de jchakel BRILLEN Meneer Hansen, incognito ai G NIEUWS BLAD ALG. NIEUWS BLAD VOOR WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 19e Jaargang Nr. 1044 Vrijdag 8 oktober 1965 Verschijnt iedere vrijdag Abonnementsprijs f 1,75 p. kw.franco p. post f 2,15 Prijs der advertenties: 12 ct. p. m.m.; bij abonn. korting Advertenties m. brieven onder nr. of bij ons te bevragen 18 ct. extra Telefoon (01172) 429 DRUKKERS-UITGEVERS F4 SMOOR DE HULSTER - DORPSSTRAAT IQ - BRESKENS - TEL. 90 - GIRO 358296 ,/©e Sötülemaefter" OOSTBURG BURGERLIJKE STAND GEMEENTE BRESKENS over de maand september 1965 GEBOREN: 2, Angelina Sophia, d. van Popke Ottens en van Louisa M. Simpe laar; 4, Angelo, zn. van August van Quekelberghe en v. Antoinette Cocquyt; 8, Sara Suzanna, d. van Jozias P. Eras mus «en van Elizabeth M. van den Broecke; 8, Maria Martina, d. van Adriaan de Nooijer en van Marijke J. E. v. d. Lijke; 8, Willem Jannis, zn. van Henk Fenijn en van Suzanna Goethals; 10, Jacquelien, d. van Jakob Kooij en van Willy C. van Noord; 13, Ronnie Izaak Adriaan, zn. van Daniël I. Christiaansen en van Eliza M. van de Gruiter; 14, Mark Joannes Maria, zn. van Joannes A. Steijaert en van Marie S. de Buck; 15, Jacob Johannes Simon, zn. van Johannes Bakker en van Josina Matthijsse; 20, Karin Cornelia Magda- lena, d. van Johannis N. Valk en van Wilma Moors; 22, Jacob Pieter, zn. van Pieter van de Wege en van Elizabeth J. Luteijn; 24, Jan Johannes, zn. van Jan C. Willemaen en van Sonja H. M. Scherbeijn; 25, Peter Jannis, zn. van Joost Post en van Irène E. A. De Smet, geb. te Oostburg; 26. Maria Adriana, d. van Abraham F. de Ruijter en van Sara M. de Winde; 27, Menno Hubrecht. zn. van Rudi W. de Bliek en van Ja- coba F. du Bois; 29, Adriana Janneke, d. van Pieter J. van d>e Velde en van Suzanna E. Bril. HUWELIJKEN: 3, Teunis van der Meij, 28 j., wonende te Zaandam en Sara do Lijser, 26 j., wonende te Breskens; 3 Cornells de Nooijer, 21 j. en Pieternella A. Manhave, 18 j., beiden wonende te Breskens; 24, Johan Quaars, 21 j., wo nende te Nieuwvliet en Louiza A. For- trei, 18 j., wonende te Breskens. OVERLEDEN: 8, Jacobus Ghijsels, 77 j., wonende te Breskens. INGEKOMEN6, Johannes A. M. Schenk en gezin, van Loon op Zand naar Spui- plein 17; 6, Adolf Drost, van Ridderkerk naar Vogelenzang 25; 7, Pieter C. de Haze, van Zwijndrecht naar T. F. Blan kenstraat 24; 15, Willem A. Dekker en gezin, van Budel naar Vogelenzang 4; 17, Maria L. Jongman-van Ham en ge zin, van Sas van Gent naar Scheep vaartstraat 28; 17, Janna J. Vercoute- ren-v. d. Linde, van Kortgene naar Langeweg 24; 21, Levinus D. Vercoute- ren, van Yerseke naar Langeweg 24; 21, Frans J. J. Schot, van Rotterdam naar Havenstraat 4222, Leendert A. Jongman en Cornelia M. Jongman, van Schoondijke naar Scheepvaartstraat 28 24, Joanne S. Karels-v. d. Ende, van Middelburg naar Adm. de Ruijterlaan 15; 24, Pieter Cuvelier en gezin, van Schoondijke naar Boulevard 134; 27, Eliza de Waal, van Harlingen naar de Hullustraat 8; 29, Jacobus H. J. M. Stam, van Dongen naar v. Zuijenstr. 17. VERTROKKEN: 1, Izaak A. C. de Feij- ter, van Dorpsstraat 109 naar Goes; 3, Sara van der Meij-de Lijser, van J- H. van Dalestraat 8 naar Zaandam; 6, Ru dolf J. de Meijer, van Crocusstraat 14 FEUILLETON door Frank van Falckenoort. „Ze spraken met Glasov en ke ken heel ernstig. Trouwens, Glasov kreeg dikwijls bezoek. Ik zag dan de een of andere dure snuiter in de kamer komen, waarna Glasov de overgordij nen dicht schoof. Eigenlijk niks natuur lijk, want het kan familie zijn, of za kenrelaties of wat dan ook. Ja, wat doet die man eigenlijk voor de kost?" Hoolwerf aarzelde even, doch ant woordde: „Officieel staat Glasov te boek als rentenier. Hij had vroeger hier in de buurt een tuindersbedrijfje, maar we zijn er achter gekomen, dat het nooit best heeft gelopen. Verleden jaar januari heeft hij dat huis gekocht en is er bijna meteen gaan wonen". „En waar verdenken jullie hem van?" „Och, Vlaming, daar kunnen we niet over praten. Dat snap je zelf wel". „Ja, ja, dat zegt u. Maar ik zit hier als een behoorlijk burger. Ik doe nie mand overlast, ik bemoei me nergens mee, betaal op tijd mijn huur en betaal alles wat ik in het dorp koop, kontant. Een paar louche snuiters komen op be zoek, proberen me voor de gek te hou - naar Terneuzen; 7, Cornelia J. Kolijn- du Fossé, van Vogelenzang 4 naar Groe- de; 9, Anna M. L. Kok en gezin, van Oranjeplein 11 naar Amsterdam; 13, Adrianus G. C. Verhoeven, van v. Zuijen- straat 17 naar Hooge- en Lage Zwa- luwe; 13, Cornelia J. J. van Eekeren, van v. Zuijenstraat 17 naar Hooge- en Lage Zwaluwe: 24, Louiza A. Quaars-Fortrei, van Steenoven 10 naar Nieuwvliet. BINNENVERHUIZINGEN2, Hans L. van Maaren en echtg., van de Hullu straat 16 naar Pr. Julianastraat 8; 3, Johannis J. Albregtse en echtg., van Boulevard 96 naar Havenstraat 26; 3, Cornelis de Nooijer, van T. F. Blanken straat 27 naar Dr. Broodmanstraat 41; 13, Wilhelm Witterick en gezin, van Daliastraat 18 naar Adm. de Ruijter laan 1313, Charles E. L. A. A. Ch. Ron- se en echtg., van Jasmijnstraat 2 naar Adm. de Ruijterlaan 3: 13, Cornelis Donze en echtg., van Jasmijnstraat 3 naar Adm. de Ruijterlaan 5; 13, Jacob J. van de Velde en gezin, van Dalia straat 5 naar Adm. de Ruijterlaan 7; 13, Emile Th. de Block en echtg., van Jasmijnstraat 6 naar Adm. de Ruijter laan 9; 14, Pieter J. van den Broecke en gezin, van Hyacintstraat 3 naar Adm. de Ruijterlaan 11; 17, Josephus P. Monjé en gezin, van Jasmijnstraat 7 naar v. Zuijenstraat ong.; 21, Hendrika C. P. de Munck-Klaassen, van Schelde- kade 22 naar Pr. Julianastraat 26; 27, Willem J. Vergouwe en echtg.. van Bou levard 134 naar Boulevard 136; 24, Kees Kareis, van de Hullustraat 19 naar Adm. de Ruijterlaan 15. PLAATSELIJK NIEUWS Qroede Raadsvergadering. De raad der gemeente Groede kv/am in openbare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars. De gemeentebegroting voor het jaar 1966 werd aangeboden. Deze sluit met een post onvoorzien van f 5000,-. Uit deze begroting blijkt dat de financiële positie der gemeente gunstig is. De voorzitter deelt mede, dat de he ren C. Cijsouw en R. van Damme 20 jaar lid van de raad zijn. Jammer vond hij het dat vorig jaar geen aandacht is besteed aan het feit, dat de heer T. Ver meulen 15 jaar lid van de raad was. De voorz. zei het prettig te vinden dit feit nu te mogen herdenken. Hij memoreer de dat Groede 20 jaar geleden stede bouwkundig al mooi was, doch door de oorlogsomstandigheden vele was ver waarloosd. Het vërzorgingspeil was in die na-oorlogse jaren zeer laag. Mede dank zij de goede en prettige samen werking, ook van de jubilarissen, is Groede opgebouwd en verfraaid. Gedu rende de 20 jaar van het raadslidmaat schap van beide raadsleden is 166 maal een vergadering van de raad gehouden. De heer Cijsouw heeft slechts 1 maal gemist en de heer van Damme enkele malen. De voorz. zegt heel dankbaar te zijn voor de prettige samenwerking. Hij den en gaan er weer vandoor. Men breekt bij me in, zoekt naar iets, dat er blijkbaar niet is. M'n buurman loert naar me met een verrekijker en die twee lammelingen komen opnieuw, stel len idiote vragen over opdrachtgevers en willen graag dat ik hier weg ga. Ze vallen er zelfs voor betalen. Goed, denk ik, met geloken moet je meepraten, dus ik zeg: geef me vijf en twintig duizend piek en ik smeer 'm binnen een halve etmaal. Krijg ik inplaats van geld een pak slaag, zoals ik nog nooit in m'n leven gehad heb. Intussen is de politie hier als kind in huis, stelt al even idiote vragen, beschuldigt mij van de gekste dingen als ik rustig om de drie weken mezelf trakteer op een erwtensoepmaal en een film in Enschede, en zit maar te zaniken over het geld, waarmee ik m'n verblijf in Dorringen financier. Schei alsjeblieft uit. Nou begrijp ik, hoe de zenuwinrichtingen vol komen. En als ik dan vraag wat er met die mesjok- kene buurman van me aan de hand is, word ik met een kluitje in het riet ge stuurd. Je vertrouwt me nog niet, hè?" Hoolwerf begon te lachen. „Vind je het gek?" „Ja, meneer Hoolwerf, dat is nu het rechte woord: dat vind ik gek. Ik heb niks te verbergen, maar iedereen hier doet geheimzinnig: die twee schoften, die buurman van me en zelfs de plaat selijke politie. Waar gaat het eigenlijk om? Ga me niet vertellen, dat het hier heeft nooit een onprettig woord van hen gehoord. Wij hebben veel van el kander kunnen leren. Hij hoopte dat ze met dezelfde animo voor Groede zullen blijven werken en bood hen namens het gemeentebestuur een boekenbon aan. De heer Cijsouw dankte de voorz. voor zijn vriendelijke woorden. Hij zei het werk met veel liefde te hebben gedaan en er steeds naar gestreefd te hebben de belangen van Groede zo goed moge lijk te dienen. Ook de heer van Damme zei dankbaar te zijn voor de prettige samenwerking en hoopte dat deze nog lang zal voort duren. Spr. zei dat door deze samenwer king veel tot stand is gekomen. De voorz. zei eveneens het prettig te vinden dat er zo'n goede sfeer in de raad is. Dit maakt het werken zoveel gemakkelijker. Ten aanzien van de opbouw van Groe de deelde de voorz. nog mede, dat hij enkele dagen geleden een brief van een Amerikaan ontvangen heeft. Deze brengt hulde aan het gemeentebestuur voor het zo hoog opgevoerde verzor- gingspeil. Hij wees in deze brief op de spotlights, de plantsoenen en de keurig verzorgde straten. Waterlandkerkje Raadsvergadering Bij de ingek. stukken werd o.a. door de voorzitter mededeling gedaan van hetgeen de schoolarts heeft gerappor teerd ten aanzien van het onderzoek van de kinderen van de Openb. lagere- en kleuterschool. Uit een schrijven van G.S. blijkt dat G.S. voornemens zijn om de P. C. Bou- tensstraat als uitrit op de Provinciale weg te handhaven. De inrit van de Pro vinciale weg naar de P. C. Boutens- straat zal afgesloten worden. Een en ander in verband met de nieuwe inrit van de Prov. weg naar de kom van de gemeente. Het voornaamste punt van de agenda was de behandeling van een schrijven van G.S. omtrent het onderzoek van de begroting der gemeente voor 1965. G.S. kunnen het tekort op die begroting van f 5100,- niet zonder meer accepteren. Zij stellen daarom voor om naast enkele wijzigingen van de ramingen, een 3- tal belastingen te verhogen. Daarvoor komen in aanmerking de straat- en rioolbelasting, alsmede de opcenten op de hoofdsom van de personele belas ting. Gelet op de stijging van het kos- tenpeil wordt geacht voor wat de straat- belasting betreft een verhoging tot 15 helpen direct tegen brandend maagzuur een handeltje in blanke slavinnen be treft, want dan bestaat de mogelijk heid dat ik me het ziekenhuis in lach". „Ik wilde wel dat het om te lachen was, Vlaming. Jij had het over handel in blanke slavinnen. Zou jij je daarvoor lenen, als je er goed geld mee kon ver dienen?" Vlaming's ogen schoten vuur. „Ik? Ja, ik ben daar getikt. Ik ben niet be paald een nette jongen geweest in het verleden, maar met zulke smeerlappe rijen zou ik me nooit inlaten". „En eh als het nu eens ging over valse bankbiljetten?" Vlaming keek hem opnieuw een poos je aan. Toen knikte hij een paar keer. „Nou gaat er een lichtje bij me bran den. Vlaming is zo'n beetje kraan in het vervalsen van handtekeningen, hè? Daarvoor sta ik bekend. Enkele proeven van bekwaamheid hebben tot resultaat gehad, dat de vervaardiger enige tijd gratis kost en inwoning kreeg". Hij wees naar het grote huis en knikte nogmaals. „Straks ga je me vertellen dat ze daar vals bankpapier vervaardigen en dat mij in de schoenen wordt geschoven, dat ik de handtekeningen heb vervaardigd. Deze gedachtengang is zowaar nog lo gisch ook. Idioot, dat ik daar niet eer der op gekomen ben. Maar dan hebben jullie het toch werkelijk aan het ver keerde eind, meneer Hoolwerf. Nog maals: ik heb niets gedaan, zolang ik in Dorringen verblijf. Trouwens, ik en 8 pCt. van de belastbare opbrengst voor resp. gebouwde en ongebouwde eigendommen redelijk te zijn. Wat de heffing van de rioolrechten betreft wordt een verhoging van f 25,- op f 35,- per jaar per perceel voorgesteld. Verder komt een opvoering van de opcenten op de hoofdsom der personele belasting van 150 op 200 in aanmerking voor de verbetering van de begrotingspositie van de gemeente. In dit verband wer den op de begroting 1965 de geraamde en nog niet uitgevoerde kapitaalswer- ken onder de loupe genomen. De in vesteringen welke door hun aard niet meer in 1965 kunnen gerealiseerd wor den, werden van de begroting afge voerd en uitgesteld tot 1966. Bij de bespreking omtrent de in te voeren belasting bleken alle raadsleden akkoord te gaan met da voorgestelde verhoging van de straatbelasting en opcenten personele belasting. Over de verhoging van de rioolbelasting waren de meningen verdeeld. De heer van de Walle stelde voor de rioolbelasting slechts te verhogen tot f 30.-. Indien nodig kan in 1966 nog altijd die belas ting tot f 35,- opgevoerd worden. De heer Poissonnier sluit zich bij deze me ning aan. De overige leden voelden voor het bedrag van f 35.-, zodat ook die voorgestelde verhoging werd aan genomen. De begroting dienst 1965 werd wat de gewone- en kapitaaldienst betreft, overeenkomstig de gedane voorstellen gewijzigd. Een verzoek van de Stichting Zeeland om de subsidie per jaar te brengen van f 0,08 op f 0,10 per inwoner, werd inge willigd. Het verzoek van de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie, om een subsidie van f 0,05 per jaar per inwoner, werd niet ingewilligd. Een subsidie van f 0,02 per jaar per inwoner werd voldoende ge acht. Zuidzande Raadsvergadering. De raad der gemeente Zuidzande ver gaderde onder voorzitterschap van bur gemeester J. de Wilde. Door de gemeente-ontvanger was de gemeenterekening over 1964 overgelegd. Op de gewone dienst sluit deze reke ning met een batig slot van f 1359,39 en op de kap.dienst eveneens met een ba tig slot van f 35.761.40. In een der vol gende vergaderingen zal over de voor lopige vaststelling worden beslist- De aan G.S. toegezonden Algemene Politieverordening is aanleiding geweest tot het stellen van enkele vragen. Mede in verband hiermede is de verordening op enkele punten gewijzigd. Afgewezen werd het verzoek om sub sidie van de Bond tegen het vloeken. De Zeeuwse Stichting voor Beroepskeuze weet nergens van. Maar ach nee, me neer Hoolwerf, u houdt me voor de gek. Wat bedoelde u eigenlijk met die rap portjes in Enschede? Wat had dat er mee te maken?" Gert glimlachte. „Vergeet het maar, Vlaming, het heeft niets met muntver valsing te maken. Stel je in dit opzicht maar gerust". De man slaakte een diepe zucht. „Ge lukkig. Ik was al bang, dat jullie me verdachten van het maken van hand tekeningen voor valse bankbiljetten. Dat zou me toch werkelijk te link zijn". Hij keek de rechercheur opnieuw aan. „Maar wat drommel, wat betekent dat kat en muis-spelletje de hele avond? Waar gaat het eigenlijk om? Wat bete kent al die malle geheimzinnigheid? Ik heb zo het idee, dat jullie spoken op klaarlichte dag zien en dat er hele maal niets aan de hand is. Ga nou hier in Dorringen zeker „En dat pak slaag dan, Vlaming? En die inbraak? En die loerende buurman van je?" „Verroest, dat is waar ook". Hij wachtte even, de politieman scherp aankijkend. „Vooruit, Hoolwerf, je maakt me gek met die flauwekul. Waar gaat het eigenlijk om? Is het ernst?" ..Bittere ernst, jongen. Enfin, die mis handeling is toch wel een bewijs, niet?" „Een bewijs? Waarvan? Maar man. zeg nu toch eindelijk eens waar het om gaat? Op mij kun je vertrouwen. Ik

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 1