Verkouden? Met DOUCHE FRIS statistiek van de V.V.V. Een verzoek om subsidie van de Ver eniging Kinderhulp te Breda, werd af gewezen. Aan de Stichting Zeeland zal, ingaan de 1 jan. 1.1., een hogere subsidie wor den gegeven van f 0,10. Tegen betaling van een jaarlijkse re cognitie van f 10,- werd aan dhr. J. Roozen een stuk gemeentegrond in ge bruik gegeven voor het leggen van een olietank achter zijn woning in de Ka- pellestraat. Aan dhr. M. Mieras werd een perceel grond van 50 m2, gelegen naast zijn wo ning in de v. Dalestraat, in gebruik ge geven voor f 5,- per jaar. Het raadsbesluit van 6 april 1965, waarbij de plaatselijke ijsclub gebruik mag maken van een perceel weiland nabij de stadswallen, werd ingetrok ken, daar de ijsclub te kennen heeft ge geven dat zij dit terrein niet meer no dig heeft. Hetzelfde terrein mag nu gebruikt worden door dhr. R. Gheijzels voor het laten grazen van zijn vee te gen een vergoeding van f 154.99 per jaar. Men besloot het onderhavige ter rein niet meer te verpachten in ver band met de plannen tot restauratie van de wallen. Aan de muziekvereniging „Apollo"' te Sluis en het Schuttersgilde „Willem Tel" werd toestemming verleend de raadhuiskelder te gebruiken voor oefen- avonden, echter tegen een vergoeding van f 2,50 per uur. Het raadsbesluit van 25 mei werd ge wijzigd. Bij dit besluit werd aan het aannemersbedrijf Leenhouts grond ver kocht voor de bouw van garages. Deze worden niet meer gebouwd en de vrij gekomen grond kan nu bestemd wor - den voor de bouw van woningen. Een 2-tal woningwetwoningen in de Ridderstraat werden verkocht aan P. de Clerck voor f 11.626,- en Iz. de Voogdt voor f 12.120,-. Van het Waterschap Het Vrije van Sluis werd in beheer en onderhoud overgenomen de westelijke Kanaalweg voor zover deze op grondgebied van Sluis ligt. In verband met de aangebrachte ver beteringen op het gemeentelijk kam peerterrein aan de Hoogstraat, stelden B. en W. voor de tarieven voor het ge bruik van dit kampeerterrein te her zien. Deze zullen in het vervolg bedra gen voor een persoon f 0,75, kinderen tot 16 jaar f 0,50. auto met caravan f 1,50, auto f 0,75, kleine tent f 0,25 en grote tent f 0,50. De politieverordening werd gewijzigd op verzoek van de plaatselijke Ver. voor Vreemdelingenverkeer. Het is de laatste tijd meermalen voorgekomen dat vreemdelingen lastig gevallen wer den door vreemde venters en dit wil men met de aanvullende bepalingen voorkomen. De verordening op de heffing van keurlonen werd gewijzigd. Deze wijzi ging is noodzakelijk i.v.m. exploitatie tekorten en het aanpassen aan andere kringen. De bezoldigingsmaatregelen werden van overeenkomstige toepassing ver klaard voor het gemeente-personeel. Gewijzigd werden de bebouwingsvoor- schriften behorende bij het uitbrei dingsplan Zuid. Hierdoor zal het moge lijk worden dat mej. L. Maithijs al daar een dubbele bungalow kan bou wen. Ook het wederopbouwplan werd ge wijzigd ten gunste van dhr. J. Plas- schaert, die naast een reeds door hem bewoonde woning in de Smeestraat nog een woning kan bouwen Ernstig verkeersongeval. Een ernstig verkeersongeval vond plaats bij de Plompe Toren. De 7-jarige A. uit Sluis werd, toen ze naar huis fietste, gepasseerd door een Belgische vrachtauto met oplegger, waarschijn lijk is zij te ver naar rechts uitgeweken, waardoor zij met haar pedaal de stoep rand raakte. Zij kwam te vallen en werd door de oplegger aangereden. Dr. Bom uit Cadzand, verleende met enkele E.H.B.O.-ers, eerste hulp, waarna het meisje in zorgwekkende toestand, met in- en uitwendige kneuzingen, naar het ziekenhuis te Oostburg werd vervoerd. Breakens Moedercursus. Door het Wit-Gele Kruis wordt een moedercursus gehouden in het wijkge- bouw. Deze cursus staat onder leiding van zr. van Ravels, van de commissie kinderhygiëne, uit Terneuzen. Op de eerste les waren 12 dames aan wezig. De cursus bestaat uit 9 lessen en wordt gehouden woensdagavond om 8 uur. Aanrijding. Op de rijksweg SchoondijkeBreskens is dinsdag een motor, bestuurd door de wachtmeester der rijkspolitie, dhr. de K. uit Westkapelle, in botsing gekomen met een personenauto, bestuurd door B. uit Cadzand. De personenauto, die uit de richting Groede kwam, verleende geen voorrang aan de motorrijder. Dokter Ossewaar de verleende eerste hulp. De K. werd voor nader onderzoek naar het zie kenhuis te Oostburg vervoerd, vanwaar hij later huiswaarts kon keren. Beide voertuigen werden beschadigd. Groede Examens kr aamver zorging. In het wijkgebouw van het Groene Kruis zijn de examens kraamverzorging afgenomen, waarvoor slaagden de da mes: J. Dreve uit IJzendijke en R. Rie- mens uit Oostburg. Als examinatoren fungeerden mevr. T. Niehüser, kinder arts te Terneuzen, dokter Timmer, schoolarts te Cadzand en Zr. L. de Graag, docente. Als Rijksgedelegeerde fungeerde dr. G. Hofman, vrouwenarts te Terneuzen. Raadsvergadering. De raad der gemeente Groede verga derde onder voorzitterschap van bur gemeester J. Everaars. Medegedeeld werd dat er contact was geweest met de P.Z.E.M., inzake de verlichting van de Provinciale weg. Door de P.Z.E.M. was bericht dat over 6 weken een advies kon worden tegemoet gezien. De heer J. Krane had bericht gezon den dat hij zijn benoeming als lid van de woonruimte-adviescommissie aan neemt. Mej. M. van Damme werd benoemd als kleuterleidster aan de kleuterschool „De Wantewever". De verordening op de heffing van de straatbelasting eindigt op 1 januari a.s., daarom wordt met ingang van de zelfde datum een nieuwe verordening vastgesteld, die behoudens enkele ad ministratieve wijzigingen gelijk is aan de oude. De gemeenterekening 1963 sluit met een batig saldo van f 3143,16. Het saldo zal echter nog f 5000,hoger komen te liggen, hetgeen burgmeester Everaars deed opmerken dat men in dat jaar goed geboerd heeft. De rekening van het Burgerlijk Arm- douchen is al een feest op zichzelf PARFUMERIE MAAS-HAMELIJNCK Mercuriusstraat 24 Breskens Telefoon 857 drie weken komt u naar Enschede, naar restaurant X zullen we maar zeggen. Daar bestelt u een portie erwtensoep en dan ziet u mij wel verschijnen. U geeft me uw rapport, dat u netjes op uw schrijfmachine uitgetikt hebt en u krijgt van mij daarvoor in ruil voldoen de geld om het weer drie weken te kunnen uitzingen. Gaat u dan vooral niet dadelijk naar huis terug, maar neem bijvoorbeeld eerst een bioscoopje, hè? Loopt het minder in de gaten. Wat- denkt u er van? O, uitstekend, zei me neer Vlaming. Wat geeft het? Er wordt een bedrag genoemd en meneer Vla ming is er best over tevreden. Hij be spioneert buurman Glasov, maakt eens in de drie weken een rapport op en reist naar Enschede, waar hij in restau rant X een portie erwtensoep eet, het. rapport overhandigt en in ruil daar voor zijn geld krijgt. Pikt na afloop een bioscoopje en reist dan in de avond te rug naar Dorringen. En nu moet me neer Vlaming me maar eens vertellen, wat er niet klopt in dit verhaaltje". HOOFDSTUK 16. De man in pyama had met stijgende verwondering en verbazing naar het re laas van de rechercheur geluisterd en toen deze uitgesproken was, antwoord de hij„Het moet me van het. hart. dat u verduveld goed bent ingelicht, me neer Hoolwerf. Ontzettend goed. Nooit geweten, dat ik tijdens mijn uitstapjes naar Enschede zoveel belangstelling ge noot van de zijde der politie. Maar ja, ik zal maar denken: wie eens uit het schaftje eet hè? Wee de wolf, die in een kwaad gerucht staat. Houd die Vla ming maar in de link, jongens, hij heeft al enkele jaren opgeknapt voor verval singen. Hij zal nu ook wel wat aan het handje hebben, is het niet? Was zo on geveer niet jullie gedachtengang?" Hoolwerf bleef onverstoord in de ka mer staan. „Geef me eerst maar eens een rechtstreeks antwoord op deze vraag, Vlaming. Is het juist of niet?" De man schudde langzaam zijn hoofd. „Veel er natuurlijk van waar. Die uitstapjes van mij naar Enschede, dat klopt als een bus. Dat snert eten - kan ik het helpen dat ik er zo gek op ben? - en dat bioscoopje klopt allemaal". „Nou dan?" „Maar u hebt één vergissing gemaakt, meneer Hoolwerf", ging Vlaming kalm verder. „Ik heb nooit rapportjes getikt, nooit rapportjes overhandigd en nooit één cent ontvangen in Enschede. Niet in het restaurant en ook niet ergens anders. Hoe jullie aan zulke onzin ko men. is mij compleet een raadsel". „Men heeft gezien dat je aan iemand iets overhandigd hebt in dat restau rant". Vlaming sperde zijn ogen wijd open van verbazing. „Ik? Ga nou! Ja, de spijskaart misschien. Aan iemand, die toevallig bij me aan de tafel zat. Man, bestuur werd vastgesteld met aan in komsten en uitgaven f 37.799,56. Het to taal aan gemeentelijke subsidie over 1963 bedraagt f 22.769,48. Het uurwerk in de toren is versleten, aldus burgemeester Everaars. Ver nieuwing is noodzakelijk, daar het steeds weer herstellen kostbaarder is dan een algehele vernieuwing. Met deze vernieuwing is een bedrag gemoeid van f 3000,Op de klok zal een garantie van 10 jaar worden gegeven en op de constructie 5 jaar. Met ingang van 1 januari zullen de gemeenten geen gebruik meer mogen maken van dienstenveloppen, daarom zullen er postzegels moeten worden ge plakt of een frankeermachine worden aangeschaft. Het plakken van postze gels is gezien een eventuele controle en het tijdrovende af te raden. Een bedrag van f 950,werd beschikbaar gesteld om tot aanschaf van een frankeer machine over te gaan. Voor het opknappen van de vuilnis belt aan de Haverdijk is een bedrag van f 1200,nodig. De heer Salomé was echter bevreesd dat na het egaliseren en opknappen wederom dezelfde toe stand zou terugkeren. Zou het niet mo gelijk zijn het geheel af te rasteren. Men komt van overal om er zijn vuilnis te storten. Na de Visserijfeesten te Breskens lagen er heel veel bloemen en andere rommel her en der verspreid. De heer Van Damme vestigde de aan dacht op de toegang tot de beit. Zou het geen aanbeveling verdienen om er een pad op aan te leggen, waardoor men makkelijker een toegang tot de belt kan krijgen? Burgemeester Ever aars zei, dat het gemeentebestuur zich met het waterschap zal beraden wat er te doen is om het geheel enigszins orde lijk te houden. Vroeger heeft men van gemeentewege ook al eens ijzeren pla ten gelegd, hetgeen ook geen oplossing is geweest. Men moet dit vooral niet te optimistisch bekijken. Ten aanzien van het storten van vuilte door inwoners van andere gemeenten, vooral omtrent het storten van de bloemen van de Breskense Visserijfeesten zei hij, dat er contact is geweest met de burgemees ter van Breskens. Naar aanleiding van dit gesprek zal dit mogelijk wel opge lost worden met de gemeente Breskens. De kosten voor de openbare school bedroegen in 1964, f 5364,06, dit is f 1382,10 meer dan de raming. In ver band hiermede werd voor de r.k. school de vergoeding vastgesteld op f 3121,66 en voor de chr. school f 2507,16. Aan deze scholen zullen nog extra bedragen worden uitgekeerd van respectievelijk f 2755,07 en f 3171,44. Aan het slot van de vergadering werd nog meegedeeld, dat wethouder Cijsouw en het raadslid Van Damme 20 jaar zitting hebben in de raad. In een vol gende vergadering zal dit gevierd wor den. Ooatburg Vervolg V eet ento ons lelling. Groepen van minstens 3 stuks rund vee ouder dan 1 jaar van één eig.: Ie pr. stalgroep G. Modde, Oostburg; stal- groep vaarzen: la M. de Bruijne. Zuid- zande: lb G. Inghels, Biervliet; lc F. du Bois, Zuidzande; ld J. v. Kal, Eede: le Urb. Maes, Eede; If J. de Rijcke Zn., Sluis. Groepen van minstens 3 stuks rund vee zelf gefokt ouder dan 1 jaar van één eig.: la A. de Milliano. Oostburg; lb J. Cauwels, Sluis; lc R. Focke, Sluis. Koeien met minstens 2 direkte af stammelingen: la G. Cuelenaere, Bier vliet; lb Gebr. Rijckborst, St. Kruis. Koeien met minstens 3 direkte af stammelingen en|of kleinkinderen: la J. v. Hal, Eede; lb A. de Milliano, Oost burg. Geiten 1-jarige: la Martha 7 van J. Sonnevijlle, Schoondijke; lb Martha 6 van J. Sonnevijlle, Schoondijke; lc Ar- ma van F. v. Hulle, Zuidzande. 2-jarige geiten: lb Liesje's Gonda; lc Ada van J. Sonnevijlle, Schoondijke; la tevens reserve kampioen, Jenny van F. v. Hulle, Zuidzande. man, wat kunnen ze bij de politie toch zeldzaam fantaseren. En waaruit zou den die rapportjes wel hebben bestaan? Zo ongeveer in deze geest: Meneer Gla sov is vanmorgen vroeg naar buiten ge gaan om de heg, die door de storm hier en daar wat scheef gewaaid was weer recht te zetten. Ik ben meneer Glasov tegengekomen in het dorp, toen we bei den boodschappen deden. Ik zag, dat meneer Glasov uit het dakvenster naar buiten keek. Zoiets zeker? En welke idioot zal daar geld voor geven? Kom nu, meneer Hoolwerf, ik wou u toch werkelijk wijzer hebben". „Oké, meneer Vlaming, vertel me dan maar eens, waar u al die maanden, dat u nu in „De Rietvink" zit, van geleefd hebt". „Ik snap niet wat dat er nu mee te maken heeft". „Ach, meneer Vlaming, asjeblieft, waarom wilt u me aldoor voor de gek houden? We zijn toch geen kleine kin deren meer. Laten we aannemen, dat u met de huur, uw eten en drinken en al uw verdere uitgaven zes of zeven tien tjes in de week nodig hebt. U zit hier nu vanaf half september, dat is ruim vier en een halve maand. Zowat twin tig weken dus, dat is zo twaalf a der tienhonderd gulden. Uw uitgaanskas uit de gevangenis bedroeg ongeveer 100 gulden. (Wordt vervolgd). 3-jarige en oudere geiten; kampioen en la Martha 2 van J. Sonnevijlle, Schoondijke; lb Gonda van F. v. Hulle, Zuidzande; lb Jantje 1 van J. Sonne vijlle, Schoondijke; lc Martha 3 van J. Sonnevijlle, Schoondijke. Lammeren geb. voor 1 april 1965: la Ida's Mona van F. v. Hulle, Zuidzande: lb Lena van F. v. Hulle, Zuidzande. Schapen 2-jarige en oudere ram men: la J. de Fe ij ter, Schoondijke; lb S. Risseeuw, Oostburg- en R. Jansen. Waterlandkerkj e Rammen geb. in 1964: la A. de Clerq, Sluis; lb I. Risseeuw en J. Bourgraaf. Oostburg. Ramlammeren: la J. de Feijter, S.~ dijke; lb idem; lc Gebr. de Milliano. Waterlandkerkje. 2-tallen ooilammeren: lb R. Jansen, Waterlandkerkje; lc I. Risseeuw, Oost burg; ld R. Jansen, Oostburg; le Gebr. de Milliano, Waterlandkerkje. Ooien met haar in 1965 geboren lam meren: la Iz. Risseeuw, Oostburg. Ooien met haar in 1965 geboren lam: la Gebr. de Milliano, Waterlandkerkje. Enkelingen ooien, geb. in 1964: la Gebr. Buteijn, Aardenburg; lb F. Ris seeuw, Breskens; lc A. v. d. Voorde, IJzendijke: ld R. Jansen, Oostburg; le R. Jansen, Waterlandkerkje: lf idem: lg P. Risseeuw. Breskens. Enkelingen ooien geb. in 1963: la te vens kampioen Gebr. Buteijn, Aarden- burg; lb reserve-kampioen P. Risseeuw, Breskens: lc Gebr. de Milliano, Oost burg; ld I. J. Risseeuw, Oostburg; le Gebr. Buteijn, Aardenburg: If P. Ris seeuw, Breskens. Enkelingen ooien geb. voor 1963: la R. Jansen, Waterlandkerkje; lb I. J. Risseeuw, Oostburg; le J. Provoost, Cadzand: ld Gebr. de Milliano. Oost burg. Bedrijfsgroepen: la P. Risseeuw. Bres kens; lb Gebr. Buteijn, Aardenburg. lc R. Jansen, Waterlandkerkje; ld I Risseeuw, Oostburg; le Gebr. de Mil liano, Waterlandkerkje; If B. van der Slikke, Sluis. Vetvee, os met 6 tanden: kampioen werd C. Pijfferoen, Eede; la en lb sla gerij Bertou, Oostburg. Os met 4 tanden: la P. van Hijfte, Groede, aangekocht door slagerij Klaaij- sen, Breskens; lb A. Riemens, Oostburg. Stieren: la en lb C. Pijfferoen, Eede. Kampioen werd Bertou, Oostburg, die ook de beste groep slachtvee had. Vaarzen 2 brede tanden, la P. van Hijfte, Groede. Dikbillen niet gewisseld: la O. Nay- aert, Aardenburg; lb C. Pijfferoen, Eede. Handelsvee: H. Lievens, Cadzand, kampioen; C. Pijfferoen, Eede beste groep. Pinkvaarzen: la A. Lievens, Cad zand; lb J. v.d. Dries, Souburg. Pinkossen: la J. v.d. Dries, Souburg. Graskalveren klein: la en lb H. Pica- vet, Westdorpe; groot: la en lb idem. Fokstier volbloed: la A. Riemens, Oostburg. IJzendijke Vergadering Winkeliersvereniging In ,,'s Lands Welvaren" werd een ma tig bezochte vergadering gehouden van de winkeliersvereniging „Ons Belang", teneinde het enige agendapunt, n.l. winkelaktie, te bespreken. Na veel ge praat bleef alles bij het oude en werd het bestuursvoorstel aangenomen, zo dat de winkelweek zal worden gehou den in de 3e week van oktober, volgens het oude recept. Verkeersongeval. Op de Prov. weg IJzendijkeWater vliet zijn twee kinderen gewond geraakt toen een Belgische personenauto op een stilstaande tractor met aanhanger reed. De bestuurder, M. uit Watervliet, kwam er zonder kleerscheuren af. Twee van de vier inzittende kinderen moesten met hoofdwonden naar het ziekenhuis te Eekloo worden overge bracht. WIELERSPORT Resultaten vcm onze renners. Zaterdag te Maldegem (B.) was vrouwe Fortuna onze renners niet erg goed gezind. Nadat Henk al eens samen met de

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1965 | | pagina 2