburg Heemkundige kring. Door het gemeentebestuur van Aar denburg zijn op het gemeentehuis een 160-tal leden van de Vlaamse heem kundige bond ontvangen. De deelne mers waren op een landdag te Aalter. De ontvangst, alsmede een bezoek aan enkele Aardenburgse bezienswaardig heden maakten deel uit van de landdag. De ontvangst werd ook meegemaakt door enkele bestuursleden van de Heem kundige Kring in West Z.-Vlaanderen. Burgemeester van Berckel heette de aanwezigen welkom in de raadzaal. Hij stipte bij deze verwelkoming nog eens aan de verbroedering tussen noord en zuid. Spr. zei o.m.: nog steeds betreur ik het dat de grens een barrière vormt waarin slechts enkele doorlaatposten zijn. Namens het Belgisch verbond voor heemkunde sprak de voorzitter, ir. J. Wijns uit Bokrijk. Deze noemde Z. Vlaanderen een van de bruggen naar Nederland. Hij zei het op hoge prijs te stellen om met de leden naar Aarden burg te komen, omdat dit het saamho righeidsgevoel verstevigt. Het Belgische gezelschap bezocht ver volgens groepsgewijs het Aardenburgs museum, de St. Baafskerk en de op gravingen. Op deze excursie werden zij rondgeleid door de Aardenburgse ama teur-oudheidkundigen J. v. Hinte en J. Rosseel en door ir. J. Trimpe Burger van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo demonderzoek. Breskens Vergadering Plattelandsvrouwen. De Ned. Bond van Plattelandsvrou wen afd. West Z.-Vlaanderen, heeft in restaurant Scherbeijn een algemene vergadering gehouden. De presidente, mevr. Vroon-v. Maar- leveld uit Breskens, kon slechts een zeer beperkt aantal leden welkom heten. Zij deelde mede dat deze winter een cur sus fijne keuken zal worden gegeven in de Huishoudschool te Schoondijke. Deze cursus zal worden gegeven door een lerares van de Stichting huishoudelijke voorlichting ten plattelande. Op 19 nov. zal in het Ledei-theater te Oostburg een toneelavond worden ge houden, die verzorgd zal worden door het Reizend Zeeuws Volkstoneel uit Hulst. Ook de mannen zullen voor deze avond worden uitgenodigd. Op 16 dec. zal er in Schoondijke een Kerstmiddag worden gehouden. Op een nog nader vast te stellen datum in maart zal een internationale avond worden' gehouden over Ierland. Een vijftal dames vertelden aan de hand van eigen dia's reiservaringen over Frankrijk, Luxemburg, Hongarije, Noorwegen, een Rijnreis en over West Z.-Vlaanderen, gezien vanaf de water toren in Oostburg. GEBOORTEKAARTJES Firma SMOOR DE HULSTER door Frank van Falckenoort. „Nee, als je het zo bekijkt jeetje, maar goed, dat ik van dit alles niets wist „We gaan verder. De heren krijgen het blijkbaar nog meer benauwd en iemand geeft opdracht het huisje eens ondersteboven te halen. Op de dag, dat meneer Vlaming naar Enschede is, ge beurt het, maar de heren vinden niets, omdat er niets is wat Vlaming te ver bergen heeft". „Zo is het maar precies". „De onrust in de gelederen blijft ver der groeien; Vlaming geniet van het schone uitzicht uit zijn raam en de geu rige tabak. Men gaat over tot een laat ste poging: de vijand om te kopen. Vraag hem of hij wil vertrekken en stel hem schadeloos. Dat proberen de heren en Jan Vlaming, die van het hele geval niets snapt, denkt met een paar abnor male mensen, zullen we maar zeggen, te doen te hebben, nietwaar?" „Precies", bevestigde Vlaming. „Met gekken kun je ook niet verstan dig praten, dus als de heren vragen een bedrag te noemen, denkt Vlaming laat Oroede Zeeuwse kollekte. De Zeeuwse kollekte 1965 heeft te Groede opgebracht f 329,50. Wielerkoers. In Groede is zaterdag de laatste wie lerwedstrijd van het seizoen gehouden. Deze wedstrijd is gewonnen door de sterke streekrenner Sj. Beun uit Bier vliet. Het is een bijzonder levendige strijd geworden tussen de 44 renners. Jammer is het, dat 20 km. voor het einde Ad. Versluijs uit Lexmond met een personenauto in botsing kv/am. Hij liep hierbij geen letsel op, doch zijn fiets werd zwaar beschadigd. Diverse wielersupporters legden direct iets uit, waardoor de schade voor Versluijs wat dragelijker werd. Het waren Evertse en Kievit, die er het eerst vandoor gingen. Door het vervolgens ontsnappen van Beun, Wurth en Oomen volgde er een felle strijd. Zij wisten zelfs de leiders In te halen. Ook de renners Otten en Plieger wisten de kopgroep te bereiken. Door Wouters is ook nog een poging gedaan om zich bij de koplopers aan te sluiten, doch deze poging was tevergeefs. Met nog 12 km. voor de boeg kregen Plieger en Kie vit een inzinking waardoor zij veel ter rein moesten prijs geven. Kort voor het einde moesten ook Otten en Oomen zich laten terug zakken. In de eindsprint won Beun royaal van een aantal Zeeu wen, die steeds in de voorste gelederen hebben gereden. De uitslag is als volgt: 1. Sj. Beun, Biervliet, 65 km. in 1.47.00; 2. W. Everse, Zierikzee; 3. A. Wurth, Brouwershaven; 4. F. Otten, Eindhoven; 5. P. Oomen, Breda; 6. J. de Schipper. Breskens; 7. F. v. d. Berg, Eindhoven; 8. F. v. Uden, Oss; 9. A. Wouters, Zun- dert; 10. J. v. d. Klundert, Breda; 11. J. Kievit, Borssele; 12. F. Spetgens, So meren op 1 ronde; 13. C. de Smit, Hfd.- plaat; 14. J. Hinneman, IJzendijke; 15. J. Westerweele, Sluis. Hoofdplaat Raadsvergadering De raad der gemeente Hoofdplaat ver gaderde onder voorzitterschap van bur gemeester J. Temmerman. De heren Steijaert, de Ruijsscher en Thomaes werden benoemd in de Com missie voor het nazien der rekening van inkomsten en uitgaven over 1964. Voor het gemeentepersoneel werd een uitkeringsverordening vastgesteld. Aan de sekretaris en ontvanger, alsmede de bezoldigde ambtenaar van de bur gerlijke stand, zal per 1 juli de verho ging van 0,3 pCt'. worden uitgekeerd. Het raadsbesluit tot verhoging van de bezoldiging van de schoonhoudster en de klokkenisten, per i juli zijnde 2 pCt., werd herzien. Besloten werd om over 1965 aan het gemeentepersoneel, de sekretaris-ont- v anger en de bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand een uitkering van 2 pCt. te geven. Om in de vacature ter gemeente- sekretarie te voorzien is herhaade ma- ik nu ook maar gek doen en vraagt een kwart ton. Met als gevolg, dat de heren het van louter schrik zowat in hun broek doen en dit afreageren door me neer Vlaming buiten westen te slaan. Waarna ze in paniek wegvluchten". „Ik zou zeggen, meneer Hoolwerf, dat klopt als een bus. Dus men zag mij aan voor iemand van de contra-spionage? En jullie eveneens zeker?" Hoolwerf knikte langzaam. „Misschien begin je er nu wat van te snappen. Toer jij vijf en twintig duizend gulden vroeg, dachten de heren dat je al zoveel van hun organisatie wist, dat het eigenlijk al geen zin meer had om je om te ko pen, veronderstel ik. Ja, die vijf en twintig duizend pop wat had je ge daan, als ze je dat bedrag gegeven had den?" Vlaming grinnikte. „Ik had gezegd: hartelijk dank, heren en zou meteen zijn gaan pakken. Met een uur was ik vast verdwenen om niet het risico te lopen, dat ze zich nog eens zouden bedenken. Ik had het dan toch zeker eerlijk gekre gen?" Hoolwerf lachte van de weeromstuit mee. „Misschien hebben wij hierover ver schillende begrippen Kijk, als je nu gezegd had: twee of drieduizend gulden. Waarschijnlijk zouden ze je het geld overhandigd hebben en je een ultimatum gesteld: binnen zoveel uur vertrekken en nooit meer in de buurt komen. Ze zouden dan van de veronderstelling zijn len een oproep geplaatst in de Gemeen tebode. Dit is zonder enig resultaat ge bleven. Teneinde een jongere kracht ter gemeente-sekretarie te krijgen, diende een nieuwe rang van leerling ambtenaar te worden gemaakt. Daar deze rang in de overheidsdiensten niet bestaat, zal een nieuwe rang van schrijver worden gemaakt met een be zoldiging van f 277,- per maand. Men hoopt nu- spoedig een nieuwe ambtenaar met 3 jaar H.B.S.- of U.L.O.-diploma te kunnen aantrekken. Aan mej. A. J. Sijnesael werd eervol ontslag verleend als schoonhoudster van het gemeentehuis. Een kampeerverordening werd nood zakelijk geacht om tegen te gaan dat overal in de gemeente tenten worden opgeslagen gedurende de zomermaan den. Aan de nieuwe bushalte in de kom der gemeente zal een abri worden ge plaatst. De kosten bedragen f 1700,-. Uit het reeds gevoerde overleg met de Z.V.T.M. mag worden verwacht dat f 500,- zal worden terug ontvangen. De heer Haers drong aan op spoed met de plaatsing, daar de winter voor de deur staat. De voorz. kon hem gerust stellen en zei dat een offerte was ontvangen. Plaatsing in oktober zou zeker mogelijk zijn. Aanvulling werd verleend tot aan sluiting bij de N.V. Waterleiding Mij. Zeeuws-Vlaanderen. Deze aanvulling omvat het aangaan van geldleningen en eventuele verdere aan te gane geld leningen, tevens bestemd voor de N.V. Industriewatervoorziening. Een subsidieverzoek van de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie werd afge wezen. Aan de Kath. Reclasseringsver- eniging afd. Zeeland, werd voor 1966 een subsidie van f 50,- toegezegd. De heren J. v. d. Ameele, Ch. Harne- lijnck, Ch. Roets, C. Rijckaert en M. Wijffels werden benoemd tot lid van de Commissie Woonruimtewet 1947 voor het jaar 1966. De verbetering van de weg Biervliet Nieuwlandse Molen kost f 45.000,-. De provincie zal hierin een subsidie van 75 pCt. geven. Van het restant komt 516 deel voor rekening van Biervliet en 1,6 deel voor rekening van Hoofdplaat. Het benodigde krediet van f 1875,- werd door de raad verstrekt. De vergoeding aan de Kon. Nederl. Heide Mij. voor het maken van een wegenlegger dient te worden verhoogd zulks in verband met de steeds gestegen kosten. Reeds sedert 1961 bestaat dit plan, doch door talrijke moeilijkheden is dit werk nog steeds niet ten uitvoer gekomen. Aan dhr. Th. v. d. Velde is een uit weg verkocht ter grootte van 115 ca. tegen een prijs van f 5,- per m2. De voorwaarden tot verkoop van de woningwetwoning aan de Mgr. Luijpen" straat 6 aan dhr. J. Steijaert, werden helpen direct tegen brandend maagzuur uitgegaan, dat de tegenpartij er nauwe lijks benul van had, wat er werkelijk door de heren werd bekokstoofd. Maar toen jij een kwart ton vroeg, kregen ze de schrik van hun leven en maakten ze daaruit dus op, dat de contra-spionage zo ongeveer alles al wist. Vandaar, dat ze min of meer hun kop kwijt raakten, zie je?" „Het scheelde anders maar weinig, of het was de mijne geweest', merkte Vla ming droog op. „Wel leuk, zo'n spelletje. Vooral als je meedoet, zonder dat je er zelf erg in hebt". „Ja maar, mijn waarde vriend Vla ming, waarom kom je dan ook uitgere kend hier, net naast een huis dat al maanden in de belangstelling van de justitionele en militaire autoriteiten staat?" „Man, kon ik dat weten? Spionage in Dorringen, wie zou dat in zijn hoofd krijgen? Probeer je een net mens te worden, ver weg van de gevaarlijke grote stad, in een eenzaam zomerhuisje in liet liefelijk gelegen Dorringen Nou, ik heb hier liefelijk gelegen, met een paar blauwe lampen en een half in elkaar getrapt karkas. Dorringen, met een aan lokkelijke omgeving vooral het huis van mijn buurman. En de vriendelijke bevolking. Weet ik ook van mee te pra ten. Ze zien je voor een spion aan, bre ken bij je in en slaan je tenslotte het ziekenhuis in. Welkom, vreemdeling. Waar zou ik ergens een harnas kunnen \astgesteld. Door het bestuur van de R.K. lagere school St. Eligius te Hoofdplaat was verzocht een handwerkkast te mogen aanschaffen. De kosten bedragen f 500. Z.h.st. werd het krediet verleend. Aan dhr. A. de Vaere te Damme iB.i werd opdracht gegeven tot het maken van een olieverf schilderij. De voorz. lichtte toe dat gedacht was aan de ha ven van Hoofdplaat, die op het punt staat te verdwijnen. Een uitgaaf van f 800,- vond hij wel verantwoord. Een beeld van het bestaan van Hoofdplaat's welvaart wordt hierdoor bewaard voor liet nageslacht. De heer Haers vond het toch maar een dure herinnering. Door de afd. Hoofdplaat van de Kath. Bond voor Bejaarden en Gepensioneer den in het bisdom Breda was verzocht om voor 1966 een subsidie te mogen ontvangen. De raad gaf deze subsidie met een maximum van f 200.- en onder voorbehoud dat de exploitatie er reden toe geeft. Aan het nieuwe hoofd van de Sint Aloysiucschool te Slijkplaat werden de verhuiskosten tot een bedrag van f 142,08 toegekend. De eerste begrotingswijziging alsmede de rekening van inkomsten en uitgaven over het jaar 1964 van de dienst Maat schappelijke Zorg werden goedgekeurd. De aanvraag van een jaarlijkse sub sidie van de Oudervereniging „Voor het Zorgenkind" te Hulst werd afgewezen. De reeds jaren geleden ingestelde Ontwikkelingscommissie West Zeeuws- Vlaanderen begint wederom tot leven te komen. Aan de raden van de gemeen ten is de vraag gesteld of men voor of tegen het instellen van een dergelijke commissie is. De raad van Hoofdplaat was unaniem van mening, dat men voor een dergelijke commissie moet zijn. Weth. Blaakman betreurde het dat in het verleden niet veel van de commis sie is uitgegaan. De samenstelling van een dergelijke commissie moet ook niet alleen uit burgemeesters bestaan. Ook wethouders, zakenlieden en personen uit het maatschappelijke leven dienen hierin zitting te hebben. Hij doet dan ook een voorstel om de nieuw in te stel len commissie zo op te bouwen. Door de gehele raad wordt dit voorstel gesteund. Voor de wegverbetering van Breskens naar Nummer Eén zal door de raad fi nanciële medewerking worden verleend. Besloten werd voor het aanleggen van de nieuwe weg een voorlopige bijdrage van f 42.500,- te voteren als gemeente lijke bijdrage. Tijdens de rondvraag informeert de heer Steijaert naar de mogelijkheid om het kopen van woningen, bestemd voor vakantiewoningen, af te remmen. Weth. Biaakman zegt dat men het verkopen van woningen niet kan verbieden. Ech ter heeft B. en W. de bevoegdheid om de bestemming van de woningen te be palen. De heer de Ruijsscher meent dat het in zijn geheel niet past dat wo ningen, die met premie van rijk of ge meente zijn gebouwd, bestemd worden voor vakantiewoning, gezien de nog steeds durende vraag naar woningen, die voor Hoofdplaat nog een aantal van huren, denkt u?" Hoolwerf schoot in een gulle lach. „Enfin, je humor ben je nog niet kwijt geraakt". Vlaming keek de ander meesmuilend aan. „Zoekt u rust? Moet u naar Dorrin gen gaan. En als je het uit je zelf niet vindt, helpen ze je wel een handje. Ik ben nog nooit zo rustig geweest als de laatste dagen. Allemachtig, ik zat al die weken zo ongeveer op een vulkaan. Maar gelukkig, dat ik er zelf niks van wist. Jullie hadden me ook wel eens eerder krnnen inlichten!" „Onzin, Vlaming, je weet nu, dat we in de veronderstelling verkeerden, dat je bij de contra-spionage behoorde. Doch je mag het nu wel weten - hij keek op zijn horloge - jouw aanwezigheid heeft de procedure een beetje versneld. De heren begonnen in paniek te geraken, doordat de eeuwig onverstoorbare Vla ming pijpjes zat te roken voor het raam en om de drie weken naar Enschede reisde. Ze kregen het dus van je op hun zenuwen en gingen fouten maken. Ge durende de laatste dagen is het net snel dichter om de heren heen getrokken en als we nu het licht hier even uitdraaien. Vlaming en we kijken om de hoek van het gordijn, dan zie je wat bij je buur man dat misschien wel de moeite waard is". Vlaming keek naar de rechercheur, die opgestaan was en kwam zelf ook langzaam en pijnlijk overeind.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1